Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zprávy MF, částka 3/2019

Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Ref.: JUDr. A. Heřmanová

Je možné v souvislosti s harmonizací základních sídelních jednotek (ZSJ), resp. došetřováním technickoekonomických atributů (TEA), uzavírat se stávajícími zaměstnanci dohody o provedení práce?

Podle našeho právního názoru lze s vlastními zaměstnanci uzavřít dohodu o provedení práce pouze na činnosti, které nemají v pracovní náplni. Zaměstnanci obce, pracovníci stavebního úřadu, kteří budou provádět ověření a došetření TEA u vybraných stavebních objektů, tedy stejnou činnost, kterou mají v pracovní smlouvě, tj. zápis do RÚIAN, mohou tuto činnost vykonávat nad rámec své pracovní doby na základě nařízené práce přesčas.

Odměnu z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti i plat nebo mzdu za práci přesčas a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění lze uhradit z dotace ze státního rozpočtu.

Jak lze čerpat dotaci v případě, pokud nebude dokumentace k některým stavebním objektům dohledána? Práce na vyhledání dokumentací bude odvedena, ale šetřené TEA nebudou zjištěny a doplněny do registru.

Dotaci lze čerpat na všechny skutečně šetřené objekty, i když bylo šetření u některých objektů bez výsledku.

Dotace ve výši 245 Kč je poskytována na jeden objekt, u něhož mají být zjišťovány požadované údaje. Dotace náleží i v případě, že bylo šetření bezvýsledné a potřebné údaje nebyly zjištěny. Bližší podrobnosti k vyplnění tabulky poskytuje ČSÚ.

Bude možné použít dotaci poskytnutou v roce 2019 i na prosincové platy či platy za přesčasovou práci zaměstnanců či prosincové odměny na základě dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr, které budou vyplaceny až v roce 2020, tedy zda je možné dotaci poskytnutou v roce 2019 použít i na výdaje nákladově spadající do roku 2019, ale uhrazené v roce 2020?

Dotaci poskytnutou v roce 2019 na výdaje roku 2019 lze použít pouze v roce 2019. Nespotřebované prostředky musí být vypořádány a vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019. Výdaje uskutečněné v roce 2019 na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace nad rámec poskytnuté dotace bude možné nárokovat v roce 2020 v rámci finančního vypořádání dotace za rok 2019. Výdaje roku 2020 bude možné uhradit z dotace poskytnuté v roce 2020 na činnosti spojené s přípravou sčítání.