Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 3/2019

ČÁST OZNAMOVACÍ

Čerpání rozpočtu České advokátní komory za rok 2018

Čerpání rozpočtu sociálního fondu České advokátní komory za rok 2018

Podstatné údaje o hospodaření s fondem České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2018

Stav majetku České advokátní komory ke dni 31.12.2018

Oznámení představenstva České advokátní komory o ztrátách knih o prohlášeních o pravosti podpisu

Záznamy v seznamu advokátů od 18. června 2019 do 11. září 2019

Záznamy v seznamu advokátních koncipientů od 18. června 2019 do 11. září 2019

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2018

Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 9.9.2019 schválilo čerpání rozpočtu ČAK za rok 2018. V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Miroslav Michálek v této zprávě ze dne 17.6.2019 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 - 3)

Číslo

Specifikace

Rozpočet (v tis. Kč)

Skutečnost (v tis. Kč)

1

Příspěvky na činnost komory

- aktivní i pozastavení advokáti

11 700 advokátů … á 8 000,- Kč

97 950

100 876

1 450 advokátů … á 3 000,- Kč

2

Advokátní zkoušky

700 koncipientů … á 8 500,- Kč

5 950

6 775

3

Zápisné do seznamu advokátů

550 advokátů … á 4 000,- Kč

2 200

2 668

4

Ostatní výnosy a rezervy

12 000

27 198

5

Výnosy z pokut a z nákladů kárného řízení

1 300

1 015

6

Pojištění advokátů

(6 700,- Kč/osoba/rok)

63 650

65 697

7

Krytí rozdílu z úspor z minulých let

23 300

5 392

VÝNOSY CELKEM

206 350

209 621

Poznámky:

ad 4) Ostatní výnosy - příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, poplatky za medi- ační zkoušky, apod.

ad 5) Příjmy za náklady kárného řízení a polovina výnosů z pokut kárného řízení.

ad 6) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně.

ad 7) Předpokládané náklady související s novelou Zákona o advokacii (bezplatná právní pomoc).

NÁKLADY

Číslo

Specifikace

Rozpočet (v tis. Kč)

Skutečnost (v tis. Kč)

1

Materiál

5 000

4 153

2

Energie

1 200

1 405

3

Údržba

10 000

807

4

Cestovné

4 500

3 499

5

Služby

55 000

48 612

6

Mzdy

50 000

53 970

7

Ostatní náklady a rezervy

10 000

17 284

8

Pojištění advokátů

63 650

65 700

9

Odpisy

7 000

14 191

NÁKLADY CELKEM

206 350

209 621

Poznámky:

ad 1) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DDHM, benzín, materiál - auta, atd.

ad 2) Elektřina, vodné-stočné.

ad 3) Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut.

ad 4) Tuzemsko, zahraničí.

ad 5) Ostraha, poštovné, telefony, příkazní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony - paušální náhrady, DDNM, atd.

ad 6) Mzdy včetně odvodů.

ad 7) Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd.

ad 8) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně.

ad 9) Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek).

Předložil: JUDr. Ladislav Krym, tajemník České advokátní komory.

ČERPÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2018

Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 9.9.2019 schválilo čerpání rozpočtu sociálního fondu ČAK za rok 2018.

PŘÍJMY

Číslo

Rozpočet (v tis. Kč)

Skutečnost (v tis. Kč)

1

Odvod advokátů do SF

5 800

5 973

2

Odvod zaměstnanců do SF

36

3

Pokuty z kárného řízení

700

466

4

Úroky z vkladů

30

34

5

Splátky půjček

1 100

1 540

6

Krytí rozdílu z úspor minulých let

4 170

CELKEM PŘÍJMY

11 800

8 049

VÝDAJE

Číslo

Rozpočet (v tis. Kč)

Skutečnost (v tis. Kč)

1

Zvyšování odborné úrovně

800

662

2

Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku

700

927

3

Sociální výpomoci

300

130

4

Sociální příspěvek pozůstalým

250

140

5

Příspěvky advokátům na poskytování bezplatné právní služby

500

268

6

Příspěvky nástupci advokáta

1 700

343

7

Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců podle čl. 20 usnesení o SF odst. 1 písm. b)

450

450

8

Půjčky advokátům a koncipientům

3 000

1 544

9

Půjčky zaměstnancům

500

551

10

Příspěvky na kulturně-společenské a sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF odst. 1 písm. a)

3 500

1 307

11

Dary na veřejně prospěšné účely

100

2

CELKEM VÝDAJE

11 800

6 324

Předložil: JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory.

PODSTATNÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S FONDEM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ ZA ROK 2018

dle čl. 5 odst. 2 usnesení ČAK č. 7/2005 Věstníku

PŘÍJMY

Skutečnost (tis. Kč)

Příjmy za rok 2018

9 844

CELKEM PŘÍJMY

9 844

VÝDAJE

Skutečnost (tis. Kč)

Školící centrum Dunaj

2 310

Školící centrum pobočka Brno

1 902

Náklady na lektory

1 408

Další náklady na koncipienty

3 520

CELKEM VÝDAJE

9 140

Předložil: JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory.

STAV MAJETKU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

KE DNI 31.12.2018

Dlouhodobý hmotný majetek

28 082 304,24 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

18 857 669,10 Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

53 127 684,80 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

422 995,00 Kč

Budovy

125 740 531,61 Kč

Pozemky

nejsou oceněny

Umělecká díla

2 014 006,00 Kč

Samostatná evidence předmětů

189 822,02 Kč

Předložil: JUDr. Ladislav Krym, tajemník České advokátní komory.

OZNÁMENÍ

PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY O ODCIZENÍ/ZTRÁTĚ KNIH O PROHLÁŠENÍCH O PRAVOSTI PODPISU ZA OBDOBÍ OD ČERVNA 2019 DO ZÁŘÍ 2019

Představenstvo České advokátní komory (dále jen „ČAK“) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátám knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen „kniha o prohlášeních"):

- kniha o prohlášeních č. 10666 vydaná JUDr. J. V. nenalezena, ztracena,

- knihy o prohlášeních č. 1476 vydaná Mgr. M. K. ztracena neuvedeného dne.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r. předseda

České advokátní komory

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ

OD 18.06.2019 DO 11.09.2019

A) Zápis do seznamu advokátů

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

18971

Adamec, Martin, JUDr., Ing.

01.09.2019

Máchova 514/9, Praha

18901

Amler, Pavel, Mgr.

10.07.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

90376

Arias, Sebastian Alejandro, Dr.

24.06.2019

Vodárenská 26/5, Praha

18894

Bárová, Kateřina, Mgr.

10.07.2019

Na Bělidle 830/2, Praha

18959

Bárta, František, Mgr.

10.07.2019

Klicperova 1266/1, Hradec Králové

18902

Bartošek, Adam, JUDr., LL.M.

10.07.2019

tř. Svobody 645/2, Olomouc

18787

Bělecký, Jan, Mgr.

02.07.2019

Dukel. hrdinů 59/0, Rakovník

18903

Besedová, Martina, Mgr.

10.07.2019

Wellnerova 1322/3, Olomouc

18895

Bláha, Pavel, Mgr.

10.07.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

18867

Bohmová, Klára, Mgr., Ing.

02.07.2019

Heršpická 813/5, Brno

18949

Brabec, Jiří, Mgr.

10.07.2019

Na hřebenech II 1718/8, Praha

18955

Brázdil, Martin, Mgr.

10.07.2019

Anglická 140/20, Praha

18904

Bukvaiová, Lenka, Mgr.

10.07.2019

Na slupi 134/15, Praha

18905

Burdová, Tereza, Mgr.

10.07.2019

Kudeříkové 1103/11a, Praha

18880

Carbol, Karel, Mgr.

02.07.2019

Starobrněnská 286/13, Brno

18909

Chadima, Marek, Mgr.

01.08.2019

Amurská 1221/6, Praha

18910

Chovancová, Alžběta, Mgr.

10.07.2019

Na květnici 713/7, Praha

18896

Cilínková, Magdalena, Mgr.

10.07.2019

Římská 1276/36, Praha

18943

Daněk Klímová, Hedvika, Mgr.

10.07.2019

Rumunská 1720/12, Praha 2

18947

Dařílková, Linda, Mgr.

10.07.2019

Klimentská 1216/46, Praha

18806

Doucková, Linda, Mgr., Ing.

02.07.2019

Kobližná 47/19, Brno

18972

Dvořáčková, Radka, Mgr.

01.09.2019

Bohunická 133/50, Brno

18906

Dvořáková, Zuzana, Mgr., Bc.

10.07.2019

8. března 21/13, Liberec

50277

Firický, Matej, JUDr., Ing.

06.08.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

18897

Foltýnová, Barbora, Mgr.

10.07.2019

Telečská 1720/7, Jihlava

18951

Franc, Martin, Mgr.

10.07.2019

Platnéřská 191/2, Praha

18898

Galdová, Zuzana, Mgr.

10.07.2019

Palackého 168, Vsetín

18885

Glancová, Eliška, Mgr.

10.07.2019

Štěpánská 643/39, Praha

18899

Gorčík, Jiří, JUDr.

10.07.2019

Pivcova 944/2, Praha

50276

Habán, Martin, Mgr.

06.08.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

18868

Havlíková, Jana, Mgr.

01.07.2019

Brněnská 110, Nové Město na Moravě

18907

Hledík, Michal, Mgr.

10.07.2019

Kpt. Jaroše 317/24, Mělník

18954

Hloušek, Filip, Mgr.

01.08.2019

Italská 2581/67, Praha

18869

Hnilicová, Andrea, Mgr., LL.M.

02.07.2019

Březnická 5565, Zlín

18859

Honzík, Jakub, Mgr. et Mgr., LL.B., LL.M.

02.07.2019

U Pernikářky 1713/12, Praha

18952

Horáková, Bohuslava, Mgr.

14.08.2019

Újezd 450/40, Praha

18908

Hrabčák, Michal, Mgr.

10.07.2019

Jurečkova 1811/18, Ostrava

18939

Hruška, Vít, Mgr., LL.M.

11.07.2019

Haštalská 1072/6, Praha

18999

Jakoubek, Lukáš, JUDr.

11.09.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

18911

Janák, Milan, Mgr., Bc.

10.07.2019

třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno

18912

Janoušková, Kamila, JUDr.

10.07.2019

Jiřího z Poděbrad 463, Pečky

18964

Jaroš, Marek, Mgr.

10.07.2019

Nové sady 996/25, Brno

18815

Jílková, Nikola, Mgr.

02.07.2019

Drobného 324/72, Brno

50278

Jurečko, Martin, Mgr.

06.08.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

18890

Kalibová, Klára, Mgr., Ph.D.

10.07.2019

Eliášova 467/28, Praha

18838

Kapounková, Barbara, Mgr.

02.07.2019

Plaská 623/5, Praha

18950

Karlec, Jan, JUDr.

11.07.2019

Štěpánská 644/35, Praha

18966

Klauz, Marek, Mgr.

10.07.2019

U Koupaliště 249, Rapotín

18973

Kosatík, Lukáš, Mgr.

15.08.2019

Riegrova 376/12, Olomouc

18913

Koutník, Michal, Mgr.

10.07.2019

Divišova 882/5, Hradec Králové

18914

Kráí, Štefan, Mgr.

10.07.2019

Perlová 371/5, Praha

18817

Krkošková, Kateřina, Mgr.

01.07.2019

Kubelíkova 1189/29, Praha

18872

Kropáč, František, Mgr.

02.07.2019

Banskobystrická 568/157, Brno

18893

Kubánková, Veronika, Mgr.

10.07.2019

Zenklova 286/26, Praha

18969

Kudláček, Michael, Mgr.

01.09.2019

Široká 15/8, České Budějovice

18873

Kwaczek, Radim, Mgr.

01.07.2019

Hrabinská 498/19, Český Těšín

18992

Ládová, Pavla, JUDr., Mgr.

11.09.2019

Ostružnická 325/6, Olomouc

18945

Macháček, Ivo, Mgr.

10.07.2019

Martinkova 253/7, Brno

18916

Májsky, Michal, Mgr.

10.07.2019

Partyzánská 312, Černá Hora

18915

Marková, Dominika, Mgr.

10.07.2019

Jugoslávská 620/29, Praha

18956

Marziny Jungwirth, Marianna, Mgr.

10.07.2019

Strážní 1345/22, Praha

18884

Maštálka, Ivan, Mgr., LL.M., MBA

10.07.2019

Úslavská 612/20, Plzeň

18917

Matula, Marek, Mgr.

11.07.2019

Jakubská 156/2, Brno

50275

Medr^cki, Emil,

15.07.2019

Rooseveltova 593/10, Brno

18874

Michálková, Hana, Mgr.

03.07.2019

nám. Míru 152, Klatovy

18918

Mikolandová, Lucie, Mgr.

10.07.2019

Šítkova 233/1, Praha

18865

Milec, Tomáš, JUDr.

10.07.2019

Akademická 663/5, Praha 10

18863

Mlčochová, Veronika, Mgr.

02.07.2019

V Horkách 1654/16, Praha

18919

Močubová, Anežka, Mgr., Bc.

10.07.2019

Průchodní 377/2, Brno

18960

Molnár, Peter, Mgr.

10.07.2019

Vinohradská 1511/230, Praha

18871

Muller, Pavel, Mgr.

01.07.2019

Lidická 613, Frýdek-Místek

18886

Navrátil, Petr, Mgr.

10.07.2019

Žerotínova 1132/34, Praha

18979

Nečasová, Pavla, Mgr.

01.09.2019

Bohunická 133/50, Brno

18948

Neuvirtová, Lucie, Mgr.

10.07.2019

Africká 624/26, Praha

18921

Nguyenová, Lucie, JUDr.

10.07.2019

Přemyslovská 48/13, Praha

18882

Novák Adamčík, Marek, Mgr.

10.07.2019

V Holešovičkách 1579/24, Praha

18922

Omelka, Ondřej, Mgr., Ing.

10.07.2019

Orlí 492/18, Brno

18953

Páleníček, Tomáš, Mgr.

10.07.2019

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

18980

Papoušková, Michaela, Mgr.

15.08.2019

Anny Letenské 34/7, Praha

18946

Pavlík, Vojtěch, Mgr.

10.07.2019

Bráfova tř. 161/20, Třebíč

18923

Pernica, Jan, Mgr.

16.07.2019

Hybešova 726/42, Brno

18924

Plášková, Tereza, Ing., Mgr.

10.07.2019

Poděbradova 2738/16, Ostrava

18875

Pokorná, Lenka, Mgr.

01.07.2019

Rooseveltova 335, Chrudim

18944

Portechko, Galyna, Mgr.

11.07.2019

Sokolovská 47/73, Praha

18974

Požár, Stanislav, Mgr.

01.09.2019

Tomáškova 4649/15, Jihlava

18888

Ptáček, Petr, Mgr., Bc.

10.07.2019

Májová 608/23, Cheb

18941

Reichel, Jaroslav, Mgr.

01.08.2019

Palackého 93/4, Soběslav

18833

Rodová, Hana, Mgr.

02.07.2019

Šítkova 233/1, Praha

18793

Rokusek, Jaromír, Mgr.

01.07.2019

Jiráskova 1343/2, Karlovy Vary

18834

Rounová, Magdaléna, Mgr.

01.07.2019

Opletalova 1417/25, Praha

18925

Rozsívalová, Eva, Mgr.

10.07.2019

Merhautova 931/13, Brno

18926

Růžička, Karel, Mgr. et Mgr.

01.08.2019

Dukelských hrdinů 976/12, Praha

18965

Ryšavá, Kristýna, Mgr.

10.07.2019

Údolní 567/33, Brno

18927

Řádek, Tomáš, Mgr.

10.07.2019

Bolzanova 1615/1, Praha 1

18877

Říhová Batista, Markéta, Mgr.

02.07.2019

Nováčkova 418/11, Brno

18975

Samborská, Veronika, Mgr.

14.08.2019

Salvátorská 931/8, Praha

18862

Schmidová, Barbora, Mgr.

01.07.2019

Úslavská 589/4, Praha

18844

Sheetyová, Natalie, Mgr.

15.07.2019

Horní lán 1328/6, Olomouc

18828

Skutková, Nikola, Mgr.

02.07.2019

Jindřicha Bubeníčka 1598/11, Praha

18928

Slabý, Tomáš, Mgr.

10.07.2019

Rybná 678/9, Praha

18976

Sladká, Tereza, Mgr.

01.09.2019

Velké náměstí 135/19, Hradec Králové

18967

Sladký, Filip, Mgr.

10.07.2019

Mezouň 44

18942

Slavíčková, Denisa, Mgr.

01.08.2019

Šafaříkova 785/1, Praha

18929

Smrček, Zdeněk, Mgr.

10.07.2019

Dlouhá 727/39, Praha

50279

Sopková, Irena, JUDr.

05.09.2019

Na Klaudiánce 781/19, Praha

18920

Sršňová, Ivana, Mgr.

10.07.2019

Žatecká 55/14, Praha

18970

Suchánek, Petr, Mgr.

14.08.2019

Výstaviště 405/1, Brno

18930

Sviatkin, Ivan, Mgr.

10.07.2019

Jáchymova 26/2, Praha

90377

Sviridenkova, Olesya, Mgr.

24.06.2019

Na okraji 439/46, Praha

18931

Sevčíková, Barbora, Mgr.

10.07.2019

Na poříčí 1079/3a, Praha

18900

Sikulová, Věra, Mgr.

15.08.2019

nám. Komenského 124, Tišnov

18963

Silhavý, Vít, Mgr.

10.07.2019

Běchovická 701/26, Praha

18961

Sípová, Anna, Mgr.

01.08.2019

Malická 1576/11, Plzeň

18981

Šišlák, Stanislav, Mgr.

01.09.2019

Uhelný Trh 414/9, Praha

18932

Šlapáková, Barbora, Mgr.

10.07.2019

Pod Skalkou 279, Prachatice

18962

Šmejkalová, Alice, Mgr.

10.07.2019

Týnská 1053/21, Praha

18864

Štefková, Petra, Mgr.

02.07.2019

Školní 3362/11, Zlín

18933

Štos, Jakub, Mgr.

10.07.2019

Aloise Krále 2640/10, Prostějov

18983

Tibitanzlová, Alena, JUDr., Ph.D.

01.09.2019

Na strži 2102/61, Praha

18958

Tomášek, Narcis, Mgr.

11.07.2019

U Starého Mostu 111/4, Děčín

18934

Trávníček, Zdeněk, Mgr. et Mgr.

10.07.2019

Mášova 729/11, Brno

18940

Trško, Jozef Zoran, Mgr.

01.08.2019

Milady Horákové 1957/13, Brno

18935

Turek, Petr, Mgr.

11.07.2019

Italská 2581/67, Praha

18879

Turoňová, Alena, Mgr., Bc.

02.07.2019

třída Kpt. Jaroše 1845/26, Brno

18936

Václavík, Roman, Mgr.

10.07.2019

Štefánikova 2529/17, Zlín

18957

Vaněčková, Veronika, Mgr., LL.M.

10.07.2019

Václavské náměstí 813/57, Praha

18773

Vojtášek, Zdeněk, Mgr.

01.07.2019

Fibichova 1141/2, Olomouc

18889

Voříšková, Pavla, JUDr., Ph.D.

10.07.2019

Křižíkova 53/52a, Praha

18937

Vostárková, Denisa, Mgr., LL.M.

10.07.2019

EBC Classic 7, budova N, Jankovcova 1037/49, Praha

18853

Vozák, Michal, Mgr.

02.07.2019

Korunní dvůr - vnitroblok F, Korunní 810/104, Praha

18968

Vraspír, Tadeáš, Mgr.

11.07.2019

Lazarská 11/6, Praha

18800

Vrbová, Marta, Mgr.

02.07.2019

Na Moráni 556, Český Krumlov

18854

Vršťala, Štěpán, Mgr.

02.07.2019

Belgická 276/20, Praha

18749

Vybíralová, Pavla, Mgr.

01.07.2019

Školní 195/3, Praha

18938

Wimmer, Alicja, Mgr.

10.07.2019

Jablunkovská 2014/40, Český Těšín

18982

Zelená, Ivana, Mgr.

01.09.2019

Národní 973/41, Praha

18977

Zezulková, Tereza, Mgr.

01.09.2019

Velké náměstí 135/19, Hradec Králové

18855

Zimolka, Tomáš, Mgr.

01.07.2019

Špitálka 434/23, Brno

18829

Žižko, Igor, Mgr.

02.07.2019

Moskevská 697/72, Praha

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů 

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

04229

Bouzková, Margita, JUDr.

01.08.2019

15919

Bražnikov, Vladimir, Mgr.

01.09.2019

06360

Eret, Pavel

01.07.2019

00134

Friml, Karel, JUDr., CSc.

01.07.2019

12467

Háková, Barbora, Mgr.

01.07.2019

02260

Hofmanová, Taťána, JUDr.

01.07.2019

14923

Hoke, Pavel, JUDr.

01.07.2019

08490

Holub, Josef, JUDr.

01.07.2019

05002

Juráková, Zdenka, JUDr.

19.06.2019

07109

Karvánek Franková, Marcela, Mgr.

01.07.2019

01257

Kollár, Josef, JUDr.

25.08.2019

11559

Koranda, Luboš, Mgr.

01.09.2019

15061

Koukal, Lukáš, Mgr.

01.09.2019

00864

Kreysa, Miloslav, prom. práv.

01.09.2019

04277

Kroft, Michal, Mgr.

01.09.2019

01241

Kučera, Pavel, JUDr.,

24.07.2019

08226

Mach, František, JUDr.

19.06.2019

08037

Malovaná, Šárka, Mgr., Dr.

01.09.2019

14358

Masopust Šachová, Petra, JUDr.

01.07.2019

15204

Milota, Daniel, JUDr.

01.07.2019

14689

Milotínská, Jana, JUDr.

01.09.2019

18634

Mužná, Kristýna, Mgr.

01.07.2019

07365

Novák, Karel, JUDr.

01.09.2019

10070

Novák, David, Mgr.

01.07.2019

04001

Obručová, Věra, JUDr.

01.07.2019

02460

Odstrčil, Pavel, JUDr.

01.07.2019

02719

Odstrčilová, Nina, JUDr.

01.07.2019

02361

Ožana, Jaroslav, JUDr.

01.08.2019

10394

Pavlas, Miroslav, JUDr.

01.08.2019

00482

Pejchal, Aleš, JUDr.

01.07.2019

05883

Polák, Jaroslav, JUDr.

01.07.2019

04043

Rathouská, Jana, JUDr.

01.08.2019

10332

Rek, Pavel, Mgr.

01.07.2019

03750

Sadílek, Pavel, JUDr.,

19.08.2019

03064

Skaunicová, Jarmila, JUDr.

01.07.2019

12906

Slovák, Petr, Mgr.

01.08.2019

01054

Sonntag, Michael, JUDr.,

22.07.2019

02870

Soustružník, Alexandr, JUDr.

01.07.2019

00818

Stárek, Vladimír, JUDr.

01.07.2019

07025

Šlárová, Hana, JUDr.

01.07.2019

06924

Tkadlecová, Oldřiška, JUDr.

01.07.2019

05738

Tomková, Jitka, JUDr.

01.07.2019

02054

Vodička, Arnošt, JUDr., CSc.

01.07.2019

08137

Volf, Jiří, JUDr.

27.08.2019

c) Pozastavení výkonu advokacie

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

13220

Antoš, Jakub, Mgr., Ing.

01.07.2019

18887

Baráková, Martina, Mgr., Bc.

02.08.2019

14251

Barinka, Roman, Mgr., LL.M., Ph.D.

01.08.2019

15718

Blažovská, Diana, Mgr.

01.07.2019

18573

Boušková, Natalie, Mgr.

09.09.2019

09549

Bušo, Roman, JUDr.

01.08.2019

17595

Bušová, Adéla, Mgr.

19.08.2019

14545

Čavarová, Renata, Mgr.

09.08.2019

02936

Červený, Petr, JUDr.

01.07.2019

18807

Dlouhý, Václav, Mgr., LL.M.

03.07.2019

18883

Drápelová, Hana, Mgr.

11.07.2019

04960

Dvořák, Vlastimil, Mgr., Ing.

01.07.2019

13374

Fíla, František, JUDr. Ing. , Ph.D.

14.07.2019

15716

Haapala, Nora, Mgr.

01.07.2019

17808

Horčic, Martin, Mgr.

09.09.2019

18036

Hromádka, Josef, Mgr., Ing.

01.09.2019

15945

Karolová, Olga, JUDr.

01.09.2019

18978

K^dzior, Marek, Mgr.

15.08.2019

18415

Kiszková, Tereza, JUDr.

21.07.2019

18778

Klivandová, Hana, Mgr.

01.09.2019

17219

Kloudová, Adéla, Mgr.

01.08.2019

18704

Kopačka, Peter, Mgr.

08.07.2019

09527

Křičková, Alena, JUDr.

01.09.2019

15496

Kurialová, Marcela, Mgr., Bc.

28.06.2019

05295

Lukeš, Jaroslav, Mgr.

01.07.2019

13712

Macáková, Lenka, Mgr., Bc.

31.08.2019

18059

Mesteková Svitáková, Klára, Mgr.

01.09.2019

18331

Morávková, Martina, Mgr.

27.06.2019

17754

Nedoma, Jakub, Mgr.

01.08.2019

12882

Novotná, Petra, Mgr.

01.09.2019

15447

Oravec, Jaroslav, Mgr.

01.09.2019

16974

Pastoráková, Mária, Mgr.

01.07.2019

18515

Pokorný, David, Mgr.

07.08.2019

14012

Polášková, Martina, Mgr.

01.07.2019

18378

Porkert, Jiří, Mgr.

01.09.2019

14048

Ryll, Silvie, Mgr., LL.M.

30.06.2019

03196

Sádlík, Ladislav, JUDr.

31.07.2019

04789

Schweigelová, Dana, JUDr., Ph.D.

30.06.2019

12305

Stachová, Lucie, Mgr.

01.09.2019

15234

Synáčková, Tereza, Mgr.

30.07.2019

18439

Skoda, Antonín, Mgr.

30.06.2019

06739

Skorpíková, Hana, JUDr.

01.08.2019

10752

Spunda, Václav, Mgr., Ing.

01.07.2019

04655

Tobiášek, Josef, Mgr.

07.07.2019

15336

Tomaškovič, Pavel, Mgr.

01.07.2019

09799

Uhlířová, Veronika, Mgr.

30.06.2019

11127

Valášek, Zdeněk, Mgr.

01.07.2019

16333

Víška, Tomáš, Mgr.

01.09.2019

18005

Vojáčková, Adéla, Mgr.

01.07.2019

12155

Vondra, Jiří, Mgr.

01.08.2019

18244

Vondráčková, Aneta, JUDr.

20.06.2019

18245

Zakopalová, Jana, Mgr.

12.08.2019

14080

Zermegová, Eva, Mgr.

07.09.2019

11344

Zimová, Nikola, Mgr.

01.07.2019

08580

Žatečková, Hana,

01.07.2019

11635

Žďárek, Roman, JUDr. MUDr., Ph.D., MBA

23.08.2019

18346

Žiak, Martin, JUDr.

27.06.2019

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

18355

Bartoš, Petr, Mgr., LL.M.

01.09.2019

Palachova 437/55, Ústí nad Labem

03570

Bednaříková, Andrea, JUDr.

01.09.2019

Františka Křížka 402/14, Praha

17923

Boušková, Tereza, JUDr.

15.08.2019

V jámě 699/1, Praha

11903

Cvrčková, Markéta, Mgr., Ing.

24.06.2019

náměstí Kryštofa Haranta 24, Bezdružice

16588

Černý, Dalibor, JUDr., LL.M., Ph.D.

02.09.2019

Italská 2581/67, Praha

11765

Čiháková, Jindra, JUDr.

08.07.2019

Ječná 518/32, Praha

16788

Demová, Kateřina, JUDr.

01.09.2019

Pobřežní 394/12, Praha 8

10577

Doležalová, Tereza, Mgr.

01.08.2019

Ke dráze 422/4, Praha

18004

Dosedělová, Tereza, Mgr.

12.08.2019

Wuchterlova 583/18, Praha

17120

Duchoňová, Jana, Mgr.

01.09.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

18899

Gorčík, Jiří, JUDr.

01.09.2019

Pivcova 944/2, Praha

15347

Grossmannová, Michaela, JUDr.

01.08.2019

Kunzova 781/6, Brno

15631

Hrdinová, Barbora, JUDr.

01.07.2019

Vinohradská 404/19, Praha 2

16020

Jašíčková, Kateřina, Mgr.

01.08.2019

Národní 58/32, Praha

10175

Juráčková, Alexandra, Mgr.

14.08.2019

Jungmannova 23/11, Praha

15646

Komárková, Lucia, Mgr.

02.09.2019

Vejrostova 951/4, Brno

13188

Konečná, Kateřina, JUDr.

01.07.2019

28. pluku 1217/32, Praha

00299

Korejzová, Zdeňka, JUDr.

01.08.2019

Korunní 810/104, Praha 10

16513

Kovářová, Lucie, JUDr.

01.08.2019

Nádražní 329, Česká Třebová

12641

Kreuzová, Lenka, Mgr. et Mgr.

01.09.2019

Vojická 1023/10, Praha

17351

Kučerová Křístková, Silvie, Mgr.

01.09.2019

Horní 1642/55, Ostrava

08166

Kulhavý, Václav, JUDr.

02.07.2019

Frýdecká 762, Praha

17610

Lipert, Tomáš, Mgr.

01.09.2019

Běstvina 91/0

13566

Murková, Jana, JUDr.

01.07.2019

Anny Letenské 34/7, Praha

18038

Oriešková, Stanislava, Mgr., Bc.

01.09.2019

Národní 973/41, Praha 1

17588

Pilátová, Věra, Mgr.

15.07.2019

Mickiewiczova 242/17, Praha

11054

Porkert, Dilshod, Mgr.

17.07.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

13097

Procházková, Eva, JUDr., Ph.D.

01.09.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

13609

Skutová, Markéta, Mgr., MUDr.

03.07.2019

Saskova 1625, Kladno

16561

Tomšík, Ondřej, Mgr., Ing.

01.08.2019

Jana Přibíka 950/9, Praha 9

13107

V idrna, Jan, JUDr.

02.07.2019

Na Ořechovce 580/4, Praha 6

16781

Vondrušková, Martina, JUDr.

02.07.2019

Dubinská 1082, Pardubice

11923

Weiglová, Petra, JUDr.

01.07.2019

Josefa Knihy 177, Rokycany

15852

Weiglová, Marta, Mgr.

01.08.2019

Masarykovo náměstí 22/13, Brandýs nad Labem

14295

Wošová, Martina, Mgr.

01.09.2019

Sokolovská 47/73, Praha 8

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ

OD 18.06.2019 DO 11.09.2019

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

43840

Abdualkarim, Lucie, Mgr.

04.09.2019

Uni Legal, advokátní kancelář, s. r. o.

Růžová 950/15, Praha 1

33693

Adam, Josef, JUDr.

25.06.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

43978

Almaghrebi, Ihab Abdulla, Mgr.

09.07.2019

Arrows advokátní kancelář, s. r. o.

V jámě 699/1, Praha

44001

Auer, Tomáš, Mgr.

12.07.2019

KVB advokátní kancelář s. r. o.

Teplého 2786, Pardubice

43990

Baranová, Soňa, Mgr.

11.07.2019

Dentons Europe CS LLP, organizační složka

V Celnici 1034/6, Praha

44077

Barnetová, Aneta, Mgr.

02.09.2019

Stanislav, Antonín, advokát

Bulharská 66, Trutnov

43984

Bartík, Jan, Mgr.

10.07.2019

Blažek, Jakub, JUDr., advokát

Na Březince 1232/16, Praha 5

43893

Bartoš, Martin, Mgr.

01.07.2019

AK Pekárková

Krátký lán 138/8, Praha

40967

Bartošová, Galina, Mgr.

01.07.2019

Poledník, Petr, JUDr.

Příkop 843/4, Brno

44053

Bartošová, Lenka, Mgr.

12.08.2019

Doubek & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Na poříčí 1047/26, Praha 1

44044

Baštýřová, Adéla, Mgr.

06.08.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

43866

Bederka, Pavel, Mgr.

24.06.2019

Noerr s.r.o.

Na poříčí 1079/3, Praha

44085

Bednaříková, Iva, Mgr.

28.08.2019

Mgr., Ing. Ondřej Malý, advokátní kancelář

Palackého třída 3048/124, Brno

43996

Bém, Matouš, Mgr.

12.07.2019

Wilsons s.r. o., advokátní kancelář

Revoluční 655/1, Praha

43982

Biravský, Jan, Mgr.

10.07.2019

Rodl & Partner, advokáti, v.o.s.

Platnéřská 191/2, Praha 1

43962

Blanař, Jan, Mgr.

08.07.2019

Advokátní kancelář Hartmann Jelínek, Fráňa a partneři, s. r. o.

, Sokolovská 5/49, Praha

43898

Bodláková, Justina, Mgr.

28.06.2019

Dentons Europe CS LLP, organizační složka

V Celnici 1034/6, Praha

43891

Bohuněk, IVletoděj, Mgr.

01.07.2019

Burda, Zdeněk, Mgr., advokát

Leknínová 3033/7, Praha

43953

Brdlíková, Denisa, Mgr.

04.07.2019

Toman, Devátý & Partneři advokátní kancelář, s. r.o.

Trojanova 2022/12, Praha 2

43983

Brož, Hynek, Mgr.

09.07.2019

Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

44104

Brožovský, Petr, Mgr.

05.09.2019

AK Blažek, Čížek, Klesa s. r. o.

Riegrova 223/20, Plzeň

43897

Bubeníková, Inka, Mgr.

28.06.2019

Šotek, Ivo, Mgr., advokát

Ostružnická 325/6, Olomouc

44103

Bučková, Gabriela, Mgr.

05.09.2019

Feichtinger Zídek Fyrbach advokáti s. r.o.

třída Kpt. Jaroše 1932/13, Brno

43992

Bugová, Barbora, Mgr.

11.07.2019

UEPA advokáti s.r. o.

Voctářova 2449/5, Praha 8

44037

Burdová, Zuzana, Mgr.

05.08.2019

Felix a spol. advokátní kancelář, s. r.o.

U Nikolajky 833/5, Praha 5

44061

Bureš, Richard, Mgr.

13.08.2019

Císař, Češka, Smutný s. r. o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2, Praha

44008

Burian, Aleš, Mgr.

15.07.2019

Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

43065

Carbolová, Zuzana, Mgr.

26.08.2019

Rentsch s.r. o.

Olivova 2096/4, Praha

43918

Coufalová, Linda, Mgr.

02.07.2019

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha

44068

Čamdžicová, Sabina, Mgr.

14.08.2019

Toman, Devátý & Partneři advokátní kancelář, s. r.o.

Trojanova 2022/12, Praha 2

44097

Do, Thai Quang, Mgr., Ing.

02.09.2019

Advokátní kancelář KF Legal, s. r. o.

Opletalova 1015/55, Praha 1

43807

Dořák, David, Mgr.

03.07.2019

Daniel, Tomáš, Mgr., advokát

nábř. Komenského 1397/9, Břeclav

41552

Drábková, Tereza, JUDr.

02.09.2019

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha

37966

Dubánek, Vojtěch, Mgr.

01.07.2019

Šmída advokátní kancelář s. r. o,

. Eliščino nábřeží 280/23, Hradec Králové

44018

Duchoň, Dominik, Mgr.

19.07.2019

Randa Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

43863

Duraj, Martin, Mgr.

01.09.2019

Pečený, Petr, JUDr., advokát

Purkyňova 74/2, Praha 1

44006

Durišová, Eva, Mgr.

15.07.2019

Maur Legal s. r.o.

Rybná 732/25, Praha

43964

Dvořáková, Veronika, Mgr.

04.07.2019

Páralová, Monika, Mgr., advokát

Čechyňská 419/14, Brno

43884

Exner, Jan, JUDr.

01.07.2019

Bernatová, Hana, JUDr., advokátka

Plzeňská 232/4, Praha 5

44054

Fidler, Libor, Mgr. et Mgr.

07.08.2019

Kačerová, Martina, JUDr., Ing., advokát

U první baterie 2046/47, Praha

43888

Fišer, Jan, Mgr.

27.06.2019

Deloitte Legal s. r. o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

43959

Fízelová, Marika, Mgr.

04.07.2019

Čížek Hostaš, advokátní kancelář, v.o.s.

Na struze 1740/7, Praha 1

39839

Flohslerová, Romana, Mgr.

02.09.2019

Střelec & Partner, advokátní kancelář s.r.o.

Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov

43925

Francová, Kamila, Mgr.

02.07.2019

AK Jan Bárta s. r. o., advokátní kancelář

Kaprova 42/14, Praha

43906

Fridrichová, Alžběta, Mgr.

01.07.2019

Mgr. Martin Zižka, advokát

Václavské náměstí 846/1, Praha 1

43943

Fuchsová, Denisa, Mgr.

03.07.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44019

Gabrielová, Petra, Mgr.

19.07.2019

Karásková, Hana, JUDr., Mgr., Ing., advokátka

Komunardů 431/12, Praha

43241

Gaertner, Petr Josef, Mgr.

03.08.2019

DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Panská 854/2, Praha

43696

Ganger, Jiří, Mgr.

01.07.2019

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha

44062

Geržová, Yvona, Mgr.

09.08.2019

Legalio, advokátní kancelář, s. r. o.

Milady Horákové 1957/13, Brno

44093

Gricová, Alžběta, Mgr.

02.09.2019

AK Čechovský & Václavek, s. r. o.

Opletalova 1417/25, Praha 1

43989

Grosová, Jana, Mgr.

11.07.2019

Svoboda, Milan, Mgr. et Mgr., advokát

Tyršova 1434/4, Děčín

40231

Halfar, František, Mgr.

09.07.2019

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha

40631

Halfar, Jan, Mgr.

30.07.2019

Zižlavský, advokátní kancelář s. r. o.

Široká 36/5, Praha 1

44108

Halušková, Martina, Mgr.

05.09.2019

Holec, Zuska & Partneři advokátní s.r.o.

Radlická 3185/1c, Praha

44055

Hanáčková, Klára, Mgr.

07.08.2019

Píšťková Záhorcová, Radka, JUDr., advokátka

Jiřího z Poděbrad 592, Uherské Hradiště

43938

Hanzalová, Lenka, Mgr.

03.07.2019

Advokátní kancelář Kříženecký & partneři, s. r. o.

Na Sadech 2033/21, České Budějovice

43942

Havlík, Radan, Mgr.

02.07.2019

Advokáti KJM legal, s. r. o.

Hlinky 57/142a, Brno

44081

Hlinka, Josef, Mgr.

01.09.2019

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

V celnici 1040/5, Praha

44105

Hnilová, Anna, Mgr.

05.09.2019

Horák, Petr, JUDr., advokát

U sportovní haly 542/3, Olomouc

44039

Holubová, Kateřina, Mgr.

01.08.2019

Steininger, Vojtěch, JUDr., LL.M., advokát

Kaprova 15/11, Praha

44078

Hornák, Pavol, Mgr.

21.08.2019

Herešová & Růžička advokáti, s. r. o.

U průhonu 1589/13a, Praha

43960

Hošová, Nikola, Mgr.

04.07.2019

AKRHK, s.r.o.

Kořenského 1107/15, Praha 5

44110

Hošová, Nikola, Mgr.

09.09.2019

AKRHK, s.r.o.

Kořenského 1107/15, Praha 5

43987

Hradský, Jiří, Mgr.

10.07.2019

Sedlakova Legal s.r.o.

Purkyňova 648/125, Brno

43974

Hrubý, Dominik, Mgr. et Mgr.

09.07.2019

Tycová | Dvořák, advokátní kancelář s.r.o.

Národní 973/41, Praha 1

44011

Hučín, Jan, Mgr.

16.07.2019

Nedelka Kubáč advokáti s. r. o.

Olivova 2096/4, Praha

44021

Hudáčková, Silvia, Mgr., Bc.

23.07.2019

Herešová & Růžička advokáti, s. r. o.

U průhonu 1589/13a, Praha

44003

Humplíková, Markéta, Mgr., Bc.

15.07.2019

Kudrnová, Jana, JUDr., Ph.D., advokát

Na Hradbách 119/3, Ostrava

43919

Chalachan, Igor, Mgr.

02.07.2019

PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář

Jáchymova 26/2, Praha 1

44048

Cherynová, Hana, Mgr.

06.08.2019

Orlet, Erik, JUDr., advokát

tř. Svobody 645/2, Olomouc

43998

Ivanovská, Natálie, Mgr.

11.07.2019

Tschopl, Robert, Mgr., advokát

Pod křížkem 428/4, Praha

44022

Janeček, Viktor, Mgr.

22.07.2019

Bánský & Partneři, advokátní kancelář

Elišky Krásnohorské 10/2, Praha 1

42509

Janevský, Jakub, Mgr.

25.07.2019

Hanzlík, Michal, Mgr., advokát

Na hřebenech II 1718/8, Praha 4

43997

Jansa, Tomáš, Mgr.

10.07.2019

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka

Jindřišská 937/16, Praha

43986

Jarolím, Adam, Mgr.

10.07.2019

Mgr. Michala Tůmová, advokátní kancelář

Purkyňova 3091/97C, Brno

43945

Jarolímová, Kateřina, Mgr.

03.07.2019

Zelenková, Ivana, Mgr. advokátka

Orlí 516/20, Brno

44083

Jedlička, Jan, Mgr.

28.08.2019

Dlouhý, Ondřej, Mgr., advokát

Šafaříkova 201/17, Praha 2

43901

Jirásek, Pavel, Mgr., DiS.

01.07.2019

Svoboda, Jan, JUDr., advokát

Kollárova 1064/18, Teplice

43952

Juran, Kirill, Mgr.

04.07.2019

SimpleLaw s. r.o.

Renneská třída 393/12, Brno

43896

Jurásek, Vít, Mgr.

28.06.2019

Ševčík, Jan, Mgr., advokát

Na královně 862, Praha 5

44099

Jurek, Vojtěch, Mgr.

03.09.2019

Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o.

Holečkova 105/6, Praha

44030

Kafka, Jan, Mgr.

01.08.2019

AB Partners advokátní kancelář s.r.o.

Ježkova 757/14, Praha

43954

Kalenský, Petr, Mgr.

04.07.2019

White & Case, s. r. o., advokátní kancelář

Na Příkopě 854/14, Praha 1

44096

Karabut, Petra, Mgr., Ing.

03.09.2019

Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s. r.o.

Karolinská 661/4, Praha

43890

Karlová, Zuzana, Mgr.

01.07.2019

Fialová Petra, Mgr., advokátní kancelář

Vinohradská 1899/112, Praha

43904

Kasandová, Julie, Mgr.

01.07.2019

BADOKH - Bárta a partneři advokátní kancelář s. r.o.

28. října 767/12, Praha 1

41461

Kaska, Vojtěch, Mgr.

12.07.2019

Řezníček & Co. s. r. o., advokátní kancelář

Krajinská 281/44, České Budějovice

43924

Kiac, Martin, Mgr.

02.07.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44033

Kirchner, Emil, Mgr.

01.08.2019

Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s.

Občanská 1115/16, Ostrava

43950

Kladivová, Tereza, Mgr.

04.07.2019

Mičica, Dušan, JUDr., advokát

Sladkovského 410, Pardubice

44007

Klodwig, Jakub, Mgr.

15.07.2019

MT Legal s. r. o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1, Brno

43887

Kobzová, Andrea, Mgr.

01.07.2019

Buřič, Martin, Mgr., advokát

Václavské náměstí 802/56, Praha 1

42905

Koláček, Milan, Mgr.

31.07.2019

Mgr. Lubomír Kincl, advokátní kancelář

Čechyňská 361/16, Brno

44042

Kolajíková, Barbora, Mgr.

02.08.2019

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o.

Klimentská 1216/46, Praha

43909

Kolář, Filip, Mgr.

01.07.2019

iora legal, advokátní kancelář

Sámova 410/28, Praha

44027

Kolomazník, Ondřej, Mgr.

19.07.2019

s. r. o. Hromádka, Zdeněk, JUDr., advokát

Rašínova 522, Zlín

43955

Komár, Jakub, Mgr.

04.07.2019

Lužová, Jiřina, JUDr., advokát

Dušní 866/22, Praha 1

44109

Konečný, Jan, Mgr.

06.09.2019

Janovec, Michal, JUDr., advokát

Jana Nečase 1343/29, Brno

44010

Košut, Roman, Mgr. et Mgr.

16.07.2019

Prime Legal advokátní kancelář s.r.o.

Lochotínská 1108/18, Plzeň

44020

Koutník, Daniel, Mgr.

05.08.2019

Mgr. Petr Hromek, advokátní kancelář

Maříkova 2215/5a, Brno

44002

Krahulíková, Kateřina, Mgr.

12.07.2019

Diršmidová, Táňa, JUDr., advokát

Eliášova 393/20, Praha 6

44047

Krejsa, Josef, Mgr.

06.08.2019

Grznárová, Magdalena, Mgr., advokátka

Dukelských hrdinů 567/52, Praha

43935

Krulichová, Jana, Mgr.

03.07.2019

Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s. r.o.

Kyjevská 1228/77, Plzeň

44074

Křížová, Tereza, Mgr., Ing.

22.08.2019

Deloitte Legal s. r. o., advokátn kancelář

í Italská 2581/67, Praha

44004

Kubíková, Kristýna, Mgr.

15.07.2019

Otipka, Pavel, Mgr., advokát

Poštovní 1794/17, Ostrava

43572

Kubů, Michaela, Mgr.

10.07.2019

Advokátní kancelář Homolka

Palackého 5001/1, Jihlava

41818

Kukolová, Štěpánka, Mgr.

03.09.2019

Kubečka & Prokop, advokátní kancelář s.r.o.

Kladská 1489/5, Praha

43932

Kukrál, Martin, Mgr.

03.07.2019

Dočkal, Milan, JUDr., Mgr., advokát

Plovární 478/1, Plzeň

43941

Kukurová, Lívia, Mgr.

02.07.2019

Advokátní kancelář Mgr. Jiří Mikuláštík

Pavlovská 501/10, Brno

43975

Kundrátová, Jana, Mgr.

10.07.2019

Peterka & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

43141

Kurková Klímová, Nikola, Mgr. et Mgr.

01.08.2019

Squire Patton Boggs s. r. o., advokátní kancelář

Václavské náměstí 813/57, Praha 1

43895

Kursa, Jakub, Mgr.

28.06.2019

Randl Partners, advokátní kancelář, s. r.o.

Budějovická 1550/15a, Praha 4

43923

Kutílek, Jakub, Mgr., Bc.

02.07.2019

Advokátní kancelář Grinacová

Arbesovo náměstí 257/7, Praha

43994

Langer, Tomáš, Mgr.

11.07.2019

Ostravský, Jiří, Mgr., advokát

Lešetín VI 671, Zlín

44089

Lapčík, Martin, Mgr.

02.09.2019

Aleš Vejr, advokátní kancelář

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava

43985

Lebedová, Iva, Mgr.

10.07.2019

Advokátní kancelář Zrůstek, Vodka, Dvořáková s.r. o.

Orlí 542/27, Brno

43979

Lhotáková, Františka, Mgr.

09.07.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

43889

Liška, Štěpán, Mgr.

27.06.2019

BBH, advokátní kancelář, s. r. o

. Klimentská 1207/10, Praha 1

43912

Losenický, Martin, Mgr.

01.07.2019

Matoušek a Selucká, advokátní kancelář s.r.o.

í Kovářská 549/12, Praha

39457

Lošťáková, Kristina, Mgr.

03.07.2019

Advokátní kancelář Solvia, s. r. o.

Durďákova 335/27, Brno

43961

Loubal, Filip, Mgr.

04.07.2019

Nocarová Partners Advokáti s. r. o.

V jirchářích 148/4, Praha

43980

Ludvíková, Silvie, Mgr.

10.07.2019

Veska, Jaroslav, JUDr., advokát

Brněnská 300/31, Hradec Králové

43479

Macháčková, Michaela, Mgr.

01.08.2019

Giese & Partner, s. r. o.

Ovocný trh 1096/8, Praha 1

44036

Machálková, Adéla, Mgr.

02.08.2019

Machálek, Petr, JUDr., Ing., Ph.D., advokát

Pivovarská 58/8, Vyškov

43915

Maier, Václav, Mgr.

01.07.2019

VSP advokátní kancelář, s. r. o.

Jugoslávská 620/29, Praha

43977

Malý, Miroslav, Mgr.

09.07.2019

Zižlavský, advokátní kancelář s. r. o.

Široká 36/5, Praha 1

44026

Malý, Martin, Mgr.

01.08.2019

Advokáti KJM legal, s. r. o.

Hlinky 57/142a, Brno

44094

Manukjan, Sona, Mgr.

03.09.2019

Peňáz, Václav, JUDr., advokát

Pekařská 384/13, Brno

42926

Marcaníková, Tereza, Mgr.

07.08.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

43947

Matějková, Pavla, Mgr.

03.07.2019

Lawya, advokátní kancelář s. r. o.

240/0, Tučapy

44009

Matis, Jan, Mgr.

15.07.2019

advokátní kancelář J&K LawPartners, s.r. o.

Valentinská 56/11, Praha

44015

Mazura, Lukáš, Mgr., Bc.

11.07.2019

WolfTheiss Rechtsanwálte GmbH & CO KG, organizační složka

Pobřežní 394/12, Praha 8

44063

Mikyska, David, LLB, BCL

14.08.2019

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

V celnici 1031/4, Praha 1

44024

Milichová, Kateřina, Mgr.

23.07.2019

Jan Evan, advokátní kancelář s. r. o.

Na Florenci 2116/15, Praha

44057

Mošnová, Natálie, Mgr.

09.08.2019

Srámková Harantová, Petra, Mgr. et Mgr., advokátka

Hálkova 1229/44, Plzeň

35180

Mrázková, Michaela, Mgr.

27.07.2019

Mrázek Jan, JUDr., advokátní kancelář

Jana Wericha 576, Blatná

41068

Mudrová, Nikola, Mgr.

05.09.2019

Klementová, Lucie, Mgr. et Mgr., advokátka

Čs. legií 1719/5, Ostrava

44046

Můller, Jakub, Mgr.

06.08.2019

AKB advokátní kancelář, s. r. o.

náměstí Republiky 204/30, Plzeň

43968

Musil, Petr, Mgr.

08.07.2019

Lachman, Dalibor, Mgr., advokát

Plumlovská 522/44, Prostějov

43900

Nedvědová, Barbora, Mgr.

01.07.2019

White & Case, s. r. o., advokátní kancelář

Na Příkopě 854/14, Praha 1

44050

Nešutová, Lucie, Mgr.

07.08.2019

Síp, Kadlec, Paikrová s. r. o., advokátní kancelář

Tyršova 521, Tábor

43971

Neubauerová, Zuzana, Mgr.

08.07.2019

Peyton Legal advokátní kancelář s.r.o.

Sokolovská 668/136d, Praha

43937

Nosková, Tereza, Mgr.

03.07.2019

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o.

Klimentská 1216/46, Praha

43956

Nováková, Kristýna, Mgr.

04.07.2019

Petráš, Jan, Mgr., advokát

Palackého 71, Náchod

43827

Novotná, Simona, Ing., Mgr.

19.06.2019

Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s. r. o.

Prvního pluku 206/7, Praha 8

44056

Novotná, Michaela, Mgr.

08.08.2019

Doucha Sikola advokáti s. r. o.

Mezibranská 579/7, Praha 1

44040

Novotný, Martin, Mgr.

01.08.2019

Andělová, Romana, Mgr., advokát

Marešova 305/14, Brno

44045

Opočenský, Vojtěch, Mgr.

06.08.2019

Soukup, Ladislav, JUDr.

Václavské náměstí 802/56, Praha 1

43894

Opolzerová, Kristýna, Mgr.

01.07.2019

Bird & Bird s. r. o. advokátní kancelář

Na příkopě 583/15, Praha 1

44052

Pardusová, Sabina, Mgr.

07.08.2019

Musalová, Jansta, advokáti, v.o.s.

náměstí Míru 14, Mladá Boleslav

43892

Parýzková, Julie, Mgr.

01.07.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

43670

Pavlica, Petr, Mgr.

03.09.2019

Polena / Hanšpach / Partneři s. r.o., advokátní kancelář

Hybernská 1009/24, Praha

41399

Pavlíková, Jana, Mgr.

25.07.2019

Mgr. Jan Svarc, advokátní kancelář

Vodičkova 695/24, Praha

42357

Pečinka, Martin, Mgr.

26.07.2019

Glatzová & Co., s. r. o.

Husova 240/5, Praha 1

44080

Perglová, Kateřina, Mgr.

26.08.2019

Kroupahelán advokátní kancelář, s. r.o.

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

43905

Peřinková, Petra, Mgr.

01.07.2019

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o.

Klimentská 1216/46, Praha

43930

Peš, Václav, Mgr.

02.07.2019

Dočkal, Milan, JUDr., Mgr., advokát

Plovární 478/1, Plzeň

44059

Pešková, Linda, Mgr.

13.08.2019

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

Těšnov 1059/1, Praha

44111

Peter, Marcel, Mgr. et Mgr.

03.09.2019

JUDr. Jaromír Štůsek -advokát

Školní 646/20, Teplice

43916

Petermannová, Hana, Mgr., Bc.

01.07.2019

Dittrich & Co. - advokátní kancelář s.r.o.

Vinohradská 1597/174, Praha

43914

Petrýdes, Miloslav, Mgr.

01.07.2019

NS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

Na Pankráci 449/11, Praha

41407

Piecha, Martina, JUDr.

28.08.2019

Pelikán Krofta Kohoutek advokátní kancelář s. r.o.

Újezd 450/40, Praha 1

43907

Piskačová, Bára, Mgr.

01.07.2019

BBH, advokátní kancelář, s. r. o.

Klimentská 1207/10, Praha 1

44072

Píša, Jakub, Mgr.

22.08.2019

Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s. r.o.

Karolinská 661/4, Praha

43965

Pokorný, Jiří, Mgr.

04.07.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44014

Pospíšilová, Nikola, Mgr., Bc.

01.08.2019

Štaňko, Andrej, JUDr., Ing., Ph.D., advokát

Vinohradská 2396/184, Praha

44028

Povýšilová, Petra, Mgr.

26.07.2019

Advokátní kancelář Dub & Beránek, s.r.o.

Na baště sv. Jiří 258/7, Praha 6

43976

Procházka, Martin, Mgr.

09.07.2019

BBH, advokátní kancelář, s. r. o.

Klimentská 1207/10, Praha 1

44079

Prosová, Eliška, Mgr.

23.08.2019

Janovec, Michal, JUDr., advokát

Jana Nečase 1343/29, Brno

44106

Přibylová, Karolína, Mgr.

05.09.2019

Ciprýn, Štěpán, Mgr., advokát

Rumunská 1720/12, Praha

44005

Přidal, Robert, Mgr.

15.07.2019

Pytela, David, JUDr., MBA, LL.M., advokát

Litovelská 1349/2B, Olomouc

38965

Pulec, Adam, Mgr.

20.08.2019

Cvejn, Zdeněk, Mgr., Ing., advokát

Baťkovo náměstí 552/2, Hradec Králové

43963

Pytlík, Radek, Mgr.

04.07.2019

Bernardová, Soňa, Mgr., advokát

Koliště 259/55, Brno

43933

Raba, Dominik, Mgr.

03.07.2019

Advokátní kancelář Šíma & partneři s.r. o.

Radyňská 479/5, Plzeň

43931

Radil, Vlastimil, Mgr.

02.07.2019

Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s. r. o.

Lidická 693/5, Brno

30776

Rajchl, Jiří, JUDr., Ph.D.

18.07.2019

JP Legal s. r. o., advokátní kancelář

Kovářská 1253/4, Plzeň

44095

Rampová, Pavlína, Mgr.

03.09.2019

KPMG Legal s. r. o., advokátní kancelář

Pobřežní 648/1, Praha 8

43939

Randlová, Kateřina, Mgr., Bc.

03.07.2019

KPMG Legal s. r. o., advokátní kancelář

Pobřežní 648/1, Praha 8

44038

Roček, Tomáš, Mgr.

01.08.2019

Advokátní kancelář Smutná & Vinopal s. r.o.

Bratranců Veverkových 396, Pardubice

43922

Rosa, Adam, Mgr.

02.07.2019

Advokátní kancelář Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r. o.

Botičská 1936/4, Praha

43981

Rýdl, Adam, Mgr.

10.07.2019

Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.

Římská 104/14, Praha 2

43934

Řehoř, Petr, Mgr.

03.07.2019

Silovský & Silovský advokátní kancelář s.r.o.

Karlova 211/5, Plzeň

44000

Řídký, Matěj, Mgr.

11.07.2019

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Jungmannova 745/24, Praha 1

43734

Sedláčková, Iveta, Mgr.

27.08.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44017

Sedlák, Jan, Mgr.

18.07.2019

Dentons Europe CS LLP, organizační složka

V Celnici 1034/6, Praha

42406

Sedláková, Lucie, JUDr.

15.08.2019

Čeřovský, Martin, JUDr., advokát

Čelakovského sady 1580/4, Praha 1

43899

Seydler, Jiří, Mgr.

01.07.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

44067

Skoták, Roman, Mgr.

16.08.2019

AD Leges s. r. o., advokátní kancelář

Olivova 2096/4, Praha

43913

Skučková, Kateřina, Mgr.

01.07.2019

Mgr. Václav Láska, advokátní kancelář

Štefánikova 1/65, Praha 5

43903

Slezáková, Alžběta, Mgr.

01.07.2019

Široká, Lucie, JUDr., advokátka

Psohlavců 1251/35, Praha 4

43944

Slivoně, Martin, Mgr.

04.07.2019

AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o.

Sedláčkova 212/11, Plzeň

43993

Slosarczyk, Lukáš, Mgr.

11.07.2019

Neuwirthová, Marcela, JUDr., advokátka

Dělnická 434/1, Havířov

13171

Smitka, Jaroslav, JUDr.

25.06.2019

Douša, Petr, JUDr., advokát

Na kozině 1438, Mladá Boleslav

44035

Smotlachová, Jana, Mgr.

02.08.2019

Randa Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

36576

Stádníková, Jana, JUDr.

23.08.2019

AKVVs. r.o.

Salmovská 1534/11, Praha

43967

Stafinski, Michal, Mgr.

08.07.2019

Scigiel & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Ptašínského 311/8, Brno

44066

Stárková, Silvie, Mgr., Bc. et Bc.

16.08.2019

Onheiser Miechová advokátní kancelář s.r.o.

Betlémské náměstí 251/2, Praha 1

44051

Stojaspalová, Pavla, Mgr., DiS.

07.08.2019

Hladky.Legal advokátní kancelář s.r.o.

Orlí 483/1, Brno

43999

Stolička, Jáchym, Mgr.

15.07.2019

Peyton legal advokátní kancelář s.r.o.

Sokolovská 668/136d, Praha

41607

Strapáč, David, JUDr., LL.M.

05.08.2019

Glatzová & Co., s. r. o.

Husova 240/5, Praha 1

44087

Střeleček, Tomáš, Mgr., Bc., LL.M.

23.08.2019

Becker a Poliakoff, s.r. o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1, Praha

44088

Stříž, David, Mgr.

04.09.2019

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s. r. o.

Sokolská 1788/60, Praha

43958

Stuchlík, Jakub, Mgr.

04.07.2019

Suchomel, Jan, Mgr., advokát

Jana Masaryka 677/45, Praha

44023

Svobodová, Karolína, Mgr.

23.07.2019

Krejčová, JUDr., Petra, advoká

t Chrpová 2202/23, Praha 10

44064

Svozil, Matěj, Mgr.

14.08.2019

Advokátní kancelář Jana Krouman s.r. o.

Drážní 253/7, Brno

43746

Sebo, Igor, Mgr.

01.07.2019

Kinstellar, s. r.o., advokátní kancelář

Na příkopě 1096/19, Praha 1

44031

Sembera, Jan, Mgr.

01.08.2019

Pániková Šildová, Alena, JUDr., advokátka

Thámova 84/23, Praha

43970

Šidáková, Lucie, Mgr.

08.07.2019

Prchlík, Marek, Mgr., advokát

Revoluční 764/17, Praha

44016

Šiková, Zuzana, Mgr., Bc.

18.07.2019

Kopečný & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Jiráskova 229/25, Brno

43920

Šimek, Stanislav, Mgr.

02.07.2019

BADOKH - Bárta a partneři advokátní kancelář s. r.o.

28. října 767/12, Praha 1

44107

Škařupová, Tereza, Mgr.

05.09.2019

Dítě, Petr, JUDr., advokát

Horní náměstí 12/19, Olomouc

43910

Škraňka, Vít, Mgr.

01.07.2019

Bánský & Partneři, advokátní kancelář

Elišky Krásnohorské 10/2, Praha 1

42428

Škurka, Michael, Mgr.

01.08.2019

Mgr., Ing. Ondřej Malý, advokátní kancelář

Palackého třída 3048/124, Brno

44041

Škvařilová, Gabriela, Mgr., Bc.

02.08.2019

Giese & Partner, s. r. o.

Ovocný trh 1096/8, Praha 1

43946

Šmeral, Martin, Mgr.

03.07.2019

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r.o.

Helfertova 2040/13, Brno

44086

Šmerdová, Renata, Mgr.

29.08.2019

Advokátní kancelář Halva & Olejár s.r.o.

Vinohrady 794/45, Brno

43948

Šmotlák, Lukáš, Mgr.

03.07.2019

Kubečka & Prokop, advokátní kancelář s.r.o.

Kladská 1489/5, Praha

44034

Šperglová, Karolína, Mgr.

01.08.2019

Cigánková, Dana, Mgr.

Bašty 413/2, Brno

44100

Šperl, Filip, Mgr.

03.09.2019

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r.o.

Jungmannova 745/24, Praha 1

44043

Špoková, Ludmila, Mgr.

05.08.2019

Advokátní kancelář Janíková, Novák a partneři s.r.o.

Farní 19/0, Frýdek-Místek

32176

Štekl, Vilém, JUDr.

02.09.2019

JUDr. Petr Topinka, AK Topinka

Spálená 97/29, Praha

43951

Štěpánová, Lenka, Mgr.

04.07.2019

Rybář, Vadim, Mgr., advokát

Tyršova 1714/27, Ostrava

34999

Štěpánová, Marie, Mgr.

01.09.2019

Dutko, Petr, JUDr., advokát

Blahoslavova 71/2, Přerov

43949

Štrancová, Lada, Mgr.

04.07.2019

Advokátní kancelář Dub & Beránek, s.r.o.

Na baště sv. Jiří 258/7, Praha 6

43927

Šudrychová, Šarlota, Mgr.

08.07.2019

Martinka, Marek, Mgr., advokát

Kubelíkova 1089/22, Praha

43972

Šupák, Martin, Mgr.

08.07.2019

BBH, advokátní kancelář, s. r. o.

Klimentská 1207/10, Praha 1

43911

Švejda, Jiří, Mgr.

01.07.2019

Bird & Bird s. r. o. advokátní kancelář

Na příkopě 583/15, Praha 1

42275

Švestka, Vít, JUDr. Ing.

21.08.2019

CHSH Kališ & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Týn 639/1, Praha 1

44013

Tauc, Petr, Mgr.

17.07.2019

Advokátní kancelář Mgr. Monika Jirásková

Dlouhá 727/39, Praha 1

43991

Tietz, Adam, Mgr.

10.07.2019

Sedlakova Legal s.r.o.

Purkyňova 648/125, Brno

43708

Tkadlčík, Vojtěch, Mgr.

03.07.2019

Vítek, Jindřich, JUDr., advokát

Šafaříkova 201/17, Praha 2

43882

Tománek, Richard, Mgr.

19.06.2019

Tomanek, Richard, JUDr., advokát

Hlinky 57/142a, Brno

44101

Tomanová, Andrea, Mgr.

04.09.2019

AK Blažek, Čížek, Klesa s. r. o.

Riegrova 223/20, Plzeň

43839

Touschková, Ivana, Mgr.

05.09.2019

JUDr. Jaromír Štůsek - advokát

Školní 646/20, Teplice

43926

Trinerová, Eliška, Mgr.

02.07.2019

AK Jan Bárta s. r. o., advokátní kancelář

Kaprova 42/14, Praha

43957

Trojan, Adam, Mgr.

04.07.2019

Randa Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

43885

Truska, Peter, Mgr.

01.07.2019

Poláchová, Hana, Mgr.

Patočkova 2472/81, Praha 6

43908

Třešňáková, Martina, Mgr.

10.07.2019

Andrášek, Marek, JUDr., Ing., LLM, advokát

Aloise Jiráska 1367/1, Teplice

44025

Třísková, Markéta, Mgr.

25.07.2019

Legalité advokátní kancelář

Václavská 316/12, Praha 2

40137

Tucoglidis, Georgios, Mgr.

27.06.2019

s. r. o. Mgr. Stanislav Hykyš, advokátní kancelář

Zelená 267, Pardubice

44092

Tůmová, Andrea, Mgr.

02.09.2019

Payer, Jiří, Mgr., advokát

Korunní 957/35, Praha 2

43995

Tychtl, Tomáš, Mgr.

12.07.2019

Forlex s.r.o., advokátní kancelář

Poděbradova 2738/16,

43917

Uhrinová, Adéla, Mgr.

02.07.2019

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha

43988

Ulmann, Ondřej, Mgr.

11.07.2019

Ulmann, Petr, JUDr., advokát

Jestřábí 974/1, Liberec

44102

Urban, Michael, Mgr.

03.09.2019

JUDr. Jaromír Štůsek - advokát

Školní 646/20, Teplice

44091

Vágner, Tomáš, LL.B. (Hons.)

02.09.2019

TEMPUS, advokátní kancelář, s. r. o.

Benediktská 690/7, Praha

44065

Vach, Jakub, Mgr., Ing.

15.08.2019

PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář

Jáchymova 26/2, Praha 1

44090

Vaňková, Ivana, Mgr.

02.09.2019

Nejezchleb Ivo, Mgr., advokát

Joštova 138/4, Brno

43928

Váňová, Martina, Mgr.

02.07.2019

Advokátní kancelář CINK a partneři, s.r. o.

Veleslavínova 363/33, Plzeň

37560

Vašáková, Kristýna, JUDr.

01.09.2019

Votruba, Lukáš, Mgr., advokát

Moskevská 637/6, Liberec

44082

Vašíček, Jan, Mgr.

28.08.2019

Peňáz, Václav, JUDr., advokát

Pekařská 384/13, Brno

44058

Vášová, Kateřina, Mgr.

09.08.2019

GHS Legal, s.r. o.

Kodaňská 558/25, Praha 10

43929

Vavřincová, Hana, Mgr.

02.07.2019

Vartová, Sylva, JUDr., advokátka

Musorgského 1077/14, Ostrava

43940

Večeřová, Anežka, Mgr.

08.07.2019

bpv Braun Partners s. r. o.

Ovocný trh 1096/8, Praha 1

44084

Vejmelková, Klára, Mgr.

01.09.2019

Klusáček, Miroslav, Mgr., advokát

Rooseveltova 564/6, Brno

43966

Vévoda, Václav, Mgr. et Mgr.

04.07.2019

Advokátní kancelář Vévodová s. r. o.

tř. Spojenců 689/3, Olomouc

44060

Viklický, Aleš, Mgr.

13.08.2019

JUDr. Tomáš Soukup, BA, advokátní kancelář

Mezírka 775/1, Brno

44049

Vladyka, Petr, Mgr.

06.08.2019

Doležal & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Koliště 1912/13, Brno

43936

Vlachová, Eliška, Mgr.

03.07.2019

Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s. r.o.

Kyjevská 1228/77, Plzeň

44075

Vlachová, Anna, Mgr.

01.09.2019

Vlach, Slavomír, JUDr.

Nuželická 60, Sušice

44012

Vnoučková, Michaela, Mgr.

16.07.2019

PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář

Jáchymova 26/2, Praha 1

44071

Vondráček, Jiří, Mgr.

20.08.2019

Kroupahelán advokátní kancelář, s. r.o.

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

43886

Vosinková, Michaela, Mgr.

20.06.2019

Šívara, Petr, Mgr., advokát

Jana Nečase 1343/29, Brno

44098

Votánek, Pavel, Ing., Mgr.

03.09.2019

Jakub, Pohl, Mgr., advokát

Belgická 130/32, Praha 2

43881

Wachtlová, Nikola, JUDr.

18.06.2019

Wachtl, Milan, JUDr.

Masarykovo náměstí 1279/7, Hradec Králové

44070

Wilsdorf, Jan Ondřej, Mgr.

19.08.2019

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s. r. o.

Sokolská 1788/60, Praha

43921

Zajíček, Tomáš, Mgr.

02.07.2019

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Pobřežní 370/4, Praha 8

44029

Zákravská, Jana, Mgr., Ing.

26.07.2019

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Jungmannova 745/24, Praha 1

43902

Zámyslická, Lucie, Mgr.

01.07.2019

Hrubý & Buchvaldek, v.o.s., advokátní kancelář

Palackého 740/1, Praha 1

44032

Zapletal, Daniel, Mgr.

01.08.2019

Portešová, Vendula, Mgr., advokát

Hybešova 726/42, Brno

43969

Zatloukalová, Lucie, Mgr.

08.07.2019

JUDr. Bc. Stanislav Bruncko, Ph.D., advokátní kancelář

Benešova 628/12, Brno

40555

Zlatušková, Květoslava, Mgr. et Mgr.

14.08.2019

Berger, Pavel, JUDr., advokát

Bělocerkevská 1037/38, Praha 10

43973

Zmydlený, Igor, Mgr.

08.07.2019

Zmydlený, Igor, JUDr., advokát

Náměstí 94/27, Valašské Meziříčí

44069

Zvoníček, Tomáš, Mgr.

15.08.2019

Legalité advokátní kancelář s. r. o.

Václavská 316/12, Praha 2

44073

Zdánská, Veronika, Mgr.

20.08.2019

Havel & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha

V případě, že není u advokátního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o advokátního koncipienta, který byl ve sledovaném období do seznamu advokátních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut.

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zapsán do seznamu advokátů pod EČ.

41634

Amler, Pavel,Mgr.

10.07.2019

18901

41658

Aujeský, René, Mgr.

01.08.2019

43682

Bajzíková, Alexandra, Mgr., Bc.

01.09.2019

40494

Bárta, František, Mgr.

10.07.2019

18959

41092

Bartošek, Adam, JUDr.

10.07.2019

18902

41456

Bělecký, Jan, Mgr.

01.07.2019

18787

40306

Beneš, Martin, Mgr.

01.07.2019

41748

Bláha, Pavel, Mgr.

10.07.2019

18895

41142

Bohmová, Klára, Mgr.

01.07.2019

18867

37035

Brabec, Jiří, Mgr.

10.07.2019

18949

42956

Brandejská, Šárka, Mgr.

01.08.2019

41421

Brázdil, Martin, Mgr.

10.07.2019

18955

41567

Bukvaiová, Lenka, Mgr.

10.07.2019

18904

41410

Burdová, Tereza, Mgr.

10.07.2019

18905

42458

Cetkovská, Barbora, Mgr.

01.07.2019

41638

Cilínková, Magdalena, Mgr.

10.07.2019

18896

40987

Ciprová, Zuzana, Mgr.

03.08.2019

41599

Čaňa, Tibor, Mgr.

01.07.2019

41492

Čech, Ondřej, Mgr.

01.08.2019

42677

Černá, Martina, Mgr.

01.09.2019

41606

Černý, Martin, Mgr.

01.08.2019

41479

Daňhelová, Linda, Ing., Mgr.

02.07.2019

18806

41600

Dařílková, Linda, Mgr.

10.07.2019

18947

43245

Dimitriadisová, Šárka, Mgr.

01.09.2019

43148

Dolejš, Jaroslav, Mgr.

01.07.2019

41272

Drápelová, Hana, Mgr.

10.07.2019

18883

43643

Drhlíková, Eva, Mgr.

01.08.2019

35440

Dvořák, David, Mgr.

25.06.2019

41225

Dvořáková, Zuzana, Mgr., Bc.

10.07.2019

18906

42227

Ekstein, David, Mgr.

19.06.2019

43878

Flašíková, Lenka, Mgr.

15.08.2019

42436

Foltýnová, Barbora, Mgr.

10.07.2019

18897

40925

Franc, Martin, Mgr.

10.07.2019

18951

40947

Galdová, Zuzana, Mgr.

10.07.2019

18898

42038

Gavendová, Lucie, JUDr.

01.08.2019

40400

Glancová, Eliška, Mgr.

10.07.2019

18885

41903

Havlíková, Jana, Mgr.

01.07.2019

18868

40874

Hepová, Adéla, Mgr.

01.07.2019

41496

Hledík, Michal, Mgr.

01.07.2019

18907

41642

Hloušek, Filip, Mgr.

01.08.2019

18954

41359

Hofman, Tomáš, Mgr.

01.08.2019

43960

Hošová, Nikola, Mgr.

01.08.2019

41417

Hrabčák, Michal, Mgr.

10.07.2019

18908

41530

Hruška, Vít, Mgr., LL.M.

10.07.2019

18939

43163

Hubíková, Lucie, Mgr.

01.09.2019

41378

Chovancová, Alžběta, Mgr.

10.07.2019

18910

41506

Jakoubek, Lukáš, JUDr.

11.09.2019

18999

40942

Janák, Milan, Mgr., Bc.

01.07.2019

18911

42801

Jandora, Tomáš, Mgr.

01.07.2019

41636

Janoušková, Kamila, JUDr.

10.07.2019

18912

39905

Jaroš, Marek, Mgr.

10.07.2019

18964

41541

Jiroušková, Bohuslava, Mgr.

10.07.2019

18952

43662

Joklíková, Kateřina, Mgr., Ing.

01.09.2019

43121

Jurčík, Vítězslav, Mgr.

01.09.2019

43462

Kalista, Jakub, Mgr.

01.08.2019

41640

Karlec, Jan, JUDr.

11.07.2019

18950

41542

Kedzior, Marek, Mgr.

01.07.2019

18978

43060

Konvrzková, Dominika, Mgr.

01.08.2019

37917

Korba, David, Mgr.

01.09.2019

37015

Kosatík, Lukáš, Mgr.

15.08.2019

18973

41673

Kráĺ, Štefan, Mgr.

10.07.2019

18914

43760

Kraus, Adam Daniel, Mgr.

01.09.2019

41484

Krkošková, Kateřina, Mgr.

01.07.2019

18817

41474

Kropáč, František, Mgr.

01.07.2019

18872

41464

Kudláček, Michael, Mgr.

01.09.2019

18969

43440

Kulhanová, Lucie, Mgr.

01.08.2019

40985

Kwaczek, Radim, Mgr.

01.07.2019

18873

39569

Kysilka, Zbyněk, Mgr.

01.07.2019

42649

Ludvíková, Václava, Mgr.

02.07.2019

43875

Málek, Jiří, Mgr.

01.08.2019

43413

Mareková, Bibiana, Mgr.

01.07.2019

41687

Marková, Dominika, Mgr.

10.07.2019

18915

43838

Martináková, Pavla, Mgr.

20.06.2019

35739

Maštálka, Ivan, Mgr. , LL.M.

10.07.2019

18884

35438

Maštálková, Lenka, Mgr., Ing.

01.08.2019

44009

Matis, Jan, Mgr.

01.09.2019

41189

Matula, Marek, Mgr.

11.07.2019

18917

41340

Mazíni, Daniel, Mgr.

01.08.2019

41154

Michálková, Hana, Mgr.

03.07.2019

18874

41473

Mikolandová, Lucie, Mgr.

10.07.2019

18918

42286

Moc, Jakub, Mgr.

01.09.2019

42191

Močubová, Anežka, Mgr., Bc.

10.07.2019

18919

41422

Molnár, Peter, Mgr.

10.07.2019

18960

38461

Muller, Pavel, Mgr.

01.07.2019

18871

41435

Navrátil, Petr, Mgr.

10.07.2019

18886

41369

Nemčeková, Ivana, Mgr.

10.07.2019

18920

41256

Neuvirtová, Lucie, Mgr.

01.07.2019

18948

35124

Nguyenová, Lucie, JUDr.

01.07.2019

18921

43667

Novotný, Filip, Mgr.

01.09.2019

38314

Obrtelová, Kateřina, Mgr.

19.08.2019

41273

Omelka, Ondřej, Mgr., Ing.

10.07.2019

18922

38712

Ondryáš, Milan, Mgr.

01.09.2019

41333

Páleníček, Tomáš, Mgr.

10.07.2019

18953

36127

Pálušová, Lucia, Mgr.

15.08.2019

40554

Papoušková, Michaela, Mgr.

01.07.2019

18980

41201

Pavlík, Vojtěch, Mgr.

10.07.2019

18946

41585

Pernica, Jan, Mgr.

16.07.2019

18923

41400

Plášková, Tereza, Ing., Mgr.

10.07.2019

18924

40884

Pokorná, Lenka, Mgr.

01.07.2019

18875

42900

Pokorný, Jiří, Mgr., Ph.D.

01.07.2019

43626

Polášek, Jan, Mgr.

01.07.2019

40260

Portechko, Galyna, Mgr.

11.07.2019

18944

41196

Požár, Stanislav, Mgr.

01.09.2019

18974

30712

Ptáček, Petr, Mgr.

10.07.2019

18888

43733

Remerová, Šárka, Mgr.

01.08.2019

41753

Rešlová, Anna, Mgr.

13.07.2019

41517

Rodová, Hana, Mgr.

02.07.2019

18833

42674

Rogová, Tereza, Mgr.

01.08.2019

41467

Rokusek, Jaromír, Mgr.

01.07.2019

18793

41458

Rounová, Magdaléna, Mgr.

01.07.2019

18834

42909

Rusnok, Michal, Mgr.

01.08.2019

40059

Růžička, Karel, Mgr. et Mgr.

01.08.2019

18926

41187

Ryšavá, Kristýna, Mgr.

10.07.2019

18965

41735

Řádek, Tomáš, Mgr.

10.07.2019

18927

41411

Sedláková Salibová, Kristina, Mgr.

16.07.2019

40857

Slabý, Tomáš, Mgr.

10.07.2019

18928

40881

Sladká, Tereza, Mgr.

01.09.2019

18976

41383

Sladký, Filip, Mgr.

01.07.2019

18967

41578

Slavíčková, Denisa, Mgr.

01.08.2019

18942

41324

Smička, Martin, Mgr.

05.09.2019

19003

39628

Smrček, Zdeněk, Mgr.

10.07.2019

18929

42510

Sojka, Štěpán, JUDr.

01.08.2019

41812

Stanek, Michal, Mgr.

01.08.2019

41232

Staňková Kučerová, Růžena, Mgr.

01.09.2019

42619

Strnka, Vojtěch, Mgr.

01.09.2019

41511

Sviatkin, Ivan, Mgr.

10.07.2019

18930

41095

Svoboda, Ivo, Doc., JUDr. PhDr., Ph.D.

01.07.2019

42872

Šamaj, Marek, Mgr.

02.07.2019

41170

Ševčíková, Barbora, Mgr.

10.07.2019

18931

38968

Šikulová, Věra, Mgr.

11.07.2019

18900

41302

Šilhavý, Vít, Mgr.

10.07.2019

18963

43541

Šimánová, Hana, Mgr.

01.07.2019

41212

Šípová, Anna, Mgr.

01.08.2019

18961

41536

Šišlák, Stanislav, Mgr.

01.09.2019

18981

41084

Šlapáková, Barbora, Mgr.

01.08.2019

18932

41498

Šmejkalová, Alice, Mgr.

10.07.2019

18962

41490

Šťastný, Jakub, Mgr., Bc.

01.07.2019

38868

Štefková, Petra, Mgr.

01.07.2019

18864

41550

Štos, Jakub, Mgr.

10.07.2019

18933

43949

Štrancová, Lada, Mgr.

09.07.2019

43329

Šubrt, Jeroným, Mgr.

01.08.2019

42380

Taraba, Adam, Mgr.

15.07.2019

41491

Tomášek, Narcis, Mgr.

11.07.2019

18958

39647

Tomášková, Jana, Mgr.

10.07.2019

41329

Trávníček, Zdeněk, Mgr. et Mgr.

10.07.2019

18934

39770

Trško, Jozef Zoran, Mgr.

01.08.2019

18940

41282

Tupá, Kristýna, Mgr., Ph.D., LL.M.

17.08.2019

41263

Turek, Petr, Mgr.

11.07.2019

18935

40896

Turoňová, Alena, Mgr., Bc.

02.07.2019

18879

43988

Ulmann, Ondřej , Mgr.

01.09.2019

41033

Václavík, Roman, Mgr.

10.07.2019

18936

36515

Vajrychová, Kristýna, Mgr.

29.06.2019

38919

Vandrovec, David, Mgr., Bc.

04.09.2019

19007

42661

Vaněk, Vojtěch, Mgr.

01.09.2019

40833

Váňová, Eliška, Mgr.

01.07.2019

40825

Velešík, Václav, Mgr.

01.08.2019

43779

Veselková, Gabriela, Mgr.

04.07.2019

43487

Vitáčková, Veronika, Mgr.

01.08.2019

41645

Vojtášek, Zdeněk, Mgr.

01.07.2019

18773

42961

Vomáčková, Kristýna, Mgr.

01.07.2019

43886

Vosinková, Michaela, Mgr.

27.07.2019

41641

Vostárková, Denisa, Mgr., LL.M.

10.07.2019

18937

37755

Vozák, Michal, Mgr.

01.07.2019

18853

41575

Vraspír, Tadeáš, Mgr.

11.07.2019

18968

42487

Vrbová, Marta, Mgr.

02.07.2019

18800

41393

Vršťala, Štěpán, Mgr.

02.07.2019

18854

43288

Vybíhal, Ondřej, Mgr.

01.07.2019

35916

Wimmer, Alicja, Mgr.

10.07.2019

18938

41791

Winkelbauer, Erik, Mgr.

01.08.2019

43237

Zámečníková, Inka, Mgr.

01.07.2019

41558

Zelená, Ivana, Mgr.

01.09.2019

18982

42843

Zelenka, Pavel, Mgr.

01.09.2019

40700

Zezulková, Tereza, Mgr.

01.09.2019

18977

41485

Zimolka, Tomáš, Mgr.

01.07.2019

18855

c) Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

37646

Chládková, Lenka, Mgr.

01.08.2019

41828

Janků, Eva, Mgr.

25.07.2019

43126

Marková, Jana, Mgr., LL.M.Eur.

24.07.2019

43117

Olbrechtová, Zuzana, Mgr.

08.07.2019

42486

Plecháčová, Lenka, Mgr.

23.07.2019

42940

Sobotková, Kristýna, Mgr.

29.06.2019

41286

Sýkora, Tamara, Mgr.

01.07.2019

41580

Stirandová, Jana, Mgr.

12.08.2019

d) Zrušení pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

40967

Bartošová, Galina, Mgr.

01.07.2019

Poledník Petr, JUDr.

Příkop 843/4, Brno

39839

Flohslerová, Romana, Mgr.

02.09.2019

Střelec & Partner, advokátní kancelář s.r.o.

Masarykovo náměstí 47/33, Vyškov

43141

Kůrková Klímová, Nikola, Mgr. et Mgr.

01.08.2019

Squire Patton Boggs s. r. o., advokátní kancelář

Václavské náměstí 813/57, Praha 1

35180

Mrázková, Michaela, Mgr.

27.07.2019

Mrázek Jan, JUDr., advokátní kancelář

Jana Wericha 576, Blatná

36576

Stádníková, Jana, JUDr.

28.07.2019

AKVVs. r.o.

Salmovská 1534/11, Praha

34999

Stěpánová, Marie, Mgr.

01.09.2019

Důtko Petr, JUDr., advokát

Blahoslavova 71/2, Přerov

37560

Vašáková, Kristýna, JUDr.

11.08.2019

Mgr. Lukáš Votruba, advokát

Moskevská 637/6, Liberec