Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zprávy MF, částka 1/2020

Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2020

čj.: MF-32 553/2019 - ref. Ing. J. Pavlíková

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2020 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020).

B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.

C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020)

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a k rozpočtu hl. m. Prahy je pouze příspěvek na výkon státní správy.

Finanční vztahy obsahují:

◻ Příspěvek na výkon státní správy celkem ... 10 969 879 200 Kč

z toho: pro obce v jednotlivých krajích ... 9 828 964 200 Kč

pro hl. m. Prahu ... 1 140 915 000 Kč

 • Příspěvek na výkon státní správy pro obce

Obecná charakteristika příspěvku na výkon státní správy pro obce:

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle §62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2020 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí (s výjimkou hl. m. Prahy) kumulovaná konstrukce příspěvku, tj. příspěvek představuje součet dílčích částek vypočtených pro jednotlivé oblasti správních působností, které obce vykonávají (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, působnost pověřeného obecního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností).

U některých obcí se navíc přičítají částky na zajištění dalších specifických správních činností (části 1.C), 1.D), 1.E), 1.F), 1.G), 1.H) a 1.I) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020):

 • Financování veřejného opatrovnictví obcemi v závislosti na faktickém počtu opatrovanců k rozhodnému dni 31. březnu 2019 (částka 29 000 Kč na 1 opatrovance za rok);
 • Financování jednotných kontaktních míst (na základě zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za rozhodné období od 1.1. do 31.12.2018). Konkrétní počet dotazů je zařazen do odpovídajícího intervalu, na který jsou navázány finanční prostředky (viz příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020);
 • Financování vydávání občanských průkazů v závislosti na počtu podaných žádostí (115 Kč za každou přijatou žádost o vydání průkazu). Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání občanských průkazů je období od 1.1. do 31.12.2018;
 • Financování vydávání řidičských průkazů (paušální platba 115 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu). Rozhodným obdobím pro stanovení počtu žádostí je období od 1.1. do 31.12.2018;
 • Financování matričních úřadů (celkový objem prostředků je rozdělen na část na základě vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu - viz část 1.a) a 1.B) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2020, a druhá část na základě počtu sledovaných úkonů - počtu zápisů do matričních knih v rozhodném období od 1.1. do 31.12.2018);
 • Financování úřadů územního plánování (částka 2 477 Kč za každý definovaný případ/každé závazné stanovisko vydané v období od 1.1. do 31.12.2018 podle §96 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.).

Zdůrazňujeme, že částky pro jednotlivé obce zahrnuté v rámci schváleného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí daného kraje jsou částkami definitivními a že část příspěvku definovaná ve vztahu k agendě veřejného opatrovnictví (část 1.D) není sledována odděleně a nepodléhá vypořádání za rok 2020. Totéž platí pro agendy vydávání občanských průkazů (část 1.F), vydávání řidičských průkazů (část 1.G) a financování úřadů územního plánování (část 1.I) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro obce:

- změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1.1.2019 vydané Českým statistickým úřadem,

- navýšení příspěvku o 1 800 000 Kč ve prospěch obcí s rozšířenou působností v souvislosti se změnou zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (souhlas vodoprávního úřadu; novelizace sankčních ustanovení a vodoprávního dozoru),

- doplnění výkonového financování vydávání řidičských průkazů,

- úprava způsobu financování matričních úřadů zavedením částečně výkonových plateb,

- celkový objem příspěvku dle jednotlivých působností obcí (základní působnost, stavební úřad, pověřený obecní úřad, obecní úřad s rozšířenou působností) byl pro rok 2020 valorizován o 4,64 %, vyjma matriční působnosti.

 • Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu

Obecná charakteristika příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu:

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle §31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Celkový příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

K tomu se přičítají prostředky na zajištění dalších specifických správních činností, a to

prostředky na vydávání občanských průkazů, vydávání řidičských průkazů, financování matričních úřadů, na veřejné opatrovnictví, na činnost jednotných kontaktních míst a na financování úřadů územního plánování v částech 2.B), 2.C), 2.D) a 2.E) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Financování těchto správních činností se dále řídí příslušnými ustanoveními obsaženými v částech 1.D), 1.E), 1.F), 1.G), 1.H) a 1.I) citované přílohy č. 8.

Postup stanovení příspěvku na výkon státní správy je uveden v příloze č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Zdůrazňujeme, že částka zahrnutá v rámci schváleného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy (část 2.C) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020je částkou definitivní a že část příspěvku definovaná ve vztahu k agendě veřejného opatrovnictví není sledována odděleně a nepodléhá vypořádání za rok 2020. Totéž platí pro agendu vydávání občanských průkazů (část 2.B1), vydávání řidičských průkazů (část 2.B2) a agendu financování úřadů územního plánování (část 2.E) přílohy č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020).

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro hl. m Prahu:

- změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1.1.2019 vydané Českým statistickým úřadem,

- valorizace příspěvku na přenesenou působnost hl. m. Praze jako obci o 4,64 %, pevná sazba pro rok 2020 je navýšena na částku 78 267 Kč na 100 obyvatel,

- meziroční valorizace příspěvku na přenesenou působnost hl. m. Praze jako kraje je ve výši 12,97 % (shodná s průměrnou valorizací krajů pro rok 2020).

Financování specifických činností:

 • Financování veřejného opatrovnictví

V celkové výši příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je zohledněn výkon veřejného opatrovnictví v působnosti obce v závislosti na počtu opatrovanců (viz výše). Konkrétně se jedná o částku 24 679 000 Kč, indikativní přerozdělení dle jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č. 7 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (sešit G).

 • Financování jednotných kontaktních míst

V celkové výši příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je dále zohledněno financování jednotných kontaktních míst v působnosti městských částí hlavního města Prahy v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů. Konkrétně se jedná o částku 2 140 000 Kč podle níže uvedeného:

Jednotné kontaktní místo v rámci Úřadu městské části hlavního města Prahy

Počet zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů v období od 1.1. do 31.12.2018

Výše příspěvku (Kč)

Praha 1

602

1 726 000

Praha 7

140

414 000

 • Financování vydávání občanských průkazů

V celkové výši příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je obsažena paušální platba na financování vydávání občanských průkazů v působnosti hl. m. Prahy, respektive městských částí hl. m. v závislosti na počtu podaných žádostí o jeho vydání. Konkrétně se jedná o částku 18 468 885 Kč, indikativní přerozdělení dle jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č. 8 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (sešit G).

 • Financování vydávání řidičských průkazů

V celkové výši příspěvku je obsažena paušální platba na financování vydávání řidičských průkazů v závislosti na počtu podaných žádostí o jeho vydání. Konkrétně se jedná o částku 5 198 575 Kč (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce) na počet přijatých žádostí v období od 1.1. do 31.12.2018 (celkem 45 205).

 • Financování úřadů územního plánování

V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu jsou obsaženy prostředky k financování agendy úřadu územního plánování v částce 9 784 150 Kč v závislosti na počtu případů/závazných stanovisek (celkem 3 950 případů) vydaných v období od 1.1. do 31.12.2018.

 • Financování matričních úřadů

V celkové částce příspěvku jsou obsaženy prostředky na financování matričních úřadů v závislosti na počtu sledovaných úkonů zápisů do matričních knih (viz část Příspěvek na výkon státní správy pro obce). V případě hl. m. Prahy bude financována jen výkonová složka, a to z důvodu vznikající úspory z rozsahu. Konkrétně se jedná o částku 39 028 911 Kč, indikativní přerozdělení dle jednotlivých městských částí je v příloze č. 9 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (sešit G).

Postup stanovení příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Příspěvek na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.

Jestliže obec nebo kraj shledá rozdíl ve výši příspěvku na výkon státní správy (zpravidla k tomu dochází v důsledku odlišného počtu obyvatel správního obvodu u stavebních úřadu) vůči té, která byla zapracována do propočtu příspěvku na rok 2020 (data zveřejněna na webu Ministerstva vnitra ČR), zašle obec prostřednictvím krajského úřadu v tomto smyslu žádost o úpravu výše příspěvku Ministerstvu vnitra a její kopii Ministerstvu financí. Obec kraji současně předá veškeré relevantní podklady, na jejichž základě usuzuje na nesprávnost stanovení výše příspěvku. Příslušný krajský úřad případně připojí další související dokumenty a zašle veškeré podklady spolu se svým stanoviskem Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra (případně i za součinnosti dalších resortů - např. Ministerstva pro místní rozvoj) zaslané podklady posoudí a rozhodne o případné korekci výše příspěvku na výkon státní správy pro veškeré změnou dotčené obce. Ministerstvo financí na tomto základě rozhodne, zda bude provedeno příslušné opatření ve vztahu ke schválenému příspěvku.

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkové výši 1 179 651 tis. Kč v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ (viz Příloha č. 6 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2020 - sešit G). Jedná se o následující programy:

Program 298 21 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (438 751 tis. Kč)

 • Částka je vyčleněna v podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Cílem podprogramu je navýšit kapacity základních devítiletých škol v působnosti a v majetku obcí. Jedná se o pomoc obcím postiženým rezidenční suburbanizací. Tento podprogram existuje od roku 2014 (Ministerstvo financí v tomto smyslu pravidelně vyhlašuje výzvy).
 • Protože do konce roku 2020 by mělo být ukončeno financování rozestavěných akcí, rozpočtovaná částka zahrnuje finanční prostředky pouze na akce, které byly zařazeny k financování na základě vyhlášených výzev v předchozích letech.

Program 298 22 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a Vlády ČR (640 900 tis. Kč)

 • Program byl v rámci 3. čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2020 v Poslanecké sněmovně posílen o částku 600 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které budou směrovány na investice ve školství v působnosti obcí a nájemním bydlení.
 • V programu jsou dále zahrnuty prostředky dané usnesením vlády č. 469/2017 na financování projektů dotčených obcí souvisejících s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny.

Program 298 23 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti (100 000 tis. Kč)

 • Jedná se o nový program, který je připraven s cílem podpořit rozvoj obecního majetku. Cílem je poskytnutí státní podpory na obnovu, modernizaci či budování technické a občanské vybavenosti obcí a měst v celé České republice, prioritně na odstraňování havarijních stavů a podporu malých obcí.
 • Prostředky jsou výhradně v souladu s charakterem kapitoly Všeobecná pokladní správa určeny na pokrytí oblastí, které nelze hradit z jiných národních dotačních titulů, vč. EU tak, aby se zamezilo vzniku duplicit v podporovaných oblastech nebo pro které nebyly v daném období vyhlášeny dotační tituly.

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány v celkové výši 30 270 560 tis. Kč. Nej vyšší částka dotací je rozpočtována v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou rozpočtovány dotace v předpokládané výši 22 161 298 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí jsou rozpočtované prostředky v navrhované výši 3 233 937 tis. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí

Ve státním rozpočtu nejsou rozpočtovány téměř žádné dotace pro dobrovolné svazky obcí (DSO). Tato skutečnost je způsobena tím, že neexistuje dotační titul, který by byl určen výhradně pro DSO. Jako o dotacích pro DSO je o nich obvykle účtováno až v průběhu rozpočtového roku při jejich uvolňování.

V roce 2020 bude DSO tak jako doposud uvolněna dotace na žáka1) ze státního rozpočtu formou účelové dotace na základě žádosti DSO z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ukazatele „Další prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Výše příspěvku na žáka v případě školského zařízení zřizovaného DSO bude i v roce 2020 stanovena tak, aby korespondovala s výší prostředků na jednoho žáka v systému rozpočtového určení daní pro obce. Hlavním východiskem pro určení výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované DSO bude daňová predikce použitá pro sestavení státního rozpočtu na rok 2020 a počty dětí a žáků k 30.9.2019 2).

II. Daňové příjmy obcí v roce 2020 a jejich alokace do území

ref. Ing. L. Maříková

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních uvádí následující tabulka:

Daňový příjem (v mld. Kč)*

Predikce 2020

VR celkem

z toho podíl obcí

Daň z přidané hodnoty

473,6

111,7

Daň z příjmů právnických osob

196,7

51,8

v tom: daň z příjmů právnických osob - sdílená část

189,1

44,6

Daň z příjmů fyzických osob

263,4

64,8

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

20,4

4,8

daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (z přiznání)

8,0

1,1

daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) celkem

235,0

58,9

daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - sdílená část

231,5

55,4

daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá) - 1,5 % motivace

3,5

3,5

Daň z nemovitých věcí

11,4

11,4

Celkem

945,1

239,7

*) Propočet podle §4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního hrubého výnosu daní použité v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je aktuálně stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 219/2019 Sb., ze dne 26. srpna 2019, o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2019 dle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, započtená výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2019 dle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, počty dětí a žáků k 30. září 2018 dle dokumentace škol vedené podle školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2018.

Generální finanční ředitelství zasílá finančním úřadům informaci o stavu celostátního hrubého výnosu vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k jeho nárůstu, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků celostátního hrubého výnosu nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají České národní bance převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním hrubém výnosu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem celostátního hrubého výnosu daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích celostátního hrubého výnosu daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

V zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a odpovídající položky rozpočtové skladby:

Daňový příjem obcí

PBÚ

Pol. rozpočtové skladby

Daň z přidané hodnoty

1679

1211

Daň z příjmů právnických osob

641

1121

Daň z příjmů fyzických osob

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

1660

1113

daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (z přiznání)

1652

1112

daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá - sdílená)

2612

1111

daň z příjmů fyzických osob placená plátci (závislá - 1,5 % motivace)

4634

1111

Daň z nemovitých věcí

633

1511

Daň z hazardních her

převod daně dle §7 odst. 4 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 30 %

9814

1381

převod daně dle §7 odst. 1 písm. b) z. č. 187/2016 Sb. - 65 %

9822

1385

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy v roce 2020

ref. Ing. R Kotrba

◻ Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084/2002.

◻ Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu hl. m. Prahy:

 • Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2020) - příjmová položka 4112,
 • Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu - příjmová položka 4111,
 • Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu - příjmová položka 4116,
 • Účelové dotace ze státních fondů - příjmová položka 4113.

1) Zřizovateli škol a školských zařízení jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i DSO. Nemají daňové příjmy a jsou financovány zejména z dotací členských obcí. DSO mají nárok dle aktuální právní úpravy školského zákona nárok na dotaci.

2) Uvedený údaj bude mít Ministerstvo financí k dispozici počátkem roku 2020, z tohoto důvodu bude výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované DSO propočtena až počátkem uvedeného roku. Pro informaci, výše příspěvku na žáka v rámci rozpočtového určení daní pro rok 2019 činila 14 500 Kč.