Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 7.3.2020

Č. j.: MZDR 10384/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zastupitelskému úřadu České republiky v Teheránu se s účinností ode dne vyhlášení tohoto opatření do odvolání ukládá nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění, nevést o nich řízení a nevydávat rozhodnutí o těchto žádostech včetně udělených víz, s výjimkou žádostí o krátkodobá schengenská víza rodinných příslušníků občanů České republiky. Ministerstvu vnitra se ukládá pozastavit rozhodování již probíhajících řízení o udělení pobytových oprávnění podaných na zastupitelském úřadu v Teheránu.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Íránské islámské republiky (cca 5 000 případů) je žádoucí omezit cesty cestovatelů z území Íránské islámské republiky do doby efektivní kontroly epidemie.

Omezení či zastavení cest cestovatelů z území Íránské islámské republiky předpokládá zastavení příjmu žádostí o víza a pobytová oprávnění žadatelů ze zasažených území, pozastavení již probíhajících řízení a nevydávání rozhodnutí v těchto řízeních, včetně nevydávání víz, a to až do odvolání, resp. do doby efektivní kontroly epidemie.

V případě, že by zastupitelské úřady České republiky i nadále pokračovaly ve vydávání víz žadatelům z území Íránské islámské republiky, vedlo by to ke snaze těchto žadatelů svá udělená víza využít a přicestovat na evropský kontinent, což by mohlo vést k dalšímu nekontrolovatelnému šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví