Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 16.3.2020

Č.j.: MZDR 12056/2020-1/OES

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků na vyšetření nového koronaviru SARS-CoV-2 se nařizuje zajistit vyplnění žádanky pro laboratorní vyšetření obsahující minimálně následující údaje:

 • jméno, příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • místo pobytu: obec, ulice a číslo popisné
 • PSČ
 • telefonní kontakt na vyšetřovaného.

II.

Všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťujících vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 se nařizuje v případě zjištění pozitivního vzorku tuto skutečnost bezodkladně nahlásit prostřednictvím Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), a to minimálně v rozsahu údajů uvedených v žádance:

 • jméno, příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • místo pobytu: obec, ulice a číslo popisné
 • PSC
 • telefonní kontakt na vyšetřovaného,

a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 17.3.2020.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Předmětem opatření je získání nezbytných relevantních informací o rozsahu šíření epidemie novým koronavirem SARS-CoV-2 v České republice, nutných k průběžnému vyhodnocování šíření této nemoci a přijímání všech vhodných opatření.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů k nastavení adekvátních protiepidemických opatření na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní a rychlé zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti je dne 17.3.2020.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví