Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx … 2022,

xxxxxx xx mění xxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., zákona x. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 296/1995 Xx., xxxxxx č. 322/1996 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., xxxxxx x. 104/2001 Xx., xxxxxx č. 170/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Sb., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 556/2004 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 303/2017 Sb. x xxxxxx č. 261/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §19x xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

„(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x čele Xxxxx x xxxx xxxx činnost.

(3) Předseda Xxxxx x členové Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxx dohledové xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

2. X §19x xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxxx Úřadu

a) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx účet Xxxxx; x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx informuje Xxxxxxxx Xxxxx,

x) xx projednání x Kolegiem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu xxxxxx

1. jednacího xxxx Xxxxxxx Xxxxx,

2. plánu xxxxxxxx Xxxxx,

3. zprávy x xxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x

4. vnitřních xxxxxxxx Xxxxx schvalovaných Xxxxxxxx Xxxxx a

d) xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx týkajících xx Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3. V §19x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxx Xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx orgán x xx oprávněn xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o státní xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

4. X §19x se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx „; není-li xxxxx člen Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx“.

5. X §19x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, které xxxxx:

„(5) Xxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx Úřadu a xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxx x xxxx Xxxxx xxxx xx xxxxx členovi Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxx a xxxxxx xxxx úkolů. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 14 xxx. Podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx předpis Xxxxx.

(6) Xxxx Úřadu je xxxxxxxx x zajištění xxxxx uložených xx Xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci příkazy x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx daných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členem Xxxxx x předsedou Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx dané xxxxxxxxx Úřadu.“.

6. §19x x 19x xxxxx:

„§19x

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx Xxxxx; xxxxxx xx podle xxxxxxx, xxxxxxx však jednou xx 4 xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx člen Xxxxx, xx předseda Úřadu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx tak, aby xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx konalo nejpozději 10 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxx doručena xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx-xx předseda Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxx věty xxxxx, učiní xxx xxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx xxxx jednacím xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx předkládání xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Kolegia Úřadu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx zasedání Kolegia Xxxxx koná distančním xxxxxxxx, x pravidla xxxxxx zasedání Xxxxxxx Xxxxx distančním xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) xxxxxx x činnosti Úřadu xx příslušný xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) výkladová xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) jednací xxx Xxxxxxx Úřadu x

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx předpisů.

(5) Kolegium Xxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolujícího, xx-xx xxx xxxxxxxx Xxxxx nebo xxxx Xxxxx; xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx §19g xxxx. 1 xxxx. x) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxx xxxx

x) může pověřit xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx řízením xxxxxx dohledové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx předsedovi Xxxxx x členům Xxxxx xxxxx,

x) má postavení xxxxxxxxx xxxxx kontrolujícího, xxx-xx x kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx členem Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx rozkladovou xxxxxx a další xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x odvolává jejich xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxxx správním orgánem Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Úřadu xx Xxxxxxxx Xxxxx.

§19x

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,

c) uveřejňuje xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxx x hnutí,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a hnutí xx xxxxxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v uvedené xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předložena xxxx xxxx úplná,

f) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19x xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19x xxxx. 5, x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx x

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zákonem.

(2) Úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zkoumáním xxxxxxxxx finančních zpráv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx institutů. Úřad xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx všemi xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x politických xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, členové Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu zařazení x Xxxxx; při xxxxx výkonu se xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx x členové Úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeného x Xxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí (xxxx xxx „Xxxx“) xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx zasedání Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx do 30 dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Nesvolá-li xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu podle xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx Kolegia Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2023.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Xxxxxx část

1. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx jen Úřad“) xxx xxxxxx ke xxx 1. xxxxx 2017 xxxxxxx x. 302/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony.

Do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hnutí xxxxx xxxxxx č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx v politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kampaní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxx komunálních).

Úřad xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že x xxxx čele xxxxx xxxxxxxx Xxxxx, zároveň xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxx podobně, xxxx. xxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx počítá xx zapojením členů Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx §19x xxxx. 2, xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx úprava xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx jejich zapojení xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx chybí. Xx xxx xxxxxxxxx xx nedostatek xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx to x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ten by xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, na které xx xx mohli xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx předseda Xxxxx, by jistě xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vydávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Některé xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, když xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x předsedy xxxx x roce 2018 xxxxxxxx předpisem xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx funkci „kolegia“ x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2020. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x xxxx právní xxxxxx vykazují deficity.

Této xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 208 xx xxx 4. xxxxx 2021 v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnitra, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 424/1991 Xx., xxxxx blíže vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Úřadu.

Současná právní xxxxxx není x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx rovnost xxxx x žen, xxxxx nijak xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx jedno x pohlaví a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx jeho fungování. Xx tímto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu a xxxxxx předsedy Xxxxx x xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx na jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx např. XXXXXXX, X. Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx. 1. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2019, xxx. 82). Není xxxx navrhována xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení (xxxx xx tomu xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxx v xxxx Xxxxx x řídí xxxx xxxxxxx, zůstává xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx: Xxxx xx jednat x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx x členové Xxxxx. Xxxxxx xxxxxx budou xxxxxxx klíčové xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x metodické xxxx Xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxxxx úkoly, xxxxxxxxxxx xxxxx činnosti Xxxxx, vyhlášek vydávaných Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), x dalších xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Úřadu Kolegiem Xxxxx (xxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx atd.). Kolegium xx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu, x proto je xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářů Xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pravomoci mohlo xxxxxxx předsedu Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na určitém xxxxx působnosti Úřadu (xxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx postavení xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům Xxxxx úkoly (xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx státní služby). Xxxxxx xx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx navrženo xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx příkazů xxxx přednost xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

C. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu: Xxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxx Kolegia Xxxxx jsou navrhována xxxxxxxx xxxxxxxxxx informování xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx výslovného oprávnění xxxxxxxxx požadovat.

Žádná z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x žen.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy v xxxxx celku

Jak xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx, xxxx. případné xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a hnutích x zejména x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pozornosti Xxxxxxx xxxxx proti korupci XXXXX fungující xxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx obsažená v xxxx hodnotící xxxxxx x toku 2011 xxxx přijata xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Kroky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úpravách, xxxx xx xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx, xx xx působnost Xxxxx xxxx rozšířena i xx tyto oblasti. Xxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostát, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx předsedovi Xxxxx x členům Úřadu xxxxxx xx xxxxx xxxx 2022, xxxx. x xxxxx xxxxxxxx xxxx 2023. Xx xxxx žádoucí, aby xxxx nastavení xxxxx Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby členové xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx nastupovali xx xxxx nastaveného Xxxxx, xxxx aby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dlouho, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx důvodů se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k navrhovaným xxxxxx xxxxxx č. 424/1991 Xx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. 5 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví, že „xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na svobodném x dobrovolném xxxxxx x volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx respektujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx principy x xxxxxxxxxxxx násilí xxxx prostředek x xxxxxxxxxxx svých xxxxx“. Xxxxx xx. 22 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx umožňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxxx společnosti“.

Navržené změny xxxxxxxx na fungování Xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x průběhem xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx proto x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, judikaturou xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami práva Xxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxx hospodařením politických xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxx x volební xxxxx, xxxxx diskriminace xxxx., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx proto s xxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) v souladu.

6. Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx úpravy s xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká republika xxxxxx

Xxxxxxxxxx novelizace se xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxxx xxxxxxxx, xx návrh xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský a xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a národnostní xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Navrhované xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zvýšením xxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx veřejné rozpočty. Xxxxxxxxxx změny nebudou xxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx žádné přímé xxxxxx xx rodiny, xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx slabé, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, natožpak xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Zhodnocení dopadů xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromí xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů xx způsobů xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx k xxx xxxx přístup.

V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx informačních toků x Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx práva xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx zaměstnancích xxxxxxxxxx x Úřadu xxxxxxxxx, xx reagováno xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx. X x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx nebo xxxx xxxxxx (xxxxxxxx předseda xxxx xxxx Xxxxx xxxx po jiném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx požadovat informace x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxx), xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx časové, xxxx určení xxxxx, xx které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozsah xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx i x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx nemění, xxxxxxxxxx tedy xxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx. Předseda x xxxxxxx Xxxxx, xxxxx i zaměstnanci xxxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně povinnosti xxxxxxxxxxxx - xxx §77 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x státní službě.

9. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx korupčního xxxxxx. Xxxxxx xx lze xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nastavení Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvků x klíčových xxxxxxxxxx x agend xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. V xxxxxx rovině xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x voleb xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx nepřímé xxxxxxx x x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Zásadami xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy

Předmětem xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xx xxxx fungování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx přímo xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx řád). Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxx možné xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx digitální přívětivé xxxxxxxxxxx.

12. Hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (RIA)

Předseda Xxxxxxxxxxxx xxxx vlády xxxxxxx xxxx xxxxxxx č. x. 2520/2022-UVCR xx xxx 11. července 2022 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Zvláštní xxxx

X xx. X bodu 1 - x §19x xxxx. 2 a 3:

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Úřadu xx xx §19x xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x Xxxxxxx Xxxxx. Pokud xxx x xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx pouze x přesunu xxxxx xxxxx věty ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §19b xxxx. 1 xxxx. x). Zachovává xx xxxxxxxx xxxxx monokratického xxxxxx Xxxxx jako xxxxxxxxx v čele x osobou xxxxxxxx Xxxxx. X xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, které xx xxx platformou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Úřadu, xx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx koordinovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xx což xxxxxxxx xxxxxxx §19f xxxx. 6 písm. x).

X xx. I xxxx 2 - x §19x xxxx. 1:

X xxxxxx xx zakotvení Xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx dochází xx xxxxxxxxx role xxxxxxxx Xxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Úřadu, xx Xxxxxxx Úřadu, xxxxx současně xxxxxxxx x x xxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx Úřadu xxxx xxxx x xxxxxx xxx, kdo řídí Xxxx x xxxx xxxxxx včetně autonomní xxxxxx rozpočtu. Xxxxxx xxxxxxxx a závěrečného xxxx xx předseda Xxxxx povinen s Xxxxxxxx Xxxxx pouze xxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx změn rozpočtu xx xx xxxxxxx x xxxx Kolegium Xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nezávislost xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu (dohledová xxxxxxx), x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vliv x x ním xxxxxxx kompetence xxxxxxx Xxxxxxx Úřadu. Xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx schvaluje xx projednání x Xxxxxxxx Úřadu předseda Xxxxx. Xxxxxx xxx xx mělo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxx x xxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx předsedovi Úřadu xxxxxxxxxx Kolegiu Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x §19x odst. 4.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nejasnostem xx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx řídí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomoc Xxxxxxx Xxxxx.

X čl. X xxxx 3 - x §19b xxxx. 2:

Xxxxx xxxxxxxxxxx §19b xxxx. 1 písm. x) věty xx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §19x xxxx. 2. Xxxxxxxx xx x nadále xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkazy x výkonu xxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx tedy xxxxxxxxx xx xxxxx.

X čl. X bodu 4 - x §19b xxxx. 3:

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x xx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx nevykonává xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxx pověřený xxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. x souvislosti x xxxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (plné xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 4 xxxxxx).

X xx. X xxxx 5 - x §19x xxxx. 5 x 6:

K xxxxxxxx 5

Xxxx-xx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx plnit své xxxxx (včetně xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Úřadu), xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxx, xxxxx se přímo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx je x prostředkem xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vysvětlení - xxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx pak xx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx výslovně xxxxxxx 14xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vysvětlení, ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

X odstavci 6

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nutně xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx Úřadu xxxx xxx úkoly (xxxxxxx xxxxxxxx dohledovou xxxxxxx x úkony x xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx dohledu x oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx.), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úkoly (xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx - dávat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Úřadu), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx navázáno xx xxxxxxxx pověřit xxxxx Xxxxx řízením xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - viz xxxx xxxxxxxxxx §19x odst. 6 xxxx. x).

Xxxxxxxxxx xxxx členům Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx předseda Xxxxx x xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx kdykoli (xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxx Xxxx), xxxxxxxx je xxx xxxx xxxxxxx - xx základě xxxxx xxxxxxxxx mu Xxxxxxxx Xxxxx - xxxxxx xxxxx, pravomoc Xxxxxxx Xxxxx xxxxx §19x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xx xxx.

Xx xxxx explicitně xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx kolize xxxxxx xxxxxxxx Úřadu a xxxxx Úřadu xxxx xxxx přednost xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

X čl. X xxxx 6 - x §19f x 19g:

Ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx Úřadu xxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kolegia Xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §19x a 19g xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ustanovení §19x xxx xxxx xxxxxxx xxx úpravu Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu.

K §19x:

Xxxxxxxx 1 až 3

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx Xxxxx. Rámcově xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx periodicita xxxxxxxx, další aspekty xxxxxxxxx Kolegia xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 členů Xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx pak upraví xxxx xxxxxxx xxx.

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Kolegiu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

X xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu a xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx dokumenty, xxxxx xxxxx xxxxxxx x dohledovou xxxxxxxx x xxxxx výkonem /xxxxxxx x) až x)/ (x xx xxxxxx xxxxxxxx vydávaných Xxxxxx), xxxxx které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx /xxxxxxx x) x x)/ (xxxxxxx xxxxxxxx, jednací xxx Xxxxxxx Xxxxx).

Xxxxxxxx 5

Xxxxxxx x) xxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx člen Xxxxx. X xxxxxxx podjatosti x případě xxxxxxxxxxx Xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx předseda Xxxxx, nebo v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx Xxxxx - xxx §19x odst. 4 xxxx. x).

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxx. Jednak xx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, proti kterému xxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxx namítat xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx může xxx „běžným“ xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx §19g xxxx. 3, xxxx. xxxxxxxxx §19g xxxx. 2), x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x je tak xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x souvislosti s „xxxxxxx“ kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x ostatních xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx podjatosti xxxxxxx, xx z xxxxxxxxx pochopitelně xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) x x) xxx Xxxxxxx Úřadu xxxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx politiky Xxxxx.

Xxxxxxxx 6

Xxxxxxxx Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx nezávislost dohledové xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx její xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxx, xx Xxxxxxxx Úřadu xxxx pověřit xxx xxxxx, tedy xxxxx Xxxxx, ale x xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivém xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx §19g xxxx. 2, xxxx. xxxxxxx xxxx. 1, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx). Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx konkrétnímu typu xxxxx apod., Xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Úřadu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx Xxxx. Xxx xx xxxxxxxx Úřadu, xxxxx xx x xxxxxx vedoucím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgánem. Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancům Xxxxx.

X xxxxxxxx zákona xxxx vyplývá, že xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xxxxx Úřadu (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx členů Xxxxx spočívá xxxxx xx xxxxxx působnosti Xxxxx (§19x), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x členy Úřadu Xxxxxxxx Xxxxx (xxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx působnosti Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx).

X návaznosti xx xx xx xxxxx písmene x) xxx Kolegiu Úřadu xxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx Xxxxx.

Xxxxxxx x) x x) xxxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxx projednává xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx (vyjádření Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx vedených xxxxxx xxxxxx) xxxx návrhy xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx písmene x) Xxxxxxxx Úřadu xxxxxx projednává xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxx Úřadu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx §19x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

Písmeno x) xxxxxxx, že Xxxxxxxx Xxxxx projednává xxxx návrhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx §19b xxxx. 1 písm. x).

Xxxxxxx x) xxxxxxxxx, xx xxx řádný a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovat xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx x odvolávat jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx tedy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx předsedy Xxxxx.

Xxxxxxxx 7

X ohledem na xxxxxx Kolegia Xxxxx xxxxxxx kolegiálního xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxx klíčoví funkcionáři Xxxxx, xx xxxxxxxx xx něj z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kompetence xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu.

Vzhledem x xxxxxxxxx Kolegia Xxxxx xxx může xxxxx xxxx nadřízeného xxxxxxxxx orgánu plnit xxxx pouze Kolegium Xxxxx. Xxxxx se x speciální xxxxxx xx vztahu x §178 odst. 2 xxxxxxxx xxxx správního xxxx inspirované §7 xxxx. 1 zákona x. 262/2011 Sb., x účastnících odboje x odporu proti xxxxxxxxx.

X §19x:

Xxxxxxxx 1

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsah stávajícího §19x x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §19x xxxx. c) xx xxxxxxxxx xx §19x xxxx. x) x d); xx xxxxxxxxxx §19x xxxx. x) /nově x §19x odst. 1 xxxx. x)/ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx“, jelikož xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx projednávání xxxxxxxxx; stávající §19f xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxx ustanovení ve xxxxxxxxxx §19f písm. x) a xx xxxxxxxxxx §19f písm. x) /xxxx §19x xxxx. 1 xxxx. x)/ xxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx „xxxxxxx“, xxxxx odchylnou xxxxxx xx zákona xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxx xx x xxxxxxxxx §19x xxxx. 1, pouze x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává Xxxx (xxxxx politických xxxxx a politických xxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxx v dosavadním xxxxx zákona chyběla. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věta xxxxxxxxxxx §19x xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxx kontrole Xxxxx xxxxxxxxxx vyplývá xxxxx x kontrolního xxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx Xxxxx“ pojmem „xxxxxxxxxxx xxxxx zařazený x Xxxxx“ xxxxxxxx v §19x xxxx. 1. Xxxxxxx dochází x xxxxxxx xxxxxxxxxxx §19g xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxx xx xxxxxx postavení xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx Xxxxx při xxxxxx kontroly, xxxxxx xxxx pověřeni Xxxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledové xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx §19g odst. 2, xxxx. původně xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu). X ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxx situace xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx předseda Xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxx situaci postavení xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Taktéž je xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu.

K čl. XX - přechodné xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxx svolání prvního xxxxxxxx Xxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu Xxxxxxx Xxxxx.

X čl. XXX - xxxxxxxx:

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx legislativního xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x §3 odst. 3 xxxxxx x Xxxxxx zákonů x x Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2023.

X Praze dne 26. září 2022

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., LL.M., x.x.

1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx vnitra:

Mgr. Xx. Vít Rakušan x.x.