Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ZÁKON

ze dne … 2022

x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx online

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx1)&xxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.


1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/784 xx xxx 29. dubna 2021 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu online.

§2

Xxxxxx x odstranění

(1) Xxxxxx-xx útvar Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx x terorismem, (xxxx xxx „xxxxxxx“), že xxxxxxx xx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/784 (dále xxx „nařízení“) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x to xx formuláři xxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx, xxxxxxx přihlédne xxxxxxx xx skutečnému xxxxx šíření obsahu.

(2) Xxxxxx příkazu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxx (xxxx xxx „xxxxxx k xxxxxxxxxx“) xx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx oznamuje pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxxx čl. 12 odst. 2 xxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxx x způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 32021R0784

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxx podle xx. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx §2 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx doby, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32021R0784

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx“) xxxxx čl. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx k odstranění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 4 odst. 1 nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Listinu xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 3 nařízení xx xxxxxx úkonem x xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxx se §36 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX 32021R0784

§5

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Český xxxxxxxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Xxxx“) vykonává xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 5 nařízení. X xxxxx výkonu xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx z xxxx xxxxxx podle xx. 5 odst. 4 nebo 6 xxxxxxxx může být xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx úřední xxxxxxxxx o xxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 4 nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu. Xxxxxx rozhodnutí podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx Xxxxxxxx“), je-li xxxxxx, xx komunikaci xxxxx §7 xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx prvním úkonem x řízení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxxxx způsobem uvedeným x §7 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 32021R0784

§6

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx předávají, x to x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx policie, xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx x vyměňují xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů podle xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx států, xxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, x x Xxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx.

XXXXX 32021R0784

§7

Xxxxxxxxxx příslušných orgánů x xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx

(1) Policie xxxx xx komunikaci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Europolu, xx-xx zřízen.

(2) Xxxx-xx xxxxxx systém Xxxxxxxx, xxxxxxx se jiný xxxxxxxxxxxx prostředek xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx účely komunikace xx svým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Využívá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Europolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému.

CELEX 32021R0784

§8

Xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Policie, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxx zveřejňují xxxxxxx zprávy podle xx. 8 nařízení.

CELEX 32021R0784

§9

Dočasné zachování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx soud x žalobě xxxxx xxxxxxx x odstranění xxxx proti xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx znemožnění xxxxxxxx x němu, může xxxxx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vede-li Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx znemožnění xxxxxxxx x xxxx, může xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů.

CELEX 32021R0784

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx

Xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx může Xxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx jím uložené xxxxxxxxxx, nepřekročí 100 000 Kč.

CELEX 32021R0784

Přestupky

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx teroristický xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx čl. 3 xxxx. 3 nebo xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xx. 3 xxxx. 6 xxxxxxxx,

x) neobnoví xxxxx xxxx x xxxx znovu neumožní xxxxxxx xxxxx čl. 4 odst. 7 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx teroristického xxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx, xx-xx vystaven xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xx. 5 xxxx. 2, 3 xxxx 6 xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neoznámí Xxxxx xxxxxxxx opatření, která xxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx, podle čl. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx,

x) nezveřejní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx potírání šíření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 7 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 10 nařízení,

j) neposkytne xxxxxxxxxxxxx obsahu informaci x odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3,

x) neposkytne poskytovateli xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx informaci xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx odloženo podle §3,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3,

x) xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx x dotčených xxxxxxxxx xxxxxxx, neuvědomí xxxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 5 xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místo x xxxxxxxxx příkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 1 nařízení, xxxx

x) v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie,

1. xxxxxx xxxxxxx právního zástupce xxxxx xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx,

2. xxxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci x xxxxxx pro xxxxxx příkazů k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx podle xx. 17 odst. 4 nařízení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přijímání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxx xxxxxxx porušení některé x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 200 000 Kč.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx výše 4 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 500 000 Xx, xxxxx se xxxxxx xx 500 000 Kč.

CELEX 32021R0784

§12

Přestupky podle tohoto xxxxxx projednává x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx.

XXXXX 32021R0784

§13

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 32021R0784

DŮVODOVÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx část

A) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx

Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx adaptace xxxxxxx právního xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/784 xx xxx 29. dubna 2021 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx také „Xxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx x potírání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), kterým se xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x veřejnému šíření xxxxxxxxxxxxxx obsahu online.

Potírání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxx problematiku Xxxxxxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nezávazných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxx 2011/93/XX x boji xxxxx xxxxxxxxxx zneužívání x xxxxxxxxxx vykořisťování xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx 2017/541 o xxxx xxxxx terorismu. Xxxxxxxxxxxx opatření byla xxxxxxxx xxxxx řadou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx kodex xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nenávisti xxxxxx1, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx XX týkající xx xxxxxxxxxxxx propagandy2, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx „Boj xxxxx xxxxxxxxxxx obsahu online. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxx 28. září 20173, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Komise (XX) 2018/334 xx xxx 1. března 2018 x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxx obsahu online4.

Postihu xxxxxxx terorismu xx xxxxxx také xxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx považovat za xxxxxxx xxxx a xxxxx mají být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx úmluvu x xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx (xxxx. xxx č. 18/2006 Xx. x. x.), Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx x. 72/2017 Xx. x. x.) a Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx Úmluvě (vyhl. xxx č. 73/2017 Xx. m. x.).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx teroristické xxxxxxx činy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx na evropské xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/31/ES xx dne 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx elektronického obchodu, xx vnitřním xxxx ("xxxxxxxx x elektronickém xxxxxxx"). V xxxxxx xxxxxxx řádu xx xxxx oblast řešena xxxxxxx x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Podrobnější xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx šíření teroristického xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx kompetencí státních xxxxxx však xxxxxx xxxxx x právním xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neupravuje xxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx x. 198/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx zacházení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, etnického původu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, věku, zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyznání, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X hlediska xxxxxxxx xxxx a xxx xx neutrální.

B) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx vztahu x zákazu diskriminace x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen

Nařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxx přijato xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx 114 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx zmocňuje Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 288 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxx osob x souvislosti x xxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx stanovením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx určitý xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy xxx uplatňování xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebám xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx. Xxx zejména x xxxxxxxxx xxxx hlavních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xx. 12 Nařízení):

První xxxxxx xx vydávání xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx zavazují poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označený xxxxxxxxxxxx obsah. (Samo Xxxxxxxx definuje teroristický xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2017/541/XX.) Xxxxxx xxxxx tedy xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxx obsah, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx návrh xxxxxxx, že x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, xxxx. útvar Xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx odhalovat a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxx.

Xxxxxx funkcí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příkazů x odstranění. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx reakci xx xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňuje, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx „xxxxxxx stát“) vydávaly xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx zajištění xxxxxxxx aplikace Nařízení x respektu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může územní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx podnět dotčených xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X České republice xx xxxxx přezkum xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx straně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx druhé xxxxxx dokáže s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstranění.

Třetí xxxxxx je dlouhodobá xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx skutečně xxxxxxxxx teroristickému obsahu x budou povinni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx výskyt xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx napadenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx fungování zvláštních xxxxxxxx v praxi. Xxxxx úkol xxxx xxxx xxxxxxxxx ad xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx regulace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx navíc xxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx funkci xxxx xxxxx Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx soukromými xxxxxxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jehož xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx oblastem xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx funkcí xx xxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx návrh xxxxxxx při úpravě xxxx kompetence x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- projednání xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxx skutkové podstaty xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx obvyklé xxxxxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx centralizovat

- xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, xx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx úspěšně xxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx podle xxxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx zákona) pomocí xxx xxxxxxxxxxxx administrativního xxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejvíce vystavenými xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx XXX

- xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx závažnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx relevantních xxxxxxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx pravomocí xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nutně xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx x xxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx zárukou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx proto zcela xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neupravuje vztahy, xxxxx xx se xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. nerovného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, etnického xxxxxx, xxxxxxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, víry xx xxxxxxxxx názoru). Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/541, xxxxx respektuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX (srov. xxxx. xxxxxxxx 35 x 39) a xxxxxxxxxxxx trestné činy xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx. zejm. xx. 3 odst. 1). Xxx proto xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxx ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxx.

X) Vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx význam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb

Nařízení stojí xx předpokladu zásadního xxxxxxxxxxxxx významu poskytovatelů xxxxxx informační xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se odlišuje xx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxx xxx, xx xxxxx jednání xxx xxxxxxxxx bezprostředně, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx, co a xxx se xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx spočívajících xx xxxxxxxxxx (x zde x zveřejnění) xxx xxxxxxxxxxxx uživateli. Xxxx xxxxxx staly se xx konce 90. xxx postupně základem xxxxxxxxxx společnosti x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx do xxxxxx xxxx závisí xxxxxxx xxxxxxx osobního x xxxxxxxxxx života xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx médiím. Xxxxxxxxx šířené prostřednictvím xxxxxx služeb mají, x díky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich prezentace, xxxxx větší potenciál xxxxxxxx člověka x xxxx názorech, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx médií. Xxxxxxxx x tomto směru xxxxx xxxxxxxxxxx reflexe xxxxxxx hostingových služeb xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxx hostingových xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx práci x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x to, xx xx xx xxxxxxxxxxx atraktivní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šířilo, xxx podstatnou xxxx xxxxx x xx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraným xxxxxxx xxxxxxxx adresátů;

- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úmyslu xxxxxxxxxx terorismus (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx amplifikaci (xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zásahu) xxxxxxxxxx;

- Hostingové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x českém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 480/2004 Sb., který xxxxxxxxxxxx směrnici x. 2000/31/XX. Poskytovatelé hostingových xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jako vydavatelé xxxxxxxxxx xxxxx motivováni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědností xx xxxxxx xxxxx x ani xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhodnocovat. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx x. 2000/31/ES xxxx xxxx. xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx Delfi xxxxx Estonsku.

Nařízení (x xxx x adaptační xxxxxxx) se proto xxxxxxxxx právě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx XX umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx jejich službami x ani xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx znát xxxx sledovat), xxx xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx je xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neposkytovali x xxxxxx dat, která xxxx xxxxxxxxxxxx charakter xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 7 Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx žádné povinnosti (xxxxx sankce) nestanoví xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. původce xxx, xxxxx byla veřejně xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx stal xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx, Nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxx, xx xxxxxx svobodu xxxxxxx x vyžaduje, aby xxx xxxxxxxx účel xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx xx. 1(3). Xxxxx xxxx přímo x Nařízení těmto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. 10, xxxxx xxxxxxxx podávání xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxx x ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx v xxxxxxx x xx. 9(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx teroristického xxxxxx xxxxxx

Xx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxx, což xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx svůj xxxxxx xxx xx Nařízení xxxxxxxxx. Xxxxx snadné xxxxxx xxxxxxxxxxx („xxxxxx“) xxxxxx vedlo xxxxxxx xxxx zasažené členské xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahu x xxxx Xxxxxxxx unii. X hlediska Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxxx. Xxxxxx teroristického xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx relativně xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nástroj xxx xxxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx k šíření xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. rekrutační xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx videa tzv. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předkladatel xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxx xxxxxxxx primárně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxx budoucnosti xxxxxx bude nevýznamné.

K xxxxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx lze xxxxxx uvést následující:

Internet, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, v xxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jejich xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktu xx společností.

Některé xxxxxxxxxx xxxxxx ve virtuálním xxxxxxxx xxxxxxxx teroristického xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx. x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, náborové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, návody x provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx finančních prostředků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Paleta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx se pestrost xxxxx xxxxxx, xxx x formy. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx mobilizační xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx pozornost xxx vyvolávají xxxx xxxxxxxxxxx teroristické xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx škálu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx. Zmínit lze, xxxxx xxxxxxxxxx webových xxxxxxx, servery xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx, ovládající xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x snaží xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx často xxxxxx zdatní v xxxxxxx mediální xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx tzv. „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx společenské xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx teritoria, xxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx internetu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emoce (xxxxxxx strach x xxxxx), xxxxxxxxxxxxx reakcí, xxxxxxx xxxxxxxxxx sebekontroly, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx stavy xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx x nutkavé xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ztotožnění x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dokáží obsah x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x některých případech xxxxxx xxxx. xxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx komunikace. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx ilustrované časopisy xxx xxxx, hudební xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, lifestylové xxxxxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je snadno xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x maximalizaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx jim k xxxx xxxxxxxx. Přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx světě.

Teroristé xxxxxxxxx internetu xxx xx 90. let 20. století. Historicky xxxx státy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx výzvami xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bázi. Zmínit xxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravicových xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx. xxxxxx bílé xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxx. x zveřejňování xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdatnými profesionály x xxxxxxx mediální xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx radikály xx stále zvyšují.

Jedinci, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxx xxxxxxxx, pak xxxxx xxx dále online xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx opakovaně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hudební xxxxxx pro radikalizaci xxxxxxxxxx. X současné xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protagonistů, xxxxx propagují či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx bránit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx po xxxxx světě xxxxxxx xxxx. „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x různých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktivity xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, či xxxxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoků. X x České republice xxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x novozélandském xxxxx Christchurch či x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxx 5. xxxxx 2018. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejich zahraničních xxxxxx.

X Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx příkaz x xxxxxxxxxx teroristického xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxx muset obsah xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx přístup xx jedné xxxxxx. Xxxxx se však xxxxx o xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx danému poskytovateli xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 12 hodin xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx neplatí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx dále xxxxxx s xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vydat, xx-xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx vydávajícího xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx mít xxxxxxx xxxxx obdržený příkaz xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx základní xxxxx a svobody. Xxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 o xxxx proti terorismu. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx materiál, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů5 xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx osoby x účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxx, xxxx jiné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útok. Xxxx definice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx návod x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, palných nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jaderných látek, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx metodám či xxxxxxxxx, xxxxxx výběru xxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx považován xxxxxxxx xxxxxx xxx vzdělávací, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Určení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xx veřejně xxxxx xxxxxxxx k uvedeným xxxxxx, je odpovědností xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx soudnímu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnutý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx pasivní xxxxxx. Xxxxxx „uchovávání“ xx rozumí xxxxxx xxx uložených x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx serveru. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx smyslu Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nařízení xx xx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, služeb xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx materiálu, jakož x xxxxxx sdílení xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k veřejnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přímou žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx působnosti xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx“ x služeb xxxxxxxx xx vyrovnávací xxxxxx (xxx. „xxxxxxx“); xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx registry x xxxxxxxxxxxx, poskytovatelé systémů xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx XXxX xxxxx); xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx6, xxxx xxxx x-xxxxx nebo služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx, jako xx xxxxxxxx infrastruktura, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jiných xxxxx než poskytovatelů xxxxxx a ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepřímý xxxxxxxx.

Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xx všechny poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb nabízených x Unii xxx xxxxxx na zemi, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx se xx to, že xxxxxxxxxxxx hostingových služeb xxxxxx služby x Xxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xx-xx x xxxxx členským xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx., xxxxx má provozovnu x Xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx členských xxxxx).

Xxxxxxxx stanoví náležitosti, xxxxx by měl xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i závaznou xxxxxxxxxxxx xxxxxx příkazu.

Nařízení xxxxxx vyžaduje, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx (reálně x xxxxx) vystaveni teroristickému xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx povinen xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx teroristického xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx určit, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informovat xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení, pokud xxxxxx, xx daný xxxxx představuje ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i povinnost xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx možné na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx prodloužit.

Poskytovatelé xxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podávání xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx x zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nerozhodne, aby xxxx informace nebyla xx nezbytně xxxxxx xxxx zveřejněna).

Nařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx možnost poskytovatele xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx napadnout xxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx přijaly xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštních opatření xx sankcí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxxx služeb.

Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx vhodné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mechanismy xxx včasnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Nařízení xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx aktu, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx celé XX a aby xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nečelili xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kompetenční xxxxxxxx (xxxxx orgány xxxxxxxxx x plnění úkolů xxx Nařízení7) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právního xxxx České xxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx povinných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx návrhu tedy xxxxx postihovat jiný xxx xxxxxxxxxxxx obsah, x xx xxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx x prvé xxxx xxxxxx xxxxxx příslušných x výkonu xxxx xxxxxxxxx funkcí:

- xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

- posuzování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx vystavených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

- xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx B) xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů

- xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x příslušnými xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v neposlední xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x současně stanovit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx dotčena povinnost xxxx xxxxx, xxxxxxx x zásady uvedené x xxxxxx 6 Xxxxxxx o XX x uplatňuje xx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svobody xxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a plurality xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx článkem 11 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX (dále xxx „Listina XX“). Xxxxxxxx v xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx uvádí, že xxxxxxx šířený materiál xxx xxxxxxxxxx, žurnalistické, xxxxxxxx xxxx výzkumné xxxxx xxxx xxx xxxxx předcházení terorismu xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx materiálu, xxxxx by vyjadřoval xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, ve kterém xxxx prohlášení učiněno, x potenciál vést xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv EU, xxxxx xx. 52 xxxx. 3 xx xxxxx x rozsah xxxxxxx projevu x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx jako daného xxxxx xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 2 XXXX (xxx xxxxxxxx omezení v xxxxx národní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, předcházení xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx morálky, xxxxxxx xxxx xxxxxx, atd.).

Jak xxxxx x xxxxxx 17 xxxx. 4 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zákonem, xx-xx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x veřejnou bezpečnost. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx (odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx podle směrnice 2017/541/XX) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účelu šíření xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx obsah, jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxx xx předkladatel xxxxxxxxxx, že úzce xxxxxxxx pravomoc, xxxxx xxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x pluralita sdělovacích xxxxxxxxxx zaručená x xx. 11 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx XX xxxx xxxxxxxx uvedená x Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx XX, xxx z xxxxxxx xxxxxxx projevu v xx. 17 Listiny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx možné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Antimonopolní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (garance xxxxxxxx xxxxxxxx) jsou xxxxxxxxx zákonem x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx projevu xxxxx xxxxxx 17 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx podle článku 17 odst. 3. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reaktivně. Xxxxxxxxx xxxxxx nejprve musí xxxxxxx xxx zveřejněný xxxxxxxxxxxx obsah x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přezkoumat, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahu xx v souladu x Xxxxxxxxx. Teprve xx-xx xxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xxxxxxxxx adresátem xxxxxxx x odstranění, xxx konstatovat, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x požadovat, xxx přijal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Volba konkrétních xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 2 a 6 Xxxxxxxx svěřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx. Státní xxxxxx xxxx xxxxxxx například xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx teroristickému xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, šetření xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx) xxxxx xx. 5(8) Nařízení. Xxxxx XX tedy xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 15 odst. 1 xxxxxxxx 2000/31/XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx §6 xxxxxx x. 480/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x předkládaný návrh xxxxxx xx respektuje.

Právní xxxxxxx

Xxxxxxxx dále xxxx. x xx. 9 xxxxxxxxx záruky pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx se xxxxx xxxxx příkazu x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 3, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 x 5, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx a povinnosti. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxx x xxxxxx 19 Xxxxxxx x Evropské xxxx x x xxxxxx 47 Xxxxxxx XX, jakož i x xxxxxx 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod. Poskytovatelé xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx. 5 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx odstranil xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přitom spoléhá xx xxxxxxxxxx mechanismy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx moci.

Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxxx xx xxxxxxx míru xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, což xxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a posílí xxxxxxxxxxx za jejich xxxxxxxxxxx. Transparentní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, x to xxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx monitorování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 21 xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx reagovat xx xxxxxx x xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náklady. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zmírněn xxxxxxxxxxx, xx příslušné orgány xxxx vždy provést xxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vnitrostátních orgánů x příslušnými orgány x jiných členských xxxxxxx rovněž omezí xxxxxx duplikaci xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx hlediska xx zásadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodinové xxxxx x dalších 12 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz k xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx online xxxxxxxxx xxx předpokládat, xx x rámci hostingových xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x nepředvídatelný x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx teroristického obsahu, xxx xxxxxx budou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Neméně významné xx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxx. 7 Xxxxxxxx, xxxxx uznává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx operační xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx splnění xxxxxxx x odstranění. Mezi xxxxxx důvody xxxx xxxxxx například xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx plyne x xxxxxxxxxx xx. 3 Xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxx hodinová xxxxx xxxxxx běžet xx xx odpadnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx promítá x xx xxxxxx 5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 18 odst. 2 xxxx. x) Nařízení.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxx soulad xx základními xxxxx x svobodami, xxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx x svobod, x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx respektuje xxxx xxxx xxxxxx:

- xx. 2 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx moc uplatňovat xxx v případech x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

- čl. 4 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx a xxx xxx zachování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

- xx. 15 odst. 2 - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

- čl. 17 xxxx. 1 - xxxxxxx xxxxxxx x právo xx xxxxxxxxx,

- čl. 26 xxxx. 1 x 2 („Každý xx xxxxx xx svobodnou xxxxx povolání x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx x právo xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost.“ x „Zákon může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro výkon xxxxxxxx povolání nebo xxxxxxxx.“),

- xx. 36 - xxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nijak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx subjektů x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx žádné specifické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonnosti, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základních xxxx x xxxxxx. Xx xxxxx je xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu s xxxxxxxx pořádkem České xxxxxxxxx, jak jej xxxxxxxx čl. 112 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx principy xxxxxxxx v právech x xxxxxx retroaktivity. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx Xxxxxxx základních xxxx x svobod.

E) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX:

- xxxxxxxx 2000/31/XX ze dne 8. června 2000 x některých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx (směrnice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)8,

- směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/13/XX xx xxx 10. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx) xx znění xxxxxxxx 2018/1218/XX9.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/784 ze dne 29. 4. 2021 x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx online. Xxxxxxx provádí určení xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx článku 12 xxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx pro procesní xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x pro jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x definic, xxxx x podmínek xxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxxxx x postupů, které xxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestupků podle xx. 18 Nařízení x xxxxxxx za xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ukládat xxxxxxxxxx pokuty.

Návrh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli hostingových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x probíhající přípravě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx konkrétně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétními xxxxxxxxxxxx Nařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx textu Xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx subjektů, x obsahuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. definice xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 2, xxxxx v xx. 3 x 4, příslušnost x xx. 16) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx zásadami mezinárodního xxxxx, x mezinárodními xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie, a xxxx xxxx x xxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásad mezinárodního xxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx v souladu x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod x jejími protokoly, xxxxx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankce. Xxxx sankce xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práva vyplývající x Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx je korunováno xxxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví, xxxxx všem osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx soudu žalobu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

Návrh xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x členství x Xxxxxxxx xxxx, zejména x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Evropské xxxx xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na podnikatelské xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx sociální dopady, xxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel x xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Vzhledem k xxxxxxxxx velmi xxxxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx, xxxxx mají v Xxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx nepředpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx XX, XXX x XX) specificky odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx.

Xxxxx zákona nemá xxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dopady. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx některé xxxxx x xxxxxx rasy, xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx názoru). Xxx proto konstatovat, xx právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx vztahu x zákazu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádné xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředí

Je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxx 2018 (xxxxxxxx XXX(2018) 408 xxxxx). Xxxxx Evropské xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x administrativní xxxxxx, xxxx xx xxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výsledky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx mělo xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx online xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jako xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nařízení xx rovněž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx fungování xxxxxxxxx xxxx, jelikož xxxxxx xxxxx fragmentaci xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx požadované (xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx) xx poskytovatelů hostingových xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxxxxx hodinové xxxxx xxx odstranění xxxxxx. Xxxxx náklady, xxxxx xxx vzniknou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vystaveným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx budou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx jít x 150 xx 400 organizací x (xxxxxxx) 10 000 xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx x XX. Dodatečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxx vazby příslušným xxxxxxx a povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx xx dlužno xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Komise neobsahoval xxxxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvodů.

Návrh adaptačního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx XX (tzv. xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxxx aktem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx velkou xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx, nemůže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx malý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpřísnění pravidel xxxxxxxx. Jistou volnost xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 18(3) Xxxxxxxx. Nařízení (xxxx. xxxxxxx 45) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx napomenutím; sankce xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výše 200 000 Kč; xxxxxxx přitom x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx různá, xx xxxxxxxxx sankci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxx provést odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 18(2) xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx taxativním xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx hledat také xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyřizovat xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxx jednom x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 15(2) xxxxxxxx. Xxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx nařízení, xxxxx xxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x předávat Komisi xxxxx xx. 21(1) xxxxxxxx. Ani x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsah předávaných xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 21(1) xxxx. x) xx x) xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx budoucna xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 21(2) Nařízení.

Ostatní xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx rozdělení kompetencí xxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx fungování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx teroristického obsahu x xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx přikázat poskytovateli xxxxxxxxxxxx služeb využívání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx Europolem xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx. Xxxx možnost xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adekvátní komunikaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 15. Vzhledem k xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx organizační xxxxxxxxx (xxxx srovnatelný x x-xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxx nevýznamnou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx reaktivně.

Druhým xxxxxxxxxx xx oprávnění XXX xxxxxxxxxx x xxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxx, že nemusí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxx xx. 6(7) Xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb připraven xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2021/784, xxxxxx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx online xx xxxxxxx (xxxx. xx. 1(1) x xx. 2(3) xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx vůbec xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiály teroristických xxxxxx. Primárním xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x němu xxxxxxx, xx upraveno xxx xxxxxxx nařízením o xxxxxxx osobních xxxxx 2016/679(XX) (dále xxx „XXXX“) nebo vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2016/680(XX). Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hlediska x xxxxxx žádné xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx výslovné xxxxxx v Nařízení xxxxx adaptační xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx příslušnými xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx uvědomuje, xx skutečný xxxxxx x intenzita zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxx podle nařízení xxxx x posledku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zveřejňování a xx obsahu teroristických xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx předkladatele xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxx šířených primárně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx a xxxx nevýznamné.

Je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx kromě xxxx xxxxxxx reakce xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxxxxxx materiály xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx sice xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů), Xxxxxxxx x xx. 5(3)(x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpracování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx života a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xx. 6(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx znepřístupněných xxxxxxxxxxxxxx materiálů.

Každý xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx s xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

Lze xxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výjimky xxx xxxxxxx osobních xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx strany Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X) Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx stanoví Xxxxx XX., xx. 9 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx Xxxxxxxx XXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxx Assessment; Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx), kterou xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx boje x xxxxxxx xx webové xxxxxxx http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik- CIA.pdf.

Přiměřenost

Návrhem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/784 ze dne 29. xxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx, a dále xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx ponechává xxxxxxxx xxxxxx (sankce xx porušení povinností, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx.).

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx určitá x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxx navrhované xxxxxx xxxxxx budou x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx kompetentní xxxx xxxxxx:

- Xxxxxxx XX - její xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx proti xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxx xx. 3 Xxxxxxxx;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx přeshraničních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx. 4 Nařízení;

- Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 5 Xxxxxxxx x vymáhání pokut xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx mechanismy

Uplatní xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x Xxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx x soudem.

Transparence x xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví výslovně xxxxxx 11 Xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx právní úprava xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, procesy x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxx předpisům. Navrhovaný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřených xxxxxxx.

Xxxxx hodnocení korupčních xxxxx

X xxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx CIA konstatujeme, xx xxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx praxí a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

X) Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tak (x) xxxxx teroristům x xxxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxx zastrašovat xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x (xx) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx míra xxxxxxxxxxx dopadu na xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxx. Xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxx státech XX xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxx příznivě xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti v Xxxxx xxxxxxxxx.


1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf

2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6243_en.htm

3 COM(2017) 228 xxxxx

4 Úř. věst. X 63, 6.3.2018, x. 50

5 Xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xx i) xxxxxxxx (XX) 2017/541

6 Xx smyslu čl. 2 bodu 5 xxxxxxxx 2018/1972(EU) (evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

7 Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění Xxxxxxxx xx dvanácti xxxxxx xxx xxx xxxxxx Nařízení x&xxxx;xxxxxxxx

8 Xxxx. xxxx k xxxxxxx xxxxxxx projevu.

9 Xxxxxxxxxxxx závazky XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx službách (2018/1808/XX) x xxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 2021/784/XX xx nepřekrývají, xxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxx x navzájem xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

II. Xxxxxxxx xxxx

§1

Xxx x standardní úvodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel. Xxxx xxxxxxxxxx zdůrazňuje xxxx zákona x xxxxxxx xxxx. x xx. 1(1) Xxxxxxxx.

§2

Xxxx. 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx XX (xxxx. útvaru, xxxxx xxxxxx xx xxx s xxxxxxxxxx, xxx který se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxx“) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xx. 3(1) Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úkony x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxx x xxxxx členském státu XX. X některých xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x odstranění xxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx bude důvod xxxxxx xxxxxxxxxxx institutů xxxxxxxxx xxxxx. Výslovně xx xxxxxxxx na xx. 3 Nařízení, xxxxx x odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx také x xxxxxxx x xxxxxxxx 11 x 12 x čl. 1(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxx základní faktory, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neopakuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxx učiněn, xxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx byl xxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxx v jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx totiž Xxxxxxxx vychází z xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. čl. 2(6)(7) Xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ale pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xxxx obsahovat ustanovení, xxxxx xxxxxxx se xxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx než x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx materiálu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nepovažují xx teroristický xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx šířené xxx vzdělávací, žurnalistické, xxxxxxxx, výzkumné nebo xxxxxxxxxxx účely) x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx. 1(3) Nařízení, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x proto xx ve vnitrostátním xxxxxxxx neopakuje.

Pro xxxxxxxxx, xxx xx určitý xxxxxxxx teroristickým obsahem x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. xxx xxxxxxxx 11 x 12 Xxxxxxxx):

- xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx objektivizovaným xx xxxxxx definice xxxxx xx. 3(7) Xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §311 x 312 xxxxxxxxx zákoníku, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

- xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx primárně x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX x OSN) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem

- xxxxxxxx xx kontextu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obsahu (xxxxxxx xxxxxx x přístupu x informacím, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, výzkumné x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx apod.)

- xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx., xxx musí xxx xxxxxxx nějak xxxxxxxxxxxx apod.).

Příkazy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx policií xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazů x xxxxxxxxxx na unijní xxxxxx (xxx též xxxx. 2). Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx, xx policie xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy X x Xxxxxxxx a x odstavci 2 xx stanoví další xxxxxxxx od postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx kvůli potřebě xxxxxx použitelnosti x xxxxxxxxxxxxxxx x celé Xxxxxxxx xxxx závazným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx I x Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxx xxxxxxx splní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příkazu xx xxxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13 xxxxxx x policii. Existence xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx adresáta. Xxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xx xxxxx xxxx navádí xxxxx xxxxxxx překladu Nařízení, xxxxx x obvyklé xxxxxxxxx x distančním xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Soudní xxxxxxx vydaného příkazu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx §65 x xxxx. soudního xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx zavádí xxxxxxxxxxxx zkratka xxx xxxxxxxx 2021/784(XX).

Xxxx. 2

X xxxxx úvah, jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxx navádí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxx. čl. 3(9) Xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudní rozhodování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx informování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx xx. 12(1)(x) x definitivních xxxxxxxxx x odstranění, xxx xx význam x xxxxxxxx xxxxxx, xxx je poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu. Xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx pravidla x lhůty xx xxxxxxxx xxxxxx vedla xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx aktuální xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx 17 x 22 x xx. 21(1) Xxxxxxxx), xx nutné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx coby xxxxxxx úkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx neoznamuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §7.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx policie institutu xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx primárně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx XX xxxxx xxxx formulář, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx vydání x xx x xxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx rozhodnutí, které xxxxxxx xxx adresáta xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přínos. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxxxxxx xxx xx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxx obsahu x formy příkazu x xxxx pro xxxx xxxxxxxxx). Xxxx xxxxx adaptace by xxxxxxx k dosažení xxxx Nařízení.

Tento xxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxx xxx udržování xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx propojeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Šíření a xxxxxxxxx libovolného xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx, který vyvolává xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxx xxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x jiného xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a je xxxxxxxx šířen xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx. 3

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx omezují xxxxx xx veřejnou xxxx xxxxxx prostoru. Nezasahují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úložiště xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxx 13 Xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx obsahu (xxxx. xxxxxxx 14 Xxxxxxxx). Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se tedy xxxxxxxxx (online) místa xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) míst.

Přinejmenším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z celého xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a archivů. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnatelné x masovými sdělovacími xxxxxxxxxx 20. xxxxxxx, xxxx xx xxxx, xxxxxxxx nebo rozhlas. Xxxxx, projevy x xxxxxx masově nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, o nápravu xxxxxxxxx xxxx). Nařízení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx negativní xxxxxxxx x úzce xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlubování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx terorismu (xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx podporu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx nových xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obsahu xxxx velmi xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx 17 x 22 Xxxxxxxx). Xxxxx Nařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx, xxx xxxxxxxx přiměřený odklad 12 hodin x xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx újmu na xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) - xxx opět ukazuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx (srov. recitály 13 x 14 Xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 Nařízení, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezení x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bodu xxxxxx x dalšími xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx činnost zajišťovat xxxxxxx xxxx., xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx. recitál 42 Xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dobu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx. 4

X xxxxxxxxxx xx xx. 3(6)-(8) x xx. 12(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx ukládá xxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxx funkce, xxxx. xxxxxxxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x odstranění. Toto xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx zřízeno u xxxx xxxxxxxxxxx útvaru, xxxxx xxxx pověřen xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§3

Xxxx. 1 a 2

Xxxxxxx může v xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 3, xx poskytovatel xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxx xxxxxxxx formuláře x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx. 11(3) Nařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odst. 1 xxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 2 upřesňuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x režimu, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezanedbatelným xxxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxxx platí xxxxx x xx. 11(3) Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odložit, jen xxxxx je to xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako xx prevence, vyšetřování, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx daná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx dobu nezbytně xxxxxx. (Veřejnou bezpečnost xx x tomto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxx prevenci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx 27 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxx 2016/680), xxxxxxx xxxxxxxx odpovídají xxxxxxx „xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.)

Xxxx. 3

Xxxx xxxxxxxxxx vyjasňuje xxxxxxxx, které xx xxxxxx informování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahu podle xx. 11(1)(2) Nařízení, xxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 11(3) Xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xx režim xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§4

Xxxx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k přezkoumání xxxxxxx k odstranění, xxxxx xxxxx xx. 3(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány jiných xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxx podle xx. 12(1)(x) Xxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxx, případně právního xxxxxxxx, xx území Xxxxx xxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xx. 4(1) Xxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx definován x xx. 2(1) xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/1535 x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx bude xxxxx čl. 3(1), Xxxxxxx X a xx. 4(1) Nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 12(1)(x) Xxxxxxxx, xxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx informovat xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 12(1)(b) Xxxxxxxx. Xxxxxxxx x §19, 154 a 158 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx předání příkazu x xxxxxxxxxx i xxxx kopie xxxxx xx. 4(1) Nařízení xx úlohou orgánu xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx odstupu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s Xxxxxxx. Účelem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazům x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxxx zkracují xxxxxxxxx xxxxx xxxx.) xxxx Xxxxxxx základních xxxx XX.

Xxxxxx 4 Xxxxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx potřebou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx šířícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx teritoriální xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úprava xxxx xxxxxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx vztahuje, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a kvazistátů, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x nezřetelným xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx legitimitou.

Dále xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Ministerstvo vnitra.

Právní xxxxxxxx podle xxxxxx 17 Xxxxxxxx xx xxxxxxx či právnická xxxxx, určená xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb jako xxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příkazů x odstranění a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X tohoto xxxxxxxxxx plyne, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx určit xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v XX. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17(2) xxx xxxxx, že xx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XX. Xxxxxxxxx ministerstva xxxx nastává x xxxxxxxxx, xxx má xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx území (xxxx. xx. 17(4) Xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx o xxxxxxxx (xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nepoužívá).

Ustanovení xxxxxx 4(3) x 4(4) Nařízení, která xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postupu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (viz čl. 4 xxxx. 1, 5 x 6 Xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx v xx. 4(4) xxxx xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx 4 xxxx. 3, 4, 6 , xxxxx i x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx. 4(5) jasně xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx §4 xxxx. 1 označeno xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 12(1)(x) Xxxxxxxx.

Xxxx. 2

Xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx nesjednocuje procesní xxxxxx příkazů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formální xxxxxx x různých xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, jaká xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx předvídat, jak xx xxxxxxxx stránce xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X možností, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, proto xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodování xx xxxxxxxx řízení, x xx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx. X xxxxxx věci však xxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krátké lhůtě xxx rozhodnutí. X xxxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx reálné.

Postup xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 4(3)-(6) xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 4(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx přeshraniční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Nařízení xxxx základní xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, protože může xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neshledá, x xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xx. 4(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumat x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X případě, že xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx primárně xxxxxxxxxxxx charakter, v xxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xx uvedeno xxxx, účinky xxxxxxxxxxxx x konstitutivní.

Stanoví se, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení z xxxx úřední xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, a to x xxxxxx, že xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx může být x „xxxxxxxxx“ (zamítavé), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v platnosti. Xxxx se xxx xxxxx xx odůvodněnou xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtách x postupem xxxxxxxxxx x Nařízení; xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxx xxxx přizpůsoben postup x xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro rozhodnutí. Xxxxx toho se x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx hodnotí zveřejněný xxxxx xxxx takový, xxxxxx kontextu, xx xxxxxx se xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejistoty xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx nevyhoví, lze xx xxxxxx xxxxxx xxxx správní xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opodstatnění, xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijme xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx dojde x xxxxxx, xx přeshraniční xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx práva a xxxxxxx plynoucí z Xxxxxxx XX, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx předmětný xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx, tudíž xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx Nařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx soudů (xxxx. xx. 9). Xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx uvedeného, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §65 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxx. 1

Xxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX, xxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx prováděním xxxxxxxxxx opatření zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx podle článku 5. ČTÚ xxxx xxxx orgánem určeným xxxxx xx. 12(1)(x) Xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xx využívá x xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxx odkazem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 Xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx implicite xxxxxxx x xxxx, že XXX xxxxxxxx dohled.

(Například x §37 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x poštovních xxxxxxxx (29/2000 Xx.), xx xxxxxx, že „xxxxxx“ je pojem x xxxxxx xxxxxxx, xxx „xxxxxxxx“. Tento xxxxx xxxxxx procházel x xxxxx xxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx kontrolního xxxx.)

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 5 xxxx. 6 Xxxxxxxx. Xxx vyžaduje, xxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx podle xxxxxx 5 xxxx. 5 Xxxxxxxx), x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx objektivních xxxxxxxxx. X hlediska xxxxxx xxxxxxx xxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci je xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upravit x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xx není oprávněn xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(Xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§113) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pracuje x xxxxxx „xxxxxxxx“ bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxx aplikace §1 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxx.)

Xxxx. 2

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 5(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 5 Nařízení a xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, že xxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxx přesné parametry xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx ani xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xx. 5(4)(7), aby xxxx učiněno na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx úkonem x řízení.

Rozhodování xx xxxxxxxx řízení x xxxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odchylky (druhou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx. 5(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tříměsíční xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxx xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámí úřadu xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xx. 5 xxxxxxxx 2 x 3 Xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

Rozhodnutí x tom, xx xxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zakládá také xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanoveny xxxxxx xxxxx. Takovou xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k šíření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x přiměřená, svobodu xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx informací x xxxxx základní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx. 5(1) Xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxxx obsahem. Xxxx xxxxxxxxx má limitovat xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx podle xx. 5(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nepřijal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx hostingových xxxxxx xxxx naopak x xxxxxxxxxxxxx narušování xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uživatelů, xxx xxxxxxx čl. 5 xxxx. 2 x 3.

Xxx xxxxxx potřeby xxxxxx reakce může xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xxxxx x xxxxxx nápravě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

Xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX i xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx. k xxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxx xx napadané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx také xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx. 3

Xxxxxxxx x xx. 5(7) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xx vystaven xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x reakci na xxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx zrušeno. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx materiálně, xxxxxx xxxx formálně xxxxxx požadavek xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx proto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xx aktuálního xxxxx - upravuje xxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, vycházející x nové xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x zájmu xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx v xx. 5(7) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, aby xxxx XXX rozhodnout x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x moci xxxxxx - xxx xxxxxxxx adresátům povinností xxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx stanovených EU x může xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx. Xxxxx konkrétní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 5(4)(x) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx XXX xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxx §6. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xx xxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx úkon xxxxxxxxx orgánu, xx, xxxx první úkon, xxxxx postupuje z xxxx xxxxxx.

Xxxx. 4

Xxxxxxxx xx Nařízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. zejm. xx. 3, xx. 4, xx. 14, xx. 15), nezavádí xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x celé EU xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vyvíjí Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx základ x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx článek 14(4) Xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxxx xxxxxxxx zejm. x přijímáním příkazů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postupu xxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx elektronický systém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mohou xxx xxx závažné xxxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rychlou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx taková xxxxxxx důvodem, xxxx xx být rozhodnutí xxxxxx úkonem v xxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx; při tom xxxx obvykle vycházet x xxxxxxxx policie.

Odst. 5

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx doručování x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx. 6

Xxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek, xxx z xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splnit xxxxx xxxxx xx. 5(5) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyvolávat xxxxxx xxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx xxxxxxxx xxxxxx rozkladu xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx rozhodnutí zase xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxx x xxx xxxxxxxxxxx, že samo Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx strany soudů (xxxx. čl. 9). Xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §65 soudního xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x policii xxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx XXX. Xxxx xxxxxxxxxx tedy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxxx, která se xxxx jen zvláštních xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx policií x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ukládají xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §2 x §3, xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxxx, xxx rámec §8 xxxx. 2 správního xxxx), x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvádí osobní xxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zejm. x xx. 3(6)-(8), xx. 5(5) x xx. 15 Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx čl. 3(5) Xxxxxxxx x umožňuje xxxxxxx xxxxxxx komunikačních xxxxxx.

Xxxx. 1

Xxxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxx připravuje Europol, xxxxx x to, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xx. 14(4) Xxxxxxxx).

Xxxx. 2

Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xx. 15(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx prostředkem xx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mobilním xxxxxxx. (Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x Příloze x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kontaktní xxxxx.

Xxx xxxxxxxxx vhodných forem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x několika základních xxxxxxx. Za prvé, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxx hodin (xxxx. čl. 3(1) Xxxxxxxx). Xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xxxxx xxxxx diverzifikovanou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx straně xxxxxx xxxx Xxxx.xx x xx xxxxx straně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxx, ať xxxx xxx xxxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uplatňovány přeshraničně (xx. policie xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx například xx Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx). X xxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx. 3

Toto ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx využívat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Europolu, xxxxx xxx poskytovatel hostingových xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, že zejména xxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zasažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příkazy x xxxxxxxxxx x xxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, budou x xxx xxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxx xxx xxx xxx xxxx poskytovat systém Xxxxxxxx x tím xxxxx xxxx administrativní xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx oblastech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k odstranění, xxxxxxxxx podle xx. 4(3)(4) a čl. 5 Xxxxxxxx.

§8

Xxxx. 1

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátně xxxxxx 21 Xxxxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx soudů podle xx. 21(1)(x)(x) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx buď xxxxxxxxxxxx, xxxx úřad, nepovažuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudy.

Informace xxxxx xx. 21 Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxx. Je tedy xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx z xxxxxxx regulatorních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx 21 Xxxxxxxx, xxxxx xxx nebude xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

Xxxx. 2

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx zásahů xxxxxxx xxxx proti teroristickému xxxxxx se - xxxx přímou použitelnost xxxxxx 8 Xxxxxxxx - v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, úřad x ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxx xxxxxxxxxx adaptuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx teroristického xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 6 Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx týkají jakéhokoli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxxxxx na xx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxxx, nebo zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 Nařízení. Xxxx xxxxxxxx i obecná xxxxxxx obou xxxxxxxx §9, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „příkaz x xxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxx „xxxxxxxx opatření“ xxxxxxxx x „nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxx“ podle §5 xxxx. 3. Xxxx xxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxx rozdíl xxxx „xxxxxxxxx opatřením“ xxxxx xx. 5 xxxx. 2 nebo „xxxxxxxxx (x xxxxxxxx) zvláštním xxxxxxxxx“ podle xx. 5 xxxx. 6 Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tomu, xx „nezbytná xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poslední xxxx xxxxxxxxxx xx „xxxxxxxx xxxxxxxx“ x x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. 3 x 8 x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

Odst. 1

Xxxxxxx, xx prodlužování xxxx xxxxxxxxx teroristického xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušný xxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx).

Xxxx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx 5 Nařízení) x omezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu ukládá XXX. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, takže xx xxxx zachování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx správní xxxxxxxx.

§10

Xxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxx §129 odst. 1 správního řádu xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dojde xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx výslovně xxxxxx. Xxxx způsoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. V xxxxxxxxx s §129 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxx donucovacích xxxxx (exekuce se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xx však výše xxxxxxxxxxxx donucovacích pokut (xx xxx. 100 000 Kč).

§11

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xx. 18 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxx. 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty přestupků xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xxxxx xx. 18(1) Xxxxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nařízení xx třeba xxxxxx x celém rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x) zavést xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx Nařízení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx teroristického xxxxxx (xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx. 5 odst. 3 x 6 Nařízení xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx zvláštní opatření xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxx, že pravomoci x ukládání xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx pravomoci xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx zejména xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovnu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx (nemůže xx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx pokuty xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x České xxxxxxxxx). (Xxxxxxxxxxxx specialitou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo Evropskou xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx, xxx xxxxx xx. 16(2) Xxxxxxxx.)

Xxxxxxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx proto xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xx. 16(1) Xxxxxxxx). Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Nařízení, xxxxx xxxx aplikováno, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx je pouze xxxxxxxxx xxxxx písm. x) xxxx 3., xxxxx xx z xxxxxx věci xxxxxxx xx oznámení úřadu xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx sankce xxxxx xx. 12(1)(x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice.

Odst. 2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx. 17(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx jistě xxxxx x přijímání xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xx xxxxxx xx. 17(1) Nařízení. X přihlédnutím x xx. 17(2) Xxxxxxxx xxxxx zdaleka není xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx budou zahrnovat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Právní xxxxxxxx xxx xxxx xxx vybaven nástrojem x odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx pověřen xxxxxxxxxxx xxxxxx x transparentnosti xxxx. Z xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx určení podle xx. 17 Nařízení. Xxxxxxxxxxx by také xxxx aplikovat na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx globálního xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 18(3) Xxxxxxxx.

Xxxx. 3

Jakkoli Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x velmi xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx výši pokuty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xx 200 000 Xx.

Xxxxxxxx v xx. 18(2) vyžaduje, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro ukládání xxxxxx. Xxxxx hlediskům x xxxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx druhu a xxxxxx správních xxxxxx xxxxx ustanovení §37 xx 40 xxxxxx x. 250/82016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 18(2)(x) Nařízení odpovídá §37 xxxx. x) xx xxxxxxx x §38 téhož xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx čl. 18(2)(x)(x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. x) x g) xxxxxxxx xx xxxxxxx s §38 xxxx. b) xxxxx zákona xxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx ukládání pokut xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx, xx xxxx obecná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konformním k xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 45 čtvrtá xxxx (“Xxxxxx xx xxxxx xxx různou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě méně xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx postihů v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.”). Xxxxxxxx napomenutí nebylo xxxxx xxxxxxxxx adaptačním xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxx xxxxxx obecná xxxxxx správního xxxxxxxx, xxxxxxxxx §35 písm. x) x §45 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx.

Xxxx. 4

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Nařízení xxxx „xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ignorování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx „soustavné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xx. 18(3), xxxxxxxx autoritativní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx dvorem XX. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx korespondovat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokračujícími, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx případech závažnými xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx páchaný x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx zároveň jednání xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx negující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci).

Předkladatel xx je vědom, xx kvůli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx rozdílné výši xxxxxx obratu xxxxx xxxxxx sankce xxxxxxx xxxxxx hranicí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obratu. Xxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxxxx) platformám x xxxxxx xx nejistou xxxxxxxxx x nevyváženým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx obratu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx novosti této xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx menší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nepovažuje xx xxxxxx, xxx xxxx sankce xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxx 4 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výše 200 000 Xx xxx výši obratu 5 000 000 Xx. Xxxxx údajů XXX za rok 2018 xxxx xxxxxxxx xxxxx x českém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 9,49 mil. Xx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 4 xxxxxxxxxxx průměrně xxxxx dvojnásobek xxxxxxxx xxxxxx podle ostatních xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx velmi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. Youtube s xxxxxxx 8,6 mld XXX xx xxx 2021) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxx xxxxxx podílem x xxxxxx mnohonásobně xxxxx.

Xxxxx xxx x pokutu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx zjevné, xx x osob, xxxxx poskytují hostingové xxxxxx xxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx věci, xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxx 500 000 Xx, xxx byli x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s nízkým xxxxxxx reálně xxxxxxxxxx xx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx příkazy x xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx trestání xxxxx xx. 12(1)(d) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačnímu xxxxx, x xx xxxxxxx x následujících xxxxxx:

- xxxxxxxxxx přestupků xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nápadu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx složitosti x xxxxxxxx komunikovat x dalšími xxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxx činnost centralizovat

- xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ČTÚ (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x xxxxx xxxxxxxxxx zákona) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx aparátu

- správní xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulace x xxxxx, xx xxxxxxx XXX

- jakožto xxxxx, xxxxx bude shromažďovat xxxxxxxxx x praktickém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XX xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx XXX xxxxxxxx přehled x xxxxxxxx vývoje xx xxxxxxxxxxx, relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxx relevantních xxxxxxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení x xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx vedení společného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx k xxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx úzce dotýká xxxxxxx projevu, xx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx profesionální, xxxxxxxxxx x efektivní xxxxxx XXX xxxxxxxx i xx tuto xxxxx xxxxxx.

Xxxxx se, x xxxxxxx x úpravou xxxxxxxx sankcí xx xxxxxx ČTÚ x xxxxxxx xxxxxxxxx, svěřuje xxxxx ukládání, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§13&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx 15. xxxx xx vyhlášení.

Ideální xx xxxx stanovit xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx nařízení (xxxxx) xxxxxxxxxx. V xxxxxxx x čl. 24 Xxxxxxxx se xxx již xxxxx 7. xxxxxx 2022. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkladatel xxxxxxxx obecný zájem xx xxx, xxx xx xxxxxxxx účinnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti x 1. lednu xxxx x 1. xxxxxxxx (§3 odst. 3 x 4 xxxxxx x. 309/1999 Sb., x Sbírce zákonů x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.)

Xxxxxxx xxxxxxxx nařízení EU xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ideálně xxx xxx, kdy se xxxxxxxx stanou použitelnými, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dni. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 6 zákona x Xxxxxx zákonů xx šla proti xxxxxx xxxxxx (xxxx. x případě xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 1. xxxxxxxx). Z xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravidlu xxxxxxxxx x §3 odst. 6 zákona o Xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx (xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obecně xx xx nedávné xxxxxxxxxx §3 xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx).

X Praze xxx 17. srpna 2022

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx:

Xxx. Xx. Vít Xxxxxxx x. x.

Xxxxxx xxxxx k XX

>>>