Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 15. dubna 2020

Č. j.: MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:

- prodeje potravin,

- prodeje pohonných hmot,

- prodeje paliv,

- prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

- lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

- prodeje malých domácích zvířat,

- prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,

- prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

- prodeje novin a časopisů,

- prodeje tabákových výrobků,

- služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,

- oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

- odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

- prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

- provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

- prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

- pokladního prodeje jízdenek,

- lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,

- provozování pohřební služby,

- prodeje květin,

- provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

- prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,

- servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

- realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

- zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,

- provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

- myčky automobilů,

- prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,

- hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,

- prodeje a servisu jízdních kol,

- sběru a výkupu surovin a kompostáren,

- prodeje nových a ojetých silničních vozidel,

- řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

2. Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je podle bodu 1 povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:

- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,

- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,

- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

- zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

3. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

4. Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

5. Nařizuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění těchto podmínek:

- je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

- prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

6. Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

7. Zakazuje se

- provoz heren a kasin,

- provoz autoškol,

- provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,

- přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.

8. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

- cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a

- osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu,

- osobám ohroženým domácím násilím.

9. Zákaz maloobchodního prodeje podle bodu 1. se nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

- neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

- zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

- aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,

- umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

- zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

- prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.

10. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 hod.

II.

S účinností ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 5 991 (ke dni 12. dubna 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech osciloval kolem hodnoty 200.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je uzavření nikoli nezbytných prodejen a provozoven, aby se tak předešlo kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. S postupujícím vývojem šíření epidemie je však na místě k částečnému umožnění obnovení provozu některých provozoven. Zároveň se však stanoví důležitá pravidla pro dodržování odstupu osob od sebe, jejich prosazování včetně používání osobních ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví