Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 6/2019

Sdělení

odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle §12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Na základě §6 odst. 2 a odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a §3 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb., se namísto měření provádí zjišťování úrovně znečišťování výpočtem. Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem je uveden §12 této vyhlášky.

Podle §12 odst. 1 písm. b) vyhlášky se k výpočtu použijí emisní faktory obsažené v tomto sdělení, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Výpočet se provede jako součin emisního faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Emisní faktory se použijí také pro účely vypracování rozptylové studie podle bodu 3.2. b) iii. přílohy č. 15 vyhlášky s výjimkou emisních faktorů pro povrchové doly paliv.

Stanovení množství vypuštěné znečišťující látky (Ez) se provede výpočtem podle vztahu:

Ez = Ef x M

kde Ef je emisní faktor a M je množství jednotek, na které je emisní faktor vztažen (vztažná veličina emisního faktoru - například hmotnost spáleného paliva, hmotnost vstupní suroviny, hmotnost produkce, počet jednotek produkce, apod.).

Výčet stacionárních zdrojů, u kterých se pro zjištění úrovně znečišťování namísto měření emisí znečišťujících látek použije výpočet podle §12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., je uveden v §3 odst. 6 této vyhlášky:

a) u spalovacích stacionárních zdrojů podle §13 spalujících plynná a/nebo kapalná paliva do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW,

b) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodu 3. 1),

c) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 1.3. 2), 2.1. 2), 3.8.4. a 6.15. 2),

d) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 3.5.1., 3.7.1., 3.8.3., 5.2.1. 2), pokud tyto zdroje nejsou vybaveny zařízením ke snižování emisí, u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.5. 2) s roční projektovanou kapacitou do 50 tun hotových výrobků včetně.

U stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.5. vyhlášky č. 415/2012 Sb. je povinnost zjišťování úrovně znečišťování podle §6 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. výslovně stanovena v technické podmínce provozu tohoto bodu.

HODNOTY EMISNÍCH FAKTORŮ

Spalování paliv v kotlích (kód 1.1. dle přílohy č. 2 zákona) a spalovacích stacionárních zdrojích jinde neuvedených (kód 1.4. dle přílohy č. 2 zákona) do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW

Druh paliva

NOX

CO

Jednotka Ef

Zemní plyn vč. zkapalněného zemního plynu, degazační plyn

1 130

48

kg . 10-6 . m-3

spáleného paliva

Topný olej nízkosirný

4,8

0,20

kg . t-1

spáleného paliva

Plynový olej pro topení

3,4

0,16

kg . t-1

spáleného paliva

Nafta, kapalné biopalivo

3,4

0,16

kg . t-1

spáleného paliva

Propan, butan a jejich směsi (zkapalněný ropný plyn)

2,3

0,22

kg . t-1

spáleného paliva

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW (kód 1.2. dle přílohy č. 2 zákona)

Druh paliva

NOX

CO

Jednotka Ef

Zemní plyn vč. zkapalněného zemního plynu, degazační plyn

4 000

2 300

kg . 10-6 . m-3

spáleného paliva

Bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn

3 000

5 100

kg . 10-6 . m-3

spáleného paliva

Nafta, kapalné biopalivo

26,8

6

kg . t-1

spáleného paliva

Spalování paliv v plynových turbínách do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW (kód 1.3. dle přílohy č. 2 zákona)

Druh paliva

NOX

CO

Jednotka Ef

Zemní plyn vč. zkapalněného zemního plynu, degazační plyn

1 100

1 400

kg . 10-6 . m-3

spáleného paliva

Plynový olej pro topení, nafta

17

0,064

kg . t-1

spáleného paliva

Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW (kód 4.13. přílohy č. 2 zákona, bod 3.8.3. vyhlášky)

Technologie ke snižování emisí

TZL

Jednotka Ef

Bez záchytu emisí

0,05

kg . t-1 výrobku

Cyklony

0,005

kg . t-1 výrobku

Tkaninové filtry

0,0015

kg . t-1 výrobku

Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 1000 kW (kód 4.14. přílohy č. 2 zákona, bod 3.8.4. vyhlášky)

Metoda svařování

Skupina základního materiálu

Označení přídavného materiálu dle EN ISO

TZL

Jednotka

Ef

Ruční svařování obloukové obalenou elektrodou

(111, MMA, SMAW)

Nerezavějící a vysocelegované oceli

E 19 9 L R 1 2

26,73

g . kg-1

E 23 12 L R 3 2

25,14

g . kg-1

E 25 20 R 1 2

25,17

g . kg-1

E 19 12 3 L R 1 1

101,80

g . kg-1

E 42 0 RR 1 2

20,00

g . kg-1

Nelegované oceli

E 42 4 B 4 2 H5

21,10

g . kg-1

Nízkolegované oceli

E 55 4 1,5Ni Mo B

28,50

g . kg-1

E Cr Mo 91 B 4 2 H5

28,33

g . kg-1

E 55 4 MnMo B 3 2

28,17

g . kg-1

Litina

E C Ni-Cl-3

30,33

g . kg-1

Slitiny Ni

E Ni 6625

19,50

g . kg-1

Plněné elektrody

(FCAW)

Nelegované, nízkolegované oceli

T 46 2 P M 1 H10

20,33

g . kg-1

Dráty pro svařování v ochranných atmosférách

(GMAW, MIG, MAG)

Nerezavějící oceli

G 19 9 L Si

9,000

g . kg-1

G 19 12 3 L Si

5,333

g . kg-1

Nelegované oceli

G 3 Si 1

8,667

g . kg-1

Slitiny Al

S Al 4043

10,70

g . kg-1

Svařování pod tavidlem

(SAW, 121)

Korozivzdorné materiály

S 23 12 L

17,62

g . kg-1

Konstrukční nelegované oceli

S 2

0,083

g . kg-1

Pozn.: Emisní faktory jsou uvedeny v g . kg-1 spotřebované elektrody; spotřeba elektrod dle jednotlivých typů je vedena v provozní evidenci podle §17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. V případě využití technologie ke snižování emisí TZL je nutno emisní faktor uvedený v tabulce vynásobit koeficientem instalované technologie ke snižování emisí. Pro tkaninové filtry se použije koeficient k = 0,03, pro cyklonové odlučovače k = 0,1.

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem (kód 4.6.1. přílohy č. 2 zákona, bod 3.5.1. vyhlášky) - slévárny železných kovů (slitin železa)

Zdroj emisí

TZL

Jednotka Ef

Manipulace se šrotem - otevřené plochy

0,25

kg . t-1 litiny

Manipulace se šrotem - uzavřené haly

0,10

kg . t-1 litiny

Příprava šrotu pro vsázku - řezání acetylenovými hořáky

2,10

g . m-1 řezu

Manipulace a zahřívání vsázky

0,30

kg . t-1 litiny

Úprava hořčíkem

0,90

kg . t-1 litiny

Rafinování

2,00

kg . t-1 litiny

Lití, chlazení

2,10

kg . t-1 litiny

Vytřepání/vytloukání

1,60

kg . t-1 litiny

Čištění a opracování výrobků

8,50

kg . t-1 litiny

Výroba a sušení jader

0,60

kg . t-1 litiny

Nakládání s pískem 1)

1,80

kg . t-1 litiny

Pozn.: 1) Budou započítány a sečteny emise pro všechny technologické uzly, u nichž k nakládání s pískem dochází.

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem (kód 4.8.1. přílohy č. 2 zákona, bod 3.7.1. vyhlášky) - metalurgie neželezných kovů

Technologický proces

TZL

Jednotka Ef

Manipulace a zahřívání vsázky, šrotu

0,30

kg . t-1

vyrobeného kovu

Lití, chlazení

2,10

kg . t-1

vyrobeného kovu

Vytřepání/vytloukání

1,60

kg . t-1

vyrobeného kovu

Čištění a opracování výrobků

8,50

kg . t-1

vyrobeného kovu

Nakládání s pískem 1)

1,80

kg . t-1

vyrobeného kovu

Výroba a sušení jader

0,60

kg . t-1

vyrobeného kovu

Pozn.: 1) Budou započítány a sečteny emise pro všechny technologické uzly, u nichž k nakládání s pískem dochází.

Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 zákona, bod 4.5. vyhlášky)

Technologický proces - zařízení

Ef v g TZL . t-1

Suchý materiál

(do 1,5 % hm.)

Vlhký materiál 1)

(1,5 a více % hm.)

bez odluč. 2)

cyklony, mlžení 3)

text. filtry 4)

bez odluč. 2)

cyklony, mlžení 3)

text. filtry 4)

Vrtací práce

10

10

0,4

10

10

0,3

Nakládka a vykládka rubaniny a kameniva

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Linka pro úpravu kameniva:

1) primární drcení (PD)

150

34

4

10

4

2,5

2) primární třídění

140

13

3

8

3

2

3) přesypy dopravníků za PD

100

10

3

5

3

2

4) sekundární drcení

222

97

8

13

5

5

5) sekundární třídění a třídění za každým dalším stupněm drcení

210

35

4

12

4

2,5

6) přesypy dopravníků za každým dalším stupněm drcení

150

15

3

8

3

2

7) terciární a případný 4. stupeň drcení

930

205

15

56

28

10

Pozn.:

1) Při stanovení emisního faktoru v závislosti na vlhkosti je vlhkost stanovena vysušením materiálu při 105 °C.

2) Lom bez jakéhokoliv odlučování, bez zakrytí technologických celků a dopravních cest.

3) Lom s cyklony nebo mlžením (resp. jiným rovnocenným zařízením) na zakrytých technologických celcích.

4) Lom se zakrytými technologickými celky a tkaninovými nebo jinými rovnocennými filtry.

Příprava betonu o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 zákona, bod 4.5. vyhlášky)

Technologické operace

Ef v g . m-3 vyrobeného betonu

TZL

Celkový EF průmyslové výroby betonu (při průměrné vlhkosti a dávkování surovin)

19,7

Recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 zákona, bod 4.5. vyhlášky)

Technologický proces - zařízení

Ef v g TZL . t-1

bez odluč.

cyklony, mlžení

text. filtry

Nakládka a vykládka materiálu

0,2

0,2

0,2

1) primární drcení (PD)

150

34

4

2) primární třídění

140

13

3

3) přesypy dopravníků za PD

100

10

3

4) sekundární drcení

222

97

8

5) sekundární třídění a třídění za každým dalším stupněm drcení

210

35

4

6) přesypy dopravníků za každým dalším stupněm drcení

150

15

3

7) terciární a případný 4. stupeň drcení

930

205

15

Povrchové doly paliv a jejich zpracování, především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 zákona, bod 4.5. vyhlášky)

EZsi = EZ x RKV x RKH x RKOP X RKDS

kde,

EZsi je roční emise TZL z daného stacionárního zdroje

EZ je základní emise přímo na zdroji získaná pomocí základního emisního faktoru

RKV je redukční koeficient pro vertikální vzdálenost zdroje od hrany lomu

RKH je redukční koeficient pro horizontální vzdálenost zdroje od hrany lomu

RKOP je redukční koeficient pro účinnost případných ochranných opatření na zdroji

RKDS je redukční koeficient pro deštivé dny

Technologické operace

EZ v t/rok

TZL

Skrývkové rýpadlo

TSX0,00000032

Přesyp na skrývkovém rýpadle

TSX0,00000032

Pásový dopravník - prvních 100m délky

DPX100X0,0036X0,00058

Pásový dopravník - druhých 100m délky

0,5XDPX100X0,0036X0,00058

Pásový dopravník - pro délku pásového dopravníku nad 200m

0,1 XDPX(DEL-200)X0,0036X0,00058

Přesyp na pásovém dopravníku

MSUX0,00000032

Skrývkový (uhelný) zakladač

ZSX0,000004

Uhelné rýpadlo

TUX0,00000032

Přesyp na uhelném rýpadle

TUX0,00000032

kde,

TS je těžba skrývky na daném rýpadle (tuny za rok)

DP je doba provozu pásu (hodiny za rok)

DEL je délka pásů (m)

MSU je množství skrývky (uhlí) procházející přes daný přesyp (tuny za rok)

ZS je hmotnost zakládání skrývky (uhlí) na daném zakladači (tuny za rok)

TU je těžba uhlí na daném rýpadle (tuny za rok)

Redukční koeficient RKH

Horizontální vzdálenost zdroje od hrany lomu 3) [m]

10 - 100

100 - 250

250 - 500

500 - 1000

Více než 1 000

Hodnota

1

0,075

0,018

0,005

0,0014

Vertikální vzdálenost zdroje od hrany lomu

RKV

nad hranou lomu do 30 m pod hranou lomu

1,00

od 30 m do 100 m pod hranou lomu

0,10

100 m pod hranou lomu a níže

0,05

Redukční koeficienty pro použitá ochranná opatření

Operace / Činnost

Použitá opatření a jejich redukční faktor (R)

Skrejpry - skrývka

50% redukce je-li půda přirozeně vlhká nebo zkrápěná

Vrtání

99% - látkové filtry

70% - skrápění vodou

Vláčení

50% - úroveň skrápění 1 (2 litry/m2/h)

75% - úroveň skrápění 2 (> 2 litry/m2/h)

100% - pro utěsněné nebo zpevněné cesty

Vykládka vozidel

70% - skrápění vodou

Ukládaní na skládku

50% - skrápění vodou

25% - řízením sypné výšky

75% - teleskopické rameno se skrápěním vodou

99% - při uzavřeném zásobníku

Těžba ze skládky

50% - skrápění vodou

Nakládka vagónů

70% - při uzavřeném prostoru

99% - při uzavřeném prostoru a tkaninových filtrech

Ostatní přeprava a pasové dopravníky

90% - skrápění vodou a chemikáliemi

70% - při zakrytování

99% - při zakrytování a použití tkaninových filtrů

RKOP = (100-R)/100

Redukční faktory jsou násobné (multiplikativní) v případě, že je použito více opatření pro jednu činnost. Např. při použití dvou opatření se redukční koeficient vypočte následovně (100 - 50)/100 x (100 - 70)/100 = 0.15 z původní neredukované emise.

RKDS = (365 -PDS)/365

kde,

PDS je průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 4)

Povrchové doly rud, nerudných surovin a jejich zpracování, především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 zákona, bod 4.5. vyhlášky)

Technologická operace

Specifikace

TZL

Jednotka Ef

Drcení

-

2,00.10-3

kg . t-1

Prosévání

-

10,00.10-2

kg . t-1

Venturiho trubice

4,20.10-3

kg . t-1

Přesun přes pásový dopravník

-

1,45.10-2

kg . t-1

Nakládání materiálu

-

1,00.10-2

kg . t-1

Sušička písku

bez odlučování

9,80.10-1

kg . t-1

s mokrým odlučováním

1,90.10-2

kg . t-1

s tkaninovým filtrem

5,30.10-3

kg . t-1

Manipulace s materiálem

-

5,90.10-3

kg . t-1

s mokrým odlučovačem

6,40.10-4

kg . t-1

V Praze dne 13.11.2019

Bc. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší

1) Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem je u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodu 3. uveden v §12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

2) Pro tyto kategorie stacionárních zdrojů není emisní faktor stanoven z důvodu nedostatku údajů nebo z důvodu příliš vysoké variability zdrojů a použitých technologií příslušné kategorie. Možný způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem je uveden v §12 odst. 1 písm. a) nebo c) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

3) Hrana lomu je vymezena aktivní plochou lomu (území, kde probíhá aktivní báňská činnost od linie uvolnění předpolí (provedená skrývka ornice) k linii rozpracovaných rekultivací) ke konci roku (31.12.), za který se stanovují emise TZL.

4) Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více za období 1981 - 2010 pro obvody všech obcí s rozšířenou působností na území ČR je zpřístupněn přes eshop Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz.