Animace načítání

Stránka se připravuje...


Ministerstvo vnitra České republiky

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků

14

Číslování budov

podle právního stavu k 1. květnu 2019

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO

1. ORIENTACE V METODICE

2. ZÁKLADNÍ POSTUPY

2.1 Přidělení čísla popisného nebo evidenčního na základě výzvy stavebního úřadu

2.2 Přidělení čísla popisného nebo evidenčního na základě žádosti vlastníka budovy

2.3 Přidělení orientačního čísla

2.4 Nejčastější dotazy k přidělování čísel

2.5 Zrušení přidělení čísla

2.6 Vznik části obce

2.7 Změna názvu části obce

2.8 Zánik části obce

3. PODROBNĚJŠÍ VÝKLAD VYBRANÝCH POJMŮ A POSTUPŮ

3.1 Které stavby se číslují a které ne

3.2 Druhy a podoba čísel

3.3 Část obce

3.4 Označování budov čísly

3.5 Pojmenování ulic a jiných veřejných prostranství

3.6 Přečíslování

3.7 Použití správního řádu

3.8 Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí

4. VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

4.1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

4.2 Přechodná ustanovení zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ, Čl. XCVIII

4.3 Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů

4.4 Stavební zákon

5. VZORY

5.1 Sdělení obce stavebnímu úřadu o přidělení čísla

5.2 Vzor dokladu o přidělení čísla na základě výzvy stavebního úřadu

5.3 Vzor dokladu o přidělení čísla na základě žádosti vlastníka

5.4 Vzor dokladu o přidělení čísla orientačního

5.5 Srovnávací sestava při přečíslování

ÚVODNÍ SLOVO

Dostává se Vám do rukou nové metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, které pro Vás připravil odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Jedná se o nedílnou součást řady metodických doporučení, která by měla přispět ke zvýšení míry informovanosti územních samosprávných celků o postupu při přidělování čísel budovám a související problematice vzniku, změnách a zániku částí obcí, stejně jako pojmenování ulic a dalších veřejných prostranství.

Obsažené informace jsou cíleny na obce, a to převážně v oblasti tzv. samostatné působnosti, přičemž jsou zpracovány k právnímu stavu k 1. květnu 2019. Materiál obsahuje část věnovanou nejčastějším postupům orgánů obcí při přidělování čísel, další kapitoly pak obsahují podrobnější pojednání k vybraným otázkám a vzory nejčastěji zpracovávaných dokumentů. Metodika byla doplněna o nejčastější dotazy a odpovědi k danému tématu.

Věřím, že metodické doporučení přispěje k usnadnění Vaší každodenní činnosti a bude pro Vás užitečnou pomůckou, stejně jako předchozí díly řady metodických materiálů.

Praha, květen 2019

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce

legislativy, státní správy a územní samosprávy

1. ORIENTACE V METODICE

Z důvodu přehlednosti je metodika rozdělena na několik kapitol.

V kapitole 2 - Základní postupy naleznete stručně popsané kroky, které musí obecní úřad učinit při obdržení výzvy stavebního úřadu k přidělení čísla, žádosti vlastníka budovy o přidělení čísla, při přidělování orientačních čísel, při vzniku, zániku či změně názvu části obce. Z důvodu přehlednosti jsou jednotlivé kroky doplněny odkazy na podrobnější výklad, který se nachází v kapitole 3 - Podrobnější výklad vybraných pojmů a postupů. Metodika je doplněna vybranými ustanoveními zákonů a podzákonných právních předpisů, které upravují problematiku číslování budov. V závěru jsou uvedeny Vzory nejčastějších dokumentů zpracovávaných obcemi.

Zkratky

 • ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální
 • RÚIAN - základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Označení právních předpisů v metodice

 • zákon o obcích - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška o označování budov - vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. ZÁKLADNÍ POSTUPY

2.1 Přidělení čísla popisného nebo evidenčního na základě výzvy stavebního úřadu

2.1.1 Kdy obecní úřad přiděluje číslo na základě výzvy stavebního úřadu?

Stavební úřad vyzývá obecní úřad k přidělení čísla při současném naplnění těchto podmínek:

a) jde o nově vzniklou budovu,

b) jde o stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Takové budově, tedy nově vzniklé budově, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, nemůže obecní úřad přidělit číslo popisné nebo evidenční na žádost vlastníka či z vlastní iniciativy, ale právě jen a pouze na základě výzvy stavebního úřadu.

Současně je nepřípustné výzvě stavebního úřadu nevyhovět (s výjimkou výzvy o přidělení čísla budově, které se dle zákona číslo nepřiděluje). Obecní úřad nemůže odmítnout přidělit číslo např. z důvodu, že vlastník budovy neplní závazky vůči obci (např. z developerské smlouvy) či s ní vede soudní spor. Přidělení čísla nelze ani podmiňovat splněním jiných povinností než těch, které vyplývají z právní úpravy přidělování čísel (vlastník např. porušuje povinnosti na úseku stavebního řádu, to však samo o sobě nemůže být důvodem pro nepřidělení čísla).

Podrobnější výklad k tomu, kterým budovám se číslo nepřiděluje, naleznete v kapitole 3.1.3.

2.1.2 Přidělení čísla

Obecní úřad

 • určí, zda se budově přidělí číslo popisné nebo evidenční,
 • stanoví konkrétní číslo,

v případě, že má obec více částí obce, určí část obce, do které přidělené číslo náleží.

Je-li v obci zaveden tzv. uliční systém1) a budova má být součástí ulice nebo veřejného prostranství, obecní úřad může stanovit i číslo orientační.

Podrobnější výklad k problematice čísel a částí obcí naleznete v kapitole 3.2 a v kapitole 3.3.

2.1.3 Sdělení o přidělení čísla

Poté, co obecní úřad přidělí číslo popisné nebo evidenční, sdělí jej spolu s údaji o jeho příslušnosti k části obce stavebnímu úřadu. V případě, že je budově současně přiděleno číslo orientační, sdělí stavebnímu úřadu taktéž přidělené orientační číslo a údaj o názvu ulice (jiného veřejného prostranství), ke které budova náleží. Pro toto sdělení lze využít vzor 5.1.

2.1.4 Doklad o přidělení čísla

Obecní úřad musí vydat vlastníku (všem spoluvlastníkům) budovy písemný doklad o přidělení čísla. Lze využít vzor 5.2.

2.1.5 Zápis čísla do RÚIAN

Účinky přidělení čísla (čísel) nastávají až zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Je-li přidělováno na výzvu stavebního úřadu, provádí zápis stavební úřad.

2.2 Přidělení čísla popisného nebo evidenčního na základě žádosti vlastníka budovy

2.2.1 Kdy obecní úřad přiděluje číslo na základě žádosti vlastníka budovy?

Ve všech ostatních případech se číslo popisné nebo evidenční přiděluje výlučně na žádost vlastníka budovy, tzn. kromě případů, kdy se budově přiděluje číslo na základě výzvy stavebního úřadu.

Podrobnější výklad k tomu, kterým budovám lze či nelze přidělit číslo popisné nebo evidenční, naleznete v kapitole 3.1.

2.2.2 Náležitosti žádosti

Žádost musí mít písemnou formu. Přílohou musí být geometrický plán, nejde-li o budovu, která stavební povolení nebo ohlášení nevyžaduje.

Pozn.: zákon o obcích stanoví, že vedle geometrického plánu předloží vlastník budovy jako přílohu též doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání. Tento dokument vlastník nemůže předložit, protože takový doklad podle současné právní úpravy stavebního řízení neexistuje (neexistence dokumentu se týká primárně vybraných budov dokončených po 1.1.2018, kdy byl vypuštěn ze stavebního zákona §120).

To, zda budova vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, upravuje stavební zákon.

Výňatek příslušné části stavebního zákona naleznete v kapitole 4.4.

2.2.3 Přidělení čísla

Obecní úřad

 • určí, zda se budově přidělí číslo popisné nebo evidenční,
 • stanoví konkrétní číslo,
 • v případě, že má obec více částí obce, určí část obce, do které přidělené číslo náleží.

Je-li v obci zaveden tzv. uliční systém a budova má být součástí ulice nebo veřejného prostranství, obecní úřad může stanovit i číslo orientační.

Podrobnější výklad k problematice čísel a částí obcí naleznete v kapitole 3.2 a v kapitole 3.3.

2.2.4 Zápis čísla do RÚIAN

Aby bylo možno s přidělením čísla spojovat právní účinky (aby nabylo účinnosti), musí být přidělené číslo (přidělená čísla) zapsáno do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Zápis provádí obecní úřad.

Podrobnější výklad k RÚIAN naleznete v kapitole 3.8.

2.2.5 Doklad o přidělení čísla

Po přidělení čísla (čísel) musí obecní úřad vydat vlastníku (všem spoluvlastníkům) budovy písemný doklad. Právní řád obsah či podobu tohoto dokladu neupravuje. Lze využít vzor v příloze 5.3.

2.2.6 Nepřidělení čísla

Obecní úřad nevyhoví žádosti zejména v těchto případech:

 • žádost se týká budovy, v jejímž případě má obecní úřad přidělovat číslo na základě výzvy stavebního úřadu;
 • vlastník požaduje přidělení čísla popisného, ale budově má být přiděleno číslo evidenční a naopak;
 • vlastník požaduje přidělení čísla stavbě, které se číslo nepřiděluje;
 • žádost je nesrozumitelná (např. není zřejmé, kdo žádá, pro jakou budovu);
 • žádost nepodal vlastník budovy.

Je ovšem nepřípustné nevyhovět žádosti o přidělení čísla z jiných důvodů, než které vyplývají ze zákona o obcích. Vyhovuje-li žádost podmínkám zákona, obecní úřad je povinen žádosti vyhovět. Obecní úřad nemůže odmítnout přidělit číslo např. z důvodu, že vlastník budovy neplní závazky vůči obci (např. z developerské smlouvy) či s ní vede soudní spor. Přidělení čísla nelze ani podmiňovat splněním jiných povinností, než které vyplývají z právní úpravy přidělování čísel (vlastník např. porušuje povinnosti na úseku stavebního řádu, to však samo o sobě nemůže být důvodem pro nepřidělení čísla).

Pokud obecní úřad žádosti o přidělení čísla nevyhoví, měl by ve sdělení o nepřidělení čísla důvod žadateli srozumitelně popsat.

2.3 Přidělení orientačního čísla

2.3.1 Které budově může být přiděleno číslo orientační?

Orientační číslo lze přidělit pouze budově, která má již přiděleno číslo popisné nebo evidenční, případně jej přidělí současně s přidělením čísla popisného nebo evidenčního. Další nezbytnou podmínkou je, že obec musí mít zaveden tzv. uliční systém - musí mít tedy pojmenovanou alespoň jednu ulici (nebo jiné veřejné prostranství), k níž má budova náležet.

2.3.2 Kdy může obecní úřad přidělit číslo orientační?

Na rozdíl od přidělování čísel popisných nebo evidenčních může obecní úřad přidělit čísla orientační z vlastní iniciativy, tedy i bez výzvy stavebního úřadu či žádosti vlastníka nemovitosti.

Příklady:

 • obec rozhodne o názvu ulice či jiného veřejného prostranství a domy přidělením čísla orientačního k takto nově pojmenované ulici nebo veřejnému prostranství zařadí;
 • obec se rozhodne v obci zavést čísla orientační.

2.3.3 Doklad o přidělení čísla orientačního

Obecní úřad musí vydat vlastníku budovy písemný doklad o přidělení čísla. Právní řád obsah či podobu tohoto dokladu neupravuje.

Je-li číslo orientační přiděleno spolu s číslem popisným či evidenčním na základě výzvy stavebního úřadu, lze využít vzor 5.2. Je-li číslo orientační přiděleno spolu s číslem popisným či evidenčním na základě žádosti vlastníka budovy, lze využít vzor 5.3. Je-li číslo orientační přiděleno budově, která má již přiděleno číslo popisné či evidenční, lze využít vzor v příloze 5.4.

2.3.4 Zápis čísla orientačního do RÚIAN

Účinky přidělení čísla orientačního nastávají až zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). V případě, že se číslo zapisuje společně s číslem popisným nebo evidenčním, zapisuje je ten orgán, který zapisuje číslo popisné nebo evidenční, tedy bud' stavební úřad (viz kapitola 2.1.5) nebo obecní úřad (viz kapitola 2.2.4). V případě, že se číslo orientační zapisuje dodatečně, zápis provádí obecní úřad.

Podrobnější výklad k RÚIAN naleznete v kapitole 3.8).

2.4 Nejčastější dotazy k přidělování čísel

Je obecní úřad povinen přidělit číslo popisné, třebaže obecnímu úřadu není známo, zda odlišní vlastníci pozemků mají smluvně upraveno užívací právo k pozemkům, pokud jde o možnost přístupu na pozemky?

Obecní úřad nemá možnost volby, zda číslo popisné přidělí či ne. Pokud jsou splněny požadavky stanovené zákonem o obcích, je povinen číslo popisné přidělit. Obecní úřad nemůže přidělení čísla popisného jakkoliv podmiňovat, např. vypořádáním vlastnických či užívacích práv.

Může obecní úřad přidělit číslo nové budově na žádost vlastníka budovy?

Může tak učinit pouze v případě budovy, která nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu2). V případě budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, přiděluje číslo obecní úřad pouze na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu a nemůže je přidělit na základě žádosti vlastníka budovy. V obou případech samozřejmě platí, že musí jít o budovu, které se číslo přiděluje3).

Má-li budova více vlastníků, kdo může požádat o přidělení čísla?

Rozhodnutí o tom, zda požádat o přidělení čísla, přijímají spoluvlastníci většinou hlasů, přičemž hlasy se počítají podle velikosti jejich podílů.

Může obecní úřad přidělit číslo popisné nebo evidenční z vlastní iniciativy?

Čísla popisná nebo evidenční přiděluje obecní úřad bud' na základě písemné výzvy stavebního úřadu, nebo na základě písemné žádosti vlastníka budovy. Neobdrží-li uvedenou výzvu, resp. žádost, nemůže obecní úřad z vlastní iniciativy číslo přidělit, a to ani tehdy, pokud jinak budova splňuje podmínky pro přidělení čísla.

Jaká je lhůta pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního?

Konkrétní lhůty pro přidělení čísla nejsou zákonem o obcích stanoveny. V případě, že obecní úřad přiděluje čísla na základě písemné výzvy stavebního úřadu, musí tak učinit neprodleně. V případě, že přiděluje číslo na základě žádosti, měl by tak podle správního řádu učinit bez zbytečných průtahů. Podle názoru Ministerstva vnitra by s ohledem na charakter úkonu mělo jít o lhůtu v řádech dnů.

Stali jsme se novými majiteli budovy, která nemá číslo evidenční ani popisné. Dvůr byl dříve složen ze stodoly, chléva s výminkem a obyvatelné mlýnice. Dvůr měl číslo popisné, které mu, nejspíš při demolici mlýnice a stodoly, bylo odebráno. Jezdíme se rekreovat do výminku, který je obyvatelný, ale zjistili jsme, že nemá číslo popisné ani evidenční. Můžeme se domoci čísla popisného nebo evidenčního postupem podle §31a odstavec 1 písm. b) zákona o obcích?

S ohledem na to, že se nejedná o novou stavbu, je to jediný způsob, jak budově číslo přidělit. Musí jít samozřejmě o budovu, které se číslo přiděluje4).

Vede obec evidenci přidělených čísel?

K přidělení čísla dojde již samotným určením čísla (včetně určení, zda jde o číslo popisné či evidenční a určení příslušnosti k části obce), to však samo o sobě nestačí, neboť účinné je přidělení čísla až v okamžiku, kdy dojde k jeho zápisu do RÚIAN.

V případech, kdy obecní úřad přiděluje číslo na základě žádosti vlastníka budovy, a kdy tedy i sám zapisuje číslo do RÚIAN, se může zdát taková evidence zbytečná, neboť právě RÚIAN by měl obsahovat seznam všech přidělených (existujících) čísel. S ohledem na to, že v některých případech zapisuje přidělená čísla do RÚIAN stavební úřad, nemusí stav uvedený v RÚIAN odpovídat stavu již přidělených čísel (obecní úřad sice číslo přidělí, ale stavební úřad jej ještě nestihl zapsat). Obcím lze doporučit vedení pomocné evidence přidělených čísel. V té by vedle samotného uvedení přiděleného čísla mělo být uvedeno i to, zda jde o číslo popisné či evidenční, část obce a lokalizace budovy (parcela či souřadnice). Vedení takové evidence není ovšem povinné.

2.5 Zrušeni přiděleni čísla

2.5.1 Kdy lze zrušit přidělení čísla?

Bylo-li v minulosti přiděleno budově číslo popisné nebo evidenční v souladu s právním řádem (posuzuje se k okamžiku přidělení), lze jej zrušit pouze při zániku budovy. Číslo orientační lze navíc zrušit při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství.

Ani v případě, že by se budova stala budovou, jíž se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, nelze budově číslo odebrat.

K zrušování čísel dochází i při přečíslování budov, blíže viz kapitola 3.6.

V případě, že číslo bylo v minulosti přiděleno v rozporu s právním řádem (např. přidělení čísla na žádost vlastníka, ač mělo být přiděleno na základě výzvy stavebního úřadu), zruší jej obecní úřad usnesením postupem podle §156 odst. 2 správního řádu. Toto usnesení oznamuje doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou vlastníkovi (spoluvlastníkům) domu.

2.5.2 Dotazy k zrušení přidělených čísel

V oploceném areálu nemocnice mají jednotlivé pavilony stojící na jednotlivých stavebních pozemcích samostatná čísla popisná. Nemocnice žádá o sloučení čísel popisných souboru budov nemocnice pod jedno číslo popisné, které nemocnice používá, a které je přiděleno stravovacímu pavilonu, ve kterém sídlí i správa a vedení nemocnice.

Takovému požadavku nelze vyhovět, neboť čísla popisná lze bez náhrady zrušit pouze při zániku budovy nebo v rámci přečíslování5), kdy dojde ke spojení budov stavebně v jednu.

V našem městě je průmyslový areál, ve kterém je několik budov (všechny ve vlastnictví jedné osoby), avšak pouze jedna budova je s přiděleným číslem popisným, ostatní jsou bez čísla popisného i evidenčního. V současné době se připravuje demolice budovy s číslem popisným, a vlastník areálu žádá naše město o „převedení" tohoto čísla popisného (numericky stejného) z budovy určené k demolici na jinou budovu v tomto areálu (na jiném místě již stojící). Žádost zdůvodňuje tím, že stávající číslo popisné slouží pro celý areál a není rozhodné, které budově v areálu je vlastně přiřazeno. Je možno vlastníkovi areálu vyhovět, aniž bychom porušili zákon (dle zákona o obcích se při zániku budovy číslo popisné zruší a dále platí, že přidělená čísla nelze užívat opakovaně)?

V případě zániku budovy s číslem popisným obecní úřad číslo popisné zruší. S ohledem na nemožnost opakovaného přidělení již jednou použitého čísla nelze toto zrušené číslo přidělit jiné budově. Ministerstvo vnitra se neztotožňuje s názorem, že by číslo popisné sloužilo celému areálu, neboť dotčené právní předpisy počítají s přidělením čísel popisných pouze konkrétní budově.

2.6 Vznik části obce

2.6.1 Schválení vzniku části obce

Vznik nové části obce schvaluje zastupitelstvo obce. Součástí usnesení o vzniku nové části obce je název nové části obce.

Podrobnější výklad k názvu části obce naleznete v kapitole 3.3.3.

2.6.2 Oznámení vzniku nové části obce

Poté, co zastupitelstvo obce schválí vznik nové části obce, pošle obec Ministerstvu vnitra:

 • sdělení s
  • názvem nové části obce (musí být totožný s názvem schváleným zastupitelstvem obce),
  • kódem a názvem obce,
  • výčtem stavebních objektů, které k nové části obce přísluší,
  • údajem o definičním bodu části obce;
  • grafickou přílohu ke sdělení s vyznačením souvislého území, ve kterém část obce leží, na podkladě mapy základního státního mapového díla v měřítku 1 : 10 000 nebo větším či na podkladě digitální mapy veřejné správy;
 • usnesení zastupitelstva.

Dochází-li při vzniku nové části obce k přečíslování stavebních objektů, které dosud tvořily jinou část téže obce, zašle obec Ministerstvu vnitra též kopii rozhodnutí o jejich přečíslování.

Kód obce lze vyhledat ve Veřejném dálkovém přístupu do RÚIAN na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/vyhledej

Technické požadavky na formu sdělení zveřejnil ČÚZK na https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/5-Metodika/Postup-obci-a-stavebnich-uradu.aspx

2.6.3 Zápis vzniku nové části obce do RÚIAN

Pakliže oznámení obsahuje všechny náležitosti, Ministerstvo vnitra jej postoupí ČÚZK, který zajistí zápis nové části do RÚIAN. Teprve tímto zápisem část obce vzniká.

2.7 Změna názvu části obce

2.7.1 Schválení změny názvu části obce

Změnu názvu části obce schvaluje zastupitelstvo obce. Součástí usnesení je dosavadní název části obce a nový název části obce.

Podrobnější výklad k názvu části obce naleznete v kapitole 3.3.3.

2.7.2 Oznámení o změně názvu části obce

Poté, co zastupitelstvo obce schválí změnu názvu části obce, pošle obec Ministerstvu vnitra:

 • sdělení s
  • původním názvem části obce,
  • kódem části obce,
  • novým názvem části obce,
 • usnesení zastupitelstva.

Kód části obce lze vyhledat ve Veřejném dálkovém přístupu do RÚIAN na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/vyhledej

Technické požadavky na formu sdělení zveřejnil Český úřad zeměměřický a katastrální na https://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/5-Metodika/Postup-obci-a-stavebnich-uradu.aspx.

2.7.3 Zápis změny názvu části obce do RÚIAN

Pakliže oznámení obsahuje všechny náležitosti, Ministerstvo vnitra jej postoupí ČÚZK, který zajistí zápis nového názvu části obce do RÚIAN. Teprve tímto zápisem dojde ke změně názvu části obce.

2.8 Zánik části obce

2.8.1 Co je obsahem oznámení při zániku části obce?

Při zániku části obce sdělí obec Ministerstvu vnitra název a kód zaniklé části obce. Dále obec sdělí, že všechny stavební objekty ze zanikající části obce již byly pře-číslovány v RÚIAN do jiné části obce, nebo že tato část obce žádné očíslované budovy neobsahovala.

Kód zaniklé části obce lze vyhledat ve Veřejném dálkovém přístupu do RÚIAN na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/vyhledej

2.8.2 Zápis zániku části obce do RÚIAN

Pakliže oznámení obsahuje všechny náležitosti, Ministerstvo vnitra jej postoupí ČÚZK, který zajistí zápis zániku části obce do RÚIAN. Teprve tímto zápisem dojde k zániku části obce.

3. PODROBNĚJŠÍ VÝKLAD VYBRANÝCH POJMŮ A POSTUPŮ

3.1 Které stavby se číslují a které ne

3.1.1 Kterým stavbám se přidělují čísla?

Budovám. Podle zákona o oceňování majetku se budovami rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. Obdobně definuje budovu katastrální zákon, podle kterého se budovou rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí či vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, podle níž se budovou rozumí nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

3.1.2 Jaká čísla lze budovám přidělit?

Až na dále uvedené výjimky (viz následující kapitola) musí být všem budovám přiděleno bud' číslo popisné, nebo číslo evidenční. Budova nemůže mít současně přiděleno číslo popisné a evidenční.

Při splnění dalších podmínek může být budově s přiděleným číslem popisným nebo evidenčním přiděleno též číslo orientační (viz kapitola 3.2.3).

3.1.3 Kterým budovám se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje?

Zákon rozlišuje dva hlavní okruhy případů, kdy se budově číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje. První okruh případů, kdy se budovám nepřiděluje číslo popisné ani evidenční, jsou budovy nevyžadující stavební povolení nebo ohlášení, pokud jde o:

1. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,

2. zimních zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,

3. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

Druhý okruh budov, kterým se nepřiděluje číslo popisné nebo evidenční, jsou budovy tvořící příslušenství jiných budov, která jsou součástí jednoho celku.

Příslušenství věci

Příslušenstvím věci se rozumí vedlejší věc u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení, věc hlavní i vedlejší musí mít stejného vlastníka.

3.1.4 Dotazy a odpovědi

Lze přidělit číslo stavbě ve zkušebním provozu?

Stavbám ve zkušebním provozu se číslo nepřiděluje. Stavební úřad může vyzvat příslušný obecní úřad k přidělení čísla popisného nebo evidenčního až poté, co je mu předložena žádost stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu. K té stavebník připojuje vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, z čehož vyplývá, že zkušební provoz musí být již ukončen a vyhodnocen.

Přiděluje se zahradním domkům či chatkám číslo vždy, nebo je lze vést jako nečíslované stavební objekty?

Zpravidla půjde o stavby pro rodinnou rekreaci, přičemž takovým stavbám se přiděluje číslo evidenční. Pouze v případě, že by byly zahradní domek či chatka příslušenstvím jiné budovy tvořící dohromady jeden celek4), by se jim číslo nepřidělovalo.

Přiděluje se číslo popisné nebo evidenční stavbě technického vybavení?

Přiděluje, pokud se jedná o budovu a zároveň nespadá do kategorie budov, jimž se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje4).

Přiděluje se číslo stavbě v předčasném užívání?

Pokud stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání stavby, vyzve písemně příslušnou obec k přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Přiděluje se číslo popisné nebo evidenční provozovně v podchodu nebo vestibulu metra?

Čísla popisná nebo evidenční lze přidělit pouze budovám jako celku. Není-li tedy provozovna současně budovou, číslo popisné nebo evidenční ji přidělit nelze. Budovou je nadto obecně chápána stavba nadzemní.

Je možné přidělit jedné budově více čísel popisných nebo evidenčních?

Nelze. Jedinou (dočasnou) výjimkou, kdy bude mít budova více čísel popisných nebo evidenčních, je případ, kdy se spojí dvě nebo více budov stavebně v jednu. V takovém případě bude mít všechna čísla původních budov a to do nového rozhodnutí obce o přečíslování budov.

Přiděluje se garáži číslo popisné nebo evidenční?

Garáži může být přiděleno číslo evidenční ve dvou případech - půjde-li o stavbu dočasnou (stavební úřad předem omezil dobu jejího trvání), nebo půjde-li o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Evidenční číslo tedy lze přidělit např. garáži, která je stavbou o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepená, jestliže neobsahuje obytné ani pobytové místnosti, hygienické zařízení ani vytápění, neslouží-li k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů. V ostatních případech bude garáži přiděleno číslo popisné (garáž jako hlavní stavba s výměrou nad 25 m2).

3.2 Druhy a podoba čísel

3.2.1 Jaké druhy čísel existují?

Rozlišujeme čísla popisná, evidenční a orientační. Budova může mít přiděleno bud' číslo popisné, nebo číslo evidenční. Nikdy nemůže mít přiděleno číslo popisné a evidenční současně.

Budovám, které mají číslo popisné nebo evidenční, lze navíc přidělit číslo orientační. Mohou tedy nastat tyto varianty:

 • budova nemá přiděleno žádné číslo, nebo
 • budova má přiděleno pouze číslo popisné,
 • budova má přiděleno pouze číslo evidenční,
 • budova má přiděleno číslo popisné a orientační,
 • budova má přiděleno číslo evidenční a orientační.

3.2.2 Kdy se budově přiděluje číslo popisné a kdy číslo evidenční?

Přiděluje-li se budově číslo, přiděluje se zpravidla číslo popisné. Pouze stavbám pro rodinnou rekreaci, stavbám dočasným a budovám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (s výjimkami v následující kapitole) se přiděluje číslo evidenční.

Stavba pro rodinnou rekreaci

Stavbou pro rodinnou rekreaci je stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví6). Jedná se např. o rekreační domky, chaty, rekreační chalupy, zahrádkářské chaty7).

Dočasná stavba

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání8).

Budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

Stavební zákon vymezuje stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v ustanovení §103 stavebního zákona (obsah ustanovení naleznete v kapitole 4.4). Všechny ostatní stavby, v ustanovení neuvedené, stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují.

3.2.3 Kdy lze budově přidělit číslo orientační?

Lze je přidělovat pouze v pojmenovaných ulicích nebo jiných veřejných prostranstvích, a to pouze ve spojení s takto pojmenovanou ulicí nebo jiným veřejným prostranstvím. Číslo orientační lze přidělit pouze budově, která má již přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční.

Nejčastější dotazy k přidělení orientačních čísel

Obdrželi jsme výzvu stavebního úřadu k přidělení čísla popisného. Nevíme však, k jaké ulici máme danou budovu přidělit, a jaké jí v důsledku toho přidělit i číslo orientační. Novostavba je na oploceném pozemku. Z ulice „X" lze na objekt sice dohlédnout, ale vchod domu do ulice „X" nemíří. Navíc počítáme v budoucnu s výstavbou komunikace „Y" (a jejím pojmenováním), ke které bychom rádi uvedenou novostavbu v budoucnu přiřadili. Rádi bychom předešli problémům se zařazením budovy pod ulici „X". Je možné tedy danou budovu nepodřadit pod žádnou ulici (adresní místo v RÚIAN by bylo složeno jen z údajů - název obce, název části obce a číslo popisné). Když se zařazují objekty do ulic, je nutné, aby na ně bylo možné dohlédnout z uvedené ulice, a musí být přímo z této ulice přístupné? Řešíme to i z důvodu dobré orientace na území města.

Právní řád stanoví pouze podmínku, že přidělení čísla orientačního musí usnadnit orientaci. S výjimkou hlavního města Prahy, kde musí mít všechny budovy s číslem popisným či evidenčním přiděleno i číslo orientační, platí, že budova s číslem popisným či evidenčním číslo orientační mít přiděleno nemusí. Pakliže tedy přidělení čísla orientačního do ulice „X" orientaci neusnadnilo, doporučujeme číslo orientační prozatím nepřidělovat a přidělit jej až při vytvoření ulice „Y".

Jak rozlišit samostatné budovy, do kterých se vchází ze společného dvora, do kterého je přístup jedním společným přístupem (brankou/bránou)?

V prvé řadě je třeba rozhodnout, zda se těmto budovám přiděluje číslo (ať už popisné nebo evidenční), viz kapitola 3.1.3. Pakliže se jim čísla popisná (evidenční) přidělují, dochází k rozlišení budov již tímto přidělením. Nadto lze v obci, v níž je zřízen uliční systém, přidělit budovám s přidělenými čísly popisnými či evidenčními i číslo orientační. Bude záležet především na místních podmínkách, zda budovám přidělit stejné orientační číslo odlišené pouze dodatkem, nebo zda jim přidělit různá orientační čísla. Vždy však musí orientační čísla plnit svůj účel, jímž je usnadnění orientace.

3.2.4 Dodatky orientačních čísel

Čísla orientační mohou mít tzv. dodatek a to jeden malý znak české abecedy bez diakritických znamének. Praktické použití nalezne dodatek čísla orientačního v případech zaplňování stavebních proluk, resp. dodatečně vzniklých budov v místech, kde se vznik budovy nepředpokládal, popř. jako důsledek očíslování budovy, která nebyla dosud očíslována. Vznikne-li takto např. mezi budovami s čísly orientačními 1 a 2 nová budova, lze jí přidělit číslo orientační 1a.

Budova byla v minulosti označena dodatkem čísla orientačního nikoliv malým, ale velkým znakem české abecedy. Musíme na to nějak reagovat?

Možnost označení pouze malým znakem české abecedy byla zavedena s účinností od 1. července 2015. Dosud existující označení s velkým znakem zůstávají v platnosti. Změna z velkého na malé písmeno je pouze technická úprava, nejedná se o přečíslování. Se změnou stávajících tabulek (případně osobních dokladů) se počítá v rámci běžné obměny (na rozdíl od přidělování nových čísel, kdy je použití velké znaku české abecedy vyloučeno).

3.2.5 Může být stejné číslo přiděleno opakovaně?

Čísla popisná a čísla evidenční musí být jedinečná v rámci části obce. U čísel orientačních platí, že musí být jedinečná v rámci jednotlivých pojmenovaných ulic nebo jiných veřejných prostranství.

V rámci jedné části obce existují dvě číselné řady a to jedna pro čísla popisná a jedna pro čísla evidenční. Číslo musí být jedinečné právě v rámci„své" řady, tzn., že v jedné části obce mohou např. existovat dvě budovy s číslem 5 - jedna s číslem popisným, druhá s číslem evidenčním. Je však třeba upozornit na to, že v případech, kdy odesílatel poštovní zásilky v adrese pro doručení důsledně nerozliší, o jaký typ čísla se jedná, vedou takové „duplicity" ke zmatkům při doručování.

Princip jedinečnosti je pak zachován i v případech, kdy budova, jíž bylo číslo popisné nebo evidenční přiděleno, zanikne. Zrušené popisné nebo evidenční číslo takto zaniklé budovy nelze znovu přidělit (např. nové budově). Stejně tak platí, že nelze znovu přidělit dříve použité číslo popisné či evidenční při přečíslování budov.

Pokud jde o čísla orientační, tam zákaz přidělení zrušeného, ale dříve použitého, čísla neplatí, je-li zrušené číslo opětovně přidělováno nové budově, která se nachází na místě budovy zaniklé.

Lze použít vícekrát stejné orientační číslo?

Přestože zákon výslovně neuvádí, že čísla orientační mají být v rámci ulice nebo jiného veřejného prostranství jedinečná (na rozdíl od čísel popisných a evidenčních), vyplývá toto pravidlo ze smyslu čísla orientačního, jímž je usnadnění orientace. Ve stejný okamžik by tedy neměly existovat v rámci jedné ulice (nebo jiného veřejného prostranství) dvě budovy se stejným číslem orientačním.

3.2.6 Čísla

K číslování budov se užívají arabské číslice v rozmezí 1 až 9999, přičemž u čísel popisných a evidenčních nejsou přípustné jakékoliv dodatky.

Musí být čísla popisná a evidenční přidělována postupně, nebo je lze přidělovat i na přeskáčku?

Ze zákona povinnost přidělovat čísla popisná či evidenční postupně sice nevyplývá, nicméně lze takový postup doporučit. Přidělování čísel na přeskáčku znepřehledňuje řadu přidělených čísel a do budoucna může ztížit případné přečíslování budov v obci (části obce), nadto je přidělování čísel popisných a evidenčních v postupné číselné řadě zavedenou praxí.

Existuje nějaké pravidlo pro stanovení orientačního čísla?

Orientační číslo musí být stanoveno tak, aby jeho přidělení domu usnadňovalo orientaci v dané ulici nebo na jiném veřejném prostranství. Jiná pravidla právní předpisy nestanoví.

3.3 Část obce

3.3.1 Co se rozumí pojmem část obce?

Každá obec může být rozdělena na více částí. Částí obce se rozumí evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Takto vymezený pojem část obce ovšem nelze zaměňovat s městskými částmi či obvody územně členěných statutárních měst. Je-li obec rozdělena na části, lze jejich seznam nalézt ve Veřejném dálkovém přístupu do RÚIAN na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/vyhledej

3.3.2 Má část obce vymezené území?

Přestože by podle zákona o obcích měla část obce ležet v jednom souvislém území, je území části obce obtížně identifikovatelné, neboť část obce je evidenční jednotkou a až na dále uvedenou výjimku se její hranice či konkrétní území nevymezuje (např. výčtem parcel). Pouze při vzniku nové části obce je jedním z podkladů pro její zápis do RÚIAN grafická příloha s vyznačením souvislého území, ve kterém nově vzniklá část obce leží.

Lze shrnout, že část obce je tvořena především budovami, jež mají přidělena čísla popisná či evidenční právě k této části.

