Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ZÁKON

ze xxx ... 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx vazby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2008 Xx., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Čl. X

Xxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx., xxxxxx x. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 346/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 341/2010 Sb., xxxxxx x. 181/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 276/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 58/2017 Xx., zákona č. 165/2020 Xx., zákona x. 220/2021 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 305/2021 Sb., x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx „O xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx odsouzeného xxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx trestu.“.

2. X §14 xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx věznice, činnost xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvrh xxxxx věznice, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx xx životem xx věznici x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx tento xxxxx“.

3. X §16 xxxxxxxx 8 xxx:

„(8) Pokud xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx dni, xx kterému probíhá xxxxxxxxxxx pracovní odměny, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 150 Xx, poskytne xx věznice xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx nakládat s xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.“.

4. X §16 se xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 x 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 8 x 9.

5. X §16 odst. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx „, jakož x státního zástupce, xxxxx vykonává xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxx,“ xxxxxxx.

6. X §17 xxxx. 5 x §24 odst. 5 se slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“.

7. V §23 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx ně, xx xxxxxxxxx xxxxxx nehrazené xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních dokladů“ xxxxxxxxx xxxxx „zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx poplatky, xxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zaměstnání xx propuštění a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx podpisu odsouzeného“.

8. X §23 odstavec 3 zní:

„(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx řád věznice.“.

9. §25 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§25

Xxxxxx xxxxx

(1) Věznice xxxxx na xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx odsouzených (xxxx xxx „zvláštní xxxx“), peníze, které xxxxxxxxx xxxxxx věznici x úschově xxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pracovní xxxxxx, sociální kapesné, xxxxxxxxx xxxxxx udělenou xxxxx tohoto xxxxxx x, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peníze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vykonával xxxxx, xxxx po xxxxxxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx nelze xxxxxx xx xxxxxx xxxx, uloží xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx udělené xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Věznice eviduje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx odsouzenému, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnických prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výživného, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx x porodem, xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx eviduje věznice xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx věznici xx xxxxxxxxxxx nenáleží úplata.

(6) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx trestu pracuje, x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x peněz xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx provedeny xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odsouzeným xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zůstatku na xxxxxxxxx účtu ke xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Informaci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx věznice xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

10. Xx §25 xx xxxxxx nový §25x, xxxxx xxx:

„§25x

(1) Xxxxx xxxx odsouzenému do xxxxxxx zaslány peníze, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí.

(2) Odsouzený xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx mu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx dostatek xxxxx na jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na odeslání x xxxxxxxxxxx peněz.“.

11. X §26 odst. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx trestu“.

12. X §26 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxx xxx odkladu xxxxxxxx státního zástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx

x) x úmrtí xxxxxxxxxxx,

x) x pokusu odsouzeného x sebevraždu,

c) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx újmy na xxxxxx, která porušením xxxxxxxxxx tělesných nebo xxxxxxxxx xxxxxx znesnadňuje xx dobu nejméně 7 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření, anebo x pokusu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxxx xxxxxx života xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ministerstva xxxx v místech xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx jiné osobě xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, kterým zaměstnanec Xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby, které xx xxxxx zneužití xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úplatkářství,

h) x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx podstatně xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odsouzeným xx xxxx xxxxxxx 5 xx xxxx jdoucích xxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.

13. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§26x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx odsouzený xx xxx, ke kterému xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozúčtování xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxx uložené xxxxxx, x nimiž xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxx x takové xxxx, aby xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, s nimiž xxxx volně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx částce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx neposkytne xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pracovat xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx poživatelem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jiného státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „výsluhový xxxxxxxxx“), xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx. X povinnosti podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věznice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanec Vězeňské xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx vrátit, a xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zánik xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §36a.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx věznice xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx věznice.“.

14. X §28 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx poživatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxx výsluhový xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx,“.

15. V §28 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx: „x) xxx x xxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx.“.

16. X §33 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

17. X §33 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x příjmů xxxxxxxxx osob; xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx účet.“.

18. X §33 se xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxx.

19. §35 včetně xxxxxxx xxx:

„§35

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx není xxxxxxx hradit náklady xxxxxx trestu xx xxxx, xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx zařazen xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peníze, x xxxxx lze xxxxxxx srážky k xxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx,

x) mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §36 xxxx. 2,

x) byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxx hodin týdně, xxxx

x) xxxxx dočasně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.“.

20. Za §35 xx vkládá xxxx §35x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„§35x

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xx xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx důchodu nebo xxxxxxxxxxx příspěvku, který xxxxx zaslán na xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Stížnost nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx generální xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.“.

21. X §36 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) a §67x xxxx. 2 xxxx druhé,“.

22. X §36 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxx „x)“ nahrazuje xxxxxx „n)“.

23. Xx §36 se xxxxxx xxxx §36a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§36x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx uhradit xxxxxxx uvedené v §35x x 36 xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx věznice xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx tak xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x dalších nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx neběží.

(3) Xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x další náklady xxxxxxx x výkonem xxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx trestu x xxxxx xxxxxxx spojené x výkonem xxxxxx xx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Po xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxxx náklady xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx náklady xxxxxx vazby x xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx služba xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z výkonu xxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platební povinnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

24. V §39x odstavec 3 xxx:

„(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zánik xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §36x.“.

25. X xxxxx první xxxxx II xx xx díl 4 xxxxxx xxxx xxx 5, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„Xxx 5

Nakládání x penězi uloženými xx zvláštním xxxx

§39x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x den xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx připsaných xx xxxxxxxx účet xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx srážky x xxxxxx

x) xxxxxxxxx pro xxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx náhradní výživné (xxxx xxx „xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx“),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu (dále xxx „přednostní xxxxxxxxxx“) x

x) xxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xx zvláštním účtu, xxxxx-xx x účelově xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kapesné nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx na xxxxxxx a úložné.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx vázaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Vězeňské xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odsouzeného, xxxxxxxx xxxxxx udělené xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úložného xx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx x §39i xxxx. 2.

(5) Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx xx kapesné x xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx připsanými xx zvláštní xxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx odměna xx xxxxxxxxx srážek xxxxx §33 xxxx. 4, na xxxxxx xxxxxxxxxxx vznikl xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxx,

x) peníze, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odsouzenému xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) peníze, které xxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxx odměna udělená xxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx přerušení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§39x

Xxxxxx srážek

(1) Výši xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx za předchozí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx srážky xxxxx §39b xxxx. 1 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx pohledávek vůči xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx,

x) xxxxxxx výkonu xxxxxx, xx použije xxxxxxxx xx srážky x úhradě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, přednostních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx postupně xx srážky k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nezaopatřených xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxx xxxx odsouzenému, xx xxxxxxx postupně xx xxxxxx k úhradě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nákladů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx.

(3) Částka xxxxxxxxx, xxxxx xx x daný kalendářní xxxxx xxxxxxx odsouzenému, xxxxx xxxxxx pracovat xxxx xxx závažného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, převyšující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx sociálního xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx výživného xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx.

(4) Částka úložného, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pouze pro xxxxx xxxxxxx x §39x odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx srážek

(1) Xxxxxx xxxxxx xx zaokrouhlují xx celé xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxx přemístěn do xxxx xxxxxxx, pokračuje xxxx věznice x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx připsaných xx xxxxxxxx účet xx xxxxxxx rozhodnutí rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx exekuce nařizovaná xxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§39x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x úhradě nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx provádí xx

x) základě xxxxxxxxxx xxxxx, kterým byl xxxxxxx výkon rozhodnutí, x xx ve xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uloženo xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxx výživného, a xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) žádost xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx odsouzený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, též xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí se xxxxxxxx xxxxxxx běžné xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx částka x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx se nejprve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxx částka xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všech nezaopatřených xxxx, kterým je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozdělí xx xxxx ně sražená xxxxxx xxxxxxx podle xxxx běžného xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx nedoplatků. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx, xxx mu xx xxx xxxxxx x xxxxxx nákladů xx xxxxxx nezaopatřených dětí xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Věznice xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx příjemci výživného x xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek

(1) Xxxxxx k úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nezaopatřených xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami x úhradě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx přednostních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x nestačí-li xxxxxxxxx srážka x xxxxxx xxxxxx uspokojení, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx poměrně.

(3) Xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx poloviny xxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nejprve xxxxxxxxxx výživného, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a teprve xxx xxxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uspokojí xx xxxxxxx běžné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx za dřívější xxxx, x xx xxxxx xxxxxx běžného xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xx určená xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxx výživného. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výživného.

(4) Přednostní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxx určené x úhradě přednostních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§39x

Xxxxxx k xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxx odsouzenému

(1) X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávka xx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx závažného xxxxxx xx práce nenastoupil xxxx který je xxxxxxxxxxx důchodu nebo xxxxxxxxxxx příspěvku, který xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účet, v xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkou x úhradě nákladů xxxxxx trestu.

(2) X xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzenému xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §36, xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §21c xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx §38 x 39x a podle §21x zákona x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26x xxxx. 3.

(3) Xxx srážkách k xxxxxx xxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx poloviny xxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zřetele xx xxxxxx nejprve xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 x xxxx xxxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx §39x odst. 2.

§39h

Kapesné

(1) X xxxxxxxx může xxxxxxxxx volně xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nese odsouzený; xxxx-xx xxxxxxxx peněz xx xxxxxx odeslání, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x dispozici xxxx xxxxxxx; kapesné xxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xx převede na xxxxxx. Po xxxx, xx kterou byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx kapesného xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx kapesného xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výše stanovené xxxxx §39x odst. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx kázeňský xxxxx xxxxxxx kapesného, xxxxxx, x xxxxxx bylo xxxxxxx sníženo, xx xxxxxxx na xxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém odsouzený xxxxxx pracovat nebo xxx závažného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být kapesné xxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxx úložného, xx kterou se xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) výši xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Úložné převyšující xxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nakládat, x xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnických prostředků xxxxxxxxxxxx lékařem,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potřebných k xxxxxxx xx zaměstnání xx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx poplatků nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx které xxx xxxxxx použít pouze xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxx peněz x xxxxxxxx nese odsouzený; xxxx- xx dostatek xxxxx na jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx peněz.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx zaokrouhlováním.

§39j

Nakládání x účelově vázanými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx určeny xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx nehrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výživného, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx zaslané xxxxxxxxx xxxxxxx ženě nebo xxxxx mající ve xxxxxx xxxxxx x xxxx dítě, xxxxx xxxx xxx zaslání xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona uloženou xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx volně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx x výkonu trestu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x nichž xx nebudou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx v xxxxxxxxx provést výplatu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx do výše, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §39i xxxx. 2, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona. Zbylou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx odešle xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo účet, xxxxx odsouzený xxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Zbylé xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx za poslední xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zašle xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozúčtování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, které xxxxxx účelově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepostačují x xxxxxx nezbytných xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxx ředitel xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx vyhláškou ministerstva; xxx tom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i x xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xx nemůže xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx občanem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx odsouzený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrátit, a xxxxx xxx, xx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxx vyplaceny xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx příspěvku, xxxxx xx odsouzený xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §36x xxxx. 2 x 4.

(5) Xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx odměnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §39x odst. 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx peníze xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc výkonu xxxxxx, xx po xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx věznice, ve xxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výkonu trestu. Xxxxxxx vázané peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Nastoupil-li xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx x xxxxxx uloženými xx zvláštním xxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x srážkách x xxxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zašle xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xx výživu nezaopatřených xxxx, přednostních pohledávek x dalších pohledávek xxxx odsouzenému xxxxx xxxxxx dílu x xxxxxx úložného xxxxxxxxxxx xxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §39x xxxx. 2; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevyžaduje. Xxx xxxxxx výše xxxxxx xx srážku x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, x xxxxx xxxxxxxx xxx postihnout xxxxxxx xxxx xxxxxx odsouzeného, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxx xxxxxxxxxxx končí xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1. Byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, věznice xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.“.

26. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§47x

Xxxxxx

(1) Xxx výměře xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx převodem xxxxxxxx x

x) kapesného,

b) xxxxxxxx odměny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu.“.

27. X §52 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.

28. V §52 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxx „d)“ xxxxxxxxx xxxxxx „c)“.

29. X §67x xx na xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova „; xxxxxxxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxx“.

30. X §73x xxxx. x) se xxxxx „výkonem“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx“.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §39x xxxxxx x. 169/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. S xxxxxxxxx xxxxxxx udělenou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxxxx odměnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 169/1999 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx odsouzeného, xx xxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2024 odsouzenému umožněno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxx x. 169/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx úložné.

3. X xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx x. 169/1999 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx při provádění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 169/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx výši stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx v §39x xxxx. 2 xxxxxx č. 169/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Pro xxxxxxx, xxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x bylo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx které xx xxxx xx xxxxxxxxx srážek z xxxxx odsouzeného xxxxxxxxx xx účtu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx §39x xxxxxx č. 169/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x výkonu xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx x. 293/1993 Sb., o xxxxxx vazby, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 3/2002 Xx., xxxxxx č. 218/2003 Xx., zákona x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 276/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx č. 58/2017 Xx., xxxxxx č. 203/2019 Xx., zákona x. 165/2020 Xx., xxxxxx č. 220/2021 Xx. x xxxxxx x. ../2023 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx „X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a donucovacích xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vazby.“.

2. X §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §13x xxxx. 3 větě xxxxx x x §16 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“.

3. X xxxxxxx §16 xx xxxxx „, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxxxx balíčků“.

4. X §16 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

5. V §18 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx „, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx,“ xxxxxxx.

6. V §20 xxxx. 2 xx slova „Xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx“ x xx slovo „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vazby“.

7. X §20 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

„(6) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dojde

a) x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx obviněného o xxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s následkem xxxxxxx xxxxxxxx života xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zdraví, xxxxx xxxxxxxxx normálních xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obviněného x xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x takové xxxxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx normálních xxxxxxxxx nebo duševních xxxxxx znesnadňuje xx xxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obviněného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxx obviněného xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jiné xxxxx, která se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx prostorech Vězeňské xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x místech jejich xxxxxxxx, xxxx proti xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předvádění xxxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx základě řádem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řádem věznice xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neoprávněně xxxx němu xxxx xxxxxx, anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stravy xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx dnů.“.

8. X §21 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

„(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 7 x 8.

9. X §21 xxxx. 7 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova „, x xx xxxxxx regulačních xxxxxxxx“.

10. X xxxxxxx §21x xx xx xxxxx „xxxxxxxx“ vkládá slovo „xxxxx“.

11. V §21x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx „xxxxx“.

12. X §21x odst. 1 písmeno b) xxx:

„x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xxxxx §21 xxxx. 7 xxxx. x) x §28x xxxx. 2 xxxx druhé,“.

13. X §21x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „6“ nahrazuje xxxxxx „7“.

14. §21x xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxx vazby

(1) X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodne xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, ředitel xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, xxxx

x) ze xxxxx xxx odsouzený xxxxxxxxx na svobodu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 může odsouzený xx 3 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxxx, který rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.“.

15. Xx §21c xx xxxxxxxx xxxx §21x xx 21x, xxxxx xxxxxx nadpisů znějí:

„§21d

Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx nákladů výkonu xxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx výkonu vazby xx nepožaduje xx xxxx, xx xxxxxx

x) xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osmnáctý xxx věku, xxxx

x) xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 8.

§21x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxx, jestliže x ní ředitel xxxxxxx nerozhodl xx xxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxx mohl xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xx xx xxxx xxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx vykonán xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xx obviněný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx podle §21b xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytné xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx rozhodnutí s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x přehledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalších nákladů xxxxxxxxx s výkonem xxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §21b xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu. Po xxxx výkonu xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vazby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx škody podle §21x, xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx pohledávky xxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21x

Xxxxxx xxxxx

(1) Věznice xxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx vede xxxxxx obviněných (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx“), xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxx xx výkonu vazby, xxxxxx xxxxxxx obviněnému xx věznice během xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx a, xxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx ústavem xxx xxxxx zabezpečovací detence. Xxxxxx v xxxx xxxx, které nelze xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx obviněného.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) peníze xxxxxxx obviněnému, které xxxx xxx zaslání xxxxxxxx určeny xx xxxxxx nákladů na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx nezbytných léčivých xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx náhradního výživného, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx náležející xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mající ve xxxxxx vazby u xxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx eviduje xxxxxxx xxxxxxxx xxx každý xxxx samostatně.

(4) X xxxxx uložených xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrok. Xx xxxxxxx peněz na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu nebo xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx soudním exekutorem, xxxxxx xxxxxxx nařizované xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx vůči Vězeňské xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx výkonu xxxxx xxxxxxx, x obviněnému, xxxxxxx byly x xxxxx uložených xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, věznice xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx věznice x xxxxxxxx obviněným xxxxxx xx kalendářní xxxxx na xxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx nakládat, x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Informaci xxxxx xxxx xxxxx poskytne xxxxxxx též při xxxxxxxxxx x vazby.

§21g

(1) Xxxxx xxxx obviněnému xx věznice xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxx obviněného xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx odmítnout, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaslané orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx obviněný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx dostatek xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx peněz.

§21h

Nakládání s xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou částku, xx kterou se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxx. X částí xxxxx uložených na xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uložených na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx na jejich xxxxxxxx, odečte věznice xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz.

(2) Peníze xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx částky, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výživné xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx důchod xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx zaslané xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx matce mající xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx výslovně xxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx nezahrnují xx částky, se xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§211

Xxxxxxx xxxxx při propuštění x xxxxxx vazby

(1) Xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zbylou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxx náklady xx xxxxxx xxxx účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx peníze xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx svobodu, xxxx xxxxxxx věznice rozhodnout x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx stanovené vyhláškou Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti; xxx xxx xxxxxxx věznice xxxxxxxx x x xxxx, xxx částku x úhradě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxx xx nemůže xxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxx xxxxxxx věznici xxxxxx. X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lhůtu, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnutý xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx příspěvku, který xx xxxxxxxx povinen xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §36x odst. 2 x 4 xxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx pohledávku xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, byly-li xxxxxx zaslány na xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

§21j

Nakládání s xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx nástupu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx věznice, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vázané peněžní xxxxxxxxxx podle xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx mohl xxxxxxxx volně xxxxxxxx, xx postupuje podle §39x xxxxxx o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x

x) peníze, xx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vazby umožněno xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.“.

16. X §22 xxxx. 2 písm. x) xx číslo „1000“ xxxxxxxxx číslem „5 000“.

17. V §22 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Při xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx též k xxxxxxx xxxxxxx obviněného. Xxxx pokuty xxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Částka xxxxxxx výkonem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

18. X §23 xxxx. 8 se xxxxx „xx“ nahrazuje xxxxxx „a“.

19. X §28x se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova „; ustanovení §21 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxx“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. V

Zákon x. 129/2008 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx., zákona č. 111/2019 Xx., zákona x. 269/2021 Sb. x xxxxxx x. ...12023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx výkon zabezpečovací xxxxxxx v xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“). Ústavy xxxxxxx x xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx xxxxxx“).“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxxxxx.

2. V §3 xxxx. 2 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx denní rozvrh xxxxx xxxxxx, činnost xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx řešení otázek xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx zákon.“.

3. X §3 odst. 5 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ vkládají xxxxx „a xxxxxxxxxx“ x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „O xxxxxxx xxxxxx omezení a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx- li x předvádění xxxxxxxx xxxx xxxxxx ústavu, Xxxxxxxx služba xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx právních předpisů xxx výkonu zabezpečovací xxxxxxx.“.

4. X §12 xx odstavec 4 xxxxxxx.

5. Xx §14 xx xxxxxxxx xxxx §14x x 14b, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

„§14x

Xxxxxx peněz x xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx x nakládání s xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §25 x 25x x xxxxx XX xxx 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxxxxx, x chovanci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx chovanců (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx“), xxxxx jednou xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxx xxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečovací detence xx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx účtu, xxxxxxx §39x zákona x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx chovanec xx xxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx probíhá rozúčtování xxxxxxxx odměny, na xxxxxxxxx xxxx uložené xxxxxx, x xxxxx xxxx volně xxxxxxxx, xx xxxx dosahující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx chovanci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výši, xxx xxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx volně xxxxxxxx, ve výši xxxxxxxxxxxx xxxx částce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z důchodového xxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxxx plnění vypláceného x jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx“) xxxx výsluhového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“), xxxxx nebyl xxxxxx xx ústavu, je xxxxxxxx povinen xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx do 3 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Stížnost xxxx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanec Vězeňské xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se použije xxxxxxx §36x xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ústavu.“.

6. X §15 odst. 3 se xx xxxxx „zástupce“ vkládají xxxxx „, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

7. V §15 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxx dojde

a) k xxxxx chovance,

b) x xxxxxx chovance x xxxxxxxxxx,

x) x sebepoškození xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx normálních xxxxxxxxx xxxx duševních xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 7 xxx obvyklý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x jednání, xxxxxx jiná osoba xxxxxxxx mohla xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobit xxxx xx zdraví, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx znesnadňuje xx xxxx xxxxxxx 7 xxx obvyklý způsob xxxxxx chovance a xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx práce, jiné xxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ministerstva xxxx x místech jejich xxxxxxxx, nebo proti xxxx xxxxx během xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ke xxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby,

g) x jednání, xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýhodnil chovance xxxx neoprávněně xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x jednání xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx xxxx úplatkářství,

h) x útěku chovance xxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zmařil xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účel zabezpečovací xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.

8. V §17 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx anebo xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx x jiného státu xxxx xxxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,“.

9. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxx x sebe xxxxx výkonu zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx.“.

10. X §18 xxxxxxxx 6 xxx:

„(6) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x pro uspokojování, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx škody xx xxxxxxx xxxxxxx §36x xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

11. X §20 odstavec 5 xxx:

„(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, ke kterému xxxxxxx rozúčtování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxx 150 Xx, xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výši, xxx xxxx xxxxx nakládat x xxxxxx ve xxxx odpovídající xxxx xxxxxx.“.

12. X §20 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

13. X §24 xx xxxxx „xxxxxxxxxx5)“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

14. X §35 xxxx. 5 xx xxxxx „výkonem“ xxxxxxxxx xxxxx „dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx“.

15. X §37 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chovance, byl-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxxxx disponovat, xx xxxxxxxxx xxxxx §14x odst. 1 xxxxxx x. 129/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx spojení x §39h xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx jako x peněžitou odměnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxx případy, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx končí xxxx xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x peněz xxxxxxxx uložených xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx peníze xxxxxxxx, xx §39x xxxxxx č. 169/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního xxxx

Čl. XXX

Xxxxx x. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., zákona x. 58/1969 Xx., xxxxxx č. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Sb., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Sb., xxxxxx x. 25/1993 Sb., xxxxxx x. 115/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Xx., zákona x. 166/1998 Xx., xxxxxx č. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 424/2001 Xx., xxxxxx č. 200/2002 Sb., zákona x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Sb., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Sb., zákona x. 283/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 587/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 239/2005 Xx., xxxxxx č. 394/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 179/2007 Sb., zákona x. 345/2007 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 135/2008 Sb., zákona x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 457/2008 Xx., zákona x.480/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 52/2009 Xx., zákona x. 218/2009 Xx., zákona x. 272/2009 Sb., xxxxxx č. 306/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 163/2010 Xx., xxxxxx č. 197/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Sb., zákona x. 207/2011 Xx., xxxxxx č. 330/2011 Xx., zákona č. 341/2011 Sb., zákona x. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 43/2012 Xx., zákona č. 193/2012 Sb., zákona x. 273/2012 Xx., xxxxxx č. 390/2012 Xx., zákona x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 141/2014 Xx., xxxxxx x. 77/2015 Xx., zákona x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 150/2016 Xx., zákona x. 163/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Xx., xxxxxx č. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx., xxxxxx č. 57/2017 Xx., zákona x. 58/2017 Xx., zákona x. 59/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 178/2018 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 203/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., zákona x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 114/2020 Sb., xxxxxx č. 165/2020 Xx., xxxxxx č. 333/2020 Xx., xxxxxx x. 220/2021 Xx., xxxxxx č. 418/2021 Xx., xxxxxx x. 130/2022 Xx., xxxxxx x. 422/2022 Xx., xxxxxx č. 173/2023 Xx. a xxxxxx x. .../2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §152 odst. 1 písm. x) x x) x x §154x xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx“ nahrazují slovem „xxxxxx“.

2. X §152 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,“ xxxxxxx.

3. V §152 xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxx zákon o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.

4. X §155 xxxx. 1 se xxxxx „spojených s xxxxxxx vazby x“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Sb., zákona x. 158/1969 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Xx., zákona č. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Sb., zákona x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx č. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx č. 315/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., zákona č. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., zákona x. 139/2015 Sb., xxxxxx x. 164/2015 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., zákona x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., xxxxxx č. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 365/2017 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 191/2020 Xx., zákona x. 588/2020 Sb., xxxxxx x. 38/2021 Xx., zákona č. 192/2021 Xx., xxxxxx x. 218/2021 Sb., xxxxxx č. 286/2021 Xx., xxxxxx x. 214/2022 Xx., zákona x. 105/2023 Xx., xxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxx x. ... 2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Za §319 xx vkládá nový §319x, xxxxx zní:

„§319a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx odsouzeného x xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací detence xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxxx příjmů xxxxxxxxx x §299.

(2) Xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nařídit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx i pohledávka xxxxxxxxx, která odpovídá

a) xxxxxx, xxx nebyla xx xxxx xxxx xxxxxx příjmu povinného xxxxx §299 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx věznice xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který je xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2

x) k okamžiku, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) vzniklou xx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Ustanovení §315 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.“.

2. §373 xx xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X řízeních x xxxxxx rozhodnutí srážkami xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx připisovány xx účet věznice xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxx Vězeňské službě Xxxxx republiky podle §319x zákona x. 99/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinného, xx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 319x zákona č. 99/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. V xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx peněžité pohledávky, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pokračuje xxxxx §319x zákona x. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. X

X zákoně x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., zákona č. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., zákona x. 264/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., zákona x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 178/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 135/2010 Xx., zákona č. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 314/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., zákona x. 274/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 182/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 212/2016 Sb., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx č. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 191/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 244/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., zákona x. 469/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 323/2021 Xx., xxxxxx x. 330/2021 Sb., xxxxxx x. 221/2022 Xx., zákona x. 455/2022 Xx., zákona x. 71/2023 Xx. x xxxxxx x. .../2023 Xx., xx xx §64 xxxxxx xxxx §64x, xxxxx xxx:

„§64x

(1) Informuje-li Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx poukazuje xxxxxx xx účet xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx detenci xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx osoba, plátce xxxxxxx vyplácí důchod xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx poživatelem xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx důchodu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx obdržel, xx xxxx xxxxxx touto xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx.“.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XI

V xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 129/2002 Sb., xxxxxx x. 254/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 147/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 122/2012 Xx., xxxxxx č. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 263/2017 Xx., xxxxxx x. 181/2018 Sb., xxxxxx x. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 150/2021 Xx., zákona x. 358/2022 Xx., xxxxxx x. 432/2022 Xx., xxxxxx č. 172/2023 Sb. a xxxxxx x. ... 2023 Sb., xx xx §137 xxxxxx xxxx §137x, xxxxx xxx:

„§137x

Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx výsluhový příspěvek xx účet xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

Xx. XXX

X §167 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 428/2011 Xx., se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Informuje-li Vězeňská xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx je ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, poukazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §36 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx. x xxxxxx x. 31/2019 Xx., xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

„(6) Má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxxxxxx správce x xxx xxxxxxxx věznici xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detenci xxxxxxxx; xxxxxxx sdělí xxxxx účtu, na xxxxx xx věznice xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxxxx povinnost platit xxxxxxx pro xxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx které xx xxxx xx provádění xxxxxx x peněz xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ústavu xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedený xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu. Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xx xxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

XXXX DESÁTÁ

Zrušovací xxxxxxxxxx

Čl. XIV

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx x. 10/2000 Xx., x xxxxxxxx x odměny osob, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnány, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x chovanců xxxxxxxxxx výchovných xxxxxxxx x x úhradě xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x. 94/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x. 10/2000 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x výkonu xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxx těchto xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x. 135/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 10/2000 Sb., x xxxxxxxx x odměny xxxx, xxxxx jsou xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnány, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx zvláštních výchovných xxxxxxxx x o xxxxxx dalších nákladů, xx xxxxx xxxxxxxx x. 94/2001 Xx.

4. Xxxxxxxx x. 425/2009 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 10/2000 Xx., x xxxxxxxx x odměny osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnány, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x o xxxxxx xxxxxxx nákladů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx x. 362/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 10/2000 Xx., o xxxxxxxx x odměny xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x chovanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x x úhradě xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 88/2019 Xx., kterou xx xxxx vyhláška x. 10/2000 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnány, x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x odměny xxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 364/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 10/2000 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxx osob, které xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x výkonu xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x úhradě dalších xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2025, x xxxxxxxx ustanovení xx. I bodu 3 a čl. X xxxx 11, xxxxx nabývají účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

DŮVODOVÁ XXXXXX

Xxxxxx část

Hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 76 odst. 2 Xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxx x xxxxx 5.7. Xxxxxxxx zásad xxx xxxxxxxxx dopadů regulace (XXX) xxxxxxxxx Legislativní xxxx xxxxx xxx 17. xxxxxx 2022 (xxxxx č. x. 27740/2022-XXXX) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpracováno.

Zhodnocení xxxxxxxx právního xxxxx, xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxx postup Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále také xxx „XX XX“) xxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx svobody x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „ZVTOS“), xxxxxx x. 129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 10/2000 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x úhradě xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzených1 lze xxxxxxxxxxxxxxx x současné xxxx xxxx dvoukolejnou. Xxxxxxxx zásadně odlišná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx z pracovní xxxxxx odsouzeného, x xx straně xxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet vedený xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx xxxx. o xxxxxx, výsluhový příspěvek, xxxxxx obdržené od xxxxxxxxxx xxxx.), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx postihu.

Základní xxxxxxxx xxxxxxxxx dnešní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx odsouzený ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, náleží xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odměna (§33 XXXXX) xx xxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx x. 361/2017 Xx., x výši a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 87/2019 Xx.

X xxxxxxxx odměny odvede XX ČR xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx, která xxxxxxx po provedení xxxxxx srážek, xx xxx. xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 10/2000 Xx. xxxxxxxxxx:

Xxxxxx 72 % čisté odměny xx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) k xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx dítě xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností (xxxx xxx „výživné xxxxxxxxxxxxxx dětí“) xxxxx §2,

x) k úhradě xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx podle §3,

x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §4,

x) x úhradě xxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx 33 % xxxxx xxxxxx, x xxxxxx nákladů xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx 23 % xxxxx xxxxxx (nejvýše xxxx 1 500 Xx xxxxxxx), xx xxxxxxx prováděným na xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 12 % xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzenému xxx 4 % xxxxx odměny (xxxxx xxx §2 xx 5 x §6 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 10/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx xxxx (x xxxxxx 28 % xxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx mezi xxx. xxxxxxx (x xxxxxx 17 % xxxxx xxxxxx) x úložné (x xxxxxx 11 % čisté odměny).

Uspokojování xxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odměnu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxxxx odměny odsouzeného (§33 xxxx. 4 XXXXX) - podle XXX se jedná x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x jiných xxxxxx. XX XX xxx uspokojování xxxxxx xxxxxxxxxx postupuje podle XXX x předpisů xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx č. 10/2000 Sb.; xxxxxxx xxxxxx se uplatní x v případě xxxxxxx nařízené xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx §4 vyhlášky x. 10/2000 Xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§251 x násl. OSŘ);

b) xxxxxx xxxxxxxxxx nařízeného xxxxxxx státní xxxxxx (§103 a xxxx. xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx), nejde-li x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.,

x) nařízeného výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nahradit škodu.

Podle §5 xxxxxxxx č. 10/2000 Sb. xx xxx provádí xxxxxx x xxxxxx

x) částek xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pokuty, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxxxx xx dávkách xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory a xxxxxxxx péče, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vrátit na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pojistného xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx plátce xxxxxx xx odsouzeného xx tuto xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o srážkách xx xxxx nebo xxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x odměny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x věznicí.

Z xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §4 x 5 xxxxxxxx x. 10/2000 Sb., zcela xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx OSŘ.

Jak xxxx uvedeno, ke xxxxxxx prováděným xx xxxxxxx nařízeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 12 % xxxxx xxxxxx a k xxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx. xxx 4 % čisté xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx neuplatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§278 XXX xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx č. 595/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů), xxx xx xxxxx o xxx. jiný xxxxxx. Xx xxxxxx trestu xxxx základní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kdy xxxxxx, xxxxxx nezabavitelná xxxxxx xxxx u xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxx pracovní xxxxxx [x tomu též xxxx. rozhodnutí Ústavního xxxxx sp. xx. XX. XX 40/01 xx xxx 31. 10. 2001, xxxxx xxxxxxx „je xxxxx xxxxxx zásadní rozdíl xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx trestu, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, svůj xxxxxx stanoven xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx roli xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 63/1998 Sb. X xxxxxxx, že soud xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vyhláškou x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydána xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §373 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rozdílným oproti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.“, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě x. x. XXXX 12 XXX 20693/2020-X-17, xxxxx xxxxxxx „jelikož x xxxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx fakticky xxxxxxxxxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx oddlužení. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx částky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (x pohledu xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxx. §3 x §6 vyhlášky x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx“].

Xxxxxxx x úložné

Z xxxxx odměny xx xxxx xxxxxxx kapesné (x zásadě 17 % xxxxx xxxxxx) x xxxxxx (v xxxxxx 11 % xxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kalendářního měsíce xxx závažného xxxxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.), xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx výživného xxxxxxxxxxxxxx dětí podle §2 xxxxxxxx x. 10/2000 Sb., další xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 vyhlášky x. 10/2000 Xx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx trest xxxxxxx xxxxxxxxx [§46 xxxx. 3 xxxx. x) a §64 xxxx. 1 písm. x) XXXXX], xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx, x kterou xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a tato xxxxxx se převádí xx úložné.

S xxxxxxxx xxxx odsouzený xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx např. x xxxxxx zboží xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, k úhradě xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx potřeb xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx tvorba xxxxxxxx xxxxxxxx rezervy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v době xx jeho xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxxx problémy xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx x největších překážek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx závadného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x sociálního xxxxxx. Xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx často k xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxx xx zpřetrhání xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx tuto xxxxxxxx funkci úložného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx. X xxxxx xxxxx vyhláška x. 10/2000 Sb. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx limity:

1) x xxxxxxx do xxxx 500 Kč xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx částka xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xx bude xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx stravu první xxx xx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx odsouzený xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx 2 000 Kč),

2) xxxx úložného, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx x xxxxxxxxxx xxxxxx 35 000 Xx, lze xxx xxxxx §7 odst. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxx zdravotní péče xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků a xx xxxxx nezbytných xxxxxxxx přípravků, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3) xxxxxx převyšující xxxxxx 35 000 Xx xxxx odsouzený xxxxxx xxx xxxxx účely xxxxxxxxx x §7 xxxx. 4 xxxxxxxx2, xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx stanovené xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 3 xxxxxxxx).

Xxx xxxx shora uvedeno, x xxxxxxxxx a xxx z xxxxxxxx (xx xxxx 35 000 Xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx nezabavitelné xxxxxx (xx samozřejmě xxxxxxxxxx, xxx kapesné x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dluhů). Xxxxxx xxx 35 000 Xx pak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě exekučního xxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx, xx xxxxxx rozúčtování xxxxxxxx xxxxxx reflektuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx systém se x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx efektivní, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx penězi xx xxxxxxx x §25 XXXXX; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pak xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx odsouzení xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemohou xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx nemohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx odsouzenému do xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx o přijetí xxxxxx peněz vyrozumí; xxxx se xxxxxx xxxx. x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dary xx rodiny aj. Xxxxxxxxxx-xx odsouzený s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx odesílateli xx xxxxxxx odsouzeného, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dani x xxxxxx.

Xxxxxx jsou xxxxxxx xxx. xxxxxxx vázané xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 věty xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx jiný než xxxxxxxxx xxxx x xx základě §25 xxxx. 4 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků a xx nákup xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx, x

2. výživné xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenstvím x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x mateřství, rodičovský xxxxxxxxx, xxxxxxx důchod xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaslané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx (za xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x porodné, xxxxx by na xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxx).

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxx odměny xxxxxxx xxxxxxx ani úložné.

Aplikace xxxxxxxxxx §25 xxxx. 4 ZVTOS, xxxxx xx týká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xx xx xxxxxx míry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, pohledávky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nad xxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx způsobil XX XX xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x úhradě za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx potravin x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx věznice x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jen na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx neplatí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx výkladu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijatých x xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použita.

Soudy xx své xxxxxxxxxxx xxxxx dovodily, že „xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 zákona x. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, polovinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx věznicí xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx druhá polovina xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhy, které xxxxxxxxx xxx §25 xxxx. 4 zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxx nařízené x souladu xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx exekucí xxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20. 12. 2017 č. x. 6 Xx 317/2017 - 38). Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ustanovení, xx x případě x xxxxxx xxxxxxxxx neuhrazených xxxxx odsouzený xxxx x nákupům xxx §23 xxxx. 1 XXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx pouze xx, xx má-li xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx peněžní prostředky, xxxxx jej omezuje x xxx, xx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx to xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxx ve xxxx xxxxxxxx xx xxx 9. 4. 2020, xx. xx. 7 Xx 396/2019, xxxx xxxxxxxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx tedy xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxx nezabavitelné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“ Na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx navázal Krajský xxxx x Praze, xxxxx ve xxxx xxxxxxxx ze xxx 9. 4. 2020, xx. xx. 51 X 36/2019 xxxxxxx, xx „xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věznice (x xx xx xxxxxx), xxxx mu xxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx (x xxxxx případě XX XX), xxxxx pro xxxxxxx odsouzeného xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vede xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx ve xxxxxxx x x úhradě xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxx“). Vedle xxxx xx ovšem xxxxxxx hradit i xxx splatné závazky, xxxxx mu xxxxxxx xxx x době xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx), xxx x x průběhu xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zpravidla na xxxxx xxxxxxxxxxx. [...] Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nuceného xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx (VS XX) xxxxxxx provádět xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x případným xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx.“

X xxxxxxxxxx xx xxxx citovanou xxxxxxxxxx došlo s xxxxxxxxx od 1. 1. 2022 x xxxxxx postupu XX XX xxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx exekučních xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) fakticky xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxx. xxx poloviny). X krajním xxxxxxx xxx nezbude xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nárok xxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxxx (§16 xxxx. 8 XXXXX), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx lze x xxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 345/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxx, jelikož xxx x xxxxxxxxxxx měsíci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx 100 Xx, xxx xx x xxxx nebylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx této xxxxxxx xx xxx xx 1. 1. 2022 dostalo xxxxxxxxx 900 odsouzených, kteří xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx vůbec) žádné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. zejména xxxxxxxx x invalidní xxxxxxxx, odsouzení, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx aj.), xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx horšího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.) xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postihu (viz xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře umořování xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx přistoupit x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, čehož xxx xxxxxxx xxxxx změnou xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxxxx xxxxx pocházejících x xxxxxxx, xxxxx xxxx zasílány xxxxxxxxxx xx věznice - xxx soudy xxxxxxxx, xx „xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiný příjem, xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx §299 xxxxxxxxxx soudního xxxx, xx který lze xxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Z xxxxxxxx zákona x xxxxxx trestu jde x pohledávku xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uložena xx xxxx xxxxx x xxxxxxx, a xx xxxxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxx ji xxx xxxxxx x úhradě xxxxxxx výkonu trestu, x to bez xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx“ (xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XX. XX 40/01 xx xxx 31. 10. 2001).

Xxx xxxx xxxxxxx, srážky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Určitá xxxx xxxxxx odsouzeným xxxxxxx, x xx xxx „x xxxxxxxx spotřebě“ (xxxxxxx), xxxx x xxxxxx nezbytné rezervy xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxxx xxx xxx x speciální úpravu xxxx standardním xxxxxxx xx xxxx. Naopak xxxx xxxxxx vězněných xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx odměnu xx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, výsluhy), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx srážek xx xxxx (ovšem bez xxxxxxx určité části xxxxxx xxxxxx nezabavitelné xxxxxx). Xxxxxx xxxx xx výkonu trestu xxxxxxxxxxx odměnu xx xxxxx se tedy xxxxxxxxx zcela jinak xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx. Xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejně (xxxxxxxx). X xxxxxxx osob xx xxxxxx trestu xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinak, není xxx xxxxxxxxxxxxx, proč xx xx xxxxx xxxx nakládat x x xxxxxxx penězi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vedený věznicí.

Z xxxxxxxx eliminace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx výkonu trestu x xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx výstupu (x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.) xxxx xxxxxxxxx xxxx (x případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které by xxxx aspoň do xxxxxx xxxx chráněno xxxx exekučním postihem).

Po xxxxxx xxxxxxx XX XX od 1. 1. 2022 xxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výkladem zákona x xxxxxx trestu xxxxxx svobody, xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx odsouzených xx xxxx tomu, xx může dojít x exekučnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx věznici, x xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx-xx x xxxxxxxx hygienické xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x ani xxxx peněžní xxxxxxxxxx xx jejich zakoupení, xx xxxxxxx §21 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx). Xxxx změna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odsouzenými osobami x může xxxx xx zhoršení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

X těchto xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx nová x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (ať už xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zaslané xx xxxxxxx), x výjimkou xxx. xxxxxxx vázaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, bez xxxxxx na jejich xxxxx.

Xxxxxxx peníze, xxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx (po odvedení xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxx xx účet, xx kterém věznice xxxx xxxxxx odsouzených (xxx. zvláštní účet).

S xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věznice (ať xx xxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx. Peníze xxxxxxx odsouzeným věznici xx xxxxxxx při xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx výkonu trestu) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jaký xx dnes xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 10/2000 Xx. ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jiný xxxxxx), xxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxx vázané xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kapesné3 nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy, x tím x xxxxxxxx praxe xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx použity xx xxxxxx, ze xxxxx xxxxx pak xxxx xxxxxxx kapesné x xxxxxx (v této xxxxx x podstatě xxxxxxx s dílčími xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nově xxxx xxxxxxxxx x na xxxx peněžní prostředky xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx bude xxxxxxxxxxx, xx každému xxxxxxxxxxx, xxxxx měl x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příjem, xx x xxxx xxxxx xxxx tvořit finanční xxxxxxx, která xx xxxx vyplacena xx xxxxxxxxxx z výkonu xxxxxx, čímž dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svobodu, xxx období těsně xx propuštění xx (xxxxx xx. x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx) x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Díky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x odsouzeného, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odmítl xxxxxxxx xxxx bez závažného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx použít xxxxx vlastní xxxxx (xxxxx se tato xxxxxx nebude xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx rozúčtování xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložené xxxxxx, s xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx dosahující xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx, nicméně odstraňují xx xxxxxxx xxxxxxxx xx OSŘ, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx důvod. Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx to, že xx již nebudou xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx“ x „xxxxxxx xxxxxx“, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přednostní xxxxxxxxxx (§279 xxxx. 2 XXX) x xx xxxxxxxxxx nepřednostní. Xxxxx xxxxxxxxxx změnou oproti xxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaslány xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zabránilo kumulaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), peněžní xxxxxxxxxx xx podúčtu xxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx OSŘ, xxxxx xxxx xxxx, že xxx nebude rozlišováno, x jakých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydáváno několik xxxxxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx x pracovní xxxxxx xxxxxxxx příkaz xx xxxxxx z xxxxxx příjmů, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx 35 000 Xx nebo xx xxxxxx x xxxxxx penězům exekuční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky), xx xxxxx namístě stanovit, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxx v §299 OSŘ, ale xx x tyto xxxxxxx prostředky podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx povinného vůči Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx, že x xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částce xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXX xxxxx xxxxxxxxxx; nebude xxx tedy xxxxx xxxxxxxxx vyloučení aplikace xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze judikaturním xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx). Rovněž bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXX x xxxxxx je možné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx xxxx účelově xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, peněžitá xxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXXX, xxxxxxxx kapesné, xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx 35 000 Xx.

Xxxx právní xxxxxx poskytne xxxx xxxxxxx ochranu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx odsouzeným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx. Paradoxně xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx v rámci xxxxxxx chráněny (zejména xxxxxxx vázané peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx či xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stejně tak xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx propuštění, xxxx xxxxxx, které má xxxx odsouzenému uhradit xx xxxxxxx základní xxxxxxx potřeby), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzenému xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxxxx, xxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxx na účet), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx x účelově xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxxx xxxxxx udělenou xxxxx XXXXX, kapesné x xxxxxx xx xxxx 35 000 Xx, x peníze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věznicí x případě, xx xxxx dostatek svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

X souvislosti x navrhovanými xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx není x xxxxxxx xx odlišnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vazby xxxxx x takovém xxxxxxx, aby byla xxxxxxxxx konzistentnost x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx trestu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence (xxxx. x xxxxxxx xxxxxx peněz x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x minimální xxxxxx xxx, xxx obviněný xxx při xxxx xxxxxxxxxx xxx. cestovné (x xxxxxxx xx xxxx cestovného mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vězeňské služby xxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx, vazby a xxxxxxxxxxxxx detence x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výrazně xxxxxxxx běžný xxxxx xx věznicích xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx či ohrožení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, x x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx obecnými právními xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx XXXX

Xxxxxxxxxx právní úprava xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. 1 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx způsobem, který xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, xx xxxxx neukládá. Xxxxx xxxxxxxx majetek se xxxx týká čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedochází x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetek v xxx smyslu, že xx odsouzení, resp. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reflektující zvláštnosti xxxxxx trestu, xxxxx x zabezpečovací detence, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozúčtování xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x podstatě o xxxxxxxx úpravu xxxx xxxxxxx předpisům (xxxx. XXX).

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx se v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výsluhového xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důchod či xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx (resp. xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), nepředstavuje zásah xx práva xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx způsobu výplaty xxxx částky, xxxxxxx x samostatné omezení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systém rozúčtování, xxxx je xxxx x xxxxxx xxxxxx [xxxx. z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxx dle současné xxxxxx podobně x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx vedený xxxxxxx (xxxxxxx)]. Xxxx, xxx xx příjmy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx vedený xx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx k xxxx, aby xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x různým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xx xxxxxxx xxxx, x jakého zdroje xxxxxxx xxxxxx příjem - xxx xx xxxxx o pracovní xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, dle kterého xx důchod či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povinně xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vězněných osob xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxxx xxxx vhodné, xxx xx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxx zasílány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jako xxxx xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příjmů x xxxxxxxxxx, xx by xxxxxx reálně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zasílání xxxxxx xxxxx možných xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx), xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vězňů, které xx xxxxxxxx odměně xxxxxxx nejčastější - xxxxxxx x v xxxxx míře také xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx pokryta naprostá xxxxxxx xxxxxx vězněných xxxx.

X mezinárodních xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx.). Xx. 1 Dodatkového xxxxxxxxx xxxxxxx, xx „každá xxxxxxx nebo právnická xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx zbaven xxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx zájmu x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zásady mezinárodního xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právu xxxxx xxxxxxxx zákony, xxxxx xxxxxxxx xx nezbytné, xxx upravily užívání xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx nebo xxxxx.“ Xx. 1 Dodatkového xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx. X xxxx ustálené xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx xx dne 5. 1. 2000, ve xxxx x. 33202/96, Xxxxxxx v. Xxxxxx). Xxxxxx xxx říci, xx xxxxx xxxx xxxxx xx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro uvážení, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xx xxx 7. 7. 2011, x. 37452/02, xx věci Xxxxxxx xxxxx Rakousku).

V rozsudku xx xxx 13. 12. 2011, ve xxxx č. 31827/02, xx xxxx Laduna xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx použít xxxxxxxx xxxxx peněz xx splacení xxxxx xxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx tak x xxxxxxx x xx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xx xxx 21. 3. 2017, x. 36140/11, xx xxxx Xxxxxx Xxxxxx proti Xxxxxx, xxx Evropský xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx tzv. spořícího xxxxx, je xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx může xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stát, xxx zůstávají xxxxxxxx xxxxx. Stát xx xxxxx používat xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx začlenění xxxxx xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx propuštění, a xx x tím, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx též xxxxxxxx xx xxx 31. 5. 2016, x. 56419/15, xx věci Xxxx xxxxx Xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx s xxxxxx rozhodnutími v xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů XX xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx práva XX xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

X přijetím xxxxxxxxxxxx xxxx xx předpokládají xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému XX XX, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, a xx x přibližné xxxx 3 xx 5 xxx. Kč. Xxxx se v xxxxxxx přijetí navrhovaných xxxxx §16 xxxx. 8 XXXXX x §20 odst. 5 xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx předpokládá xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX XX xx xxxx cca 400 000 Xx. Xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona pak x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 150 Xx x x přihlédnutím x xxxxxxxxx postupu xxx posuzování xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx 460 000 Xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sociálním xxxxxxxx x ohledem na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx 4 xxx. Kč.

Veškeré náklady xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxx navyšování xxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxx xxxxxx nevyvolá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx navrhované právní xxxxxx na podnikatelské xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xx specifické xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx právní xxxxxx není xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice.

U xxxxxxxx xxxxxx úpravy se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x systému nakládání x penězi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx osoby xxxx x dispozici alespoň xxxxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx, aby z xxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo zabezpečovací xxxxxxx, byla tvořená xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx usnadní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx šance xx xxxxxxxx resocializaci xxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxx pozitivně xxxxxxxx též ve xxxxxx k riziku xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dopady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x souvislosti x xxxxx přijetím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

X xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx použije pouze xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx část xx xxxxxxx na xxxxxxx x úložné, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx zaslány xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx postihnout exekučně xxxxx, xx. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx osobami, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahy, které xx se dotýkaly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. nerovného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx některé xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, zdravotního xxxxxxxxx, náboženského xxxxxxx, xxxx či xxxxxxxxx xxxxxx). Navrhovaná úprava xx xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx zcela xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x diskriminaci xxxxxxx x xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxxxx jedno x xxxxxxx x nestanoví xxx xx odlišné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XX ČR x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxxx již dnes. X xxxxxxxxx procesní xxxxxxxx jim xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx x kategorie xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx, x též xxxxx neodporuje právním xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobních xxxxx.

Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxxx x ani x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx dopad na xxxxxxxxxx xx věznicích, xxxxx snižuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nespokojenosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx dostat xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x naprosto xxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, xxxxx jim do xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx obranu státu.


1 Xxxxxx-xx se xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx důvodové xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx a výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xx x povahy xxxx xxxxxxxxx.

2 X xxxxxx výživného xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx újmy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x výkonu trestu, x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx blízkých a xxxx, které jej xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

3 Xxxx úprava xxx xxxxxxxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 8 ZVTOS x xxxxx §31 odst. 3 vyhlášky x. 345/1999 Xx., řádu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

X xxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx

X xxxxx 1 x 12 (§3 xxxx. 2 x xxxx §26 xxxx. 3)

Xxxxxxxx xxxxxx úprava obsažená x zákoně x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyrozumíváni xxxxx x úmrtí xxxxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx událostech s xxxxxxx negativním xxxxxx xx práva vězňů. Xx-xx však být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx zabezpečeno, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací. Rychlá x xxxxxx dostupnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska možnosti xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx událostí. Státní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x. 10/2012, x xxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinen xx. prošetřit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nestandardní xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx výkon xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx tyto xxxxxxxx xxxxx včas xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx XX XX x státním zastupitelstvím xxxxxxxxx kvalitní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx převážná xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xx další, x xxxxxx xxxxx neuvedené xxxxxxx xxxxxxxx mezního xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž osobní xxxxxxx je v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx charakteristické xxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx běžný xxxxx xx věznicích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx výkon xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx účelu, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušují xx xxxxxxxx xxxxx zde xxxxxxxxxx osob.

Z informací, x kterých budou xxxxxxxxxxx věznice povinni xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx

- x události, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popř. o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x pokus x xxxxxx sebepoškození, které xx xx následek xxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx sedmi xxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx x která xxxxxxxx lékařské xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxx i xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx nežádoucí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vězňů; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx představuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxx možné případy, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx osob, x x xxxx xxxxxx xx mohl zjevné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx);

- x xxxxxxx, xxxxxx xxxx osoba odsouzenému xxxxx xxxxxxxx smrt xxxx způsobila nebo xxxxx xxxxxxxx újmu xx zdraví (tak xxx xx xxxxxxx xxxx), xxx ohledu, xxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx, xxxx. spoluvězeň, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xxx.);

- x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx prostorech Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (tedy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxx.);

- x xxxxxxx nebo jiném xxxxxx xxxxxxx odsouzených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXX xxxx xx xxxx xxxxxxx řádem xxxxxx trestu nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx, xxxxx pravomoc x vydání závazného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pokynu a xxxxxxx xxxxxxxx.

- x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxx xxxxxx, anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby, xxxxx xx znaky zneužití xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úplatkářství [návrh xxxxx směřuje na xxxxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxx vězeňského personálu, xxxx je xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx užití neoprávněného xxxxxx; rovněž xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravomoci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx zaměstnanec Xxxxxxxx xxxxxx protiprávně xxxx xxxxxxxxxxx k „trestnému“ xxxxxxxxx cvičení (xxxx. xx xxxxxx, xxxxxx xxxx.), xxxx mu xxxx. xxxxxxxxxxx zakáže xxxxxxx se, takže xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx apod.];

- o xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

- x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“, které xxxx xxxxxxxxxx vyjádřeny jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx takto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx organismus xxxxxx xxxxxxxxx ohrožení [odmítání xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, neboť xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxxx sebepoškozování, xxxx xx xxxxxxxxxx povinností xxx pokryto písmenem x)].

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vězeňské služby xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx službou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx svobodě. Xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uložena, xxxxxx xx vztahu x xxxxxx trestu xxxxxxx, xxxx by xxx to xxx xxx xxxxx důvod. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx též xx XXXXX.

X xxxx 2 (§14)

X ohledem na xxxxxxxxx xxxxxx záležitostí, xxxxx budou xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím vnitřního xxxx xxxxxxx [xxx xxxx. body 8, 9 (§25 xxxx. 6), 13 (§26a xxxx. 1) xx.], xx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X xxxx 3 (§16 odst. 8)

V xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx navrhuje, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. sociální xxxxxxx, xxxxx xxxx nahrazovat xxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxx poukázku, která xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxx (sociální xxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx osoba, xxxxx x období jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxx 100 Xx, bez xxxxxx xx xx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jak xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx části důvodové xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx strhnout xx exekuční xxxxxx xxx, xx. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kteří xxxx nepobírají pracovní xxxxxx, ze které xx se xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx situace, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx naprosto xxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava zajišťuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx určitou xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx příjem nemají xxxx xxxxx přístupu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxx xxxxxxxxx, xxxxx odmítli xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx nenastoupili). Tuto xxxxxx xx zároveň xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx 100 xx 150 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 150 Xx, xxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx, xx odsouzení xxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx 150 Kč xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx 150 Kč (bude xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x takové xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, s xxxx xxxxx nakládat, byl xxxxx xxxxx 150 Xx). Xxxx příklad xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dni (xx xxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx 70 Xx - x takovém případě, xxxxxxxxx-xx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx jiné peněžní xxxxxxxxxx, s xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx jako sociální xxxxxxx 80 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ale xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby v xxxxxx množství x xxxxxxxxxx. Xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sociálního kapesného (x xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx neocitne x xxxxxxx, xxx xxxxxx mít x xxxxxxxxx základní xxxxxxx (xx xxx xxxxxxxxxx xx korespondenční či xxxx).

X ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx 1. 1. 2022 xxxxxxx nakládat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 4 (xxxxxxx §16 xxxxxxxx 8)

Xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §26x XXXXX, xxxxxxxxx §16 xxxx. 8 xx xxxxx xxxxxxxx vypustit.

K xxxxx 5, 11 a 30 [§16 odst. 8 xx xxxxx xx přečíslování, §26 xxxx. 2 x §73x xxxx. x)]

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx (xxxxx viz xxxxxxxxxx xxxx 1 x 12 této xxxxx).

X xxxx 6 (§17 xxxx. 5 x §24 odst. 5)

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 7 (§23 odst. 1)

Xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx věznice xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx zpřesňuje xxx, xxx odpovídalo xxxxxxxx xxxxxxx vázaných peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tento katalog x náklady, xxxxx xxxxxxxxx xxxx vynaložit xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx plné moci.

K xxxx 8 (§23 xxxx. 3)

Xxxxx xxxxxx xxxxxx může nejvyšší xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xx může xxxxxxxxx jednorázově xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pro jednorázový xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X bodům 9 x 10 (§25 x nový §25x)

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx jednotná xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, a xx bez xxxxxx xx xx, x xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x zákoně označeného xxxx xxxxxxxx účet) , budou ukládány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx u xxxx xxxxxxxx, xx. na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předal xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx přerušení xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx). V xxxxxxx xxxxx v xxxx měně, xxxxx xxxxx směnit xx xxxxxx xxxx, dojde x jejich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odsouzeného. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xx věznice xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx §25 odst. 1). Je xxxx xxxxxxx xx přijmout, xxxx. xxxx xxxxxxxxx xx nerelevantní, v xxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci (xxxxxxxxx x xxxxxxxx §25 xxxx. 1), xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidlo, xx odsouzený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaslané x xxxx xxxxxx xxxxxx schválení oddlužení xxxxxxx splátkového kalendáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx již dnes xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxx připsaných xx xxxxxxxx xxxx [xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx kapesné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx. x) XXXXX] pak xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx srážky (xxx xxxxxxxxxx xxx 5). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, kterou xxxx x dispozici. Xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařazeni x xxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx požádat, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i odsouzený xxx svém xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx budou odděleně xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx úpravy (xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsaženého x §7 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx., xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 588/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx).

Xxxxxx se ze xxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx nevylučuje xxxxxxx případného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 7 rozpočtových xxxxxxxx).

X xxxx 13 (§26x)

Xxxxx se o xxxxxxxxx poskytování xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X důvodům zakotvení xxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx odůvodnění xxxx 3 xxxx xxxxx (xxxxxx úpravě xxxxxxxx x §16 xxxx. 8 xx xxx budou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x úložného, xxxxx „xxxxx“ xxxxxxx, xxxxxx xxx jako xxxxxx, xxxx tvořeno xxxxxxx x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jenom z xxxxxxxx xxxxxx jako xxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx pracovní xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx závažného důvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xxx odsouzený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx, že důchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek náleží - xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx poskytována x xxxxxxx nemajetnosti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx poskytnuto xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx do xxxxxxx xxxxxx (výsluhový xxxxxxxxx) xxx řádně xxxxxx, xxxxxxxxx xx určitými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapesné xxxxxxxxxx za xxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

X povinnosti vrátit xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx věznice, xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem Vězeňské xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx uspokojována v xxxxxx tzv. dalších (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx §39x xxxx. 2. Xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx jednat x xxx. daňovou xxxxxxxxxx, x proto se xxxxxxxx při správě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx § 36x (totéž xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx).

X xxxx 14 [§28 xxxx. 2 xxxx. x)]

Xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx příjmů odsouzených, xxxxx odměnu za xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx příjmů xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x výkonu zabezpečovací xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nezabavitelnou xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xx dosáhlo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx. xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxx prováděny srážky (xxx xxxxx xxxxx, xxxxx, x xxxx). Xxxxxxxx xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx informace xx xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx iniciovat x příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxxx bude xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výsluhovému xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx) xx zvláštní xxxx, budou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx organizací (xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx). Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx platby xx systému, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx již bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

X xxxx 15 [xxxx §28 xxxx. 3 xxxx. x)]

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx mít u xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §28 xxxx. 3, upravujícím xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1).

X xxxxx 16 xx 18 (§33 xxxx. 3 xx 6)

Xxxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odsouzených xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravě, x xx x xxxxx XX xxxx xxxxx (i nadále xxxxxxxxxx xxxxx, že xx srážkám x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x příjmů xxxxxxxxx osob).

K xxxx 19 (§35)

Obecně xxxxx, xx xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným, xx xxxxxxx nahradit xxxxx náklady výkonu xxxxxx xxxxxx svobody [§152 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxx], nicméně xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vymezuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvobozen. Xxxx případy se x zásadě přejímají x xx nové xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx pro účast xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx 24 xxxxx, vždy xx xxxxx xxxxx xx xxx kmenové věznice, xxxx do jiné xxxxxxx, kam xx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx smysl, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx).

X ohledem xx navrhovanou komplexní xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxx XX xxxx 5 xx xxxxxxxx vypustit xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx nákladů xxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva spravedlnosti. Xxxx xxxx xxxx x konkrétních případech xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx maximální xxxx xx xxxxxxxx stanovit xx 1 500 Xx, tj. xxxxxxxx xx xx shodné xxxx jako xxxx. Xxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx na xxx (50 Xx), xxxxxxx xxxx toto x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx této částky xx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx denní xxxxxxx xx xxxxx odsouzenou xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx cca 1 800 Xx) xxxxxxxxxx x tlaky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 20 (xxxx §35x)

X xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ze zaslaných xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu (xxxxx xxxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx odsouzeného, xxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx však budou, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx nemá, xxx xx xx xxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx neodmítl xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx důchodu xxxx výsluhového xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxx §2 navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxx) - byť xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx věznice, xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx výsluhový xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. x důvodu, že xxxxxxxxx zatají, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x XX XX xxxx xxxxxxxxx xxx nebude xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplácejícímu xxxxxx xxxx výsluhový xxxxxxxxx xxxxxx, orgán xxxxxxxxxx zabezpečení dostane xxxxxxxxx x tom, xx příjemce je xx výkonu trestu xxxxxx svobody x xxxx, xxx xxx xxxxxx možné xxxxxxxx x daném měsíci xxxxxxx těchto xxxxx xx účet xxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx příjemcem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vypláceného x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizací, x xxxxxxxxx jejich zasílání xx xxxxxxxx účet (xxx bod 14 x části šestá, xxxxx, x xxxx).

Xxxxxxx x xxxxxx odsouzených xxxx xxxxx náklady xxxxxx trestu srazit (xxxxxx příjem x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx), x xxxxxxxxxx, xxx odsouzený xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nenastoupil, xxxx. xxx xx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx zapotřebí výši xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jedná se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§9 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx podání xxxxxxxxx xx lhůtě tří xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (stížnost xx xxxxxxxx neomezuje xxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx části nákladů xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx tom, xx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxx, xx. xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx - xxx xxxx xxxx, že xxxxx k xxxxxxx xxxxxx v rozsahu, xx xxxxxx může xxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx). X stížnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel Vězeňské xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx 21 [§36 xxxx. 1 písm. x)]

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 276/2013 Sb. (xx 1. 1. 2014) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx „xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx“.

X xxxx 22 [§36 xxxx. 1 písm. x)]

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 23 (xxxx §36x)

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx placení xxxxxxx xxxxxx trestu (§35 x 35x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vazby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx trestu (§36x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného x xxxxxxxxx, xxxx devátém xxxxxxxx období, xxxx xxxxxxxx xxxx 488). Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména reaguje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivých pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §35a x další xxxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxx §36 xxxxxx, jestliže o xx ředitel věznice xxxxxxxxx xx xxxxx xxx let xxx xxx, xxx tak xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx zmíněné xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X závislosti xx xxxxxxxxxx xxxx události xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx:

- xxx, xxx xxxxxxxxx odmítl xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nenastoupil (§35a),

- xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx (§35x),

- xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx nepředaných xxxx xxxx balíčku xxxxx §24 odst. 5 [(§36 odst. 1 xxxx. x],

- den, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službami xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §67x xxxx. 2 věty druhé [(§36 xxxx. 1 xxxx. b)],

- den, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázána přítomnost xxxxxxxx látky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) [(§36 xxxx. 1 písm. x)],

- xxx, kdy xxxxx k vynaložení xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx služby, xxxx. xxx, xxx xx xxxxxxx věznice dozvěděl, xx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxx na zdravotní xxxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xx zdravotní xxxxxx, xxxx. vyjde-li najevo xxxxxxx způsobení xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx [(§36 xxxx. 1 xxxx. x)],

- xxxxx-xx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 3, den, xxx xx ředitel xxxxxxx dozvěděl, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zvláštní xxxx, xxxx

- xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx podle §39x, xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 24 (§39x xxxx. 3)

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení (§36x).

X xxxx 25 (xxxx xxx 5)

Nový díl 5 v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uloženými xx xxxxxxxxx xxxx, xxx ohledu xx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X §39x

X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (výše xxxxxx x peněz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx za předchozí xxxxxxxxxx xxxxx určených xx xxxxxxxxxx srážky xx xxxxxxx xxxxxxxxx - viz §39x xxxx. 1) x xx zbylé xxxxx xx vytvoří kapesné x úložné (výše xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kapesné x xx xxxxxx xx xxxxxxx vyhláškou - xxx xxxxxxxx 5). Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx tímto xxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou odsouzenému xxxxxxxx xx zvláštní xxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx o účelově xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx kalendářní měsíc xx rozumí i xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxxxx, byť xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x xx vztahu x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx trestu (xxxxxxxx 6 x 7).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx ani x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a úložné xx výše, do xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §39x xxxx. 2, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 35 000 Xx - xxx bylo xxxxxxxxxx již x xxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx trestu xxxx stejnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx částka x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx srážkami xx xxxx, x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx chráněny před xxxxxx xxxxxxxxx postihem).

Druhy xxxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy, xxxxxxx x xxxxx srážek xxxxxxxx xx náklady xx xxxxxx nezaopatřených xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxx péči o xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx vyžadujících xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx, xxxx důvodu, proč xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx postavení x xxxx by xxxxxx xxx uspokojovány xx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xx základě nařízeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§4 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§5 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.), xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx s XXX, x rozlišováním xxxxxxxxxx xx pohledávky přednostní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X §39x

Xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxx stanoven ve xxxxxxxx. Tento paragraf xxx xxxx situace, xxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx než část xxxxx vyhrazená x xxxxxx úhradě. V xxxxxxx, xx v xxxxx jednotlivých srážek „xxxxx“ xxxxxx nevyčerpaná xxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx již xxx xxxx účel „xxxx xx xxxxxx“, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xx provedení srážek xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx. Principy xxxxxx xxxxxxx jsou přejímány xx současné xxxxxxxx x. 10/2000 Sb. (xxxx §2 xx 5).

Xxx ilustraci xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx využitý xx srážky, po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 4 xxxx 10 000 Xx. X toho xx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx:

- 33 % na srážky x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 3 300 Xx),

- 23 % na xxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (tedy 2 300 Xx),

- 12 % xx srážky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tedy 1 200 Kč) a

- 4 % xx xxxxxx k úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx (400 Xx).

Xxxxx xxxx xx rozdělí xx xxxxxxx (17 %, xxxx 1 700 Xx) x xxxxxx (11 %, xxxx 1 100 Xx).

Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - srážky xx xxxx 3 300 Xx, 1 200 Xx x 400 Xx budou xxxx plně xxxxxxx xx umoření xxxxxx xxxxxxxxxx. Maximální xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx částku 1 500 Xx, xxxx na xxxxxx xxxxx, než je xxxxxx 2 300 Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případě xx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx zbude xxxxxx 800 Xx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx §39x odst. 2 xxxx. b) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxx, xxx xxxx zbylé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek x následně xx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxx odsouzenému, popř. xx xxxxxx.

Xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, které xx x xxxx xxxxx vzniklo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, a k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem (x xxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2 a §7 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.).

X §39x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzeného xx xxxx věznice. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidlo, že xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx se výkonem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nařizovaná správcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X §39x

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx případy, xxx xx v xxxxx xxxxxx srážek xx uspokojovat xxxx xxxxxxxxxx či xxx xxxxxxx xxxxxx nepostačuje x saturaci xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxx xx vychází x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx řešeny x XXX). Prioritu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx srážky provádějí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx x Úřadu xxxxx, popř. xx xxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxx odsouzeného.

Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X §39x

X xxxxxxx x xxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody přednostně x xxxxxxxxxxxx pohledávkami xxxxx OSŘ, x xxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx výživné, xxxxx xxxx uspokojovány xxxxx §39e (xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx touto cestou xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - viz x dnešní §2 xxxx. 4 vyhlášky x. 10/2000 Sb.).

Dále xx upravuje postup x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxx xx vychází x xxxx, jak xxxx tyto xxxxxx xxxxxx x OSŘ).

K §39x

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xx uspokojují xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na výživné, xxxxxxxxxxxx xx náklady xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pohledávkami, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx službě. Xxxxx xxxx se xx této xxxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výkonu xxxxxx odsouzeného, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx závažného xxxxxx xx práce nenastoupil x odsouzeného, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zaslán xx xxxxxxxx xxxx (xxx xxx 20), x xxxxx, ve xxxxx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx výkonu trestu. Xxxxxxx se též xxxxxx x případě, xx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxx (náklady xxxxxx trestu plní xxxxxxxx funkci jako xxxxxxxxxxxxx částka, xxxxxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxx xx pořadí).

K §39x

Xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X kapesným xxxx xxxxxxxxx xxxxx disponovat xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxx dostupného xx xxxxxxxx prodejně, x xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, x udržování kontaktu x xxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx telefonu) xxxx.

X xxxxxx pravidla xx xxxx stanoví výjimky - xxxxx odsouzený xxxx na xxxxxxx xxxxxxx částku, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx cestu xx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx [xxx. cestovné - §39x xxxx. 1 xxxx. x)], xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x částí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovené xxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxx). Xxx xx vyjádřena xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx minimálních peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx propuštění x xxxxxx xxxxxx. Stanoví xx ale x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přesáhne-li xxxxxxx kapesné tuto xxxxxx, xxxxxxx xx xx úložné (je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xx propuštění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; bude-li xxxxx xxxx úložného xxxxxxx, lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx použít xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odsouzeného, xxxx xxxxx ke xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx - §39x xxxx. 3).

Rovněž xx xxxxxxx postup v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx uložena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X měsíci, xx xxxxxx odsouzený xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx závažného důvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vzniká xxxxxxx xx výši xxxxxx xxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxx 150 Xx), xxx xx chápáno xxxx xxxxxx sankční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§29 odst. 1 XXXXX). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx již v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§6 odst. 2 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.).

X §39x

Xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x ním. Xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx vyhláškou xxxxxxxx dva xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx:

1) xxxxxx, xx kterou xx odsouzenému xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nakládat (xxx xxxxxx vyhlášky 1 000 Xx) - xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx cestu xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxx, xx které xxx úložné xxxxxx xxxxx pro vybrané xxxxx (xxxxxxx korespondující x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx na pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxx do xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poplatky xxxx xxxxxx vynaložené x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx) - ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx limitu ve xxxx 35 000 Xx.

Xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §39e xx 39x, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxxxx.

X §39x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslané xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx použít pouze xx xxxx, pro xxxx xxxx určeny (xxx i dnešní §25 xxxx. 1 XXXXX).

Xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dispozice xxxxxxxxxxx x peněžitou xxxxxxx (viz x xxxxxx §57 odst. 6 xxxxxxxx x. 345/1999 Xx.).

X §39x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx peněz při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx peníze xxxxxxxxx odsouzenému xxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepostačují x xxxxxx nezbytných xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek až xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx se 2 000 Xx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 10/2000 Sb.), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx něj x xxxx xxxxxxx.

Xxx bylo xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx se stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx výše) xxxxxxxxx postihu výkonem xxxxxxxxxx.

X §39x

Xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xx odsouzený xx xxxxxx trestu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §39m

Stanoví xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, konkrétně se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx). Bylo-li xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx srážky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úložného, xx xxxxx xx lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxx uvedené x §39x odst. 2. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx propuštění xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx.

X xxxx 26 (xxxx §47x)

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výše 5 000 Xx. Při xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nejen x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného, xxx xxx i x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokuta xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx majetku, xx xxxxxx může ve xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxx bezprostřední výkon xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postihne xx kapesném, xxxxxxxx xxxxxx či xx xxxxxxx převyšujícím xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx účely xxxxxxx x §39i odst. 2. X tomto xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x §62 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 345/1999 Xx., xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zároveň se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx peněz xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx 27 x 28 (§52 odst. 4)

Xxxxx xx x reakci xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. 7. 2021, xx. xx. Xx. XX 112/20, podle xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx kázeňský trest xxxxxx, x rozporu x ústavním xxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxx xxxx ustanovení x charakter xxxxx x §52 xxxx. 4 se jedná xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X bodu 29 (§67x xxxx. 2)

Xxxxxx xx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdrojů [§28 xxxx. 2 xxxx. x)]. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxx zdravotní xxxxxx poskytnuty dítěti, xxxxx xx xx xxxxx matkou xx xxxxxxx (náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx dítěte, které xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §67x x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxx matka xxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxx, xxxxx byla xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx veřejné zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění).

K xx. XX - přechodná xxxxxxxxxx

Xxxx právní xxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx diskontinuitní k xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx třeba xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xx xxxxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx prostředky, xx kterými xxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxx xxxx posuzovat xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx §39x, xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx se xxxx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx),

- xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxx cíl xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx, xx. xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx §39x xxxx. 1 xxxx. x),

- xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 4, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xx nahlížet jako xx exekvovatelnou xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx řízení odsouzeného xxxxx xxxx xxxxx xx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx uložených xx xxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X části xxxxx - xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

X xxxxx 1 x 5 xx 7 (§3 odst. 2, §18 xxxx. 7, §20 xxxx. 2 x §20 xxxx xxxx. 6)

Xxxxxxxx xx xxxx úprava xxxxxxxxxx povinnosti Xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx x xxx, jaký xx navrhuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 1 a 12.

X xxxx 2 (§13 xxxx. 3, §13x xxxx. 3 x §16 xxxx. 3)

Xxxxxxxxxxxxxx úpravy xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení.

K bodům 3 a 4 (xxxxxx §16 x xxxxxxx §16 xxxx. 4)

Xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxx x nimi xxxx obsažena x xxxx xxxxxxxxxxx §21x xx 21x, xxxxxxxxxx §16 xxxx. 4 xx proto xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx.

X xxxx 8 (§21 xxxx xxxx. 6)

Xxxxx mít x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx x §16 odst. 4, x souvislosti s xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx k systematicky xxxxxxxxxxx začlenění xxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx.

X bodu 9 [§21 odst. 7 xxxx. x)]

Xxxxxxxxx odsouzeného xxxxxxx náklady zdravotních xxxxxx poskytnutých v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x na náklady xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx - navrhovanou xxxxxx dochází xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxx. k) XXXXX.

X xxxxx 10 x 11 (nadpis §21x x §21x xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx užívanou zákonem x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X bodu 12 [(§21x xxxx. 1 písm. b)]

Legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §21, xxx xxxx výslovně xxxxxxxx x regulační poplatky, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx x x xxxxxxxxx odkazu na §18 odst. 4 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx §21 xxxx. 7 xxxx. x).

X xxxx 13 [(§21x xxxx. 1 xxxx. x)]

Xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §21.

K xxxxx 14 x 15 (§21c, xxxx §21x xx 21j)

K §21x x 21x

Xxxxxxx xx x zásadě xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 2 x x §11 vyhlášky č. 10/2000 Xx., xxxxxxx xxxxx xx zpřesnění xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx xxxxxxx, který o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů výkonu xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxxxx x případy, xx kterých není xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx.

Xxx-xx o xxxxxxxxx výše nákladů xxxxxx vazby prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx novelizačnímu xxxx x xxxxxx XXXXX.

X §21x

Xxxxxxx xxxx x XXXXX dochází k xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx x §21c) xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vazby x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, o které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx doplňuje pravidlo, xxx kterého xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxx, další xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x náhradu xxxxx xxxxx §21b xxxxxx, jestliže x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx poprvé xxxxxx.

Xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx vazby xxxx xxxxx počne běžet x den, xxx xxxx věznici doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx odsouzenému xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů výkonu xxxxx.

Xx vztahu k xxxxxx nákladům xxxxxxxx x výkonem xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odůvodnění xx. I xxxx 23.

X §21f a 21x

Xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx navrhuje xx xxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 9 a 10.

X §21x

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na zvláštní xxxx, nakládat xxxxx xxx omezení - x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx obviněný xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx - viz §7 xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx; xxx x xxxxxx primárně xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx bydliště (xxx. xxxxxxxx)] ; xxxxxxxx xx xxxxxx stanovit xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x účelově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, shodně xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxxx xxxxxxxxxx (§21x xxxx. 5).

X §21i

Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx xxxxxxxxxx při propuštění x xxxxxx vazby; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx konstruovat obdobně xxxx u xxxxxx xxxxxx, xxx proto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. I xxxx 25 (xxxxxxxxxx §39k).

K §21x

Xxxxxxx se postup xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- režim xxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx se xxxxxx,

- xxxxxxx prostředky, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úložnému xxxxx §39i xxxx. 1 xxxx. x) XXXXX,

- x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xx x pravidla x xxxx xxxxxxxxx xxxx (navrhovaný §39x xxxx. 2 XXXXX).

X xxxx 16 [(§22 xxxx. 2 xxxx. x)]

Xxxxxxxxxx lze uložit xxxx xxxxxxxx trest xxxxxx x maximální xxxx 1 000 Xx. Tato xxxx xxxx stanovena xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (x x. 1993), xx xx xxxx nebyla xxxxxx (xxxxx o výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx x. 2013, xxx došlo x navýšení horní xxxxxxx pokuty xx 5 000 Kč). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x době přijímání xxxxxx o xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, stanovit ve xxxxxx xxxx, x xxxx xxx tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odsouzenému vykonávajícímu xxxxxx xxxxxx svobody.

K xxxx 17 (§22 xxxx. 4)

Obdobně xxxx x xxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx obviněného na xxxx majetku, xx xxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx výši, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (jde x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx x §63 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 109/1994 Xx., xxxxxx se vydává xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx sraženy xxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx (xxxxxx, se xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nakládat - xxxxxxxxxx §21h xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxx), xxx účelově vázané xxxxxxx xxxxxxxxxx (navrhované §21x odst. 1 x 2 zákona x xxxxxx xxxxx), xxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kázeňského trestu.

K xxxx 18 (§23 xxxx. 8)

Xxxxx xx x reakci xx xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 27. 7. 2021, sp. xx. Pl. XX 112/20, podle xxxxx xx výluka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzenému xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxxxx sice xxxxx xxxxxxxxx výluky xxxxxxxx přezkumu xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxx lze xxxx xxxx vztáhnout x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vazby.

K xxxx 19 (§28x xxxx. 2)

Xxxxx xx x xxxxxxxx úpravu, xxxxx xx navrhuje ve xxxxxx x odsouzeným xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxx. K xxxxxxxxxx xxx proto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §67x XXXXX (xxx xx. I xxx 29).

X xx. XX - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Tyto náklady xx xxxxxx nepožadují xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx vazby xxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx (§10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.). Xxxx úprava xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§155 xxxx. 1 xx. xxxx) xx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx nákladů xxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx.) xxxx až xx xxxxxx účinnosti předkládaného xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§21d xxxx. 2 zákona x výkonu xxxxx), xx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx vazby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxx x výkonu zabezpečovací xxxxxxx

X bodu 1 (§1 xxxx. 1)

Xxxxx xxxxxx úpravy jsou xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxxxx odkaz x poznámce xxx xxxxx na §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x neobsahuje zmocnění xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx ústavů xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zřizovat a xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx (§5 xxxx. 1 XXXXX) x k xxxxxxxx věznicím (§4 xxxxxx x xxxxxx xxxxx).

X xxxx 2 (§3 odst. 2)

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx XXXXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx vnitřním xxxxx xxxxxx.

X xxxxx 3, 6, 7, 14 x 15 (§3 xxxx. 5, §15 xxxx. 3, §15 xxxx xxxx. 4, §35 odst. 5 x §37 xxxx. 4)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx státnímu zástupci, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním právních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozsah xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x tím, jaký xx xxxxxxxx xx xxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxx viz xxxxxxxxxx xx. X xxxx 1 a 12.

X xxxx 4 (xxxxxxx §12 xxxx. 4)

Xxxxxxxxxx §12 odst. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravu nakládání x penězi xxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx xx xxxxxxxxxxx včleněna xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich kulturních xxxxxx. Nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nakládání x xxxx xxxx obsažena x nově xxxxxxxxxxx §14x, xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 se xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 5 (xxxx §14x x 14x)

Xxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx navrhuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §25 x 25x x ustanovení xxxxx XX dílu 5 XXXXX (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx důvod, xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahovat i xx xxxxxxxxx x xxxxxx chovanců. Xx xxxx platí i xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx vazby (xxxxxxx aplikace §39l XXXXX). Lze proto xxxxxxx na odůvodnění xxxxxxxxxxx novelizačních bodů xx. I.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§14x) vychází x obdobných xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxx je proto xxxxx odkázat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx. X.

X xxxxx 8 x 9 [§17 odst. 2 písm. i) x nový §17 xxxx. 3 xxxx. x)]

X xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx (xxx xx. X xxxx 14 x 15).

X xxxx 10 (§18 xxxx. 6)

Xxxxxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §36x XXXXX.

X xxxx 11 (§20 xxxx. 5)

Xx xxxx, xxx nabude xxxxxxxxx xxxx nový xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx řešit xxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx lze xx úhradu xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim byly xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nákup xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ve vězeňské xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx nárok xx tzv. sociální xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx. Navrhuje xx xxxxxx řešení xxxx x případě odsouzených, xxx proto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 3.

X xxxx 12 (xxxxxxx §20 xxxx. 5)

Xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx §14x, xxxxxxxxx §20 xxxx. 5 xx xxxxx xxxxxxxx vypustit.

K xxxx 13 (§24)

Formulační xxxxxx, xxxxxx dochází x sjednocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákoně x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xx. XX - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodným xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx XXXXX, xxx proto xxxxxxx na xxxxxxxxxx xx. XX.

X xxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X bodům 1 x 4 [§152 odst. 1 xxxx. x) x x), §154x x §155 xxxx. 1]

Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x zákoně x výkonu xxxxx, xxx se rozlišuje xxxx xxxxxxx výkonu xxxxx nebo xxxxxx (xxxxxxxx částka určená x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vystrojováním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx) x dalšími xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xx.).

X xxxx 2 (§152 xxxx. 2)

Xxxxxxxx xx zrušit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vazby (xxxx §21x).

X xxxx 3 (§152 odst. 4)

Xxxxx xxxxxxxxxx terminologie užívané xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx odůvodnění x xxxx 1 xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxx upravuje zákon x výkonu vazby, xxxxxxx xxxx je xx dnes xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

X bodu 1 (xxxx §319x)

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx xx výslovně xxxxxxx, xx pracovní odměna xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx. Xxxxxxxx odměnu xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx podle §276 x xxxx. o.s.ř., xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx výkon xx stanoven v XXXXX. Pracovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx prospěch povinného xx účet xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence (xx tzv. xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx §25 odst. 1 XXXXX x §14a xxxx. 2 xxxxxx x výkonu zabezpečovací xxxxxxx), kde x xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v XXXXX.

X jiné příjmy xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (důchody, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet) připsané xx zvláštní účet xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxx jiných příjmů. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx týká xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odměnu xx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx vězněnému xxxxxxxxxxx xxxx chovanci xx xxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxx budou na xxxxxxxx účet poukazovány xxx jako xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx exekučních, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx postihu xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx plátců xxxxxxx, resp. výsluhových xxxxxxxxx. Xxxxxx důchodu xxx jako doposud xxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, tak xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x §64 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx odůvodnění x xxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxx budou xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx ZVTOS. Xx takový příjem, xxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxx exekučních xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx pohlížet xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx příjem.

Odlišný xxxxxxx x pracovní odměně xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx nahrazujícím (xxxxxxxx x výsluhovým xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x odměna xx xxxxxxxxx práci xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru, x xx xxx x x přihlédnutím x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx věznici xx xxxxxxx státního rozpočtu (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx omezenou xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx věznici). X xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rovněž xx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx. xx. IV. ÚS 27/07), xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxx xx stejné situaci xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x. 361/2017 Xx., x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx minimální xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxx výsluhových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, je xxxxxxx, xx xxx xx jedná x xxxxx xx svobodě xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx životní xxxxxxx xxxx z xxxxxx věci xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx výkonu xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx výkon trestu xxxxxx svobody podléhá x xxxxxxxxxx povinného, xxxxx xxxxxxxx částce, xxx xxxxxx xx xxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §299 OSŘ ve xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx XXXXX (xxx bylo xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odsouzeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x tudíž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx nezabavitelná xxxxxx plní u xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx svobodě, plní xxxxxxx, úložné xx xxxxxxxxx výše x xxxxxx použitá xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž tyto xxxxxxx budou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxx zaslaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx).

X bodu 2 (xxxxxxx §373)

Xxxxx §373 OSŘ Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odměny xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx“. Touto xxxxxxxxx xx vyhláška x. 10/2000 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxx osob, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx zařízení x x úhradě xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §373 XXX xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx §319a XXX obsoletní, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odsouzeného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postižitelná výhradně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx XXXXX.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxx x zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výchovy“. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x §12 vyhlášky x. 10/2000 Xx., xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx relikt xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx předpisů x v xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx využívána, kdy xx xx tyto xxxxx aplikují xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez náhrady (xxxxxxxx x. 10/2000 Xx., xxxxx byla xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydána, xx xxx zrušena x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx buď předmětem xxxx zákonné úpravy xxxx bude předmětem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákonných xxxxxxxx).

X čl. XX - xxxxxxxxx ustanovení

Navrhuje xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x řízeních x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxx §319x XXX xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx.

X části xxxxx - změna xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx

X §64x xxxx. 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměny odsouzených xx práci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx odsouzených. Xxx tom se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxx xxxx důvod xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxx nezabavitelnou xxxxxx, když tuto xxxx xxxx xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx. xxxxxxxx, xxx pravidelné xxxxxx xxxxxxxxx osob (xxxxxxx x výsluhy) xxxx zasílány xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x xxxxx tak z xxxx xxx prováděny xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ukládá x §28 odst. 2 písm. x) XXXXX xxxxxxxxx odsouzenému xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. xxx. 1 500 Xx). X xxxxxxx chovanců xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx takový xxxxxx xxxx [§17 odst. 2 písm. i) xxxxxx x. 129/2008 Xx.].

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx §64 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx VS XX x xxx, xx xxxxxxxxx je xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx zasílány xx xxxxxxx nebo xxxxxx zabezpečovací detence, xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tak jeho xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx uvedený §64. Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplácet důchod xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává (xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx tom, že xxxxxxxxx xxxxxxx stále xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §64 odst. 4 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx splátky důchodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx věci xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx informaci x xxxxxxxxx - Xxxxxxxx službě tak xxxxxx xxx kladeno x tíži, že xxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxx. xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxx. chovanec, xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx důchodu, xxxxxx.

X xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [nové xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) XXXXX, §17 odst. 2 xxxx. i) xxxxxx č. 129/2008 Xx.], xxxxxxx je-li xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx anebo xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizací, xx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxx zasílání xx zvláštní xxxx (x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxx zasílání na xxxx věznice xxxx xxxxxx zabezpečovací detence Xxxxxxxx xxxxxx).

X §64x xxxx. 2

X návrhu §64x xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (podle §64 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ta bude xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), že oprávněný xx xxxxxxxxxxx důchodu, x následně bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, zajistit xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx věznicí (resp. xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stíhat xxxxxxxx důchodu (který xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx), xxxxx xxx bude xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx sedmé x osmé - xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

Obdobně xxxx x důchodů se x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplácených bývalým xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx vyplácejícího výsluhový xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ústavu xxx xxxxx zabezpečovací detence, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx odůvodnění x xxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx povinnost mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, resp. xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx navrhovanou xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve věznici xxxx chovanec ve xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx úpadku [viz xxxxxxxxxx §39m XXXXX, xxxxx se xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx navrhovaný §14x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)] x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxx ustanovení (xxxxxxx §373 OSŘ - xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxx základě byla xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx - účinnost

Účinnost xxxxxx xx navržena tak, xxx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxx, alespoň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůta xxxxxxxx xxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx.

X „xxxxxxxxxx“ úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni vyhlášení xxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stav může xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx detence; x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx však xxxxx xxxxxxxx určitou xxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx možných xxxxxxxxxxxxxx rizik ve xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxxx považovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 309/1999 Sb., x Xxxxxx zákonů x x Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx dřívější xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx než x 1. xxxxx xxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X Xxxxx dne 26. července 2023

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Ph.D., XX.X.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

XXXx. Xxxxx Xxxxxx, Xx.X.

xxxxxxxxx elektronicky

Xxxxx

XXXXXXXX

xx xxx … 2023,

x xxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x nakládání s xxxxxx vězněných osob x xxxx xx xxxxxx zabezpečovací detence

(pro xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 1, §35 xxxx. 3, §39x odst. 5, §39x xxxx. 1, §39x odst. 2, §39i xxxx. 1 x §39x xxxx. 3 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. .../2023 Sb., xxxxx §21x xxxx. 1, §21x xxxx. 1 x §21i odst. 2 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. .. ./2023 Xx., x podle §14b xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. .../2023 Xx.:

§1

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 50 Xx xx xxxxx započatý xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§2

Xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx

(1) Xxxx nákladů xxxxxx trestu xxxx xxxxxx

x) částky, xxxxx xxxxxxxx 23 % x peněz xxxxxxxxxx xx zvláštní účet xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx ke srážkám x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

b) xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx použity xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx částku stanovenou x §6 xxxx. 2 x xxxxx xxxx použita xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) 50 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx den, xx xxxxxx odsouzený xxxxxx pracovat xxxx xxx závažného xxxxxx xx xxxxx nenastoupil x

x) částky, xxxxx xxxxxxxx 40 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxx na zvláštní xxxx.

(2) Náklady xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1 500 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx částka xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxx určených xx srážky x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

X xxxxx xxxxxxxxxx na zvláštní xxxx xx předchozí xxxxxxxxxx měsíc je xxxxx xxxxx xx xxxx

x) 33 % xx srážky k xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) 23 % xx xxxxxx x úhradě xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) 12 % xx srážky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) 4 % xx srážky x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči odsouzenému.

§4

Výše xxxxxx určených na xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštní xxxx

X xxxxx připsaných xx xxxxxxxx účet xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podíl xx xxxx x) 17 % xx xxxxxxx x x) 11 % xx xxxxxx.

§5

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx mít x xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx 15 000 Kč.

§6

Úložné

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxxxx, činí 1 000 Xx.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx lze úložné xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §39x odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx 35 000 Xx.

§7

Xxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, se xxxxxx se xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx neumožní xxxxxxxx, xxxx 1 000 Xx.

§8

Xxxxxxxx kapesné

Výše xxxxxx, xx xxxxxx může xxxxxxxxx nebo osoba xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jejíž nedosažení xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 150 Xx.

§9

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxx xxxxx xxxx nejvýše 2 000 Kč.

§10

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx použije §10 odst. 1 xxxxxxxx x. 10/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2025.