Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 9/2019

V Praze dne 27. června 2019

Čj.: MF-13500/2019/1602-4

Výměr MF č. 04/2019,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Ministerstvo financí podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

Čl. I

Výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 14/2018), ve znění výměru MF č. 02/2019 (Cenový věstník částka 2/2019) a výměru MF č. 03/2019 (Cenový věstník částka 4/2019) se mění takto:

1. V části II. písm. A. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména: se na konci odstavce za slovem „hospodáře“ tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text, který zní:

„příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění vyplácené zaměstnavatelem.“.

2. V části II. položka č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 23 až 31 zní:

2.

Pitná voda23) dodávaná odběratelům24)

Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel („voda předaná”)

Odpadní voda25) odvedená kanalizací26) nečištěná a odpadní voda odvedená kanalizací čištěná

Odpadní voda převzatá do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu („převzatá voda odpadní“)

Tato položka se vztahuje na dodávky pitné vody z vodovodu a na odvádění a čištění odpadních vod kanalizací podle jiného právního předpisu27).

Pro účely regulace cen platí:

1. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné prodávajícím podle právních předpisů upravujících účetnictví.

23) §3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24) §2 odst. 6 a §8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

25) §38 zákona č. 254/2001 Sb.

26) §2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

27) Zákon č. 274/2001 Sb.

2. Do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů a obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů.

3. Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku (movitého a nemovitého majetku), který je používán výlučně k výrobě a dodání (rozvodu) pitné vody nebo na odvádění a na čištění, popřípadě jiné zneškodňování, odpadních vod. Nájemné je možné sjednat maximálně do výše odpovídající souhrnu odpisů z pronajímaného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví, nákladů vlastníka na jeho opravy a udržování, režijních nákladů spojených se správou a pronajímáním majetku, úroků z úvěrů čerpaných pro realizaci plánu obnovy pronajímaného majetku a výši přiměřeného zisku spojeného s těmito činnostmi včetně zisku na obnovu pronajímaného majetku podle plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací zpracovaného vlastníkem podle jiného právního předpisu27).

Nájemné zahrnuje přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, který musí odpovídat hodnotě vloženého majetku vlastníka a míře výnosnosti použitého kapitálu podle bodu 12. v případě, že nedojde k jiné dohodě s provozovatelem o zahrnutí přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu do odměny provozovatele. V takovém případě vlastník a nájemce uzavřenou dohodou podle přílohy č. 3 prokazují hodnotu kapitálu použitého každým z nich pro výpočet přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu. Tato dohoda musí být uzavřena do 30.9.2020, v opačném případě nemůže provozovatel do věcně usměrňovaných cen pro období po 1.1.2021 zahrnout do výpočtu zisku majetek vlastníka. Byla-li uzavřena dohoda podle přílohy č. 3 před 30.9.2020, mohou podle ní vlastník a nájemce postupovat i v následujícím roce za podmínky, že nedojde ke změnám v hodnotě vloženého kapitálu vlastníka celkem (celková hodnota OPK podle přílohy č. 3) o více než ± 5 %, v takovém případě platí postup podle předchozí věty. Je-li dohoda do 30.9. roku, v němž se zpracovává kalkulace ceny pro následující rok, vlastníkem vypovězena, provozovatel není oprávněn v této cenové kalkulaci majetek vlastníka do výpočtu zisku zajištujícího přiměřenou návratnost kapitálu zahrnout.

Činnostmi spojenými se správou a pronajímáním majetku jsou zpravidla činnosti spojené se zajišťováním plánování, přípravy a realizace investiční výstavby, dohledem nad provozováním a udržováním majetku, nabýváním a vyřazováním majetku, přípravou a uzavíráním nájemních smluv, inventarizací majetku, pasportizací objektů, narovnáváním majetkových vztahů, se zpracováním kanalizačních a provozních řádů, povodňových plánů.

4. Do ceny nelze zahrnout odpisy infrastrukturního majetku nepotřebného a kapacitně nevyužitého pro výrobu a dodání (rozvod) pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě jiné zneškodňování, odpadních vod, kromě infrastrukturního majetku sloužícího prokazatelně k zajištění zabezpečenosti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody.

5. Náklady za výrobky a služby přeúčtovávané v rámci účetní jednotky, které jsou uplatňovány v ceně vody, nesmí obsahovat zisk. To neplatí pro cenu předané vody a převzaté vody odpadní v rámci prodávajícího jako jedné účetní jednotky, pokud je na ni zpracována samostatná kalkulace podle pravidel této položky.

6. Do ceny nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou než regulovanou činnost, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za vodné a stočné.

7. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací podle jiného právního předpisu28) ve výši jejich tvorby podle sestaveného plánu financování obnovy, pokud již nejsou zahrnuty v ceně jiným způsobem.

8. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle jiného právního předpisu29) včetně té části poplatku, jejíž zaplacení bylo odloženo rozhodnutím České inspekce životního prostředí.

9. Pokud je u pitné vody, odpadní vody, resp. převzaté vody odpadní, rozhodnuto30) o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno nejvýše 15 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky31). Je-li rozhodnuto30) o uplatnění dvousložkové formy vodného u vody předané, může být vyčleněno nejvýše 30 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky31), a to zejména v případech zaručujících zajištění záložních vodních zdrojů.

10. Za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému, musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn.

11. Pro určení přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu podle §2 odst. 7 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, platí:

a) tuto část přiměřeného zisku zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny prodávající disponující hmotným kapitálem i know-how pro výrobu a prodej zboží s regulovanou cenou, a to bez ohledu na formu vlastnictví, organizační členění či model provozování vodohospodářského majetku,

b) pokud prodávající zahrne do výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu majetek vlastníka infrastrukturního vodohospodářského majetku, je povinen prokázat, že tento zisk, nebo jeho část, již není vytvářen jiným subjektem, např. v nájemném podle bodu 3.

Postup podle písmene b) nelze uplatnit u nových smluv o pachtu (nájmu), provozování a údržbě vodovodů a kanalizací uzavíraných po 1.1.2017.

12. Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) se vypočítá podle vzorce:

PZNK = OPK x WACC kde:

OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou,

WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí.

28) §8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb.

29) §89 a násl. zákona č. 254/2001 Sb.

30) §20 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.

31) §20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

K přiměřenému zisku, zajišťujícímu návratnost použitého kapitálu (PZNK), lze v odůvodněných případech přičíst částku, která byla využita a skutečně vyčerpána nad hodnotu finančních prostředků podle plánu financování obnovy pokrytých vlastními a cizími zdroji v příslušném roce. Tato hodnota může být zahrnuta do přiměřeného zisku pouze za podmínky, že jde o společnost, která je vedle výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou zároveň vlastníkem používané infrastruktury.

Finanční prostředky podle předchozího odstavce se evidují prokazatelným způsobem a nelze je využít pro financování jakýchkoli jiných aktivit subjektu. Deponují se na samostatně vedeném účtu, zřízeném u peněžního ústavu a jejich čerpání přímo souvisí s činnostmi podle plnění plánu financování obnovy, charakterizovanými jako rekonstrukce či modernizace, v souladu s právním předpisem upravujícím daň z příjmu. V prvním roce postupu podle předchozího odstavce se limit meziročního tempa růstu zisku (CPZ) stanovený v bodě 19. neuplatní pro subjekty splňující uvedená kritéria.

13. Celkovou hodnotu použitého kapitálu (OPK) tvoří jednotlivé složky, kterými jsou:

a) infrastrukturní majetek (IM),

b) provozní majetek (PM),

c) pracovní kapitál (PK),

d) zohlednění nákupu společnosti (ZNS).

Způsob určení jednotlivých složek použitého kapitálu je uveden v příloze č. 4 tohoto výměru.

14. Účetní hodnota infrastrukturního majetku, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou včetně majetku, jehož odpisy jsou považovány za oprávněné v souladu s ustanovením bodu 4., musí být doložitelná jako zůstatková hodnota aktiv u příslušného subjektu ve smyslu bodu 11., popř. z jeho podrozvahových účtů. Do hodnoty infrastrukturního majetku nemůže být zahrnut majetek, který byl financován prostřednictvím dotace (v případě částečného pořízení z dotace se nezahrnuje příslušná část hodnoty majetku takto pořízeného).

15. Účetní hodnota provozního majetku, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou, musí být doložitelná z účetnictví obdobně jako u infrastrukturního majetku a musí splňovat podmínku nezbytnosti, dlouhodobosti a obvyklosti ve spojení se zajišťováním regulované činnosti. Pouze takovéto majetkové hodnoty mohou být zahrnuty do OPK podle bodu 12. pro výpočet přiměřeného zisku zajištujícího návratnost vloženého kapitálu.

16. Hodnota pracovního kapitálu, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou, se vypočte způsobem stanoveným v příloze č. 4 tohoto výměru.

17. Hodnota zohlednění nákupu společnosti vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti prodávajícím a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již realizovanými výnosy z tohoto majetku. Tento rozdíl mohl vzniknout pouze před datem 1. ledna 2013. Promítnutí této složky do hodnoty použitého kapitálu je možné až po předchozím souhlasu Ministerstva financí na základě žádosti prodávajícího. Hodnota zohlednění nákupu společnosti (ZNS) se stanoví znaleckým posudkem.

18. Míra výnosnosti použitého kapitálu je stanovena ve výši 7 %. Pokud prodávající prokáže, že stanovená míra výnosnosti je v jeho případě nedostatečná, může rozhodnout o míře výnosnosti Ministerstvo financí rozhodnutím podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

19. Meziroční nárůst hodnoty přiměřeného zisku celkem (CPZ) zahrnutého do kalkulace ceny za 1 m3 vody dodané nebo odvedené musí odpovídat vztahu CPZt1/CPZt0 ≤ 1,07.

Při zpracování kalkulace ceny pro rok 2020 je výchozím obdobím rok 2019. Ve výjimečných případech prodávající před sjednáním cen pro další období může předložit Ministerstvu financí žádost s odůvodněním potřeby uplatnění vyššího nárůstu zisku, který může promítnout do ceny až po vydání souhlasu Ministerstva financí. Prodávající sestavuje každoročně průkaz o rozdělení celkového zisku v rozsahu podle přílohy č. 5.

20. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. Kalkulace ceny prokazující dodržení pravidel regulace podle §11 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, prodávající, kromě subjektů postupujících podle bodu 21., zpracovává v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tato struktura kalkulace platí i pro předávání údajů pro databáze spravované Ministerstvem zemědělství.

21. U subjektů, které postupují podle přílohy č. 7 Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 - 2013 Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na „Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013“ předložených EK 6. srpna 2007, resp. podle přílohy č. 6 Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 a dále u subjektů financovaných z Národního programu Životní prostředí, které v plném rozsahu aplikují „Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí“, a používají k naplnění těchto podmínek pro čerpání prostředků k tomuto účelu v nich stanovený postup pro výpočet ceny, se považuje tento postup za postup podle této položky. Tyto subjekty v rámci vedení cenové evidence sestavují kalkulaci cen postupem podle věty třetí bodu 20. pouze pro účely v ní uvedené.

22. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze do ceny zahrnout náhradu majetkové újmy, která vznikla při užití cizího pozemku pro činnosti podle §7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, a to ve výši, která není kryta z pojištění odpovědnosti provozovatele.

23. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze do ceny zahrnout náklady na odměnu členů výboru pro audit, který je zřízen dle §44 a §44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s povinným auditem subjektů veřejného zájmu nebo některých subjektů s majetkovou účastí státu.

24. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze zahrnout do ceny část nákladů na odměny členů statutárních orgánů prodávajícího v případě, že člen současně vykonává výkonné řídící funkce zajištující běžný chod obchodní korporace, a to ve výši odpovídající obvyklé odměně za výkon této řídící funkce.

25. Dojde-li ke změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace ve smyslu §3a odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích27) a prodávající prokazatelně nemohl předpokládat rozhodnutí o změně přípojky a vnitřního vodovodu nebo kanalizace na provozně související vodovod nebo kanalizaci v době sestavení kalkulace ceny, resp. sjednávání dohody o dělení majetku vlastníka pro účely výpočtu PZNK, a rozhodnutí o změně přípojky nabude účinnosti po datu zpracování kalkulace, promítnou se příslušné změny do kalkulace cen pro příští období.“.

„Příloha č. 3 k výměru MF č. 01/2019

Dohoda pro rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu

(v tis. Kč)

Období platnosti ceny:

Název vlastníka:

Název provozovatele:

Druh vody (pitná, odpadní, atd.):

Název oblasti:

Kapitál vlastníka pro výpočet PZNK dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2019

Kapitál provozovatele pro výpočet PZNK dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2019

Poznámka

1.

Infrastrukturní majetek (IM)

Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II.

2.

Provozní majetek (PM)

Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II.

3.

Pracovní kapitál (PK) =

(Poh - Zav + Zas)

ř. 3a - ř. 3b + ř. 3c

3a.

Pohledávky (Poh) =

90/365 x roční obrat regulovaného zboží

Roční obrat je v hodnotách včetně DPH.

3b.

Závazky (Zav) =

15/365 x roční provozní náklady na regulované zboží

Roční provozní náklady = roční náklady celkem minus finanční náklady.

3c.

Zásoby (Zas) =

roční průměrná hodnota zásob

Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1 % ročního obratu regulovaného zboží.

4.

Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)

Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II.

5.

Celková hodnota OPK

(součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 + ř. 4

6.

WACC

7%

7%

Viz bod č. 12 a č. 18 pol. č. 2 části II.

WACC x OPK

(Součin ř. 5 a ř. 6)

ř. 5 x ř. 6

Datum: ………………………….. Datum: …………………………..

Vlastník: ………………………….. Provozovatel: …………………………..

„Příloha č. 4 k výměru MF č. 01/2019

Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu1)

(v tis. Kč)

Období platnosti ceny:

Název prodávajícího:

Název vlastníka2):

Druh vody (pitná, odpadní, atd.):

Cena v Kč/m3 bez DPH :

Název oblasti:

Zisk (PZNK) v předchozím období:

Ř. č.

Položka

Výpočet pro kalkulaci dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2019

Z toho v majetku vlastníka3)

Výpočet dle skutečně vykázaných hodnot k 31.12.2019

Poznámka

1.

Infrastrukturní majetek (IM)4)

Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II.

2.

Provozní majetek (PM)

Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II.

3.

Pracovní kapitál (PK)

(Poh - Zav + Zas)

ř. 3a - ř. 3b + ř. 3c

3a.

Pohledávky (Poh) =

90/365 x roční obrat regulovaného zboží

Roční obrat je v hodnotách včetně DPH.

3b.

Závazky (Zav) =

15/365 x roční provozní náklady na regulované zboží

Roční provozní náklady = roční náklady celkem minus finanční náklady.

3c.

Zásoby (Zas) =

roční průměrná hodnota zásob

Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1 % ročního obratu regulovaného zboží.

4.

Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)

Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II.

5.

Celková hodnota OPK

(součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 + ř. 4

6.

WACC

7%

-

7%

Viz bod č. 12 a č. 18 pol. č. 2 části II.

7.

Finanční prostředky nad rámec vlastních a cizích zdrojů vytvořené a užité v souladu s plánem financování obnovy

Viz bod č. 12 pol. č. 2. části II.

Maximální hodnota přiměřeného zisku z použitého kapitálu (PZNK)

(součin ř. 5 a ř. 6, k němuž se přičte ř. 7)

x

ř. 5 x ř. 6 + ř. 7

Zisk uplatněný v kalkulaci věcně usměrňované ceny platné pro rok 2020

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

Vysvětlivky:

1) Do objemu použitého kapitálu se zahrnuje pouze infrastrukturní majetek, provozní majetek a pracovní kapitál pro regulovanou činnost (řádky č. 1 - č. 3c); v případě, že se majetek zahrnuje do výpočtu PZNK v několika kalkulacích zboží (např. výroba vody pitné a vody předané), zvolí majitel vhodný způsob klíčování, např. objem fakturované vody.

2) V případě tzv. oddílného modelu.

3) V případě, že provozovatel vytváří PZNK i z majetku ve vlastnictví vlastníka (pronajímatele).

4) Pokud vlastník infrastrukturního majetku uzavře s provozovatelem dohodu o rozdělení kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu, je nutno dohodnutý podíl infrastrukturního majetku ve prospěch provozovatele vykazovat odděleně.“.

„Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2019

Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek podle části II. položky č. 2 výměru

(v tis. Kč)

Ř. č

Položka / Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

2.

daň z příjmů

3.

daň z příjmů odložená (+/-)

4.

Výsledek hospodaření po zdanění

(ř. 1 - ř. 2 - ř. 3 )

5.

z toho:

podíl na zisku (dividendy)

6.

podíl na zisku (tantiémy pro členy statutárních a dozorčích orgánů)

7.

navýšení základního kapitálu

8.

příděl do investičního fondu

9.

příděl do sociálního fondu

10.

příděl do ostatních fondů1)

11.

12.

13.

14.

ostatní užití zisku (výše neuvedené)

15.

Rozdělený zisk (součet ř. 5 až ř. 14)

16.

Nerozdělený zisk (ř. 4 - ř. 15)

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:

E-mail:

Telefon:

Vysvětlivky:

1) Prodávající v prázdných řádcích uvede název fondu, který tvoří ze zisku daného roku - např. kapitálový fond, stimulační fond, statutární fond, rezervní fond, apod. V případě potřeby vloží nové řádky.

Všechny položky v tabulce se uvedou ve výši příslušející roku, který je uveden v záhlaví sloupce (např. ve sloupci 2017 se uvede zisk schvalovaný orgány subjektu za rok 2017 a dividendy ze zisku roku 2017, atd.).“.

Čl. II

Účinnost

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020 s tím, že ustanovení článku I. se uplatní pro sestavování kalkulací a sjednávání cen uplatňovaných po tomto datu.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí