Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 25. března 2020

Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se nařizuje:

1. za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení vyčlenit na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou,

2. zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19 a dále pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům, 3. zajistit třídění (triáž) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu s metodikou podle bodu 2,

4. vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19,

5. zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Vyčlenění prostoru pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19, nebo již s probíhajícím onemocněním, jejich identifikace již při vstupu do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb a zajištění náležitých hygienicko-epidemiologických opatření je nezbytným předpokladem k zajištění poskytování zdravotních služeb při probíhající epidemii a očekávané zvýšené potřebě využití lůžkové péče.

Zároveň z důvodu zajištění zásobování osobními ochrannými pomůckami je třeba účelně nastavit systém evidence požadavků a distribuce osobních ochranných pomůcek v rámci poskytovatele zdravotních služeb.

Stanovení adekvátních hygienicko-epidemiologických opatření a jejich průběžná aktualizace dle vývoje aktuální epidemiologické situace je jedním z důležitých předpokladů ochrany pacientů a pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví