Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx … 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 65/2017 Xx., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 81/2018 Xx. x xxxxxx x. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. x) se xx slovo „xxxxx,“ xxxxxx slovo „nikotin,“.

2. X §2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 zní:

„q) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx výrobek xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nikotin xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx13).

13) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 178/2002.“.

3. V xxxxxxx Xxxxx II se xxxxx „X ELEKTRONICKÝCH XXXXXXX” xxxxxxxxx xxxxx „, XXXXXXXXXXXXXX CIGARET X NIKOTINOVÝCH XXXXX XXX OBSAHU XXXXXX”.

4. X xxxxxxx §3 xx slova „x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nikotinových xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

5. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují slovy „, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sáčky xxx xxxxxx xxxxxx“.

6. X §3 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „x xxxxxxxxxxxx cigarety“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxxxxx cigarety x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku“.

7. X §3 odst. 3 xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx cigarety“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nikotinové xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

8. X §3 xxxx. 4 se xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nikotinové sáčky xxx xxxxxx xxxxxx“.

9. X nadpisu §5 xx xxxxx „a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

10. V §5 xxxx. 1 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, elektronických cigaret xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx obsahu tabáku“.

11. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sáčků xxx xxxxxx xxxxxx“.

12. X §5 xxxx. 3 xx slova „nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

13. V nadpisu xxx označením §6 xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxxxx cigaret“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a nikotinových xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

14. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx „x elektronické xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

15. X §6 xxxx. 2 se xxxxx „x xxxxxxxxxxxxxx cigaret“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxxxxxxx cigaret x xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxx“.

16. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nikotinových xxxxx bez obsahu xxxxxx“.

17. V §6 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „a elektronických xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nikotinových xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

18. X §6 odst. 4 xxxx. b) xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx bez obsahu xxxxxx“.

19. V §6 xxxx. 7 se xxxxx „x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx cigaret x xxxxxxxxxxxx sáčků xxx xxxxxx xxxxxx“.

20. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx „x elektronických xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xx slovo „xxxxxxx,“ xx vkládají xxxxx „x nikotinových sáčků xxx xxxxxx xxxxxx“.

21. X §7 xxxx. 2 xx slova „x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx cigaret“ x xx xxxxx „nikotin,“ xx vkládají xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

22. X §7 xxxx. 3 xx slova „x elektronických cigaret“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

23. V §25 xx slova „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx” xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xx kouření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabáku”.

24. V §30 odst. 5 xx xx xxxxx „xxxxxxxx výrobky“ vkládají xxxxx „a nikotinové xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

25. V §31 xxxx. 3 se xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

26. X §33 odst. 5 xx xx xxxxx „elektronické xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxxx sáčky xxx xxxxxx xxxxxx“.

27. V §35 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx slova „elektronickou xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, nikotinový xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

28. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxxxx cigaretu“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxx“.

29. X §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „, xxxxxxxxxx sáčky xxx xxxxxx tabáku“.

30. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují slovy „, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

31. X §36 odst. 1 písm. b) xx xxxxx „nebo xxxxxxxxxxxxx cigaretu“ nahrazují xxxxx „, elektronickou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

32. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxx elektronickou cigaretu“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sáčky bez xxxxxx xxxxxx“.

33. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „nebo elektronická xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nikotinový xxxxx xxx obsahu xxxxxx“.

34. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, nikotinových xxxxx bez xxxxxx xxxxxx“.

35. X §36 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 65/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 90 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sáčky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx dálku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 65/2017 Sb. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx byl oznámen x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x postupu při xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx technických předpisů x předpisů xxx xxxxxx informační společnosti.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx po jeho xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXX

1. Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx, zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx 27. xxxxx 2021 xxxxxxxx v platnost xxxxx x. 174/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxx jiné xxxxxx x§2 xxxx. 1 xxxx. xx) novou xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx sáčky“), x xxxxxx x §19 xxxx. 4 xxxx. x) Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx, vzhled, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx zakázaných xxxxx x xxxx nikotinových xxxxx, a xxxx xxxxxx, lhůty x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nikotinových xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 174/2021 Xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xXxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx XX, x xx xx xxxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xxxx zavedla xxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxx, ale xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jedná x problémový xxxxxxx, xxxxx užívání může xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nikotinu x zejména xxxx xxx nebezpečný xxx xxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx x. 174/2021 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx sáčkům xxxxxx xxxxxxxxx dne 12. xxxxxx 2021. X xxxx xxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Upozorňovalo xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx a schválená xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností, xxx xxxxxxxx způsobuje, xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťování xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx sáček xx xxxxx fenoménem zejména xxxxx xxxxxxxx, a xx navzdory xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx riziko vzniku xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx u xxxxxxxxx, xxx xxxxx x dětí x xxxxxxxxxxx. Xxxx sáčky xxxx zřejmě na xxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx zejména xxxx, xxxxx se xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx narušují xxxxxxxx xxxxx dutiny x zažívacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jícnu x xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nikotinových xxxxx xxxxxxx xx rizikové xxxxxxx, které je/může xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx samozřejmě x x směrování x xxxxxxx měkčím, případně xxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 2020 xxxx xx xxxxxxxxxxxx dotazníkového xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xx xxxx 2012) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X výsledků xxxxxxx, xx v xxxx 2021 xxxx xxxxxxx užívalo 1,8 % respondentů, přičemž 0,6 % xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx. Nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15-24 let (6,6 %), xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 2,0 % xxxxxxxxxxx. Mladší xxxxxxxxx xx xxxxxx šetření xxxxxxxxx. Nicméně xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxx x xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxx v 5. x 6. třídách. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx užívají xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx sáček xx nový xxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx užití, který xx xxxxxxx užívání xxxxxx určeného k xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx.). Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx sáčky xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách a xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x. 110/1997“). Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxx definované xxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx určený xx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v zákoně x. 110/1997 x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx regulace xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nikotinu a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x iniciativou, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 65/2017 Xx., o ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x. 65/2017“). Xxxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx zákazu prodeje xxxxxxxxxxxx sáčků xxxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxx výrobku způsobem xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cigarety x xxxxxxx výrobky xxxxxx xx kouření (xxxx xxx „tabákové x související xxxxxxx“), x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Důvodem, xxxx xxxxx xxxxx x. 65/2017 je xxxxxxxxxx, xx je vlastně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx návykových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx x poptávky či xxxxxxx rizik souvisejících x xxxxxx užíváním. Xx xxxxx zejména xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x nadále xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nikotinu, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na zdraví xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mladším 18 xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx do 18 xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx neměly legálně xxxxxx, xxx zajistí xxxxxxx xxxxxx návrhu. Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx/xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx smlouvami x x xxxxxx Xxxxxxxx unie

Nikotinové xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx ni. Xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxx x Xxxxx republice. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výkladové xxxxxxxxxx Evropské komise xx xxxxxxxx dvora XX. Jednotný xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxx dostupných xxxxxxxxx xx přístup xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (některé xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx léčivo, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx.).

Xx nikotinové xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/40/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx výroby, xxxxxxxx úpravy x xxxxxxx tabákových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx 2001/37/XX (xxxx jen „xxxxxxxx 2014/40/XX“), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/83/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví postupy xxxxxxxx se bezpečnosti xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx (ES) x. 178/2002“).

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx nově xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxx č. 110/1997 jako výrobek xxx xxxxxx obsahující xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx na xxxxxxxx (ES) x. 178/2002. Xxxxxx jako Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxx úrovni, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, např. Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vztah xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/40/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx výroby, xxxxxxxx úpravy a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxxxx xxxxxxxx 2001/37/XX, x xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 178/2002 xx dne 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx obecné xxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřizuje xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v platném xxxxx.

1. Soulad s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx zákonem x. 1/1993 Sb., Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx s mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx XX x mezinárodními xxxxxxxxx

Xxxxxxx problematika xxxx xxxxxx xx úrovni XX. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Lze předpokládat, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx mít xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx rozpočty. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx této xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření x tabákových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx místech x xxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxx 18 xxx xxx xxxxxxx pět xxx xx 31. xxxxxx 2017, kdy xxxxx xxxxxxxxx zákon x. 65/2017. Xxxxxxx xxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx (vedle xxxxxxxxxx xxxxxxx, bylinných xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nově x xxxxxxxxxx sáčky). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vrátí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx snížených xxxxxxx xx xxxxxxxxx x sociální služby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x užíváním xxxxxx výrobků (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,xxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxx. Toto xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx době xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášky, která xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, označování, včetně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx regulovány x xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx nikotinu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zejména pro xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx poukazují xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a atraktivním xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

X. Zhodnocení xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx specifické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx x dopad xx xxxxxxxxxxxxx prostředí, xxx xx xxxxxxxx, xx dopad bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx již v xxxxx aplikována. Xxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx sáčky.

Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zdravotním postižením x národnostní menšiny.

Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx k ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx. X hlediska xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx negativní xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx x ohrožení xxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx rizik x xxx nezakládá jejich xxxx možnosti.

G. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxx xxxx x xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.

X. Zhodnocení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x co xxxxx xxxxxxxxxx termínu xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx aktuální xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx problém užívání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a efektivně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxx.

X xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyslovila x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

II. Xxxxxxxx část

K xxxxx xxxxx

X xxxx 1 (§2)

X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx pojmu „xxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxx „xxxxx“ a „xxxxxxx“, zavádí také xxxxx „xxxxxxx“, xxx xxxx xxx pochyby xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx výrobky xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx 2 (§2)

X xxxxxxx x navrhovanou právní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobku, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx terminologie xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx č. 110/1997 Sb. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx obsahu xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxx výrobek xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx (Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) x. 178/2002).

K xxxxx 3 xx 8 (§3)

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx úpravy xx xxxxxxxx regulaci xxxxxxx nikotinových sáčků xxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx zákon míří, xxxxxxx xx tradiční xxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bylinné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, rozšiřuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx ustanovení.

Konkrétně xxxxxxxxxx §3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx odstavec 2 je xxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx x školská zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dětí a xxxxxxxxxxx).

X xxxxxx podchycení xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x mladistvým xx xxxxxxxx xxxx x odstavci 3 xxxxxxxx nikotinové xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodejního xxxxxxxx, xxxxx-xx vyloučit xxxxxx xxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx 18 xxx. X xxxxxxx věku xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodejního xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 4 xx xx xxx platného xxxxxx xxxxxxx tabákových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxx, xxxx zásadní xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx také xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx sáček. Xxxxx úpravou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxx xxxxx mladší 18 let.

K xxxxx 9 xx 12 (§5)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, že při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sáčků xxxxx dodržovány xxxxxx xxxxxxxx jako xxx xxxxxxx tabákových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Znamená xx, že x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx toto xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sortimentu (xxxxxxxx 1).

Xxxxxx xxx i xxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx prodeje textem xxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxx (xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X takovému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxx xxxxxxx. Nadto xx žádoucí tuto xxxxxxx kategorii xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x upozorňovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

X xxxxx 13 xx 22 (§6 x §7)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x prodej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku. Xxxxxx xx xxxxx bude x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx prodejce xxxxxx taková opatření, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxxxxx xxxxxxx 18 let. Xx nedostatečné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objednávky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím prostředku xxxxxxxxxx na xxxxx xx měl xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx 18 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, neboť předání xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prodeje.

Povinnosti xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx zákona x. 65/2017 x xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx (tzn. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v XX) x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx vztahovat x xx xxxxxxxxxx sáčky, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tabákových x xxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobků (xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

X xxxx 23 (§25)

Xxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, což xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tabákových x xxxxxxxxxxxxx výrobků. X xxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nikotinových xxxxx.

