Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

V Praze dne 3. března 2020

Č. j.: MZDR 5503/2020-8/PRO

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem osobám se zakazuje s účinností ode dne 4. března 2020 prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou:

- poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,

- poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují zdravotní služby podle §11 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- Česká republika a její organizační složky,

- osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením,

a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Cílem opatření je zajištění dostatku klíčových ochranných pracovních prostředků na území České republiky zejména pro poskytovatele zdravotních služeb a pro orgány ochrany veřejného zdraví pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Vzhledem k výskytu prvních případů tohoto onemocnění na území České republiky, vzhledem k postupnému šíření tohoto onemocnění v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko nebo Chorvatsko, vzhledem k probíhající epidemii chřipky a zpravidla nikoli závažnému průběhu onemocnění, včetně úvodního bezpříznakového období, lze očekávat, že se toto onemocnění bude dále významně na území České republiky šířit.

Jelikož nelze jednoduše poznat pacienta s onemocněním COVID-19, je naprosto nezbytné, aby zejména zdravotničtí pracovníci měli k dispozici dostatek ochranných pracovních prostředků, které zabrání přenosu tohoto onemocnění a umožní jim, aby mohli poskytovat potřebné zdravotnické služby.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby, zejména výrobce, dovozce a distributory vymezených osobních ochranných pracovních prostředků na území České republiky.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a zajištění funkčnosti zdravotnického systému. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro efektivní zajištění potřebného množství osobních ochranných pracovních prostředků, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření následuje po dni jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví