Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 3. dubna 2020

Č. j.: MZDR 14629/2020-1/NH

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb zajišťujícím odběr vzorků na vyšetření nového koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „odběrové místo“) se nařizuje poskytovat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19, který zřídila vláda České republiky usnesením ze dne 30. března 2020 č. 342, (dále jen „Centrální řídící tým COVID-19“) následující informace:

Vstupní informace:

 • název pracoviště,
 • typ odběrového místa,
 • adresa, případně upřesnění polohy,
 • pracovní doba (od - do, po - pá / po - ne),
 • celková kapacita (počet vzorků odebraných za den),
 • kontaktní osoba,
 • kontaktní informace (telefonní číslo, adresa elektronické pošty),
 • navázané laboratoře,
 • způsob odesílání vzorků do laboratoře (frekvence 1x, 2x denně, podle množství).

Pravidelně poskytované informace:

 • případná změna pracovní doby či doby provádění odběrů,
 • volná kapacita odběrů (kolik vzorků jsou schopny odebrat v následujících 12 hodinách),
 • počet aktuálně odebraných vzorků,
 • počet vzorků čekajících na odeslání do laboratoře,
 • množství skladových zásob ochranných prostředků (na týden),
 • množství skladových zásob spotřebního materiálu (na týden),
 • změna frekvence odvážení vzorků do laboratoří,
 • jakékoli další změny relevantních informací.

Sběr informací probíhá formou telefonického rozhovoru uskutečněného dispečinkem Centrálního řídicího týmu COVID-19. Odběrová místa jsou kontaktována jednou denně v individuálně domluveném čase pro konkrétní odběrové místo.

II.

Všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „laboratoř“) se nařizuje poskytovat Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 následující informace:

Vstupní informace:

 • název pracoviště,
 • typ laboratoře (např. soukromá/státní, zdravotnická/veterinární/akademická),
 • adresa, případně upřesnění polohy,
 • pracovní doba (od - do, po - pá / po - ne),
 • doba příjmu materiálu (od - do),
 • kapacita testování (kolik vzorků denně laboratoř vyšetřuje, kolik je schopna vyšetřit maximálně),
 • kontaktní osoba,
 • kontaktní informace (telefonní číslo, adresa elektronické pošty),
 • název používaného laboratorního informačního systému a jeho dodavatel, je-li laboratorní informační systém používán,
 • používaný diagnostický a spotřební materiál (výrobce souprav, izolačních kitů).

Pravidelně poskytované informace:

 • případná změna pracovní doby či doby příjmu materiálu,
 • volná kapacita testování do konce pracovní doby a v následující den,
 • počet aktuálně vyšetřených vzorků,
 • počet vzorků čekajících na vyšetření,
 • množství skladových zásob ochranných prostředků (na týden),
 • množství skladových zásob spotřebního materiálu (na týden),
 • množství skladových zásob diagnostik a izolačních kitů (na týden),
 • jakékoli další změny relevantních informací.

Sběr informací probíhá formou telefonického rozhovoru uskutečněného dispečinkem Centrálního řídicího týmu COVID-19. Laboratoře jsou kontaktovány jednou denně zpravidla v odpoledních hodinách (mezi 13:00 hod. a 15:00 hod.).

III.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 4. dubna 2020.

Odůvodnění:

V souvislosti s probíhajícím nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů je nezbytné účinněji koordinovat a řídit systém testování obyvatel na infekční onemocnění COVID-19.

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky a v souvislosti se zapojením sil a prostředků Armády ČR jako složky Integrovaného záchranného systému České republiky k součinnosti při řešení nepříznivého vývoje epidemiologické situace u onemocnění COVID-19 v České republice. Stanovuje způsob a rozsah součinnosti laboratoří provádějících diagnostiku infekčního onemocnění COVID-19 a odběrových míst s nasazenými silami Armády ČR prostřednictvím Centrálního řídícího týmu COVID-19 při zajišťování systému „Chytré karantény“.

Cílem tohoto mimořádného opatření je maximálně zvýšit efektivitu procesu odběrů vzorků s jejich následným laboratorním testováním vytvořením kvalitního managementu mezi odběrovými místy a laboratořemi. Na základě informací získaných z jednotlivých pracovišť bude možné zlepšit plánování při odběrech a testování, zvýšit kapacitu celého systému a předvídat případné výpadky ve vyšetřovacím a diagnostickém procesu.

Prostřednictvím asistenčních sil Armády České republiky řízených Centrálním řídícím týmem COVID-19 budou formou pravidelného dispečinku sbírána základní data uvedená v části I. a II. tohoto mimořádného opatření z laboratoří a odběrových míst strategická pro fungování procesu odběru a testování. Sběr dat bude probíhat formou telefonického rozhovoru s dispečinkem a daným pracovištěm. Laboratoře budou kontaktovány jednou denně zpravidla v brzkých odpoledních hodinách (mezi 13:00 hod. a 15:00 hod.). Odběrová místa budou kontaktována jednou denně v individuálně domluveném čase po konkrétní odběrové místo. Zjištěné informace budou následně využity Centrálním řídícím týmem COVID-19 za účelem maximálně efektivní distribuce odebraného materiálu mezi jednotlivými laboratořemi či posílením odběrových míst silami a prostředky Armády ČR.

Elektronická struktura požadovaných dat se nachází na internetových stránkách: https://crt-covid-19-forms.army.cz

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní a rychlé zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví