Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 24. března 2020

Č. j.: MZDR 5503/2020-15/PRO

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle §68 odst. 1 a 3 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší ochranné opatření ze dne 2. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-5/PRO.

II.

Toto ochranné opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-5/PRO ze dne 2. března 2020 (dále jen „ochranné opatření“) bylo všem leteckým dopravcům provozujícím přímé mezinárodní lety z Korejské republiky s cestujícími na palubě letadla na všechna mezinárodní letiště na území České republiky zakázáno s účinností od čtvrtka dne 5. března 2020 tyto lety dále provádět, a to do odvolání tohoto ochranného opatření.

Podle §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k tomu, že vláda České republika přijala usnesení ze dne 13. března 2020 č. 203, vyhlášené pod č. 76/2020 Sb., kterým se od 16. března 2020 nařídil zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, odpadly tak důvody pro existenci úžeji zaměřeného zákazu letů z Korejské republiky.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví