Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 6. dubna 2020

Č. j.: MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-12/PRO ze dne 6. března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) bylo všem osobám zakázáno prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám než jsou Česká republika, její organizační složky a osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s mimořádným opatřením.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky vydala dnešního dne usnesení vlády o přijetí krizového opatření podle §6 odst. 2 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým nařídila určeným výrobcům přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví osobními ochrannými prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobenými a uváděnými na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009, došlo k zabezpečení potřebných dodávek pro Ministerstvo zdravotnictví jiným způsobem, méně zasahujícím trh s uvedenými osobními ochrannými prostředky. Proto se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo neprodleně zrušit mimořádné opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví