Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zprávy MF, částka 4/2019

Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

ref.: JUDr. A. Heřmanová

Úhrada výdajů za práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů 2021 z dotace ze státního rozpočtu:

Dotaci poskytnutou v roce 2019 na výdaje roku 2019 lze použít pouze v tomto roce. Dotace musí být vyúčtována při finančním vypořádání dotace za rok 2019 a nepoužité prostředky včetně prostředků na mzdy, platy nebo odměny z dohod o provedení práce za prosinec 2019 vráceny do státního rozpočtu. Finanční prostředky na mzdy, platy nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr za prosinec 2019, které budou vyplaceny až v lednu 2020, nelze tedy převést na depozitní účet.

O výši výdajů uskutečněných v lednu 2020 na mzdy, platy nebo odměny z dohod o provedení práce za prosinec 2019 poskytnou územní samosprávné celky Ministerstvu financí informaci současně se zasláním podkladů pro finanční vypořádání dotace za rok 2019. O uvedenou částku bude zvýšena dotace ze státního rozpočtu na rok 2020, stanovená podle počtu stavebních objektů zbývajících k došetření v roce 2020.

K výdajům na práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů 2021, uskutečněným v roce 2019 nad rámec dotace poskytnuté ze státního rozpočtu:

Bude-li v roce 2019 došetřen větší počet stavebních objektů, než je uveden v příloze č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2019 a dotace poskytnutá v roce 2019 nepokryje veškeré výdaje roku 2019, bude možné požádat o finanční prostředky na výdaje uskutečněné nad rámec dotace poskytnuté v roce 2019 při finančním vypořádání dotace za rok 2019.