Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 8. dubna 2020

Č. j.: MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 9. dubna 2020 nařizuje pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze onemocněním COVID-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny:

a) v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče, a to počet volných míst pro pacienty s onemocněním COVID (COVID pozitivní pacienti; C+) a pro pacienty bez onemocnění COVID (COVID negativní pacienti; C-), a to ve struktuře:

- lůžka s extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO),

- lůžka s umělou plicní ventilací (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče pro dospělé,

- lůžka s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT),

- lůžka s intermitentní náhradou funkce ledvin (IRRT),

- lůžka bez umělé plicní ventilace (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče pro dospělé,

- standardní lůžka s kyslíkem,

b) v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků, kteří jsou v daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo prokázání onemocnění COVID-19.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 9. dubna 2020 nařizuje, aby hlášení podle bodu 1 zadávali prostřednictvím rozhraní „Online dispečink intenzivní péče“, které je dostupné na adrese: https://dip.mzcr.cz/; zabezpečený přístup obdrží od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Zajištění sledování a řízení aktuálního stavu technických a personálních kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze onemocněním COVID-19 je nezbytným předpokladem k zajištění připravenosti na probíhající epidemii a očekávanou potřebu využití kapacit akutní lůžkové péče tak, aby mohla efektivně fungovat koordinace umisťování pacientů potřebujících intenzivní péči s nutnou informovaností.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví