Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 14/2019

V Praze dne 1. listopadu 2019

Č.j.: MF-28401/2019/1601-2

Výměr MF č. 05/2019,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Ministerstvo financí podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

Čl. I

Výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 14/2018), ve znění výměru MF č. 02/2019 (Cenový věstník částka 2/2019), výměru MF č. 03/2019 (Cenový věstník částka 4/2019) a výměru MF č. 04/2019 (Cenový věstník částka 9/2019), se mění takto:

1. V příloze č. 2 bod 11. zní:

„Zlevněné (zvláštní) jízdné podle bodu 3.1. až 3.3., 8. a 9. a bezplatná přeprava podle bodu 10.1. se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

2. V příloze č. 2 se stávající bod 11. označuje jako bod 12.

3. V příloze č. 6 ČÁST II. bod 6. zní:

„Zvláštní jízdné se poskytuje z obyčejného jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z obyčejného jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 

5. V příloze č. 6 ČÁST III. Bezplatná přeprava zní:

„ČÁST III.

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

1. Děti do 6 let ve všech vozových třídách podle podmínek stanovených tímto výměrem.

2. Průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu4) ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem (dále jen „2. vozová třída“).

3. Bezplatná přeprava podle bodu 1. se poskytuje z obyčejného jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z obyčejného jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

6. V příloze č. 7 ČÁST II. Čl. 1 se doplňuje bod 6., který zní:

„Zlevněné jízdné se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

7. V příloze č. 7 ČÁST II. Čl. 2 se doplňuje bod 3., který zní:

„3. Bezplatná přeprava podle bodu 1. se poskytuje z plného (obyčejného) jízdného reálně uplatňovaného dopravcem, maximálně z plného (obyčejného) jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Čl. II

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.