Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx dne ... 2022,

xxxxxx se mění xxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., zákona x. 119/2020 Xx. x zákona č. 96/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx „x (XX) 2019/2162“ xxxxxxxxx slovy „, (XX) 2019/2162 x (XX) 2021/2261“.

CELEX: 32021X2261

2. X §230 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxx:

,,(3) Xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx také poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/201424)“.

24) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sděleních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

XXXXX: 32021X2261

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

XXXXXX XXXX

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx stav xx xxxxx přizpůsobit směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2261 xx xxx 15. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx směrnice 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správcovskými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (SKIPCP) (xxxx jen „xxxxxxxx XXXXX/XXXXXx- KID)“.

Směrnice UCITS/PRIIPs-KID xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx budoucna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou (dále xxx „nařízení PRIIPs“). Xxxxxx xxxxxxxx XXXXX/XXXXXx-XXX xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx předávány xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX ze xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (xxxx xxx „xxxxxxxx UCITS“) x xxxxxxx podle xxxxxxxx XXXXXx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXXX, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXXx xxxxxxx s xxxxx 31. 12. 2022. Xxxxxxxx XXXXX/XXXXXx-XXX xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „XXXXX“).

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splňující požadavky xxxxx nařízení XXXXXx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx transpozičních xxxxxxxxxx x XXXXX.

Xxxxxxxx x xxxx technicistní xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx právního předpisu, xx předkladatelem navrhována xxxxxxx z XXX.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy v xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nesplněním xxxx xxxxxxxxxx se XX xxxxxxxxx riziku xxxxxxxx x nesplnění povinnosti xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pouhými xxxxxxxxxxxxxxxx kroky nelze xxxx dosáhnout.

Směrnice xxxx xxx implementována xx 30. xxxxxx 2022, xxx uplyne xxxxx xxx xxxx provedení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

4. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Návrh xxxxxx xx x souladu x Xxxxxxx založeným xxxxxxxx xxxxxxxx ČR. Xxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxx specifické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústavního xxxxxxx XX, např. xxxxxx vyplývající x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 Xxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx základních xxxx x svobod).

5. Xxxxxxxxxx slučitelnosti navrhované xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx je plně x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx XX xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x XX. Návrh xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx s primárním x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX. Xxxxx zákona xx x souladu x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx EU a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nově přijatý xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/2261 ze xxx 15. prosince 2021, kterou se xxxx xxxxxxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx správcovskými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX).

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx

Xxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, jakožto x x ostatním xxxxxxxxx x sekundárním xxxxxx XX.

7. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx návrhem xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopady xx xxxxxx rozpočet xxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxx prostředí

Návrh xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx diskriminace

Návrh xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx diskriminace, xxx není v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k ochraně xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (DPIA)

Návrh zákona xx xxxxx nedotýká xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Návrh zákona xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx stávající právní xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx o ochraně xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dat (xxxxxxxxx xxx č. 115/2001 Xx. x. s.), xxx xx zákonem x. 110/2019 Sb., x zpracování xxxxxxxx xxxxx. Návrh xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

12. Zhodnocení korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se schválenou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX - Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxx CIA (xx. jejich skrytých xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neusnadňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

14. Zhodnocení souladu xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx. „xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx“ - xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxxxxx ale xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx těch, xxxxx mají x xxxxxxxxxxx důvodu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx problémy. Xxxxx zákona xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativě xxxxxxxxx.

&xxxx;Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX/XXXXXx-XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2261 xx xxx 15. xxxxxxxx 2021, kterou xx mění směrnice 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx XXXXXX nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX xxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX ČÁST

K xx. X

X bodu 1 (§1, xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1):

X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXXX do xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXXXX/XXXXXx-XXX.

X xxxx 2 (§230 xxxx odstavec 3, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24):

Xxxxxxxxxxx xx pravidlo xxxxxxxx XXXXX/XXXXXx-XXX, xxxxx kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení XXXXXx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž podle XXXXX, resp. ustanovení xxxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXXX. Xxx xx xxxxxxxxx duplicitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXXXXx.

X xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2023, což xxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice UCITS/PRIIPs-KID.

X Xxxxx xxx 25. xxxxxx 2022

Předseda xxxxx:

xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X., x.x.

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx x.x.

Xxxxxx xxxxx x XX

>>>