X xxxx 24 (§30)

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx to, xx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx rozsahu.

S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SZPI xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Konkrétně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stanovená (§3 xxxx. 1), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx automatu (§3 xxxx. 3), kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 (xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxx. 2 (xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx prodeje tohoto xxxxx xxxxxx mladším 18 xxx) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §6 a 7 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

X xxxx 25 x 26 (§31 x §33)

Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se tato xxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx moci, xxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx sáčky xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx jiný obecný xxxxx.

X bodu 27 xx 29 (§35)

X xxxxxxx xx zaváděnou xxxxxxx je třeba xxxxxxx x skutkové xxxxxxxx přestupků fyzických xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v návrhu xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sáčků xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1, xxx porušení xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxx. 3), xxxx být udělena xxxxxx xx xxxx 30 000,- Xx. Xxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxx mladší 18 xxx (§3xxxx. 1 písm. b) xxx x ohledem xx podstatu x xxx navrhované úpravy, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx mladší 18 xxx, xxxxxx pokutu xx xxxx 150 000,- Kč. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

X bodu 30 xx 35 (§36)

Xxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

K xxxxxxxxxx ustanovením

S ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sáčků se xxxxxxxxx xxxxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx nově stanovené xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro prodejce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho fungování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X technické xxxxxxxxxx

Xxxxx zákona xx xxxxx notifikovat Evropské xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx omezení volného xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X účinnosti

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx navrhuje, aby xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx co nejdříve, xx. xxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, aby Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx vyslovila x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §90 odst. 2 xxxxxx č. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx zaváděných xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x efektivně xxxxxx xxxxxx tohoto výrobku xxxx xxxxx a xxxxxxx, xxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dopady xx oblast xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X Xxxxx dne 20. xxxxx 2022

Xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxx, v. x.

Xxx Xxxxxxx, v. r.

Bohuslav Xxxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxxxxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxx, x. r.

Jan Xxxxx, v. r.

Jiří Xxxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx , x. r.

Martin Xxxxx, v. r.

Jana Xxxxxxxxx, x. x.

Xxxxxxxx Xxxxx, x. x.

Xxx Xxxxx, x. r.

Lukáš Xxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxxxx, v. r.

Hana Xxxxxxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxx Xxxxxx, x. r.

Šimon Xxxxxx, x. x.

Xxx Xxxxxxxxx, x. x.

Xxxxxxx Xxxxxxx, v. x.

Xxxxxx Xxxxxx, x. r.

Aleš Xxxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x. r.

Michael Xxxxxxx, x. x.

Xxxx Xxxxxx, x. r.

Hayato Xxxxxxx, x. x.

Xxx Xxxxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxxxx, x. x.

Xxxx Xxxxx, x. x.

Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

Xxxxxxxx Xxxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxx, x. r.

Eva Xxxxxxx, x. r.

Renáta Xxxxxxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxxxxxxxx, v. x.

Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxxxx, v. r.

Miroslav Xxxxxxxxx, x. r.

Jan Xxxxx, x. x.

Xxxx Xxxxxxxx, v. r.

Barbora Xxxxxxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxxxxxxx Crkvenjaš, x. x.

Xxxxxx Lochman, x. x.

Xxxxxx Voborská, x. x.

Xxxxx Bělor, x. x.

Xxxx Xxxxxxx, x. x.

Xxxxxxx Xxxxx, v. x.

Xxxx Liška, x. x.

Xxxxxxx Xxxxx, v. x.

Xxx Lacina, x. x.

Xxxxx Potůčková, v. x.

Xxxx Hájek, x. x.

Xxxxx Výborný, x. x.

Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

Xxxxx Jílková, x. x.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxxxxx, v. x.

Xxxxxx Benešík, v. x.

Xxx Xxxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxxxxx Vaňková, x. r.