Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 9. dubna 2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“) se nařizuje s účinností ode dne 10. dubna 2020 zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Poskytovatel sociálních služeb zajistí vyšetření svých zaměstnanců každých 14 dnů prostřednictvím rapid testu provedeného zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

II.

Všem poskytovatelům sociálních služeb uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 10. dubna 2020 vést evidenci vyšetření provedených podle bodu I obsahující jméno a příjmení zaměstnance, datum a hodinu provedení testu a výsledek testu.

III.

Všem poskytovatelům sociálních služeb uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 10. dubna 2020 neprodleně oznámit skutečnost, že jeho zaměstnanec byl pozitivně testován na COVID-19, místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který nařídí zaměstnanci karanténu.

Všem zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb uvedených v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 10. dubna 2020 podrobit se vyšetření podle bodu I.

V.

Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje s účinností ode dne 10. dubna 2020 poskytnout všem poskytovatelům sociálních služeb uvedeným v bodu I, kteří poskytují sociální služby na jejich území, dostatečný počet rapid testů pro účely vyšetřování podle bodu I.

VI.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Na základě zkušeností z celého světa a zkušeností z dosavadního průběhu epidemie Covid-19 v ČR, patří mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel senioři ve věku 65+ let, osoby léčené pro hypertenzi, diabetes mellitus, nádorová onemocnění a sníženou imunitu. Většina klientů uvedených zařízení patří mezi uvedené rizikové skupiny. V případě institucionalizovaných osob současně narůstá riziko snadného přenosu nejen mezi klienty uvedených zařízení, ale zejména riziko přenosu nákazy z personálu na klienty zařízení. Personál se v době mimo zaměstnání vrací do svého běžného prostředí, kde se může nakazit a onemocnět nemocí Covid-19. Následně hrozí riziko zavlečení nákazy do zařízení a ohrožení klientů. Dostupné rapid testy jsou schopné detekovat přítomnost specifických protilátek akutní (IgM) a pozdní (IgG) fáze proti SARS-CoV-2 v kapilární krvi. Provedení testu je jednoduché, rychlé a intuitivní. Výsledek je dostupný nejpozději do 15 minut od zahájení testu. Pro praktické provádění testu není potřeba žádné speciální vybavení, kromě potřebných osobních ochranných prostředků, sterilní jehly a dezinfekce.

Cílem testování je včasné odhalení infikovaných a bezpříznakových osob mezi personálem, jejich včasná karanténa/izolace, minimalizace rizika přenosu nákazy z personálu na klienty zařízení a ochrana klientů uvedených zařízení před onemocněním COVID-19.

Testování bude zajišťovat zdravotnický pracovník daného zařízení (např. lékař nebo všeobecná sestra) nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu. K testování se budou používat dodané rapid testy v souladu s návodem na použití. Testování se bude provádět 1 x za 14 dnů u každého pracovníka zařízení. Další postup a interpretace výsledků se řídí algoritmem testování COVID-19 pomocí rapid testu. Pozitivní výsledky testů se budou v den jejich provedení hlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který bude zajišťovat další postup. Zařízení si povede vlastní evidenci provedených vyšetření, obsahující minimálně jméno a příjmení pracovníka, datum a hodinu provedení testu, výsledek testu. Pracovníkovi s pozitivním výsledkem testu bude nařízena okamžitá karanténa.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky a stoupajícímu ohrožení rizikových skupin, a proto toto mimořádné opatření nabývá dnem vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví