Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK ČR, částka 2/2019

1

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne 14. května 2019,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku,

kterým se stanoví pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory,

ve znění pozdějších předpisů

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle §44 odst. 4 písm. b) a §53 odst. 1 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. I

Změna usnesení č. 1/2001 Věstníku

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/2004 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 11/2006 Věstníku, se mění takto:

1. Čl. 1 včetně nadpisu zní:

„Čl. 1

Vedení Věstníku

(1) Věstník České advokátní komory (dále jen „Věstník“) se vede v částkách; částky Věstníku, vyjma částek zvláštních (čl. 2), se postupně označují od počátku kalendářního roku arabskými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Strany každé částky se číslují samostatně.

(2) Záhlaví částky obsahuje text: „Věstník České advokátní komory“. V záhlaví Věstníku se uvede překlad názvu v jazyce anglickém (Official Journal of the Czech Bar Association), francouzském (Journal officiel de lOrdre des avocats tchěque) a německém (Amtsblatt der Tschechischen Rechtsanwaltskammer).

(3) Každá částka Věstníku obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla zpřístupněna.".

2. Čl. 4 včetně nadpisu zní:

„Čl. 4

Vyhlášení stavovského předpisu ve Věstníku

(1) Vyhlášením stavovského předpisu ve Věstníku se rozumí zpřístupnění částky, v níž je stavovský předpis obsažen, postupem podle čl. 6.

(2) Stavovské předpisy a jejich úplná znění se při jejich vyhlášení ve Věstníku opatřují pořadovými čísly v souvislé řadě; tato číselná řada se uzavírá koncem kalendářního roku.

(3) Stavovské předpisy a jejich úplná znění se v jiných stavovských předpisech citují pod pořadovým číslem, pod kterým byly podle odstavce 1 vyhlášeny ve Věstníku.“.

3. Čl. 5a a 6 včetně nadpisu znějí:

„Čl. 5a

Jazyk stavovských předpisů vyhlašovaných ve Věstníku

(1) Stavovské předpisy se vyhlašují v českém jazyce.

(2) Vyhlášené stavovské předpisy, úplná znění stavovských předpisů, uveřejněná ve Věstníku podle čl. 3 písm. a) bodu 2, nebo redakční sdělení o opravě tiskových chyb podle čl. 5, se v překladu do jazyka anglického, francouzského a německého uveřejňují v elektronické podobě na webových stránkách Komory.

(3) Předseda Komory zajistí, aby cizojazyčné překlady podle odstavce 1 byly v elektronické podobě uveřejněny na webových stránkách Komory v den zpřístupnění částky Věstníku, ve které byl příslušný stavovský předpis vyhlášen, nebo ve které bylo uveřejněno úplné znění stavovského předpisu anebo oznámeno redakční sdělení o opravě tiskových chyb.

(4) Představenstvo může rozhodnout, že cizojazyčné překlady podle odstavce 1 budou uveřejněny též v oznamovací části Věstníku.

Čl. 6

Zpřístupnění Věstníku

Věstník se zpřístupňuje veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Komory.".

4. Čl. 7 se zrušuje.

5. Čl. 8 včetně nadpisu zní:

„Čl. 8

Redakce Věstníku

Redakci Věstníku a jeho zveřejňování zajišťuje předseda Komory.“.

6. Čl. 9 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

předseda

České advokátní komory