Animace načítání

Stránka se připravuje...


Příloha č. 5

Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek podle části II. položky č. 2 výměru

(v tis. Kč)

Ř. č.

Položka/rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

2.

daň z příjmů

3.

daň z příjmů odložená (+/-)

4.

Výsledek hospodaření po zdanění (ř.1 - ř.2 - ř.3 )

5.

z toho:

podíl na zisku (dividendy)

6.

podíl na zisku (tantiémy pro členy statutárních a dozorčích orgánů)

7.

navýšení základního kapitálu

8.

příděl do investičního fondu

9.

příděl do sociálního fondu

10.

příděl do ostatních fondů1)

                  

11.

12.

13.

14.

ostatní užití zisku (výše neuvedené)

15.

Rozdělený zisk (součet ř.5 až ř.14)

16.

Nerozdělený zisk (ř.4 - ř.15)

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

Vysvětlivky:

1) Prodávající v prázdných řádcích uvede název fondu, který tvoří ze zisku daného roku - např. kapitálový fond, stimulační fond, statutární fond, rezervní, apod. V případě potřeby vloží nové řádky.

Všechny položky v tabulce se uvedou ve výši příslušící roku, který je uvedený v záhlaví sloupce (např. ve sloupci 2017 se uvede zisk schvalovaný orgány subjektu za rok 2017 a dividendy ze zisku roku 2017, atd.).