Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZe ČR, částka 1/2019

Ministerstvo zemědělství

Sekce lesního hospodářství

Č.j.: 59596/2019-MZE-16221

V Praze dne 19.11.2019

VYHLÁŠENÍ

průměrné ceny dřeva pro rok 2020 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Ministerstvo zemědělství podle §49 odst. 3 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyhlašuje průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemku pro rok 2020 ve výši 579,- Kč/m3.

Vyhlášená průměrná cena dřeva nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Mgr. Patrik Mlynář, v.r.

náměstek ministra pro řízení Sekce lesního hospodářství