Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. března 2020

Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), přikazuje postupem podle §69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se přikazuje

1. vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, a to přednostně lůžka s možností umělé plicní ventilace a lůžka s možností oxygenoterapie, operativně dle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací,

2. zajistit personální zabezpečení, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19 na lůžkách vyčleněných podle bodu 1,

3. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Vyčlenění lůžkové kapacity, personálního zabezpečení a věcného a technického vybavení pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče v předstihu je nezbytným předpokladem k zajištění připravenosti na probíhající epidemii a očekávanou potřebu využití lůžkové péče.

Stanovení adekvátních hygienicko-epidemiologických opatření a jejich průběžná aktualizace dle vývoje aktuální epidemiologické situace je jedním z důležitých předpokladů ochrany pacientů a pracovníků zdravotnických zařízení k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví