Animace načítání

Stránka se připravuje...


Příloha č. 2

Určené podmínky pro uplatnění regulovaných cen integrovaných veřejných služeb v dopravě podle položky č. 2 části I. oddílu B a položky č. 6 části II. výměru

Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné.

2. Zlevněné (zvláštní) jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.

3. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:

3.1. Cestující ve věku od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo mezinárodním studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3.2. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách1), nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným mezinárodním studentským průkazem ISIC nebo platným žákovským, resp. studentským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3.3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

4. V případě městské hromadné dopravy, kterou tvoří zejména linky městské autobusové dopravy, dopravní služby na tramvajových a trolejbusových dráhách a na dráhách speciálních, není stanovena povinnost dopravců poskytovat zlevněné (zvláštní) jízdné, s výjimkou linek provozovaných za hranice tohoto města, kde se toto jízdné přiznává v rámci spoje; avšak při cestě dovnitř města jen do prvního tarifního bodu na území města, nebo do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu, určí-li tak dopravce po dohodě s objednatelem předmětných veřejných služeb, a při cestě z města až z posledního tarifního bodu na území města, případně z místa přestupu z městské hromadné dopravy, určí-li tak dopravce po dohodě s objednatelem předmětných veřejných služeb.

5. Zlevněné (zvláštní) jízdné platí v železniční osobní dopravě v rámci integrovaných veřejných služeb pouze ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem, a to s výjimkou bodu 10.1. této přílohy.

6. Zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. a 3.2. této přílohy se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.

7. Dopravce (v případě veřejných služeb v přepravě cestujících objednávaných příslušným objednavatelem s jeho souhlasem) může vymezit spoje nebo části spojů, u nichž se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této přílohy neuplatní. Dopravci jsou povinni zveřejnit informace o rozsahu spojů, u nichž se zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3. této přílohy neuplatní.

8. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P2).

9. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

10. Bezplatně se přepravují:

10.1. Děti do 6 let ve všech vozových třídách (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let).

10.2. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes držitele průkazu ZTP/P.

11. Zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3., 8. a 9. a bezplatná přeprava podle bodu 10.1. se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

12. Podmínky pro prokazování nároku na zlevněné (zvláštní) jízdné, uznávání a platnost jízdních dokladů určí kraj nebo obec, které rozhodnou o uplatnění maximálních cen, nebo organizátor integrovaných veřejných služeb v dopravě v dohodě s dopravci a zveřejní je společně s tarifem. Výjimkou je zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu č. 3. této přílohy, kde pro prokázání nároku a ověřování průkazů při uplatňování zlevněného (zvláštního) jízdného platí podmínky stanovené podle této přílohy. Při uplatnění žákovských, resp. studentských průkazů platí podmínky stanovené v příloze č. 6 a č. 7 tohoto výměru.

1) Např. jednoleté pomaturitní jazykové studium podle §12 písmene f) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.