Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx dne … 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx x. 115/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 219/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 230/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 178/2019 Sb. x xxxxxx x. 261/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 se na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxx místopředseda Xxxxxxxx. Xxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx rada Agentury (xxxx xxx „rada“) x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx (dále jen „xxxxxxx komise“).“.

2. §3x xx 3x včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 7 až 10 xxxxx:

„§3x

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx xxx „xxxx“), který obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx je podpora xxxxxxxx, xxxxxx alokace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx skupiny, x předkládá jej xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jí vyhlašovaných xxxxxxxx xx rozvoj x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x sportovní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sportu xx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytl,

e) xxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxx, pro sport xxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx1); Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xx základě tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxx obsahovat xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx antidopingového programu,

h) xxxxxxxxxx x kontroluje xxxxxxxxxxxxx antidopingového xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků sportovních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx center Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, Ministerstva xxxxxx x Ministerstva xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací a xxxxxxx osob žádajících x poskytnutí podpory xxxxx §6x, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx žádá x poskytnutí xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“),

x) xxxxxxxxx propagaci xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx sportu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx (xxxx jen „xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx“), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx uskutečňování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx sportovní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx sportovní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. j) xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Agentura x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předkládá xxx vládě ke xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizacemi xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx vydává xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx své xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Agentury x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sportu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx etického xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti zaměstnance.

§3b

Předseda Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxx

(1) Rada xx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Agentury. Členem xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a odvolává xxxxx xx návrh xxxxxxxx vlády. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředseda Xxxxxxxx x xxxx rady xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Předsedou Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx jmenována xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx bude svoji xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx 30 let,

c) je xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx nebyla odsouzena,

e) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a

g) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx

x) xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx 30 xxx,

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx a

f) má xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x řídící xxxxxx.

(5) Xxxxxx předsedy Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx člena rady xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxxxxx Evropského parlamentu, xxxxx vlády, xxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředseda Xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx člena xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx, výkon xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Majetková xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xx obchodní xxxxxxxxxxx podnikající v xxxxxxx sportu je xxxxxxxxx.

(7) Funkce předsedy Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vedoucího služebního xxxxx a za xxxxxxxx orgán podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; rozhodování xx xxxxxx xxxxxx služby xxxx přenést na xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Předseda Xxxxxxxx, místopředseda Xxxxxxxx xxxx člen rady xx oprávněn dávat xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx. Předseda Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Agentury xxxx člena rady xx xxxxxxxx xxxxxx2); xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právním předpisem3). Xxxxxxxx Agentury, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxxx

(1) Předseda Xxxxxxxx svolává schůzi xxxx a xxxx xxxx jednání. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx o to xxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx tři členové. Xxxx rozhoduje většinou xxxxx xxxxx svých xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) návrh xxxxx xxxxx §3x xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxx akčního xxxxx xxxxxxx sportu xxxxx §3x odst. 1 xxxx. x),

x) návrh xxxxxxxx Agentury x xxxxxxxxx xxxx Agentury,

d) xxxxxxx programy x xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxx,

x) etický kodex Xxxxxxxx a

g) xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx rozhodování Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Agentury xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx §3x x výjimkou xxxxxxxxxxx Agentury x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dotace.

(5) Xxxx odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4).

(6) Xx xxxxxx rady se xxxxxxxx zápis, ze xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčí xxxxxx xx 10 xxxxx. Xxxxxxx komise xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx a dva xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx jmenuje předseda xxxxx, a to xxxxxxxx členů xx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxx komise xx 4 xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dozorčí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx; xx bezúhonnou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx neslučitelné x xxxxxx předsedy Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxx dozorčí xxxxxx xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx, xxxx

x) úmrtím nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně; xxxxx xxxxxxx komise xxxxxx náhrada xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx cestovních náhrad xx považuje místo xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx Agentury xx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nahlížet xx xxxxx dokladů a xxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svolává xxxxxx dozorčí xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxx místopředseda xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ročně. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx schůzi xxxxxxx xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx x xx požádá xxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx členů.

(4) Dozorčí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dozorčí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(6) Předseda Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Agentury xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx komise, jestliže x xx xxxxxxx xxxxxx požádá, xxxxxx xx x tom xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x podat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx usnesení x xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(8) Dozorčí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx rady. Xxxxxxxx dozorčí komise xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdůvodněný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

3. Xx §3e xx xxxxxx nový §3x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§3x

Xxxxxxxx

(1) Rejstřík xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx k xxxxxx xxxxx x sportovních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxx xxxxx §6x. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxxxxx. Rejstřík xx xxxxxxxxx; údaj x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx, x xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Sportovní xxxxxxxxxx xxxxxxxx o podporu xx státního rozpočtu xxxxx §6b xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxx organizace, xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, případně členství x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sportu x xxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sportovní xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx5) x státní xxxxxxxxx,

x) datum, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx svou činnost.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxx x sportovní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Žadatelé x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6x xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x způsobem, které xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxxxxxxx x xx sdružených.

(6) Xxxxxxxx ověřuje pravdivost, xxxxxxx x správnost xxxxx x xxxxxxxxx.“.

4. X §4 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podporuje xxxxxx x vysokoškolský xxxxx a vytváří xxxxxxxx pro jeho xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu včetně xxxxxx x kontroluje xxxx použití. Ministerstvo xxxxxxxx mládeže a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vysokoškolského xxxxxx x xxxxxxxx xxx vládě xx xxxxxxxxx. Ministerstvo školství xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vypracovává návrh xxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxxx x vysokoškolského xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxxx x vysokoškolského xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

5. X §6 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

6. V §6a xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx věty „Xxxx xx vypracovává xx xxxxxx 5 xxx. Z xxxxx xxxxxxx akční plán xxxxxxx sportu. Xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx“.

7. X §6x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

„(2) Plán xxxxxx xxxxxxxx školního x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x vymezuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx období 5 let. X xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vychází akční xxxx xxxxxxx školního x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx politiky xxxxxxxx x vysokoškolského xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vysokoškolského sportu xxxxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

8. X §6x xxxx. 3 xx xxxxx „x xxxx“ xxxxxxx.

9. X §6x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx podporu xxxxxx“ vkládají xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx,“.

10. X §6x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let“ zrušují.

11. X §6x xxxx. 2 se věta xxxxx nahrazuje větou „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxx podle odstavce 1, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

2. xxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxx pravidla xxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx ohrozil xxxxxxxxxx xxxxxxxx prevence xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sportovních xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byl pravomocně xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx dotačního xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.“.

12. X §6x odst. 3 xx xxxxx „xxxxxx x. 218/2000 Xx.“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

13. V §6x xxxx. 5 xx xxxx „§3x“ xxxxxxxxx xxxxxx „§3x“.

14. X §7x xxxx. 2 xx xxxx „§3x“ xxxxxxxxx xxxxxx „§3x“.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 199/2015 Xx., zákona x. 298/2015 Xx., xxxxxx x. 26/2016 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 195/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 302/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 144/2017 Xx., xxxxxx č. 150/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Xx., zákona x. 35/2019 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 178/2019 Xx., zákona x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 484/2020 Sb., zákona x. 218/2021 Xx., xxxxxx č. 251/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Xx. x zákona x. .. ./2022 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 písm. r) xx xxxxx „a xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x místopředsedu Národní xxxxxxxxx agentury x xxxxx xxxx“.

2. X §33 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „a xxxxxxxxxxxxx Národní sportovní xxxxxxxx x xxxxx xxxx“.

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 138/1996 Xx., xxxxxx x. 287/1997 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., zákona x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Sb., xxxxxx x. 425/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 427/2003 Sb., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 388/2005 Xx., zákona x. 531/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 418/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 269/2010 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 425/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 267/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 181/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxx x. 231/2013 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 161/2014 Xx., zákona x. 185/2014 Xx., xxxxxx x. 359/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 316/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 178/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 587/2020 Sb., xxxxxx x. 218/2021 Sb., xxxxxx x. 374/2021 Xx. x xxxxxx x. 18/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X § 1 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx agentury“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxx rady, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx“.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx slovo „PŘEDSEDY“ xxxxxxxxx xxxxx „ČLENA XXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX

3. §27x xx 27x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znějí:

„Plat

§27j

Členu xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plat xxxxxx x platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,30.

§27x

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx agentury xxxxxx xxxx určený x xxxxxxx xxxxxxxx platovým xxxxxxxxxxxx ve xxxx 1,52.

§271

Xxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xx výši 2,06.“.

4. Xx §27x se xxxxxxxx xxxx §27x x 27x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

„§27x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) víceúčelová paušální xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) ve výši 30 % platové xxxxxxxx,

x) náhrada prokázaných xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), e), x) x xx),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) ve výši xxxxxx 2,5xxxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. i) xx xx xxxx peněžité xxxxxxx naturálního xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxx plnění

Předsedovi Xxxxxxx xxxxxxxxx agentury xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x).“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx předsedovi Agentury xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Agentury, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 115/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Agentury xxxxxx funkce xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x alespoň xxxxxxx xxxxxxx člena rady xxxxx xxxxxx x. 115/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx Agentury xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx x. 115/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Agentury x xxxxxxx členové xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx jmenování xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Čl. X

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.


