Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZe ČR, částka 3/2018

Ministerstvo zemědělství

Sekce lesního hospodářství

Č. j. : 66556/2018-MZE-16221

V Praze dne 20.11.2018

VYHLÁŠENÍ

průměrné ceny dřeva pro rok 2019 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků

Ministerstvo zemědělství podle §49 odst. 3 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyhlašuje průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2019 ve výši 923,- Kč/m3.

Vyhlášená průměrná cena dřeva nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Mgr. Patrik Mlynář, v.r.

náměstek ministra pro řízem Sekce lesního hospodářství