Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 10.3.2020

Č. j.: MZDR 10653/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března 2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, které v posledních 14 dnech před příjezdem na území České republiky pobývaly na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 podle hodnocení Ministerstva zdravotnictví, zveřejněného na www.mzcr.cz, se nařizuje po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření.

2. Všem osobám, u kterých jsou podle bodu 1 zjištěny příznaky infekčního onemocnění, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření.

3. Všem osobám, u kterých jsou postupem podle bodu 1 zjištěny příznaky infekčního onemocnění, se nařizuje povinnost strpět omezení svobody pohybu během provádění laboratorního vyšetření biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k výskytu více než tří desítek případů tohoto onemocnění na území České republiky, vzhledem k postupnému šíření tohoto onemocnění v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Slovensko nebo Chorvatsko, vzhledem k probíhající epidemii chřipky a zpravidla nikoli závažnému průběhu onemocnění, včetně úvodního bezpříznakového období, lze očekávat, že se toto onemocnění bude dále významně na území České republiky šířit.

V případě cizinců, zejména zahraničních turistů, na které toto mimořádné opatření dopadá, se provádí namátkové zdravotní kontroly zejména na vybraných hraničních přechodech. V případě cizinců, kteří v posledních 14 dnech před příjezdem do České republiky pobývali na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 podle hodnocení Ministerstva zdravotnictví, zveřejněného na www.mzcr.cz, a kteří projevují příznaky onemocnění COVID-19 se provede odběr biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Pokud onemocnění není zjištěno, je cizinec oprávněn pokračovat ve své cestě, avšak v případě zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, nařídí místně příslušná krajská hygienická stanice karanténu podle §2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví