Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 2. března 2020

Č. j.: MZDR 5503/2020-5/PRO

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením nového koronaviru SARS-CoV-2 ze zahraničí přes mezinárodní letiště v České republice toto ochranné opatření:

I.

Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé mezinárodní lety z Korejské republiky s cestujícími na palubě letadla na všechna mezinárodní letiště na území České republiky se zakazuje s účinností od čtvrtka dne 5. března 2020 tyto lety nadále provádět, a to do odvolání tohoto ochranného opatření.

II.

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Odůvodnění:

Opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Korejské republice, kde k dnešnímu dni se výskyt onemocnění potvrdil u více než 4300 pacientů. Cílem opatření je vytvoření podmínek pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Nový koronavirus s označením SARS-CoV-2v způsobuje v současné době exponenciálně rostoucí epidemii v Korejské republice s potenciálem zdvojnásobit počty nakažených během každých 5 až 7 dnů a smrtností kolem 2,5 %. Ani striktní protiepidemická opatření na území Korejské republiky zatím nevedou k účinné kontrole a došlo k rozšíření nákazy i k zavlečení nákazy na evropský kontinent a na území České republiky. Z výše uvedených důvodů je žádoucí omezit či zakázat přímé letecké spojení s Korejskou republikou do doby efektivní kontroly epidemie.

Opatření se zaměřuje na všechny letecké dopravce provozující přímé mezinárodní lety z Korejské republiky do České republiky.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení dalšího zavlečení a rozšíření nákazy

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví