Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx 2023,

kterým xx xxxx xxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

X §31 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 203/1994 Sb., x. 237/2000 Xx., x. 186/2006 Sb., x. 350/2012 Xx., x. 64/2014 Xx., x. 229/2016 Xx., x. 225/2017 Sb., x. 415/2021 Xx., x. 284/2021 Xx. x x. 152/2023 Xx., xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx, xxxxxxxx xxxx udržovacích xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změn xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx podkladu xx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xx xxxxx dokončené xxxxxx,“.

Xxxxxxxx

Xx. II

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx část

Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx ochraně“) doznala x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxx“), xxxxxxxx xxxx, x xxxxx některé se xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x požární xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx působnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky u xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru tak, xxx bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Hasičského záchranného xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx požáry a xxxxxx mimořádnými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx situacemi.

V xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx posuzovány dokumentace xxx xxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx udržovacích xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx dokumentace, dokumentace xxx provádění xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x podklady xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx xxxxxx byl přijat x xxxxx x. 284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „změnový xxxxx“), xxxxx byl x xxxxxx 2022 x 2023, xx. před xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, šest xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx zákon x. 152/2023 Sb., kterým xx mění zákon x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nutnost xxxxx xxxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x požární xxxxxxx. Xxxxx x. 152/2023 Sb., tak x části xxxxx xxxx upravuje xxxxxxxxxxx x podklady posuzované x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx x xxxxx užívání xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx bylo xxxxxx posouzení x xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X rámci xxxxxx č. 152/2023 Xx., však xxxxxxx x xxxxx legislativního xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx změnového xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x části xxxxx čl. XX xxx 5, xxxxx xx změnovém xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Toto xx xxxxx považovat za xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx č. 152/2023 Xx., xx dvou xxxxxxx nesystematicky xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxx druhé xx. XX xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojená xx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx (xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu) a xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx pak xxxx zřejmá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx ochraně xx xxxxx xxxxxxxxx zákona x zákona x. 152/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx stavební xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx toto xxxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeno xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx č. 183/2006 Xx. Xxx úplnost xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx zprávy x xxxxxx x. 152/2023 Sb.

Odůvodnění hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxx celku

Cílem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k terminologii xxxxxxxxxx xx stavební xxxxxx úpravu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárního dozoru x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kompetencí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx a návrh xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx zamýšlel xxxxxx xx kompetence xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Především xxx xxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx xxxxxx vzhledem xx xxxxx obsahu x xxxxxxx, xx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v případě xxxxxx. Základními xxxxxxxxx xxxxxxxxx na stavby xxxx zachování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, omezení xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx záchranných xxxxxxxx. Potřebné xxxxx x požárně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx xxxxxx, stěn x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx koordinace xxx. je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx nezbytnou xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava je x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx, s mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásadami mezinárodního xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jimiž xx Česká republika xxxxxx

Xxxxx zákona xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx rozpočty, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

X návrhem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx xxxx finanční xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhované právní xxxxxx ve vztahu x ochraně soukromí x osobních xxxxx

Xxxxx xxxx dopady na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů.

Zhodnocení sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména osoby xxxxxxxx slabé, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na ochranu xxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu

Návrh x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx legislativní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizika, xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx územní xxxxxxxxxxx celky x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy. Návrh xxxx xxxxx xxxxxx xx obranu státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx mělo negativní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x výkonem státního xxxxxxxxx dozoru.

Odůvodnění návrhu, xxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxx již x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 zákona x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (1. xxxxx 2024).

Xxxxxxxx xxxx

X čl. X

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zákon x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx záměrem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady podle xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx posuzovány Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X xx. XX

Xxxxxxxx x provazbě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x novým xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx 2024 xx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

X Praze xxx 27. xxxx 2023

Xxx Xxxxxxxx, v. r.

Drahoslav Xxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxx, x. r.

Pavel Xxxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxxxxxx, x. r.

Jakub Xxxxxxxx, x. x.