Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx dne   2022,

kterým xx xxxx zákon x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 110/2019 Xx. a xxxxxx x. 238/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx „upravuje x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti x transparentnosti xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb4) (xxxx xxx „xxxxxxxx“) a xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 4 xxx:

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1150 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x podpoře spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX 32019R1150

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

3) §420 x 421 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

3. V §7 xxxx. 3 se xx slovo „xxxxxxxxx5)“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie6)“.

Poznámky xxx xxxxx x. 5 x 6 xxxxx:

5) Xxxxx č. 110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx údajů x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů).“.

4. §10x xxxxxx xxxxxxx zní:

„§10a

Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX 32019R1150

5. Za §10x xx vkládá xxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§10x

Xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatelských služeb xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xx lhůtě přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatelských xxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nařízení, xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xx marném uplynutí xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx.“.

XXXXX 32019X1150

6. X §11 xx xxxxxx xxxx odstavec 1, xxxxx zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení.“.

Dosavadní xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

7. X §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxxxx fyzická“.

8. X §11 se za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

„(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxxxxxx,

x) x rozporu x xx. 3 xxxx. 2 nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svých podmínek xx xxxxxxx xxxxxx xxxx provede navržené xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx oznámení,

c) xxxxxxxxx xxxxxx viditelnost identity xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytujícího xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 3 xxxx. 5 xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatelské xxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ve svých xxxxxxxxxx hlavní parametry xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 odst. 1 nařízení,

f) x xxxxxxx s čl. 6 xxxxxxxx neuvede xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxx, včetně finančních xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, zda x xx xxxxxx okolností xxxx xxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zacházení, které xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu xx zboží a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nabízí buď xxxxx poskytovatel xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby podmínky xxxx v xxxxxxx x čl. 8 xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx údajům, xxxxx xxxxxxxxxxxxx uživatelé xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxx služby, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x čl. 10 xxxxxxxx neuvede xx svých podmínkách xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx omezit xxxxxxx podnikatelských uživatelů xxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxx spotřebitelům xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x nim xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx interní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx nevyřídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stížnosti xxxxx xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 3 xxxxxxxx,

x) v rozporu x xx. 11 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x efektivnosti xxxxx interního systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx ročně xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xx. 12 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x efektivnosti xxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhledávače xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx nestanoví xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx relativní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx snadno x veřejně xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx x jasném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) neumožní uživateli xxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 5 odst. 4 xxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx s xx. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozdílného xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx uplatňovat xx xxxxxx xx xxxxx x službám, xxxxx spotřebitelům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabízí xxx xxxxx poskytovatel xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX 32019X1150

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 5.

9. V §11 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx d), xxxx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3 nebo 4.“.

XXXXX 32019X1150

10. X §11 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

„(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xxx spolu x xxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku.“.

CELEX 32019X1150

11. X §12 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx orgán xxxxxx a přestupky xxxxx §11 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX 32019X1150

12. X §12 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 x 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad.“.

CELEX 32019X1150

13. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xx xxxxxxx.

14. Poznámka xxx xxxxx x. 10 xxx:

10) Xxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx společnosti), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x mužů

Oblast xxxxxx informační xxxxxxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonem x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx zákon byl xxxxxxx xxxx norma xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/31/XX, xx xxx 8. xxxxxx 2000, x určitých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/58/XX xx dne 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x ochraně soukromí x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx následující:

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx vymezeny hranice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxx xxx zprostředkovaných xx uložených. Xxxxx xx o §3 xx 6 xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx sdělení, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxx zejména pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x §7 xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxxx činnost, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx regulované xxxxxxxx xxx šíření xxxxxxxxxx sdělení. Jde x §8 xxxxxx.

4. Xxxxx služeb informační xxxxxxxxxxx xx vnitřní xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx §9 xxxxxx.

5. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §10, kdy xxxxxxxxx xxxx řešeny §§10x až 12.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx v §13 xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx předkládán x xxxxxx adaptace nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1150 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“), xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služeb.

Dne 26. xxxxx 2018 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Xxxxxx") xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx spravedlnosti a xxxxxxxxxxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx podle Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to nastolením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx podnikatelskými xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx navázala xx. na xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx období provádění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trh z 10. května 2017, xxx Komise xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx (xxxx xxx „XX“), xxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx uživateli. Xx setkání Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 2017 xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx a xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx příležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xx zprostředkovatelích xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniku nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. XX xxxx xxxxx Komisí xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx klíčových problémů x xxxxxxx dokončení xxxxxxxxxx digitálního xxxx, xxxxx stávající obchodní xxxxx bylo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx jednání Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxx 2017 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podnikatelskými uživateli. Xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx z xxx 2015-2017 x podobě xxxxxxxxx xx stakeholdery, xxxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelských xxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x-xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx umístění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx),

- xxxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxx xx výsledcích xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) xx prospěch xxxxxxxx velkých xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uživatelů,

- nedostatek xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx.

XX x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „EU“) xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a podpoře xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Existující xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx soutěži xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx problémů, na xxxxx xx vztahovala xxxx xxxxxxxxxx. 21 XX xxxxxxx vnitrostátní xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx na boj xxxxx potenciálně škodlivým xxxxxxxxx praktikám x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni EU xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/29/XX, xx xxxxxxxx 93/13/XXX x xx xxxxxxxx 2006/114/ES, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx 2000/31/XX. Zjištěná xxxxx x neexistence xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uživateli, xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů, xxxxx xxxx vést x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxx předložené xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nediskriminační x xxxxxx xx stejném xxxxxxx ve xxxxx XX XX. Tato xxxxxxxx xxxx podle Xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx upravující xxx xxxxxx vnitřního trhu, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Forma nařízení, xxxxx je přímo xxxxxxxxxx ve xxxxx XX, xxxxxxxxx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxx politické xxxxxxxxxxx x dosažení obecného xxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, udržitelného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx XX. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx podnikatelským xxxxxxxxxx obchodujícím x XX prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelských xxxxxx xxxx iniciativa xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx závazky prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx chování.

Vzhledem x tomu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2019/1150 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxx xxxxxxxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Do xxxxxx zorného xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů trhu xxxxx nastat xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ani xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxx diskriminace ve xxxxxx xxxxxx č. 198/2009 Xx., o xxxxxx zacházení a x xxxxxxxx prostředcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (antidiskriminační xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx některé xxxxx x důvodu xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxxxxxxxxxx vyznání, xxxx xx světového xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a žen xx xxxxxxxxx, neboť xx xxx obě xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx celku

Nařízení, které xx adaptováno x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx, x xx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sporů xx vztazích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelských xxxxxx x podnikatelskými xxxxxxxxx jejich služeb,

- xxxxxxxxxx předvídatelného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

Online xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx podnikání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xx používají xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx x Xxxx umožňují xxxxxx xxxxxx xxxxx především xxxxxxxxxx možností jejich xxxxx xxxxx x xxxxxx, jakož i xxx, xx xxxxxxxxxx x nabídce xxxxxxxxxxxxx xxx online, avšak xxxxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx xx třeba x zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx služby mohou xxx rozhodující pro xxxxxxxx xxxxxx podniků, xxxxx xx používají x xxxxxxxxxx spotřebitelů. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je proto xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx službám, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx důvěřovat. Xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že vzrůstající xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx datech xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx mikropodniků x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx těchto xxxxxxxx k oslovování xxxxxxxxxxxx. Vzhledem k xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x spotřebitelů v Xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednostranně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zásad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dobré xxxx x poctivému xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx toto nařízení.

Spotřebitelé xxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxx, spravedlivé x xxxxxxxxxxxxx online xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zásadní význam x z hlediska xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ekonomiky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x rámci vztahů xxxx xxxxxxx by xx xxxxx xxxxxxx x x posílení xxxxxx spotřebitele v xxxxxxxxx online platforem. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebitele xx xxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx acquis.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx x souladu xx xxxxxxx dotýká xxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxx přiměřeného x účinného xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1150 xx xxx 20. června 2019 x podpoře xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx adaptováno xx xxxxxx právní xxxxxx x XX. Současná xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx x. 480/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dozorový xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx si podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxx mediátora, jelikož xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx x nestrannosti xxxxx xx. 12 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx „MPO“) xxxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx subjektů ve xxxxxx xx. 14 xxxx. 5 nařízení x xxxxxxxx žalob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „ČTÚ“) xxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxx vhodný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zajištění vymáhání xxxxxxxx. Jelikož nařízení xxxxxxxxx ČS xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx implementace x xx. 15 xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx jeho vymáhání, XXX navrhuje xxxxxx XXX jako dozorového xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx přestupky. Pro xxxxxxxxx výkonu předmětné xxxxxx xx na xxxxxxx odborného xxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx službě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dozorové xxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2019/1150. XXX xx xxxx xxxxxx, xx za daných xxxxxxxxx není třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dozoru x XX xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ČS. Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx XXX x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Případné požadavky xx náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přípravě xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx 328 - XXX. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy týkající xx xx. 15 - Vymáhání, zaslalo XXX prostřednictvím XXX xxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx. XXX obdrželo xxxxxxxx od Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxxxx sankce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx AGCOM, XXX xxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x platformy xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxx. Česká republika xxxxx xxx obdobnou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dozorového xxxxxx xxxx Itálie. Xxxxx xxxxxx jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xx ponechán xx xxxxxxx x xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Obdobnou xxxxxx xx x Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx republika xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv xx strany xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x budoucnu xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx MPO xx neurčení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dočasnou xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jeví xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pomalé, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kroků xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxxxxx x nápravě úpravy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vzniklo xxxxxxxxxxxxxx rozdělení úpravy xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx §10a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxx §11, xxx xxxx přestupky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2018 x. 488.

3. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Navrhovaná právní xxxxxx xx v xxxxxxx x čl. 41 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona č. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „Ústava“). Xxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx Čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx („Xxxxx xxxxx může xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx být xxxxx činit, co xxxxx xxxxxxxx.“) a Xx. 79 odst. 3 Xxxxxx („Ministerstva, xxxx xxxxxxx úřady x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“).

Xxx přípravě novely xxxxxx xxx zkoumán xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 2/1993 Xx., x xxxxxxxxx Xxxxxxx základních práv x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 162/1998 Xx. (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxx konstatovat, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx články Listiny:

- xx. 2 odst. 3 Xxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, co xxxxx neukládá,

- čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx,

- xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, podle kterého xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod,

- xx. 26 xxxx. 1 x 2 („Xxxxx xx právo xx xxxxxxxxx volbu xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxx, xxxxx x xxxxx podnikat a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“ x „Xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.“).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčených subjektů x nejsou xx xxxxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x rozporu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx unie

Návrh xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/1150 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx online zprostředkovatelských xxxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx problematiku upravuje xxxxxxxxx, který xxx xx implementován xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX:

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx těchto údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES,

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/31/XX xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx („xxxxxxxx x elektronickém xxxxxxx“),

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2002/58/XX xx dne 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx osobních údajů x xxxxxxx soukromí x odvětví elektronických xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx republika vázána, xx již se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mnohostranné (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx ratifikaci xxx xxxxxxx zákonodárný xxxx a xxxxx xx Česká republika xxxxxx, x která xxxx v evidenci Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xx k dispozici xx xxxxxxxxxxxxx stránkách www.mzv.cz).

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční dopad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na rodiny x xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx na životní xxxxxxxxx x dopady xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx státní xxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX předpokládá xxxxxxx 2 zaměstnanců xx státní službě x xxxxxxx správních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením 2019/1150. Xxxxx xxxxxx xx xxx být XXX xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx personálních x xxxxxxxxxx zdrojů. X přijetím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx prostředí x bezpečnost a xxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu x ochranou soukromí x xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx nebyly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bodům 3, 4, 5 x 8.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxxxxxxx x potřeb xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx právní úprava xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx korupčních xxxxx (XXX - Xxxxxxx Xxxxxx Assessment).

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x obranu xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx.

10. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x návrhem xxxxxx x xxxxx xxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx včasným nezapracováním xxxxxxxx XX do xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Českou xxxxxxxxxx zahájit řízení x porušení XXXX) x x xxxxxx, xx se xxxxx xxxxx o technickou xxxxxx, se xxxxxxxx, xxx xxx návrh xxxxxx x xxxxxxx x §90 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, již x prvém xxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx časové naléhavosti, xxx xxxxxxxx xxxx xx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX do xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx komise xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x porušení XXXX). Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx zájem xxx xxxxxxxxx odlišného data xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x 1. xxxxx xxxx k 1. červenci xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů.

Xxxxxxxx xxxx

X xxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 x podpoře spravedlnosti x transparentnosti pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Novelizačním xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1.

X xxxx 2 x 3

Xxxxxxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx odkazuje xx xxxxxxxxxx platnou xxxxxx úpravu.

K xxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx. X hlediska systematického xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx 5

Xxxxxxxx stanoví x čl. 15, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx, přiměřené x odrazující. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestání x xxxxxx x xxxx možnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx složitosti xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx dopomoci k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X hlediska zásad xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx x možností xxxxxxxx xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx dozoru (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xx stanovené xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx určitého xxxxxxx, xxxxxxxx provozovny, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.).

X tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaslat předchozí xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx závažného porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Materiál Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx str. 12 x xxxxxxxx 2.3 xxxx X. uvádí: „Xxxxxxxxxxxx xx měl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x následným marným xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxx naplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx (xxx xxx 2.1). Xxxxxx jsou xxxxx různé způsoby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupu správního xxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx může xxx „xxxxxxxxxx“ (xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx xxx x o uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) v návaznosti xx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx porušované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx nutné zahájit xxxxxx x přestupku xxx xxxxxxxxxxx upozornění, xxxx xxx postačí xxxxxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx. Pokud xxxxxxx orgán xxxxx, xx xx xxxxx x závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx rovnou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx varianta by xxxx zlepšit x xxxxxx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx podnikatelských uživatelů, x těch případech, xxx by xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx upozornění xx xxxxxx ČTÚ xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xx xx lhůtě, xxxxx by xxxx xxxxxx kratší než xxxxxx, která xx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

X bodu 6, 7 a 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx. §10x upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx §11, xxx xxxx xxxxxxxxx řešeny komplexně, x xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X návaznosti na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o §10x upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx orgán (XXX) na základě xxxxxxxxx uvážení xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxx subjektu xxx kvalifikovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bude vykazovat xxxxxx xxxx škodlivosti, xxxxxxxxx x aplikaci xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxx lhůtě x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx XXX řízení x přestupku.

Novelizačním xxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhledávače xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x §11 xxxx. 3 xxxx. x), tak v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/52/XX xx xxxxxxx podle nařízení xxxx xxx dobrovolná x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx za xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a mohou xx xxxx kdykoli xxxxxxx nebo xxxxxxx.

X xxxx 9

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

Maximální výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxx xxxxxxx 10 mil. Xx. Xxxxxxxx k xxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx 2019/1150 xx jedná x xxxxx regulaci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spíše xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx s obdobnými xxxxxxx upravenými x xxxxxx xxxxxxxx předpisech XX, xxxxx se xxxxxxxx ochranou xxxx x hospodářské soutěže. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jiném hospodářském xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 15 mil. Xx xxxx 5 % x xxxxxxx obratu xxxxxxxxx přestupku. Ještě xxxxx xxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

Xxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxx určovat, xxxx xxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxx pravidla a xxxxxx pro uvážení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx respektovat xxxxxxx xxxxxxxx (§37 x xxxx. zákona x. 250/2016 Xx.) xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx (§38) s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (§39) a xxxxxxxxxxxx (§40) xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. funkci xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (10 mil. Xx) xxx budou xxxx xxx xxxxxxx, x s xxxxxxx xx výše uvedená xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2019/1150, a xxxxx xxxxx by taková xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jedná x xxxxxx, které xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx hranice xxxxx XX, x xxxxx x dopadem xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx v nařízení 2019/1150 je xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx ochránit xxxx nežádoucími zásahy. X xxxxx bude Xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x této xxxxxxx věnovat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xx tohoto xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx patřit i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxx xxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx x budoucnu xxxxx xxxxx ke xxxxxxx sjednocující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo přímým xxxxxxxxx výše pokuty xxxx xx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx XXXX. Xx stávající xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 250/2016 Xx. adekvátně xxxxxxxxxx všechna porušení xxxxxxxx 2019/1150.

K xxxx 10

§11 xxxx. 6 xxxx stanovuje xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx zveřejnění rozhodnutí x přestupku. Xxxx xxxxxxxx xxxx zvolena x ohledem na xxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxx x §35 xxxx. x) xxx. x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vylučuje.

Předkladatel xx xx xx, že xxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx upravuje xxxxxxxx, xxxx xx to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatelům xxxxxx zprostředkovatelských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xx jeví její xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx x xx xxxxx zakotveno xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx informovat veřejnost x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx tedy x xxxxxx xxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxx) xxx dobré xxxxxxx xxxxxxx nemohou.

K xxxx 11 a 12

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 13 x 14

Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

X článku XX

Xxxxxxxxx xx datum xxxxxx účinnosti předkládaného xxxxxx zákona xx xxxxxxxx den xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů EU xx právního řádu Xxxxx republiky (Evropská xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx časového xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXXX). Jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odlišného xxxx účinnosti právního xxxxxxxx xxx x 1. xxxxx xxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx x §3 xxxx. 4 18 zákona x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx co nejdříve, xx. patnáctým xxxx xx xxxx vyhlášení xx Xxxxxx zákonů.

X Xxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2021

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Andrej Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a ministr xxxxxxx:

xxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xx.X., XXX, x. r.

Xxxxxx xxxxx x XX

>>>