Pozn.: na území některých obcí, které jsou rozděleny na části, se lze setkat s tím, že jsou v ní budovy, které svým číslem popisným nebo evidenčním náležejí do různých částí obce, svým faktickým umístěním „pomíchány" takže se dům náležející do jedné části, nachází v těsném sousedství domů náležejících do jiné části. Takový způsob přidělování čísel popisných nebo evidenčních, včetně jejich přiřazování k částem obce, nelze doporučit, neboť zpravidla vede ke komplikacím při doručování či orientaci.

3.3.3 Jaká jsou pravidla pro název části obce?

Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí. Nicméně je čistě věcí zastupitelstva, pokud určí zcela jiný název nově vzniklé části obce, bude-li v souladu s českým pravopisem.

V obci obývané příslušníky národnostních menšin se názvy částí obcí uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se v posledních dvou sčítáních lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny, a pokud ten svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to písemně požádá spolek, který podle stanov zastupuje zájmy příslušné národnostní menšiny a který ke dni podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce.

3.4 Označování budov čísly

3.4.1 Povinnosti vlastníka budovy

Vlastník má povinnost označit na svůj náklad budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Pozn.: tato povinnost se týká pouze poskytnutí prvního čísla, v případě přečíslování budov blíže viz kapitola 3.6.4.

3.4.2 Barva a provedení čísel

Obecní úřad nestanovuje pouze číslo, které má být budově přiděleno, stanovuje též barvu a jeho provedení. Obecní úřad zpravidla stanoví vzhled tabulky s číslem, včetně barvy podkladu, případných ornamentů, nebo doplňujících textů.

V praxi se lze na tabulkách čísel setkat nejen se samotnými čísly (ve smyslu arabských číslic od 1 do 9999) a dodatky čísel orientačních, ale i s dalšími texty. U čísel popisných a evidenčních to bývá např. uvedení názvu části obce, kam čísla náležejí, u čísel orientačních pak např. název ulice. Stejně tak se lze setkat s různými doplňky evidenčních čísel, např. zkratkami „e. č." „ev.", nebo nápisy vysvětlující podstatu budovy, např. text „chata", „nouzová stavba", „provizorní stavba". Tyto doplňující údaje ovšem nejsou součástí adresy, nezapisují se spolu s číslem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, a neobjevují se tak v žádných evidencích jako součást adresy. Lze zmínit i nežádoucí praxi spočívající v přidání číslice „0" nebo písmene „E" na začátek evidenčního čísla.

Přestože právní řád nestanovuje (na rozdíl od označení ulic a jiných veřejných prostranství) požadavek na jednotné provedení čísel pro území celé obce, obce k tomu často samy přistupují. Není však vyloučeno, aby obecní úřad ad hoc určil individuální provedení těchto čísel.

Právní řád stanoví pouze jedinou podmínku a to tu, že se popisná, evidenční a orientační čísla barevně liší.

3.4.3 Jakým způsobem má obecní úřad určit barvu a provedení čísel

Zákon o obcích způsob, jakým má obecní úřad určit barvu a provedení čísel, nestanoví. Za nejvhodnější řešení považuje Ministerstvo vnitra sdělit barvu a provedení čísel v dokladu o přidělení čísla (k problematice dokladů viz kapitola 2.1.4, kapitola 2.2.5, kapitola 2.3.2 a vzor 5.2, vzor 5.3 a vzor 5.4).

Za dostačující lze považovat např. uvedení grafického vzoru (nákres). Ten lze např. doplnit kótováním, uvedením typu písma, barvy, uvedením doplňujícího textu apod. Nelze však vyloučit ani pouhý slovní popis.

3.4.4 Umísťování čísel

Vlastník budovy umístí čísla tak, aby byla viditelná, tedy tak, aby byla viditelná z veřejného prostranství. Případné orientační číslo musí být umístěno tak, aby se nacházelo pod tabulkou s číslem popisným.

Pozn.: přestože vyhláška o označování budov stanoví způsob umístění orientačního čísla pouze pod tabulku s číslem popisným, je vhodné tak činit i v případě tabulek s čísly evidenčními.

3.4.5 Porušení povinností vlastníka

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem, nebo je neudržuje v řádném stavu, nebo odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Přestupek projednává obecní úřad.

3.5 Pojmenování ulic a jiných veřejných prostranství

3.5.1 Pojmenování, přejmenování nebo zánik ulice nebo jiného veřejného prostranství

Rozhodování o názvech ulic a jiných veřejných prostranství náleží do samostatné působnosti obce a je vyhrazeno zastupitelstvu obce. K pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN. Zápis provádí obec.

Názvy ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy, takže název ulice či jiného veřejného prostranství musí být v rámci obce jedinečný. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného života.

3.5.2 Umístění tabulek s názvy ulic a jiných veřejných prostranství

Po zápisu názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství do RÚIAN umístí jejich označení na nemovitostech jejich vlastníků obec, a to na své náklady.

Zákon o obcích pak s umístěním takové tabulky spojuje povinnosti nejen pro takové vlastníky (strpět bezúplatné umístění tabulky), ale též pro všechny subjekty, protože stanoví zákaz umísťování jiných nápisů v blízkosti takové tabulky, jakož i zákaz poškozování, odstraňování nebo zakrývání takové tabulky.

Tabulky se umísťují tak, aby byly viditelné. Tabulky s názvem ulice se umísťují vždy na začátku a na konci každé ulice, a současně před a za křižovatkou s jinou ulicí.

3.5.3 Provedení tabulek

Obec stanovuje jednotné provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, včetně barvy a velikosti, jednotně pro celé území obce. Zákon neurčuje žádnou zvláštní formu pro takové stanovení, zpravidla se bude jednat o formu usnesení příslušného kolegiálního orgánu (např. rady obce) nebo rozhodnutí příslušného monokratického orgánu (zejména starosty).

Uvádějí-li se názvy ulic a ostatních veřejných prostranství v obci též v jazyce národnostní menšiny (viz následující kapitola), je název v jazyce národnostní menšiny umístěn na téže tabulce pod názvem v českém jazyce. Velikost a typ písma musí být ve shodném provedení.

3.5.4 Názvy ulic a ostatních veřejných prostranství v jazyce národnostní menšiny

V obci obývané příslušníky národnostních menšin se názvy ulic a jiných veřejných prostranství uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se v posledních dvou sčítáních lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny, a pokud ten svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to písemně požádá spolek, který podle stanov zastupuje zájmy příslušné národnostní menšiny, a který ke dni podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce.

3.6 Přečíslování

3.6.1 Co se rozumí přečíslováním budov?

Přečíslování je svou podstatou zrušení stávajícího čísla následované přidělením čísla nového. Jedinou výjimku, kdy nemusí být v rámci přečíslování zrušené číslo nahrazeno číslem novým, představuje sloučení dvou (či více) samostatných budov do jedné, kdy jsou v rámci přečíslování zrušena některá čísla bez náhrady.

Přečíslováním se rozumí nikoliv jenom samotná změna čísla či dodatku (u čísel orientačních), ale i změna typu čísla, tedy změna z čísla popisného na evidenční a naopak, či změna příslušnosti budovy k jiné části obce.

3.6.2 Kdy může a kdy musí být budova přečíslována?

O přečíslování budov musí obec rozhodnout při zániku části obce (k problematice částí obce viz kapitola 3.3).

Jinak může obec, respektive obecní úřad, výjimečně rozhodnout o přečíslování budovy, jsou-li k tomu vážné důvody.

Posouzení závažnosti důvodů je vždy na orgánu, který o přečíslování rozhoduje, přičemž musí posoudit skutkové okolnosti. Přečíslování vždy vyvolává náklady, ať už na straně obce, tak i na straně vlastníka budovy a dalších osob, znesnadňuje se tím historická identifikace budov, neboť některé mají po desetiletích či staletích stále stejné číslo, což např. při případných sporech usnadňuje dohledávání vlastnických práv apod. Tato negativa by měla být převážena přínosy, které případné přečíslování přinese. V případě čísel popisných a evidenčních budou obvykle mezi takové důvody patřit přetrvávající problémy při identifikaci budov, které komplikují zásah složek integrovaného záchranného systému či doručování. V případě čísel orientačních by pak vážným důvodem mohla být situace, kdy např. v důsledku vzniku či zániku více budov přestávají dosavadní čísla usnadňovat orientaci a situaci nelze např. řešit využitím dodatků orientačních čísel (viz kapitola 3.2.4).

Rozhodne-li obec o přečíslování budov, musí do něj zahrnout i budovy, které mají přiděleno více čísel popisných či evidenčních v důsledku toho, že se stavebně spojily v jednu.

Ani v případě přečíslování budov nelze čísla popisná a evidenční, která byla již jednou přidělena, přidělit opakovaně.

3.6.3 Ohlášení katastrálnímu úřadu

Obec je povinna ohlásit přečíslování budov příslušnému katastrálnímu úřadu, jehož přílohami jsou rozhodnutí obce o přečíslování budov a srovnávací sestava dosavadních a nových čísel budov, která obsahuje údaje o budově podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. K ohlášení lze využít vzor 5.5.

Seznam katastrálních úřadů včetně kontaktních údajů lze nalézt např. na https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady.aspx.

3.6.4 Úhrada nákladů

V případě přečíslování budov hradí náklady na nová čísla obec a to i v případě přečíslování na žádost vlastníka budovy.

3.6.5 Kdy dojde k přečíslování?

K přečíslování dochází zápisem do RÚIAN. Tento zápis provádí obec.

Obec má několik částí obce. Dům má z minulosti přiděleno číslo popisné jedné části obce, přičemž s dalšími domy náležející do této části obce nesousedí, zato se nachází v sousedství domů jiné části obce. Nastává problém nejen při doručování pošty, ale zejména pří zásazích složek integrovaného záchranného systému, které často jedou zcela jinam a následně se musí několik kilometrů vracet. Vlastník domu nás požádal o převedení domu pod část obce, ke které geograficky náleží. Jak prakticky postupovat?

Uvedený problém lze vyřešit přečíslováním budovy. Vážný důvod, jehož existence je podmínkou pro přečíslování domu, lze spatřovat právě v opakovaně se vyskytujících komplikacích při zásahu jednotek integrovaného záchranného systému.

3.7 Použití správního řádu

Přidělení čísla popisného, evidenčního, případně orientačního probíhá v režimu části čtvrté správního řádu.

3.8 Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. To samé platí pro očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy.

Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) patří mezi 4 základní registry (vedle základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností).

Základní právní úprava RÚIAN je obsažena v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a to především v hlavě I a hlavě IV části první. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Ten prostřednictvím svých internetových stránek poskytuje metodickou pomoc, viz https://www.cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx.

Zápisy do RÚIAN jsou prováděny prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI), což je editační agendový informační systém provozovaný ČÚZK. Zápisy do něj provádí obce všech typů, dále pak stavební úřady, Český statistický úřad a ČÚZK. Podrobnější informace včetně návodů lze nalézt na výše uvedených stránkách.

Údaje z RÚIAN jsou každému (bez nutnosti registrace) dostupné prostřednictvím aplikace Veřejný dálkový přístup RÚIAN na adrese https://vdp.cuzk.cz.

4. VYBRANÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

4.1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

ČÁST PRVNÍ, Hlava I, Díl 4

§27

(2) Názvy mají též části obce. Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními (§31) přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí.

§28

(1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.

(2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik částí obce.

(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí42).

§29

(1) Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností veřejného života.

(2) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se v posledních dvou sčítáních lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny (§117 odst. 3) a pokud ten svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to písemně požádá spolek, který podle stanov zastupuje zájmy příslušné národnostní menšiny48) a který ke dni podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce.

§30

Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

§31

(1) Budova13) musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Evidenčními čísly se označují

a) stavby pro rodinnou rekreaci,

b) stavby dočasné,

c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou

1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,

2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,

3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy13a), která jsou součástí jednoho celku.

(4) K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem orientačním.

(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle §32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.

§31a

(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad

a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu13b),

b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v §31 odst. 2 písm. c).

(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.

(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.

(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.

(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená čísla orientační zrušují.

(6) Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování budov v zanikající části obce.

(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí42).

§32

(1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

(2) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. Nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu.

§33

Prováděcí právní předpis stanoví

a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,

b) způsob použití a umístění čísel k označení budov,

c) náležitosti ohlášení o přečíslování budov.

§34

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

ČÁST PRVNÍ, Hlava III

Přestupky

§66d

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,

b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce, nebo

c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,

b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce, nebo

c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že

a) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném stavu, nebo

b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 pokutu do 200 000 Kč.

(5) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává obecní úřad.

ČÁST PRVNÍ, Hlava IV, Díl 2

Pravomoc zastupitelstva obce

§84

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

ČÁST DRUHÁ

§152

(3) Očíslování budov provedené podle předpisů platných do počátku účinnosti tohoto zákona zůstává i nadále v platnosti.

4.2 Přechodná ustanovení zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve zněni pozdějších předpisu, ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ, Čl. XCVIII

1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pozn.: shora zmiňovaná přechodná ustanovení nabyla účinnosti k 1. červenci 2010.

4.3 Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášeni o přečíslováni budov a o postupu a oznamováni přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle §153 odst. 2 k provedení §33 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle §120 odst. 2 k provedení §14 odst. 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:

Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy

§1

Provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti stanoví obec a hlavní město Praha (dále jen „obec") jednotně pro celé území obce.

§2

(1) Tabulky s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství v obci se umístí tak, aby byly viditelné.

(2) Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.

§3

Uvádějí-li se názvy ulic a ostatních veřejných prostranství v obci též v jazyce národnostní menšiny,1) je název v jazyce národnostní menšiny umístěn na téže tabulce pod názvem v českém jazyce. Velikost a typ písma jsou ve shodném provedení.

Použití a umístění čísel k označení budov v obci

§4

Každá budova2) se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Spojí-li se dvě nebo více budov stavebně v jednu, má tato budova všechna čísla původních budov do nového rozhodnutí obce o přečíslování budov.

§5

(1) Popisná, evidenční a orientační čísla se barevně liší. K číslování se užívá arabských číslic v rozmezí 1 až 9999, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků.

(2) Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden malý znak české abecedy bez diakritických znamének.

§6

(1) Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná.

(2) Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným.

§7

Náležitosti ohlášení o přečíslování budov

K ohlášení o přečíslování budov, které obec zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu, se přikládá

a) rozhodnutí obce o přečíslování budov,

b) srovnávací sestava dosavadních a nových čísel budov, která obsahuje údaje o budově podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

4.4 Stavební zákon

ČÁST ČTVRTÁ, Hlava I, Díl 1

§103

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

a) stavební záměry uvedené v §79 odst. 2,

b) terénní úpravy uvedené v §80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v §80 odst. 3 písm. e),

c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

e) stavby a zařízení, a to

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení;

2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;

4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov;

5. distribuční soustava v elektroenergetice69) s výjimkou budov;

6. distribuční soustava v plynárenství69) s výjimkou budov a těžební plynovody69);

7. rozvodné tepelné zařízení69) s výjimkou budov;

8. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;

9. stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla;

10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;

11. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;

12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;

13. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;

14. oplocení;

15. reklamní a informační zařízení;

16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;

17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí;

18. bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci;

19. stožáry pro vlajky výšky nad 8 m.

(2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1, jejichž provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů.

5. VZORY

5.1 Sdělení obce stavebnímu úřadu o přidělení čísla

OBEC (název obce)

Obecní úřad

Stavebnímu úřadu (identifikace stavebního úřadu)

(adresa stavebního úřadu)

Sdělení o přidělení čísla popisného* / evidenčního* / orientačního*

podle §31a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Na základě výzvy stavebního úřadu dle §31a odst. 1 písm. a) zákona o obcích (identifikace stavebního úřadu) ze dne …………….. , č. j. ………………………… sdělujeme, že budově na pozemku parcelní číslo (st.) …….. v katastrálním území (název katastrálního území) bylo přiděleno číslo popisné*/evidenční* …………. v části obce (název části obce).

Budově bylo současně přiděleno číslo orientační (číslo orientační včetně případného dodatku), které přísluší k ulici*/veřejnému prostranství* (konkrétní název).

V (název obce) dne ………………………………

(otisk razítka)

……………………….

razítko obce

(samostatná působnost)

podpis

……………………….

jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby

* nehodící se škrtněte/vymažte

5.2 Vzor dokladu o přidělení čísla na základě výzvy stavebního úřadu

OBEC (název obce)

Obecní úřad

Doklad o přidělení čísla popisného* / evidenčního* / orientačního*

podle §31a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

jméno, příjmení/název vlastníka budovy

adresa pro doručení

Sdělujeme vám, že na základě výzvy stavebního úřadu dle §31a odst. 1 písm. a) zákona o obcích (identifikace stavebního úřadu) ze dne …………………., č. j. …………………… bylo budově na pozemku parcelní číslo (st.) …….. v katastrálním území (název katastrálního území) přiděleno číslo popisné*/evidenční* ………………. v části obce (název části obce).

Budově bylo současně přiděleno číslo orientační (číslo orientační včetně případného dodatku), které přísluší k ulici*/veřejnému prostranství* (konkrétní název).

Přidělení čísla nabývá účinnosti v souladu s ustanovením §31a odst. 7 zákona o obcích okamžikem zápisu do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, který provádí stavební úřad.

Podle ustanovení §32 odst. 1 zákona o obcích je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určenou obecním úřadem naleznete v příloze tohoto dokladu.

(otisk razítka)

……………………….

razítko obce

(samostatná působnost)

(podpis)

……………………….

jméno, příjmení a funkce

oprávněné úřední osoby

Datum vystavení dokladu: …………………….

* nehodící se škrtněte/vymažte

Poznámka ke vzoru: v příloze by měl obecní úřad popsat barvu a provedení čísel, viz kapitola 3.4.2.

5.3 Vzor dokladu o přidělení čísla na základě žádosti vlastníka

OBEC (název obce)

Obecní úřad

Doklad o přidělení čísla popisného* / evidenčního* / orientačního*

podle §31a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

jméno, příjmení/název vlastníka budovy

adresa pro doručení

Sdělujeme vám, že na základě vaší žádosti ze dne ……………….., bylo budově na pozemku parcelní číslo (st.) ………. v katastrálním území (název katastrálního území) přiděleno číslo popisné*/evidenční* ………. v části obce (název části obce).

Budově bylo současně přiděleno číslo orientační (číslo orientační včetně případného dodatku), které přísluší k ulici*/veřejnému prostranství* (konkrétní název).

K přidělení čísla došlo podle §31a odst. 7 zákona o obcích okamžikem zápisu do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, přičemž se tak stalo dne: (konkrétní datum).

Podle ustanovení §32 odst. 1 zákona o obcích je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určenou obecním úřadem naleznete v příloze tohoto dokladu.

(otisk razítka)

……………………….

razítko obce

(samostatná působnost)

(podpis)

……………………….

jméno, příjmení a funkce

oprávněné úřední osoby

Datum vystavení dokladu: …………………….

* nehodící se škrtněte/vymažte

Poznámka ke vzoru: v příloze by měl obecní úřad popsat barvu a provedení čísel, viz kapitola 3.4.2.

5.4 Vzor dokladu o přidělení čísla orientačního

OBEC (název obce)

Obecní úřad

Doklad o přidělení čísla orientačního

podle §31a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

jméno, příjmení/název vlastníka budovy

adresa pro doručení

Sdělujeme vám, že budově na pozemku parcelní číslo (st.) ………. v katastrálním území (název katastrálního území) přiděleno číslo orientační (číslo orientační včetně případného dodatku), které přísluší k ulici*/veřejnému prostranství* (konkrétní název).

K přidělení čísla došlo podle §31a odst. 7 zákona o obcích okamžikem zápisu do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, přičemž se tak stalo dne: (konkrétní datum).

Podle ustanovení §32 odst. 1 zákona o obcích je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určenou obecním úřadem naleznete v příloze tohoto dokladu.

(otisk razítka)

……………………….

razítko obce

(samostatná působnost)

(podpis)

……………………….

jméno, příjmení a funkce

oprávněné úřední osoby

Datum vystavení dokladu: …………………….

* nehodící se škrtněte/vymažte

Poznámka ke vzoru: v příloze by měl obecní úřad popsat barvu a provedení čísel, viz kapitola 3.4.2.

5.5 Srovnávací sestava při přečíslovaní

Srovnávací sestava

podle §7 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů

Poř. č.

Budova (údaje o budově podle RÚIAN)*

Dosavadní číslo

Nové číslo

Druh

Číslo

Část obce

Druh

Číslo

Část obce

1.

17710596

popisné

4

Kluk

popisné

55

Kluk

2.

17710581

popisné

25

Kluk

popisné

56

Kluk

3.

17710640

evidenční

26

Kluk

evidenční

101

Kluk

4.

-

5.

-

-

-

-

-

6.

-

-

-

-

-

* tj. kód stavebního objektu ve smyslu §42 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů a §10 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů; lze doplnit i parcelní číslo pozemku, na kterém se budova nachází a katastrální území

Vydává: Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Autor: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Schválila: Ing. Marie Kostruhová

Grafická úprava a tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 1159/4, 149 01, Praha 4

Počet stran: 48

Místo a rok vydání: Praha, 2019

www.mvcr.cz/odk

1) viz kapitola 2.3.1.

2) To, zda budova vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, upravuje stavební zákon. Výňatek přísl. části stavebního zákona naleznete v kapitole 4.4.

3) Podrobnější výklad k problematice viz kapitola 3.1.

4) Podrobnější výklad k problematice viz kapitola 3.1.

5) Blíže k problematice přečíslování viz kapitola 3.6.

6) §2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

7) Příloha 4 katastrální vyhlášky.

8) §2 odst. 3 stavebního zákona