Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 15. dubna 2020

Č. j.: MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje, aby u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, karanténu ukončili po splnění všech následujících klinických a laboratorních kritérií:

a) uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízené karantény,

b) nepřítomnost klinických příznaků onemocnění COVID-19 po uplynutí 14 dnů od nařízení karantény; osoba je afebrilní (teplota < 37,0 °C) a bez zdravotních potíží dosud známých pro COVID-19, které nelze vysvětlit jiným onemocněním (kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma, ztráta chuti a čichu),

c) provedení krevního testu na přítomnost protilátek - RAPID testu (dále jen „RT“) nebo PCR testu výtěru z horních cest dýchacích (dále jen „PCR test“) nejdříve za 14 dnů od nařízení karantény; nebyl-li osobě proveden PCR test, je poskytovatel povinen provést RT nebo jeho provedení zajistit po předchozí domluvě u jiného poskytovatele zdravotních služeb, a

d) negativní výsledek na přítomnost protilátek třídy IgM a IgG v RT nebo PCR testu (v případě pozitivního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG rozhodne o ukončení karantény výsledek PCR testu).

II.

Krajským hygienickým stanicím se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje v případě osob, které nemají svého registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

a) ukončit jim karanténu při splnění kritérií podle bodu I nebo

b) podle místní příslušnosti určit poskytovatele zdravotních služeb, který karanténu ukončí.

III.

Poskytovatelům určeným podle bodu II písm. b) se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje postupovat obdobně podle bodu I.

IV.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, kteří provádějí odběr a vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 formou RAPID testu, se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje, aby provedli zaznamenání data a výsledku provedeného testu, a to prostřednictvím elektronické žádanky, která je dostupná v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů a na adresách:

- https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a

- https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka,

doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

V.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb a krajským hygienickým stanicím ukončujícím karanténu se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje poučit osobu, které je karanténa ukončována, o nutnosti i nadále sledovat svůj zdravotní stav a dodržovat základní hygienická pravidla.

VI.

Zrušuje se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 č. j.: MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN.

VII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v České republice. Klinická a laboratorní kritéria pro ukončování domácí karantény vychází ze současných limitovaných znalostí týkajících se spektra klinických příznaků nemoci, možnostech přenosu a výsledků laboratorních vyšetření u osob, které byly v kontaktu s pacientem s prokázaným onemocněním COVID-19 nebo se vrátily ze zemí se zvýšeným rizikem výskytu této nákazy. Pravidla pro ukončování domácí karantény osob v riziku onemocnění COVID-19 je jedním z důležitých předpokladů ochrany společnosti a zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 zejména prostřednictvím osob, u nichž se neprojevují příznaky onemocnění. Postup ukládaný poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost vyplývá mimo jiné z podnětů krajů a Ústředního krizového štábu v souvislosti s řízením poskytování zdravotních služeb v souvislosti s epidemií.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví