Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ERÚ, částka 9/2019

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019

ze dne 26. listopadu 2019,

kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Energetický regulační úřad podle §2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, §17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice pro odběratele ze sítí nízkého napětí.

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D1)

(1) Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí jsou ceny pevné podle zákona o cenách2), neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů3) a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty4).

(2) Pevné ceny a určené podmínky platí za zajišťování distribuce elektřiny zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny (dále jen „odběratel“) odebírajícímu elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen „distributor“) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena zajišťování distribuce elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění nad rámec standardů dodávek a služeb podle jiného právního předpisu5).

(3) Ceny zajišťování distribuce elektřiny platné pro odběratele jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavírá s distributorem dodavatel, který má s odběratelem uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(4) V případě, že v odběrném nebo předávacím místě nejsou dodrženy parametry kvality dodávky elektřiny stanovené technickou normou ČSN EN 50160 ed. 3, jsou ceny uvedené v částech III. a IV. cenami maximálními.

(5) Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb pro období, ve kterém plní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé odběrné nebo předávací místo samostatně podle jiného právního předpisu6).

(6) Cenou za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A v odběrném nebo předávacím místě odběratele kategorie C a u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x63 A a nad 1x25 A v odběrném nebo předávacím místě odběratele kategorie D se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru. To neplatí u odběrných nebo předávacích míst odběratele kategorie D se sazbou D 57d, kde se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru až u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A. Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o připojení. Jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič, odpovídající technické normě ČSN EN 60898-1 nebo ČSN EN 60947-2 ed. 3. Do hodnoty 125 A včetně se používají jističe podle ČSN EN 60898-1 s vypínací charakteristikou „B“, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno po odsouhlasení provozovatelem distribuční soustavy použít jistič s vypínací charakteristikou „C“. V opodstatněných případech může distributor povolit jistič s charakteristikou „D“. V případě použití jističů podle ČSN EN 60947-2 ed. 3 s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava není konstrukčně možná, použije se pro stanovení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem maximální nastavitelná hodnota jističe. Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a distributorem registrován v přihlášce nebo ve smlouvě o dodávce elektřiny před datem 1. července 2001, může mít vypínací charakteristiku jinou než výše uvedenou.

(7) Odběratel může změnit sazbu nejvýše jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedohodne jinak.

(8) Pro měření a účtování distribuovaného množství elektřiny (MWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma:

a) pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen „NT“) - distributorem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je zajišťování distribuce elektřiny účtováno za nižší cenu.

Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu provádí distributor operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, čímž se rozumí vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které distributor může kdykoliv měnit. Distributor musí dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby,

b) pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen „VT“) - platí v době mimo pásmo platnosti NT.

(9) V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topným elektrickým spotřebičem se rozumí:

a) přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla,

b) akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru,

c) hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části,

d) vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.

(10) V případě, že odběrné nebo předávací místo odběratele kategorie C není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A.

(11) V případě, že odběrné nebo předávací místo odběratele kategorie D není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem odpovídající jmenovité proudové hodnotě 1x25 A pro jednofázové připojení a 3x25 A u třífázového připojení.

(12) Pokud odběratel v případech uvedených v bodech (10) nebo (11) zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle bodu (6) a uzavře s distributorem novou smlouvu o připojení, nehradí se v tomto případě podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě). To platí v případě, že velikost hlavního jističe nepřevyšuje hodnotu 3x63 A pro odběrné nebo předávací místo kategorie C, 1x25 A pro jednofázové připojení kategorie D a 3x25 A pro třífázové připojení kategorie D. Při instalaci jističe převyšující uvedené hodnoty hradí odběratel podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě stejným způsobem, jako při navýšení rezervace příkonu nad uvedené hodnoty.

(13) Začíná-li služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za příkon v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v odběrném nebo předávacím místě odběratele, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za příkon jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci poskytována podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(14) K cenám zajišťování distribuce elektřiny podle části III. a IV. se připočítávají tyto ceny ve výši podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny:

a) cena za systémové služby podle bodu (3.1.) písm. a),

b) cena za překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.32.) písm. c) nebo d),

c) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle bodu (5.1.) písm. b) nebo bodu (5.4.),

d) cena za činnosti operátora trhu v elektroenergetice podle bodu (6.2.).

(15) Pokud výrobce elektřiny připojený do hladiny nízkého napětí nepožádal o přiřazení žádné distribuční sazby, je mu pro odběr elektřiny z distribuční soustavy přiřazena sazba C 02d.

(16) Cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem je účtována výrobci elektřiny první kategorie pouze při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou) v poměru počtu dní, za které má být tato cena při dlouhodobé odstávce výrobny výrobce elektřiny první kategorie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou účtována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(17) Provozovateli lokální distribuční soustavy, která je připojená na hladině nízkého napětí k nadřazené distribuční soustavě, je pro odběr elektřiny z nadřazené distribuční soustavy přiznána pro každé předávací místo jedna ze sazeb C 01d, C 02d, nebo C 03d.

(18) Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7), používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7), ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(19) Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne do více časových úseků, přičemž pro jednotlivé distribuční sazby jsou definovány maximální počty časových úseků nízkého tarifu a minimální doby trvání těchto časových úseků, popř. i maximální souvislé doby trvání vysokého tarifu. V době platnosti nízkého tarifu může provozovatel distribuční soustavy provést krátkodobé operativní vypnutí nízkého tarifu s následným zapnutím za účelem testování odezvy příkonu řízeného hromadným dálkovým ovládáním. Maximální doba trvání testování odezvy spojená s krátkodobým operativním vypnutím a následným zapnutím nízkého tarifu je 5 minut. Krátkodobá operativní vypnutí s následným zapnutím nízkého tarifu za účelem testování odezvy se nezapočítávají do podmínek počtu pásem a délky jejich trvání a přerušení mezi nimi, celková délka doby trvání nízkého tarifu v daném dni tím není dotčena.

(20) Pokud je pro zajištění služeb distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě přiznána distribuční sazba kategorie D, může být v takovém odběrném místě připojena pouze dobíjecí stanice, která je používána výhradně pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel majitele odběrného místa nebo ostatních členů jeho domácnosti nebo elektrických vozidel, ke kterým má majitel odběrného místa nebo ostatní členové jeho domácnosti užívací právo, a to v odběrném nebo předávacím místě nepodnikající fyzické osoby, pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva8) nebo společenství vlastníků jednotek9) výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství. Pro zajištění služeb distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě, do kterého je připojena dobíjecí stanice nesplňující podmínky podle první věty tohoto bodu, lze sjednat pouze distribuční sazbu kategorie C.

(21) V případě, že odběratel nesplňuje původní podmínky uplatnění distribuční sazby, upozorní na tuto skutečnost svého obchodníka s elektřinou v případě, že má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo provozovatele distribuční soustavy v případě, že má uzavřenou samostatnou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, a nejpozději do 30 dnů od zjištění neplnění původních podmínek pro uplatňování stávající distribuční sazby požádá o distribuční sazbu, u které podmínky uplatnění sazby splňuje.

II. Provozovatelé distribučních soustav

ČEZ

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly

IČO: 24729035

E.ON

E.ON Distribuce, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

IČO: 28085400

PRE

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

IČO: 27376516

UCED

UCED Chomutov s.r.o.

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 28646911

SV

SV servisní, s.r.o.

Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov

IČO: 60725974

III. Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí - kategorie C a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba C 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

21

17

21

19

11

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

34

28

33

31

17

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

42

35

41

38

21

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

53

44

52

48

26

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

67

56

66

61

34

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

84

70

83

77

42

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

105

87

104

96

53

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

132

110

130

121

66

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

168

139

166

154

84

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

210

174

207

192

105

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

263

218

259

240

131

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

336

278

331

307

168

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

2,10

1,74

2,07

1,92

1,05

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

0,70

0,58

0,69

0,64

0,35

 • cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

2 799,66

3 042,11

3 078,73

4 014,85

1 790,29

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojením nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny10), příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu C 02d.

2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3. Přiznáním sazby se v bodě 1. a 2. rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

Sazba C 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

50

56

50

59

44

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

81

89

80

94

70

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

101

111

100

118

87

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

126

139

125

147

109

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

161

178

159

188

139

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

202

222

199

235

174

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

252

278

249

294

218

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

318

350

314

370

274

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

403

444

398

470

348

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

504

555

498

588

435

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

630

694

623

735

544

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

806

888

797

941

696

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

5,04

5,55

4,98

5,88

4,35

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,68

1,85

1,66

1,96

1,45

 • cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

2 269,23

2 492,96

2 404,63

3 219,55

1 424,66

Sazba C 03d - Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

486

574

524

745

342

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

777

918

838

1 192

548

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

971

1 147

1 048

1 490

685

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 214

1 434

1 310

1 862

856

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 554

1 836

1 676

2 384

1 095

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 943

2 294

2 095

2 980

1 369

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 429

2 868

2 619

3 725

1 712

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

3 060

3 614

3 300

4 693

2 156

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 886

4 589

4 190

5 959

2 738

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

4 857

5 736

5 238

7 449

3 423

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

6 071

7 170

6 548

9 311

4 279

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

7 771

9 178

8 381

11 918

5 477

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

48,57

57,36

52,38

74,49

34,23

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

16,19

19,12

17,46

24,83

11,41

 • cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

1 078,59

1 228,95

1 134,94

1 530,31

747,27

Sazba C 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

112

133

125

161

146

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

180

213

201

257

234

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

224

266

251

322

293

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

281

332

314

402

366

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

359

425

401

515

468

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

449

532

502

643

586

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

561

665

627

804

732

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

707

837

790

1 013

922

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

898

1 063

1 003

1 286

1 171

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

1 122

1 329

1 254

1 608

1 464

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

1 403

1 661

1 568

2 010

1 830

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

1 795

2 126

2 006

2 573

2 342

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

11,22

13,29

12,54

16,08

14,64

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,74

4,43

4,18

5,36

4,88

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

1 897,90

2 148,82

2 084,94

2 692,72

2 369,62

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

130,70

82,86

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

320

359

330

474

395

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

511

574

528

758

633

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

639

717

659

948

791

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

799

896

824

1 185

989

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 022

1 147

1 055

1 517

1 265

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 278

1 434

1 319

1 896

1 582

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

1 598

1 793

1 649

2 370

1 977

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 013

2 259

2 077

2 986

2 491

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

2 556

2 868

2 638

3 792

3 163

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

3 195

3 585

3 297

4 740

3 954

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

3 994

4 481

4 121

5 925

4 943

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

5 112

5 736

5 275

7 584

6 326

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

31,95

35,85

32,97

47,40

39,54

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

10,65

11,95

10,99

15,80

13,18

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

1 148,99

1 089,14

1 032,04

1 715,95

1 201,06

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

130,70

82,86

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

5. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

112

133

125

161

146

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

180

213

201

257

234

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

224

266

251

322

293

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

281

332

314

402

366

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

359

425

401

515

468

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

449

532

502

643

586

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

561

665

627

804

732

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

707

837

790

1 013

922

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

898

1 063

1 003

1 286

1 171

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

1 122

1 329

1 254

1 608

1 464

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

1 403

1 661

1 568

2 010

1 830

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

1 795

2 126

2 006

2 573

2 342

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

11,22

13,29

12,54

16,08

14,64

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,74

4,43

4,18

5,36

4,88

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

1 897,90

2 148,82

2 084,94

2 692,72

2 369,62

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

130,70

82,86

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.

2. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.

3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

5. Osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během stanovené doby maximálně do dvou časových úseků.

Sazba C 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

420

430

398

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

672

688

637

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

839

860

797

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 049

1 076

996

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 343

1 377

1 275

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 679

1 721

1 594

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 099

2 151

1 992

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 644

2 710

2 510

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 358

3 442

3 187

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

4 197

4 302

3 984

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

5 246

5 378

4 980

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

6 715

6 883

6 374

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

41,97

43,02

39,84

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

13,99

14,34

13,28

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

912,12

887,69

837,75

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou12). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

6. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

8. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

423

437

407

724

358

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

676

699

652

1 158

573

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

845

874

815

1 447

716

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 057

1 092

1 019

1 809

895

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 353

1 398

1 304

2 316

1 146

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 691

1 747

1 630

2 894

1 432

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 114

2 184

2 037

3 618

1 790

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 663

2 752

2 567

4 559

2 255

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 382

3 494

3 259

5 789

2 864

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

4 227

4 368

4 074

7 236

3 580

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

5 284

5 460

5 093

9 045

4 475

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

6 763

6 989

6 518

11 578

5 728

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

42,27

43,68

40,74

72,36

35,80

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

14,09

14,56

13,58

24,12

11,93

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

281,63

255,58

251,52

471,94

1 790,29

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

130,70

82,86

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěna v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu13), pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou14). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 46d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

423

437

407

724

358

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

676

699

652

1 158

573

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

845

874

815

1 447

716

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 057

1 092

1 018

1 809

895

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 353

1 398

1 304

2 316

1 146

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 708

1 765

1 646

2 924

1 446

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 156

2 228

2 078

3 691

1 826

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 743

2 836

2 644

4 697

2 324

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 735

3 695

3 518

6 395

3 028

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

5 668

5 381

5 219

9 705

4 410

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

9 617

8 782

9 344

16 467

7 197

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

13 459

13 747

12 080

23 045

11 265

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

84,12

85,92

75,50

144,03

70,41

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

28,04

28,64

25,17

48,01

23,47

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

2 799,66

3 042,11

3 078,73

4 014,85

1 790,29

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

187,88

176,79

182,63

130,70

82,86

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7. Hybridní a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.

8. Tepelný výkon hybridních a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

9. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných i akumulačních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

317

328

305

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

507

524

489

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

634

655

611

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

793

819

764

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 015

1 048

977

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 268

1 310

1 222

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

1 586

1 638

1 527

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

1 998

2 064

1 924

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

2 537

2 621

2 443

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

3 171

3 276

3 054

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

3 964

4 095

3 818

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

5 074

5 242

4 886

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

31,71

32,76

30,54

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

10,57

10,92

10,18

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

281,63

255,58

251,52

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

Podmínky uplatnění sazby:

1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

4. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

5. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

6. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

7. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

423

437

407

724

482

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

676

699

652

1 158

771

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

845

874

815

1 447

964

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

1 057

1 092

1 019

1 809

1 205

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

1 353

1 398

1 304

2 316

1 542

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

1 691

1 747

1 630

2 894

1 927

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

2 114

2 184

2 037

3 618

2 409

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

2 663

2 752

2 567

4 559

3 035

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

3 382

3 494

3 259

5 789

3 854

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

4 227

4 368

4 074

7 236

4 818

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

5 284

5 460

5 093

9 045

6 023

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

6 763

6 989

6 518

11 578

7 709

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

42,27

43,68

40,74

72,36

34,23

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

14,09

14,56

13,58

24,12

16,06

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

281,63

255,58

251,52

471,94

281,84

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

130,70

82,86

Podmínky uplatnění sazby:

1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.

3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

5. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

6. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

8. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

9. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

10. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 60d – Speciální sazba pro neměřené odběry

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je stanovena:

buď

 • cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč/10 W/měsíc činí:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

částka za každých (i započatých) 10 W

42,18

44,64

43,27

50,80

34,04

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W,

nebo

 • stálou cenou Kč/odběrné místo/měsíc:

ČEZ

E.ON

PRE

UCED

SV

částka za každé odběrné místo

42,18

44,64

43,27

50,80

34,04

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný.

Sazba C 62d – Speciální sazba pro veřejné osvětlení

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

107

116

112

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

171

185

180

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

214

232

224

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

267

290

281

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

342

371

359

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

427

463

449

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

534

579

561

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

673

730

707

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

854

926

898

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

1 068

1 158

1 122

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

1 335

1 448

1 403

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

1 709

1 853

1 795

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

10,68

11,58

11,22

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,56

3,86

3,74

 • cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

369,11

340,06

358,42

Podmínky uplatnění sazby:

Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít jinou sazbu.

IV. Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí - kategorie D a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

14

12

14

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

23

19

22

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

29

23

28

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

36

29

35

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

46

37

44

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

58

47

55

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

72

59

69

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

91

74

87

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,44

1,17

1,38

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

0,48

0,39

0,46

 • cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

2 336,03

2 324,24

2 110,64

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojením nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny10), příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu D 02d.

2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3. Přiznáním sazby se v bodě 1. a 2. rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

41

40

41

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

65

63

66

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

82

79

82

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

102

99

103

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

131

127

132

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

163

158

164

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

204

198

206

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

257

249

259

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

4,08

3,96

4,11

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,36

1,32

1,37

 • cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

1 772,51

1 870,96

1 626,00

Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

54

52

50

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

87

83

80

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

109

103

100

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

136

129

125

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

174

165

160

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

217

206

200

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

272

258

251

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

342

325

316

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

5,43

5,16

5,01

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,81

1,72

1,67

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

1 848,51

1 826,14

1 572,95

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

91

97

89

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

145

155

143

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

181

193

178

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

227

242

223

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

290

309

285

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

362

386

356

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

453

483

446

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

571

609

561

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

9,06

9,66

8,91

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

3,02

3,22

2,97

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

678,42

667,48

704,85

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

5. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

54

52

50

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

87

83

80

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

109

103

100

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

136

129

125

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

174

165

160

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

217

206

200

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

272

258

251

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

342

325

316

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

5,43

5,16

5,01

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

1,81

1,72

1,67

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

1 848,51

1 826,14

1 572,95

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během stanovené doby maximálně do dvou časových úseků.

5. Je-li v odběrném nebo předávacím místě připojena dobíjecí stanice, která je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

120

113

104

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

192

181

166

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

240

226

208

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

300

283

260

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

384

362

332

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

480

452

415

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

600

566

519

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

756

713

654

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

12,00

11,31

10,38

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

4,00

3,77

3,46

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

289,94

270,49

237,63

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou15). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

6. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

8. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

141

128

114

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

226

205

183

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

283

257

229

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

353

321

286

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

452

411

366

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

565

514

457

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

707

642

572

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

890

809

720

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

14,13

12,84

11,43

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

4,71

4,28

3,81

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

289,94

270,49

237,63

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou16). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

141

128

114

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

226

205

183

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

283

257

229

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

353

321

286

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

452

411

366

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

565

514

457

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

707

642

572

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

890

809

720

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

14,13

12,84

11,43

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

4,71

4,28

3,81

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

289,94

270,49

237,63

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

134,56

140,85

164,93

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou17). Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

3. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.

4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.

5. Je-li vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

6. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

7. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

10. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

11. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

12. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

118

113

128

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

189

181

205

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

236

226

256

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

295

283

320

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

377

362

410

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

485

462

519

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

728

690

784

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

1 069

1 011

1 156

jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]

1 770

1 664

1 916

jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]

3 267

3 061

3 542

jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]

6 741

6 312

7 900

jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]

11 473

12 482

10 112

jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

71,71

78,01

63,20

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

23,90

26,00

21,07

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

219,55

210,63

206,14

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

187,88

176,79

182,63

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo k vytápění objektu určený systém vytápění s tepelným čerpadlem.

7. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11).

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.

9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

 • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ

E.ON

PRE

jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]

20

30

14

jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]

33

48

23

jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]

41

59

29

jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]

51

74

36

jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]

65

95

46

jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]

82

119

58

jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]

102

149

72

jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]

129

187

91

jistič nad 3x63 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

2,04

2,97

1,44

jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]

0,68

0,99

0,48

 • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

3 108,59

2 890,15

2 412,24

 • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ

E.ON

PRE

Kč/MWh

153,49

140,86

147,34

Podmínky uplatnění sazby:

Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.

V. Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Pokud odběratel splnil podmínky přiznání sazby podle cenového rozhodnutí účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto cenového rozhodnutí a takovou sazbu užíval, má se za to, že splňuje podmínky pro přiznání stejné sazby podle tohoto cenového rozhodnutí.

(2) Pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice se odběr elektřiny a ceny za příkon za období ukončené fakturačním odečtem měřicího zařízení po 1. lednu 2020 rozdělí podle přiřazeného typového diagramu dodávky v souladu s jiným právním předpisem6) platným pro období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince 2019 a od 1. ledna 2020 do data dalšího fakturačního odečtu nebo rovnoměrně na části úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince 2019 a od 1. ledna 2020 do data dalšího fakturačního odečtu.

VI. Zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, se zrušuje.

VII. Účinnost

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r.

1) Příloha č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

3) Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) §19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10) Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

11) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

12) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018.

13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

14) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018.

15) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016.

16) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016.

17) Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 56d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné odběrné nebo předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016.