Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK ČR, částka 2/2019

2

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne 14. května 2019,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2006 Věstníku,

kterým se stanoví postup při určování zástupce České advokátní komory

při provádění prohlídek a kontrol

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle §44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), takto:

Čl. I

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2006 Věstníku, kterým se stanoví postup při určování zástupce České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol, se mění takto:

1. Čl. 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

„Čl. 1

(1) Pokud jiný právní předpis stanoví povinnost příslušného orgánu vyžádat si součinnost České advokátní komory (dále jen „Komora“) při provádění prohlídky nebo kontroly v prostorách, v nichž advokát vykonává advokacii nebo v nichž se mohou nacházet listiny nebo jiné nosiče informací, které obsahují skutečnosti, na něž se podle zákona vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta (dále jen „listiny'), rozhodne předseda o ustanovení zástupce Komory na základě žádosti příslušného orgánu.

(2) Příslušným orgánem se rozumí

a) orgán činný v trestním řízení1),

b) správce daně2),

c) Úřad pro ochranu osobních údajů3).

1) §85b trestního řádu.

2) §255 daňového řádu.

3) §58 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.“.

2. V čl. 2 odst. 2 se slova „ukončené vysokoškolské právnické vzdělání' nahrazují slovy „vysokoškolské vzdělání".

3. V čl. 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a vkládá se odstavec 2, který zní:

„(2) Zástupce Komory je povinen dostavit se v době určené příslušným orgánem na místo prohlídky nebo kontroly, případně na jiné místo určené příslušným orgánem. Brání-li mu v tom důvody hodné zvláštního zřetele, je povinen o tom neprodleně informovat předsedu, který určí jiného zástupce Komory.“.

4. Nadpis čl. 4 a nadpis nad čl. 5 se zrušují; nad čl. 4 se vkládá skupinový nadpis, který zní: „Postup zástupce Komory“.

5. Nadpis čl. 6 zní: „Posouzení daňových dokladů předložených advokátem“.

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory