Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, dne 6. dubna 2020

Č. j.: MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ukončuje podle §69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. platnost bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30. března 2020, č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, a to ve vztahu ke:

- kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a to s okamžitou platností.

Odůvodnění:

Ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se ukončuje platnost bodu I/3 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, ze dne 30. března 2020 (dále jen „Mimořádné opatření), kterým bylo s účinností od 1. dubna 2020 od 6:00 do 11. dubna 2020 do 6:00 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízeno, aby omezily rozsah úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni, o změně úředních hodin vhodným způsobem informovaly a zveřejnily omezený rozsah úředních hodin na svých úředních deskách.

Mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Cílem opatření bylo omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Kontaktní místa veřejné správy představují stěžejní styčný bod veřejné správy s veřejností. Jejich prostřednictvím si veřejnost může obstarat informace spravované veřejnou správou potřebné k výkonu zaměstnání či podnikatelské činnosti (např. výpisy z evidence Rejstříku trestů), učinit vůči veřejné správě podání (např. ohlášení výkonu živnostenské činnosti, podání žádosti o zřízení datové schránky) nebo provést autorizovanou konverzi dokumentů. Úkony, které se prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy provádějí, představují v zásadě nejčastěji poptávané služby veřejné správy. S ohledem na skutečnost, že potřeba veřejnosti po provádění těchto úkonů je setrvalá, respektive v souvislosti s nouzovým stavem vzrůstá a kontaktní místa veřejné správy nejsou v omezeném rozsahu úředních hodin poptávku veřejnosti adekvátně uspokojit, jeví se potřebným omezení rozsahu úředních hodin ve vztahu k nim zrušit.

Zrušení omezení rozsahu úředních hodin ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy při zachování tohoto omezení ve vztahu k ostatním orgánům veřejné moci a správním orgánům považuje Ministerstvo zdravotnictví za proporcionální s ohledem na skutečnost, že kontaktní místa veřejné správy jsou z povahy věci orientována na osobní kontakt s veřejností.

Pro kontaktní místa veřejné správy zůstává zachována platnost ostatních částí Mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví