Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZd ČR, částka 1/2020

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU

ze dne 21. ledna 2020,

kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci

Ministerstvo zdravotnictví podle §2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle §1 odst. 6 a §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle §39a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě článku II. odst. 8 cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely vydává toto cenové rozhodnutí:

Článek I.

Seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci

ATC

Název ATC skupiny

Cesta podání

A02BC01

Omeprazol

parent.

A02BC02

Pantoprazol

parent.

A02BC02

Pantoprazol

p.o.

A03FA07

Itopridum

p.o.

A04AA01

Ondansetron

parent.

A04AA01

Ondansetron

p.o.

A04AA02

Granisetron

p.o.

A04AA05

Palonosetron

parent.

A10BB09

Gliklazid

p.o.

A10BB12

Glimepirid

p.o.

A10BG03

Pioglitazon

p.o.

A10BX02

Repaglinid

p.o.

A12AX

Vápník, kombinace s vitaminem D a/nebo jinými léčivy

p.o.

B01AB01

Heparin

parent.

B01AB02

Antithrombin III

parent.

B01AB04

Dalteparin

parent.

B01AB05

Enoxaparin

parent.

B01AB06

Nadroparin

parent.

B01AB08

Reviparin

parent.

B01AB12

Bemiparin

parent.

B01AC06

Kyselina Acetylsalicylová

p.o.

B01AC23

Cilostazol

p.o.

B02BD02

Koagulační faktor Vlil

parent.

B02BD06

Koagulační faktor Vlil a von Willebrandův faktor v kombinaci

parent.

B05AA01

Albumin

parent.

B05BB01

Elektrolyty

parent.

C01BC03

Propafenon

p.o.

C01BD01

Amiodaron

p.o.

C01DA14

Isosorbid-mononitrát

p.o.

C01EB17

Ivabradin

p.o.

C02AC05

Moxonidin

p.o.

C03BA11

Indapamid

p.o.

C03EA01

Hydrochlorothiazid a kalium šetřící diuretika

p.o.

C07AB02

Metoprolol

p.o.

C07AB03

Atenolol

p.o.

C07AB05

Betaxolol

p.o.

C07AB07

Bisoprolol

p.o.

C07AG02

Karvedilol

p.o.

C09AA04

Perindopril

p.o.

C09AA05

Ramipril

p.o.

C09BA04

Perindopril a diuretika

p.o.

C09BA05

Ramipril a diuretika

p.o.

C09BB04

Perindopril a amlodipin

p.o.

C09BB07

Ramipril a amlodipin

p.o.

C09CA01

Losartan

p.o.

C09CA04

Irbesartan

p.o.

C09DA07

Telmisartan a diuretika

p.o.

C10AA01

Simvastatin

p.o.

C10AB05

Fenofibrát

p.o.

C10AX09

Ezetimib

p.o.

C10BA06

Rosuvastatin a Ezetimib

p.o.

G03CA03

Estradiol

trans.

G04BD08

Solifenacin

p.o.

G04CA02

Tamsulosin

p.o.

G04CB01

Finasterid

p.o.

G04CB02

Dutasterid

p.o.

H05BX02

Parikalcitol

parent.

J01CR02

Amoxicilin a inhibitor beta-laktamasy

p.o.

J01DC02

Cefuroxim

p.o.

J01DH02

Meropenem

parent.

J01FA09

Klarithromycin

p.o.

J01FA10

Azithromycin

p.o.

J01XD01

Metronidazol

parent.

J01XX08

Linezolid

parent.

J01XX08

Linezolid

p.o.

J02AC03

Vorikonazol

parent.

J02AC03

Vorikonazol

p.o.

J05AB14

Valganciklovir

p.o.

J05AF07

Tenofovir-disoproxil

p.o.

J05AF10

Entekavir

p.o.

J06BA01

Imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci

parent.

J06BA02

Imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci

parent.

L01AA09

Bendamustin

parent.

L01AX03

Temozolomid

p.o.

L01BA04

Pemetrexed

parent.

L01BC06

Kapecitabin

p.o.

L01CD01

Paklitaxel

parent.

L01CD02

Docetaxel

parent.

L01XA03

Oxaliplatina

parent.

L01XC03

Trastuzumab

parent.

L01XE01

Imatinib

p.o.

L01XX19

Irinotekan

parent.

L01XX35

Anagrelid

p.o.

L02BG03

Anastrozol

p.o.

L02BG04

Letrozol

p.o.

L02BG06

Exemestan

p.o.

L03AA13

Pegfilgrastim

parent.

L04AA06

Mykofenolová kyselina

p.o.

L04AA13

Leflunomid

p.o.

L04AB02

Infliximab

parent.

L04AB04

Adalimumab

parent.

L04AD02

Takrolimus

p.o.

M01AB05

Diklofenak

p.o.

M01AC06

Meloxikam

p.o.

M01AX17

Nimesulid

p.o.

M03AX01

Botulotoxin

parent.

M04AA01

Alopurinol

p.o.

M05BA04

Kyselina alendronová

p.o.

M05BA08

Kyselina zoledronová

parent.

N02AA01

Morfin

p.o.

N02AA05

Oxykodon

p.o.

N02AB03

Fentanyl

trans.

N02AJ13

Tramadol a paracetamol

p.o.

N02AX02

Tramadol

parent.

N02AX02

Tramadol

P-Q-

N02CC01

Sumatriptan

p.o.

N03AF01

Karbamazepin

p.o.

N03AG01

Kyselina valproová

p.o.

N03AX09

Lamotrigin

p.o.

N03AX11

Topiramat

p.o.

N03AX12

Gabapentin

p.o.

N03AX14

Levetiracetam

p.o.

N03AX15

Zonisamid

p.o.

N03AX16

Pregabalin

p.o.

N03AX18

Lakosamid

p.o.

N04BC04

Ropinirol

p.o.

N04BC05

Pramipexol

p.o.

N05AH03

Olanzapin

p.o.

N05AH04

Kvetiapin

p.o.

N05AL05

Amisulprid

p.o.

N05AX12

Aripiprazol

p.o.

N05BA12

Alprazolam

p.o.

N05CD08

Midazolam

parent.

N06AB03

Fluoxetin

p.o.

N06AB04

Citalopram

p.o.

N06AB05

Paroxetin

p.o.

N06AB06

Sertralin

p.o.

N06AB10

Escitalopram

p.o.

N06AX11

Mirtazapin

p.o.

N06AX16

Venlafaxin

p.o.

N06AX21

Duloxetin

p.o.

N06AX22

Agomelatin

p.o.

N06BA09

Atomoxetin

p.o.

N06DA02

Donepezil

p.o.

N06DX01

Memantin

p.o.

R03AC13

Formoterol

inhal.

R03AK06

Salmeterol a flutikason

inhal.

R03AK07

Formoterol a budesonid

inhal.

R03BA02

Budesonid

inhal.

R06AE07

Cetirizin

p.o.

R06AE09

Levocetirizin

p.o.

R06AX13

Loratadin

p.o.

R06AX27

Desloratadin

p.o.

S01ED01

Timolol

lok.

S01ED51

Timolol, kombinace

lok.

S01EE03

Bimatoprost

lok.

S01XA20

Umělé slzy a jiné indiferentní přípravky

lok.

Článek II.

Zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny, se zrušuje.

Článek III.

Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.