Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 23. března 2020

Č. j.: MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 24. března 2020.

III.

Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

S ohledem na fakt, že se v tomto případě nejedná o poskytování akutní, ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení. V maximální možné míře se tak v této oblasti omezuje počet pacientů v těchto zdravotnických zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika šíření onemocnění COVID-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví