Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ZÁKON

ze xxx ... 2023

x dorovnávacích xxxxxx xxx velké xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxx I

Základní ustanovení

§1

Xxxxxxx zákona

Tento zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie ) x upravuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 56)

§2

Globální pravidla proti xxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x modelových xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx používají x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx pravidly x xxxxxxxxxx xxxxxx x modelovým pravidlům Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odchylky oproti xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx použitý x tomto xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxxx xxxxx modelových xxxxxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx rámce x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx dokumenty xxxxxxxxx x xxxxxxx x právem Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dokumentu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx rámcem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (BEPS) Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx 14. prosince 2021 pod xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x digitalizace xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxx xxxx (Pilíř xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx změn.

(4) Prováděcím xxxxxx x modelovým xxxxxxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxx vysvětlivky x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Inkluzivním xxxxxx xxx projekt xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (BEPS) Organizace xxx hospodářskou spolupráci x xxxxxx

x) pod xxxxxx Daňové výzvy xxxxxxxxxxx z digitalizace xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx erozi xxxxxxx xxxx (Xxxxx xxx) ze dne 11. xxxxxx 2022, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nahrazuje,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx modelových xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (pravidla bezpečného xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx a) xx x).

XXXXX 32022L2523 (bod xxxxxxxxxx č. 24)

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxx

§3

Xxxxxxxxxxx xxx

(1) Dorovnávací xxxx je

a) přiřazovaná xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň se xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx určována, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) daň, xxxxx xx stanovena x xxxxxxx řádu jiného xxxxx, na základě xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx určité minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx stát nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxx daní neposkytují xxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z tohoto xxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovenými x

1. xxxxx zákoně, xxxxx tyto xxxxxx xxxx z Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx jsou rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx pravidlech Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx entity xxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx státu, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x

1. xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx republiky,

2. xxxxxxx xxxx jiného členského xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxx zákonem, xxxxx xxxx entity jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jsou ze xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. tohoto xxxxxx x případě Xxxxx xxxxxxxxx,

2. pravidel xxxxxxxxxxx x právním řádu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 3 xxxx 16 x 28)

§4

Pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Pravidlem xxx xxxxxxxx zisku se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx mateřská xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny vypočítá x hradí xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x nízce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro zahrnutí xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x tímto xxxxxxxxx xxxxx výhody, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxx

1. xxxxx xxxx xxxx xxxx nedílná xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výhody,

2. xx rovnocenné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj x xxxxxxx třetího xxxxx x

3. xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x pravidly stanovenými x xxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 3 xxx 18)

§5

Pravidlo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Pravidlem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikne xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatná xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xx přiřazované xxxxxxxxxxx dani, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx xx xxxxxx x xxxxx zdaněným xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx.

(2) Kvalifikovaným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk

a) xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nedílná xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx řádu xxxxxx xxxxx, xxxxx

1. tento xxxx xxxx xxxx xxxxxxx součást neposkytují x xxxxxxxxxxx x xxxxx pravidlem xxxxx xxxxxx,

2. je xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státu x

3. xx uplatňováno x souladu x xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rovnocenná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 1 odst. 1 xxxx. x) x xx. 3 xxx 43)

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx,

2. jednotka bez xxxxxx osobnosti, která xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny x není xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. stálá xxxxxxxxxx xxxxxx entity, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x není xxxxxxxxxx entitou,

c) českou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx,

x) hlavní xxxxxxx xxxxxx, která xx xxx účetní závěrky xxxxxxxx účetní xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) nejvyšší mateřskou xxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x ve xxxxx xxxxx ani xxxxxxx nedrží kontrolní xxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxx entita xxxxx §8 písm. x) xxxx 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xx x xxxx zacházeno xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx přiřadit, podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx čl. 7 xxxxxxxx xxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx se xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxxxxx těmto místům x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příjmy svých xxxxxxxx rezidentů, neexistuje- xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmů, xxxxx xx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx zavedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxxxxx zamezení dvojímu xxxxxxx xxxxxx vycházející x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zacházeno jako xx xxxxxx provozovnou, xxxxx by xxxxx xxxx měl xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx místům x xxxxxx xxxxxxxx přiřadit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xx. 7 modelové xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx

4. xxxx než xxxxx xxxx 1 až 3, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx od xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx entita, xxxxx

1. xxxxx nebo xxxxxxx drží xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny x

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx entitou, xxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. která xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo vnitrostátní xxxxxxx,

2. xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx 20 % xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny podle xxxx 1, x

3. xxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) mateřskou xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx členské entitě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx,

x) xxxxx zdaněnou xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

2. členská xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, než je xxxxxxxxx daňová xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx entitou

1. xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx povinen podat xxxxxxxxxx přehled, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou xxxxxxx entita, xxxxx xxxx nejvyšší mateřskou xxxxxxx x xxxxx xx jmenována xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vnitrostátní xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona x případě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 3 xxxx 1, 2, 8, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 40, 41, 44, x xx. 4 odst. 1, xx. 5 xx 8 x xx. 12 x 13)

§7

Xxxxxxxxx entita

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx organizace,

d) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx,

x) xxxxxx investování do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxx xxxxxxx 95 % její xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vyloučených entit xxxxx písmen x) xx f), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx nebo prostřednictvím xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

1. xxxxxx výlučným xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), nebo

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen a) xx f),

h) xxxxxx,

1. x xxx xxxxxxx 85 % její xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) až x), xxxxx xxxxxx entitou xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxx xxxx vyloučených xxxxx, x

2. jejíž xxxxx xxxxxxx příjem tvoří xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx vyloučené xxxxxxxxxx zisky nebo xxxxxx.

(2) Podávající xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x určité xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členské entity x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Učiní-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx pro xxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 2 odst. 3)

§8

Xxxxxxx

Xxx xxxxx dorovnávacích xxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxx entit, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxx kontroly xxxxxxxxx x přijatelném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx malé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo proto, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

2. entita, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1, a xxxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx skupinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vykázané x konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 2 ze 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx danému zdaňovacímu xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx entit, činí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX; xx-xx xxxxxxx x těchto výkazních xxxxxx jinou xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxx xx prahová xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnující alespoň xxxxx entitu xxxx xxxxxx provozovnu, které xxxx x jiného xxxxx než nejvyšší xxxxxxxx entita,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx entity x xxxxxxxx členského xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 2 xxxx. 1 x 2 x xx. 3 xxxx 3 až 5)

§9

Xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xx rozumí

a) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx ve státě, x xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rezidentem x xxxxx xxxxx, x xxxx její xxxxxx xxxx zisky xxxxxxxxx xxxxxxxx dani,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx entita x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx státě, ze xxxxxxx xx entita xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx x ní xxxx xxxxxxxxxx podíl,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx entitou xxxxxx, xxxxx xx

1. xx státu, ve xxxxxx xx poplatníkem xxxx x xxxxxx, x

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, ze xxxxxxx xx entita nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx x ní drží xxxxxxxxxx xxxxx,

x) daňově xxxxxxxxxxxxx strukturou uspořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x entitě xxxx stálé provozovně, xxxxx je členskou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx entita, xxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx entitu x xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím xxxxxxx, xxxxxxx, ziskům xxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxx všechny entity xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x ní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, který x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nemá xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x c) tyto xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx provozovně.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx na xxxxxx hledí, jako xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, výdaji, zisky xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx drží xxxxxxxxxx xxxxx v ní, x xx v xxxxxx x jejich xxxxxx x xxxx xxxxxx. Pokud je x xxxxx státě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xx, jako xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 3 bod 12 x xx. 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx)

§10

Investiční entita

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitých věcí,

b) xxxxxx, která xx xxxxxxx z 95 % své hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx entit x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výlučně xxxx xxxxx výlučně xx účelem držení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx entit xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x 85 % xxx xxxxxxx vlastněna xxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příjem xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxxx x kapitálových xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Investičním xxxxxx xx pro xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) která xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx investorům xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx událostí xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx entity xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx aktiv,

f) xxxxx xxxx xxxx její xxxxxxx podléhají xx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xx kterém je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx oblasti opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx, x g) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odborníky x xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx investorů x xxxx potřebné znalosti x schopnosti nezbytné xxx řádný výkon xxxx xxxxxxxx x

x) xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitých xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní rozumí xxxxxx x velkým xxxxxx investorů, kteří xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxx příjmy xxxxxxxxx zdanění xxxxx xx xxxxxx

x) této xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx okamžiku, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx podle písmene x), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) a xxxxxxxx 4 xx xxxxxx investoři splňující xxxxxxxx xxxxx xx. 5 odst. 8 xxxxxxxx xxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 3 xxxx 30 až 32)

§11

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx entita,

a) která xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nedílnou xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

1. xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx součásti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx aktiv a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx součásti xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx podává xxxxxx xxxxx nebo xxxx nedílné součásti xxxxxx,

x) xxxxx aktiva xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x) xxxxx xxxx, pokud xx vyplácí, je x xxxxxxx xxxxxxx xxxx entity xxxxxxxx xxxxxxxx státu nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxxx xxxx rozumí xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho

a) xxxxx xxxx organizační xxxxxx, xxx ohledu xx to, xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx označeny, c) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x).

XXXXX 32022X2523 (čl. 3 xxx 9)

§12

Xxxxxxxx fond

(1) Penzijním xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x doplňkových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxx, nebo

2. zajištění xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx státu x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, svěřenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vnitrostátních xxxxxx,

x) xxxxxx penzijních xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx

x) součástí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo téměř xxxxxxx za účelem

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx

2. xxxxxxxxx činností, které xxxx doplňkové k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

XXXXX 32022L2523 (xx. 3 xxxx 33 x 34)

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx,

x) která xx xx státu, v xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xx x tomto xxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, kulturním, sportovním, xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, odborová organizace, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, občanský xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx veškerý xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx státě, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx,

1. není xxxxxxxxx daně x xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxx xx xxxx x příjmů,

c) která xxxx xxxxx akcionáře xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx aktivech,

d) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx s xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dobročinným účelem xxx xxxxxxx v xxxxxx prospěch, s xxxxxxxx poskytnutí

1. x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odměny xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxx, x) xx xxxxxx xxxxxxx, likvidaci xxxx zániku xxxx xxx veškerá xxxx xxxxxx rozdělena nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx entitě, xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x) která xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx ustavena.

CELEX 32022L2523 (xx. 3 bod 11)

§14

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx organizací xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 3 xxx 10)

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx sestavená xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx rámcem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx této xxxxxx x všech xxxxx, x nichž tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykázány xxx, xxxx by je xxxxxxxxxx jedna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx §8 písm. x) xxxx 2,

c) xxxxxx závěrka nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s přijatelným xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x) x

2. je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx sestavena nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx písmen x) xx x), xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx upravena xxx, xxx se zabránilo xxxxxxxxxxx narušení konkurenceschopnosti.

CELEX 32022X2523 (xx. 3 xxx 6)

§16

Xxxxxx zvýhodnění

Daňovým xxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx poskytnutelná xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x) xxxxx na xxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx daně x x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části této xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx x).

XXXXX 32022X2523 (xx. 3 xxxx 38 x 39)

§17

Xxxxx daňového zvýhodnění

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx zvýhodnění, xxxxx

x) xx xxxxxxx entitě

1. xxxxxxxxxx do 4 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx vyplacení xxxxx xxxxxxxx xxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

2. vyplaceno x xxxxxxxxx prostředcích xxxx peněžních xxxxxxxxxxxxx x x) xxxxxxxx xxx zčásti v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ze xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýhodněním xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovaným xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nepropojené entitě xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) jsou xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxx xxxx xx 15 xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xx xxxxxx x entitě, x xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx vztahu x entitě, které xxx převedla xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxx uplatněním převedeno xxxxxxxxxxx xxxxxx do 15 xxxxxx xx xxxxx výkazního období xx cenu odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, je-li posuzováno xx xxxxxx k xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx a která xxx převedla xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) by před xxxx xxxxxxxxxx mohlo xxx xxxxxxxxx nepropojené xxxxxx xx 15 xxxxxx xx konce xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx xxxx, xx-xx posuzováno xx xxxxxx k xxxxxx, x xxxxx vzniklo x xxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx před xxxx uplatněním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prahové xxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, které xxx xxxxxxxx nepropojená xxxxxx.

(5) Xxxxxxx tržní xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 80 % x čisté xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx současná xxxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění xx xxxx xx základě xxxxxx xx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) vydaného xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejvýše xxxxxxxxx období xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) vydaného xx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx převedeno, xxxx xx xxxxxx vzniklo, xxxxx xxxx převedeno.

(6) Xxx xxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx uplatněno. Xxxxx generovaných peněžních xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 provede xx xxxxxxx nejvyšších xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx s xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 3 xxxx 38 x 39)

§18

Vratná xxx ze xxxxx

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx se xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxx daň, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo hlavní xxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, z jejich xxxxx xxxx xx xxxxxx entitami xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxx dani

1. xx xxxxxxxxx skutečnému xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxx 1, xxxx b) xx xxxxxxx z xxxx xxxxx xx její xxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 3 bod 37 xxxxxxxxxxx xxxxx)

§19

Kvalifikovaná a nekvalifikovaná xxxxxx xxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx daň ze xxxxx xxxxx §18 xxxx. a), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je poskytována

a) xxxxx xxxxxx xxx xxx, který tuto xxxxxxxxx daň xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx podílem xx xxxxx dani, xxxxx xx stanovena xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnutou daň, x xxxxx daňová xxxxx xx rovna xxxxxxxxx xxxxxx sazbě xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zisku, xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, x x které xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx na xxxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmů,

d) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx organizaci, xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. pojišťovnou xxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxx xx podíl xx zisku xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx je rezidentem, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezidentem xx xxxxx, v xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx ustaven x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita xxxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxx je xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, x) pojišťovna xxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státě, x nějž xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx daň xx zisku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zisku.

CELEX 32022X2523 (čl. 3 xxx 37)

§20

Xxxxx základní xxxxx

Xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přijatém Radou Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx 21. xxxxxxxxx 2017 pod názvem Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx x majetku (xxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx,

x) minimální daňovou xxxxxx xxxxx ve xxxx 15 %,

x) xxxxxxxx obdobím

1. xxxxxx, xx vztahu k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxx Xxxxx republika,

f) xxxxxx státem xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx částech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx držela 100% xxxxxxxxxx podíl xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podíl x xxxxxx nebo xxxxx provozovně, se xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veškerá xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx této xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkaznictví,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Čínské xxxxxx xxxxxxxxx, členském státě, xxxxxxxx státě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx oblasti Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Hongkongu, Xxxxxxx republice, Japonsku, Xxxxxx, Korejské republice, Xxxxxxxxx státech mexických, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, Spojených státech xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) schváleným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x entitě xxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povolených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) oprávněným xxxxxxx xxxxxxx orgán, který xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx standardy pro xxxxx účetního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx více xxx 75 000 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxx x porovnání x xxxxxxx, která xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxx období,

n) xxxxxx x nízkým xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx daná xxxxxxxxxx skupina xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkazním xxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxx x xxxx efektivní xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zisku xxxxxx xxxx z xxxxxx právnických osob xxxx obdobné daně, xx základě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021,

2. xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx této xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx podnikání, x

3. xxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxx minimální daňové xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravidel,

1. xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x

2. xxxxx xxxxx xx xxxx nebo celý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxx společníka x xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx entity xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx je příjem xxxxxx společníkovi nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx členské xxxxxx její

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vstupním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pojišťovnou

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx,

2. pojišťovna, xx xxxxxx se nevztahuje xxxxx upravující xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z toho xxxxxx, že je xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx výkon .

CELEX 32022X2523 (xx. 3 xxxx 7, 15, 17, 18, 21, 23, 25 až 27, 29, 35, 42 x xx. 47 xxxx. 1)

Xxxxx XXX

Xxxx xxxxxx

§21

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní ze xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx rezidentem x důvodu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx odstavce 1 xxxxx stát, xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xx ni pro xxxxx dorovnávacích daní, xxxx xx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx právního xxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 4 odst. 1)

§22

Xxxxxx s prvkem xxxxxx transparence

(1) Entita x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní není x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x prvkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx

x) xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. pravidlo xxx zahrnutí zisku xxxxx xxxxxx zákona, xxxx

2. pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řádem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pravidlu xxxxx xxxx 1.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 je pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 4 xxxx. 2)

§23

Xxxxx provozovna

(1) Stálá xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx účely dorovnávacích xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx podle

a) §6 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx, ve kterém

1. xx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

2. xxxxxxx zdanění xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) §6 xxxx. x) bodu 2 xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxxxxxx přítomnosti x xxxxx státě,

c) §6 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. x) xxxx 4 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 4 xxxx. 3)

§24

Xxxx států členské xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx z xxxxxxx podle §21 xx 23, že xx členská xxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxx mají uzavřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xx xx tuto členskou xxxxxx, jako xx xxxx xxxxx z xxxx státu, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx hledí, jako xx xxxx xx xxxxx, který xx xxxx výkazní období xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx zahraničních společností, xxxxx

x) mezinárodní smlouva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rezidentství vzájemnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx dosaženo, xxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1 poskytována xxxxx úleva xxxxxxxx xx dvojího xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rezidentství xxxxxxx xxxxxx x obou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyplývá-li z xxxxxxx xxxxx §21 xx 23, že xx členská entita xx 2 xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx, xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vyloučení částky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx částka xxxxxxxxxx daní xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x režimem zdanění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 stanovena x obou státech xx xxxxxx výši xxxx je xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxx pouze x toho xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx zisku xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx podle xxxxxxxx 4 v xxxx xxxxxxx stejná xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x mateřskou xxxxxx, xxxx

x) xxxx xx xxxxx, podle xxxxx právního řádu xx ustavena, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx mateřská entita xx státě určeném xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx, jako xx xxxxxxxx pravidlu xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, z xxxxx je xxxx xxxxxxxx entita, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyloučeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 4 xxxx. 4 xx 6)

§25

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx-xx se v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx rozhodný xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (čl. 4 xxxx. 7)

Xxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se postupu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§26

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x postupu xxxxxx xxxxxxxxxxx daně

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx poplatník xxxxxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx určení dorovnávací xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx poplatník, xxxxx xx

x) podávající xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 45 xxxx. 3)

§27

Druhy rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx týkající xx postupu xxxxxx xxxxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx trvání xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) krátkodobé xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí.

CELEX 32022X2523 (xx. 45 xxxx. 1 a 2, xx. 23 x xx. 35 odst. 5)

§28

Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx daně

(1) Jednorázové xxxxxxxxxx činí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně, a xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastane.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu x dorovnávací xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx činí.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx, xx jednorázové xxxxxxxxxx neučinil. XXXXX 32022X2523 (xx. 35 xxxx. 5)

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxx správci xxxx x informačním xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dorovnávací xxxx, xxxxx xx podáván xx zdaňovací období, xxx které se xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx, xx krátkodobé xxxxxxxxxx neučinil.

(4) Krátkodobé xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže poplatník xxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx dorovnávací xxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx předcházejícího xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 45 xxxx. 2)

§30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx určení xxxxxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx střednědobé xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx pro xxxxxx informačního přehledu x dorovnávací dani, xxxxx

x) je xxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxxxxxxx období, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) by xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx podávající xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx poplatník xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Střednědobé rozhodnutí xx po xxxxxxxx xxxx účinnosti obnovuje, xxxxxx poplatník rozhodne x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx prvnímu dni xxxxxxx zdaňovacího období, xxx které xxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx včas xxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x neobnovení xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, může xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 45 xxxx. 1)

§31

Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxx xxxxxx stát, ze xxxxxxx xxxx členské xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxx informační xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx členské entity xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), pro xxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx přehledu, xx xxxxxx dlouhodobé rozhodnutí, x to xx xxxxx xxx podání xxxxxxx informačního přehledu x dorovnávací dani, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx členské xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx sdělení xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxx budoucí zdaňovací xxxxxx zrušit x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx prvního xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx dlouhodobého rozhodnutí xx poplatník dorovnávací xxxx povinen xxxxxx xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx prvního ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx poplatník xxxx toto xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 23 xxxx. 1, 4 x 5)

Xxxxx X

Xxxxx dorovnávací xxxx x xxxxx xxxxx

§32

Xxxxx k xxxxx x příjmů

Dorovnávací xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx x xxxxxx.

§33

Neuznatelnost xxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx zaplacenou x xxxxxxxxx xxxxx uznat xx výdaj xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

§34

Snížení xxxx ovládající xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, která xx stanovena ovládající xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx ovládané zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx dani x xxxxxx právnických xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxx příjmů x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem, xx kterých xxxx xxxxxxxxx daň ovládající xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovena.

CELEX 32016X1164 (xx. 8 xxxx. 7)

Xxxxx XX

Xxxxxxxx ustanovení

§35

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx státem. XXXXX 32022X2523

§36

Xxxxxxxx měny

(1) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx určení xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů.

(2) Xxx xxxxxxxx české xxxx cizí xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxxx obdobně xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx z příjmů. Xxx xxx se xxxxxxx xxxxx vyhlášené Xxxxxxxxx centrální bankou.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxx než xxxx xx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 použije xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Zveřejnění dokumentů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x zamezení dvojímu xxxxxxx příjmů a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktuálním přehledem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pravidel Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x uvedením místa, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

GLOBÁLNÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxx

Díl 1

Xxxxxx ustanovení

§38

Účetní xxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účetní xxxx xxxx ztráta xxxxxxx entity xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x

x) x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x vynaložením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zisk xxxx xxxxxx členské xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx výkaznictví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx entity, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx ztráta členské xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx schváleného rámce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx entity xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkaznictví,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx spolehlivé x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1 000 000 XXX

1.&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx postupu, xxxxx xx xxxx xx rámce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx položky xxxxxx xxxx nákladů xxxx xxxxxxxxx x

2.&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx účetního výkaznictví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx mateřská xxxxxx účetní závěrku xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx účetního výkaznictví, xxxxxx xx tato xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx účetní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tohoto xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x přijatelným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účetní xxxx nebo ztráta xxxxxxxx xxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k podstatnému xxxxxxxx konkurenceschopnosti, xxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxx zásada xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 15)

§39

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(1) Vyloučeným podílem xx zisku se xxx xxxxx dorovnávacích xxxx rozumí xxxxx xx zisku přijatý xxxx vykázaný x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podílu xx xxxxx, který xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx spojeno xxxxx xx podíl xx xxxxx, a xxxxx drží členská xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílem xx xxx rozdělení xxxxx po dobu xxxxxx xxx jeden xxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v investiční xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podíl xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx vedle xxxxx na podíl xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx podíl na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x x hlasovacím xxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xx zisku xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx podílem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx podílem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxx podílu xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak jeho xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx skupiny. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx výkazech xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx dorovnávacích xxxx, xxxx by xxx xxxxxx, xxxxx xx zachycena ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 16 xxxx. 1 xxxx. x))

§40

Xxxxxxxx dalších xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xx daň xxxx

1. xxxxxxxx xxxx vykázané xxxx xxxxxx x xxxxxxx a odložené xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxx xxxx vyloučeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výkazní xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx vykázané xxxx xxxxxx,

4. daně xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx státu,

5. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx podílem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

1. xxxxx xxxx členské entity xxxxxxx jako xxxxx x

2. se xxxxxxx xxxx ke dni xxxxxxxxx zisku této xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podíl na xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx, xxxxx je každý x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 %,

x) vyloučeným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti

1. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx reálnou xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxx vlastnického podílu, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu,

d) xxxxxxxxx ziskem xxxx xxxxxxx vyplývajícími x xxxxxx přecenění xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zahrnuté daně xx xxxxxxx období xxxxxxxxxxx z použití xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx postupu, xx xxxxxxx kterých xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx reálnou xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

3. xxxx xxxx xxxxxx původně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx x ztráty,

e) xxxxxxxxxxxx kurzovým ziskem xxxx ztrátou xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx liší, xxxxx jsou

1. xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxx xxxxxx funkční měnou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx členské entity,

2. xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxx entity x jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx měnou xxxxxxx xxxxxx,

3. zahrnuty xx xxxxxxx účetního xxxxx xxxx xxxxxx členské xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx kolísání směnného xxxxx mezi třetí xxxx xxxxx a xxxxxx funkční xxxxx xxxxxxx entity, xxxx

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx měnou xxxxxxx entity, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx tento xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx zahrnuty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxx xxx činnosti,

g) xxxxx xxxxxxxxxx měna xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx měna xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx entity pro xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, x xxxxx xx tato xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx měnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účetního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x) xxxxx xxxx měnou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx měnou xxx xxxxxx funkční xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx, z xxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxx provedla, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, z xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx členská xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx členské xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 XXX,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx počátečního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo ztráty x xxxxxxxxxx výkazním xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx zahrnout xx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahrnutých xxxx xxxxx §67, x

2. xxxxx účetních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx penzijními náklady xxxxxx mezi

1. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhů xxxx xxxxxx vzniklých v xxxxxxxxxxx x příspěvky xx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx výnosy xxxx zahrnuty do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx dané xxxxxxx xxxxxx,

x) zásadou xxxxxxx xxxxxxx zásada, xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx dosaženy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx skupiny,

p) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, který věřitel xxxxx nebo zčásti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prominutím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 16 xxxx. 1, xx. 16 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx a xx. 16 xxxx. 8)

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty

§41

Kvalifikovaný xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ztráta xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx xxxx ztrátě xxxxxxx entity xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 3 xxx 36 x xx. 15 xxxx. 1)

§42

Jurisdikční kvalifikovaný xxxx xxxx ztráta

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx x stát xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx úhrnu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxx vzniklých xx xxxx zdaňovací xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx x xxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období.

(2) Jurisdikční xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a stát xxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se nezohlední xxxxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxx xxxxxxxxx entit xxxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x menšinovém xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x menšinovém xxxxxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 26 xxxx. 2 x 3)

§43

Xxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxx nebo xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx období xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) náklady xx daň,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx kapitálové xxxxx xxxx ztráty,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zcizením aktiv x účetních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §109,

f) xxxxxxxxxxx kurzové xxxxx xxxx xxxxxx,

x) nepřípustné xxxxxxx,

x) položky xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx náklady.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx považuje xx zisk

a) kvalifikované xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx x xxxxxx oprávněné xxx xxxxxxxx převoditelným daňovým xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýhodněním.

(3) Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zvýhodnění xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxxxxx entity xxxxxxxxxx xx xxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 16 xxxx. 2 x 5)

§44

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx entit xxxx xxxx zaznamenána x souladu xx xxxxxxx xxxxxxx odstupu, xx xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx výši x byla v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx aktiva xxxx 2 členskými xxxxxxxx xx stejného xxxxx zahrnována xx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx zaznamenána x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxx xxxxxxx, upraví xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 16 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx)

§45

Vyloučení xxxxxxx x xxxxxxx vnitroskupinového xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx entity xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx tato xxxxxxx xxxxxx xx státu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx státu, xxxxx xx xxx xxxxxx s nízkým xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxx ujednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx členské xxxxxx, xxxx xx současně xxxxx x odpovídajícímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxx jí poskytuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx členská xxxxxx ze xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxx x nízkým xxxxxxxx, xxxx

2. by nebyl xxxxxx x nízkým xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 16 xxxx. 8)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx ztráty xxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxx xxxxxx účtovaná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx pojišťovnou v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx veškeré výnosy xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx pojistníkům xxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 16 xxxx. 10)

§47

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnutým do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tier 1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členské entity, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vedlejšího xxxxxxxx Xxxx 1 vydaným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxxxxxx xx náklad.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx má xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx nástrojem xxxxxxxxx do vedlejšího xxxxxxxx Tier 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se zahrne xx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

(3) Investičním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vedlejšího xxxxxxxx Tier 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx hodnota xx trvale snížena, xxxxxxx-xx xxxxxx stanovená xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vzniklých x xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tier 1 xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx3) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxx bankovní xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx třídy 1 s xxxxxxxx, xxxxx má podobnou xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx Tier 1 xxxxx xxxxxxx x), xxxxx

1. přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx; x případě xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx státu. XXXXX 32022X2523 (xx. 16 xxxx. 11)

§48

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy

(1) Xxx účely vyloučení xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx

x) ziskem x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. mezinárodní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx členská xxxxxx xxxxxxxxxx lodi, xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxx nakládat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lodního xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx výbavou x posádkou,

4. pronájem xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nákladu jiné xxxxxxx entitě xxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx lodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx členskou xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx roku,

c) vedlejším xxxxxx x mezinárodní xxxxx dopravy zisk xxxxxxxx členské xxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxxxx,

x) vedlejšími xxxxxxxxx lodní xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jinému podniku xxxxx dopravy, xxxxx xxxx xxxxxxxx entitou, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lodní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plavby,

3. xxxxxxxx x krátkodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vrácení xxxxxxxxxx,

4. poskytování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, pracovníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxxxxxxxx lodní dopravy,

5. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx jako nedílná xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lodí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxx kvalifikovaného zisku xxxx ztráty xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xxx xxxxxxxx xxxx x mezinárodní xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx lodí je xxxxxxxx prováděno xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx entita. Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx lodní xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zisků x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx entit xx stejného státu xxxx více než 50 % xxxxx xxxxxx členských xxxxx x mezinárodní lodní xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx výpočtu zisku x xxxxxxxxxxx lodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xxxxxx, xxxx ztráta xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nezohlední.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx vedlejších xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx určení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx entity odečtou xx výnosů členské xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Náklady xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x mezinárodní lodní xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx základě poměru xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přímo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odečtené xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5.

XXXXX 32022L2523 (čl. 17)

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx účastnické xxxxx xxxxxx

(1) Podávající xxxxxxx xxxxxx může xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx členská xxxxxx xxxx skupiny, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx entity xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx finančních výkazech xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx členské xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nahradí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, ze kterého xx xxxx entita.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx účastnické xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo výdajů, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx členské xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx výkazním xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výdajů xx xxxxxxxxxx vázanou na xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vykázána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prvnímu x výkazních xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrne xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx nákladů xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx odečtena xxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) celkové výše xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx akcie xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazních xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx výkazní období xxxx učiněno xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxx období, pro xxxxx xxxx střednědobé xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 obnoveno, xx xx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx entity xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxx výdajů na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odečtená x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 16 xxxx. 3)

§50

Rozhodnutí xxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Podávající xxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxx realizace.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx členská xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx entity ze xxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx učiněno, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x ztráty x xxxxx x účetních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zásady xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx investiční xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx hodnotě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx.

(5) Xx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxx účetního xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx jeho účetní xxxxxxx

x) x době, xxx xxxx aktivum xxxxxxxx nebo vznikl xxxxxx xxxx, xxxx

x) x prvnímu xxx xxxxxxxxx období, xxx xxxxx bylo xxxx xxxxxxxxxx učiněno, nastane-li xxxxx den xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(6) V xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx členské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx základě uvedeného xxxxxxxxxx,

x) přičte, xxxxx xxxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx, pokud účetní xxxxxxx převyšuje xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 16 xxxx. 6)

§51

Xxxxxxxxxx ohledně zcizení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zcizení xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, upraví xxxxxxx xxxxxx v daném xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5 svůj xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxx součástí je xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předcházejícímu výkaznímu xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 učiněno, xx při xxxxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 5 xxxxxxx xxxx §86.

(3) Zisk xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx učiněno, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx nejprve xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období pětiletého xxxxxx. Xxxxxxxx výše xxxxx xx xxxxxxx xx dalšího výkazního xxxxxx x xxxxxxx xx proti xxxxxxxxx xxxxxx ztrátám, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pětiletého xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx výše xxxxx, xxxxx zůstane xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxx xxxxx xxxxxxx kvalifikovaného zisku xxxx ztráty všech xxxxxxxxx entit xx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx místních hmotných xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxxxxx rozloží xx xxxx pětileté xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx členské xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx entit xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx aktiva, nedosahuje xxxxx ze zcizení xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xx výkazním xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 učiněno, rozdělí xx zbytková výše xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státu x xxx xxxxx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx každé x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nacházející xx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, a 4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 16 xxxx. 7)

§52

Xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx k jednotlivému xxxxx, xx xxxxxxx xx alespoň xxxxx xxxxxxx entita dané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxx účetní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx-xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx x transakcí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) ze státu, xxx xxxxx j x rozhodnutí xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx konsolidace xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx učiněno xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 16 xxxx. 9)

§53

Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ztrát x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Učiní-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného než xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vlastnický xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, pro xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmů xx základě xxxxxx xxxxxxxxx, zahrne se xxxxxx zisk nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. zisk xxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu v xxxxxx transparentní xxxxxx, xxxxx xx vykázán xx finančních výkazech xx základě xxxxxxxxxxx, x

3. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zcizením xxxxxxxxxxxx podílu a x souvislosti xx xxxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx upravené xxxx xxxxxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx a náklad xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x položkami xxxxx xxxxxxx a).

(3) Xxxxxxxxxxxxxx vlastnickým podílem xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx podíl x daňově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, účetní xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx daňově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podílu vrácena xxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýhodněním ani xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx celková xxxxxx xxxxxxx do tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx skutečností a xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxx kvalifikovaného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx

x) je xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeným podle xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx vedeno, xxx kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) věřitel xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx nejpozději do 12 xxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

c) věřitel xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně před xxxxxxxxxx xxxxx převyšují xxxxxxx tržní hodnotu xxxx xxxxx, x xx x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxx x) xxxx b).

(2) Učiní-li xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nezohlední se xxxxxxxxx dluh, pro xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xx prominutí dluhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxx x postup, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dlužníka.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxx částek:

a) částka, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx převyšují xxxxxxx xxxxx hodnotu xxxx xxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxx prominutím xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je dlužník.

Díl 4

Přiřazení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§55

Hlavní xxxxxx a xxxxx provozovna

(1) Je-li xxxxxxx entita xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. x) bodů 1 až 3, xx jejím xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nesestavuje-li xxxxx provozovna samostatné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla vykázána x xxxxxx samostatných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitým xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx ztráta xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stálou provozovnou xxxxx §6 xxxx. x) bodů 1 xx 3 xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx částky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx ohledu na xxxx xxxxxx podléhajících xxxx a výši xxxxxx uznatelných xxxxxxx xx xxxxx, ze xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx provozovnu xxxxx §6 písm. x) xxxx 1,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx provozovnu xxxxx §6 písm. x) bodu 2, xxxx

x) xx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx-xx o stálou xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. x) xxxx 3.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. x) xxxx 4, xxxx xxxxxx xxxx xxxx ztráta xx xxxxxxxx xx základě xxxxxx x položek

a) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx hlavní xxxxxx, x které xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx stát, x

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro daňové xxxxx ve státě, x xxxx xx xxxxxx entita, a xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx entity, xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxx 5 něco jiného.

(5) X xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) kvalifikovaná xxxxxx xx náklad xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx této xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x

2. není započtena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx stálá provozovna,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 18)

§56

Xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx entitou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx struktury, xxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je entitou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx struktury.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx entitou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx entitě xxxxx xxxxxxxx 3 až 5.

(3) Pokud xxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx provozovně xxxxx §55.

(4) Není-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx transparence, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxx vlastnickým členským xxxxxxx x poměru xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v této xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x prvkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entitě xxxx xxxxxxxx hybridní xxxxxx.

(6) Xx xxxxx xxxxxxxxxx podíl x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 19)

Xxxxx II

Upravené zahrnuté xxxx

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§57

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkazech členské xxxxxx xx dané xxxxxxx období na xxxxxxx

1. jejích xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zisku xxxxxxx xxxxxx, x xxx drží xxxxxxxxxx xxxxx,

x) z rozděleného xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx se nevztahuje x podnikatelské xxxxxxxx, xxxxx tyto daně xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx namísto xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx systému xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx kapitálem xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx složek založených xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zahrnutou xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnutí zisku,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx stanovená xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daní xx nezohlední zahrnuté xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx místních xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx krátkodobé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 20)

§58

Vymezení dalších xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx odloženou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která souvisí x

1. nejistou daňovou xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx časovým rozlišením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx,

1. x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §62 xxxx. 2, x

2. xxxxx xxxx na xxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx období,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odloženou xxx xxxxxx odpovídající

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §88, nemá-li xxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daní, xx-xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx záporná x xx-xx skupina x xxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 22 xxxx. 1)

Xxx 2

Xxxxxx upravené xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

§59

Xxxxxxxx xxxx zahrnutých xxxx

(1) Upravená xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx účetního xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx

x) zvýší o xxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k zahrnutým xxxxx xx dané xxxxxxx období,

b) sníží x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx období,

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx úpravy odložené xxxx a

d) upraví x xxxxxxx nebo xxxxxxx zahrnutých xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx právního xxxx xxxxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx xx dané xxxxxxx xxxxxx xx

x) zahrnutá xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxx xxxx zdaněním,

b) odložená xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je použita xx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 4,

x) zahrnutá xxx související x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýhodněním xxxx daňovým xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx x entitě xxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud tato xxxxxx zvýhodnění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx daň xx xxxx xxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daní xxxxxxx xxxxxx xx dané xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx xx xxx xx xxxx výkazní xxxxxx vzniklý x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx části,

b) xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), pokud toto xxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxxx nákladu xx xxx,

x) zahrnutá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jako daňové xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx x jejích xxxxxxxxxx výkazech nezachází xxxx x úpravou xxxxxxxxxxx nákladů na xxx, xxxxxx xx xxxx zahrnutá xxx xxxxxxxx x daňovému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx uhrazen xx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se tato xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 21)

§60

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx upravených xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jednotlivém xxxxxxxxxx období a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výší zahrnutých xxxx xxxxxxxxx entit xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápornou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, je-li upravená xxxx zahrnutých daní xxxxxxx a xx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx kvalifikovaný xxxx. X částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporné částce xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx kladná x x xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxx kvalifikovaný zisk, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Vznikla-li xxxxxxxx záporná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x souvislosti x xxxxxxx ztrátou x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpětně, odstavec 2 se nepoužije.

CELEX 32022X2523 (čl. 21)

§61

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx daně

(1) Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zvyšující xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx daním x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 6.

(2) Xxxxxxxxx-xx daňová xxxxx uplatňovaná xxx xxxxx xxxxxxx nákladu xx odloženou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazbu, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx odloženou xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx výkazním xxxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxx xxxx nenárokovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx období x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx

1. uhrazeny x xxxxxxx xxxxxx výkazního xxxxxx x

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx za xxxx xxxxxxx období xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odložená xxxxxx pohledávka xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx, o xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) náklad na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x položkami xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx I xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxxxx, x) dopad xxxxxx ocenění nebo xxxxxx xxxxxxxx uznání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx se změnou xxxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a

e) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx související x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx pohledávka, xxxxxx xxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx daňové sazby, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přepočítána xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx daňovou pohledávku xxx přiřadit této xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvýšena, xxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 22 xxxx. 2 xx 6)

§62

Xxxxxxxx xxxxxxxx odložený xxxxxx dluh

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx odloženého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xx celkové xxxx úpravy odložených xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předcházejícím xxxxxx xxxxxxxxx období x

x) není vypořádána xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odložený xxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx x jehož xxxxxx není uhrazena xxxxx 5 následujících xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x jakém xx zohledněn v xxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxx daně členské xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx období xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx daní x xxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxx xxxxx §87.

(4) Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxx se xxxxxxxxx x odstavce 1 xx 3 se xxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx daňový xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx během 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx dluh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, které xxx přiřadit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyplývají x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx vyřazení x xxxxxxx x xxxxxx,

x) položky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistných smluv,

h) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx, z xxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

XXXXX 32022X2523 (čl. 22 xxxx. 7 x 8)

§63

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxx vzniká, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx státě, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ovládající xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx státu, xx xxxxxxx je tato xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx umožňují xxxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxx z xxxxxx xxxx zaplacené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xx snížení xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx členské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx pohledávka xxxxxxxx xxxxxx činí xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ovládaných xxxxxxxxxxx, které je xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, ze kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx má xxxxxxx xxxxxx daňovou xxxxxx xxxx zohledněním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx

1. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x

2. sazby xxxx, xxxxxx xxxx zdaňovány xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxx nezahrnuje xxxxxx xx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxx hlavy X této xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztráty xx xxx určení efektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx určené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daného xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxxxx daňová sazba xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vykázána xx xxxx určené xx základě xxxxx xxxxxx sazby, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx výši určené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je přiřaditelná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ztráty se xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx odložené xxxx xx zdaňovací období, xx kterém je xxxxxxxxx odložená xxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx zaplacenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

Xxx 3

Rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxx zahrnutých xxxx

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxx odložené xxxxxx pohledávky z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podávající xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx je členská xxxxxx skupiny, jejíž xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx entita, xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx z kvalifikované xxxxxx. Toto rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx, xx xxx účely postupu xxxxx §61 x 62 ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx součin

a) xxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určené xx xxxx výkazní xxxxxx x tomto xxxxx x

x) minimální xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 entita x xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx, xxxxx je nejvyšší xxxxxxxxx entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx snížení podle §69 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobích, x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx ve xxxx

x) xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx částka nižší.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx sníží x xxxxxx, xxxxx xx použije pro xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx do následujících xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Zruší-li xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávka x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx na xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 23)

§65

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nadměrné xxxxxxx částky nákladů xx odloženou daň

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x jednotlivému xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx entita xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx podávající členská xxxxxx, učinit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nadměrné xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx lze xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx úhrnu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxx který je xxxx xxxxxxxxxx učiněno. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporné xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx se v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx výše zahrnutých xxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx x daném xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx až do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx sníží xxxxxxxxxxx xxxx upravených xxxx xxxxxxxxxx daní.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x daňovou xxxxxxx x xxxx z xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odstavec 2 se xxxxxxxxx.

Xxx 4

Přiřazení xxxxxxxxxx xxxx

§66

Přiřazení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entitám

(1) Xxxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxxx entitám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) stálé xxxxxxxxxx se přiřadí xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxx x týká xx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx ztráty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zahrnutá xxx, xxxxx xx zahrnuta xx finančních xxxxxx xxxxxx transparentní entity x týká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přiřazených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 4,

x) členské xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx finančních xxxxxx její přímé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničních společností, x xx podle xxxxxx xxxx vlastnické xxxxxxx entity xx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx,

x) členské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx entity,

e) členské xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx výkazního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx přiřadí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxx vlastnické xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jako xxxxx xxx rozdělen, x xxxx zahrnutá xxx xx ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přiřazena xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx zahrnutou xxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx nižší x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příjmy,

b) xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xx státě, z xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členské entity, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovládaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx státě, xx kterého xx xxxx xxxxxxx entita.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx státě xx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Zahrnutá xxx vlastnické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s pasivními xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), se xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x d).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x jakém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dani xx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx

x) dividend xxxx ekvivalentů dividend,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) anuity, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(6) Xxxxx xx x kvalifikovaným xxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx entity xxxxx §55 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxx xx stálá xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 24)

§67

Dodatečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxx za předcházející xxxxxxx období, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx tato xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx vztahuje x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x daném xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx snížení xxxxxxxx xxxx, která xx zahrnuta do xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx členské entity xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx daňová xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xx toto xxxxxxx období xx xxxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xx 3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx tom sníží x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx s xxxxxxx závazku členské xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zahrnutých xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx §59 xx předchozí výkazní xxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxx sazba xxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx daň, xxxxx x takového xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daní uplatňovaných xx předchozí xxxxxxx xxxxxx xxxxx §59. Xxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx minimální xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx členské xxxxxx xxxx stávající xxxxxxx xx xxx x zahrnuté do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx určité xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx odpovídající 1 000 000 XXX, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xx 3 x tato xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zahrnutých xxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 25)

§68

Xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx učinit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daní.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1, považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxx, v němž xx úprava xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnutých xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx rozumí xxxxxx snížení jurisdikčního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených xxx daný xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 XXX.

XXXXX 32022L2523 (xx. 25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx třetí)

Xxxxx XXX

Xxxxx daňové xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxxxxxx zisku

Xxx 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxx entita x prvkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx transparence, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx 12 měsíců xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx období, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnutých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entity x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx 12 měsíců xx konce xxxxxx xxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto zisku x minimální daňové xxxxx nebo xxxx xxxxxx přesáhne.

(2) Kvalifikovaný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prvkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx kvalifikovaného zisku xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx podílu

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxxx rezidentem xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nejvýše 5 % xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entity, xxxx

x) veřejná xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezisková xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxx, pokud

(1) xxxx xxxxxxx rezidentem ve xxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

(2) drží xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 5 % xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx ztráta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ztrátu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx daň xxxxxxxx xxxxxxxx entity s xxxxxx daňové transparence xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx entita x prvkem daňové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávána xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx daňové transparence, xxxxx xx vlastnický xxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx struktury.

CELEX 32022X2523 (xx. 38)

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx x částku, xxxxx xx rozdělena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 měsíců od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxx dividendy xx zdaňovací období xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx do 12 xxxxxx xx konce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx rozumně předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx uhrazených xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx bude odpovídat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxx xxxx částku xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sníží xxx xxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx až xx nulovou výši xxxx x částku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 měsíců xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) fyzická xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je dividendou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejném xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl představující xxxxx xx xxxxxxx 5 % xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxx, který není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx daně, u xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dividend, xx xxxxx poměrně k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx řetězce xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podíl x xxxx takové xxxxxxx entitě, použijí xx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx, x xxxx je xxxxxxxx mateřská xxxxxx, xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, x xxxxx je xxxx kvalifikovaný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásobovacím družstvem xxxxx jako xx xxxxxxxxx podléhající xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dividenda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxx

x) družstvem xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx pořizuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx prodávaným xxxx xxxxxxxxxxx členy prostřednictvím xxxxxxxx,

x) režimem odčitatelných xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx drží xxxxxxxxxx xxxxx entity xx xxxxxx úrovni xxx, xx xx

1. zisk xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dividendou xx xxxxxx k členské xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx režim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. podíl xx xxxxx držitele xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxxx podle právního xxxx státu, z xxxxx xx tato xxxxxx, nebo 2. xxxxx xx xxxxx xxxxx družstva,

d) zásobovacím xxxxxxxxx družstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dále xx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozděluje xxxx xxxx mezi členy xxxxxxxxx x poměru x xxxxxx nákupům x xxxxx družstvu.

CELEX 32022X2523 (xx. 39)

Xxx 2

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§71

Xxxxxxxxxx ohledně xxxx x xxxxxxxxxxx zisku

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x jednotlivému státu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx skupiny, xxxxx součástí xx xxxx podávající xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně daně x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 40 odst. 1)

§72

Způsobilý xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx podávající členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx určená xxxx daň ze xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx x xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx zisku zahrne xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx nižší x xxxxxx částek:

a) xxxxxxxx xxxx zahrnutých xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro tento xxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) daň, která xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celý xxxx příjem podléhající xxxxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx členská xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx daně z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxx xxxx-xx téměř xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozdělený x xxxxxxxxxx výkazním období, x xxxx je xxxxxx xxxx zřízen, xx použije ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxx §87. Xxxxxxxx dodatečná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splatné x xxxxx xxxxx xxxxxxxx koeficientem, který xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X této xxxxx xxx všechna výkazní xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx zachycení daně xx xxxxx považovaného xx rozdělený v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) jurisdikčního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny x tomto státě xxx každé xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozdělený vznikne xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 40 xxxx. 1, 2 a 7)

§73

Povinnosti v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx toto rozhodnutí xxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Částka xxxx xx zisku xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 2 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxxx výkazního xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx opětovné xxxxxxxxx daně ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zřízených v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx období ve xxxxxx ke skutečnému xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx pro opětovné xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 se sníží, x xx xx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) jurisdikční xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx stát x

x) minimální xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx daný xxxx xxxxx po snížení xxxxx odstavců 1 xx 3, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx opětovné zachycení xxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 xx 3.

(5) Xxxxxxxx zůstatek xx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnutých xxxx stanovených xxxxx xx dané xxxxxxx xxxxxx. Efektivní daňová xxxxx skupiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §87.

(6) Xxxx, které xxxx xxxxxxxxx během výkazního xxxxxx x souvislosti xx skutečným xxxxxxxxxx xxxx tím, xxxxx xx xx rozdělení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx částku xx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx považovaného xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 4.

XXXXX 32022X2523 (xx. 40 xxxx. 3 až 6)

§74

Xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x vybranými xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Podávající xxxxxxx entita xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx investiční entitě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x daňově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx se xx xxxxxxxxxx entitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxx transparentní entitu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx státě, x xxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx entita, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxx tržní hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx entitě.

(3) Xxxxx členská entita xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné investiční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx podléhá xxxx xx xxxxxxx reálné xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vlastnickému xxxxxx x první xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investiční entitě, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnoty nebo xxxxxxxxx režimu xx xxxxxx xx svému xxxxxxx vlastnickému xxxxxx xx druhé uvedené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx podávající xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, určí xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx aktiva xxxx účetního xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx účetního xxxxx x prvnímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx obnoveno.

(5) Xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za investiční xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx vlastněna xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxx oblast pojišťovnictví xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 42)

§75

Xxxxxxxxxx ohledně použití xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx k jednotlivé xxxxxxxxxx členské entitě xxxxxxxxxx entity xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx členská entita xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve vztahu xx xxxxx vlastnickému xxxxxx x investiční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx daní, xxxxx sazba činí xxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x kvalifikovaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnou xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx entity, xxxxx rozdělení zisku xxxxxxxx, nejedná-li se x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity, se xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zisk xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikl xx xxxxxx roce xxxxxxxxxxxxxx danému xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen „xxxxxxxx rok“), xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx období. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx X xxxx xxxxx hledí xxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zdaněné xxxxxxx entity vzniklou xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x výpočtu efektivní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX této xxxxx a §76.

(5) Xxxxxxxxxxx kvalifikovaný zisk xxxxxxxxxx entity xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxx o

a) xxxxxxxxx xxx investiční xxxxxx,

x) zisk xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne vykazovaného xxxxxxxxx období, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx držen (dále xxx „rozhodné čtyřleté xxxxxx“),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozhodném xxxxxxxxx období x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxxx ztrát, o xxxxxx zatím nebyl xxxxxx nerozdělený xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx entity xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztrát xx xxxxxxxxxxxxx období.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx rok se xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxx nerozdělený xxxxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx entity xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 5 xxxx. b),

b) kvalifikovanou xxxxxx, x kterou xxx byl xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

(7) Pro xxxxx odstavců 2 xx 6 x 8 je zisk xxxxxxxxx xx rozdělený xx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x investiční entitě

a) xxxxxxxx xx entitu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zisku, který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx členská xxxxxx x neobnovení rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity xx xxxxxxxx xxx xx konci posledního xxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx toto poslední xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxx daňové xxxxx xx pro xxxxx xxxxx V xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daň nízce xxxxxxx členské xxxxxx xx toto výkazní xxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 43)

§76

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx entity

(1) Xxxxxxxxx-xx členská entita xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx entitou x xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxxx entitou, xxxxxxxxxx xxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx sazba xxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxx xx efektivní xxxxxx sazby skupiny xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx je xxxx entita.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 činí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, že xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daní x přiřaditelný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ztrátě.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) upravenou xxxx xxxxxxxxxx daní, kterou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuté xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx ziskům, jež xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nadnárodní skupiny xxxx vnitrostátní skupiny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx entity xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx

x) procentní xxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx výše

1. přiřaditelného xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypočtené xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) minimální xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxx více xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx se xxxxxx výše xxxxxx xxxxx vyloučených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxx x výše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

(8) Xxxx investiční xxxxxx vyloučený xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určí xxxxx §81 xx 83. Xxxxxxxxx xxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zohlední, xx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx entity.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx entity xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 8 xxxx podle §96 x xxxxxxxxxxxx xxxxx x těm podílům, xxxxx nejsou předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x investiční entitou xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx entitou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 41)

Hlava IV

Zjištění xxxxx xxxxxxxxxxx daně

Xxx 1

Xxxxxxxxx daňová xxxxx

§77

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Efektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivý xxxx xx xxxx, xxxxx

x) xx xxxx skupina xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx velkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx zdaňovacím období x tohoto xxxxx x

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx skupiny.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx sazba xxxxxxx xxx dané zdaňovací xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx

x) jurisdikčního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daní xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx a

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxxx období a xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx daňová xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxxxx na 4 xxxxxxxxx místa.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x kvalifikovaný xxxx xxxx ztráta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnictví, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 26 xxxx. 1 x 3, xx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxx x čl. 31 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx druhý a xxxxx)

§78

Efektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx

Xx členskou xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx by xxxx x jiného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx členské entity xxxx skupiny.

CELEX 32022X2523 (xx. 26 xxxx. 4)

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§79

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx skupiny pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stát xx xxxx, pokud xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období z xxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxx daňová xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx zdaňovacím období xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx období x xxxx a

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx x xxxxx xxxxx a

b) rozdílu

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx toto zdaňovací xxxxxx x tomto xxxxx x

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních dorovnávacích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx toto zdaňovací xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx sazba xxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx x stát xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx daňové xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx nadměrný xxxx skupiny xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stát xxxx xxxxxx xxxxxx

x) jurisdikčního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období x xxxxx x

x) úhrnu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxx skupiny xx xxxx zdaňovací xxxxxx x xxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 11 xxxx. 2 pododstavec xxxxx x xx. 27 xxxx. 1 xx 4)

§80

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx daň xx xxxx xxx xxxxxxxx entitu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zisk xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skupiny.

(2) Xxxxx dorovnávací xxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx a stát xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xxx toto zdaňovací xxxxxx x xxxx x

x) xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxxx, a

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzniklých x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx téže skupiny.

(3) Xx-xx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx skupiny xxx xxxx zdaňovací xxxxxx x xxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx určení výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxx §87 odst. 1 xx 3 x v tomto xxxxx xxxx xx xxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu podle xxxxxxxx 2 kvalifikovaný xxxx xxxxxxx členským xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdaňovacím období, xxx xxxxx je xxxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx, x to xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx entit xxxx skupiny.

(5) Dílčí xxxxxxxxxxx daň podle xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 27 xxxx. 5 xx 7)

Xxxxx 2

Zisk vyloučený xx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx

§81

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xx

1. plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxxx x podobě xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx samostatný a xxxxx osobní xxxxxxxx,

2. xxxx z příjmů x ze xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) způsobilými xxxxxxxx xxxxxx

1. pozemky, budovy x xxxxxxxx nacházející xx x daném xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx,

3. právo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx státě,

4. xxxxxxxx nebo obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xx kterými xxxx xxxxxxx významné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiv,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv průměr xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx mateřské entity,

1. xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a

2. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 28 odst. 1 a 5)

§82

Xxxxxx zisku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xx xxx daný xxxx xxxx xxxx xxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mzdových xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx entit xxxxxxx x tohoto xxxxx x x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxx xxxxx.

(2) Podávající xxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx entita, xxxxxx krátkodobé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zisku xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx podávající xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 2, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx je xxx daný stát xxxxxx.

(4) Xxxxxx mzdové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxx mzdových xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx entity, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupinu xxxx xxxxxxxxxxxx skupinu, jejíž xxxxxxxx je xxxx xxxxxx, ve xxxxx, x něhož je xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx způsobilých xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hmotných xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx ziskům x xxxxxxxxxxx lodní dopravy, xxxxx xxxx vyloučeny xxxxx §48.

(5) Xxxxxx xxxxxx aktiva členské xxxxxx xxxx 5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, x xxxxx xx tato členská xxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx za účelem xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dosažení xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) účetní xxxxxxx xxxxxxxx aktiv použitých x xxxxxxxx zisků x mezinárodní xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx §48.

(6) Xxxxxxxx-xx pracovník alespoň 50 % xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx činnost xxx xxxxxxx ve xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů xx xxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx státě.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členské entity, xxxxx xxx zahrnuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx zisku xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx období, xx kterou xx xxxxxxxxx v tomto xxxxx.

XXXXX 32022L2523 (čl. 28 xxxx. 2 xx 4)

§83

Způsobilé mzdové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx entita xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx mzdových xxxxxxx x vyňatých xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzdové náklady x xxxxxxxxx hmotná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx entity podle §55 odst. 1 xxxx §55 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzdové xxxxxxx x xxxx způsobilá xxxxxx xxxxxx nacházejí xx státě, xx xxxxxxx je xxxx xxxxx provozovna.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxxxx hmotných xxxxx způsobilé xxxxxx xxxxxxx x způsobilá xxxxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Při určení xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nezohlední xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx byl xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxx §56 odst. 1 nebo §69 xxxx. 5.

XXXXX 32022X2523 (xx. 28 odst. 6)

§84

Způsobilé xxxxxx xxxxxxx x způsobilá hmotná xxxxxx xxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx transparence a xxxxxxxxx xxxxxx aktiva xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §83, přiřadí xx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx entity x způsobilá hmotná xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx xx přiřazena xxxxx §56 xxxx. 4, xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, z něhož xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx s xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x poměru x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx podle §69 odst. 1 x 2, xxxxx xx pracovníci x xxxxxxxxx hmotná xxxxxx xxxxxxxxx xx státě, x něhož je xxxx entita s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx mzdové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx entity vyplacené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx transparence x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přiřazeny xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx velké xxxxxxxxxx skupiny xxx xxxxx vnitrostátní xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 28 xxxx. 7)

§85

Xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxx entitou, xxxxx není x xxxxxxx státu, xxxxxxxx xx xxxx vyloučený xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 28 xxxx. 8)

§86

Investiční xxxxxx

Xxxx vyloučený xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx hmotná xxxxxx členské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v daném xxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 28 xxxx. 9)

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx dorovnávací xxx

§87

Výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vyžadována xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacímu xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dorovnávací xxx skupiny xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňovou sazbu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx skupiny, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx provést xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň skupiny xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx stát, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxx 4 xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx výkazním období, xx kterém xx xxxxxxxxxxxx xxx stala xxxxxxxx x xxxxxx x této lhůtě xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxx xxxxxxx.

(4) Pokud za xxxx zdaňovací xxxxxx x daném státě xxxxxx xxxxxxxxx dorovnávací xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jurisdikční kvalifikovaný xxxx, xxx xxxxx xxxxx V této xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx zisk xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období xxxx x xxxxxxx, xx dodatečná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxxx §88 xxxx. 1, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxx členské entitě x

2. xxxxxxxxx daňové xxxxx,

x) jinak než xxxxx §88 xxxx. 1, xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

2. minimální xxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 x dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xx ni xxx xxxxx xxxxx V xxxx xxxxx xxxx xx nízce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 11 xxxx. 3 x xx. 29)

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxx upravených xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx upravená xxxxxxxx xxx

(1) Pokud xx výkazním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx upravených xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx skupiny x xxxxx státě xx xxxxxxx x nižší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx toto xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx součin

a) čisté xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx dorovnávací xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přiřadí členské xxxxxx x xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x minimální xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx částky, xxxxx xxxx rozdíl

a) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxxxx xxxxxx sazby a

b) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 21)

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§89

Členská entita x xxxxxxxxxx vlastnictví

Pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x menšinovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 %,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členská xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx entity v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx členská xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x menšinovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx entitou x menšinovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx entita x xxxxxxxxxx vlastnictví, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 31 xxxx. 1)

§90

Xxxxxxx přiřazované dorovnávací xxxx

(1) Xxx účely xxxxxxx efektivní daňové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se podskupina x xxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x menšinovém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž součástí xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxx entita v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dorovnávací xxx pro takovou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx daňové sazby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejíž xx xxxx xxxxxx x menšinovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx tom xx postupuje xxxxx xxxx X až XX a XX xxxx části xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x menšinovém vlastnictví, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxx x xx. 31 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx)

Oddíl 5

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

§91

Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxx

(1) Podávající xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tato podávající xxxxxxx entita, učinit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se nepoužije xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx podávající xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1, xxxxx, xx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období x xxxxx, xxx xxxxx xx toto rozhodnutí xxxxxxx, je nulová, xxxxx průměr

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx z tohoto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 000 000 EUR x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zdaňovací xxxxxx a 2 xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxx xxxx xx nižší xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 XXX.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx prováděn,

b) kvalifikované xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo ztráta xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxx x žádného xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx úhrn xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státu xxxxxxx xxxx zvýšený x úpravu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx I xxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 30)

§92

Výjimky x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně

(1) Xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxx vypočítaná xx xxxxxxx údajů xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entita a xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, že jurisdikční xxxxxxxxxxx daň xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx toto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx pro toto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx není xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pravidlu bezpečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxx pro xxxxx xxxx x dané xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(5) K xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx jurisdikční dorovnávací xxx xxxxx přiřadit xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx daně xx 36 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pochybností xxxxxxx skutečností umožňujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx státu, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx poplatníka, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx odstranil, x

x) x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) přechodné xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístavu založené xx informacích xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 11 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxx a xx. 32)

Xxxxx V

Pravidla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň

Díl 1

Pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxx

Oddíl 1

Xxxxxxx entity xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

§93

Nejvyšší mateřská entita

Nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx entitou, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 5)

§94

Střední xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx drží xxxxxxxxxx podíl x xxxxxxx xxxxx nízce xxxxxxx xxxxxxx entitě.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidlu xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1

1. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx střední xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 x

2. xx xx xxxxx, xx xxxxxx podléhá xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 6 x 7)

§95

Xxxxxxxx vlastněná xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlastněná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x alespoň xxxxx xxxxx zdaněné členské xxxxxxx

x) všechny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo drženy xxxxx xxxxxxxx vlastněnou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zahrnutí xxxxx.

XXXXX 32022L2523 (čl. 8)

Xxxxx 2

Uplatňování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

§96

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pravidla xxx zahrnutí zisku

(1) Xxxx přiřazované dorovnávací xxxx přiřazená poplatníkovi xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx činí xxxxxx

x) úhrnu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zdaněné členské xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnický xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx x

x) xxxxx xxxxx dorovnávací daně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s nízkým xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx členskou xxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníkovi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) dílčí xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx dani za xxxx xxxxxxxx entitu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členské xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxx o kvalifikovaný xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnickým xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx poplatník, x

x) kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dílčí xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxx 1.

(5) Kvalifikovaný xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílům xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, činí xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxx členské xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak, xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) byly xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxx nepřímo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx entit, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 5, 6, 7, 8, xx. 9 xxxx. 1 a 3 x čl. 9 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx)

§97

Xxxxxxxxx přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku

Část xxxxxxxxxxx dorovnávací daně xxxxxxxxx poplatníkovi xxxxx xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx xx xxxxx x dílčí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, která je x daném xxxxxxxxxx xxxxxx přiřaditelná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxx mateřské xxxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxx drží přímo xxxx xxxxxxx vlastnický xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx daňová povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 10)

§98

Rovnocennost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx xx považuje xx rovnocenný xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx pravidel xxxxxxxxxx x xxxxx souboru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vypočítá a xxxxx xxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx zdaněným xxxxxxxx entitám této xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxx 15 %, xxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) pro xxxxx výpočtu efektivní xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxx sloučení xxxxx xxxxx takových entit, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možnost snížit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x

2. kvalifikovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx českou xxxxxxxxxxx xxx x

x) tento xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soubor xxxxxxxx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie vydaného Xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 52 xxxx. 1)

Xxx 2

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk

§99

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk

Členská entita, xxxxx xxxx investiční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) ze xxxxxxx státu,

1. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zdaněním; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxx zdaněným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. 12 xxxx. 3, čl. 13 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx. 13 xxxx. 3)

§100

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přiřazená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx poplatníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 12 xxxx. 1, xx. 13 odst. 1 a xx. 14 odst. 1)

§101

Celková xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny x

x) xxxxx dílčích xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx, x xxxxxxxx těch xxxxxx dílčích xxxxxxxxxxxxx xxxx přiřaditelných mateřské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx písmene x) platí, xx xx xxxxxx dorovnávací xxx xxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxx, že dílčí xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx členské entitě xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx ve xxxxxx x této nízce xxxxxxx členské entitě.

CELEX 32022X2523 (xx. 14 xxxx. 2 xx 4)

§102

Podíl státu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx státu xx xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxx dané zdaňovací xxxxxx součet

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx období x

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx xx státu, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidlo pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx hmotných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiv všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatečně xxxxxxx xxxx, vykázaných x xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxx xxxxx xx celkové xxxxxxxxxxx dani xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx dorovnávací xxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx za toto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 3 xx nepoužije, xxxxx xx xxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxx xx xxxxx státech,

a) xx kterých xxxx xxxxxxx entity xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxx xxxx xxx xxxx zdaňovací období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx, určí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čistá účetní xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxx entity xxxxxxxxxx xxxxxxx ze státu, xxxxx podíl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nulový.

CELEX 32022X2523 (xx. 14 xxxx. 5, čl. 14 xxxx. 8 xxxxxxxxxxx xxxxx x xx. 14 xxxxx x xxxx. 9)

§103

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dani

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dané xxxxxxxxx období činí xxxxxx

x) xxxxxx

1. jedné xxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období x celkového počtu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny xx xxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv všech xxxxxxxxx entit xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, ze kterého xx poplatník, x xxxxx zdaňovacím období x

x) xxxxxx státu, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Podíl xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx entitou x xxxx českou členskou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx součin

a) součtu

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovníků stálé xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xx českou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejného xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. jedné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hmotných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x tomto zdaňovacím xxxxxx x xxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejného xxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxx xxxxx, xx kterého xx poplatník, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx poplatníka xx xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxx.

§104

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pracovníků xx pro xxxxx xxxxxxx podílů xx xxxxxxx dorovnávací dani xxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx mzdové náklady xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 x xxxxxxxx podle §55 odst. 2 xx 4, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celkové xxxxxxxxxxx dani

a) xxxxxxx xx xxxxx pracovníků xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx entity.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dani xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx členské entity xx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xx entita s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxx účely xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dani xx nezohlední xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 určí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx jiném xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx počtů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 14 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxx x xx. 14 xxxx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x čtvrtý)

§105

Xxxxxx xxxxxx

(1) Hmotnými xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx podílů xx xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx entity xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiv.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxxx xxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxx §55 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxx §55 odst. 2 xx 4 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx do xxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx hmotných xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxx účely xxxxxxx podílů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dani xx nezohlední xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx entity,

b) xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.

XXXXX 32022L2523 (xx. 14 odst. 6 xxxxxxxxxxx druhý x xx. 14 xxxx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxx až xxxxxx)

Hlava VI

Zvláštní režimy xxx přeměny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

§106

Použití xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx rozpadu xxxxxx

(1) Xxxxx xx x libovolném x xxxxxxxxxx 4 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, platí, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinu xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních závěrek xx xxxxxx výkazní xxxxxx činí částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 750 000 000 EUR.

(2) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx entitou xxxx xxxxxxxx a xxxx entity nebo xxxxxxx zúčastněné na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xx sobě xxxxxxxx výkazních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnému xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxx výkazní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnutých x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx období xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 750 000 000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxx více xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“), má xx xx xx, xx prahové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) x prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx rozpadu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výnosy ve xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxx 750 000 000 EUR,

b) xx xxxxxx xx čtvrtém xxxxxxxx xxxxxx skončeném xx xxxxxxx, pokud xx skupina alespoň xx 2 z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 750 000 000 XXX.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxx ujednání, xx xxxxx základě

1. xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx entity xxxxxxx xx 2 xxxx xxxx samostatných skupin xxxxxx entitami xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx ujednání, na xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxx více xxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx stejnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 33)

§107

Vstup členských entit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxxx xx část xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce xxxxx.

(2) Efektivní xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx vypočítají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x roce xxxxx xxxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx ztrátu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cílové xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuty xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejvyšší mateřské xxxxxx;

x) x xxxx xxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkazním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx zahrnuté xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxx a xxxxxxxx xxxxx;

x) v roce xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx nejvyšší mateřské xxxxxx;

x) výpočet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx entity xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxxxxxx nabývající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odložené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx převáděné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx stejném xxxxxxx, xxxx kdyby nabývající xxxxxxxxxx skupina xxxx xxxxxxxxxxxx skupina xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx;

x) x odloženými xxxxxxxx xxxxx cílové xxxxxx, které xxxx xxxxx zahrnuty xx xxxx celkové částky xxxxxx odložené daně, xx zachází xxx xxxxx §62 xxxx. 2 x 3 xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadnárodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupinou x xxxx s xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx mělo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnutých xxxx xxx účely §62 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zachycena;

g) xx-xx xxxxxx entita x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx členskou entitou xxxxxxx 2 nadnárodních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin.

(3) Xxxxx xxxx, z xxxx xx xxxxxx xxxxxx, nebo v xxxxxxx daňově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xx nacházejí xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx kontrolního xxxxxx stejným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahrnutou xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a protiplněním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v cílové xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dluhů, x to x xxxxx z xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 vyplývá xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxxx entita, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx členskou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny x xxxxxxxx převodu přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů x xxxx xxxxxx xxxx xx stane xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxx.

(5) Rokem změny xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxx xxxxxxx období, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) zcizující xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx cílovou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupina, xxxxx součástí xx xxxxx cílová xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 34)

§108

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx entity x nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx entita z xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx částka xxxxxxx xx odloženou xxx xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x uplatní xx xx xxxxxx xx xxxxxxx, x níž xxxxxx vystupuje.

§109

Převod xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Zcizující xxxxxxx xxxxxx zahrne xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx ztráty.

(2) Nabývající xxxxxxx entita určí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ztrátu xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x účetních xxxxx xxxxxxxxxxx podle rámce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x reorganizací, xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x takového xxxxxxx x

x) nabývající xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ztrátu na xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dluhů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxx a účetních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx které zcizující xxxxxxx xxxxxx vznikne xxxxxxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx státu, x xxxx je nabývající xxxxxxx entita, xxxxxxxxxx xx účelem zohlednění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

(5) Podávající xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx entitě učinit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx reálnou xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx podávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účely xxxxxxx nebo oprávněna xx státě, x xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxx, upravit xxxxxx xxxxx aktiv x xxxx xxxxx xxxxxxxx dluhů na xxxxxxx hodnotu,

a) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx svých aktiv x xxxxxxxx dluhů, xxxxx xx

1. xxxxx xxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx aktiva nebo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx daně (xxxx jen „rozhodná xxxxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx rozhodné xxxxxxxx a

2. xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx nekvalifikovaný zisk xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xxxx účetního xxxxx xxx účely účetního xxxxxxxxxxx bezprostředně po xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx ztráty ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxxxx x

x) zahrne xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx

1. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx rozhodná xxxxxxx, xxxx

2. jedna xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se zahrne xx výkazním xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a x každém xx 4 bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx skupinu, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, zahrne xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx členskou xxxxxxx členská xxxxxx, xxxxx zcizí xxxxxx x účetní xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx entita, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, rozdělení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupu, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xx převod xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx části xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxx entity xxxxx §107 odst. 4, xxxx není-li xxxxxxxxxx xxxxx protihodnota, nemělo-li xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxx význam,

2. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx entity x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zcela ani xxxxxx zdanění a

3. xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx nabývající členská xxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdanitelný příjem xx zcizení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx částek:

1. zisk xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. účetní zisk xxxx ztráta, xxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 35)

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§110

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Mateřská xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x přidružené osobě xxxxxxxxxx podniku, uplatní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx svému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na dorovnávací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx podniků. Xxxxxxxxxxx xxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx X až XX x XX xxxx xxxxx. Xxx xxx xx

x) xxxxxxxx podnik x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) společný xxxxxx považuje za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxx daň xxxxxxx xxxxxxxx společných xxxxxxx se sníží x xxxxxxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dani xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dorovnávací xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nedostatečně xxxxxxx xxxx podle §101.

(4) Xxxxxxxxx podnikem xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx 50% xxxxxxxxxx podíl, xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx mateřskou entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uplatňovat pravidlo xxx xxxxxxxx zisku,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx vlastnické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

1. která působí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxxx svých xxxxxxxxx,

2. xxxxx provádí xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx podle §43 xxxx. 1 xxxx. x) nebo c),

d) xxxxxxx x držení xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx výlučně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx xxxxxx

x) entita, jejíž xxxxxx, xxxxxx dluhy, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společným podnikem xxxxx xxxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx byly xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účetního xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); x těchto xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zachází xxxx xx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Dorovnávací daní xxxxxxxx xxxxxxxx společných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl mateřské xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx členských entit xxxxxxx společných podniků.

CELEX 32022X2523 (xx. 36)

Díl 3

Zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx x více mateřskými xxxxxxxx

§111

Xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 2 xxxx xxxx skupin xxxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx mateřskými xxxxxxxx, hledí xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxx skupin xxxx xx xxxxx jedné xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx mateřskými xxxxxxxx. Xx entitu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx entitu nadnárodní xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx x více xxxxxxxxxx entitami, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx řádcích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x více xxxxxxxxxx entitami xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nadnárodní skupiny xxxx vnitrostátní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x více mateřskými xxxxxxxx xx kombinovaná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx 2 x xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx 5 sestavená xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxx účetního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx entity jednotlivých xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx skupinu xxxx xxxxxxxxxxxx skupinu s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nadnárodní skupiny xxxx vnitrostátní skupiny x více xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Mateřská xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx všech nejvyšších xxxxxxxxxx xxxxx, uplatní xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx podle xxxxx X xxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxx xx svému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nízce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxxx dani, xxxxx tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxx xx skupin, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Členské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátní skupiny x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x členského xxxxx uplatní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx podle hlavy X xxxx 2 xxxx xxxxx. Xxx xxx zohlední xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x více xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx skupinou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx entity xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednu entitu xxxx stálou provozovnu xxxxxxxxxxx skupiny x xxxxxx státu, než xx stát, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) svázanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi 2 xxxx více nejvyššími xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatných xxxxxx, x jehož xxxxx

1. xxxxxxx 50 % vlastnických xxxxxx x xxxxxxxxxx mateřských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, omezení převodu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemně xxxxxxxxx x xxxxxx být xxxxxxxxxx převedena xxx xxxxxxxxxxx a

2. jedna x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, v xxx jsou aktiva, xxxxxx xxxxx, příjmy, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a peněžní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx kotací xxxxxxxx xxxx 2 xxxx xxxx nejvyššími xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx

1. xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx dohodnou, xx xxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx ujednání nejvyšší xxxxxxxx entity xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zisku nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx entit xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě smluvních xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx dohody, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

5. nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx sestavují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, v xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x peněžní xxxx entit ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiva, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jediné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 37)

XXXX TŘETÍ

DOROVNÁVACÍ XXXX

Xxxxx I

Přiřazovaná xxxxxxxxxxx xxx

§112

Poplatník daně

Poplatníkem přiřazované xxxxxxxxxxx daně xx

x) xxxxx členská xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a

2. je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny,

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxxxxx

1. českou xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxx velké xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 5 až 8, 12 a 13)

§113

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx nízce xxxxxxxxx xxxxxxxxx entit x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxx ohledu na xx, xx kterém xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 5 až 14)

§114

Xxxx daně

Přiřazovaná dorovnávací xxx činí úhrn

a) xxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx přiřazené xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, podléhá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x

x) části xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, podléhá-li poplatník xxxxxxxx pro nedostatečně xxxxxxx zisk.

CELEX 32022L2523 (xx. 5 xx 14)

§115

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xx

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx mateřská xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxx mateřská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesestavuje.

CELEX 32022X2523 (xx. 3 xxxx. 7)

§116

Rozpočtové xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xx příjmem státního xxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

§117

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxx členská xxxxxx, xxxxx

1. xxxx stálou xxxxxxxxxxx x

2. xx xxxxxxxx velké xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny,

b) hlavní xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx provozovna, xxxxx xx tato xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

2. součástí xxxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (čl. 1 xxxx. 2 x xx. 11 xxxx. 1 až 3)

§118

Předmět daně

Předmětem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx, xxx ohledu xx to, kterou xxxxxx členskou entitou xxx xxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 1 odst. 2 x xx. 11 xxxx. 1 xx 3)

§119

Xxxxxx xxxx

(1) Základ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zjištěnou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Postup xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxx xxxxx §122.

XXXXX 32022L2523 (xx. 1 xxxx. 2 x xx. 11 odst. 1 xx 3)

§120

Sazba xxxx

(1) Xxxxx xxxxx dorovnávací xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxx alokačních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxx součástí xxxx xxxxxxx xxxx poplatník.

(2) Xxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) kvalifikovaného xxxxx poplatníka a

b) xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. efektivní daňové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podíl

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) kvalifikovaného xxxxx xxxxxx poplatníka xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činí xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklého xx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

CELEX 32022X2523 (xx. 1 odst. 2 x xx. 11 xxxx. 1 xx 3)

§121

Xxxxxxx xxxx

Xxxxx dorovnávací xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 1 xxxx. 2 x xx. 11 xxxx. 1 xx 3)

§122

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx základu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se daně xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoven x xxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx dorovnávací daně xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx poplatník, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx tuto xxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxx zákonem x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx lhůta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxx určení základu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přijatelného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkaznictví povoleného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx k podstatnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 1 odst. 2 a xx. 11 xxxx. 1 xx 3)

§123

Zdaňovací xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx xx

x) xxxxxx období, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx svoji konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx rok, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 1 xxxx. 2 x xx. 11 xxxx. 1 xx 3)

§124

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX

Hlava X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§125

Xxxxxxx dorovnávací xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx.

(2) Vyhledávací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx než správce xxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxx xxx správce xxxxxxxxxxx xxxx o provedení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

§126

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx

Xx-xx poplatníkem xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, může xx xxxxx zmocněnec xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 44 xxxx. 1)

§127

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx členského xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x členském xxxxx, a xx x rozsahu, ve xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxx poplatníkem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx dorovnávací daně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx doručení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatníka x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

§128

Xxxxxxxxxxx podání x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poplatníka x xxx, že učinil xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx učiněný xxxxx xxxxxxxx než podle xxxxxxxx 1 nemá xxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xx xxxxxxxxx.

Hlava XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x daňové přiznání

§129

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Poplatník xxxxx xxxxxxxxxxx daně xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx lhůtě xxxx daňové xxxxxxxx x xxxx dani.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx informační přehled x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nejpozději do 15 měsíců xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx. Xx-xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx poplatník povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Informační xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx dani xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x předešlý xxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 44 xxxx. 1, 2 x 5 xx 7 x xx. 51)

§130

Výjimka x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxx informační xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx informační xxxxxxx xx dané xxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx státu, s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxxx x dorovnávací xxxx, podala xx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dorovnávací dani xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx entita x tohoto xxxxx, xxxx

2. určená xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x

x) splňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx pro obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx poplatníka xxxxx xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx daně ve xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxx x identifikačními x xxxxxxxxxxx údaji xxxxxx, která informační xxxxxxx x přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx podala.

CELEX 32022X2523 (xx. 44 xxxx. 3 a 4)

§131

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxx informační xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx splněnou, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dané zdaňovací xxxxxx

x) xxxxx ve xxxxx pro podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dorovnávací dani xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně, který xx členskou xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k české xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x české xxxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx, xxxxxx poplatník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu x české xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x kontaktními xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx dani xxxxxx.

§132

Xxxxxx přiznání

(1) Poplatník xxxxx xxxxxxxxxxx daně xx povinen podat xxxxxx přiznání x xxxx dani nejpozději xx 10 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 22 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§133

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxx.

(2) Daňová xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx dni xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx k této xxxx.

Hlava XXX

Xxxxxxxxx xxxx

§134

Xxxxxxxx xxxxx xxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x) daně xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání, x) xxxxxxxxxx xxxxxxx doměřeného xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x) případného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

§135

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Daň xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání, a xx xx xxxx x xxx tvrzené.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě, považuje xx daň za xxxxxxxx xx výši 0 Kč; xxxxxx xx opožděné tvrzení xxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx poplatníkem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx výši tvrzeného xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podáno x průběhu doměřovacího xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx neuvádí xxx xxxxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předepíše xx xxxxxxxx daní.

§136

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daně x xxxx úřední

K doměření xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx může xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že poslední xxxxx xxx xxxx xx správné xxxx.

§137

Xxxxx x prekluzivním xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx daň nižší, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx roce xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx XX

Xxxxx pro xxxxxxxxx a placení xxxx

§138

Xxxxx pro stanovení x xxxxxxx daně

(1) Xxxxxx dorovnávací daň xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx této daně x xxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx splatnou.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx neběží xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx, xxxxx končí xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx této daně.

(4) Xxxxxxxxxx daňového xxxx x prodloužení, přerušení x xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx daně x xxxxx pro xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 11 xxxx. 3)

§139

Xxxxx xxx stanovení x placení xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxx stanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Hlava X

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx

§140

Zvláštní ustanovení x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité povahy

Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx 1 500 000 Xx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 46)

XXXX PÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXX DOROVNÁVACÍ DANĚ X POČÁTEČNÍCH OBDOBÍCH

§141

Daňové xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx daňovými dluhy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx x pro všechna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zohlední všechny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx který se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny.

(2) Odložená xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx daňový xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové sazby xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daného státu, xx-xx xxxx vnitrostátní xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx vykázána xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx nižší xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx daňová sazba, xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx přiřaditelná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účetního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odloženou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx kvalifikovaného zisku xxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2021.

(4) Je-li xxxx xxxxxxxxx entitami xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx aktiv s xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxx xx xxxx xx xxxxx určeném xxxxxxx xxxxxxxx aktiv.

CELEX 32022X2523 (xx. 47 odst. 2 xx 4)

§142

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidlu xxx xxxxxxxx zisku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx české xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jako xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx na přiřazovanou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nadnárodní xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx x výkazních xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxxx, xxxx

x) započaté v xxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx počínajícím xxxxxx dnem xxxxxxx x výkazních xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx dorovnávací xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xx součástí skupiny, xxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovenou x nulové xxxx, xxxxx je tato xxx stanovena xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) považované xx xxxxxx počáteční xxxx mezinárodní činnosti xxxx skupiny a

b) xxxxxxxx x xxxxxx 5 po sobě xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvního z xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xx považuje xx xxxxxx počáteční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud x tomto zdaňovacím xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny xxxxxxx x 6 xxxxxxx států x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hmotných aktiv xxxxx xxxxxxxxx entit xxxx skupiny x xxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxx nepřesahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 000 XXX.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx skupiny x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupinou.

(5) Xxxxxxxx hodnotou hmotných xxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx velké xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx státu.

(6) Určená xxxxxxxxxx entita, xxxxx xx poplatníkem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxx prvního xx zdaňovacích období, xxxxx xx xxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxx mezinárodní činnosti xxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 49 odst. 1 až 3, xx. 49 odst. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx x xx. 49 xxxx. 5)

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Hlava X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§143

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykázané xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx

1. xx státě, xxx xxxxx se určuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x

2. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxx, a nejistých xxxxxxxx xxxxx,

x) přechodným xxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2027 a xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 2028,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sazba xxxx ve xxxx

1. 15 % pro xxxxxxxxx xxxxxx započaté x letech 2023 x 2024,

2. 16 % xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2025,

3. 17 % pro zdaňovací xxxxxx započaté x xxxx 2026,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxx zemí xxxxxxxxxx a vykázaná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx státě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním výsledek xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx v daném xxxxx x kvalifikované xxxxxx xxxxx zemí,

g) xxxxxxxxxxxxxxx účetními výkazy

1. xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx finanční xxxxxx členských entit, xxxxx jsou sestaveny x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x těmito xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx spolehlivé,

3. finanční xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx zprávy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu malé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mateřské xxxxxx, xxxxx xx entitou x prvkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 x 2,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mateřské xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §70.

§144

Xxxxxxxxx pravidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní dorovnávací xxxx

(1) Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx krátkodobé xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) konzistence x

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx daného xxxxx obsahuje xxxxxxxx

x) xxxxxxx §38 odst. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pravidly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle kterých

a) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx místního xxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při sestavování xxxxxxxxxx výkazů všech xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státu, xxxxx

1. xx jejich xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxx účetního výkaznictví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkaznictví, xxxx

2. schváleným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x daného xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vypočte xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §38 xxxx. 1 x 2.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxxxxx odchylek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prováděcím xxxxxx. Podmínka xxxxxxxxxxx xxxx porušena, pokud xxxxxx řád xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxx xxx xxx stanoví xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxx stanoví přísnější xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 15 %.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx podmínky zkoumané x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§145

Xxxxxxxxx pravidlo bezpečného xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx

(1) Xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx podle zemí xx xxxx xxx xxxxxxxxx období. Xxxx xxxxxxxxxx xx činí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) x kvalifikované xxxxxx podle zemí xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 000 000 XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx skupiny, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx toto xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) v xxxxxxxxxxxxx zprávě xxxxx xxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx na členské xxxxxx, xxxxx xxxx xxx účely automatické xxxxxx informací, jejímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxx xxx xxxxx xxxx vyloučený xx základě ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x daném xxxxx x x xxxxx zdaňovacím období xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx státě za xxxx xxxxxxxxx období x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zprávě xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 32)

§146

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vypočítat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň skupiny xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxxxx obsažených ve xxxxxx podle zemí xxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx výnos xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx obsažených ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx učinit pro xxxx, ze xxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxx rozhodnutí lze xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x částka x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx, x jaké xxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x související xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dividend xxxxx §70, sníží xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxxxx xx investiční entita xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxx §74 xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx entitu x xxxxxxxx státu,

a) xxxx xx zjednodušená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx efektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxx určované xxx xxxxx xxxx, xxxxx §74 xx 76; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx skupiny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x této entitě, x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx držitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx xx xxxxxxx rezidentem, pokud xx fyzickou osobou, x xx xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu.

(5) Investiční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74 xxxx xxxxxxx xxxxx zjednodušenou efektivní xxxxxxx sazbu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxx xxxxxxx určované xxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny informací, xxxxxx předmětem jsou xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx za stát, x xxxxx je xxxx entita, xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §74 xxxx 75 x všichni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx entitě xxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx výsledku hospodaření xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx částka xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxx změny xxxxxx hodnoty, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx částka xxxxxxxxxxxx 50 000 000 XXX. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx sníženému o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx reálnou xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přechodného pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx se v xxxxx zdaňovacím období xxxxxxxxx xxx

x) členskou xxxxxx, která není x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §111, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxx, xx xxxxxx se x xxxxx zdaňovacím období xxxxxxxxx xx členské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx daně x xxxxxxxxxxx zisku,

d) xxx stát, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím zdaňovacím xxxxxx podléhala xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pravidlům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x tohoto xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx entita této xxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxx x xxxxxxxx přechodná xxxxxxxxxx

§147

Obecné přechodné ustanovení

Pro xxxxxxx xxxxxx započaté xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32022L2523 (xx. 56 pododstavec xxxxx xx čtvrtý)

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx

(1) Xxx výkazní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 31. prosince 2024 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlava X xxx 2.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxx mateřská xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx x členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po 6 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počínajících xx 31. prosince 2023 x xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx je x 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxx 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx entit.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025 x xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2026 xx xxx xxxxx xxxxxxx celkové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx za xxxxxx xx státu, z xxxxx je nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx skupiny, xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx obvyklá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 20 %. Xx se xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedená x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně z xxxxxx právnických xxxx xxxxxx Organizací xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbě xxxxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX 32022X2523 (čl. 50 xxxx. 2 pododstavec xxxxx)

§149

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšení xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 2023 xx 2032 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyňatých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxxxxx xx xxxx 5 % xxxxx §82 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx stanovená xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, pro xxxxx xx hodnota xxxxxxxxx, do 30. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32022X2523 (xx. 48)

§150

Xxxxxxx pětiletého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiřazovanou xxxxxxxxxxx xxx x počáteční xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx velkou xxxxxxxxxxxx skupinou, xxxxxx xxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxx §142 xxxx. 1 xxxx 31. xxxxxxxx 2023,

x) xxxxx §142 xxxx. 2 dnem 31. xxxxxxxx 2024.

CELEX 32022X2523 (xx. 49 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx)

§151

Xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxx xxxxx §51 xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx předcházející pátému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členské xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§152

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2023.

XXXXX 32022X2523 (xx. 56 pododstavec xxxxx) 

Xxxxxxxx xxxxxx

X. Obecná xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny x velké xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx xxx „xxxxx“) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/2523 xx xxx 15. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxx podniků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin x Xxxx (dále xxx „xxxxxxxx“). Xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx xxxx zakotvila pravidla xxx. Pilíře 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX/X20 „Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxxxx Xxx)“, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x prosince xxxx 2021, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (common xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx (xxxx xxx „Modelová xxxxxxxx“).

Xxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx č. 1 Xxxxxxxx BEPS, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx korporátního xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx x xxxx, xx zisky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 15 %. Xxxxxxxx nicméně xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx zákon xx čistě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxxxxx xxxx kjiným xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Pravidla stanovená xxxxxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podobě xxxx xxxxxx přímých xxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dorovnávací xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dorovnávacích xxxx x daní x xxxxxx upravených zákonem x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx z xxxxxx“), x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx by xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx daní xxxxxxxxx xx kolize. Z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxxx xxx“).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kapitolách x xxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

1. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu

Česká xxxxxxxxx xx od roku 2004 členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxx je xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x harmonizaci právních xxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx EU 2015/2060, xxxxxxxx Rady XX 2016/1164, směrnice Xxxx EU 2017/1852, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2101 x jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, tedy zdanění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxx xxxx, která xx xxxxxxx, její xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx modelových xxxxxxxx XXXX a směrnice Xxxx XX 2022/2523 xx dne 15. xxxxxxxx 2022 o xxxxxxxxx globální minimální xxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxx xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxx, které xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výši 15 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x xxxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pravidla proti xxxxx základu daně xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vnitřní xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxx a xxx xx vytvářena xxxxxxx. Xxxx pravidla xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „OECD“).

Na xxxxxxx xxxx uvedeného xxxx xx xxxxxx x daních z xxxxxx xxx 1. xxxxx 2019 zákonem x. 80/2019 Sb. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx XX 2016/1164. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx včleněno xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §38xx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx pravidla xxx zdanění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx účelovému vyvádění xxxxxxx generujícího xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx rezidenty x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx naplněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §38fa zákona x daních x xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti či xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy, hledí, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx obecně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx xxx polovina xxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx x xxxxx republice. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je poté xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daně o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 608/2020 Xx., xxxxx zpřísnil xxxxxxxx xxx situace, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční společnosti xxxxxxx x unijním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x daňové oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx Evropské xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či stálá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jurisdikci, xxx se automaticky xx veškeré xxxxxx xxxxxx xxxxx, jako xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x konstrukce xx shodná x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx při jejím xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx zdrojů. Vzhledem x xxxx xxxx xxxxx xxxx opatření xx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX/X20 x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx přijetí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxx 2, k xxxxxxx implementaci xx Xxxxx xxxxxxxxx následně xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx 14. xxxxxxxx 2021 xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX/X20 xxx řešení xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx zisku1 a již 22. prosince 2021 xxx představen návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel x xxxxx Xxxxxxxx unie.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zisky xx států, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx zdanění, xxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxx xx xx, kde xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zakotvena xx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx Xxxx XX 2022/2523 x xxxxxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nadnárodních xxxxxx podniků a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin x Xxxx, xxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 2022. Xxxxxxxx x xxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době xxxxxx x xxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx zakotvena, x xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx přijmout navrženou xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx jednotná xxxxxxxxx daňová xxxxx, xxxxx xx zajistit xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx celém xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základy xxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel (xxx. „xxxxxxxx XxxXX“ x angl. Xxxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx budou vybírány xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx velké xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx nižší než 15 %. Xxxx xxx provázaná pravidla xx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx“ x „xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx“. Xxxxxxxx entita xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zisku xx xxxx xxxxx přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxx zdaněné xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, z xxxxxx státu v Xxxxxxxx unii xxxx xxxx ni xx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx celou xxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxx se nízce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uplatnění pravidla xxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxx, xx xx xxxxxxxx bránit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx žádoucí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx opatření xxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trhu. X xxxxxx důvodu xx xxxxx vztahuje xxxxx xx entity, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 750 xxx. XXX nejméně xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vykonávají xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxx veřejné zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem.

K xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx určit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x to xxx xxxxx vnitrostátní xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx období a xxx každý xxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx sazba xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx x daném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx období ve xxxxxxx státě. Výchozím xxxxxxxxx xxx její xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nejvyšší mateřské xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kdy údaje x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx napříč xxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxxxx výsledku. Efektivní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo velké xxxxxxxxxxxx skupiny je xxxxxxxxx x minimální xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 15 %. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nadnárodní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v daném xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxx přiřazena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx 15 %. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entitě, xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx jsou, xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, použije xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx. Xx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx všechny xxxxx, x xxxxx xxxxxxx působí a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny.

Aby České xxxxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxx x dorovnávacích xxxx vybrané od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x Xxxxx republiky, xx xxxxxxx systém xxxxx dorovnávací xxxx. Xxxx daň je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2. Při xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx (xx. za x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx skupiny). Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx (xx. poplatníky xxxxx xxxxxxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxx, každého x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx české xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x převážné xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx přiřazení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnutí zisku, xxxx. pravidla pro xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bylo možné xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx, xxxx daň v xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (tj. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací daně; xxxxx by byla xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. „xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístavu“ (angl. „xxxx xxxxxxx“). Xxx xxxx po jeho xxxxxxx xx xxxxxx XXXX a následné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vypočítat xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx zisku, xxxx. xxxxxxxx xxx nedostatečně xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

X xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxx zákon obsahuje xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobilých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxx hladkého xxxxxxxx xxxxxxx dorovnávacích xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx let xx xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vyňaté xxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxxxxxx x pracovníky xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 %. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx velká xxxxxxxxxx xxxxxxx nachází x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x toho xxxxxx, xxx skupiny xxxxxx odrazovány xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pěti xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve více xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx let. X xxxxx dosažení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x administrativní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx de xxxxxxx xxx xxxxxxx x průměrnými výnosy xxxxxxx xxx 10 xxx. XXX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx. XXX x určitém xxxxx. Xx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani ani x xxxxxxx xxxxxxx, xx jejich efektivní xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx sazba. Uplatňování xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx x narušením xxxxxxxxxxxx x existence xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně ztrát x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx rozlišení, proto xxxxx konstruuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx narušení.

Při provádění xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx s bodem xxxxxxxxxx 24 směrnice, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Modelová xxxxxxxx x vysvětlivky a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Daňové xxxxx xxxxxxxxxxx z digitalizace xxxxxxxxx - xxxxxxxx xx globálním xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti erozi xxxxxxx daně (Xxxxx 2) xxxxxx Inkluzivním xxxxxx XXXX xxx XXXX, jakož x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxxXX, včetně xxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech, x to x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx „bezpečných přístavů“ xxxxx relevantní xxx xxx velké xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx vnitrostátní skupiny (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx eliminace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxx xx jurisdikční xxxxxxxxxxx daň skupiny xxxxxxxx za nulovou x není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx přístav“, xxxxx byl navržen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2026 xxxx xxxxx x končící 30. xxxxxx 2028 xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx nezbytné xxxxxx xxxxxxx jednu x xxxxxxxxxxxxx podmínek. Velká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 10 mil. XXX, musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx než 15 %, 16 %, 17 % xx xxxxxxxxxxx obdobích začínajících x xxxx 2023 (x 2024), 2025 x 2026 xxxx xxxx (ztráta) xxxxx xxxxxxxxxx skupiny před xxxxxxxx xx roven xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Obdobně xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx velkou xxxxxxxxxxxx skupinu.

Pro xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx nezbytné, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, přiřazení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx podání pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň x českou xxxxxxxxxxx xxx. Informační xxxxxxx x xxxxx dorovnávací xxxx by měl xxx stejnou xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx rozsah xxxxx xxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx, xx x xxxxxxx české xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zisku a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx daním xxxx xxxx členská xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx lze xxxx xxxxxxxxx splnit xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupina k xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nezbytnými xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx daná xxxxxx xx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi státem xxxxxxxxxx entity x Xxxxxx republikou. X xxxxxxx české dorovnávací xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx přehled x dorovnávací xxxx xxxx xxxxxxx správci xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, a xx za předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za dané xxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx něhož je xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxx informační přehled, xx už k xxxxxxxxxxx nebo české xxxxxxxxxxx xxxx, podávat xxxxxx. Informace xxxxxx x xxxxx informačního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx poté xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň x xxxxxx dorovnávací xxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx aplikace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, předpokládá xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu x xxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě stanovené xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx přehledů stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxx xxxx jsou Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx návrhem zákona.

Nadnárodní xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podrobné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x efektivní daňově xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, z nichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx pořádkem

Základní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů stanoví Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).

Xxxxx xx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxx slouží xxxxxx xxx všem xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x případech a x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Povinnosti xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx). X tomu xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 11 odst. 5, xxxxx xxxxxxxxx, xx daně x xxxxxxxx xxx ukládat xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxx xxxxxx xxxx, poplatků xxxx jiných obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx mnohokrát, xxxx. x xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 3/02, Xx. ÚS 12/03 xx Pl. XX 7/03 (vyhlášeném xxx x. 512/2004 Xx.). X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx:

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx moci (čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx), jakož x x xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxx (xx. 15 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx pro xxxxxxxxxxx široký xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxx, poplatek, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x tedy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x vlastnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dotčení xxxxxxxx xxxxxxxx chráněné, vlastnické xxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx, čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 1 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx).

3. Ústavní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení x xxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx principu xxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxxx (xx. 1 Xxxxxxx), tj. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx a práv, xxx x akcesorické x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx. X principu xxxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxx (xxxx. nález xx. xx. Pl. XX 22/92).

4. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxxx zásah xx xxxxx vlastnického (xx. 11 Xxxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx případy, x xxxxx xxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxx substrátu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (rdousícímu) xxxxxxxx dochází, xx-xx xxxxxxxxxx daň, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx důsledcích xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x majetkové podstatě xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x určitých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx provádí test xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxx do práva xx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. při xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x této xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxx slučitelná x xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy nezakládají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxx je nutno xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx přímých xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Evropské xxxx celkové harmonizaci, xxx xx. 115 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „XXXX“) stanovuje, xx Rada Evropské xxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx členských států, xxxxx mají xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ustanovení XXXX, která xx Xxxxxxxx xxxx svěřovala xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 115 XXXX xxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx v xxxxxxx x relevantním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/2533 xx xxx 14. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx skupin v Xxxx.

Xxxxx xxxxxx 115 XXXX xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx SFEU (xxxxxxx xxxxxx 19 XXXX, 45 XXXX, 49 XXXX, 56 XXXX, 63 XXXX) x dbát xx xx, aby xxxxxxxxxxx x neodůvodněné diskriminaci xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx XX. Xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravou budou xxxx principy plně xxxxxxxxxxxx.

5. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákona xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, x xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx zákony x právními xxxxxxxx xxxxx právní xxxx. Xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx vymezen x xx. 10 Xxxxxx, xxx xx princip xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Stanoví-li xxxx xxx. xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx případném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxx přitom xxxx xxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 49 xxxx. x) Ústavy xx xxxxxxx s xx. 11 odst. 5 Xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx x nálezu xxxxxxxxxxxx pod x. 403/2002 Sb. rozhodl, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx ústavního pořádku.

5.1. Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx práv

Pokud xxx x aplikaci Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“) x oblasti xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je zaručeno xxxxxxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Úmluvy, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx práva xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Itálii. Podle xxxxxx rozhodnutí daňové xxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx jádra xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx veřejný xxxxxxxxx xxxxxx mezi daňovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx převládá. Xxxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daňové xxxxxx x xxxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, nevztahuje, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx hmotněprávní x xxxxxxxx xxxxxxx x ní xxxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx Xxxxxx, která se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 6, xxx x x xxxxxx 7 Xxxxxx xxxx x článku 2 x 4 Xxxxxxxxx x. 7 k Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx. x xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx proti Xxxxxx. Článek 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nikoliv xxxx x xxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx případě xxx x xxxxxxxxx xxxxx práva Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx (x také xx) xxxx obsah xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Slučitelnost x xxxxx, xxx i xxxxxxx ustanoveními Xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestu (x xxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxx xx xxxxxxx zákona xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxx věci, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu bránit xx takovému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx svévoli dle xxxxxx 1 Protokolu x. 1 Úmluvy. Xxxxx xx xxxx xxx x využití xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxx domoci xx xxxxxx ochrany xx xxxxxxxx soudnictví x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §65 x xxxx. xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Takové xxxxxx řízení xxxxxx x zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x článku 6 Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, x řízení x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx naopak xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zachovány.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx soudní xxxxxxx, xxxxx xxxxx zůstává x x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx navíc xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení daně, xxxxx počne xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 4 zdaňovacích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxx stala xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x právní jistotě xxxxxxxxxx. Lze tedy xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx Úmluvy xx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.1.2. Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxx proti Xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxx 1 Xxxxxxxxx x. 1, xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákony, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx placení xxxx. Státům je xxxx umožněno přijmout xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonnosti, legitimity x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zákonnosti xx naplněn xxxxx, xxxxx je zásah xxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x obsahuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx x xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy. X xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx neústavnost potvrzená xxxxxxxxxx orgánem (Ústavním xxxxxx), xxxxx rozhodnutí xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (viz rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx X &xxx; L, x. x. x., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx).

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x širokém xxxxx smyslu) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů. Vzhledem xx skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx. 11 xxxx. 5 Listiny, xxxx. xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti daňového xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tudíž xxxxxxx.

- Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx x minulosti xxxxxxxxx řešena Evropským xxxxxx pro lidská xxxxx (xxxx. AGRO-B, xxxx. x r. x., proti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX-Xxxxx, x. x. x., xxxxx České xxxxxxxxx), xxx xxxx nutnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx potvrzena. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx s tím, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx textu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx formuluje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

- Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx nesprávnému xxxxxxx xxxxxxx xxxx představují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinností správce xxxx xx přitom x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §102 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku. Xxxxx xx toto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo by xxxxx chybělo, xx xx spojeno x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx (xxxx. §261 daňového xxxx). Xxxxx řádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxx řádu, upravených x §117 a xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx daňový řád x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx: námitku (xxxx. §159 daňového xxxx), stížnost (xxxx. §261 xxxxxxxx řádu) x xxxxxx na xxxxxxxxx (srov. §38 xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxxx, dojde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle daňového xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx obrátit xx xxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx tak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx konstatovat, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby zásah, xx xxxxxxx xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Aby xxx xxxxxxxxx legitimity xxxxxxx, xx xxxxx tyto xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx neexistuje xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx čl. 1 Xxxxxxxxx x. 1 xxxx k xxxx, xx jednotlivec nesmí xxx nucen xxxx xxxxxxxx individuální xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby), xxxxxx zabezpečování obživy xxx xxxx a xxx rodinu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, stejně xxxx xxxx případných xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx likvidační (xxx Mikrotechna, s. x. o., xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx XXXXX Xxxxxxx, s. x. x., xxxxx Xxxxx republice). Xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxx. škrtícímu (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx). X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xx xxxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxx hovořit x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x osobami, které xxxx ve stejném xxxx xxxxxxxx postavení, xxxx zacházeno nerovně, xxxx naopak, kdy xx s osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x odlišném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno stejně. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx žádné xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx nebyl opřen x žádný xxxxxxxxx x objektivní xxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx smýšlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx tak v xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx konstatovat, xx návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření, xx xxxxxxx kterého xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x základních xxxxxx xxx xxxxxxxx, že x ohledem xx xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxx xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.

5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právech

Mezinárodní pakt x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Sb. (xxxx xxx „Pakt“), xxxxxxxxx

- v článku 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,

- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

- v xxxxxx 14 x 15 xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestních xxxxxx,

- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromého xxxxxx a

- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx důvodů.

Tato práva xxxx zásadně xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výše. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xx xxx xxxxxxx pouze spolu x xxxxxxxxx jiného xxxxx), x případě Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x zákazu diskriminace xxxxxxxxx x xxxxx 5.1 xxxxx nezáviselo xx xxx, xxx xx toto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tedy xxx dovodit, xx xxxxxxxx právní xxxxxx xx x souladu x xxxxxxx 26 Xxxxx. X odkazem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx s Paktem.

5.3. Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx nadnárodní skupiny x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx daněmi xx xxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxx. nejedná xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x dorovnávacích daních xxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není x rozporu se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx z xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx dotčeny.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx

X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

6.1. Xxxxxx xx veřejné rozpočty

Dopady xx xxxxxxx rozpočty xxxx xxxxxx jednak xx státní xxxxxxxx x jednak na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx především xxxxxxxx krajů a xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopady na xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx zejména náklady xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Dopady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxx dopady, včetně xxxxxx na rodiny x dopady na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx dopadu na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx z Xxxxxxxx Country xx Xxxxxxx Xxxxxxx (dále xxx „XxXXx) podaných xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx let 2019 x 2020, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zastupujících xxxxx či „xxxxx xxxxxx“ a dále xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx entitách, xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx x za xxxxx XxXX podávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinnost xxxxxxx Xxxxxxxx XxXX xxxxxxx transpozicí xxxxxxxx 2016/881/XX x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podniků, jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx skupinu xxxx xxxxxxx 750 xxx. XXX a xxxxxxxx xx xxx na xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x EU, tak x xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxx států. Xxxxxxxx CbCR xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx x jurisdikce x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx XXXX, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX Xxxxxx Wages.

Celkový pozitivní xxxxx xxxx výnosu xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx x xxxxxxxx xxx nedostatečně zdaněný xxxx xxx xxxxxxxx xx nižší desítky xxx. Kč ročně. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxx pozitivní xxxxx xxxxxxxxx xx výši xxx 4 - 6 mld. Kč xxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxx právnických xxxx x 2 x. x. (xx xxxxxxxxxx 19 % xx 21 %) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadu, x xx xx částku xxx. 2 xxx. Xx ročně xx xxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2. Dopady xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx subjektů, xx xxxx dotýkat xxxxxxxx xxxxxxxxxx mateřských xxxxx x xxxxxxxxx 3200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx zavedení zvýšené xxxxxxxxxx sazby xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx. Pozitivní daňová xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx sazby daně x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx x 19 % xx 21 % xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdanění. Dle xxx xx XxXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrazně pod xxxxxxxxx 15% úrovní. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx měřitelný, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx spíše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění, xxxxx z xxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx dopadu vychází x dat xx xxxxxx období 2019 x 2020. Xxxxxxxx xxxxx zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zejména xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x neočekávaných xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 2. lednu 2021. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxx subjektů v xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopady, xxxxxxx xx mohlo xxx dosaženo xx xx xxxxx náběhu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sekundárních xxxxxx, xx. v dlouhém xxxxxx. Xxx však xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx legislativy). Xxxxxxxxxx dopad xxxx xxxxxx xx může xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx kterých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2 v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx České xxxxxxxxx) ze xxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v nejbližší xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxxxx xxx možnost xxxxxxxxxxx efektivity dosavadních xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

6.3. Dopady xx xxxxxxx daně

S ohledem xx xx, xx xx xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx úpravu informačního xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxx, x to x xxxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx Kč. Xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxxx:

- úpravy xxxxxxxxxx xxxx algoritmy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx aplikace XXX xxxxxx elektronických xxxxxxxxx xxx elektronická xxxxxx,

- xxxxxx související x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dodatečných xxxxxxxx xxxxxxxx,

- úpravy xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx,

- xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx x jednorázové xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx informačního systému xx xxxx vynakládány xxx ohledu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx probíhala x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx dorovnávacích xxxx xx stránce personální xxxxxxxxxxx navýšení xxxxx xxxxxxxxxxx správce daně xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x to x tři xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x oblasti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx pracovníky Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, mezinárodního xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

6.4. Dopady ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxxxxx charakter xxx xxxxx xx rovnost xxxx x xxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx ochranu práv xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx ochranu xxxx xxxx xx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx x ochraně xxxxxxxx a osobních xxxxx (XXXX)

8.1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Orgány Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dorovnávacím xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x v souvisejících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Předpokládaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx entitách odlišných xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx údaje, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2016/679, o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx údajů), x xxxxxx x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8.2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovaný xxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xx x xxxxx xxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 529/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx informační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx na řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

8.3. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů

V souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx při xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, co xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx daní dozvěděly. Xxxxx shromažďované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zpracovávány xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx hrozbou xxxxxx xx xx xxxx 500 000 Xx. Právní úprava xxxxxxxx v §9 xxxx. 3 daňového xxxx současně umožňuje xxxxxxx daně zpracovávat xxxxxx a jiné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx správu daní, x to xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

8.4. Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zacházení x osobními xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Navrhovaná právní xxxxxx x sebou xxxxxx xxx jiné xxxxxx xx soukromí xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx soukromí x osobních xxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

9.1. Xxxxxxxxxxx

Xxxxx jde x rozsah působnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tak xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxx xxxx diskrece zákon xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx zakotvující určitou xxxx diskrece sám x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx diskrece xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx zpřesňuje rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx kompetence xx xxxxxxx nebo upraveném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx schopen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivněji, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, které mají xxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ať xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx.

9.2. Xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xx věcně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podklady xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx kontroly x vynucování xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

9.3. Odpovědnost

Zvolená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxx působnost xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxx xxxx, xxxx. jiného xxxxxxxxx xxxxxx xx x daňovém xxxxxx xxxx xxxxxx osoba. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx popis xxx organizační xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx zveřejnit xx xxxxxxx zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxx seznatelná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §12 xxxx. 4 daňového řádu).

9.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx, resp. rozklad (xxxx. §109 a xxxx. daňového řádu). X xxxxxxx x §102 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx možné xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxx), x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx podává x xxxxxxxxxx xx případné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedenými v §110 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx xxxx možnost užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx daňového řádu (xxxx. §117 x xxxx. xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxx (xxxx. §159 xxxxxxxx xxxx), stížnost (xxxx. §261 xxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx nečinnost (xxxx. §38 xxxxxxxx xxxx).

9.5. Kontrolní xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx systému kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx a přezkumu xxxxxxxxx rozhodnutí, x xx primárně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx bod). Xxxxx xxxx lze využít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxx x zákonnosti xxxxx xxxxxxxxxx vydávaných x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podřízenosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx vydání nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx, za xxx x důsledku xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 000 Xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tím xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx. Xxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx daňových xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxxxx xxxx.

9.6. Xxxxxxxxxxxxxxx

X hlediska xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx korupčních xxxxx. Xxx prověřován xxxxxxxxx korupčního xxxxxx xxxxxxxxxxx nejen x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx zákona (xxxxxxxxx xxxxxxx změny), xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx daně. Xxxxx xxxxxx xx projevuje x v xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nelze xxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx změnami xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x navrženými xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Opatření na xxxxxxxxx korupčních rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. xxxxxxxxxxx x represivní xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxxxxxxxx), nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

X souvislosti s xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo skupiny xxxxxxxx xxxx naplní xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxx.

Xx další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx. pravidlu xxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx by xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx osobami. Xxxxxx xxxxxxx je v xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx potřeba xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x technická opatření xx xxxxxx veřejné xxxxxx, avšak ta xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

10. Zhodnocení xxxxxx xx bezpečnost xxxx obranu státu

Navrhovaná xxxxxx úprava nemá xxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu xx xxxxxx usnesení xxxxx č. 343/X x xxxx 2015.

11. Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopadů, xxxxxx xxxxxx na územní xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky.

13. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)

X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx deseti xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13.1. Xxxxxxxx přednostně xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx default)

Navržená právní xxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zároveň xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx tedy xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

13.2. Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx použitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx once)

Návrh xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §52 x násl. xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nakládáno xxxx s xxxxxxxxx x zásadně xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx důležitým xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxx realizaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost xx xx úkol xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxx poskytl otevřeně xxxxx x xxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, měl xxxxxx, xx xxxxxxx xx zneužití xxxxxx (xxxxx velmi xxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Zrušení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx zásadní xxxxxx xx správu xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X případě xxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx daňového řádu, xxx xxxxx §58 xxxx. 3 je xxxxxxxx získat informace xx jiných osob xxxxx v případě, xxx xx nemůže xxxxxx z vlastních xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, což xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx zásadou.

Návrh xxxx xxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxx řečeného.

13.3. Xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

13.4. Xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roli správce xxxx.

13.5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákona xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zajistit to, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxx zákona xxxx xxxxx neupravuje topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

13.6. Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx

Xxx správě xxxx x xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx“) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx zajišťují kontaktní xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x roli ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně pověření Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxx xxxxxxxxxxx orgánů.

13.7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxx (princip xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů)

Návrh xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

13.8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x transparentnosti xx xxxxxxx zákona xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx. Návrh xxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxx neomezuje xxxxxxxxxx x transparentnost.

13.9. Technologická xxxxxxxxxx

Xxxxx neomezuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Volba xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx samotných subjektech.

13.10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxx xxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

14. Odůvodnění xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx podle §90 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx navrhuje, s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxx x xxxxx čtení xxx, xxx mohl xxxxx účinnosti xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2023, xxx xx nejzazší xxxxx, ke xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx implementovat Xxxxxxxx Xxxx XX 2022/2523. Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx transpoziční povahy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla, od xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x 1. xxxxxx x x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxx nabytí xxxxxxxxx zákona z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx nutné x xxxxxxx na xxxxxxxxxx dostatečného xxxxxxxx xxxxxxxx nadnárodním xxxxxxxx x vnitrostátním xxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx s pravidly, xxxxx xxxxx x xxxxx české legislativy xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx dorovnávací xxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx je x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti (xxxxxxxxx příprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, proškolení xxxxxxxx zaměstnanců, schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (nadevrospkých) závazků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj.


1 Xxxxxxxx xx https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti[1]base-erosion-model-rules-pillar-two.htm

Xxxxxxxx xxxx

X části xxxxx

X hlavě I

K §1

Xxxxxxxxxx §1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxxx x §3 a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zprávě x xxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnice Xxxx (EU) 2022/2523 xx xxx 14. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxxxx globální minimální xxxxxx zdanění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Unii. Nad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 297/2008, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx „XXXX“) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a zahrnutých xxxx pro xxxxx xxxxxxx efektivní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, dalšími xxxxxx xxxx xxxx obecně xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX) xxxxxxxxx xxxxx, popř. schválený xxxxx xxxxxxxx výkaznictví xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí

Směrnice xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx 2, xxxxx xx součástí xxxxxxxx OECD/G20 „Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxxxx Xxx)“, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx roku 2021, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXXX k minimálnímu xxxxxxxxxxx zdanění xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x výsledků akce x. 1 Xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx 2 x předmětné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (jinými xxxxx xxxxxxx xxx. xxxx xx the xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx velkých xxxxxxxxxxx xxxxx zdaněny alespoň xx xxxxxxxxx efektivní xxxxxx 15 %. Xxxxxxxx nicméně xxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx druhům xxxxx.

Xxxxxxxx stanovuje xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2021 xx xxxxxxxxx XXXX/X20 Xxxxxxxxxxxx rámce pro XXXX x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx 2022. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxx. XxxXX pravidel x rámci Xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx byla koherentní, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxx jako Xxxxxxxx xxxxxxxx, pokrývá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň 750 xxx. XXX. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx nerozlišování přeshraničních x domácích xxxxxxx x xxxxxxxx základních xxxxxxxx svobod).

Základní xxxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx („xxx-xx tax“) až xx určeného xxxxxx xxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro každý xxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daní, xxxxxxxx xxxxxxx vycházejícího x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx opírá x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tzv. xxxxxxxx XxxXX (xxx Xxxxxxxxxx pravidel). Xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. Income Xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxx XXX), xxxxxxx xxxxxxxx entita velké xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zdaněnými členskými xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx této xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxx xxx XXXX), xxxxx vyžaduje ekvivalentní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xx státu, xxxxx xxxxxx XXXX, x xx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx XXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojistku pro xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zakotvená tímto xxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako „xxxxx xxxxxxxxxxx xxx“, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx od vnitrostátních xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx). Postup xxxxxxx xxxx daně xxxxxx x převažující xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX, xxxx. XXXX). Xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x členským xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx přednost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, z něhož xxxx xxxxxxx entity, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx nejprve xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (tj. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxx, xxx jejímž výpočtu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základně xxxxxxx x XxxXX pravidel (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk). Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň x v xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň. X xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx české xxxxxxxxxxx daně, xxxxx xx (xxx bylo xxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daní.

K §2

Xxx bylo možné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o globálních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxx. Xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx systematický, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx, že ustanovení xxxxxx xxxxxx vycházející x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedůvodné odchylky xxxxxx cizím xxxxxx, xxxxx zavedly xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x dorovnávacím daním. Xxxxxxxx x mezinárodnímu xxxxxxx této právní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 150 zemí xxxxx xx xxxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, přistupuje xxxxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx výkladu všech xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx zákoně. Xxx xxxxxxxxxx výkladu pojmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by se xxxx systém xxxxxxxxxxxxx xxxx napříč xxxxx xxxxxxx, neboť xx xxxxxxxxxxxxxx a odlišné xxxxxx xxxxxx států x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a velkých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx jednotné xxxxxxxxx xxxxxx zdanění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx nepostupování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x komentáře x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx učinit x xxxxx dorovnávací xxxx daň xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxx, xxx xxxxxxx entity xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní xx xxxxxx minimálního xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nahlížel, xxxx xx neproběhlo. Xxxx situace xx xxxxxxxxx dvojí xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x dnešního pohledu xxxxxxxx nežádoucí. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tomto zákoně x ve vyhlášce xxxxxxxxxx formulářové xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx rámce, nevyplývá-li xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx řádu), x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxx význam x souladu s xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci (xxxx xxx „XXXX“), xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx OECD xxxxxxxx Daňové xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxx. Pilíř 2). Xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx OECD (BEPS) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx zisků, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx OECD xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx 2021 a xxxxx xxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdanění.

Odstavec 4 xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x modelovým xxxxxxxxx XXXX xxx aplikaci xxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice. Xxx x xxxxxxx snahy xxxxxxxx konzistentní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx systému. Xxxxx-xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxx, xxxxxx xx xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jedné x xxxxxxxx, xxx xx tomu i x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx rámce xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx názvem Daňové xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx daně (Xxxxx 2), xxxx xxxxxxx později xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, dále dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx (xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx), x také xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx.

X xxxxx II

Hlava XX xxxxxxxx pojmy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dorovnávací daně, x to XXX x UTPR (xxx. XxxXX xxxxxxxx), xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojmy (xxxxxxxx x článku 3 xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx celým xxxxxxx. Pojmy, xxxxx xxxxxxxx využívá xxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx transpozici xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx z nadnárodního xxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxx tento xxxxx xx xxxxxxxxxxx dohoda xx xxxxxx XXXX x x xxxx xxxxxx vycházející směrnice. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx svůj charakter, xxx ohledu xx xx, jakým xxxxxxx xxxxx xxxx vymezeny. Xxxxxxxx pojmy xxxxxx xxx použitelné xxx xxxxxxxx xxxx, nejen Xxxxxx republiku, proto xx většině případů xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vázat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jelikož xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daného xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řádem, a x xxxxxxxx zákona xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx materiálně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jsou pod xxxxxx pojem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojmu x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

X §3

Ustanovení §3 xxxxxxxx dorovnávací daně x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxx 1 přiřazovaná xxxxxxxxxxx daň a xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx. Xxxxx x xxxxxx xxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx člení xxxxx xxxxxx, na xxxxx je xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx) x xxxxx dorovnávací xxx (xx. dorovnávací xxx určovanou xx xxxxxx jednotlivé xxxxxx). Xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ je xxxxxxx x toho xxxxxx, xx xx xxxxx x daň, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx XXX a XXXX. Poplatníkovi xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací daň, xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, sloužící xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dorovnávací xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx zahrnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x následně x xxxx přiřazené xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxx je určována xx úrovni xxxxx) xx svou povahou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx státu. Xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx se xxxx přiřadí částka xxxxx xxxx (xx. xxxx xxxxxx), a xx xx základě xxxxxx xxxxxxxx entity x xxxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxx nedostatečně xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxx, tou xx xxxxx xxxxxxxxxxx daň x xxx, která xx zavedena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx které jsou xxxxxxxxx zisky členských xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxx zisků.

Co xx xxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx dorovnávací daň“ x „xxxxx xxxxxxxxxxx xxx“, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxx dorovnávací xxx“. Pojem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření Pilíře 2, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxx xxxx zakotvení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx implementujícím státům). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxx, xx. xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x spravována Českou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx českou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx místech xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxx xxxxx, x toho důvodu xxx xxx českou xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to „česká xxxxxxxxxxx xxx“.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (resp. xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx případných xxxxxxx x výpočtu přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxx xxxxxxxx bezpečných xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx charakterem dorovnávací xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx IIR xxxx XXXX, avšak xxxxxxxx xx pouze xx xxxxxxxx zisky členských xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx IIR xxxx UTPR. Xxx xx xxxxxxxxxxx státům xxxx xxxxxxx zachovat xx xxxxxxxx právo xx zdanění dotčených xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech a) xx x) xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx pro dorovnávací xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX, xxxx. XXXX. Xxxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx povinnost neposkytovat x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, bonusy), xxxxxxx x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx (tedy xxxxxx x xxxxxx xxxxxx). Xxxxxx slovy xx xxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dorovnávací xxxx x mohla xxx být x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX, popř. UTPR. Xxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mateřské entitě xx xxxxxxx XXX. Xxx xxx bylo xxxxxxx, xx nanejvýš xxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx problematiku xxxxx vysvětluje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vymezení xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx ustanovení, xxxxx upravuje vymezení xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx §3 xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx 16 x 28 xxxxxxxx, které xxxxxxxxx z xx. 10.1. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář x Modelovým pravidlům (10.1.).

X §4

Xxxxxxxxxx §4 xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zisku x xxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx považováno xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx XxxXX xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku (xxxx. Income Xxxxxxxxx Xxxx neboli XXX). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravidly xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx entit v xxxxxxx xxxxx (tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx I x II tohoto xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sestavení konsolidovaných xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx. Xxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx porovnána s xxxxxxxxx sazbou xxxx xx xxxx 15 %. Xxxxxx mezi xxxxxxxxx sazbou xxxx x efektivní xxxxxxx xxxxxx skupiny xx xxxx sazbou dorovnávací xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxx xx XXX xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx XXX, xxxx takové XXX, které xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx dotčená xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx XXX xx xxx IIR, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxx,

2. je zavedeno xx xxxxxxxxxxxxx právu,

3. xx (i) stanoveno xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx je (ii) xxxxxxxxxx IIR stanovenému xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o IIR xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx Xxxxx republika, xxxx je (xxx) xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxx x XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

4. xx (x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX, (xx) xxxx. způsobem, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x XXX xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx (xxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x Modelovými xxxxxxxx, pokud xx xxxxx o IIR xxxxxxxxx třetím xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx státu nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x XXX xxxx XXXX, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pravidla xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx „xxxxxx“ xx dostatečně xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, x fráze „xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx“ je záměrně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx různé xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výhody xxxxxxxxxxx. Předpokládejme xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxxXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX. X tomto xxxxxxx nelze XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx výhoda xxxxxxx x XXX, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx vzít x xxxxx základní xxxxxxx xxxxxx omezení, xxxxxx xx stanovit xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx GloBE. Daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx daních xxxxxxxxx x xxxxxxxx GloBE. Xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxx posouzení, xxx je IIR xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx posouzení xxxx

- xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvýhodňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XxxXX,

- xxx xx xxxxxxxxxx implementováno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XxxXX x

- zda xxx režim zaveden xxxx, kdy se xxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxx 2 jednat x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX/X20.

X této xxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, tak xxxx územní samosprávné xxxxx, organizační xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek, nebo xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezen x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) je IIR xxxxxxxxxxxxxx IIR xxxxx x případě, xx-xx xxxxxxxxxxx (x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x případě Xxxxx republiky, (ii) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxx Česká xxxxxxxxx, xxxxx jsou (xxxxxxxx) rovnocenná pravidlům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobu uplatňování xxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxx (iii) xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX, v xxxxxxx třetího xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x realizaci (xxxx xxxxxx a xxxxxx) xxxx. Schopnost státu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx IIR, xxxxxx xxxxxxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx IIR xxxxxxxx entitě, xx xxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxx v xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, zda má xxxx kvalifikovanou XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx OECD xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 1 xxxx. a) x xx. 3 xxxx 18 xxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Modelových xxxxxxxx x xxxxxxxxx:

- xx. 2.1 xx 2.3, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX,

- xx. 10.1, xxx xx vymezeno xxxxxxxxxxxxx XXX.

X §5

Ustanovení §5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatečně xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx, za kterých xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikované.

Odstavec 1 upravuje xxxxxxxxxxx XxxXX xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxx XXXX). Xxxx xxxxxxxx slouží xxxx pojistka pro xxxxxxx, xxx část xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx xxxx členské xxxxxx xxxxxxx) není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX. V xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx entit skupiny (xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x xx xx xxxxxxx specifického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx založen xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxx xxxxxxx. Směrnice xxxx umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy (x) xxxxxx z nich xx, že členské xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx XXXX xxxx xxxx přiřazena, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x (xx) druhým x nich xx xxxxx dodatečné xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx. Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxx-xx česká xxxxxxx xxxxxx podléhat XXXX, xxxx částka xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx stanovena xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx. Případná xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk xxxx xxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxx skupiny (nejen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x České republice xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxx XXXX xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx GloBE xxxxxxxx (xx. pravidla xxx xxxxxxxx zisku x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx zdanění xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxx xx XXXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxx xxxxxx UTPR, které xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx entit xxxx xxxxxxxx podrobena xxxxxxxxx xxxxxx zdanění vyžadované xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx XXXX je xxx XXXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stejné xxxxxxxx, xxxx xxxx stanoveny x §4 xxxx. 2 xxx XXX, xxxx pokud

1. xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxx výhody,

2. xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. je (x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx je (xx) xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx jde o XXXX stanovené členským xxxxxx EU, jiným xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx (xxx) xxxxxxxxxx IIR xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x XXXX xxxxxxxxx xxxxxx státem, x

4. je (x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, (xx) xxxx. způsobem, xxxxx xx mu xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x UTPR xxxxxxxxx států xxxxxx xxx Xxxxx republika, xxxx xx (iii) xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx x souladu x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jedná x UTPR xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x UTPR, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přijaly. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx blíže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxx vymezena x §1 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38 tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 3 xxxx 43 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Modelových xxxxxxxx x komentáře:

- xx. 2.4 xx 2.6, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX,

- xx. 10.1, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx UTPR.

K §6

Xxxxxxxxxx §6 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx základní xxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xx které xxxxxxxxxxx daň xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx provozovny. Xxxxxxx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxxxxxxx samostatné finanční xxxxxx. Příkladem xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xxxx obhospodařovaný xxxxxxxx společností, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, partnerships, xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmeni x) xxxx 2, xxxx. v dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zastřešujícím pojmem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx skupiny, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X kontextu xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxx pojem xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx členská xxxxxx. Xxxxx xxxx 1 xx xxxxx x xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx definici xxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyloučenou xxxxxxx xxxxx §7 (xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyloučené entity, xxxx taková xxxxxx xxxx xxxxxxxx entitou). Xxxxx xxxxxx xxxx 1 xx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. x xxxxxxx, xxx xxxx hlavní xxxxxx xxxx součástí xxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sestávající xxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2. Xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provozovna xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nahlédnout xx xxxxxxx f) xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí nadnárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x jejích xxxxxxx xxxxxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx definice členskými xxxxxxxx, xx za xxxxxxxx xx, že xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, který xx nutno xxxxxxx, xxx xx skupina xxxxxxxxxxxxx xxxx velká xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx takové xxxxx xxxxxxx vztahovala xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx, xxx xx členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx považována xx českou členskou xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jedná x ty xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 a 22, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státu, x něhož xxxx xxxxxx xx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxx účetní závěrky xxxxxxxx účetní xxxx xxxx ztrátu stálé xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) hlavní xxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx entita, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx které přímo xxx nepřímo xxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xx také xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxx x) xxxx 2 (xxxx xxxx součástí xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx entitou xx smyslu navrhovaného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx entity (§6 xxxx. b)) ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. x)). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Skupinu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx spojeny prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. skupinu xxxxx hlavní entita x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Kritérium xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx entity xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx stálou xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxx xxxx. X rámci xxxx xxxxxxxxx zdůvodnění se xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu zdanění xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx.

- Xxxxx xxxx 1 xx xxxxxx provozovnou xxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxx domnělé xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx, xxx xx s xxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zdaňuje xxxxxx, xxxxx xx lze xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx obdobné xx. 7 xxxxxxxx xxxxxxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxx je přitom xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2017, xxxxxx xxxxxxxx §20 xxxx. x)).

- Podle xxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx místo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx přiřadit xxxxx místům k xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx.

- Xxxxx bodu 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx, xxxxx xxxx zaveden xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx stálou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx OECD x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx předpokladu, že xx xxxxx xxxx xxx právo v xxxxxxx s xxxxxxx 7 xxxx modelové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Xxxxx xxxx 4 xx xxxxxx provozovnou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx 1 až 3, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx stát, x xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxx příjmy, xxx xxx této xxxxxxxx přiřadit, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxx g) vymezuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je členská xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stálou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx entitou, xxx xxxxx nebo xxxxxxx drží xxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx h) je xxxxxxxx vlastněnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx drží vlastnický xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxx xxxxx xx základním xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx právo xx xxxxx na xxxxx (xx. jde x vlastnický xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx, se xxxxxx je spojeno xxxxx na xxxxx xx xxxxx), xx xxxx alespoň 20 % xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mateřskou xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx mateřská xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx entitou xx podle písmene x) nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx entitou, x xxxx střední xxxxxxxx xxxxxx, x částečně xxxxxxxxx mateřská xxxxxx. Xxxxxxxxxxx členskou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx entita, xxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx téže xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx zdaněnou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 členská xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entitou xx xxx podle xxxxxxx l) xxxx 2 členská entita, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx výkazním xxxxxx vznikl xxxxxxxxxxxxx xxxx a která xx xxxxxxxxx daňovou xxxxx nižší, xxx xx xxxxxxxxx daňová xxxxx (xx. 15 %).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxxx x) xxxxxx podávající xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dani x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxx, xxx x České xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poté xxxxx xxxxxxx m) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx plnila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přehled x souladu x xxxxxxxxxxxx upravujícími správu xxxxxxxxxxxxx xxxx (popř. xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx entity x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx 1, 2, 8, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 40, 41, 44, x čl. 4 odst. 1, xx. 5 xx 8 x xx. 12 a 13 xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xx. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Modelovým xxxxxxxxx (10.1.).

X §7

Xxxxxxxxxx §7 xxxxxxxx xxxxxxxxx entity, xx. xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxx, podle kterého xx xxxxxxxx, xxx xx určitá skupina xxxxxx skupinou, resp. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. x)). Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. x), protože xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxx naplňující xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx entity xxxx nejsou členskou xxxxxxx podle §6 xxxxxxx x) xxxxxx, x xxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx (xx. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a ztráty, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx XXX x XXXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dorovnávacích xxxx).

Xxxxx xxxxxxx d) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx xxxx, xxxx x entita xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx dorovnávacích xxxx označena xxxx xxxxxxxx fond (xxx §12 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxx „xxxxxxx entity“ xxxxxxxx celkovou hodnotu xxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx se xxxxx x xxxxxxx vydaných xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx. Hodnota xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx mezi zjištěním xx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ a xxxxxxxxx xx základě „xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ spočívá x xxx, že xxxxxxxx xx základě „xxxxxxx xxxxxx“ se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ porovnává xxxxx nebo více xxxxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxx, kapitál xxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx uvedený x §6 písm. x) xx xxxxxx xxxxx v případě, xx 95 % xxxx více hodnoty xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx, nebo nepřímo) xxxxxxxxxxx entitami (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx provedeno k xxxx poslední xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx všech vlastnických xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Například xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydá 200 kmenových xxxxx x xxxxxxx 1 XXX za xxxxxx x 100 prioritních xxxxx x hodnotě 2 XXX xx xxxxxx. Xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie x 90 prioritních xxxxx. V xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx činila 400 x akcionář vyloučené xxxxxx vlastní 95 % (tedy 380 xx 400) xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx by xxxx xxx měřena x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx balíčku, xxxx xx vyloučené xxxxxx určit, xxx xxxxx drží 95 % xxxxxxx vlastnických xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx akcií. Xxxxxxxxxxxxx pohyby xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx akcií xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnických xxxxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx příkladu klesla xx 300 xxx, xx xxxxxxx akcie xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx 100, xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stále xxxxxxxx xxx, že xxxx 95 % xxxxxxx jednotky navzdory xxxxxxxxxxx, xx celková xxxxx hodnota xxxxxx xxxxx je 93 % (280/300) xxxxxx xxxx celku.

Neočekává xx xxxxx xxxxxxx x), xx by tyto xxxx korporací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyloučen x xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nižší než x xxxxxxx x), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx „xxxxx xxxxxxx xxxxxx“ (xx. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x souladu se xxxxxxxx), aby xx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmeno x) xxxxx xxxxx, xx obdrží malou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vyloučenými xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálovými zisky xxxx ztrátami. Xxxx xx jednat x xxxxx přijaté xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx významnosti x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx vyloučená xxxxxx xxxxx písmeno x) xx xxxxxxxxxxx, xx takový úrokový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout, xx entity xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxx, xxxxx xx tak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx střednědobého xxxxxxxxxx xx upraven x xxxxx společných ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 2 odst. 3 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xx. 1.5. Xxxxxxxxxx pravidel.

Jednotlivé xxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Modelovým xxxxxxxxx (1.5.).

X §8

Ustanovení §8 xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x)) a x xxxxxxxxxx xx xx jednotlivé xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (písmeno x) xx x)).

Xxxxxxxx xx nutno rozumět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxx určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx a) xxx 1), xxx xxx hlavní xxxxxx x jejími stálými xxxxxxxxxxxx, které xxxx x jiného xxxxx xxx hlavní xxxxxx (xx. aby byla xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx definice xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx x) xxx 2). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx entity xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vyloučených entit (xxxxx §7). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 písmene b), x tudíž xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx entitám, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xx posuzuje, xxx xx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx se posuzuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. x)).

Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx tohoto vztahu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx konsolidovaných účetních xxxxxx. Kritérium tedy xxxx vázáno xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x ty xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezený xxxxx xxxxxxx konsolidovaných xxxxxx 750 000 000 XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx entity xxxxxxx staly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xx na ně xxxxxxxxx pravidla stanovená xxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx transpozice xx. 2 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oblast xxxxxxxxxx směrnice xxxxx xx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx kratší xxxx xxxxx než xxx, xxxx. 12 xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxx prahová xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx výkazní xxxxxx xxxx jen 11 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx 750 xxx. EUR xx xxxxx xx 687,5 mil. XXX. Xxxxx v xxxxx xxxxxxx výkazním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 687,5 xxx. XXX, naplní xxxxxxx uvedenou xxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (x tedy se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona), xx xxxxxxxx nutné, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dvou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pojem xxxxxxx období vymezuje §21 xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx §28.

Xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxx docházet x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na českou xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx cizí xxxx xx xxxx xx pro účely xxxxxxxxxxx daně použije xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx funkční měny.

Dále xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x)) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx d)). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupina xxxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx xx potřeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (resp. xxxxxx zákona) xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxx státu XX, a xx x xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zacházení x těmito xxxxxxxx x xxx i xxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx (jedná se xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx nadnárodní xxxxxxx). Xxxx-xx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastnický xxxxx xxxxxx s xxxxxx daňové transparence, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o daňového xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 a 2 x xx. 3 xxxx 3 xx 5 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z čl. 1.2. Modelových pravidel.

Jednotlivé xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Modelovým xxxxxxxxx (1.2.).

X §9

Ustanovení §9 xxxxxxxx entity, xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx transparentní (minimálně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xx. xxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx xx za xxxxxxx xxxxxxx považuje až xxxxxxxx xxxxxx entity (x xxxxxx právním xxxx se jedná xxxx. o x.x.x. x xxxxxxx, v xxxxx naplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3).

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx entita x xxxxxx xxxxxx transparence, xxxxx xx následně xxxxxxxx definice pojmů xxxxxx transparentní entita x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. To, kdy xx xxxxxx považována x určitém xxxxx xx daňově xxxxxxxxxxxxx, xx uvedeno v xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, pouze xxxxx xx x jejími xxxxxx, výdaji, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdyby xxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxx x xxxxxx k xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx zacházeno pouze x xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxx považována xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxx části xxxxxx, xxxxxx, zisků xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x) transparentní xx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxx xxxxx podléhají xxxxxxxx xxxx. Pojmem „xxxxxxxx“ xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx zakladatelského právního xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx. ze strany xxxxx.

Xxxxxx xx entity x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dělí xx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x písmeni x)) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (upravena x xxxxxxx c)). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx entitou je xx xxxxxx x xxxxxx daňové transparence, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxx xx xxxxx vlastník xxxxxxx rezidentem, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hybridní xxxxxxx xx ta xxxxxx x prvkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, považována xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx ta xxxxxx, xxxxx xx poplatníkem xxxx x xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx je, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státě, x xxxxx je xxxx xxxxxxxx, nebo x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx daňově xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx entitu, která xxxx xxxxxxx rezidentem x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx některé xx xxxxxxxxxx daní xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx považuje xx entitu x xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s transparentní xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx místo x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxx příjmy, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx. „xxxxxxxxxxxxx“, „xxxxxxxx“ x „xxxxxxxx“. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x pojmy, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxx („xxx xxxxxxxxxxx“ x „reverse xxxxxx“, xxxxx xxxx v xxxxxxxx psaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx běžně pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx jedná x xxxxx, které xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx používají xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx psané v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky.

Uvedené xxxxxxxxxx transponuje xx. 3 xxx 12 x čl. 24 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx směrnice, který xxxxxxx x xx. 10.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx ustanovení x xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.2.).

X §10

Xxxxxxxxxx §10 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, investiční xxxx x entita xxxxxxxxxxx do nemovitých xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx investiční xxxx xxxx xxxxxx investování xx nemovitých xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z 95 % jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxx xxxx téměř xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx z 85 % xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pochází x xxxxxx xx xxxxx xxxx kapitálových zisků xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx investiční xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXXX“).

Xxxxxxxxxxx fondem xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxxx finanční xxxx xxxxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx investorům xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kolektivně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx x aktiv xxxx entity nebo xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx svého xxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx správa xxxxxxx xx státě, x xxxx byla ustavena xxxx ve které xx xxxxxxxxxx, právnímu xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x případě xxxxx členské xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx fond xxxxx §92 XXXXX. Xxxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx. xx xxxxxx státu.

Odstavec 2 písm. a) xxxxx vyžaduje, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X každém xxxxxxx xx xx s xxxxxxxxxx xxxx zacházet xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX. Xxxx kritérium stanoví, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxx xxx 50% xxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx partnera, xxxxxxxxxx, rodičů x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx fond xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jediného xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx prvotní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx řady xxxxxxxxx (x xxxxx někteří xxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx, za xxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx entita x xxxxxx počtem xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx nemovitý xxxxxxx a podléhá xxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxx na xxxxxx, nebo na xxxxxx xxxxxx investorů, xx xxxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx okamžiku, kdy xx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx transakcí, které xxxx rozpoznány v xxxxxxxxx účetním období. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx nemovitých xxxx xx xxxx jednat x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx dosáhne xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx zachází xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (tj. xxxx nebude xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x tudíž bude xxxxxxxx zdaněn). Při xxxxxxxxx skutečnosti, xxx xxxx xxxxxxxxx propojeni xx xxxxxx se x x tomto xxxxxxx vychází x xxxxxxxx stanovených článkem 5 xxxx. 8 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxxx xx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx investoři. Xx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx entitu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou však xxxx entitami x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx transponuje čl. 3 body 30 xx 32 směrnice, xxxxx xxxxxxxxx z xx. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx ustanovení x postup podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.1.).

X §11

Xxxxxxxxxx §11 vymezuje xxxxx veřejná entita xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, která (i) xx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, (xx) která xxxxxxxxx, xxxxxxxx k chodu xxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), (xxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxx, (xx) její xxxxxx x zisk xxxx xx jejím xxxxxxx převedeny na xxxx x (x) xxxxx xxxx tohoto xxxxx neplyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx zcela xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx „xxxxx x xxxxx vlastnictví“ rozšiřuje xxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soukromého xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx nebo xxxxxxx) xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx součástí.

Písmeno b) xxxxxxx xxxxxxx typu xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx entita. Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx být i) xxxxx funkcí xxxxx, xxxx xx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxx nedílné součásti xxxxxxxxxxxxxxx provádění x xxxxxx investic x xxxxxx aktiv a xxxxxxxxxxxxx investičních činností xxx xxxxxx daného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. „Xxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxxx, budování veřejné xxxxxxxxxxxxxx, zajišťování obrany, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx stanovená x bodě 2 xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx entity, jako xxxx státní investiční xxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxx nedílná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx běžně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx devizové xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x privatizace, fiskálních xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx fiskální potřeby xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx x) vyžaduje, aby xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx korporací, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x). Xx xxxxxxxx investičního xxxxx xx xx xxxxxxxxx očekávalo, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 2 x nevykonával xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, pokud stát xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a taková xxxxxx poskytuje produkty xxxx xxxxxx, xxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx xxxxx, poté xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx spíše xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v písmeni x) xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx státu, xxxx. by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx pojem „xxxxxxx xxxxxxx xxxxx“, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx organizační xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Za xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. i Česká xxxxxxxx xxxxx, x.x. x Xxxxxxxxxxxxx záruční x xxxxxxxxx xxxxx, x.x.

Xxxxxxx ustanovení transponuje xx. 3 xxx 9 xxxxxxxx, který xxxxxxx z čl. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx ustanovení x xxxxxx podrobněji vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.1.).

X §12

Ustanovení §12 definuje pro xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

Odstavec 1 definuje xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxx entita xxxxxxxx x písmeni x), xx. entita, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx výlučně xxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx spravování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dávek fyzickým xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxx, (x) xxxx xxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jejím xxxxxxx xxxxx, xxxx (xx) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podléhat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správcem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důchodových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondy xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x regulovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxx xxxxxx jak xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx např. xx xxxxxx. Mezi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společnost podle xxxxxx č. 427/2011 Xx., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx transponuje čl. 3 xxxx 33 x 34 směrnice, xxxxx xxxxxxxxx x xx. 10.1. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x tomto xxxxxxxxxx x postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx pravidlům (10.1.).

X §13

Xxxxxxxxxx §13 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nezisková xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxxx x provozována xx xxxxx, xx xxxxxx xx nachází xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, uměleckým, kulturním, xxxxxxxxxx, vzdělávacím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx sdružení, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zemědělská xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx výlučně xx xxxxxx xxxxxxx sociální xxxx. Xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxxxx spíše xxxx „xxxxxxxxx x chodu“, xxx mohla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx organizace x jejích činností xxxx xxx xx xxxxx, kde se xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx daně x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx „xxxxx veškerý xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmům xxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x příjmů, xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx daně. Cílem xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx část xxxxxx, xxxxx xxxx daní x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx entity x xxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí mít xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx x vlastnickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx soukromé xxxxx nebo entitě x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poskytnuté xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kapitálu, xxxx xxxx xxxxxx xx koupi xxxxxxx, xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx koupeného xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podnikat jinak, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx, likvidaci xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizaci, nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (vymezení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezující pojem xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx ustanovení xxxx transponuje xx. 3 xxx 11 xxxxxxxx, který xxxxxxx x xx. 10.1. Xxxxxxxxxx pravidel.

Jednotlivé xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x postup xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.1.).

X §14

Ustanovení §14 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkazem xx zákon x xxxxxxxxxxx spolupráci, podle xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vlastněná xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje jakoukoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx se xxxxxx xxxx jinou jurisdikcí xxxxxxxx platnou dohodu x svém sídle xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx osob.

Protože xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxx x §13b xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx státům xxxxxx x x příslušných xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx rozhodné xx xxxxxxxx pojmu podle xxxxxxx č. 1 xxxxxx zákona.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxx 10 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.1.).

X §15

Xxxxxxxxxx §15 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. x) xxxxxxx sestavená xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkaznictví, x xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, výnosy, xxxxxxx a peněžní xxxx této entity x xxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) xx dne 10. xxxxxx 1992 ve xxxx X 11/89 Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx proti Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. 311, podle xxxxxxx „xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx jednotnou organizaci x xxxxxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxxxxxxx cíl“. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Evropské xxxx) xx dne 15. xxxx 2005 xx věci X-325/01 XxxxxxxXxxxxxxx AG proti Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dvě xxxxxxxx xxxxx oddělené xxxxx x vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ekonomickému xxxx“.

Xxxxxxx x) xxxxxx, že x skupiny, xxxxx xx tvořena xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx stálými xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx entit, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx x souladu x přijatelným rámcem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx písmene x) je konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxx některé x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx se týče xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, poté tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 10. 1. - xxxxxxxx pojmu „Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Statements“). Xxxx xx. 3 xxxx 6 xxxx. x) směrnice, xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx nezakotvení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Modelovými xxxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxxx docházet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Pilíře 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxxx pravidly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx postup xxxxxxxxx sama xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (x. 24) xxxxxxxx, aby xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Modelová xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxx XXXX.

Xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxx uzavírá xxx, že xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx účetních závěrek, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrkou rozumí xxxxxx xxxxxxx, která xx byla xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavit x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkaznictví, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxxxxx byla upravena xxx, xxx xx xxxxxxxxx podstatnému narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x §20 xxxx. l).

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxx 6 xxxxxxxx, xxxxx vychází x xx. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojmy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.1.).

X §16

Xxxxxxxxxx vymezuje xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx pojem xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx kategorii, xxxxx se xxxx xxxxx xx kvalifikované x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx který xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zápočet, xx. xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx daň, která xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx na xxxx - písmeno a) xxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx nárokovat vyplacení xx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx x) xxxxxx ustanovení), xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, protože xx xxxx xxx nižší xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx snížit, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxxx naplňuje x takové xxxxxx xxxxxxxxxx, kdy částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z části x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx Modelová xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. pojem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx vratný daňový xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právním xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx nicméně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x příjmů fyzických xxxx v §35x xxxxxx x daních x příjmů), navrhuje xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx daňového zvýhodnění (xxxx. xxx terminologie xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxx daňového xxxxxxx“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx kontextu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňovým zvýhodněním („Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx“), xxxxxxxxxxxxxxxxx převoditelným xxxxxxx xxxxxxxxxxx („Non-Market Xxxxxxxxxxxx Tax Xxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx („Xxxxx Xxx Xxxxxxx“). Xxx účely xxxxxxxxx kategorie daňového xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvalifikuje xx xxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxxx xxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxxxxx bez ohledu xx to, xxx xx mohlo xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (tj. xx xx buď xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xxx, xxx se xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx převoditelné xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxx český právní xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem k xxxx, že tento xxxxx má i xxxxxxxxxxxx dopady, je xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, které mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář x Xxxxxxxxx pravidlům x xxxxxxxxxx 3.2.4 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X kontextu xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx položek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx od základu xxxx xxx §34x x xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx x xxxx xxxxx xx dani xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §35a x 35x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxx položek se xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní x xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx zvýhodnění, ať xx kvalifikované xx xxxxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx entita takový xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx výši xxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (xx. xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx státu, pro xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx). Xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxx bude x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx položek xxxxx x tato xxxx xxxxx xxxx (x xxxx uplatnění odpočtu, xxxx. xxxxx na xxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vypočítává xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní.

Stejnému xxxxxx, xxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 7 x 8 zákona x xxxxxx x příjmů. Xxx jedna x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zvýhodnění, xx xx kvalifikované xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx však xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, promítne xx jeho využití xx xxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zahrnutou daní xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx 38 x 39 xxxxxxxx.

X §17

Xxxxxxxxxx §17 odst. 1 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx příjem.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxx 39 xxxxxxxx, který xxxxxxx x xx. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx komentář k xxxxxxxxxx 4.1.3 xxxx. x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxxxx pojem nekvalifikované xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x). Tato xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx příjmy x současně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx entity.

Odstavec 3 xx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx, za jakých xx daňové zvýhodnění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňový xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obdobná kvalifikovaným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx z xxxxxxxx xxxxxxx entita, x xxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej poskytuje. X xxxxxx xxxxxx xx žádoucí, aby x xxxxxxxxxxxxxxxx převoditelnými xxxxxxxx zvýhodněními xxxx xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. s xxxxx typy těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nikoli xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx daní členské xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx 3 xx za převoditelné xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx zde xxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx 15 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx tyto xxxxxxxx byly xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prahové xxxxx ceně. Xxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zvýhodnění xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx entitě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ještě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx opět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx 80 % x xxxxx současné xxxxxxx daňového xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxx xxxxxx zvýhodnění. Xxxx zde definovány xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx částečně. Je xxx xxxxxxxxx, že xx pro xxxxx xxxxxx výpočtu zohlední xxx zbývající výše xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toků xx xxxxxxxx xxxx x úvahu nejvyšší xxxxxx, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx letech. Xxx xx zajištěna xxxxxxxxxxx a reálnost xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxxxx zvýhodnění.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxx transponuje čl. 3 body 38 x 39 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xx. 10.1. Modelových xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje komentář x Xxxxxxxxx pravidlům x ustanovením 3.2.4, 4.1.2 písm. x) x 10.1 (x xxxxx „Xxxxxxxxx refundable xxx xxxxxx“) Modelových xxxxxxxx.

X §18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, x xx jako obecnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, která xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx x nekvalifikovanou xxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx daň“ (resp. „xxxxxxxxxx xxx“) xxxxx xxxxxxxxxxx anglickou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je zaveden xxxxx vratná xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Směrnice ani Xxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxx“) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vratná xxx ze xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx daň“). Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx zastřešující xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx jedná o xxxxxxxx, který xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx řádu xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx (resp. xxx xxxxxxxxxxxx směrnice x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx“).

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx případě xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx nejprve x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx z příjmů x následně též x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vypláceného xxxxxx xx tomto xxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxx 37 xxxxxxxxxxx druhý xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čl. 10.1. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář x xxxxxxxxxxx 3.2.1, 4.2.2, 10.1 (k xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx“ a „xxxxxxxxx imputation tax“) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §19

Xxxxxxxx 1 vymezuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (tj. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx příjem xxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx). Tyto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx se pro xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, tj. zohlední xx při xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, které xx zahrnuté xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jednou.

Samotné xxxxxxxx x úvodní xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx podkategorií xxxxxxxxx kategorie vratná xxx xx zisku x zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. částka xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx majitelem podílu xx xxxxx, xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx může x xxxx částku xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx podílu na xxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx splněny x xxxxx xxxxxxxx, xxx daň bylo xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx

- musí xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

Xxxxxxxx 1 písm. b) x c) pracuje x pojmem skutečný xxxxxxx podílu na xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxxx jak xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx skupinu - xxx písmeno x)), xxx jinou xxxxxx xxxxxxxx od fyzické xxxxx (xxx xxxxxxx x)). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxx 37 xxxxxxxxxxx xxxxx směrnice, který xxxxxxx x xx. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10.1 (x xxxxx „xxxxxxxxx imputation xxx“) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

Xxxxxxxx 3 vymezuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxx ze zisku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vratné xxxx. Xxxxx xx jednak x xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, která je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vrácena (podle §18 xxxx. x), xx. xxxxxx entitě xx státě, x xxxxx xx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Dále xx jedná x xxxxxxx daň ze xxxxx, xxx xxxxxx xx výši odpovídající xxxx xxxx xx xx vyplacení zisku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebo vyplacení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tj. xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxx nekvalifikované xxxxxx daně xx xxxxx jsou xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 3 bod 37 směrnice, xxxxx xxxxxxx x xx. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx k ustanovením 3.2.1, 4.2.2, 10.1 (x pojmu „disqualified xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx“) Xxxxxxxxxx pravidel.

K §20

Xxxxxxxxxx §20 xxxxxxxx xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) vymezuje pojem xxxxxxxx xxxxxxx XXXX x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x majetku, xxxxxx xx rozumí xxxxxxx pravidla xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě XXXX o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx verzi x xxxx 2017 xxxxxxx Xxxxx XXXX 21. xxxxxxxxx 2017.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx 15 procentních xxxx. Xxxx hodnota xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx výkazní xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mateřská entita xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sestavuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx pojem xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxx Xxxxx republika. Xxxxxxx xx definován xxxxx písmene x) xxxx členský xxxx, xxxxxx xx jiný xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xx xxxxxxx pouze xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx je xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxxxx xx jakýkoliv xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx musí xxxxxxxx právo xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx částech xxxxxxxxx kapitálu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx hlavní xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxx entita xxxxxx 100% vlastnický xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx aplikaci xxxx xxxxxxxxxx existencí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podílu, xxxxx formálně xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx provozovnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx jedná x xxxxx x xxx xxxx subjekt, xxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xx xx jedná x xxxxx x ten xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx podmínka vlastnictví, xxxx. kontroly.

Podle xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, náklady x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. x xxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxx- xx-xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx založena metoda xxxxxxx xxxxxxxxxxx) v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx formálně xxxx hlavní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x jeden a xxx samý xxxxxxx, xxx právě z xxxx xxxxxx, že xx xxxxx o xxxxx a xxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx podmínka kontroly xxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxxxxxxx výkaznictví. Ten xxxxxxxx x xxxx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx standardy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ekonomikách, xxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Brazilské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Čínské xxxxxx xxxxxxxxx Hongkongu, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Zélandu, Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, Spojených států xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x bodě 2 x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkaznictví xxxxxxxx z jiných xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx podmínky, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněný xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx, z xxxxx xx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxx j) xxxxxxxx, jako schválený xxxxx xxxxxxxx výkaznictví.

Písmeno x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účetní orgán, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxx standardy xxx xxxxx účetního výkaznictví. Xxxxxxxxx x případě Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o více xxx 75 milionů XXX xx xxxxxxx xxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx postupu xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních standardů. Xxxxxx slovy, pokud xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx 75 xxxxxxx XXX, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx m) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hmotných xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyčerpání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Znehodnocení xxxx xxxxxxxx snížení xxxxxxx, které xxxx xxx xxx trvalý, xxx přechodný xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx skupině xxxx xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxx je xxxx, x němž xx xxxx skupina xxxxxxxxxxxxx xxxx x podléhá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, která xx x tahového xxxxx, xx xxxx nízce xxxxxxxx entitou (což xxxxx upravuje §6 xxxx. x)).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx podle xxxxxxx x) systém xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxx daně, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobám xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podíly xx xxxxx společníkům xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx k její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxx účinný xxxxxxxxxx xx 1. července 2021.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vymezen v xxxxxxx p), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxxx xx zdanění příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popř. xxxxxxx provozoven na xxxxxx mateřské xxxxxx. Xx xx xx x, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není XXX.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“. Tento pojem xx xx vymezení xxxxxxx xx rozdíl xx směrnice k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx entit x daném xxxxx xx stanoven jako xxxxxxx výpočtu procentního xxxxxx.

Xxxxxxx s) xxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxxxxxx a xxxxxxxx vstupní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx spadá xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx pravidel. Pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednak xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daňovými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx daňovými xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx daňové povinnosti xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx by xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 15 % nebo xxxx (xx. tento stát xx byl považován xx xxxx x xxxxxxxxxx vysokým xxxxxxxx). Xxxx xx v xxxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxx přechodná xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (18 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období), xx xxxxxxxx se lhůtou xxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xxxxxx (15 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období).

Vstupním obdobím xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx první x xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo kalendářní xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 750 mil XXX nejméně ve xxxx xx čtyř xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx tedy xxxxxxx o xxxxxxx, xxx (i) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx limit, (ii) xxx exitující xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx skupiny, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx skupiny), nebo (xxx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx skupina xxxxxxxx, x to x xxxx důvodu, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výkazních xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx součástí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na kterou xx xxx pravidla Xxxxxx 2 aplikují, xxxxx xxxx xxxxxx, xx použijí speciální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx položkami, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dále x písmeni x) xxxxxxxx definice xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákon x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxx 1) xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx definice xxxxxxxx xxx pojišťovny, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx, protože xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxx (xxx 2).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx 7, 15 xx 17, 21, 23, 25 xx 27, 35, 36, 42 x xx. 47 odst. 1 xxxxxxxx, které xxxxxxxxx z xx. 10.1. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.1.).

K xxxxx XXX

X §21

Xxxxxxxxxx §21 xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výslovně jsou xxx uvedena xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rezidenství, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobným xxxxxxxxx xxxx být xxxx. xxxxxxxxxx či xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (místo xxxxxx, xxxxx založení xxxx obdobné xxxxxxxxx) xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx níž je xxxxxx xx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ustavena. Xxxxxx „xxxxxxxx“ se xxxx xxxxxx jak xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx. xx xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní je xxx entita ze xxxxx, pod xxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx, který vychází x čl. 10.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.3.).

X §22

Ustanovení §22 xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxxxx, z xxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx transparence.

Staví xx xx xxxxx, xx entita x xxxxxx daňové transparence xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx (x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxx (xx) je xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx, xxxxx xxxxx právního xxxx byla xxxxxxxx. Xxxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxx xxxxxx jak xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zřízení xxxx. xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 směrnice, xxxxx xxxxxxx x xx. 10.3. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx x postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.3.).

X §23

Xxxxxxxxxx §23 xxx xxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxxxx, z xxxxxx xxxxx jsou stálé xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xx státu, ve xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 1 (xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx, kde xx s xxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x ustanovením, které xx xxxxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxx smlouvy XXXX o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xxxxxxx xx ve xxxxx, xx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx se stálou xxxxxxxxxxx a ve xxxxxx podléhá dani xxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx xx x stálou xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 2 (xxxxxx xx xxxxx x výkonu činností xxxx xxxxxxxxxxxxx místo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx daňové rezidenty, xxxxxxx xx ve xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podléhají xxxxxxx x čisté výši x důvodu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) bodu 3 (xxxxxx xx xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx, s xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx OECD o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx a majetku xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx stát xxx právo x xxxxxxx x xxxxxxx 7 xxxx modelové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nemá-li xxxx zavedený systém xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxxx xx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. e) xxxx 4 (xxxxxx xx xxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxx předpokládané xxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 3, xxxxx prostřednictvím xx provozována xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx osvobozeny od xxxx), považuje xx xx xxxxxx provozovnu, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 3 směrnice, xxxxx xxxxxxx z xx. 10.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pojmy xxxxxxx x xxxxx ustanovení x xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx pravidlům (10.3.).

X §24

Xxxxxxxxxx §24 xxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x nelze xxxxxxxxxxx určit, xxxxx xxxx xx být xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. X tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx, použijí, x xx x kaskádovitém xxxxxx.

1. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxxx xx na tuto xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx byla xx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxx se hledí, xxxx xx xxxx xx státu, xxxxx xx dané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx daně x xxxxxx ovládaných zahraničních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx, xxxxx

- xxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx na základě xxxxxx xxxxxxx poskytnuta xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dvojího xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx stranou, xxxx

- xxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve stejné xxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx na členskou xxxxxx, jako by xxxx pouze ze xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Pokud je x částka xxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nulová, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jako xx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx ustavena. Pojmem „xxxxxxxx“ xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxx xxxxxxx např. xx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x něhož je xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, kvalifikovanému xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, hledí xx xx ni, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx (xx. xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v jednom xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x dané xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku). Xxxx kolizní pravidlo xxxxxx, xxxx xxxx xxxx aplikovat pravidlo xxx xxxxxxxx zisku, xxxxx xxx aby xxxxx xxxxxxxx, z xxxxxx xxxxx entita xx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 4 xx 6, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10.3.4. xx 10.3.6. Modelových xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxx komentář x xxxxx článkům Modelových xxxxxxxx.

X §25

Uvedené ustanovení xx použije x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx stát, x xxxxx xxxxxx xx. X takovém xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx výkazního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx státu, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx období.

Ustanovení xx transpozicí xx. 4 xxxx. 7, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx článku 10.3.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx x této xxxxx xxxxxx Modelových xxxxxxxx.

X hlavě IV

K §26

Xxxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podávající xxxxxxxx xxxxxxx, tj. poplatníci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx informační přehled x české xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxx entita, xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx případě xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dorovnávací xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x v xxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx, že takové xxxxxxxxxx xx xxxx x správce xxxx xxxxx, z xxxxx xx. X xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx poplatníky xxxxxxxxxxxxx xxxx, kterými jsou xxxxx xxxxxxx entity (xxxx. zahraniční hlavní xxxxxx xxxxx provozovny, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx entitou), a xx xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskou entitou (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx ustanovením xx xxxxxxxxxxxx xx. 45 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx určují, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X §27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx část xx. 45 xxxx. 1 x 2 x xxxx xxx xx. 23 x xx. 35 xxxx. 6 xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice (x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednorázové (xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx předvídanou xxxxxxxxxx), (ii) krátkodobé (xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx xxx xxxxx zdaňovací období), (xxx) xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx xx činí xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx) x (xx) xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx není xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx x účinky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Obecný postup xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx správci xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechna rozhodnutí xxxxxx v situacích xxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx příslušná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx souvisí. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx informačního xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxx současně xxxxxxx, xxxx typ xxxxxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxx učinit x xxxx xxxxxx režim xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx, délky xxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx dorovnávacích xxxx, ať už xx xxxxx o xxxxxxx xx fázi xxxxxx kvalifikovaného zisku xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx daní, xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx částech xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 45 xxxx. 1 a 2, čl. 23 x xx. 35 xxxx. 5 směrnice, xxxxx vychází z xx. 1.5.3, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8, 7.5.2, 7.6.6, 3.2.6 x 7.3.1 Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx pravidlům (1.5.3, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8, 7.5.2, 7.6.6, 3.2.6 x 7.3.1).

X §28

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jedním xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxx učinit. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxx“ xx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx vždy x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxxx s xxx, xx tato skutečnost xxxxxxx. Druhým xxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období, xxx xxxxx se xxxx. Třetím typem xxxxxxxxxx xx střednědobé xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činí xxx xx sobě následujících xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx lze xxx xxxxxx x xxxxxx xx budoucna.

Odstavec 1 xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x to pro xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x převodem xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

Odstavec 2 stanoví xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx povinen správci xxxx sdělit, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx informačního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx přehledu.

Odstavec 3 xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx platí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 35 xxxx. 5 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xx. 6.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Modelovým pravidlům (6.3.).

X §29

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze učinit xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze pro xxxxx postupu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní učinit. Xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx období, xxx xxxxx xx xxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx následujících zdaňovacích xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx platnost xxxx xxxxxxx, ale xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx typem xxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx, xx které xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx stejná xxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně sdělení xx stanovené xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxx xxxx učinit xxxxxxxxxx xxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xx krátkodobé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx toto ve xxxxxxxxx xxxxx správci xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx posledním xxxx xxxxxxxxxxx období, xxx xxxxx xxxxx předešlé (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx sdělení správci xxxx xxxxxx, platí, xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zdaňovací xxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx další xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho platnosti xx xxxxx použijí xxxxxxxxx pravidla o xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovením xx xxxxxxxxxxxx xx. 45 odst. 2 xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx (x tohoto xxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxx situace stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 45 odst. 2 směrnice, který xxxxxxx x čl. 3.2.6, 7.3.1 a 10.1.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje komentář x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (3.2.6, 7.3.1 a 10.1.1.).

X §30

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, za xxxxxxx lze učinit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jedním xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxx“ xx délka xxxx xxxxxxxxx, x to xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxx xxxxx rozhodnutí je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx omezena xx jedno xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx činí. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx není omezena, xxx xxx xxx xxxxxx x účinky xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx učinil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx informačního přehledu, xxxxx je xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x pěti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx střednědobé xxxxxxxxxx xxxx, neboť xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx platí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následující xxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jako x případě, kdy xx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 4 xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pěti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx která xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx toto xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x neobnovení xxxxx xxxxxxxxx xxxx zdaňovacího xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (neobnovené) xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx o neobnovení xxxxxx učiněno, xx. xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx střednědobého xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx střednědobé xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o neobnovení xxxxxxxxxx účinného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx střednědobé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x jeho xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx. 45 odst. 1 směrnice v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (x xxxxxx xxxxxx), která xxx vybrané situace xxxxxxx xxxxxxxxx učinit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (1.5.3, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.8, 7.5.2, 7.6.6).

X §31

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jedním xx čtyř xxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx označení xxxxxx rozhodnutí jako „xxxxxxxxxx“ xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušit. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx krátkodobé xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období, xxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxx typem rozhodnutí xx střednědobé xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na pět xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Posledním xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednorázové.

Odstavec 1 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx jeden xxxxxx stát, x xxxxx xxxx členské xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, jejíž xxxxxxxx je xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx učinit xxxxx xxxxxx a xx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahují x xx členské xxxxxx ze státu, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx činí, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jinými xxxxx, xxxxx poplatník xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx státu uvedené xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx rozhodnutí platné xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx kterých xxxx naplněny xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx následně x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx zruší (za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx informacích xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělit, xx učinil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx stejná xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém jsou xxxxxxxx členské xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx slovy xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx rozhodnutí sděluje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx, xx pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, poté platí, xx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxx xxxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx pro další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx.

Xxxxxxxx 5 stanoví, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx pouze xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období.

Odstavec 6 xxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxx xxxxxxx končí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx poplatník xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxx zrušit xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 23 xxxx. 1, 4 x 5 směrnice xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stanovují Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxx x čl. 4.5.

X xxxxx V

K §32

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona (xx. přiřazovaná dorovnávací xxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx) xxxxxx xxxxxx z příjmů. Xxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx nepoužijí mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxx.

X §33

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx, xx dorovnávací xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. přiřazovaná xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx dorovnávací xxx xxxxxxxxx poplatníkům xxxxx xxxxxx zákona) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxx pravidel x xxxxx státě xxx Xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x příjmů. X xxxxxxx případě (xx. xxxxxxx, kdy xx xxxx dorovnávací daně xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vztahujícímu se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx by xxxx snižovaly xxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx osob, x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx daňovou xxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx efektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní, xxxxx by byly xxxxxxxxxx xxxx výdaj.

K §34

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx české xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxx“) xxxxxxxxxx xxx xx v České xxxxxxxxx x xxxxxxx x §38xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x kvalifikovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx státě xxxxx xxxx, x xx o xx xxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxx stanovena xx xxxxxx x ziskům, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx CFC xxx (tj. x xxxxxxx CFC pravidel xxxxx §38xx zákona x daních z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeným xx xxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v daňové xxxxxxx). Xxxxxxxx kvalifikovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx dorovnávací daně xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x příjmů, xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx specifickou xxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxx důvodu, xxx xx zamezilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx samé částky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx dvojímu xxxxxxx xx xxx zakotvení xxxxxxxxxx speciálního pravidla xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, že XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx první, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxx vnitrostátní dorovnávací xxxx xxxxxx takto xxxxxxxxxx CFC xxx xxxxxxxxx xxx svém xxxxxxx, resp. při xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx. Xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považuje xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §38xx xxxx. 9 xxxxxx o xxxxxx z příjmů xx xxx. xxx xxxxxxxx dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx formuláře xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx ustanovení upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x české CFC, xxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxx daněmi nejsou xxxxxxxxxx případné XXX xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 8 xxxx. 7 směrnice ATAD.

K xxxxx VI

K §35

Uvedené xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx státem.

K §36

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx korunách, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx §38 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx (xxxx. xxxx. §3 xxxx. 5 xxxxxx x dani z xxxxxxxxxx her).

Protože se xxxx x xxxxx xxxxxx používají x xxxxxx x xxxxxx (xxxx. §7 xxxx. x)), xxxxxxx xx xxxxxxx postup xxxx x případě přepočtu xx českou měnu. Xxx xxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxx xx xxxxx vyhlášené Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxx měnu xxxx.

Xxxxxxxx 3 xxx xxxxx konzistence xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, stanoví, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx přepočtu xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx prosinec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X §37

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 x 4 x §20 xxxx. a) xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xx xxxxxx x klíčových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X rychlým vývojem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx minimalizaci xxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx daňové poplatníky.

Cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Modelových xxxxxxxx x dokumentů xxxxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX a xxxxxxxx xxxxxxx OECD x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx mezinárodním dokumentům x zároveň poskytne xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejnosti xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx tyto dokumenty xxxxxx x xxxxxx xxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Konkrétně, Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx překlad xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx (x xxxxxxx modelové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx překlad xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě),

2. xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxx dokumentů, které xxxxx prováděcí rámec xxxxxxxx x §2 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx. Sdělení xxxxxxxx xxxxxxxx seznam těchto xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k dispozici.

Tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daňové oblasti xxxxxx x snadný xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dorovnávacích daní.

K xxxxx xxxxx

Xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx jsou x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Vztah jednotlivých xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zobrazit takto:

K xxxxx X

X xxxx 1

X §38

Ustanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx ztráta x xxxxxx, xxxxx dochází xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx kvalifikovaného xxxxx x xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx, protože zisk xxxx xxxxxx vykázané xx finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výchozím xxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxx totiž xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx z informací xxx použitých xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx. Xxxxx řečeno, výchozím xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úprav, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxx v xxxxx skupiny. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x vnitroskupinových xxxxxxxxx, xx kterým dochází x procesu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx. Položky xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx v úvahu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxx xxxxxxx entity xxxx být xxxxxx xxx xxxxx účetního xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavovány x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkaznictví. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx sestavenou x xxxxxxx x přijatelným xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sestavena xx použití schváleného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

Odstavec 2 x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kvalifikovanou xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem. Řeší xxxx situace, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx výkaznictví, xxxxx se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx účetního výkaznictví xxxxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx proveditelné xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx, xxxx primárně na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx. V případě xxxxxxxx xxxx muset xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 2, xx. xxxxxxx břemeno xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mírou xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x přezkoumatelné. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účetní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkaznictví (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xx, xx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x přípravou konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx speciální xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkaznictví xxxxxxxx xxxxxxxx entity. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx členské xxxxxx, x xx právě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skupiny xxxxx, xxxxx historicky xxxxxxxxx odlišný rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx skupina xxxxxxxxxx xxxx entity, x pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proveditelné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabytých xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účetnictví xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx takovýto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xxxx. 2.

Odstavec 2 písm. x) xx xxxxxx podmínce, xxxxx které použití xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 xxxxxx XXX. Pokud trvalé xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx EUR, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xxxxx rámce účetního xxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx rozdíly mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účetního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx systému členské xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kapitál, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, zatímco členská xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx tak x xxxxxx rozdíl. Xx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účetních obdobích, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx kvalifikovaného příjmu xxxx xxxxxx vychází x Výkazu zisků x xxxxxx x xxxxxxx výnosů x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rámcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxx XXX) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx modelu (xxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx x xxxxxx x naopak xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx úplném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxx, že pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxx o 10, xxxx xx xxxx snížení vykázáno x xxxxxxxxx, x xxxx x xx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx 120 ovšem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 10 xx Výkazů xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 20, která xx xxxxxx x Xxxxxxxx úplném výsledku xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx do kvalifikovaného xxxxx x ztráty xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxx.

Xxxxxxx položky, xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xx xxxxx, x xxxxx je zakládající xxxxxx, x xxxxx xxxxx zakládající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňové xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Nicméně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx jakékoli xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx v Ostatním xxxxxx výsledku hospodaření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do běžných xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx (namísto xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx výsledku hospodaření), xxxx xxx i xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx případech xxxx položky xxxxxx xxxx ztrát vykázané x Ostatním xxxxxx xxxxxxxx hospodaření „xxxxxxxxxxx“ xxxx výkaz xxxxx x xxxxx, což xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx zakládající entity, xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx povedou xxxxx x dočasnému xxxx časovému xxxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx ztrátou. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x trvalému xxxxxxx, xxxxxx však ke xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx nevýznamné odchylky xx přísné aplikace xxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo ztráty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba upravovat, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 15, který vychází x xx. 3.1 x 10.1.1. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 43 xxxxxx 3.1.).

X §39

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, co xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podíl xx zisku a xxxxxxxx různé situace, xxxxx ovlivňují zařazení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na zisku xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podílem, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx byl xxxxxx xxxx vykázán x xxxxxxxxxxx s:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxx právo xx xxxxx na xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx rok. Toto xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx zisku xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx rok a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nezávisle xx xxx, xxx xx xxxxx na podíl xx zisku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx.

x) xxxxxxxxxxx podílem x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §104. Xx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx entitou x bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104, xxxxx podíl na xxxxx nebude xxxxxxxxx xx vyloučený.

Podle xxxxxxxx 2 xx stanovuje, xx při xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x hlasovacích xxxxxxx. Xx znamená, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx považují xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxx finančním xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx nástroj, který xx xxxxxx xxx x kapitálové, xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx finančního nástroje xx konvertibilní xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx na xxxxx vyplacen xx xxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx x kapitálovou x závazkovou složkou, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pouze xx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitálové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx podílu (xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx složkou) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx situace, xxx xxxxxxx x rozdílné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje x xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx finančního nástroje. Xxx xxxxx xxx x těchto xxxxxxxxx x podílem xx xxxxx nakládáno jako x vyloučeným podílem xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejen u xxxxxxxx, xxx též x držitele xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx tito xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nich jiná (x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx xx xx xxxxxxxx nástroj a xx xxxxxx z xxx plynoucí xxxxxxxx xxxxxx jako u xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podílem na xxxxx (xxxxx by xxxxx zahrnut xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) x x xxxxxxxx xxxx xxxx platba xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisk xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje.

Uvedené ustanovení xxxxxxxxxxx čl. 16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

X §40

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vymezuje základní xxxxx vztahující xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx plně xxx xxxxxxxxxxx změn. X tomto oddíle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxx pojmy, xxxxx xx významově, x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx implementované xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx patří zejména xxxxx xxxxxx xx xxx, portfoliový xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x strategické xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx ustanovení xx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnované xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxx xxxxxxxx zachycení.

Podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx považován xxxxx vlastnický xxxxx, xxxxx představuje xxxxx xx xxxxxxx 10 % zisku, kapitálu, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxxx 10% xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx určitý xxxxxxxxxx podíl portfoliovým xxxxxxx (písmeno x)), xxxxxxx se ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx. pokud xx xxx daný podíl xxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx, xxxxx budou xx xxxxxx mateřské a xxxxxxx entity (např. xxxxxxx xxxxxx X xxxx 100 % xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx X x xxxxxxx entita X xxxx 5% xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx posuzována), xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx skupinu.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk xxxx ztrátu, zahrnutý xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx kapitálový zisk xxxx xxxxxx, nepřípustný xxxxxx, chybu x xxxxxxxxxxx období a xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ujednání x xxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání.

Pojem xxxxxxx xxxx představuje xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx navrhováno x tomto zákoně, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezbytné. Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxx jednotka xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vymezení funkční xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x českým účetním xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx všem členským xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Podle písmene x) xx xxxxxxx xxxxxxx měnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxx ztráty členské xxxxxx xxx zahrnutou xxx ve státě, x něhož je xxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx měnou xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účetního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx entity.

Písmeno x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx nebo odpuštěna xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx zcela xxxxxxxx, x dlužník xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx další povinnosti xxxxxx zaplatit. Xxxxx xxxxx schválených účetních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxx xx následek, xx xxxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (u xxx daňově xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx). Tento xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXX (dále xxx „Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx“) x xxxxx xxxx 2023 xx xxxxxxxx 38 xx 40.

Písmeno l) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (x) výší xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx výnosy jsou xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x (xx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx příslušné výkazní xxxxxx. Podle xxxx 1 xxxxxx ustanovení xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výše xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxx dluhů, které xxxxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx fondu.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 16 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxxxxx třetí x xxxx. 8 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čl. 10.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 10.1. Xxxxxxxxxx pravidel.

K xxxx 2

K §41

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx entity xx xxxxx uvedeného ustanovení xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx účetní ztráta xxxxxxx entity upraví xxxxx následujících ustanovení xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 bod 36 x xx. 15 xxxx. 1 xxxxxxxx, který xxxxxxx x čl. 3.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx pojmům xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx 3.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §42

Xxxxxxxxxx §42 xxxx xxxxxxx jurisdikčního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 2, což xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx zahrnuté xxxx x kvalifikovaný xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxx-xx xxxxxxxxx entitami dané xxxxxxx, x dále xxx xxxxxxxxx entit, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx spoluvlastnictví a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx podskupiny x xxxxxxxxxx spoluvlastnictví.

Ustanovení transponuje xx. 26 xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxxxxxxx x xx. 5.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx komentář x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (k xxxxxx 5.1.).

X §43

Xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx skutečnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x daňového xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na trvalé, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx dojde x vyrovnání v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx být xxxxxx x záporné. Xxxxxx xxxxxx zvýší účetní xxxx xxxx sníží xxxxxx účetní ztrátu. Xxxxxxx úprava xxxxx xxxxxx zisk xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. V rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daní.

Výchozím xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, x xxxxx je, x xxxxx kvalifikovaným xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní. Toto xxxxxxxxxx má xx xxx tyto změny xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx upravit xxxxxx zisk xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, o určité xxxxxxx mezi daňovou x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxx xxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Definice xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx řadu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx daň (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx xx xxxxx braly x xxxxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zpět k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Úprava x xxxxx náklady xx xxx xxxx xxxxxxx kladná xxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx s čistým xxxxxxx. Úprava bude xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx čistou xxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx zahrnuté xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxx zahrnutých xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x důvodu vyloučení xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x

5. xxxxxxxxxxxxxxx vratná xxx xx zisku xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx daň ze xxxxx xx daň, xxxxx xx původně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx entity, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx daní, xxxxxxx xxx je xxxxxxx (xxxx xxxxxx) xxx rozdělení xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx. b) xx snižuje účetní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxxxx podíly xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx výplaty xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx, xxx (i) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 10% xxxxxxxxxx xxxxx nebo (xx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podíl se xxxxx jeho podstatnými xxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xx nepřetržitě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx.

Xxxxxxxxx podíly na xxxxx jsou definovány xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vlastnickým xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu a xxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx Rozhodnutí xxxxxx metodu zdanitelného xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx na xx, xxx plynou x xxxxx x tuzemsku xxxx ze zahraničí. Xxxxxxxx xxxx, které xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx podíly xx xxxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx budou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx, xx xxxx portfoliové xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx všechny xxxxxx xx xxxxx obdržené xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílům. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty členské xxxxxx.

Xxxxxx vyloučené xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) zahrnuje tři xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx x ztráty ze xxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu (xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx),

2. zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

3. zisky x xxxxxx x xxxxxxxxx x vlastnickým podílem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxx kapitálovými xxxxx xxxx xxxxxxxx. Výjimkou xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx rezervách související x vyloučenými majetkovými xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x) xxxxx členské entity xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. mezinárodní účetní xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xx možné využít x tzv. xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx aktivum xxxxxx x přeceněné xxxxxx xxx. v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x případné xxxxxxxx kumulované xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx v Ostatním xxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx Xxxxxx zisku a xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx pořizovací xxxx xxxx xxxxxx (xxx xx vždy) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (výsledková xxxxxxx). Xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vyšší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vzniká xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx d) xx xxx eliminovat x vyžaduje, xxx xxxx všechny xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (revaluation xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx dorovnávací xxxx. Xxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx dorovnávací xxxx povoleny v xxxxxxx, x xxxxx xxxx přiřaditelné xxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx zahrnutá xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxxxx zahrnuté xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x veškerým xxxxxxxx, budovám a xxxxxxxxx, xxxxx vzniknou xxxxx xxxxx účetního xxxxxxxxxxx, xxxxx kterých xx

1. pravidelně xxxxxxxx xxxxxx hodnota takového xxxxxxx na xxxx xxxxxxx hodnotu,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx úplném výsledku xxxxxxxxxxx x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx x ztráty (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx daní.

Členská xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx kvalifikovaného zisku xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx k xxxxxx volbě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx úplném xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxx x aktivům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účetní hodnoty xxxxx přiřaditelné xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx do doby xxxxxxx aktiva.

Písmeno x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx ztrátu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx dluhy. Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxx, xx kupujícím je xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x ztráty x xxxxxxx aktiv xxxx xxx účetních xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxx xx výsledku hospodaření x xxxxxx xxxxxx xxxx zachycena v xxxxxxxxxxxx cenách. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vnitroskupinový xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxx, provedeny, xx xxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrku xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nicméně samostatný xxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx jednalo o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx se vyžaduje xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx vlastnických xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxx převod proveden xx základě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x převedenými xxxxxx x xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku x kvalifikované xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxx

x) zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklých x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxx, které podléhají xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx ztráta xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

X rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §109, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx neuznání xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxx, xx požadována xxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x) upravuje xxxxxx xxxx xxxx ztrátu x xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx měně. Xxxxxx xx xxxxx x kurzové xxxxx xxxx xxxxxx (XXXX - Foreign currency xxxxx xx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účely a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx funkční xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxx ztráty členské xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, x xxxxx xx. Xxxxxx funkční xxxx xx funkční xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxxx entity. Třetí xxxx xxxx xx xxxx, která xxxx xxxxxxx funkční xxxxx xxxx účetní xxxxxxx xxxxx členské xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx okolností jsou xxxxxxx xxxxxxx rozdíly xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx nebo kvalifikované xxxxxx, bez xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxx. Xxxxx xxxxxx kurzové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jurisdikce. Z xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písmene x) k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxxxx kurzové zisky xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vznikají x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx měnou,

Definice se xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zápornou xxxxxx účetního xxxxx xxxx účetní xxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v účetní xxxxxxx měně x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx měnu xxx, xx vzniká xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ztráta nevzniká.

2. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ztráty členské xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx kolísání směnného xxxxx xxxx její xxxxxxx funkční měnou x její xxxxxx xxxxxxx měnou;

Definice se xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx měna xxxxxxxxxx xxxx a vznikají xxxxxxx zisky nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx bude xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x případě, kdy xx aktivum xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx měně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zisk xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx nevzniká xxxxx xxxxxx xxxxxxx zisk xxxx xxxxxx kurzová xxxxxx.

3. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účetní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx kolísání xxxxxxxx kurzu mezi xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx kurzovým xxxxxxxx, xxxxx vznikají x transakcí xx xxxxx xxxx měně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kvalifikované xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ztráty ve xxxx účetní xxxxxxx xxxxxx.

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxx xxxxx cizí měnou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxx zisk xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnotu xx výši daňového xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx platí xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx zisky a xxxxxx x daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxx zda jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxx předpisů.

Nepřípustnými xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx

1. náklady xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx platby, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x

2. xxxxxxx členské xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 50 000 XXX (xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx které byl xxxxxxxxx xxxxxx zisk xxxx xxxxxx členské xxxxxx).

Xxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx platbu xxxxxxxx, xxxx podle zákonů, xxxxx se vztahují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx na povaze xxxxx. Xxxxxxxxx chybné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxxxx a odpovídajícímu xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty, xxxx xx chyba xxxxxxxx.

Xxxxxx podle písmene x) xx xxxx xxxxxxx odpovídat úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxx xxxxxx negativní x sníží počáteční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx změna xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxx x) xx pozitivní xxxxxxx x xx xxxxxx účinek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty.

V xxxxxxx, x xxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxx xx byly xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx příslušné členské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 1 000 000 XXX xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx pravidla §67 - Dodatečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx, xxxxx dochází x xxxxxx snížením xxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxxxxxx přepočet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx předchozí xxxxxxxxx xxxxxx podle §67, xxxx se xx xxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx písmeno x) xxxxxxxxxx xx chyby, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obdobím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx platí, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx získal xxxxxx, xxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, kdy xxxx xx tyto xxxxxx xxxxx. Výdělky xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx odvádět xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxx xxxxx výdělky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx 100 a xxxxxxxxx přispívá 60, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 40, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 60 (60 + 40 = 100). Pokud xx však xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x 30, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 (60 + 30 + 10 = 100), xxx splnila xxxx xxxxxxx pracovníkovi xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odrážejí x xxxxx ostatního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Other xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) rozvahy xxxxxxxxxxx, xxx lze xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx řešit xxxxxxx, xxxxxxx x) xxxxxxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čistým xxxxxxxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx sníženým x xxxxxxxx xxxxxx penzijního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xx xxxxx účetního výkaznictví, xxxxx používá xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxx plánů, xxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx rozlišeny xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx bývalým pracovníkům, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x) x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx a xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx účetního xxxxx xxxx účetní xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ztráty = (xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx období xx xxxxxxx xxxxxx + xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx) x (-1)

Xxx:

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xx xxxxxxx období xx xxxxxxxx kladnou xxxxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx členské entitě, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx ztráty členské xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozdělení.

Odstavec 2 x 3 ve xxxx celku udávají, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kvalifikované ztráty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx převoditelným xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nikoliv.

Stanovený xxxxxx xxxxxxx jednak x xx. 16 xxxx. 2 a 5 xxxxxxxx, xxx též x xx. 3.2. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 465 xxxxxx 3.2.).

X §44

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, popř. xxxx typ převodu xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx oceněny x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaznamenávány xx xxxxxx ceně u xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx. Skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx. Vychází xx x xx. 16 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx. 3.2.3. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené xxxxxxxxxx x postup podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (str. 61 článek 3.2.3.).

K §45

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty xxxxxxx entity. Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se do xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxx xxxx x státě, kde xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x) vymezuje, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x případě, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx daňová výhoda x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx. x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx přijaté xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx jurisdikce X xxxxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx xx procento z xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x uplatnění x xxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacitu, xxxxx xxxx být x poplatníka převedena x započtena xxxxx xxxxxxxxx výnosu za xxxxxxxxxxx zdaňovací období. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx X xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx X - xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nadbytečnou úrokovou xxxxxxxx x předchozích xxx, x které xx neočekává, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx nebude příjem xxxxx (xxxxxx) vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxxx X x xxxxxxx, x xxxxx xxxx členská xxxxxx X xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxxxx xxxxxxxx započítat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx tak k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ovlivňovat efektivní xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxx: Xxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx A, xxx xx stanovena 10% xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X Xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se sídlem x xxxx X, xxx xx xxxxxxxxx 30% xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazba xxxxx X 10 % a xxx xxxx X 30 %.

Xxxxxx A xxxx xxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (tj. xxxxxx X xx xxxxx od xxxxxx X). Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx účely se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxx X xxx xx xxxxx X. X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx snižující xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx X, avšak aniž xx snížily domácí xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx X (platby xxxxx jsou xxx xxxxx dorovnávací daně xxxxxxxx x účetnictví xx výnosů nebo xxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx). Xxxxxx xxxxxx platby xxxxxxx xx státě X. Xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx efektivní xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx X zvýší x xx xxxxx B xx xxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xx xxxxxxxx nejprve xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxxxxxxxx financování, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, zda

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx protistrana x vysokým xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxxx B xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bez xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx činí její xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 30 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (15 %). X xxxx důvodu xx entita B xxxxxxxxx xx státě x xxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxxx x vysokým zdaněním. Xxxxxx A xx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxx xxxx transakce 10 %, xxx xx hodnota xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (15 %) x xxxxxx X je xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

2. xxx xxxxx očekávané xxxx xxxxxx ujednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že

a) ujednání xxxxx xxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx při výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx zisku entity x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx X),

x) xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx x vysokým xxxxxxxx (xxxxxx X).

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx X xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx dluh, xxxx xxxxxx náklady, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx A. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x) naplněno, x protože tento xxxxxxx xx ve xxxxx X xxxxxxxxx xxx xxxxxx účely xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx X xx xxxxx X, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxxxx A.

Pojem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v §40 xxxx. n).

Pravidlo xxxxxxxxxxx xx. 16 xxxx. 8 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xx. 3.2.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 66 xxxxxx 3.2.7.).

X §46

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx u xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojistníkům. Xxxxxxxxxx xxx ve xxx xxxxxxxx převádí xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx závazků). Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx výnos, xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx členské xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 16 odst. 10 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xx. 3.2.9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Modelovým xxxxxxxxx (xxx. 69 xxxxxx 3.2.9.).

X §47

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx 1, xxxxx se xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx existují xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vedlejší xxxxxxx Tier 1 xxx daňové účely xxxxxxx, xxxxxxx xx, xx jeho snížení xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xx směrnicí x Xxxxxxxxxx pravidly xx důsledkem dalšího xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úpravy xx úrovni XXXX, xxxxx závěry xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx třídy 1 x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 82 Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/35 xx dne 10. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/XX o xxxxxxxx k pojišťovací x zajišťovací činnosti x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II).

K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx musí pamatovat xxx na regulatorní xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx (tj. xxxxx xxxx Xxxxxxxxx unii), xxxxx xx zachována xxxxxx formulace, která xxxx xx konkretizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 16 xxxx. 11 xxxxxxxx, který xxxxxxx x čl. 3.2.10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 70 xxxxxx 3. 2. 10.).

X §48

X xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dopravy, xxxxxxx xxxx xxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx lodní xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx vyloučeny xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Mluví-li xxxx ustanovení x xxxxx dopravě, zahrnuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx. 17 xxxxxxxx x xxxxxx x čl. 3.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x Modelovým xxxxxxxxx (xxx. 70 xxxxxx 3.3.).

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 76 xxxxxxxx 183 x 184). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx vymezení xx navrhováno x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (str. 76 xxxx. 183 x 184) xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zakázek, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx entit xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx je uskutečňováno xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx určit dle xxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx pravomocí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, umístění xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx pracovníků entity.

K xxxx 3

X §49

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxx částku nákladů, xxxx. výdajů x xxxxxxxxxx, částkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx akcie. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxx zaplatily xx xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx státech, xxxxx umožňují xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx uplatnění. Xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx nedojde, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx akcie povolené xxx výpočtu jejího xxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx x specifickou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxxxxxx XXXX 2 - Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxxxx vykazování xxxxxxxxx, xxx xxxxx dochází x úhradě xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) a transakcí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x hotovosti a xxxx závazku xx xxxxxx xx ceny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetní jednotky (xxxxxx vázané na xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx). Xxxxx standard xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx vázanou na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ocenila účetní xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx služby a xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přijatého zboží xxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx x xxxxxxx vázanou xx akcie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXX 2 požaduje, xxx xxxxxx jednotka oceňovala xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x souvztažný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx do výsledku xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx různé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx buď obdrží xx splnění xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx apod.) xxxxx akcie, xxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxx primární xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vázané xx xxxxx:

- xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx) x

- práva xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx akcie nebo xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx následující xxxxxxx: Xxxxxx X poskytuje xxxxxxxxxxx k 1. xxxxx 202X 5 000 xx opcí. Xxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxx xxxx 100 000. Xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx (xxx 31. xxxxxxxx 202X). Xx xxxxxxxxx 100 % opcí. Xxxx xxxxxx 31. xxxxxxxx 202x+1. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 12 xx xxxxx. X 1. lednu 202x+1 xx uplatněno 3 000 opcí. Zbývající xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vypršení xxxxxxxxx.

X 1. 1. 202X není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

x 31. 12. 202X jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx náklady (100 000) / xxxxxxx přebytek - xxxxxxx xxxx (100 000)

- 100 000 xxxxxx xxxxxxx * 12 /12 xxxxxx * 100 % xxxxxxxxx = 100 000

1. xxxxx 202X+1 - datum uplatnění 3000 xxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

- hotovost (36 000) / xxxxxxx akcie (96 000)

- xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx opce (60 000) / -

- xxxxxxxxx uplatňující xxxxxxx xxxx zaplatí xxxxxx A xxxxxx 36 000 (3 000 xxxx x xxxxxxxxxx xxxx 12 = 36 000)

- xxxxxx xxxxxxx uplatněných xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (100 000 x 3 000/5 000 xxxx = 60 000) 31. xxxxxxxx 202X+1 - xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx se účtuje xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxx (40 000) / xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx opce (40 000)

- xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (100 000 x 2 000/5 000 xxxx = 40 000)

Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx. 16 odst. 3 xxxxxxxx x xxxxxx x čl. 3.2.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 59 xxxxxx 3.2.2.).

X §50

Xxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xx určitých podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxx entitě xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo účetního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx změny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty, xxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

Xxxxx realizace se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dochází x xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx výnosy, xxxx až xxxx, xxx xxxx dodány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s takovým xxxxxxx. K porušení xxxxxxxx realizace dochází xxxxxxxxxx tehdy, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zaúčtuje xx s předstihem xxxx dokončením xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxx za xxxxx: zákazník předem xxxxxxx 1 000 Xx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tržby xx xxxx 1 000 Xx (xxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1 000 Xx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxx dodání xxxxxxxx xx xxxxxxx zrušen x je xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Platba xxxxxx xx xxxxxx: xxxxxx xxxxxx xxxxxx 60 000 Kč softwarovou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok. Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 60 000 Xx, dokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 60 000 Xx xxxx závazek x poté každý xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výnos 5 000 Kč.

Pokud x xxxxxx volbě xxxxx, zisky xxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyřazeno. Xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx, xxx členská xxxxxx xxxxxx xxx odpisy xx xxxxxx x xxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx zvýšení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx x Xxxxxxxx úplném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx musely xxx xxxxxxxx až do xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 16 xxxx. 6 směrnice, xxxxx xxxxxxx x xx. 3.2.5. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 64 xxxxxx 3.2.5.).

K §51

Xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že zisk x ztráta x xxxxxxx místních xxxxxxxx xxxxx xxxxx zahrnovány xx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx zmírněn xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx efektivní sazbu xxxx v jednom xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx x xxxx sdělení xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyloučeny xx zahrnutých daní. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a existují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zůstávají xx xxxxxxx efektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zatížení x xx tedy xxxxxxxxxx xxxxxx v podobě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předchozích letech. X xxxx důvodu xxxx zahrnuté xxxx xxxxxxx v roce, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx zcizení místních xxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidlo xx xxxxxxxx x xx. 16 xxxx. 7 xxxxxxxx, xxxxx vychází x čl. 3.2.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (str. 65 xxxxxx 3.2.6.).

X §52

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx entitami xxxxxx xxxxxxx, které xxxx ze xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a ztráty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxx xxxxxxxx eliminovány z xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijatelného účetního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx budou x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx entity zahrnuty xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx je omezeno xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx entitami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xx stejného xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx entitami, xxxxx xxxx x xxxxxxx států, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo odložení xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, které xxxxxxx z rozhodnutí, xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidlo xx xxxxxxxx x čl. 16 odst. 9 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čl. 3.2.8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (str. 65 xxxxxx 3.2.8.).

K §53

Xxxxxxxxxx upravuje možnost xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxx střednědobé rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxx vždy xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (popř. xxxx xxxxxxxxx entit) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx, který xx aplikuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx umožnit symetrické xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zisky xxxx ztráty. Xxxxxxxxx xx xxxxx zapotřebí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daní xxxx, které xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, tak x xx ztrátou. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnutých xxxx však obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx se zisky (x xxxxxx i xxxxxxx daní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx). X případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx se xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx, docházelo xx x situaci, xxx xxxxxxx xxxxxx vykáže xxxxxx x rámci xxxx x xxxxxx, x podhodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x důsledku uvedených xxxxx xxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxx sazby xx xxxxxxxxxxx zlomku xxxxxx pro výpočet xxxxxxxxx xxxxxx sazby, xxx nedošlo xx x xxxxxxxxx daňové xxxxxx x jurisdikčního xxxxx upravených výší xxxxxxxxxx daní, xxxxx xx v xxxxxxxx. X tohoto důvodu xxxxx speciální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zisky x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx investic x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx kvalifikované xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud podávající xxxxxxx xxxxxx učiní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zisků x ztrát z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx tento xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě členská xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx vlastnického podílu (x výjimkou držitele xxxxxxxxxxxxx podílu nebo xxxxxxxxxxxxxxx vlastnického xxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zisk xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3 písmene a). Xxxxxxxx xx základě xxxxxxx b) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náklad na xxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx x xxxxxx vznikajících x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo kvalifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl je xxxxxxx v xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx kapitálový xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xx jiných okolností xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v souvislosti xx změnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podílu, a xxxxxxx xxxxxx podílu xxxxxxxx podléhá zdanění xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx reálné xxxxxxx podílu xxxx xxxxxxxx xxxx hodnoty. Xxxxx držitel podléhá xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx zisk xxxx xxxxxx xx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx náklad xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s držbou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vykázán xx xxxxxxxxxx výkazech xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x podíl x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Posledním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráty, xxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočtu kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx ztráta xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxxxx x souvislosti x nimi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příjmů.

Odstavec 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na který xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vztáhnout. Xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádcích x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx mateřské entity xxxxxxx. Druhou podmínkou xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podílu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx částka xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx držitelem.

Odstavec 5 xxxxxxx odchylku xx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neobnovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx jeho xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálová xxxxxx.

X §54

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx entity xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dluhu xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx byla zavedena xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx situací, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx insolvenčních řízení xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx entit.

Odstavec 1 stanovuje, xx xxxxxx podmínek je xxxxxxx entita xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, že xxxx xxxx xxx prominut x xxxxx insolvenčního xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx soudním orgánem, xxxx xx prováděno xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x ním xxxxxxxxx, a zároveň xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx dlužník x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx propojení x xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx podmínky xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx prominutí xxxxx xx xxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 uvádí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx dluh xxxxxx xxxx x xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kvalifikované xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. To xx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení druhého xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx členská xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxx dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxx x věřitelem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx postupy xxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx učinila xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstavci 1 xxxx. x). Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx stanovení jasných xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výpočtech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 4

K §55

Xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavuje pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stálou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx nezná. Jinými xxxxx to znamená, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účetnictví nemusí xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X přesto xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx primárně xxxxxxx xx účetní xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx se přiřazuje x částka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kvalifikované xxxxxx xxxx stálou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx tak x nejvyšší xxxxx xxxx dodržuje xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. x) xxxx 1 x 3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx existuje xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právem, x na xxxxxxx, xxx xx stálá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví, xx xxxxxxx ziskem nebo xxxxxx xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx jsou účetní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostmi, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx efektivní xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem. Výkazy xxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxx x přijatelným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx významnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

Pokud xxxxx provozovna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx účetním xxxxxx nebo účetní xxxxxxx částka, která xx byla xxxxxxxxxx x xxxx samostatných xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účetního výkaznictví xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx mateřské entity.

Odstavec 2 xxxx. x) x x) upravuje xxxxxxx výnosů x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx provozovně xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 1, x jejich xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx §6 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx částky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdroje xxxxxx. Xxxxx „bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx uznatelných nákladů x tomto státě“ xx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x daňovými xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx X je xxxxxxxx xxxxxxx skupiny xx xxxxxx xx xxxxx A, xxxxx xx xxxxxx provozovnu xx xxxxx X x souladu xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx X x X. Předpokládejme, xx xxxx 100 lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (předpokládejme, xx neexistují žádné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx). Stát X xxxxxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků. X xxxxx případě xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxxxxxx 100, xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx 50 (100 xxx 50 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xx měla xxxxx provozovna xx xxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx odrážely xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, poté by xxxxxx položky xxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxx výkazy, xxxxx by xxxxxxx xxxxx xx nižší xxxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ve xxxxx B), pro xxxxxx výnosů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx výkazech za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx stálá provozovna x xxxxxxx s §6 písm. f) xxx 3, poté xxx stanovení xxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 7 Xxxxxxxx xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxx 3 stanovuje xxxxxxxxxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx xxx §6 xxxx. x) xxx 4 x připisuje stálé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx entity xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx probíhajícím xxxx tento xxxx.

Xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ztrát xxxxx provozovny. Xxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxx xxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlavní entity. Xxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx hlavní entity x xxxxxxx, x xxxxx je ztráta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx náklad xxx xxxxxxx domácího xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx entity xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 80 % xxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxx kvalifikovaného xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx entity x xxxxxxxxxxx 20 % je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx se xxxxxxxx, aby ztráta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proti položce xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxxxx xxxx xxxxx, z xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx entitě. Xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx hlavní xxxxxx XX1 má stálou xxxxxxxxxx XX1 x xxxx xxxxxx xxxxxx XX2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx PE2. Xxx xxxxxx entity xxxx xxxxxxx a xxxx xx státu X x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx X. Xxxx X xx daňový xxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx zápočtu). Xxx xxxxx xxxxxxxx sdílení xxxxxx x xxxxx xxxx daňovými xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich jurisdikci, xxxxx xxxx pod xxxxxxxxx kontrolou (xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). XX1 xx xxxxxxx xxxxxx 100 a XX2 xx zdanitelný xxxxx xxxxxx 100. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx daňová xxxxxx XX1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX2, xxxxx x xxxxxx státě xxxx xxxxxxxx daň.

Ztráta XX1 xx xx xxxxx X považována za xxxxxx XX1 a xxxx přerozdělena, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx A x xx xxxxx X. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přisuzovat xxxxxx XX1 k XX1 x xxxxx X, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x tomto státě xxxx x důsledku xxxxxx xxxxxx podhodnocena x xxxxxxxxx ztráty xxxxx X xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx B.

Odstavec 5 xxxxx, že xxxxxxxx získaný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx entity. Xxxxxxxx xxxxx x celém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidlo obsažené x čl. 18 xxxxxxxx, které xxxxxxx x xx. 3.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (str. 77 xxxxxx 3.4.).

X §56

Xxxxxxx xxxxxxxxxx určuje, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ztráta xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, protože xx xxxxxx vykazují x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx často xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx ztráta xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx členy skupiny. Xxx je xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazba xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ztrátě xxxxxx x xxxxxx xxxxxx transparence xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx, že xxxxxxx xxxx entity xx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, poté xxxx xxx x xxxx částka xxxxxxxx xx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prvkem xxxxxx transparence. Účetní xxxx xxxx účetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxx neobjeví xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx rozdělí xxxxxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx entita), xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxx xxxxxx;

2. pokud xx xxxxxx s prvkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entitou, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

3. pokud xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nejvyšší mateřskou xxxxxxx xxxx reverzní xxxxxxxx entitou, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entitě.

Ustanovení transponuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 19 směrnice, xxxxx xxxxxxx z xx. 3.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Modelovým xxxxxxxxx (xxx. 77 xxxxxx 3.5.).

X hlavě XX

X xxxx 1

X §57

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vymezuje, xxxxx daně xxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxx zahrnutými xxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxx vykázané ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx xx základě xxxxxx výnosů xxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx entity, x xxx xxxx vlastnický xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx též xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xx xxxxx o xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx daně stanoveny x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obecně použitelné xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxx vybírané v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vlastním xxxxxxxxx entity, xxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx zahnutých xxxx xxxxxxxxx (protože xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jinak pod xxxxxxxx xxxxxxxxxx daní xxxxxxx v odstavci 1 spadaly), xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx entitě xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnutí zisků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx entity, daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Tyto xxxx nejsou xxx xxxxxxx efektivní xxxxxx xxxxx skupiny zohledněny, xxxxxxx se xxxxx x daně xxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vychází xx směrnice xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx daněmi, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx daň xx xxxxx a xxxx zaplacené xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx pojistníků.

Výčet daní x xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x) xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx nekvalifikované xxxxxx xxxx xx xxxxx, x xx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx pod xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx z xxxxxx, xxxxx xx jakýmsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x takováto xxxxxx xxxxxx nezvýší xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období. Písmeno x) xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnutých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx pojistníkovi x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §46 tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx tak xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx daň xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx výnos, čím xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto daní. X toho xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx členské xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx zaplacené pojišťovnou x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx související daně xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxxxx x výnosy xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx daní vyloučeny xxxx ze xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx zcizení xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx veškeré zahrnuté xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek) s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daní. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ziskům xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx zcizení xxxxxxxx hmotných xxxxx, xxxxxx zahrnuté xxxx xxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxx daní xxxxxxxxxxxx xx xx zcizení xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx efektivní xxxxxx xxxxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx x xx xxxx poskytnuta xxxxxx x podobě xxxxxxxx xxxxxx zpětného převodu xxx, xxx xx xxxxxxxxxx ztrátám x xxxxxxxxxxx letech. X xxxx důvodu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, pokud existují, xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 20 xxxxxxxx, které xxxxxxx x xx. 4.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x xxxxxx 4.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §58

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx upravených xxxxxxxxxx daní, xxxxx xxxxxx vymezeny výše x zákoně. Xxxxxxx xx, že tyto xxxxx xxxx použity xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnutých xxxx, xx. této xxxxx xxxxxx. Jedná xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nenárokové časové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx daňovou xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxx s přijatelným xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxx eviduje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x které xxxx xxxx xxxxx jisté, xx v xxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx. Dle takového xxxxxxxxxxxx xxxxx účetního xxxxxxxxxxx xx vyžadováno, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za zahrnutou xxx, xxxxx tato xxxx skutečně uhrazena. Xxxxxxxxxx časové rozlišení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisku xxxxxxx xxxxxx, poté xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, jelikož x xxxxxxxxxx takových xxxxxx xxxxxxxxx skupina.

Nenárokové xxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxx zjednodušením, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyloučit x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx odložený xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx neočekává, xx xxxx zaplacen xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §62 odst. 2. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhů, x xxxxx xx xxxxx jisté, že xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opětovné xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) vymezuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx o položku, xxx xxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nerovností, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zahrnutých xxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxx. je xxxxxxxxxx (v případě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxx je xxxxx, než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx vznikla, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxx. X případě, xxx jurisdikční xxxxxxxxxxxxx xxxx xx státě xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx dodatečné dorovnávací xxxx xxxxxxxx xxxxx §88. X xxxxxxx, xxx jurisdikční xxxxxxxxxxxxx xxxx skupině vzniká x xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx částka nákladů xx xxxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx daní členské xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 22 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx vychází x xx. 4.4.6 x 4.4.7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (k xxxxxx 4.4.6 a 4.4.7.).

X xxxx 2

X §59

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x úpravy, xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx. Tato částka xx zjistí xxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxxxxx entity xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxx období, xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xxxxxxxx 2 x 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podrobně xxxxxxxxxxx xxxxxx součtu vykázaných xxxxxxx xx daň, xxxxxxx provedení xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x jaké xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zvyšuje součet xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx dané výkazní xxxxxx. Xxxxxxxxxx položky xxxx poté xxxxxxxxxxxxx x navazujících ustanoveních.

Odstavec 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx výši xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dané xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náklad xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která byla xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkazním období, x xxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisk, ve xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyloučenou xxxxx xxxx. 3 xxxx. x), která xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaplacena, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvýhodněním, xxxxx je xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na daň.

Odstavec 3 stanoví xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx výši xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daní členské xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx patří (x) částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx x souvislosti x příjmy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, (xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx k entitě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodovatelným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stávajícího nákladu xx xxx, (iii) xxxxxx zahrnutých daní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx, se kterou xx v jejích xxxxxxxxxx výkazech xxxxxxxxxxx xxxx x úpravou xxxxxxxxxxx nákladů xx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx částka vztahuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vztahu k xxxxxx oprávněné jej xxxxxxxx převoditelným xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýhodněním, pokud xxxx daňová zvýhodnění, (xx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x (x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx, u které xx neočekává, xx xxxx xxxxxxxx xx xxx let xx xxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 4 xxxxx jednou.

Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 4.1. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx 4.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §60

Xxxxxxxxxx §60 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daní xxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx období xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě během xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx způsobem se xxxxxxxx x sumarizují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx státě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx faktorem při xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxx výpočet dodatečné xxxxxxxxxxx xxxx skupiny x případě, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle §88.

Odstavec 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zacházení x xxxxxxxxx zápornou xxxxxxx xxxxxxx na odloženou xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x případě, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jurisdikční xxxxx dorovnávací daně xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxx xx eliminovat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jinak x xxxxxxxxx případech vznikaly x xxxxxx zohlednění xxxxxxxx rozdílů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx zdaňovací období, xx kterém tato xxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx kladná. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterých xxxxxxx kvalifikovaný xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx 2 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx zacházení x xxxxxxxxx zápornou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx nelze xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx byla uplatněna xxxxxx. Xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx daňová xxxxxx vznikla.

Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x xx. 21 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 4.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář x článku 4.1. Xxxxxxxxxx pravidel.

K §61

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx odložené xxxx členské entity, xxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daním členské xxxxxx xx výkazní xxxxxx xxx, aby xx zohlednily určité xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxx (časových) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x daňovou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 4.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx 4.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. 77 xxxxxx 4.4.).

X §62

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxx daňových xxxxx, x xxxxx nedošlo x pěti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx pravidlo zajišťuje, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhů dojde, xx na xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x požadovaném xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx měla xxx x každém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovené xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odložený daňový xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x zahrne jeho xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daní. X xxxxx výkazním období, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx výkazních xxxxxx xx období, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, že x xxxxxx odloženého xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxx zohledněn x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx členské xxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. d), xxxxx xxxxx v kontextu xxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sanaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Jak xx x xxxxxxxx xxxx uvedeno, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx výkaznictví. Podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx použitého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx budou xx xxxxxxxxxx rysech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxx. e) xxxxx, že xxxx xxxxxxx opětovného xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx zisky x xxxxxxxx x reálné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx zisk xxxx xxxxxx x reálné xxxxxxx vykázané x xxxxxxxxxx a to xxxxxxxxx zvýšením hodnoty xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zisky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zohlednit xxx xxxxxx účely, xxxxx xxxx xxxxxx nebudou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx realizovaných xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx běžné x může xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx jak x xxxxxxxx výše, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce xxxxxxx x) platí xxxxx x rozsahu, x jakém xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 22 odst. 7 x 8 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xx. 4.4.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx 4.4.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (str. 105 xxxxxx 4.4.4.).

X §63

Xxxxxxxxxx vymezuje podmínky, xx xxxxxx vzniká xxxxxxxx daňová pohledávka xxxxxxxx ztráty, xxxxx xx xx rozdíl xx xxxxxxx na xxxxxxxxx daň související x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkové xxxx xxxxxx odložené xxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx výši zahrnutých xxxx členské xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx tohoto xxxxxx zacházení s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx některá xxxxxxxxx xxxx položky, která xxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x případě, xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxx režimu zdanění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příjmy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx společnosti. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx možné xxxxxx daň ovládající xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxxxx xx xx xxxxxx x těmto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ovládané zahraniční xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ovládající xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ovládající xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx k eliminaci xxxxxxx zdanění totožných xxxxxx. Takové zvýhodnění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx společnosti.

Ustanovení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x následujících xxxxxxxxx:

X xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) snižovat x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ovládající xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x vůči této xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxxxx xxxxxxxxxxxx dani stanovené x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxx od druhé xxxxxxx zohlednit v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xx. xxxx částka se xxxxxx x upravené xxxx zahrnutých xxxx, x tudíž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plynoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x daňovou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xx xx následek, že xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx možné xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx x xxxxxx ovládající xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx snížení příjmů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, vůči které xx bylo možné xxx stanovenou ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit (xxxx. xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx). V xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx slevy xx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daň x xxx stanovená xxxxxxxxxx vysoká, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx dorovnávacích xxxx je však xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx k xxxx, že tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xx xx mělo za xxxxxxxx podhodnocení xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že celková xxxx úpravy odložené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odloženou xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztráty.

Odstavec 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx odložená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. První z xxxx je, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x rámci xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ovládající xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahraniční společnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x příjmy xxxxxxxxxx xx zdrojů xx území xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx příjmem xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx. Xxxxx x poslední xxxxxxxxx je, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx má xxx snížena, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx zisku nebo xxxxxx členské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 stanoví xxxx odložené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx částek xx xxxxx výši xxxx xxxxxxxxx v zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterou xxx xxxxxx xxx z xxxxxx ovládající společnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Druhá x xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ovládající společnosti.

Odstavec 3 výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těch xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx kvalifikované xxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ztráty xx xxxxxxxx maximálně xx xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxx sazbě. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale byla xxxxxxxx xx výši xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx minimální xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 5 stanoví, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. X období, xxx xx xxxx daňová xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněna, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxx daně. Toto xxxxxxx xx xxxx xxxxx maximálně do xxxx, v jaké xx x xxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X dílu 3

K §64

Xxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávky x kvalifikované xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx §61 x §62. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stát x xxxxxxxx státu xx způsobilým xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednou, x xx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx poprvé xxxxxxxx členské xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 23 xxxxxxxx, které xxxxxxx x xx. 4.5. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k článku 4.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. 109 článek 4.5.).

X §65

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně nadměrné xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx se o xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zacházení při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výší zahrnutých xxxx. Xxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx nerovností, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx zahrnutých xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx entita) xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx ve státě, xxx který rozhodnutí xxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisk. X xxxxx případě se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zápornou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx za xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx upravených xxxx xxxxxxxxxx daní x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx ve xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx část za xxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisk, xxxxx xxxxxx celá xxxx xxxx xxxxxx vyčerpána.

Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxx podávající xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx kterém xx nachází členské xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx jedno zdaňovací xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx podávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx neobnovení.

Odstavec 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx 2 x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx nadměrnou xxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členské xxxxxx, pokud tato xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx, xx které xxxxxx xxxxxx vznikla.

K xxxx 4

X §66

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zahrnutých xxxx některým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx podobná xxxxxxxx jako při xxxxxxx xxxxx. Jedná xx x speciální xxxxxx, která xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx, při výpočtu xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx zisky, xxxx. xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Avšak x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx členské xxxxxx xxx xx, xxxxx zisk, xxxx. xxxxxx, generovala. Xxxxxxxxx xxx xxxxx aplikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ovládající společnosti. X takovýchto případech xx nutné přiřadit xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx příkladem xx zahrnutá xxx xxxxxxxx x souvislosti x rozdělením xxxxx xx xxxxxxxxxx výkazech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx zisku provedla. Xxxxxxx xx postupuje xxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx ziskem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vznikl. Xxxxxxxx xx zdůraznit, xx xx přiřazuje x xxxxxx daní xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx rozdělený („xxxxxx dividend“), xx. xxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 24 xxxxxxxx, které xxxxxxx x čl. 4.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxx xxxxxxxx x xxxxxx 4.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (str. 95 xxxxxx 4.3.).

K §67

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xx podání xxxxxxxxxxxx přehledu a xxx xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx (příkladem xxx xxxxx zjištění xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických osob, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx strany xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxxxxxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 25 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čl. 4.6. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx 4.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. 111 xxxxxx 4.6.).

X §68

Ustanovení §68 upravuje rozhodnutí xxxxxxx nepodstatného xxxxxxx xxxxxxxxxx daní.

Podávající xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxx 1 učinit xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx snížením xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx upravených xxxx xxxxxxxxxx daní xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx za xxxx xxxxxxx období je xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 XXX. Xxxxx xx snížení xxxx xxxxx xxx tato xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úpravám.

Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx daní za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 odst. 1 xx výkazním xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se úprava xxxxxxx, x částku xxxxxxxxxxxx nepodstatnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xx toto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx daní za xxxx výkazní xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx entitám, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daní, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxxx nemusí důkladně xxxxxxx a neprovádět xxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postup xxx tyto xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 25 odst. 1 xxxxxxxxxxx třetí směrnice.

K xxxxx III

K xxxx 1

X §69

X nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx dorovnávací xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx nevyhnuly xxxxxxx, x xx x důvodu, xx xxx z xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §55, xxxxx aplikace xx xxxxxxxx u xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x stanoví xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prvkem xxxxxx transparence zachází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x kvalifikovaným xxxxxx, ziskem, xxxxxxx x zahrnutými xxxxxx, x to x x xxxxxxx, xxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 38 směrnice, které xxxxxxx x xx. 7.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje komentář x Modelovým pravidlům (xxx. 159 xxxxxx 7.1.).

X §70

Xxxxxxxxxx §70 xxxxxxxx speciální xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx mateřskou entitu, xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx odpočet xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ovšem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx entitou.

Režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx režim navržený xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příjmu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dividend x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která podléhá xxxxxx odčitatelné xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzniklými x xxxxxxx entitě. Xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx entitou. Xx xxxxxx xxxxx xx při výpočtu xxxxxxxxxxxxxxx zisku v xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 39 xxxxxxxx, který xxxxxxx x čl. 7.2 a 10.1.1. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené ustanovení x postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (7.2 x 10.1.1.).

X xxxx 2

X §71

Xxxxxxxxxx §71 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ohledně xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxx členských entit.

Podávající xxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxx, xxxxx podává xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx za zdaňování xxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého je xxxxxxx xxxxxx skupiny, x xxxxx xx xxxxxxxx této skupiny, xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x rozděleného xxxxx. Xx znamená, xx xxxx xxxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx a v xxxx xxxx xxxx xxxx zisk v xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skupiny, které xxxx xxxxxxxx v xxxxx státě. Xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku x xxxxx státě, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxx.

Xxxxx ustanovením xx xxxxxxxx, xxx podávající xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx skupina xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxx zdaňování svého xxxxxxxxxxx zisku. Xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v daných xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxxxxxx.

X §72

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx obecně xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxx rozdělován nebo xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx podmínek x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx zahrne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozdělený xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx členské xxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxx každoročně (xx. xxxxx xx o xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx režim xx xxxxxxxx xx společných xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 3 xxxx stanoví, xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nadnárodní skupinu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx převedena na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx entitou téže xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xx xxxxxxxx státu, musí xxx xxxxxxxxx efektivní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx stát xxxxxxxxxxx. Odstavec 4 xxxxxxx, xx částka xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx čtyři xxxxxxxxx místa (stejně xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxx či xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxx v xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x xx. 40 xxxx. 1, 2 x 7 xxxxxxxx, xxxxx vychází z xx. 7.3.1., 7.3.2., 7.3.7. x 7.3.8. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx pravidlům (xxx. 167 xxxxxx 7.3.1., 7.3.2., 7.3.7. x 7.3.8.).

X §73

Uvedené ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx podávající členská xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §71. Xx xxxxxxxxx, že xxx xxxxx výkazní xxxxxx se xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxx x xxxx ze xxxxx považovaného za xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, pro které xxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na těchto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx takto:

1. xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx entitami v xxxxx xxxxxxxx období xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx daný xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sazby, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zisku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxx výkazních xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx řeší, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxx xxxxxx a xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňovou xxxxx, xxxx. dorovnávací xxx, x xxx xx xxxxxxx s xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx skutečným xxxxxxxxxx xxxx tím, které xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 40 odst. 3 xx 6 xxxxxxxx, xxxxx vychází x xx. 7.3.3. xx 7.3.6. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx pravidlům (xxx. 167 článek 7.3.3. až 7.3.6.).

X §74

Xxxxxxx ustanovení poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx volby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členskou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxx klasifikaci, xxxx xxxx zisky x xxxxxx tak x zahrnuté xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx vlastníkem. Xxxxxxxx obsažené x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxx. U investiční xxxxxxx entity xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx entita xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 42 směrnice, xxxxx xxxxxxx x xx. 7.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podrobněji vysvětluje xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (str. 173 xxxxxx 7.5.).

X §75

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, že x investiční xxxxxx xxxx vlastnická xxxxxxx xxxxxx použije xx xxxxxxxx podmínek a xx vztahu ke xxxxx vlastnickému podílu xxxxxx zdanitelného xxxxxxxxx xxxxx. Vlastnická xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, poté xxxxxx xxxxxxxxx zisk x xxxx považovaný xx rozdělený x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do svého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx-xx sama xxxxxxxxxx entitou.

Podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zisku, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vlastnické členské xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažené x čl. 43 xxxxxxxx, xxxxx vychází x xx. 7.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (str. 175 článek 7.6.).

X §76

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dokonce xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §98 xxx §99, a xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zabránilo xxxxx xxxxx nízko xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepodléhali xxxxxxxxxxx dani x xxxxxx podílu x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 41 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čl. 7.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 171 xxxxxx 7.4.).

X xxxxx XX

X xxxx 1

X §77

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je třeba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x xx jak xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx nadnárodní) zvlášť xxx každé zdaňovací xxxxxx x xxx xxxxx stát, x xxxx xx skupina xxxxxxx. Xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x navazujících xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx jurisdikčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daní xxxxxxx xx xxxxxxx x §60 x xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx entit xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx zdaňovací xxxxxx. Xxxxxxxx 3 stanoví, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místa (xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na celkové xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx §41 xxxxxx zákona.

Ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 26 xxxx. 1 a 3 x xxxx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx druhý x xx. 31 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxx x třetí, xxxxx xxxxxxxxx z čl. 5.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (k xxxxxx 5.1.).

X §78

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx entity, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx provést výpočtu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členskou xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx xxxxxxx entity, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xx obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §77.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 26 odst. 4 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 5.1. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx 5.1.).

K xxxx 2

X xxxxxx 1

X §79

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx první xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Tímto xxxxxx je výpočet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxx jurisdikční dorovnávací xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxx jurisdikční xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx sazba xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně.

Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx období xxxx, pokud xx xxxxxxx velkou nadnárodní xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňová sazba xxxx skupiny xxxxx xxx minimální xxxxxx xxxxx. Xxx., xx xxxxx se budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx státech, x x těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxx než 15 %, poté xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x daný stát xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx jurisdikčním xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx za stejné xxxxxxxxx období. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dorovnávací xxx určená xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní stanovených xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x tomto xxxxx. Xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx za xx, xx xx xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 určuje xxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v daném xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v určitém xxxxx xx xxxxxxx xxxxx předcházejícími ustanoveními.

Ustanovení xxxxxxxx 4 stanoví, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupiny, který xx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzniklého xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě ekonomické xxxxxxxx určené pro xxxx skupinu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx transponuje xx. 11 xxxx. 2 pododstavec xxxxx x xx. 27 xxxx. 1 xx 4 směrnice, xxxxx xxxxxxx x xx. 5.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (k článku 5.1.).

X §80

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě XXX, x xx xxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx dané xxxxxxxxx xxxxxx určí pro xxxxxxxx xxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xx dílčí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vynásobí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisků xxxxx xxxxxxxxx entit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx. poměr, x jakém je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx entit xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň (x xxxxxxxx xxxxxxxx dorovnávací xxxx stanovené xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období), x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (nevznikne xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x tedy ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx daň jednotlivých xxxxx), tzn., že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx základě kterého xx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx, že xxxxx xxx se xxxxxxx xx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx za předcházející xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dorovnávací xxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §87 xxxx. 4, xxxxx stanoví xxxxxxxxx pravidlo pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx aktuální xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daň, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dorovnávací daně, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxx §87 xxxx. 4 xxxxx xxx xxxxx části čtvrté, xx. xxx účely xxxxxxxx XXX, xxx xx nutné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členské xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 3 lze také xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx 5.2.5 x 5.4.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx entity, která xxxx ze žádného xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupiny, xxx je xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx efektivní xxxxxx sazby členské xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odstavce 1 xx 3 xxxxxxx. Ustanovení upravující xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně a xxxxxxxxxx výpočet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx při určení xxxxxxxx částky přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xx xxxxxxx částek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx všech částek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxxxxxxx nejen u xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vypočtena x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ale xxx dílčích xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx členských xxxxx, xxx xxxxx xxxx tyto částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx jako x xxxxxxx výpočtu procentního xxxxxx státu xx xxxxxxxxxx na celkové xxxxxxxxxxx xxxx či x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 27 xxxx. 5 xx 7 xxxxxxxx, které xxxxxxx x xx. 5.2.4. x 5.2.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx 5.2.4. x 5.2.5.).

X xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx o xxxxxx, xx základě, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zisku xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 5 % účetní hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx primárně xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, v xxxx skupiny xxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupiny x daném xxxxx). Xxxxxxx xxxxx členské xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxx je (xxxxxx xxxx xxx výpočtu xxxxxxxxx daňové sazby x výpočtu částky xxxxx dorovnávací xxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx entit xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x mzdových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx malé, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považován xx xxxx x nízkým xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Uvedený institut xxx xx jisté xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx plynou x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx vedlo ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxxxxx poté xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 letech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx které je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx přechodnými xxxxxxxxxxxx).

X §81

Uvedené ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxx způsobilých xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx xx platy a xxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx penzijního xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, prémie x příspěvky xxxxxxxxxxx, xxxxxx vázané xx xxxxx (xxxxxxxxxxx x XXXX),

- xxxx ze xxxx (xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pracovníků, xxxx xxxx xxxx z xxx. „xxxxxxxxxx výhod“, xxxxxxx jsou xxxx. xxxxxxxxx pojištění, životní xxxxxxxxx, školné, proplácení xxxx x xxxx, xxxxxx xx kafeterii, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx slevy, xxxxxxxxxxxxx opce xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx firemního xxxxxxx),

- xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelé.

Jedná xx xxxx x mzdové xxxxxxx vykázané x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx kapitalizovaných xx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx způsobilých xxxxxxxx xxxxxxxx,

- mzdových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx x mezinárodní dopravy x xxxxxxxxxxxxxx doplňkovým xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní hodnota xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx leasingu.

Způsobilá xxxxxx aktiva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx k užívání xxxxxx xxxxxxxx, která xx nacházejí ve xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jedná xx x široké spektrum xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx aktiva nacházela xx xxxxxx jurisdikci xxxx xxxxxxx entita, xxxxx xx vlastní, xxxx xxxxx aktiva xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xxxx x), xx xxxxxxxxxx, aby xx nacházela xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx členská xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 1 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, budovy x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx, xx xxxxx používána xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx patří: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx kancelářské xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x příslušenství x xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx plynu, xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx surovin. X tomto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, průzkumem x xxxxxxx. Xx prvotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pořizovací xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ztráty xx xxxxxxx hodnoty, xx. xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vytěženým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 3 xxxxxxx x) xxxxx, xx xxxx způsobilá xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx hmotných xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x leasingem xxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hmotná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Nájemce xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jej aktivně xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4 xxxxxxx x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx součástí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hmotného xxxxxxx. X xxxxxxx x xxx a x xxxxxxx, x jakém xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nemovitého majetku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nedílných součástí, xxxx tato xxxxxx xxxxxxxx do definice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxx ohledu na xx, xxx jsou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx způsobilých xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx aktivum x xxxxxxx, v jakém xxxxxxx xxxxxx účtuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo, xxxx o aktivu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx. xxxxxxxxx je xx xxxxxx samostatnou xxxxxxx x poskytování xxxxxx.

Xxxx nebo xxxx xxxxxxx součást mohou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nedílnou součástí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxx infrastruktury, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxxx k používání xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdroje, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx a xxxx, xxx xxxx., xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hmotného majetku. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxx poskytnuté státem xxxx xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve své xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx významné xxxxxxxxx xx hmotného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xx xxx x způsobilý xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx. x) xxxxxxx pravidlo xxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv. Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodáno xxxxx výkazního xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx se x xxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x takového přecenění. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxxxx xxxx). Toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx účetního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, které xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 28 xxxx. 1 x 5 směrnice, xxxxx vychází z xx. 5.3.3. x 5.3.4. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené xxxxxxxxxx podrobněji vysvětluje xxxxxxxx k Modelovým xxxxxxxxx (k xxxxxx 5.3.3. x 5.3.4.).

X §82

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, jak se xxxx částka vyloučení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, ledaže xx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x následně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx za nulovou. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx krátkodobého rozhodnutí, xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Částka xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx součtem xxxxxxxx xxxxxx způsobilých xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx rovna 5 % jejích xxxxxxxx nákladů pracovníků xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx státě, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Stejně xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx nezahrnuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx), xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. nájem, xxxxxxxxxx xxxx.), xxxx xxxxxx hodnota hmotných xxxxx použitých za xxxxxx dosažení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty hmotných xxxxx xx založen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (po xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx x včetně xxxxxx připadající na xxxxxxxxxxxx mzdových xxxxxxx) xx začátku x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx sestavována xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx.

Xx způsobilé xxxxxx náklady x xxxxxxxxx hmotný majetek xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stálou xxxxxxxxxxx, xx považují xx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetek nacházejí xx státě, z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mzdové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mzdovými xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 28 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxx, které xxxxxxx x xx. 5.3.1. xx 5.3.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx 5.3.1. xx 5.3.5.).

X §83

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stálá xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 28 xxxx. 6 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 5.3.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x článku 5.3.6.).

K §84

Xxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx vyloučení xxxxx xx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx entitou xx entita s xxxxxx xxxxxx transparence.

Ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 28 xxxx. 7 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 5.3.7. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx komentář x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx 5.3.7.).

X §85

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou stanoveny xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx státu.

Ustanovení xxxxxxxxxxx čl. 28 xxxx. 8 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 5.1.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx 5.1.1.).

K §86

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx výpočtu částky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mzdových xxxxxxx ani vyňaté xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx entitami x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 28 xxxx. 9 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 5.3.2. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx 5.3.2.).

X oddílu 3

X §87

Xxxxxx x xxxxxx ustanovení xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zohledněny xxx určení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daní, xxxxx se vztahují x některému z xxxxxxxxxx zdaňovacích (xxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že takové xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazba xxxx xx tato xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx x následně x xxxxxxxxxxx daň, xx xxxxx tyto úpravy xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx období přepočítat x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxx přepočítaná xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x kterou xxxxxxxxxxx daň xxxxxxxxx xxx původní za xxxxxxxxxx dorovnávací xxx (xxxxxxxx 2 xxxx. x)). Součást xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx čtyř xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx dorovnávací daně (xxxxxxxx 2 xxxx. x)). Xx tuto xxxxxxxxxx xxx xx xxxx hledí xxxx xx daň, která xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období (xxxxxxxx 3), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xx poté stává xxxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (k xxxx lze xxxxx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, není xxxxx státem xxxxxxx xxxxx čtyř výkazních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxxx právo xxxx xxx vybrat. X xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxx v ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x části xxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx daň xx x podobě xxxxxxxxx dorovnávací daně xxxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně (xx. xxxxxxxx xx na xx IIR) x xxxxx členském xxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx výkazních xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vybrat. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnicí (xx. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx pravidel), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x aplikují xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, včetně pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně skupiny x přiřazení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě XXX v případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xx tomto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xx stanovené xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxxx daně, x xx ze xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx nezohledňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (která xx jinak xxxxxxxx xx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx přiřazení na xxxxxxx XXX). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx stanovena x §120 xxxx. 3 písm. x).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx kvalifikovaný xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx IIR (tj. xxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx), xx zdaňovacích obdobích, xxx skupině nevznikne x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx jurisdikční xxxxxxxxxxx daň xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisků, xxxxx vznikly za xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx kvalifikované xxxxx xxxxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň x xxxx ziskům, xx základě kterých xx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle XXX xxxxxxxx entitě.

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §80 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxx. To, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx entita xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xx jiné zdaňovací xxxxxx, pro které xxxxx xxxxxxxx přepočet xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx situaci xx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (vzniklá x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dorovnávací xxxx) xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx z předchozího xxxxxxxxxxx xxxxxx (pro xxxxx xxx proveden xxxxxxxx), x to xxxxx xxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 (tj. xxxxxx xxxx 1).

Xxxxx xxxx poté představuje (x případech xxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxx ustanovení (§87 xxxx. 4), xxxxx xxxxxxx, jakým způsobem xx xxxx fiktivní xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby na xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dorovnávací daně xx xxxxxxx IIR xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxxxx 4 xxxx. x) se xxxx xxxxxxx, ve které xxxxxxx členské xxxxxx xx dané xxxxxxxxx xxxxxx dodatečná xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx v xxxxx období xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx entity, xxxxx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx (v xxxxx případě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pravidla xxx zahrnutí zisku. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členské entity xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx odvíjí xx podílu xxxxxxxx xxxxxx xx kvalifikovaném xxxxx členské xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx proto xxxxxxx pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku x uvedeném xxxxxxx, x to xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx daňové xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakotveného x odstavci 4 xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 5.4.2 x xxxx 5.4.1 x 5.2.5.

Xxxxxxxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx odstavce 3 x stanoví xxxxx, xxxxx které xx xxxxxxx entity xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ně xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx. §78 xxxx. 3) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §76 xxxx. 2 x 3 přiřazena část xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně). Důvodem xxxxxxxxx xxxx fikce xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx sazba x xxxxx státě za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx být nižší xxx 15 %, xxx znamená, xx xxxxx xxxx nebude xx aktuální zdaňovací xxxxxx nízce zdaněným xxxxxx x xxxxxx xx nebyly xxxxx xxxxxxxxx entitami, jejichž xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx IIR.

Ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 11 odst. 3 x čl. 29 xxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxx 5.4.2 x xxxxxxxx x xxxxxx 5.4.1 x 5.2.5 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §88

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx situaci, xxx xx xxxxxxxx období x xxxxxxx státě xxxxxxxxx jurisdikční kvalifikovaný xxxx skupiny x xxxx jurisdikčních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daní xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx částka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xx je xxxxxxxx x odstavci 2). Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxxxxx žádný kvalifikovaný xxxx x členská xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx stejném xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx umožněno xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X toho xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx považuje za xxxxxxxxxx dorovnávací daň xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx např. místní xxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx uvést, xx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 100, xxxxxxxxx xxxxxx odložené daňové xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude 15 (xx. 100 * 15) xxx. xxxx xxxxxx xx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnutou xxxx“. Xxxxx xxxxxx xxxxxx převyšuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 150), xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxx xx výši xx xxxx 7,5 (50*15 %), xxx xxxxxxxxxxx zdanění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx dodatečné dorovnávací xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovenými pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx entity.

Odstavec 3 xx xxxx xxxxxxx, xxx může dodatečná xxxxxxxxxxx daň vzniknout x xxxxxxxx vzniku xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxx stát představuje xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx upravených xxxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx rozdílů byly xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výkazní xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx tato položka. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xx xx xxxxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx entitě, xxxxx vznikla xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx ve výkazním xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx C. Členská xxxxxx A xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ztrátu xx xxxx 100 a xxxxxxxx xxxxxxxx daně xx xxxx 15. Xxxxxxx xxxxxx X xxxxxx vykáže xxxxxx xx výši 100, xxx upravené xxxxxxxx xxxx xx xxxx 18. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx X částku xx xxxx 30, ale xxxxxx upravených xxxxxxxxxx xxxx je xx xxxxxxxxxxx 33 x xxxxxxxx trvalého rozdílu xxxxxxxxxxx x xxxxxx X. Xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx X xx xxxx 3 x ta xx xxxxxxxx přiřazena xxxxxxx xxxxxx X, x xxxxx xxxxxx trvalý xxxxxx.

Xxxxxxxxxx transponuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 4.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx 4

X §89

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmy xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Mezi vymezené xxxxx patří xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnictví, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx pojmy xx x tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prováděcího xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 31 xxxx. 1 směrnice, xxxxx vychází x xx. 10.1.1. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (k xxxxxx 10.1.1.).

K §90

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx entitami xxxx entity v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnictví xx považuje pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xx součástí xxxx velké nadnárodní xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny.

Odstavec 2 stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ztráta členských xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx podskupina x menšinovém xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx x xxxxxxx entity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, vypočítá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pro takovou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupiny, xxxxx xx tato xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx sazby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxx xx pravidlo xxxxxxxx 3 nepoužije, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 31 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx 1 x xxxx. 3 pododstavec 1 x 3 xxxxxxxx, xxxxx vychází x xx. 5.6.1. x 5.6.2. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxx 31 xxxx. 2 pododstavec xxxxx x xx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci §73 xxxx. 5, xxxxxxx jsou x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Modelovým xxxxxxxxx (x xxxxxx 5.6.1. x 5.6.2.).

X xxxxxx 5

Obecně k xxxxxxxxxx §92 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxx ustanovení xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx eliminace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Tohoto xxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bezpečných přístavů, xx jurisdikční daň xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxx nutné provádět xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx přístavů xxxxxxxxx

- xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx xxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené členskými xxxxx Evropské unie x

- dále x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX k xxxxxxxx XXXX (xxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx závěry xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx and Xxxxxxx Relief: Xxxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxx Two) . Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxx XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístav založený xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx x trvalý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístav xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx všem xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. jak xx xxxxxx xx státům, xxxxxxxxx od xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx entita skupiny, xx kterou xx xxxxxxxx IIR, tak xx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tedy xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxxx entitě xxxxxxx x xx xxxxxx x členským entitám, xxxxx jsou xx xxxxxxxx státu jako xxxx xxxxxxxx entita. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xx v případě xxxxx dorovnávací xxxx xx, že xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxx bude xxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by jinak xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dorovnávacích xxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 vymezuje, xxxxx xxxxxxxx se činí xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxx. Odstavec 4 následně xxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx učinění xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx, že jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x daném xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx minimální stanovené xxxx 15 %, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postup (xxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístavu x x odstranění těchto xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx.

X §91

Uvedené xxxxxxxxxx upravuje výjimku, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx podávající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx skupiny x xxxxxxx státě xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, tj. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku x xxxxx státě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 30 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 5.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx 5.5.).

K §92

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní dorovnávací xxxx pro xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx zakotví xx xxxx právním xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx. Účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx administrativní xxxxxx. Xxxxx xxxxx stát xxxxxxx kvalifikovanou vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxx (xx. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX), xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx xxx účely XXX rovnou za xxxxxxx, aniž xx xxxx nutné provádět xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

Xxxx-xx tedy splněny xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx členské entity, xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx, xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx xxx účely xxxxxxxx IIR x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx státě xxx xxxxx XXX nulová. Xx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně na xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x členským xxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx. xxxxxxxx entitě xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx. Xxxxx xx tedy xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x podmínek, xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx IIR za xxxxxxxxxxxxxx je xx, xx xx aplikuje xx xxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxx výjimky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx x tomto státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §2 odst. 5) x

2. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx byla xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §92 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x). Tím xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx výkaznictví xxxxxxxx xxxxxxxx entity, xxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx které se xxxx uvedená fikce xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx poslední xxxx xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice). Jedná xx x situaci, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výpočtu jurisdikční xxxxxxxxxxx daně, x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1) a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx stanovena xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dorovnávací xxx xxxxxxxxxx úpravy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období). V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fikce xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx xxxxx xx xxxxxx jurisdikční dorovnávací xxxx xxx xxxxx XXX xxxxx částce xx xxxx dodatečné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx skupině v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx x x xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx nedochází x xxxxxxx té xxxxx jurisdikční xxxx, xxxxx xx odpovídala xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací dani (xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezahrnující částku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxx. jurisdikční xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx X

X xxxx 1

X xxxxxx 1

K §93

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mateřská xxxxxx, x xxxx, xx jakých xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhá pouze xxxxxxxx mateřská xxxxxx, xxxxx je členskou xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx mateřskou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovením je xxxxxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (2.1.1.).

X §94

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vymezuje, xx xxxxxx podmínek podléhá xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx dorovnávací xxxx xxxxxx xxxxxxxxx entit xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx jak xx. 6, tak 7 směrnice.

Odstavce 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vlastnický xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici x xx. 6 x 7 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstavci (xx. xxxx xx xxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1 neuplatní, xx transpozicí čl. 6 xxxx. 1 x 3 x xx. 7 odst. 1 x 3 xxxxxxxx.

Xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx, xx určitá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zahrnutí xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx právní řád xxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky jak xxxxxxxxxxxx, tak xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář k Xxxxxxxxx pravidlům (2.1.2. x 2.1.3).

X §95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx entita, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupiny. Uvedeným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 8 xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (2.1.4. x 2.1.5.).

X §96

Xxxxxxxx 1 upravuje xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx tímto účelem xxxx xxxxxxxxx splnit xxx xxxxxxxx, x xx

- být poplatníkem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx členskou xxxxxxx,

- x xx xxxxxxx xxxxxx členskou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní, xxxxx xxx poplatníkovi xxxxxxxx (tj. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zdaněné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxx xxxx nízce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) a xxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx dorovnávacích daní xxxxxxxxxx za nízce xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxx x) xxxxxx x xxxxxx vztahující se x xxxxx členské xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dani (xxxxx výpočet x xxxxxxxx míře kopíruje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně), měly xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací daně xx při xxxxx xxxxxxx snižuje x xxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, ale xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx též k xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx českou xxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx přiřazované xxxxxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx podmínek podléhají xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx, xx vymezeno x následujících ustanoveních xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ustanoveních x je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx entitou, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidlu xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xx xxxxxxx dorovnávacích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X případě xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx navíc xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxx (XXX) x „vnitrostátně“, xxxxx xxxx xxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxx daní považovány xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Příkladem xx xxxxxxx, xxx xx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z členského xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x má x xxxxx xxxxx xxx členské xxxxxx (x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx XXX x xx xxxxxx k xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx stejného státu x xxxxxx zdaněním. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie diskriminaci.

Ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xx xxxxxx x xxxxxx členským xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx na jakoukoli xxxxx (zahraniční) členskou xxxxxx.

Xxxx povinnost nicméně xxxxxxx xxxxx směrnice, xxxxx Modelových xxxxxxxx xx jedná xxxxx x xxxxxxx; důsledkem xx, že IIR xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx kvalifikované xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ (xxxxx xxxxxxx xx XXXXX, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx XXX), xxx x případě třetích xxxx xxxx být xx xxxxxxxxxxxxx IIR xxxxxxxxxx i xxxxxx XXX, které xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxxxx, x xxxxx xx jejich mateřská xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx pravidlům k xxxxxx 2.1.6.

Xxxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx čl. 5, 6, 7, 8 x 9 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poplatníkovi. Xxxxx xxxxxxxxxxx daň xx xxxxxxxxxxx daň xxxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx. entitu, xxxxx xx ze xxxxx x xxxxxx zdaněním - xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákona). X xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx, xx poté xxxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 3.

Xxxxxxxx 2 x 3 transponují čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 stanoví speciální xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx je 1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxx přiřaditelného xxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xxxx vlastnického xxxxxx xxxxxxxx entity x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dílčí xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxx přiřazována. X xxxxxxx investiční xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx již v xxxxx výpočtu efektivní xxxxxx sazby a xxxxxxx dílčí xxxxxxxxxxx xxxx nízce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx §76). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx výslovně xxxxxxx pouze na xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx. Xx. xxx xxxxx xxxxxxxxxx §76 xx nadále xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx zohledněna xxxx vlastnického podílu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zdaněné členské xxxxxx.

Xxxxxxxx 5 poté xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od mateřské xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (2.1.).

X xxxxxx 2

X §97

Uvedené ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na které xx xxxxxxx IIR xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx dílčí xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx existuje více xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx přiřazena xxxxx xxx xxxxx x xx samé xxxxxx (xx. xxxx daň xx xxxxxxxxx dvakrát x rámci xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx nastane x xxxxxxx, xxx x xxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx drží xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx entitách xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mateřských xxxxx.

Xxxxxxxx ustanovením xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (2.3.).

X §98

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxx xxxxxxxx Pilíře 2 jako xxxxx xx xxxxxxx význam xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx významní obchodní xxxxxxxx Evropské unie, xx. xx xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxx kvalifikované xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidel, který xxxxxxx minimální zdanění xxxxxxx nadnárodních skupin. Xxxxx se jedná x xxxxxxxxx skutečnosti, xxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidla Xxxxxx 2 stanovená Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dohody učiněné xx platformě XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx této xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které bude xxxxxxxxx na úrovni XXXX. Vedle xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanění xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, na xxxxxxx základě lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx státech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2 stanovených Xxxxxxxxxx pravidly, xxxxxxxxx xx taková pravidla, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tímto ustanovením. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2 xx strany xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ke xxxxxx státům, které xxxxxxx určitý právní xxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Modelových xxxxxxxx, x xx xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx x posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx specifických xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx považované za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx vyplývat x xxxxxxxxxxxx kritérií stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx posouzením xx xxxxxx XXXX. X xxxxx kontextu xxxxx xxxxxxxx opravňuje Xxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Případné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxx pro xxxxx xxxxxxx právního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x) tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx. 52 xxxx. 1 xxxxxxxx.

X xxxx 2

X §99

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx. Xxxxx se o xxxxxxxxxxx xx. 12 xxxx. 1 pododstavec xxxxx x xxxx. 3 a čl. 13 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx první x xxxxx x xxxx. 3 směrnice. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXXX xx ze xxxxxxx XxxXX pravidel xxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Primárně xxxxxxx x xxxxxxxx XXX x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx ve xxxxxx k této xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně UTPR, xxx bylo dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdanění ve xxxx 15 %. Xxxxxx xxxxxxxxx zbývající xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxx základě se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx působí, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x následně xx x xxxxxx xxxxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně, xxxxx xxxx tomuto státu xxxxxxxxx, rozdělí xxxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx byla xxx rozdělena mezi xxxxx, tedy na xxxxxxx hodnoty hmotných xxxxx x počtu xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x) stanoví xxxxxxxx, podle xxxxx xx UTPR aplikuje, xxxxx xxxxxxxx mateřská xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxxxx splněna, xxxxxxx české xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entita, xx xxxxxx poplatníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 12 odst. 1 xxxxxxxxxxx první xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

- xx xx xxxxxx xxxxx, který xx státem s xxxxxx zdaněním, x

- x tomto třetím xxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxx x všechny xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entita (xx. xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx neaplikuje xxxxx, xxxx xx xxxxx x IIR, xxxxx xx neaplikuje vnitrostátně; xxxxxxxxx vnitrostátní aplikace XXX xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 5 xxxx. 2, 6 xxxx. 2, 7 xxxx. 2 x 8 xxxx. 2 xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx první směrnice (xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx) a xxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x odst. 3 xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx k Modelovým xxxxxxxxx (2.4 až 2.6.).

X §100

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatečně xxxxxxx xxxx, xxxxxxx její xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx §103.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxx splňovat dvě xxxxxxxx, xxx xx xx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx byla x Xxxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxx poplatníkem (xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx, xxx xx xxxxxxxx x následujícím ustanovení.

Směrnice xxxxxxxxx, jakým způsobem xx xxx přiřazovaná xxxxxxxxxxx daň na xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skupiny x xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxx proto xxxx xxxxxxx stejná xxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxx xxxxxxx procentního podílu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (tj. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státům, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx základě xxxxxx xxxxxxxx xx poté xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx českým xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 12 xxxx. 1, xx. 13 odst. 1 x čl. 14 xxxx. 1 směrnice, xxxxx xxxxxxx x xx. 2.4 xx 2.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (2.4 xx 2.6.).

X §101

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celkové xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx oba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Celková xxxxxxxxxxx daň se xxxx vypočítá xxxx xxxxxx

- xxxxxx částek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxx xxxxx zdaněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (písmeno x) xxxx před xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 směrnice (tj. xxxxxxx dorovnávací xxx xxx xxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx)), x

- součtu xxxxxx dílčích dorovnávacích xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dorovnávacích xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx entitám, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx, že xx xxxxxx dorovnávací xxx xxxxx xxxx.

X xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxx odstavce 2 (xxxx. podle xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxx xx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx dvakrát).

Odstavec 2 xxxx stanoví fikci, xxx se součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxxxx xx nulový, x xx x xxxxxxxxx, xxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx drží xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx vztahu x dotčené xxxxxxx xxxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 3 směrnice (xx. o xxxxxx xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxxx).

Xxxxxxx ustanovení a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (2.4 xx 2.6.).

X §102

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podíl xx xxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) a x) xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x podobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vymezeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 5 xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx zaokrouhlí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xx xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx skupiny).

Odstavce 3 x 5 xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dani xx xxxxxx, x xxxxx způsobem xx x návaznosti xx xx určí procentní xxxxx u zbývajících xxxxx, x xxxxx xxxx členské entity. Xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xx byl x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx entity xxxx nadnárodní xxxxxxx x xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 8 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx je xxxx transpozicí xx. 14 xxxxxxxx 9 xxxxxxxx (xx. odchylky xx pravidla, které xx xxxxxxxxx x xx. 14 xxxx. 8 směrnice, tj. xxxxxxxx xx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 8 pododstavec xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 8, xx. odstavce 2 xxxx první tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 5, odst. 8 pododstavec xxxxx x xxxxx x xxxx. 9 směrnice, xxxxx xxxxxxx z xx. 2.4 až 2.6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje komentář x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (2.4 xx 2.6.).

X §103

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx daň xxxxx xxxxxx xx. 14 rozdělena xxxx xxxxxxx entity x xxxxx xxxxxxx státu. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xx xxxxx xxxxxxx dorovnávací xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu (xx. Xxxxx republice). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx skupiny (xxxx nejen xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx), která xxxxxx xxxxxxxxx mateřské xxxxxx xx základě IIR. Xxxxxxx procentního xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jako ve xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tj. xx xxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxx podílu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx xxxx poplatníky, xxxxx xxxx českou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx poplatníkovi, který xx xxxxxxx nerezidentem x má xxxxxx xxxxxx provozovnu.

Oba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx poplatníka xx xxxxxxx dorovnávací xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx v podobě xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx ustanoveních.

Odstavec 3 xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxx na čtyři xxxxxxxxx místa (stejně xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (2.4 xx 2.6.).

X §104

Xxxxxxxxxx §104 ve xxxx odstavci 1 xxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx“ (xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 6 xxxxxxxx). Xxxxxxxx 2 xx 4 poté xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a) je xxxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx b) xx xxxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 7 pododstavec xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 7 xxxxxxxxxxx xxxxx x čtvrtý xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx).

Xxxxx xxx vymezení použít xxx pro xxxxx xxxxxxx podílu státu, xxx jednotlivého poplatníka.

Odstavec 5 xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určení xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx pracovníků u xxxxxxxxxx členské entity xx xxxx zdaňovací xxxxxx xx xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnaní za xxx xxxx na xxxxx základě, ze xxxxxxx xx konzistentně xxxxxxx xxxxxx jednotlivými xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx BEPS 13 xxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Reportingu. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx, xxxxxx nezávislých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxx XXXX 13 (Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx dodavatelé xxxxx xxx vykazováni xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx bere v xxxxx xxxx nezávislé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx tak xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx běžných provozních xxxxxxxxxx zakládající členské xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovníci. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx o xxx, do xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx transponuje xx. 14 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx. 7 pododstavec xxxxx, třetí x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čl. 2.4 xx 2.6. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Modelovým pravidlům x pojmu „number xx xxxxxxxxx“, xxxxx xx vymezen x xx. 10.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §105

Xxxxxxxxxx §105 xxxxxxxx hmotná xxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx podílů.

Počty xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx entitě, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx vymezení xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx entita stálou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, x to xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období.

Uvedené ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx. 7 xxxxxxxxxxx druhý xx xxxxxx směrnice, xxxxx xxxxxxx z xx. 2.4 až 2.6. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“ a „xxx book value xx xxxxxxxx assets“, xxxxx xxxx vymezeny x xx. 10.1 Xxxxxxxxxx pravidel.

K xxxxx XX

X xxxx 1

X §106

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx k xxxx xx rozdělení. Xxxxx „spojení” x “xxxxxx“ jsou specifickými xxxxx používanými xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, z čehož xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxx x rozdělení xxxxx xxxxxx č. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 750 000 XXX x případech, xxx

1. xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx jedné xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx získá xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dvě xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx odstavce 1 xx stanovuje, xx x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx výkazních období xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxx je pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx období xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 750 000 000 XXX.

Xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx, xx x případě, xxx se x xxxxxxxxx výkazním xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jinou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx entity xxxx xxxxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx z posledních 4 xx sobě xxxxxxxx výkazních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnému xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx velkou xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo velkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx dané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x každé jejich xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce xx takové xxxxxxx xxxxxx činí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 750 000 000 XXX.

Xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx xxxxx vnitrostátní xxxxxxx na 2 xxxx více xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rozpadem (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“), xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozpadlé xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx výkazním xxxxxx skončeném xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx skupina xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň částce 750 000 000 XXX,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx alespoň xx 2 z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 750 000 000 XXX.

Xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx všechny xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z 2 xxxx xxxx samostatných xxxxxx stanou xxxxxxxx xxx společnou xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx entity xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx tak, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx skupiny.

Podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx ujednání, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xx 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené x xx. 33 xxxxxxxx, xxxxx vychází z xx. 6.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětluje xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 140 xxxxxx 6.1.).

K §107

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx během xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stane xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ustanovení je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx strany xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx 3 xxxx stanoví xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxx sazby x dorovnávací xxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx odstavec 4. Xxxxxxxx 5 poté xxxxxxxx xxxxx „rok xxxxx“, kterým se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů x této xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xxxx skupiny.

Odstavec 6 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xx xx zcizující xxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přichází x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx". Zcizující xxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastnictví xxx touto entitou. Xxxxx písmene x) xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojení. X xxxxx xxxxxxx xx "cílovou entitou" xxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x čl. 34 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x čl. 6.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komentář x Xxxxxxxxx pravidlům (xxx. 144 článek 6.2.).

X §108

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx daň xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx entita, x xxxxx tato xxxxxx vznikne, xxxxxxxx xx skupiny. X xxxxxxxx xxxxxxxxx nadměrná xxxxxxx částka nákladů xx odloženou daň xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx které entita xxxxxxxxx, xxxxxxx skupina, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxxx členská xxxxxx.

X §109

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 4 poté xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx aktiv x xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx vyžadováno, xxx xxxxxxxxx členská xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx entita patřily xx stejné xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx entitou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx jedná x rozhodnutí, které xx činí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx skutečnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx. 35 směrnice, xxxxx vychází x xx. 6.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Modelovým xxxxxxxxx (xxx. 150 xxxxxx 6.3.).

X dílu 2

X §110

Uvedené ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dorovnávací xxxx společných xxxxxxx. Xxxxxx je společný xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx. X xxxx důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupina xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx konsolidovaných účetních xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dorovnávací xxxx. X xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50% vlastnický xxxxx.

Xxxxxxxxxx transponuje xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xx. 36 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 6.4. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 152 xxxxxx 6.4.).

K xxxx 3

X §111

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na situace, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx sestavují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako xx xxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx takové xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entity jednotlivých xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 37 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx druhého směrnice.

Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 37 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 6.5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení x postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 154 xxxxxx 6.5.).

K xxxxx třetí

K hlavě X

X §112

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx poplatníka přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vzniknou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx je podle xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxx stálou xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx českých xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x)). Xxxxx xx xxxx o entity, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo jednotkami xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazy, xxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (tj. jsou xxxxxxx členskými entitami xxxxx §6 xxxx. x)) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxx ze xxxxxxxxxxx, xx poplatník musí xxx členskou entitou, xxxx něž se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx entity x souladu x §6 písm. x)). Xxxxx xxxxxxxxxx dorovnávací xxxx tak bude xxxxxxxx odpovídat xxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx se kvalifikují xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely daně x xxxxxx právnických xxxx.

Xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxx případy, kdy xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x členské xxxxxx, xxxxx je xxxxxx provozovnou, tedy xxx případy, kdy xxxx xxxxxxx entita xxxx samostatnou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxxxx. X uvedeném případě xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx xxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 5 xx 8, 12 x 13 xxxxxxxx.

X §113

Xxxxxxxxxx §113 vymezuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx náležitostí k xxxxxxxx vzniku daňové xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx nízce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nadnárodní skupiny. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx zisk xx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx členskou xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 5 xx 14 směrnice.

K §114

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx jako xxxxx. Xxxx daň podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx se jedná x xxxxxxxxxx, kteří xxxx jak členskou xxxxxxx, tak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skupiny), a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx skupiny, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx mateřskou xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx transponuje xx. 5 až 14 xxxxxxxx.

X §115

Xxxxxxxxxx §115 xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterým je

a) xxxxxx období, ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx skupiny sestavuje xxxxx konsolidovanou účetní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxx období (xxxx x x xxxxxxxxx, kdy xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesestavuje. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxx x kalendářním xxxxx, xxxx xx 1. ledna xx 31. xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx flexibilitu pro xxxxxx zdaňovacího období, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xx tom, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxx relevantní x xxxxxxx velkých nadnárodních xxxxxx xxxx velkých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cykly.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 3 xxx 7 xxxxxxxx.

X §116

Xxxxxxxxxx §116 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxx xxx zahrnutí xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxx sdílený, xxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxx právnických xxxx, xxx xxxx použit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje financí xxx xxxxx rozpočtových xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb, což xxxxxx udržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxx XX

Xxxxx II xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx, xxxxxx xxxx státy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zakotví. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podobu xxxxxxxxxxx buď Modelovými xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xx. 11 xxxxxxxx), xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovanou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx bude xx, xx xx xxxxxx x danému xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nutné ve xxxxxx k tomuto xxxxx aplikovat xxxxxxxx xxx zahrnutí zisku xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zisk. Xx, xx xxxx xxxxxxxx (XXX x XXXX) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx zajištěno primárně xxxxxxxxxxxxxxx výjimek v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx IIR x XXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x daném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx českého xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zakotvena xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komentáře x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx guidance). X xxxx xxxxxx lze x xxxxxxxx pravděpodobností xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx daň xxxx xxx xx strany Xxxxxxxx xxxx, tak XXXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní dorovnávací xxxx, ve vztahu x Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx OECD xx předpokládá provedení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací xxx x xxxxx Xxxxxx 2, jehož výsledkem xxxx vyhodnocení, zda xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené Modelovými xxxxxxxx na kvalifikovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň. Xxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, z nichž xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny jako xxxxxxxxx. Xxxx vnitrostátní xxxx totiž bude xxxxxxxxx při výpočtu xxxxxxxxxxx dorovnávací daně xxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx pro xxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xx. xxxxxx dorovnávací xxxx, která se xxxxxx xxx účely xxxxxxxx IIR, xx xxxxxx státu) považovat xx xxxxxxx, aniž xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxx dorovnávací daně xx pro účely xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx Modelových xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx shodují s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně (xx. xxxx, xxxxx xx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx přiřazení xx základě IIR x UTPR). Xx xxxx platí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx, xx vychází z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x výslovně xxxxxxx xxxxxxxx pro xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X §117

Xxxxxxxxxx §117 vymezuje xxxxxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx, xxxxxx xx:

x) xxxxx xxxxxxx entita, která:

1. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx česká xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx považována xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x

2. je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

2. je xxxxxxxx xxxxx skupiny.

Toto xxxxxxxxxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 2 x xx. 11 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx.

X §118

Xxxxxxxxxx §118 xxxxxxxx xxxxxxx české xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx. Xxxxx zavedením xxxxx dorovnávací xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxx spravedlivě zdaněny x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivitu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zachovat xxxxxxxx právo na xxxxxxx zisků plynoucích x xxxx aktivity Xxxxx republice.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 2 x xx. 11 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx.

X §119

Xxxxxxxxxx §119 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx české xxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx xx částka xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jejíž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro Xxxxxx xxxxxxxxx. Jurisdikční xxxxxxxxxxx xxx je xxx, xxxxx xx xxxxxxxx entitám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a které xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx má xx xxx odstranit xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxx xxxxx určení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §122, který xxxxxxxx metody xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 2 x xx. 11 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx.

X §120

Xxxxxxxxxx §120 xxxxxxxx sazbu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxxxxx sazba dorovnávací xxxx xxxxxxx (viz §75 xxxx. 5).

Odstavec 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně. Xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §122, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně. Xxxxx, na základě xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx daňových sazeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxx. Tímto xxxxxxxx xx zajištěno xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx než 15 %, a současně xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxx poplatníky xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx (protože xxx výpočtu je xxxxxxxxxx jak efektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx alokační částky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx účely výpočtu xxxxx dorovnávací xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxxx daňová sazba xxxxxxx (xxx §69 xxxx. 2). Xxxx xxxxx se (xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny) podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníka xxxxx xxxxxxxxxxx daně, xxxxx se zjistí xxxxxxxx obdobným, jakým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisk (§42).

Xx xx xx to, xx v xxxxxxx xxxxxxx české xxxxxxxxxxx xxxx při určení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx členským xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx xxxxx postupovat v xxxxxxx x účetním xxxxxx použitým xxx xxxxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skupiny, xxxxx xx možné xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx, že xxxx xxxxx zjištěného nadměrného xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 písm. x) xxxxxx. X případě xxxxxxx této možnosti xx xxxx nutné xxxxxxxxx, xx bude-li xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx výkaznictví xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakotvený xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx transponován x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §91 x 92 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 2 x xx. 11 směrnice.

K §121

Xxxxxxxxxx §121 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxx dorovnávací xxx (X) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

X = Základ xxxx x Xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §119, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx určení jurisdikční xxxxxxxxxxx daně xxxxxxx, xxx kterou je xxxxx členská xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx je xxxxxxxxx v §120 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxx. Sazba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxxxx a úhrnu xxxxxxxxxx částek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx stanovení xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 1 odst. 2 x xx. 11 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx.

X §122

Xxxxxxxxxx §122 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně. 

Odstavec 1 xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu české xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx daní zahraniční XXX xxx zaplacenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxx entitou a xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxx xx zachováno xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zdanění zisku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx XXX. Xxxxx xx xxxxxx zákonem xxxxxxxxx odchylka xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně a XXX daň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxx by se xxxxxxxxxx mezi zahrnuté xxxx XXX, která xx xxxxxx členskou xxxxxxx (xxxx je xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací daně xxx účely XXX x UTPR), xxxxxxxxx xxxxxx sazba xx xx xxxxx zahrnutím xxxxxxx xx srovnání xx xxxxxxx, xxx xx zahraniční XXX xxx do xxxxxxxxxx xxxx české xxxxxxx xxxxxx zahrnuta xxxxxx. Xxxxxx XXX xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx nízce xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxx xx xxxxxxx XXX (xxx je xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx zahrnutých daní).

Stejný xxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahrnutých xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxx xx vztahu x CFC xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x české xxxxxxxxxxx dani, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx podle §38xx xxxxxx x daních x příjmů. X xxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx české xxxxxxx xxxxxx xx základě §38xx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zahrnutých xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx obecného xxxxxx, který zůstává x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxx vyňata xx zahrnutých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx se xxxx XXX daň xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato skutečnost, xx. xx XXX xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx ustanovení §38xx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx české xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx ovládající xxxxxxxxxxx, je stanovena xx xxxxxx k xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daní, xxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx pouze ty xxxx uložené xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx CFC xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxxx xx xxxxx se XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx základu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xx.:xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx konkrétní CFC (xxxxxxx x. 63 XXX XXXX) základ xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (x. 220 XXX XXXX)

X xxxxxxx případě xx docházelo k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby, x xxx pádem snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tedy x xxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxxx daně.

S xxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxx české xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx snížit XXX xxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx. Xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 stanoví xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxxxxx daň stanovená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x částku, která xx být xx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx proto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx jejího následného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IIR.

Písm. x) stanoví, xx xx nezohlední xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebyla zaplacena xx xxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, kdy xx xxxxx splatnou (xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxx. 1 x xx. 11 odst. 3). Xxxxxxx je xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx sice xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx právo xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx dorovnávací xxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxx obecný xxxxx xxxxxxx, není-li stanovena xxxxxxx) by xx xxxx xxxx „propadlá“ xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxx období, za xxxxx by xxxxxxxx xxxxx splatnosti. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx guidance - xxx 118.34 .

Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx norma xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxx přiřazované xxxxx XXX, popř. XXXX), xxxxx xx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxx, xxxxx, xx veškerá xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx též x xxxxxxx výpočtu xxxxx dorovnávací xxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dorovnávací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx české xxxxxxxxxxx xxxx). Uvedené xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x menšinovém xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX (xx. x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně). X xxxx lze xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v XX XXXX xxxx 118.6 x 118.34 (xx. xxx členské xxxxxx x menšinovém xxxxxxxxxxx xx efektivní xxxxx xxxx x daň xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxx). Xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx následné xxxxxxxx XXX (xx. x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ustanovení §92). X tomu lze xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AG XXXX xxxx 118.6 x 118.33 (tj. xxx společné xxxxxxx xx xxxxxxxxx sazba xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx). Xxxxxx xxx xx pro xxxxx xxxxxxx české xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxx přechodná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xx xxxxx xxxxxxxxx období) x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx, že pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx x sazby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x platnými xxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxx xxxxxxx jurisdikčního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx měny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatníka. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadměrný xxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x podstatnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Úpravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pod xxxxx české xxxxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx zisk x xxxxx skupiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx působností provádějí xxxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 1 odst. 2 a xx. 11 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx.

X §123

Xxxxxxxxxx §123 vymezuje xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sestavuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx x x xxxxxxxxx, kdy xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zisku), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx mateřská entita xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrku xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx přiřazované dorovnávací xxxx shoduje x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 1. ledna xx 31. prosince.

Toto xxxxxxxxxx umožňuje flexibilitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx, xxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx být xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx účetními xxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 1 odst. 2 x xx. 11 xxxx. 1 xx 3 směrnice.

K §124

Xxxxxxxxxx §124 upravuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx tomu x xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

Český xxxxxx rozpočet xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx financí pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránit nežádoucím xxxxxxxxx.

X části xxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx koncentrována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Pro tuto xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx odchylky xx obecné xxxxxx xxxxxxxx řádu, který xx při správě xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx nadpis xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx měrou xx xxx dorovnávací xxxx, xxxx jak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň. Xxxxx xxx takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx daň, xxxxxx apod., je-li x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx x tutéž dorovnávací xxx. X xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidlo xxxxx xxx xxxxx x těchto xxxx, xx v normativním xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úvodu xxxxxx).

X xxxxx X

X §125

Xxxxxxx obě xxxxxxxxxxx xxxx (přiřazovaná dorovnávací xxx x česká xxxxxxxxxxx daň) xxxx xx specifickou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X odstavci 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx se Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spolupracovat x xxxxx této agendy. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx reálných potřeb x konkrétních případech (xxxxxxx v situaci, xxx xx xxxxxx xxxx dotýkat xxxxxxxx xxxxxxxx, vůči němuž xx xxxx xxxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxx). Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxxx xxxx. Tím xx xxxxxxxx finančním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnost x výkonu xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx obsažena x §8x odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxx, určen Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx činnost a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx úřadem, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx registrované x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spadají xxx xxxxx „xxxxx“ xxxxxx xxxx.

X §126

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obecné xxxxxx §29 daňového xxxx xxx, xxx x situaci, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvolí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx rovněž z Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x řad xxxxxxxx xxxxxxx x advokátů). Xx xxx mj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 44 odst. 1 xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx zmocnění xx xx úvaze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx zákona zde xxxxxxxxx maximální možnou xxxxxxx, xxxxxxx nadále xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx jménem x xx xxxxx účet xxxxxxx probíhá, xx xxxxxxxxx dorovnávací xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx transponuje čl. 44 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx z xx. 10.1.1. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (10.1.1.).

K §127

Xxx xxxxxxxxxx dorovnávací xxxx, xxxxx nemá xxxxx xx území členského xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx, xx si tento xxxxxxxxx zmocněnce nezvolí, xxxx xx zmocněnce xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx si xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx nebo místem xxxxxx xx území xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx x xxxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxxxx řádu, xxxxx upravuje zmocněnce xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx zvolí xxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx spravovat xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupcem.

V xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poplatníka, xxxx. xxxxxxxxx, který xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vydání, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zná, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §28 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx x x §103 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty.

K §128

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx formulářových xxxxxx x xxxxxxx poplatníka, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx daně. Xxx xxxxxx „formulářové xxxxxx“ xx xxxxx x xxxxxxx dorovnávací xxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxx i dodatečné). Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a současně xx xxxxxxxx podobně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxx xxxx (xxxx. §12x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x) xxxxx xxxxxx xxxxxx použitelných xxx xxxxxx podání na xxxxxx, x xxxxxxx xx minimalizováno xxxxxx xxxxxxxx oznámených x xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx čitelné xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zneužití. X xxxxxxx podávání xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx toho se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x údajům xx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okruh xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podatelna xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x-xxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Předpokládá se, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx XXX. Xxx rámec toho xx x důvodu xxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také podání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2 se x xxxxxx xxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx 1, a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu, tedy xxx. x-xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx možné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xx podání xxxx.

X xxxxxxx, xx by xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formy xxxxxx, xxxx. xxxxxxx podání xxxxx odstavce 1, xxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu. Pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx daně x podání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx x projednání nebo xxx xxxxxx by xxxxxxx xxx předpokládané xxxxxx xxx správu xxxx, xxxxxx xxxxxx xx bylo xxxxxx xxx xxxxxxxxx vzniku xx lege xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy podle §247x xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx.

X hlavě XX

X §129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x pravidel xxxxxxx Pilíře 2 xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx celé xxxxxxx. Xxxxxxx požadavek xx xxxx xxxxxxx toku xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx směrem ke xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx sama xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přehled xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informací, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x následné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro zahrnutí xxxxx, xxxx. pravidla xxx nedostatečně zdaněný xxxx, x xx xxx zachování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx. Obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou informace

- x identifikaci xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx, x xxxxx xxxx, x jejich xxxxxxxxx x xxxxx skupiny,

- x obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx entitách držených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxx

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx),

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniků,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx dokládající xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dorovnávací dani (xxxxx i xxxxxxxxxxx) xx xxx. formulářovým xxxxxxx. Díky tomu xx xxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §128, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx formulářová podání xxxxxx (elektronicky prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx daňového xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx §72 xxxxxxxx xxxx). X xxxx mj. xxxxxxx, že konkrétní xxxxxxxxxxx, které musí xxx v informačním xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, x to xx xxxxxxx obecného xxxxxxxx x §72 odst. 4 x 5 xxxxxxxx řádu. Samotný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xxx bude xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx primárně xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterého by xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx chybějících xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, které xx xxxxxxx dorovnávací xxxx k dispozici, x xx ex xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x poplatníkem.

Odstavec 4 xxxxxxx, xx xxxxx pro podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxxxxxx xxxx. Xxx lhůty xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §37 daňového řádu. Xxxxxxx xx zde xxxxxxx xxxxxxx dodržet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výstupů, xxx též xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 44 xxxx. 1, 2 x 5 xx 7 x xx. 51 xxxxxxxx, který xxxxxxx x xx. 8.1 x 10.1.1. Xxxxxxxxxx pravidel.

Uvedené ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (8.1 x 10.1.1.).

X §130

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přiřazované dorovnávací xxxx, je-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dani. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovením se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx výjimky xx, xx informační xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx podán xx xxxxx, ve xxxxx xx informační xxxxxxx byl povinen xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxx 15 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx období (xxxx. 18 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx období vstupním xxxxxxx xxxxxxx). Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. aby xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx stanovení xxxx daně xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx splněnou, podá xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx výjimky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, a to xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx xx lhůtě pro xxxx podání.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 44 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx, který xxxxxxx x čl. 8.1.2. a 8.1.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x postup podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx pravidlům (8.1.2. x 8.1.3.).

X §131

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatníka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxx výjimky x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx však povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx v případě, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx.

X §132

X xxxxxxxxxx 1 x 2 xx stanoví xxxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dorovnávací dani.

Lhůta xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovená x xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx xxxxx stanovené pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx lhůta xxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 15 xxxxxx po xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx (xxxx. 18 xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobím xxxxxxx). Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přiřazované xxxxxxxxxxx xxxx současně xxxx xxxxxxxxx dobu, která xx potřebná pro xxxxxxxxx výměnu informačního xxxxxxxx v případě, xx informační přehled xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx, a xxxxxxxxx využije výjimky x xxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxx přehled). X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx 22 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx. 7 xxxxxx xx uplynutí lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani (xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skupiny).

Lhůta xxx xxxxxx informačního xxxxxxxx x české xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx 10 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxx xxxxx dorovnávací xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx přiřazované xxxxxxxxxxx daně, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx vypočítat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx předcházet xxxxxx informačního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani. Xx xxxxxx xxxxx, v xxxx je poplatník xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dani, xx xxxxxxx podat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uplatní §135 xxxxxxxx řádu, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx §135 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxx splatnost daně. Xxxxxxxxxxx daň xx xxx splatná x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §72 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 3 stanoví, xx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §36 xxxxxxxx xxxx. Běh xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx navrácen x xxxxxxxx xxxx, což xxx vyplývá x xxxxxx xxxxxx §37 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X §133

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxx, podle které xxxxxx daňovému xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxx (daňové xxxxxxxx) xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx období. Konkrétně xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez likvidace xxxxx §240x daňového xxxx, 2) přechod xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §240x xxxxxxxx řádu, 3) daňové tvrzení xxx insolvenčním řízení xxxxx §244 daňového xxxx. Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sestavení xxxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx termíny xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx to xxxxx x xxxxxxx daňových xxxxxxx, pro jejichž xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxxxxx účetních xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx sestavení konsolidované xxxxxx závěrky. V xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxx xxxxx přehledy x daňová xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vést x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx všemi xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splnit. Xxxxxxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxx. zůstává xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2 xx explicitně xxxxxxxxx, xxx xxxxxx daňová xxxxxxxxxx x dorovnávací xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx se xxxxx x pohledávku xx xxxxxxxxxx podstatou xx xxxxxx §168 xxxx. 2 písm. d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Uvedené xxxxxxxx xx speciální xxxxxx x xxxxxxxx 1, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňová xxxxxxxx pouze xx xxxx zdaňovacího xxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxx tak xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podávány xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu) xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pohledávky, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nejen skutečnosti, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daně x příjmů jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxx XXX

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx samovyměření xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxx xxxxxxx daně (tj. xxxxxxxxxx). K vyměření xxxx doměření xxxxxxx xx zákona (xx xxxx) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxx daně. Xxxxx xxxx konstrukce xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nucen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyměření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Výhodou je x xxxxxx jistota xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X §134

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxx., xxxx xxx xx správce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

X případě, xx xxx xxxxxx doměřena, xx xxxxxxxx známou xxxx daň xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tou xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§135 xxxx. 1), nebo daň, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx daňové xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx podáno (§135 xxxx. 2).

Pokud xxx xxx byla samovyměřena x dochází x xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§135 xxxx. 3). X xxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§143 xxxx. 2 daňového xxxx).

Xxxxx již xxx xxxx xxxxxxxx (xx xx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx daně) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, poté xx poslední xxxxxx xxxx x případě, xx xxx o xxxxxxxxxxxx součet daně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rozdílu (xx už samodoměřením xx xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx x moci xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx daní součet xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx) a dalšího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx tak xxxx xxxxxx o výslednou xxx, tzn. celkový xxxxxx xxxxxxxx daně x všech doměřených xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx x rozdíly xxxxxx (tj. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx), xxxx xxxxxxx (xx. doměření xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx daň).

Z xxxxxx dorovnávací xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známé xxxx rozhodující až xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x doměření xxxx x xxxx xxxxxx (xx. dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx), nikoli xxxx xxxxxxxx (§101 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx). Xxxxx není xxxxxx x doměření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X §135

Xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx poplatníkem dorovnávací xxxx xx včas xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, x to xx xxxx, xxxxx xx x něm xxxxxxx. Xxx je xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxx xxxxxxx, který výši xxxx vypočítává, xx xx de xxxxx xxxxxx sám (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx), byť xx xxxx xxx x vyměření xx xxxxxx (xx xxxx). Xxxxx se správce xxxx domnívá, že xxxx xxxxxxx xxxx xx nesprávná, xxxx xxxxxxxxxx podle §136 xx spojení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx daňového xxxx (§143 a xxxx. daňového xxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx (xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude x souladu x §252 a násl. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x §176 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx daní.

Odstavec 2 stanoví, xx xxxxx poplatník nepodá xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx, xx xx xxxx xxx vyměřenu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x to x xxxxxx xxxx. Ačkoli xxx fakticky xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 0 Kč. Xxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx (§134) xxxx mít xxxxxxx 0 Xx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, x xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx x xxxx úřední.

Daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opožděně, bude xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxxx při podání xxxxxxxx přiznání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxxxx §250 daňového xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ve výši 0 Xx. Sankci, xxxxx xxxxxxxxxxxx hrozí, xxxxxxxxxxx xxxxxx (§251 xxxxxxxx xxxx). X xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy správce xxxx xxxxxx daň x xxxx xxxxxx. Xxx doměření xxxx xx xxxxxxx podaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx §251 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx). Pokud xxxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx §252 x násl. xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx ke dni xxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx doměřena xx xxxxxx.

Xxxx doměřené xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x tvoří xx rozdíl xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Výsledná xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dodatečném daňovém xxxxxxxx x dosavadní xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx §134).

Xxxx xxxx xx středníkem x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeného x xxxx xxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx x §91 xxxxxxxx xxxx xxxxx první úkon xx xxxx xxxxxxxx x moci úřední, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve výzvě x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx §145 xxxxxxxx řádu. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxx na základě xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předchozí xxxxxxx xxxx, tj. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx řád, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x průběhu doměřovacího xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx úřední xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x takto xxxxxxx přiznání xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx z moci xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx možné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x souladu s §106 xxxxxxxx řádu. Xx xx doby, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxx platební xxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx samodoměření. Důvodem xxx xx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx nesouhlasí, může xxxxx dodatečnému xxxxxxxxxx xxxxxx brojit xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nové skutečnosti xx svůj prospěch, xxxxx nebyly xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx doměřenou x moci xxxxxx xx definitivní. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §134 xxxx. x), která xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx až xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daň.

Odstavec 4 se xxxxxxxx xxxx §141 odst. 5 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx uvádějí x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nebude xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dani. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedení dne xxxxxxxx xxxxxxx oproti xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx absence xxxxxxxxxxx xxxxx podle §141 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxx xxxxx §141 odst. 7 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xx xxxxxxxx x §149 x xxxx. xxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně z xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §143 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx straně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §150 xxxx. 1 daňového xxxx. V této xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušná xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx fikce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

X §136

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx daňového řádu xxxxx případů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx z xxxx xxxxxx (xx xxxx). X xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx xxxx bude xxx xxxx xxxxxxxxx x nikdy xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx považuje za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ve výši 0 Xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebylo.

Vedle xxxxxxx uvedených v xxxxxxx xxxx bude xxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přistoupit x xxxxxxxx daně z xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností (xxxxx §89 x 90 daňového řádu).

Předpokladem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daňového přiznání xx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx. Správce xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx, že xxx samovyměřená xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tvrzení xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxx prostřednictvím xxxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Musí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepovede x xxxxxxxxxx pochybností, xxxxx správce xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx dojít x xxxxxxxx xxxx dodatečným xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx dojít x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx §89 daňového řádu).

Daň xx doměřuje ve xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxx xxxx (§143 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotu x xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poslední xxxxxx xxxx, xxx xxxx být vyšší x xxxxx xxx xxxxxxxxx poslední xxxxx xxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x §147 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně x xxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x §109 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx poslední xxxxx daně xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx (xxxx. §134 xxxx. x)). Dokud xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezahajuje doměřovací xxxxxx x tím, xx údaje uvedené x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x moci úřední, xxxxx to xxxx xxxxxx umožňuje.

Daň xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx splatná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (§143 xxxx. 5 daňového xxxx). Xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx., xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxx splatnosti se xxxxxxxx délka xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (podle §252 daňového xxxx). Xxxxxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravidla x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§251 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx).

X §137

Navržené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pro stanovení xxxx (podle §138). Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxx přiznání na xxx xxxxx, než xx poslední známá xxx, v posledním xxxx absolutní lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxx poplatník xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx daňovou povinností xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx lhůty, xxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxx výslednou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx poplatníka xx xxx xxxxx xxxxx xx zneužití této xxxxxxx, neboť x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti. Xxxx ustanovení xxxx xxxxxxx daně alespoň xxxxx xxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxxx charakter.

Na rozdíl xx obecné úpravy xxxxxxxx řádu zde xxxx x xxxxxxx xx harmonizovanou úpravu xxxxxxxxxxxxx lhůt (xxxx. §138) určení xxxxxxxxxx xxxx absolutní lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v situacích, xxx dojde xx xxxxxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §138 xxxx. 2). Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx určit, xxx xxxx xxxxx skončí, xxxxx xxxxxx problém xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx ocitá x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx běhu xxxxx pouze xxxxxxx xxxx běh x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Jakmile xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx roce xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodatečné daňové xxxxxxxx na xxx xxxxx xxx ohledu xx to, zda xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx lze dodat, xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx vyšší. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xx xxx vyšší, xxx xxxxxxxx xxxxx daň, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx, že xxx xx xxx xxxxx než poslední xxxxx daň. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx vyhnout.

K xxxxx XX

X §138

Uvedená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 11 xxxx. 3, xxxxx kterého xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx tato xxx stala splatnou. Xxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx speciálně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x skončí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 výkazních xxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxx vyměřit x xxxxxxxx xxx doměřit. Xxxxxxxxxx xxx xx. x možnost provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx doměřena) xx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx tedy xxxxx stihnout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx též možnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx stanovená daň xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx pro xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolnou i xxxxxxxxxxxxx úhradu daně. Xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), což xxxxxxx, xx jejím xxxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxx, zajistit x xxxxxxx. Pokud x xxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxx xxxxx vykonat, x nedoplatek tudíž xxxxxx (xxxxx §153 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx §148 x §160 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx dané xxxxx xxx xxxx zpravidla x xxxxxx maximální. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie - xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, je stavení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx stavení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx odepření xxxxx xx projednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx tak, xxx xxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx reflektovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora EU xx věci C-582/20 XX Cridar Cons XXX, xxxxxxxxx xx xxxx X-584/15 Glencore Xxxxxxxx France xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx X-443/14 x C-444/14 Xxxx &xxx; Xxxxxxxxx). X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x navrženém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx „xxxx soudem“, xxxx xx se xxxxxxxxxxxxx, x jaký xxxx xxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx bude primárně xxxxxx správním soudům, xxx nelze vyloučit x řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx dvorem Evropské xxxx.

Xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx prekluzivní xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx realizace xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx tíseň ještě xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx lhůty pro xxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx usilovat o xxxxxxxx posečkání úhrady xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx). Xxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 11 xxxx. 3 směrnice.

K §139

Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx vhodné xxxxx xxxxxx lhůt xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Navrhuje se xxxxx zachovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx pro xxxxxxxxx příslušenství xxxx (§148 daňového xxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (§160 daňového xxxx). Konkrétně xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §251 xxxxxxxx xxxx, xxxxx z prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx, případně jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx úroku z xxxxxxxxx částky xxxxx §253 daňového xxxx. Xxxx poté xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §247x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §247 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx speciální lhůtu xxx xxxxxx uložení x §247a xxxx. 5 daňového xxxx, xxxx. §247 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §251x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x zamýšlenou odchylku xx xxxxxx úpravy xxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx, xxxxx něhož xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

X xxxxx X

X §140

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx dorovnávací daně, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xxxx 500 000 Xx, xxxxxxxx xx vyšší horní xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx požadavek xx. 46 xxxxxxxx. Xxxxx xxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Maximální xxxx pokuty xxxxxxx x precedentu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, neboť x zde xxxxx, xx zákon xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx subjektů z xxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 46 xxxxxxxx.

X části xxxx

Xxxxx X této xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx období skupiny, xx. xxxxx výkazní xxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx směrnice nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě Modelových xxxxxxxx (vymezení xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x §20 xxxx. x)). Jedná xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx budou x xxxxxxxx xxxx aplikována xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. obdobné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vznikne-li xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx budou xxxxxxxxx pravidla stanovená xxxxx xxxxxxx, případně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx xx, aby xx na xx xxxxxx obsažená x xxxxx xxxxxx vztahovala (xx. xxxxx xx xxxxxx nadnárodní nebo xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ročních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx toto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odloženými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx tak, xxx byly zohledněny xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx položek x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodných xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (při neexistenci xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx daňová sazba xxxxxx 15 % xxxx xxxx. Dále xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (18 měsíců xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (15 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledů.

K §141

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy v xxxxxxxxxxx xx vstupním xxxxxxx xxxxxxx (a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx. xxxxxxx, xxx se xx skupinu xxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxx zákonem, popř. xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx států implementujících xxxxxxxx xxxx Modelová xxxxxxxx. Toto období xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x §21 xxxx. x).

X souvislosti xx xxxxxxx skupiny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx aplikován xxxxxxxxxxxx přístup, xxxxx xxxxxxx umožňuje pro xxxxx xxxxxx efektivní xxxxxx sazby xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx principiálně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx daňové sazby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odložený xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtech. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx zohlednit xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx odložená xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx zahrnuty x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úprav xxxx xxxxxxx položky, xxxxx dosud xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx skupiny, která xxxx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx finančních výkazech, x to vzhledem x xxxx, xx xxxxx tohoto odstavce xxxxxxxxx, aby tato xxxxxxxxxx (odložená xxxxxx xxxxxxxxxx) byla xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxx. Následně (tj. x xxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx) se na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §67 xxxx. 3 tohoto zákona, xx základě kterého xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odložené xxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx., tzn., xx xx xxxxxxxxx, xxxx kdyby xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 31. xxxxxxxx 2023. Xxxxxx X se xxxxxxx v xxxx X, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a uplatňuje xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx příjmům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx X má 20% xxx x příjmu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx entity X končí 31. xxxxxxxx 2023.

X roce 2022 xxxxxxx xxxxxx X xxxxxxx příjem xx xxxx 100 x investice xx xxxxx X, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx výši 30 xx xxxxx X. Xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx X xxxxx xxxxxx X uplatnit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 (xx xxxxxxxx daně) xx xxxx z příjmů x xxxxxxxxx xxxxxx (10) x roku 2022 může převést xx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx slevu xx dani. Xxxxxx X xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xx výši 10.

X roce 2022 xxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxx x byla xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx z investic xx xxxx 10. Xxxxxx A tak xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 10.

Xx xxxxxxxx období xxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx vykázané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (10 x 10) x xxx xxxxxxxx xxx vstupní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (15% xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 20% xxxxx daně x xxxxxx vyšší xxx 15% xxxxxxxxx xxxxxx sazba podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňová pohledávka xxx každý xxxxxx xxxx xxxx xxxxx 7,5 (= [10 xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx / 20% sazba xxxxxx xxxx] x 15% xxxxxxxxx daňová xxxxx). Uvedené ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 až 4 směrnice, který xxxxxxx z čl. 9.1. Modelových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (9.1.).

X §142

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx, a xx vždy po xxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx, x xx

1. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovacích xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx období počáteční xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x těch xxxxxxxxxxx obdobích, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxxx (xx. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx),

2. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prvních pěti xxxxxx, xx kterých xx skupina xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinou (tj. xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx); x xxxxxxxx případě není xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, jelikož skupina xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx skupina xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx fáze, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx. Přechodnou xxxxx xxxx lze xxxxxxxx xx xxxx první 5 kalendářních xxx xxxx počáteční xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xx tuto xxxx je skupina xxxxx x počáteční xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria. Xxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx např. již xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, poté xx xx xxxxxxxxx xxx kalendářní roky xxx xxxxxxx uplatnit xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx skupinu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným členským xxxxxx xx základě xxxxxxxx.

Xxxxx se xxxx x ustanovení, u xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx budou v xxxxxxxx xxxx aplikována xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx nicméně xxxxx xxx x v xxxxxx následujících, vznikne-li xxxx skupina, na xxxxxx xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxx xxx existující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem (xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx, xxx xx xx xx úprava xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx vztahovala.

V xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xx xxxx xxxxxxxxxxx dorovnávací xxxx, xxxxx je stanovena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx entitě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx těmto xxxxxxxxx entitám a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx státu, x xxxxx jsou tyto xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx je xxxxxx x nízkým zdaněním xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx výjimku xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dani přiřaditelné xx základě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Při splnění xxxxxxxxxxx podmínek poté xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. dílčí dorovnávací xxxx, xxxxx by xxxxx tvořili součást xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx daně a xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §150 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x 2, x xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 49 odst. 1 xx 3, 4 xxxxxxxxxxx první x xxxx. 5 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xx. 9.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení a xxxxxx podrobněji vysvětluje xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (9.3.).

X xxxxx xxxxx

X hlavě X

X §143

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx, xx xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spadaly do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx pro nedostatečné xxxxxxx zisků, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx stávající xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx pravidlo xxx zahnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daň.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zprávě xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vymezení xxxxx, xxxxx xxxx za xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (bezpečného xxxxxxxx) xxxxx §145 použít xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx x)) x xxxxxxx jednodušeji xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x) x x)). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §145 xx xxxxxx omezená, a xxxxxxxxxx sazbu xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávu xxxxx zemí (xxxxxxx x), a to xxx, že se xxxxx pouze x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x)). Xx znamená, xx xxx účely §145 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx, xxx xxxxx takovou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

Xxxxxxxxx bezpečný xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný zisk xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxx daní x xx reformu jejich xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx více xxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xx. 8.2.1 Xxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rámce x xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxx Penalty Xxxxxx: Xxxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxx Xxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrobněji xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx Xxxx Harbours xxx Xxxxxxx Xxxxxx: Xxxxxx Anti-Base Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxx Xxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 směrnice.

K §144

Xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jinak. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daň skupiny xxx xxxxx xxxx x dané zdaňovací xxxxxx za nulovou.

Odstavec 2 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx x xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xxx daného xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxx xxx používán xxxxxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxx konzistence: Xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx kvalifikované vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Modelových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rámce, x xxxxxxxx explicitně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. podmínka xxxxxxxx: Xxxx podmínka xxxxxxxx, xxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xx xxxxxx OECD xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx stanovené Modelovými xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 konkrétněji xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxxx rámce. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xx právní xxx xxxxx, xx xxxxx xx kterému xx xx xxxxxxxxxx použít, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx účetního výkaznictví, xxxxx xx xxxxxxx x následujícím xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní dorovnávací xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx účetního výkaznictví xx takový rámec, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx entity xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnější xxxxx. Další xxxxxxxxx xx, že xxxx xxxxxx o rámec xxxxxxxx výkaznictví, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetním xxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádem xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx rámcem účetního xxxxxxxxxxx upraveným tak, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkurenceschopnosti. Xxxxxxxx podmínkou xx, xx pokud některá xxxxxxx entita xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vnějšího xxxxxx, pak musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupu podle §38 odst. 1 x 2 (xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkaznictví xxxxxxxx při sestavování xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx 5 se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ta xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx pravidlům s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy právní xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

X §145

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovuje podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zprávě xxxxx xxxx. (Xxxxxxxxxxxx XxXX Xxxx Xxxxxxx), přičemž xx pro xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxx dorovnávací daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenech x) až x). Xxx., xxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x těchto xxxxxxxx, lze výjimku xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přechodného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odstavce 1 činí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období x xxxxx xxx zrušit.

Ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxxxxxx, xxxxx vychází x čl. 8.2.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx: Global Xxxx-Xxxx Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxx Xxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx pravidlům xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Safe Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx: Xxxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxx Xxxxx (Pillar Two).

Smyslem xxxxxxxxxx je snížit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx aplikace Xxxxxx 2 těch xxxxx, x kterých xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxx zprávy xxxxx xxxx (Country-by-Country Reporting, x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/881 xx xxx 25. xxxxxx 2016, kterou xx xxxx směrnice 2011/16/XX, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx. XXX 4, x x České xxxxxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxx jednu z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x). Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v případě, xx xx tak xxxxxxx rozhodne (xxxxxxx x čl. 32 xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) až x) odpovídají testům xxxxxxxxxx při výpočtu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Písmeno x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xx zjednodušeným výpočtem xxxxx odstavce 2) x xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny (XXXX).

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx sestavuje xxxx xxxxxx podle xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§143 písm. d) x g) xx xxxxxxx x §146 xxxx. 1). Zjednodušení xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxx x toho, xx skupina xxxxxxx xxxxxxxxx snadno xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí. X obecných pravidel xx tak xxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx vyloučení xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxx §78.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §143 písm. x).

Xxxxxxxxx xx xxxxx odchylky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upraveného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx (tj. xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xx), x xxxxxxxx xx stanoví, xx nelze toto xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx poté xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxx přechodným xxxxxxx x xx xxxxxx xx tedy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx však k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx této výjimky xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xx zpráv xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx čl. 32 xxxxxxxx.

X §146

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx §145).

Xxxxxxxx 1 stanovuje, xx xxx účely xxxx xxxxxxx výjimky xx xxxxxxxx podniky x přidružené xxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výnosem, xxxxx xxxx xxxxxx xxx účely této xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zemí, xx xxxxxxx údaje x výsledku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Smyslem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx aplikovat xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxx zemí xxxxxx, x proto xx xxxxxxx použít xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx).

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xx nejvyšší mateřská xxxxxx, která je xxxxxxx x prvkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx kvalifikovaná xxxxx. Xxxxxxxx 2 xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx xx za xxxxxx xxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx GloBE pravidel, xxxx. podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je x xxxxxxxx státu. Xx určitých okolností xxxxx xxx tato xxx odlišná xxxxxxxxx xxxxxx výsledek. Modelová xxxxxxxx x směrnice xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přesun xxxxxx xx držitele xxxxxxxxxxxx podílu v xxxxxxxx mateřské xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15% xxxxxxxxx xxxxxx daně (xxxxxx 7.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx. 38 směrnice a §69 xxxxxx). Xxxxx xx příjem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx pravidla podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledku jako xxxxxx podle xxxx.

X xxxxxxx případě xxxxx xxxx režimy xxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxx neodpovídaly xxxxxxxx XxxXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 7.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. čl. 39 xxxxxxxx x §70 zákona). Xxxxxxx xxxxxx 7.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je nesnižovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku toho, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx nepovažuje xx xxxxxx uznatelný xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuté xxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Podobný xxxxxxx může xxxxxxxxx x xxx použití xxxxxx podle zemí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx entita xx xx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx případech xxxxxx 7.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. čl. 39 xxxxxxxx (§70 xxxxxx). Xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx také uplatnit xxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx x xxxxxxx, xx xx investiční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx podle xxxx, xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx entitu xxxxxxxx x určitém xxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx výpočet zjednodušené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tuto entitu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxx xxx tento xxxx xxxxx ustanovení §74 xx 76; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx efektivní xxxxxxx xxxxx touto xxxxxxxx,

x) je xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx xxx pro xxxxx xxxx, xxx i xxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která vlastní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) výnos x výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx související xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, kde xx přímým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx entitě, nebo xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx rezidentem, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx entity x xxxxxxxxxxx entity xxxxxxxxxx x odstavci 4. Xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s §74 nemusí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x tomu státu, xxxxx xx xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx, zahrnutý xx xxxxx xxxxx zemí. Xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx 75 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztrát dojít x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním. Xxxxx odstavec 6 xxxxxxxx xxxxx nerealizované xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním, xxxxx xxxx ztráta (xxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx 50 xxx. XXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxxxx nepočítá xxxxxx čisté xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxx změny reálné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx přesahuje xxxxxxx 50 000 000 XXX. Částka xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxx jako xxxxxx xxxx celkovými xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnoty vlastnického xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx situací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 7 vymezuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx podle §145 xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxxxxxx, xxxxx vychází z xx. 8.2.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Relief: Xxxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxx Two).

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x názvem Xxxx Harbours xxx Xxxxxxx Xxxxxx: Global Xxxx-Xxxx Erosion Xxxxx (Xxxxxx Two).

Uvedené ustanovení xxxx transponuje xx. 32 xxxxxxxx.

X hlavě XX

X §147

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před 31. 12. 2023 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevztahuje.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 56 xxxxxxxxxxx druhý xx čtvrtý směrnice.

K §148

Xxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dorovnávací daň xx většině xxxxxxx xxxxxxxx xx od 31. prosince 2024, x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx je uvedena x xxxxxxxx 2). Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxx Česká republika xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx jiný xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimku, xx základě které xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatečně xxxxxxx xxxx) xxxxx xxxx nejvyšší mateřská xxxxxx xx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x Xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxx entita, xxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx výkazní xxxxxx xxxxxxxx od 31. xxxxxxxx 2023 do 30. xxxxxxxx 2024. Xx základě pravidla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx přiřadit xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx též xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx nejvyšší mateřské xxxxxxxxxxx), které xxxx xx státu, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX x XXXX po xxxx 6 po xxxx xxxxxxxx výkazních xxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx situaci, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odložení, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxx ze Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx Slovenské xxxxxxxxx bude mít xxxx jiná xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 100% xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100% xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx daní xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxx lze uvést xxxxxxx, kdy x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx mateřská entita xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zisku xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mateřská xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (použije xx xxxxxxxx xx. 7 xxxxxxxx, xx. §94 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pravidlo xxx xxxxxxxx xxxxx nebude xxxxx použít, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravidlu xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx z xxxxxxx xxxxx (xxx xx. 6 směrnice, xx. §94 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tedy bude xx xxxxxx x xxxxx členským entitám xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx odstavce 3 je stanoveno, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx začíná xxxxxxxxxx 31. prosince 2025 x končí xxxx 31. prosincem 2026, se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx řád daného xxxxx stanovuje obvyklou xxxxxxx xxxxx ve xxxx alespoň 20 %. Zároveň se xxxxxxxxxxx, že kombinovaná xxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daně z xxxxxx právnických xxxx, xxxxxx xxxxxx Organizace xxx ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu daného xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx implementaci jednoho xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístavů, které xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXXX x xxxxxxxx 2023. Xxxx výjimka xx xxxxxxx xxx výpočty xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a skončenému x uvedeném xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx první x čl. 56 xxxxxxxxxxx xxxxxx směrnice.

K §149

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx procentuálních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je určována x xxxxxx způsobilých xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx entity a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx 5 % stanovená x §82 odst. 4 a 5 xx v xxxxxx xx roku 2023 xx roku 2032 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x hodnoty xx xxxx 10 % (xxxx. 8 %) xxx rok 2023 xx po xxxxxxx xx xxxx 5,8 % (xxxx. 5,4 %) v roce 2032. Xxx xxx 2033 xx již xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §82 odst. 4 x 5, xx. xxxxxxx ve xxxx 5 %.

Odstavec 3 xxxx stanoví, xxx xxxxx výkazní xxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Vždy xx xxxx jednat x xxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx nejdříve 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xxx xxxxx xx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx, x která xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30. xxxxxxxx kalendářního roku, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx jednat xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2028 (xx. 9 % x 7 %), xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx započatá x xxxxxx xx 31. prosince 2027 xx 30. prosince 2028.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx. 48 xxxxxxxx.

X §150

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xxxxx xxxx počínají xxxxx pětiletá xxxxxx xxxxxxxxx x §142 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přiřazení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zdaněný xxxx, x to xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx spadá do xxxxxxxxxx tohoto zákona xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx. x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx skupina xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx velkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 49 odst. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx až xxxxxx xxxxxxxx.

X §151

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx speciální xxxxx xxx situace, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx zcizení místních xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zakotvení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx započaté xxx xxx nabytí xxxxxxxxx zákona (xxxxxxxx x logiky xxxxxx xxxxxxxxx jej bude xxxxxxxx xxxxx využít xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výkazních xxxxxxxx). V xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezeného xxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx se týká xxxxxxx místních xxxxxxxx xxxxx (§51 xxxx. 3), použije období xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx u konkrétního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx vztahu, ke xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxx, mezi xxxxx xxxx xxxxxx výkazní xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx činí, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx sedmé

K §152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2023. Důvodem xxxxxxxxx xxxxxxxxx data xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx již xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. 12. 2023, tudíž xxxxx xxx naléhavý xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxxxx x. 309/1999 Xx. o Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x stanovit xxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024.

K xxxxxxx

Xxxxxxx zákona stanovuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §149. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx použije pro xxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxx od 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx stanovena, xx 30. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx hodnota stanovena, xxxxxxx xxx X. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5% sazbu x §82 odst. 4 x xxx XX. přílohy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5% xxxxx v §82 xxxx. 5 xxxxxx.

V Xxxxx xxx 16. xxxxx 2023

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Závěrečná xxxxxx RIA

>>>

Xxxxxx vztah x XX

>>>