Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 10/2019

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2019,

ze dne 20. prosince 2019,

kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle §1 odst. 3, §4, §5 a §12 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanoví zelené bonusy pro podporované zdroje energie.

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, se mění takto:

1. V části A) odst. 1 se slova „a v oznámení Evropské komise ze dne 19. prosince 2017 Státní podpora SA.38701 (2014/NN) - Česká republika - Podpora výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie“ nahrazují slovy „,v oznámení Evropské komise ze dne 19. prosince 2017 Státní podpora SA.38701 (2014/NN) - Česká republika - Podpora výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie a oznámení Evropské komise ze dne 26. září 2019 Státní podpora SA.35179 (2015/NN) - Česká republika - Podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů“.

2. V části A) odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(4) Podle ustanovení §1 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie a podle oznámení SA.43182 (2015/N), oznámení SA.43451 (2015/N), oznámení SA.45768 (2016/N) a oznámení SA.35179 (2015/NN) se v provozní podpoře podle tohoto cenového rozhodnutí pro malé vodní elektrárny a výrobny tepla - bioplynové stanice uvedené do provozu od 1. ledna 2016 včetně, pro výrobny elektřiny využívající k výrobě elektřiny proces vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále též „KVET“) uvedené do provozu nebo rekonstruované od 1. ledna 2016 a pro výrobny elektřiny využívající druhotné zdroje uvedené do provozu od 1. ledna 2016 včetně zohledňuje jakákoliv nevratná investiční podpora z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor (RF), přičemž:

kde:

pro elektřinu: VYR = P * PRV

pro teplo: VYR = P * PRV * 3,6

RF … redukční faktor (Kč/MWh); (Kč/GJ v případě podpory na teplo),

DOT … celková investiční dotace udělená projektu (Kč),

AF … anuitní faktor (-),

DŽ … doba životnosti výrobny elektřiny nebo tepla stanovená podle jiného právního předpisu4) (rok);

doba odpisování 15 let (SA.45768 (2016/N, SA.35179 (2015/NN)) v případě podpory na elektřinu z KVET a v případě podpory na elektřinu z druhotných zdrojů energie (rok),

IRR … vnitřní výnosové procento uvedené v žádosti o udělení investiční dotace (v části energetický audit dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (%/100)).

VYR … roční množství vyrobené elektřiny (MWh),

roční množství vyrobeného tepla (GJ),

P … elektrický instalovaný výkon výrobny elektřiny v případě podpory na elektřinu (MWe),

tepelný instalovaný výkon výrobny tepla v případě podpory na teplo (MWt),

PRV ... průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti podle jiného právního předpisu4)

(kWhe/kWe); (kWht/kWt v případě podpory tepla); provozní hodiny v případě KVET; 7 000 kWhe/kWe v případě druhotných zdrojů.

4) Vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V části B) se v bodě 1.6. v řádku č. 123 tabulky zrušuje ve sloupci označeném písmenem n číslo „2 650“ bez náhrady a ve sloupci označeném písmenem o se zrušuje číslo „2 726“ bez náhrady.

4. V části B) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

„(2) Pro elektřinu vyrobenou využíváním druhotných zdrojů platí následující roční zelené bonusy na elektřinu a podmínky:

(2.1.) Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním důlního plynu (z otevřených i uzavřených dolů):

Podporovaný druh energie

Datum uvedení výrobny do provozu

Zelené bonusy [Kč/MWh]

od (včetně)

do (včetně)

ř./sl.

a

b

c

m

650

Výroba elektřiny spalováním důlního plynu ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny

-

31.12.2020

660

651

Výroba elektřiny spalováním důlního plynu

1.1.2013

31.12.2020

343

(2.1.1.) Spalováním důlního plynu ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny se rozumí spalování důlního plynu (z otevřených i uzavřených dolů) ve výrobních zdrojích elektřiny, ve kterých došlo k využívání důlního plynu před 1.1.2013 a které současně neuplatňují podporu na elektřinu podle bodu (1.8.).

(2.2.) Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním komunálního odpadu, ostatních druhotných zdrojů a při využití odpadního tepla12):

Podporovaný druh energie

Datum uvedení výrobny do provozu

Zelené bonusy [Kč/MWh]

od (včetně)

do (včetně)

ř./sl.

a

b

c

m

653

Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu

-

31.12.2012

45

654

Výroba elektřiny spalováním ostatních druhotných zdrojů

-

31.12.2012

45

656

Výroba elektřiny při využití odpadního tepla

1.1.2013

31.12.2020

45

(2.3.) V případě společného spalování druhotného zdroje s různými zdroji energie se podpora na elektřinu z druhotných zdrojů uplatňuje pouze pro poměrnou část podporované elektřiny připadající na podíl využitého druhotného zdroje podle jiného právního předpisu6).

(2.4.) V případě spalování komunálního odpadu se podpora na elektřinu z druhotných zdrojů uplatňuje pouze pro poměrnou část podporované elektřiny podle jiného právního předpisu6) připadající na podíl biologicky nerozložitelné části komunálního odpadu podle jiného právního předpisu10).

(2.5.) Ostatními druhotnými zdroji se rozumí veškeré druhotné zdroje s výjimkou důlního plynu a biologicky nerozložitelné části komunálního odpadu.

(2.6.) Roční zelené bonusy stanovené v bodě (2) se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu elektřiny podle jiného právního předpisu3).

(2.7.) Pro výrobny elektřiny využívající důlní plyny nebo odpadní teplo uvedené do provozu od 1. ledna 2016 včetně platí následující další podmínky:

a) zelený bonus na elektřinu z druhotných zdrojů nelze kombinovat s žádnou jinou formou provozní podpory,

b) v případě, že je na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu dosaženo záporné hodinové ceny po dobu šesti a více po sobě následujících hodin, je po tuto dobu zelený bonus stanoven ve výši 0 Kč.

12) Článek 2 bod 9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.“.

5. V části D) bodu 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„3. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2019, ze dne 20. prosince 2019, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2018.“. 

Čl. II

Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti 1. ledna 2020.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.