Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 4/2019

3

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem,

ve znění pozdějších stavovských předpisů

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle §44 odst. 4 písm. b) a §56a odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. I

Změna usnesení č. 7/2004 Věstníku V čl. 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2008 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2012 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2015 Věstníku, se doplňují písmena c) a d), která znějí:

„c) číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny,

d) datum přijetí prostředků klienta do úschovy; jde-li o opakující se plnění, datum přijetí prvního plnění.“

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory