Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx … 2022,

xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (liniový zákon)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Změna xxxxxx x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických komunikací (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 209/2011 Xx., xxxxxx x. 405/2012 Sb., xxxxxx č. 178/2014 Xx., zákona č. 49/2016 Sb., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., zákona x. 237/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx. x zákona x. 284/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 4 se na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x) vypouští xxxxxxx „x“ x xxxxxxxxx xx čárkou.

2. X §1 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx za xxxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx x nahrazuje xx xxxxxxxx „a“.

3. X §1 xxxx. 4 se xx xxxxxxx x) doplňuje xxxx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

„x) stavby x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.“

4. X xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxx 9:

„9. Xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx

xxxxxxxx z elektrárny Xxxxxxxx xx Brna - (Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx - Xxxx).“

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2023.

DŮVODOVÁ XXXXXX

1. Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x zakázku xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxx získávání xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvádění xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxxx xxxxxx užívání, xxxxx i vydávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x urychlení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx x §1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povolování xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx definice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx dle §1 xxxx. 4 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxx §1 xxxx. 4 věta druhá xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu energetického xxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (energetická xxxxxxxxxxxxxx), x xx xxxx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx druhé x xxxxxxxxx xxxxxxx (vybrané xxxxxx energetické infrastruktury) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákona, x to proto, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mohly xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nutno xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx své zástupci xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákona.

Současná xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x žen.

B. Xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx xx uvedeno výše, xxxxxxxxxxx infrastruktura xxxx (xx rozdíl od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx infrastruktur xxx energetického zákona) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x definici xxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xx xxx v prvé xxxx xxxxxxx rovnost xxxxxxxxxxx x významu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx budou zařazeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xx. rozvodná xxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx dovozu x Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx infrastruktura xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx tak z xxxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx má xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx celospolečenská témata (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx). 

Xxxxxxxxxx projevem xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Dukovany xx Xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xx této xxxxxx žádné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx tomu xxxx xxxx xxxxxx moci xxxx těžit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přípravy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), neboť na xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Ruské xxxxxxxx (xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x republiky

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx v xx. 112 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

D. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx republika xx xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx problémů spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Přímo v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xx xxx xxxxx vhodného nástroje, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx má xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx infrastrukturu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z elektrárny Xxxxxxxx do Brna xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úprava z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx z xxxxxxxx svého zaměření xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx oblasti.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ani xxxxxxx právním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx sociální xxxxxx, xxxxxx dopadů xx xxxxxx x dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x dopady na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozpočet a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpokládány xxxx xxxxxxxxx, neboť na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nároky. Xxxxxxxxxx právní úprava xxxxxxxxx významné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předpokládanými xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx jednat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povolováním stavebního xxxxxx stejně, jako xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx liniového xxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx předmětné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx negativní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx specifické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx přílohy xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx liniového xxxxxx xxxxxxxx stavba xxxxxxxxx x jaderné xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Dukovany xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zásobování xxxxxx Brna, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu, minimálně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx - xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zájmu ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České republiky.

Klimatická xxxxxxxxxx xx xxxx 2050 je xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx teplárenské xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx energetiky xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx segmenty energetiky xxx xxxxxxxxxxxxx zákona) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx liniového zákona, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx docílit klimatické xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxx x souladu s xxxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx mj. xx zákonem x. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (XXXX).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx respektuje xxxxxx xxxxxxx zacházení x xxxx x ženami, xxxxx nečiní žádné xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tzn. že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx. Neobsahuje žádná xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx diskriminačních xxxxx. Xxxxxxxxxxx tudíž xxxxxxxxx xxxx potenciálně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xx respektován xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Zhodnocení korupčních xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx na bezpečnost xxxx obranu xxxxx

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx liniového xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx korupčních xxxxx a xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx, xxxxxxx nebude xxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či z xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx návrhu, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx v prvním xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx již x xxxxx xxxxx xxxxx §90 odst. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx geopolitické xxxxxxx na Ukrajině x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx federaci xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i k xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx tyto sankce, xxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zemí xxxxxxx Xxxxxx, jakož x xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx x rostoucí xxxxxxx, xx třeba urychleně x pružně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení.

Výroba xxxxx xx území xxxxx Brna xx x současné xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (až 80 %). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx město Brno x xxxxxxxxxx a xxxxxx přijatelnému xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxxx x jaderné xxxxxxxxxx Dukovany xx Xxxx čerpat xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. majetkoprávní příprava, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

XX. Zvláštní xxxx

X xx. X (změna xxxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X xxxx 1 xx 3 (§1 xxxx. 4)

Xx xxxxx xxxxxxxx vybraných staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx h) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (tj. xxxxxxxx xxxxxxx zařízení), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x významem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx, xxx napříč xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx x Xxxxx federace xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozadí a xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přispět x xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx energetických xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx) vymezených v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx, aby x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx teplárenské xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx 4 (Xxxxxxx, xxxx xxx 9)

Xxxxx republika má xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxxxx pro řešení xxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx klimatu, xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx. Navrhuje xx xxxxx vložit nový xxx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx z elektrárny Xxxxxxxx xx Xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx (horkovod) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění spolehlivé xxxxxxx xxxxx odběratelům xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx tepla, x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx paliv xxx dodávky xxxxx x snížení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx Brna vysoce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xx 80 %). Xxxxx tohoto xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx x s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dodávky xxxxx x Ruské federace, x rovněž xxxxx x xxxxxxx emisí, xxxxxxxxx XX2 xx xxxxx města Xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxx 150 xxx. x3 xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií.

Bez xxxxxx xx bezpečnostní a xxxxxxxxxxx xxxxxx jde x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx město Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dekarbonizaci.

Projekt xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx tepla na xxxxx xxxxx Brna. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 42 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x Xxxxxxx x xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x navazujících xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (ruského) xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx teplé xxxx xxx 100 xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vysoké xxxxx x další xxxxxxxxx napojené na xxxxxxxxx soustavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), x dále vytvoření xxxxxxxx xxx bezemisní xxxxxxxxxxxx výrobu elektřiny x tepla, jakož x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx x výrazné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xx Xxxxx územního rozvoje Xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx 2. xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x vymezením koridoru XXX01, tedy xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ZÚR xxx následující xxxx: Xxxxx Dubňany, Dolní Xxxxxxx, Jamolice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx, Nová Ves, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxx, Xxxxxxxx, Troubsko - Xxxx.

X čl. XX (Xxxxxxxx)

Xxxxxxxx ke strategickému xxxxxxxx x celospolečenskému xxxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx, u xxxxx xx nezbytné xxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxxx x projektovou xxxxxxxx xxxxxx financování x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je nutné, xxx takové xxxxxxxxx xxxxx kalkulovali xxx x tím, zda xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Stanovuje xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 1. xxxxx 2023.

V xxxxxxxxxx x navrhovaným xxxxxxx xxxx třeba novelizovat xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxx xxx 9.9.2022

Xxxxxxxxxxxxx:

Xxxx Xxxxxx

Xxxxx Blažek

Klára Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxx Fiala

Marek Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx Válek

Martin Xxxxx