1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xx sportu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pod x. 58/2007 Xx. x. s.

2) §201 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 236/1995 Sb., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x soudců a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §4 xxxx. 4, §8, 8x, 9, 10, 12, 13, 20, §23 xx 27, §30, 31, 39, 44, 44x, §45 xx 51 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXX

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxx „XXX“) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (viz ustanovení §2 xxx 17. xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx ustanovení §3 x xxxx. zákona x. 115/2001 Xx., x podpoře sportu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dále xxxx xxx „zákon x xxxxxxx xxxxxx“), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, turistiky x sportovní reprezentace xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX (XXX vznikla ke xxx 1. 8. 2019) se x xxxxx xxxxxxx ukazuje, xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx např. xxxx. výsledky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx některých xxxxx NSA xxxxxxxxxxxxx xx zákonem stanovené xxxxxxxxxx NSA xxxx.) x xx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v současnosti xxxxxxx a účinným xxxxxx zákona x xxxxxxx sportu optimální xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxx xx kontrolního xxxxxx, oproti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx nízce xxxxxxxxx kompetenční požadavky xx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, velmi xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx mezi XXX x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx.).

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxx žen a xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx diskriminace a xx vztahu x xxxxxxxx mužů x xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxx změny xx xxxxxxxxx NSA, xxxxx (xxxxxx změna) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

3. Vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx celku

Podle xxxxxx předkladatelů xxxx xxxxxxxxxx organizačně-funkční xxxxx xx xxxxxxxxx NSA, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) x xxxx nezbytných podmínek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navrhovaná právní xxxxxx se, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxxxx- xxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxx xxx ústavně-právní xxxxxx. Xxxxxxxx x uvedenému xx zřejmé, že xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx nad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx o xxxxxx xxxxxx, která xx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx není xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádný xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x rozporu.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx problematiku xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x gescí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Předpokládaný hospodářský x finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozpočet x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx rodiny x xxxxxx na specifické xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a národnostní xxxxxxx, x dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx

X) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxx orgánu XXX (xxxxxxxxxx xxxx NSA) x kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx XXX, místopředsedy XXX x xxx xxxxx xxxx XXX jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxx „xxxxx x xxxxx“). Xxxxx konkrétní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, místopředsedy XXX a tří xxxxx xxxx NSA xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xx v současnosti xx vrcholné xxxxxx XXX dle zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (předseda XXX x xxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX). Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx řídící xxxxxxxxxx XXX zbytečně xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx XXX sestávající s xxxxxxxx x dvou xxxxxxxxxxxxx NSA - xxxxxxxx xxxxxx NSA - vedoucí oddělení XXX). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx xxxx xxxx NSA xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zbytečně xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xx xxxx gesčně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastí xxxxxxxx XXX (xxxxxxx, xxxx xx x právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxxxx xxxx NSA.

Funkce členů xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx NSA, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně (xxxxx x xxxxxxx xx náhradu cestovních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xxxx xxxxx dopady na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx.

X) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh nijak xxxxxxxx.

X) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xx specifické skupiny xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

X) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

X) Dopady xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

8. Zhodnocení dopadu xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx na bezpečnost xxxx obranu státu

Návrh xxxxxx se přímo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx zákona xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx.

10. Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, návrh xxxxxx korupční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sportu xxxx x xxxxxxxxxx §6b xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxx, u xxxxx xxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x souvislosti x činností x xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx novou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx dotací do xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ZVLÁŠTNÍ XXXX

X části xxxxx, xx. I.

K§3

Ustavují xx xxxx kolektivní - xxxxxx a xxxxxxxxx - orgány XXX. Xxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx XXX, coby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx výslovně zdůrazňují, xx rada XXX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx (xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx) xxxxxxx xxxx podle xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx případně x xxxxxxxx převzít xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx.

X §3x xx 3x

X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nově xxxx x xxxx xxxxx ustanovení §3x xx §3e.

K §3a

Ustanovení §3x nově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx NSA (xxxxxxx ustanovení upravovalo xxxxxx předsedy NSA). Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx NSA však xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xx tzv. xxxxxxx plánu podpory xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx NSA xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sportu xx xxxxx kalendářní xxx, xxxxxxxxx jej xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provádět x koordinovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akčního xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akčních xxxxx podpory xxxxxx

- xx prvé xxxxxx xxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxx xxxx na xxxxxxxxxx kalendářní xxx x

- za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx (XXX a xxxx xxxxxx, xxxxx) xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

X §3b

Ustanovení §3x xxxx upravuje xxxxxxx, působnost a xxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxx rady XXX (xxxxxxx ustanovení upravovalo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx NSA).

Rada XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx předseda XXX x xxxxxxxxxxxxx NSA xxxx xxxxx rady.

Předsedu XXX, místopředsedu XXX x xxxxxxx členy xxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vlády. Xxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxx pětileté (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx NSA xx xxxxxxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxx zvyšuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XXX, místopředsedy XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX xx úroveň, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedoucí xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vysokoškolského vzdělání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vědomě rozlišuje xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX x místopředsedu XXX (xxxxxxxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) x xx ostatní xxxxx xxxx XXX (xxxxxxxxx 3 roky xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, když xxx xxxxx rady, do xxxxx řídící xxxxx xx xxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxx NSA, xxxxxx zkušenosti x xxxxxxx sportu nezbytné x může se xxxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx neslučitelnost xxxxxx xxxxxxxx NSA, xxxxxxxxxxxxx XXX a xxxxxxxxx xxxxx rady XXX s xxxxxx xxxxxxxxx funkcemi. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx členů xxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxx funkcemi vůbec xxxxxxxxxxxxx (x mohlo xxx xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx neefektivnímu xxxxxxx funkce xxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx tak xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předsedy NSA, xxxxxxxxxxxxx NSA x xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX s xxxxxx xxxxxxxxx funkcemi xxxxx xx úroveň xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxx funkce v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx.). Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, místopředsedy XXX x xxxxx xxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx není). Xxxxx zachovává x xxxxx nemění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, místopředsedy XXX x člena xxxx XXX x xxxxxxxx x orgánech xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx sportu x x majetkovou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx NSA, xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxx rady XXX xx xxxxxx stávajícímu xxxxxxxx xxxxx zpružňuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (nově x xxx xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx 8 xx vymezují xxxxxxxx nutná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx služebního xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx službě; xxxxxxxxx x xxxxxxx příkazů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xx xxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxx xxxxxx XXX si xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx. na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x gesčním xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX (velká xxxx xxxxxxx českého xxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxxx plánování x xxxx, akční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx. - práci xxx. xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx 10 proto xxxxxxx, xx funkce xxxxxxxx XXX, místopředsedy XXX a člena xxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxx, u xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx zákona x xxxxxx službě x xxxxxx o xxxxx xxxx obsahem části xxxxx a části xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona).

K §3x

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxx xxxxxx XXX, rady XXX, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti. Schůze xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx. xxxxxxxxx jednání xxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx NSA xxxx xxxxxxx komise XXX.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rady XXX je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx) členů xxxx NSA.

V nově xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x řešení xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX:

- Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxx jakéhokoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx forma se xxxx xxx operativní xxxxxx potřeb a xxxxxxx českého xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx x xxxxxx xxxxxx řešen xxx, xx rada XXX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx NSA, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx v mezích xxxxxxxxxx NSA.

- Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sportu xxxxx x xxxxxx x x xxxx jediného xxxxxxx, xxxxxxxx NSA. Xxx názoru předkladatelů xxxx nejlepší xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxx i v xxxxxxx sportu, vznikají xxxxxx střetem xxxx xxxxxx x kolektivním xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu XXX, xxxx NSA, tak, xx do xxxxxxxxxx xxxx XXX svěřuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx návrh xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozpočtu XXX, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výzvy upravující xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx apod.). X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx NSA, xxxx kolektivní řídící xxxxx NSA, nemůže xxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxxxxxxxx dotačních xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx NSA xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX.

X §3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x praxe x necelých xxx xxx existence x xxxxxxxx XXX (zejména xxxx. xxxxxxxx veřejnosprávní xxxxxxxx ministerstva financí x XXX, xxxxxx xxxxxxxxxxx dotačních výzev, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pozdní xxxxxx xx xxxxxxxx některých xxxxx NSA xxxxxxxxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx.) xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX je xxxxxxx jakéhokoliv kolektivního xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx XXX. Proto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §3x nově xxxxxxxx složení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolního/dozorčího xxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxxx XXX).

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx desetičlenná. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády, x xx polovinu xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a dva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx řídícím orgánem XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejnými funkcemi xxxxxxxxx xxx přísným xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxx NSA x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x dozorčí komisi xxxxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx s náhradou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce).

K §3x

Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx §3c xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xxxx NSA, xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3e xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti dozorčí xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx faktickému xxxxxxxx xxxxxxxxx role xxxxxxx komise návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění:

- Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX.

- Oprávnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx XXX.

- Xxxxxxxxx předsedy NSA, xxxxxxxxxxxxx XXX a xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xx xx xxxxxx dozorčí xxxxxx xxxxxx xx schůzi xxxxxxx komise a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysvětlení.

- Při xxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x zjištěných nedostatcích xxxxxxxx, x xxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx komise informuje xxxx XXX a xxxxxxxx xxxxx.

- Xxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx rady, xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx dozorčí xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx podá předsedovi xxxxx.

X §3x

Xxxxxxxxxx upravující xxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx úpravě; xxxxxxx xxxxx x xxxx legislativně-technickému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3x xx xxxxxx xxxxxxxxxx §3f.

K §4

Xxxx xxxxxxxxx odstavcem 2 xx ustanovení §4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx nad xxxxxxx školního x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx má XXX nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Nově xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně finanční xxxxxxx ze státního xxxxxxxx, xxxxxxxx strategického xxxxx x každoročních xxxxxxx plánů xxxx., xx ministerstvo školství, xxxxxxx a tělovýchovy.

K §6

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byrokracie xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zpracovávat xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti rozvoje x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X §6x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánů xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx. Xx prvé xx xxxxxxxxx, xx xxxxx státní xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 5 let. Xx xxxxx se x xxxxxxxxxx xx xxxxxx provedené x xxxxxxxxxx §4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xx xxxxx).

X §6x

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxx xxxxx xxxxxx:

- X návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §4 a §6x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx finanční xxxxxxx školního x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy).

- U xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhlašovaných XXX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx organizací (xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxx xxxx), xx xx xxxxxxx podnětů x praxe municipalit xxxxxxxx dosavadní xxxxxxx xxxxxxxx desetileté udržitelnosti.

- X zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx sportu xx xxxxxxxx rozpočtu x xx některých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušenostech z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxx podporu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxx xxxxxxxx x řad xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx jejich statutárních xxxxxx.

X §7x

X xxxxxxxxxx §7x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx 2 xxxxxxx jen xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava odkazu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3x.

X xxxxx xxxxx, xx. II.

Návrhem xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX, xxxx XXX, xxx členství x xxxx XXX (ať xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx XXX či xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX) xxxx výkonem xxxxxxx funkce. Xxxxx xx v navazujících xxxxxxxxxxxx §2 a §33 zákona o xxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx členů xxxx NSA není xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxx, čl. XXX.

Xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx NSA, xxxx NSA, xxx xxxxxxxx x xxxx XXX (xx xxxxxx xxxxxxxx XXX, místopředsedy XXX xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX) xxxx výkonem xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx již xxxx, xxx od xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx NSA xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx velmi xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx pro český xxxxx xxx. xx xxxx úvazek (xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx potřebuje). Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §1, §27x xx §27n xxxxxx x xxxxx upravují xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx NSA, místopředsedy XXX x ostatních xxxxx xxxx XXX. Xx xx konkrétní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx NSA xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx jsou navrhovány xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - pro xxxxxxxx XXX xxxxxxx základna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2,06 (xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx; x náhradami xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,52 (xxxxxx xxxx. se xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx; xxxxx ), xxx členy xxxx XXX platová xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,30 (xxxxxx xxxx. s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx, xx které má xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 2,06 xxxx xxxxxxxx NSA). V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx výše platového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2022 xxxxx xxxxxxxxxx §4 zákona x xxxxx xx 84 060 Xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxxxx x xxxxx xx činila 89 155 Kč.

K xxxxx xxxxx, čl. XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zajištěn xxxxxxx přechod xx xxxxxxxxx organizační struktury XXX xx xxxx xxxx organizační struktury.

Body 1. a 2. xxxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zanikne xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx NSA xxxx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx XXX x xxxx XXX xx do xxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx NSA, xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx jeden další xxxx rady XXX.

Xxxx 3. x 4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx členů xxxxxx kolektivních xxxxxx XXX, tedy pro xxxxx x pro xxx xxxxxxxxxxx komory) xxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxxxx předsedy XXX, xxxxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxx rady NSA x členů xxxxxxx xxxxxx NSA.

K xxxxx xxxxxx, xx. V.

Případné xxxxx v xxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x více xxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roků. Proto xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1.1.2023.

X Xxxxx dne 20. xxxxxxxx 2022

Xxxxx Xxxx, x. r.

David Xxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxxxx, v. x.

Xxxxxx Xxxxxx, x. x.

Xxxx Xxxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxxxxxx, x. r.

Zdeněk Xxxxxxx, v. r.

Jaroslav Xxxxxxx, x. x.

Xxx Xxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxxxxxx Xxxxx, x. x.