Animace načítání

Stránka se připravuje...


Příloha č. 7

Ceny a určené podmínky ve veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě

Ceny pro výpočet (propočet) plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného:

Tarifní pásmo

Plné (obyčejné) jízdné

km

1 - 4

10

5 - 7

13

8 - 10

16

11 - 13

20

14 - 17

24

18 - 20

27

21 - 25

31

26 - 30

35

31 - 35

40

36 - 40

45

41 - 45

50

46 - 50

55

51 - 55

58

56 - 60

63

61 - 70

68

71 - 80

74

81 - 90

78

91 - 100

85

101 - 110

93

111 - 120

102

121 - 130

110

131 - 140

117

141 - 150

125

151 - 160

131

161 - 170

139

171 - 180

146

181 - 190

156

191 - 200

164

201 - 210

172

211 - 220

184

221 - 230

191

231 - 240

199

241 - 250

211

251 - 260

220

261 - 270

229

271 - 280

237

281 - 290

243

291 - 300

251

Za každých dalších 20 km

19

Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu

ČÁST I.

Všeobecné podmínky

1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu cestujících na území České republiky.

2. Tyto podmínky neplatí pro mezinárodní silniční dopravu.

3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy poskytují, upravuje:

- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy,

- vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

- zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.

4. V cenách uvedených v tabulce pro výpočet (propočet) plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty1).

5. Dopravci provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu i prodejci jízdenek jsou podle §13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinni zveřejnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Za jiný přiměřený způsob se považuje též zveřejnění na terminálech, zastávkách nebo označnících informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahujících tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů nebo zpřístupnění cen jízdného při vstupu do vozidla nebo poskytnutí informací řidičem vozidla před nástupem cestujícího do vozidla.

ČÁST II.

Základní podmínky

Čl. 1

Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 8. tohoto výměru a tabulky pro výpočet (propočet) plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy.

2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.

2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:

2.1.1. Cestující ve věku od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části III. článku 11 a 12 této přílohy), který si dopravci navzájem uznávají, nebo mezinárodním studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2.1.2. Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia2) v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách3), nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným mezinárodním studentským průkazem ISIC nebo platným žákovským, resp. studentským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (podrobnější podmínky jsou uvedeny v části III. článku 11 a 12 této přílohy). Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2.1.3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2.1.4. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P4) podle čl. 10, 13 a 14 této přílohy.

3. Dopravce (v případě veřejných služeb v přepravě cestujících objednávaných příslušným objednavatelem s jeho souhlasem) může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. až 2.1.3. této části neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů, u nichž se zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. až 2.1.3. této části neuplatní.

4. Zlevněné jízdné podle bodu 2.1.1. a 2.1.2. této části se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.

5. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují rodiče nebo soudem stanovení poručníci (dále jen „rodiče“) k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 18 této přílohy.

6. Zlevněné jízdné se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 2

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

1. Děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 bodu 1. písm. a) a b) této přílohy.

2. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P podle čl. 10 a 14 této přílohy.

3. Bezplatná přeprava podle bodu 1. se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. 3

Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy

Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou.

Čl. 4

Zavazadla, za která se neplatí dovozné

Bezplatně se přepravují:

a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,

b) ruční zavazadla podle jiného právního předpisu5),

c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a invalidní vozíky, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,

d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

Čl. 5

Přeplatky a nedoplatky

1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem příslušného spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.

2. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně dopravce6) O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad.

Čl. 6

Tarifní vzdálenost

1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.

2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak.

3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.

4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost.

5. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.

Čl. 7

Platnost jízdenky

1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.

2. Omezení podle bodu 1. neplatí v případech, kdy v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího6).

Čl. 8

Přeprava dětí

1. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká

a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,

b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení.

2. Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku.

3. Děti mladší 6 let, které podle bodu 1. nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za zlevněné jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem v souladu s čl. 1 bod 6.

Čl. 9

Nárok na zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.

Čl. 10

Sdružování nároků

1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.

2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok.

3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.

ČÁST III.

Prokazování nároku na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol žákovským, resp. studentským průkazem a další podmínky

Čl. 11

Prokazování nároku na zlevněné jízdné pro žáky a studenty žákovským, resp. studentským průkazem

K uplatnění nároku vydává dopravce žákovský, resp. studentský průkaz. Žákovské, resp. studentské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.

Žákovský, resp. studentský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka nebo studenta, datum narození, aktuální fotografii, název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance dopravce.

Čl. 12

Ověřování žákovských, resp. studentských průkazů

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský, resp. studentský průkaz předkládá žák nebo student spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském, resp. studentském průkazu.

Bližší podmínky pro uplatňování zlevněného jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČÁST IV.

Jízdné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a bezplatná přeprava jejich průvodců a jejich vodících psů

Čl. 13

Rozsah nároku

Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle jiných právních předpisů4) poskytnuty výhody a jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

Čl. 14

Bezplatná přeprava

Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.

Čl. 15

Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících psů těmito průkazy.

ČÁST V.

Jízdné pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území České republiky

Čl. 16

Rozsah nároku

1. Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.

Čl. 17

Průkaz

1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

2. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.

3. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.

Čl. 18

Odbavení držitele průkazu

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

3) Např. jednoleté pomaturitní jazykové studium podle §12 písmene f) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) §20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

6) §40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.