Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 2. března 2020

Č. j.: MZDR 5503/2020-7/PRO

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před rozšířením nového koronaviru SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

V souvislosti s konáním akce BMW IBU Světový pohár v biatlonu ve Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě ve dnech 5.3. - 8.3.2020 se zakazuje účast diváků na všech akcích tohoto programu.

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Cílem opatření je vytvoření podmínek pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Nový koronavirus s označením SARS-CoV-2 způsobuje v současné době exponenciálně rostoucí epidemii s potenciálem zdvojnásobit počty nakažených během každých 5 až 7 dnů a smrtností kolem 2,5 %. Ani striktní protiepidemická opatření v jiných zatím nevedou k účinné kontrole a došlo k rozšíření nákazy i k zavlečení nákazy na evropský kontinent a na území České republiky.

Vzhledem k výskytu prvních případů tohoto onemocnění na území České republiky, vzhledem k postupnému šíření tohoto onemocnění v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko nebo Chorvatsko, vzhledem k probíhající epidemii chřipky a zpravidla nikoli závažnému průběhu onemocnění, včetně úvodního bezpříznakového období, mohou hromadné akce za účasti několika desítek tisíc lidí způsobit, že toto onemocnění se bude dále významně na území České republiky šířit.

Z výše uvedených důvodů a v rámci prevence je žádoucí omezit či zakázat účast diváků na velkých sportovních akcích do doby efektivní kontroly epidemie.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení dalšího rozšíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví