Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 9. dubna 2020

Č. j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 20. dubna 2020 se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., pravidla provozu spočívající v:

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu,

b) při osobním kontaktu:

- přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je¬li to možné,

- vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li např. sedačky těsně vedle sebe, je nutné umožnit využití jen každé druhé z nich např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat proti sobě ve vzdálenosti do 2 metrů),

- rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor,

- použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

- prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb),

c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti,

d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření,

e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při konzumaci jídel a nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest,

2. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, ze dne 30. března 2020 (dále jen „Mimořádné opatření") bylo s účinností od 1. dubna 2020 od 6:00 do 11. dubna 2020 do 6:00 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízeno zachovávání omezeného provozu s ohledem na vyhlášený nouzový stav. Omezený provoz se promítl do zkrácených úředních hodin, omezení výkonu práce se soustředěním na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně a kontinuálně zajišťován, a na plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Rovněž byla nastavena pravidla pro omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy.

Vyhodnocováním přijatých opatření ukazuje, že se podařilo zabránit nekontrolovatelnému šíření koronavirové epidemie. S ohledem na příznivý vývoj situace se zmírňují některá dosavadní opatření týkající se provozu orgánů veřejné moci.

Orgány veřejné moci obnoví svou činnost ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Úřední hodiny se obnoví v plném rozsahu tak, aby veřejnost mohla využít jejich služeb k zajištění úředních záležitostí.

Nadále bude upřednostňován písemný a elektronický styk. Při osobním styku budou dodržována zvýšena hygienická opatření, která jsou předpokladem zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Navržená opatření proto mají za cíl zabránit tomuto způsobu šíření viru.

Cílem tohoto opatření je obnovení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů v plném rozsahu a zároveň nastavení takových pravidel, aby se v co největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví