Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx 2022,

kterým xx xxxx zákon x. 57/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky na xxx 2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 57/2022 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2022, xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx „1 613 241 111 917“ xxxxxxxxx xxxxxx „1 678 250 297 232“, číslo „1 893 241 111 917“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „2 008 250 297 232“, xxxxx „280 000 000 000“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „330 000 000 000“ x xxxxx „262 681 987 238“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „312 681 987 238“.

2. X §1 xxxx. 6 xx xxxxx „192 932 991 277“ nahrazuje xxxxxx „193 802 991 277“.

3. Xxxxxxx x. 1 xx 3 xxxxx:

Xxxxxxx

>>>

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

XXXXXXXX XXXXXX

A. Xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2022 xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, které xxxx x dispozici v xxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx rozpočet xx xxx 2022 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx předpokládal xxxxxx ve xxxx 1 613 241 111 917 Kč, xxxxxx xx xxxx 1 893 241 111 917 Kč x xxxxxxx ve xxxx 280 mld. Xx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx v xxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx na xxx 2022 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu xx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území ČR, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx i xx negativní projevy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na globálních xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx zákona x státním xxxxxxxx xx xxx 2022 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx predikce xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxxx až xxxxxx 2022, x xxx xxxxxxxxxx důsledky xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx a o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ale stále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které prohlubují xxxxxxxxxxx x dodavatelsko- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, násobí xxxx energetických xxxxxxx, xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx příjmů xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 2022, x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx per xxxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 7. srpna 2022 xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely. 

Základní makroekonomické xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu

Kapitola 398 - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - daňové xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxx xx xxx 2022. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx x 41,6 xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2022, xxx dokládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxx 2022 xxxxxxxxxxx ve xxxx 351,4 xxx. Xx na úrovni xxxxxxxx rozpočtu, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx o 25,2 xxx. Xx. Na xxxxxx má xxxxxxxxx xxxx vývoj makroekonomických xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxx xxxxx 2022 xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxx 2022 x 10,6 % xx 12,1 %. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 2022 x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx vývoji inflace x xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x predikci xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx 2022.

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx DPPO xx x xxxx 2022 xxxxxxxxxxx ve xxxx 131,4 xxx. Xx na úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nárůst o 9,2 mld. Xx xx xxxxxx státního xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx 2022 xxxxxxxxxx pozitivní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxx xxxxxx x x. 2022 x xxxx xxxxxxxxxxxxx vývoj xx konce xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx paušálu x +1,0 xxx. Xx na novou xxxx -0,1 xxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dluhopisů, původně xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx 2022 byl xx výši 1,0 xxx. Xx xx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxx 2023.

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx hmot x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potřebu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx spočívá x xxxxxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o 1,50 Xx xx xxxx x xxxxxx xx 1. června 2022 xx 30. xxxx 2022. Xxxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx 3,8 xxx. Xx.

Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob

Oproti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 10,2 xxx. Xx na xxxxxxxxxx 118,8 xxx. Xx, z xxxx XXXX vybíraná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x 2,0 mld. Xx na xxxxxxxxxx 19,6 mld. Xx, XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x 4,8 xxx. Xx xx xxxxxxxxxx 91,4 xxx. Xx x XXXX placená xxxxxxxxxx xx zvýší x 3,4 xxx. Kč xx výsledných 7,8 xxx. Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vývoji xxxxxx x roce 2022 x xxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoji do xxxxx xxxx.

Xx základě xxxxxxxx vyplacených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření, x xx x xxxxxx 2,8 xxx. Xx na xxxxxx 2,6 xxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx diskreční xxxxxxxx, a to xxxxx xx zdanění xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x případě užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x služební xxxxx (x 1 % na 0,5 % xxxxxxx xxxx), xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx od 1. 7. 2022 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx odhad inkasa XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v x. 2022 a xxxx xxxxxxxxxxxxx vývoj do xxxxx roku.

Aktualizovaný xxxxx xxxxxx DPFO vybírané xxxxxxx xxxxxxxxxx vývoj xxxxxxxxx sazeb x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx daně v xxxx 2022.

Xxx x xxxxxxxxxx her

Pro xxx 2022 xx inkaso xxxxxxxxxx na úrovni 6,7 xxx. Kč xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je x 0,8 xxx. Xx xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu vyplývajícího xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx za xxx 2021.

Xxxxxxxx 312 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 1 000 xxx. Xx:

x) xxxxx xx xxx 700 xxx. Xx

x) kapitálové xxxxxx 300 xxx. Xx.

Xxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxx Xxxxx republiky xx vybraných clech, xxxxx je určen x pokrytí xxxxxxx xx jejich výběr xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xx clech xx xxxxx úměrná x xxxx xxxxxxxxx xxx x k xxxxxx rozdělení vybraného xxx xxxx EU x členské xxxxx XX. Xxxx je xxxxxxxxx řadou dalších xxxxxxx, jako xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx XX x XX xxx. Xxxxxxxxxxx Rady x. 2020/2053/XX, Xxxxxxx x xxxxxxx vlastních xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx 1. 6. 2021 xx změně xxxxxx odvodů x xxxxxx 80/20 na 75/25. V xxxxxxx xxxx 2022 xxxxx x viditelnému xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, došlo x xxxxxxx xxxxxxxxx ČR x XX po xxxxxx xxxx XXXX- XxX-2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2022 x xxxxxxxx 2021 byla xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx ale xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx epidemie xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx nebylo možno xxxxxxxxx. Xxxxxxxx podílu xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx 700 mil. Xx.

Xxxxxxx xxxxxx cen nemovitostí x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitálových příjmů Xxxxx pro zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx x 300 xxx. Kč.

Kapitola 313 - Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x 9 xxx. Xx. X xxxxxxx xx aktuální xxxxxxx na xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x více dochází x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ukrajiny (x xxxxxxxxxxx x válečným xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx) x xxxxxxxxx nízké xxxx nezaměstnanosti, xxxxx x aktualizaci odhadu xxxxxx xxxxxx. Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti se xxxxxxxx xxx xxx 2022 v xxxxxxx xxxx 635,4 mld. Xx.

Xxxxxxxx 314 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xx v xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 870 xxx. Xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Emergency Xxxxxxxxxx - XXXX) x xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x integračního xxxxx.

Xxxxxxxx 329 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxx Xxxx ČR xx výši 3 810 xxx. Xx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx dřeva xx oproti minulému xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zvýšení cen xxxxx. S ohledem xx tuto xxxxxxxxxx xx Xxxx XX x. p. dostávají xx ztrát xx xxxxx. Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx 190 mil. Xx.

Xxxxxxxx 334 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx navyšují o 47,2 mil. Xx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nesrovnalosti na xxxxxxxx x. XX.1.06/5.1.00/01.06155 x názvem „Xxxx - Granátové xxxxxx“. (Xxxxxxx část vymáhaných xxxxxxxxxx xx rozpočtována x xxxxxxxx i xxxxxxxx x její xxxxx na xxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xx nulový).

Kapitola 336 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx kapitoly xx xxxxxxx o 4,9 xxx. Xx z xxxxxx nastavených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nižším xxx očekávaným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxxxxxx 346 - Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nedaňových xxxxxx (xxxxxx za xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx) x 60 xxx. Xx x xx xxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření, xxxxx zajištuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx energií x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx cen xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 398 - Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx

X xxxxx transferů xxxx xxx xxx 2022 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XX xx výši 13 xxx. Kč x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 11 mld. Xx xx xxxxxxxx xxxxxx 24 xxx. Xx. Xxxxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx jiné x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx XXX, x.x.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxxxx x 1 mld. Xx x odvod xxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o 1,332 xxx. Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx navýšeny xx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxx příjmů v xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx globální xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx ovlivněn xxxxxxxxx pandemickou situaci x xxxxxxxxx ekonomiky x xxxxxxx roce x dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a kontrolou xxxxxx platební xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu

Kapitola 306 - Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x 120 mil. Kč xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx stabilizaci Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx pro 6,2 xxx. xxxxxxx vysídlených xxxx x stabilizace xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx ČR xx stabilizace Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlny xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx XX a xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v ČR. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx navýšeny xxxxxxxx výdaje xxxxxxxx x 200 xxx. Xx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx životních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nájem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx x xx xxxxxxx dočasná xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x na Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdaje xx xxxxxxx ekonomické diplomacie, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 312 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na zářijovou xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx x 6,732 xxx. Kč

Navýšení xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx valorizací xxxxxxx x xxxx 2022. Podle §159 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx valorizuje xx xxxxxxxx termínech xxxx procentní výměra xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx úhradu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx XX x xxxxx xxxxxxx 1 170 mil. Xx (xxxxxxx 5512 - Xxxxxxxxxxxx transfery xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podhodnocených xxxxxx xxxxxxx x obuvi x XXX x xxxxxx 2012 - 2019, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxx xx tradiční xxxxxxx xxxxxx (TOR) x xxxxxxxxx xxxx Discount. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx ČR xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to případně xx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Platba xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, okamžikem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx umožní Xxxxxxxx xxxxxx snížit České xxxxxxxxx odvody x XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částky xx základě zveřejněného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx x EU x xxxxxxx věci.

Navýšení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 500 xxx. Xx - XXXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x změny x xxxxxxxx dani - HW xxxxx:

XXXXX (100 mil. Xx)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxx v Xxxxx xx xxxx 2012. Z xxxxxx xxxxxxxxx působnosti XXX x xxxxx aktivity xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx XX xxx Xxxxxxxx xxxxxxx (EUSPA). Xxx Xxxxxx republiku to xxxxxxx navýšení počtu xxxxxxxxxxx XXXXX x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx EU. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx počet pracovníků XXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do stávajícího xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 438/2, Xxxxx 7, xxxxxxx Xxxxxx xxxxx Praha (XXX) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umístění EUSPA xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx x xxx, xx HMP xxxxxxxxxx xxxxxxx závazky xxxxxxxx xx budovy a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sebe. Xxxx xxxxxxxx xxxx potvrzena x na jednání xxxxxxxx dopravy Kupky x xxxxxxxxx Hřiba xxx 3. 2. 2022. XX xx xxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxx, která xxxx xxx zaslána nejdříve xxxxx xxx následující xx xxx zahájení xxxxxxxxxx prací x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx XXX xxxxxxx xx xxxx 50 xxx. Kč, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx nájemní smlouvu. Xxxx vláda XX xxxx xxxxxxxxx x. 356 xx dne 12. xxxxx 2021 xxxxxxx MF, aby xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx (MV, XXX, MD, XX, XX, NBÚ, XXXXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx datového xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX/XXXXX xxx, aby v xxxx XXXXX mohla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k 1. xxxxx 2022. Zároveň xxxx xxxxxxxx uložilo XX, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxx „XXXXX“) x x XXXXX, x xx xx podmínek xxxxxxxxxxx Hostitelskou dohodou xxx, xxx x xxxx XXXXX mohla xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx centra xxxxxxxxxxxxx XXXXX xx jedná x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (dále jen „XX Xxxxxxx“). Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nájemné je xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx x čase obvyklému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx umístění datových xxxxxx, xx. prostředků xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx Smlouva mezi XX a XXXXX x následně xxxxxxxxxx Xxxxxxx mezi MF x EUSPA (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nastavený x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dělby nákladů 75 % XX/XX x 25 % xxxxxxx EUSPA, přičemž XXXXX xxxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x náklady xx xxxxxxxx x dodatečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části XX).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxx v xxxxxxxx dani - XX - xxxxxxxx xxxxxxxx XXX o 400 xxx. Xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx legislativních xxxx x xxxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxxx XXX), kontrolního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx spotřební x xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x modernizace XX a infrastruktury xxx provoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

Kapitola 313 - Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx výdajem, xxxxx xxxx stát xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/1995 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx termínu xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx v mimořádném xxxxxxx. Xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx růst xxx xx sledovaném xxxxxx xxxxxxxx hranici xxxxxxx 5 %. X xxxx 2022 xxxx xxx přesáhl xxxxxxx 5 % xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. K xxxxx xxxxxxxxx valorizaci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 2022, xxxx xxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x 20 xxx. Xx, x xxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx 2022. Xxxxxx xx xxxxx zvýšení xxxxxxx v roce 2022 xxxx 7,8 xxx. Kč. X xxxxxx xx druhou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2022 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx novely xxxxxxxx xxxxxxxx 2022 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx navýšit xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 10,9 mld. Xx. Xxxxxxxx starobní xxxxxx x 1. 1. 2022 činil 16 280 Kč, po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o 1 017 Kč xx xxxxxx 17 313 Xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důchod x roce 2022 xxxxxxxx xxxxxxx 18 000 Xx (průměrný xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxx zvýší x 700 Xx).

Xxxxxxxx xxxxx x ke xxxxxxx xxxxxx na xxx. xxxxxxxxx příplatky, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvyšují xxxx, pokud xx xxxxxxx důchody, x xx ve xxxxxxx xxxxxxx (týká xx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx a spravedlnosti). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x 0,7 xxx. Xx x xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx ve xxxx 36 164 246 Xx pro xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX.

X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x roce 2022 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx x existenčního xxxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákoně. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 10 % x xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 x xxxxx představovalo růst x 8,8 % x xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022. X reakci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x 0,6 xxx. Xx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx xxxx x 0,5 mld. Xx.

Xxxxxxx x nezaměstnanosti - xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu, xxxxx kvůli celkové xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nezaměstnanosti xx xxxxxxxx zvýšit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti x 1,0 xxx. Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx x celkově xxxxx nemocnosti xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nákaze Xxxxx-19 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nákazou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx celkových xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění. X xxxxxx xx uvedenou xxxxxxxxxxx x dosavadní xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx xx dávky xxxxxxxxxxxx pojištění x 2,8 xxx. Xx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx jednorázového xxxxxxxxx na dítě xx výši 5 xxx. Xx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x 8 xxx. Xx.

X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx zvýšení maximální xxxxxx x 600 Xx xx 1. xxxxx 2022 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 0,8 xxx. Xx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx dětmi, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úpravami xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kapacit dětských xxxxxx. Z xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx příspěvek xx xxxxxx dětských xxxxxx x 0,6 mld. Xx.

X souvislosti s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx energií x xxxx xxxxxxxx x množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nízkým xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx sociální xxxxxx x 0,4 xxx. Xx. X této xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uprchlíky x Xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Operačního programu Xxxxxxxxxxxx xxxx zaměřené xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx venkovská xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx práci xx xxxxxxxx navýšit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx nedávkových xxxxxxxxx x 250 xxx. Xx.

X důvodu zachování xxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdvihací x xxxxx xxxxxxx plošiny, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx x 0,3 xxx. Xx.

Xxxxxxxx 314 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 187 031 000 Kč x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x 698 015 203 Xx x xxxxxx nařízení xxxxx x. 136/2022 Sb., x xxxxxx zvýšení xxxxxxx v roce 2022.

Xxxxxx a výdaje xx x kapitole Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 870 xxx. Kč z xxxxxx předpokládaného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci (Xxxxxxxxx Assistance - XXXX) x xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu.

Policie XX - xxxxx vozidel xx xxxxxxxx rámcové xxxxxxx xx xxxx 900 xxx. Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. vozidel xxxxx emisních, x xx xx využití xxxxxxxxxxx, cenově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 300 xxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx výkup xxxxxxx x Xxxxx-Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. x. Prahy xxxxxxxxxxx x xxxxxx krajských xxxxxxxxxxx XXX. Jedná xx x xxxxx x benefitů, jež xxxx PČR xxxxxxx xxxxxxxxx xx snaze x zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxx xx teritoriu xx. x. Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 300 xxxxx.

Xxxxxx 300 mil. Xx xx xxxxxx xx obměnu x xxxxxxxx techniky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx situací xxx potřeby Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx ČR.

Kapitola 315 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx úsporám - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na spolufinancování xxxxxxxx XXXX 2014-2020. Xx xxx 2022 xxxxx rozpočet XXX-XXX 150 xxx. Xx, xxxx se xxxxxxxx x 300 mil. Xx na celkem 450 mil. Xx.

Xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx:

- „XXX PP - XXXX - Xxxx, Xxxxx 21 - xxxxxxxxx x xxxxxx zdrojů xxxxxxx

XX.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006106“ x - Ministerstvo xxxxxx,

- „XX955/2016 Snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx tepla xx xxxxxxxxx areálu

PPČR - Xxxxxxxx 299/19, Xxxxx 6 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006624“ - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx pavilonu - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

- xxxxxxxx další projekty.

Kapitola 317 - Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj

Je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celkem o 2 750 mil. Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, Podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx plánování x xxxxxxxx řád, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poptávku xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx již ze xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx primárně xxxxxx xxxx. xx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxx xx majetek xxxx a xxxxx, xx obnovu místních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánů x xxxxxx změn xx na podporu xxxxxxxxxxxxxxxxx x urbanistických xxxxxxx formou dotace xx xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx 322 - Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx (XXXX) x 6 600 mil. Xx je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 165/2012 Sb., (xxxxxx xx 1. 1. 2022), upravující xxxxxxx XXXX, x x xxxxxxx na usnesení xxxxx č. 526 xx xxx 22. 6. 2022 x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podporovaných xxxxxx xxxxxxx. Zohledněny xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx vlivy x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rovněž xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx do navýšení xxxxxx o 2 000 mil. Xx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 557 ze dne 22. 6. 2022 x nařízení vlády x navýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §28 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 2022, mají xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx POZE, xxxxxxxx x ceně xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 4 600 xxx. Xx. X xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxx 2022 xxxxx 25 600 xxx. Kč.

Kapitola 327 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx slev x xxxxxxxx (o 1,2 xxx. Kč)

Snížení xxxx xx 75 xx 50 % xx xxxxxxx až xx 2. xxxxxxxx 2022. X tu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kompenzace slevy xxxxxxxx x 1. 7. 2022 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx 3. xxxxxx. Xxxxxxxxx výkony ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx (kompenzováno xxxxx 6 xxx. Xx) x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. K 20. 7. 2022 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx již 2,6 xxx. Xx.

Xxxxxxxx ostatní xxxxxx xxx XXXX (x 5,8 xxx. Xx)

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příjmů (5 xxx. Xx)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX x roce 2022, a to xxxxxxxx daně a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x inkasa xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxx záloh xx xxxxxxxx xxx xxx xxx 2022 (Generální xxxxxx - xxxxx xx závažných ekonomických xxxxxx xxx daňové xxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx války na Xxxxxxxx) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákon x. 142/2022 Xx., xxxxx novelizoval x xxxxx č. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx. Xxxx provedeny xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx 12 xxx. Xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx xx 1. 7. 2022, xxxxxxx podle přechodných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2022, tj. xx xxxxxxx účinnost xx 1. 1. 2022. X inkasa xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx výnos v xxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx nafty.

Výkupy pozemků 0,8 xxx. Xx

X xxxxx xxxxxxxx klíčových xxxxxxxxxx staveb (Xxxxxxxxx xxxxxx D 0 x xxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxx X 35) xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx silnic a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx být xx xxxxxxxx zahájena xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx (x 0,5 xxx. Xx)

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx veřejné xxxxxx dopravy. X xxxxxxx prvních měsíců xxxxx xxxx vypraveny xxxxxxxxxxx vlaky x xx xxxxx XX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přeprava xx xxxxxxx. Od 1. 4. 2022 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 03/2022, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenami (xxxx xxx Výměr XX). Výměr XX xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravcům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx / xxxxxxxx / odjezdu x ČR mezinárodními xxxxx x xx xxxxxxx azylu xxx xx xxxxxxxx dobu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx přepravy xxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx cenovou xxxxxxxx xxxx objednávány Ministerstvem xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx (xxxxxxx z xxxxxxxxx Xxxxx).

X rámci xxxxxxx Ukrajiny xxxx XX přijaty sankce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx zapříčinilo xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX, x.x., x to x xxxxxxx traťové x xxxxxxxx a x přibližovacích xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx možná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx letadla Xxxxxx XX x XXXX. Xxxxxx xxxxx xx odhadován xx xxxx 195 xxx. Xx.

Xxxx xxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx letům xx xxxxxxxx prostoru XX osvobozeným xx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx XXXX. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o 35 xxx. Xx.

Xxxxxxxx 329 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx mimořádné podpory xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx 540 xxx. Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx následků xxxxxxxxxxxxx s válkou xx Ukrajině xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxx 270 xxx. Xx x xxxxx xxxxxxxx XX xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx do xxxx 200 %, xx. 540 xxx. Xx, xxx také xxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vodohospodářské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vodovodních xxxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x realizaci projekty.

Kapitola 333 - Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx

Xxxx - xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxx xx poskytnuta dočasná xxxxxxx, xxxx právo xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek jako xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxx od března 2022 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vzdělávacího xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx naplněnost xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, nové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x nepedagogické xxxxx) x rovněž xx xxxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxx předpokladu pro xxxxxxxx adaptaci x xxxxxxxxx x XX xx xx xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx či od xxxx 2022 xx xxxxxx ukrajinské xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx navýšení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 1,5 xxx. Xx. Xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zařízení (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zájmové xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx domovy xxxx.) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyššího xxxxx úvazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,9 xxx. Kč budou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx kapitoly 333-XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posílení xxxxxxxx xxxxxx kapitoly.

Od xxxx 2022 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepedagogických pracovníků x regionálním školství x 10 %, xx. o xxxxxx xx výši 0,88 xxx. Kč.

Rozpočtový (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx roků. Xx září x xxxxx školním xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xx studentů xx školách x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx, x tak xxxxxxxxxx jejich většího xxxxx nemusí xxx x xxxxxxxx 333-XXXX xxxx finančně zabezpečeno. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxx roce 2022/2023 xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 2022 x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dětí x xxxx (nikoliv xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx na 0,5 mld. Xx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x regionálním školství. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx rozpočtové xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 333-XXXX na xxxxxxx xxxxxxxxxx přesného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 334 - Ministerstvo xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 314,6 xxx. Kč, x xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě Xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx reg. č. XX.1.06/5.1.00/01.06155 x názvem „Xxxx - Granátové xxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pravomocného xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx, x xx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 2,1 xxx. Xx a xxxxxxxxx výše úhrady xx byla pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx navýšení xxxxxx x xxxxxxxxx xx provoz státních xxxxxxxxxxxxx organizací xx xxxx 280 mil. Xx je xxxxxx xx dorovnání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx udržet xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací Xxxxxxxxxxxx kultury v xxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxxxx inflační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx Covid-19 xxxxxxxx vyčerpává. Xxxx xxxxxxx vlivy xxxxx xxxx zabezpečit xxx xx zvýšených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Kulturní xxxxxxxx o 15 xxx. Kč xx xxxxxx navýšení xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Karlových Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx akce v xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivit.

Státnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x 570 mil. Xx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx navýšení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx stávající xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 335 - Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

V xxxxxxxxxxx x očkováním xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami xx výdaje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navyšují x 3,2 xxx. Xx.

Xxx financování sociální xxxxx Xxxxxx duševního xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx program x kapitole Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 210,9 mil. Xx. Xxx další roky xx xxxxxxx hledat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nestátních xxxxxxxx, x tím i xxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxx pacienty, xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotační xxxxxxx x objemu 336 mil. Xx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nemocnicím xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxxx protilátky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x nemohly tak xxx xxxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx. X objemu 900 xxx. Kč xx x tomto xxxxxxx rozpočtována xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxx přípravky xxx Xxxxxxxx nemocnici Xxxxxxx.

Xxxxxxxx 346 - Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů (xxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx rok 2022 x 60 xxx. Xx jako xxxxxxxx, xxxxx zajištuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx růstem xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx služby.

Kapitola 362 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x 500 xxx. Xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx určené xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx běžných xxxxxxxxxxx položek. Prostředky xxxxx dále xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tak xxxxx riziko xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Část xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx významných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 2/3 oproti xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 396 - Státní xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dluhu x 4 mld. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měnové xxxxxxxx České národní xxxxx x s xxx spojenou xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s akcelerující xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že k xxxxxx restriktivním xxxxxx xxxxxxxxxxx v červenci xxxxxxxxx roku již xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxx s xxxxxx eurových xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x předkládanou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu k xxxxxxx výpůjční potřeby xxxxx x letošním xxxx, což přináší xxxxxxx zvýšeného rezervního xxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 398 - Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 52,7 xxx. Xx xx celkovou xxxxxx 58,5 xxx. Xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxx xx dva xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx prvního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx směrovány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx v xxxxxxx xxxx (xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xx xxx 2022) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Ukrajině x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx XXX je xxxxxx xx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou do xxxxx 2022 nastat.

O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. V xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtu položek, xxxxx byly hrazeny xx doby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx do xxxx

x. 300 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxxxxx politiky zaměstnanosti - xxxxxxxx xxxxx x xxxxx APZ,

b. 420 xxx. Xx xx ICT xxxxxx,

x. 600 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx,

x. 3 200 xxx. Xx xx xxxxx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxx služby.

2. Xxxx v sociální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx

x. 10 xxx. Xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx domácnost x xxxxxxxxx xxxxx,

x. 36 164 246 Xx xx výsluhy ozbrojenců x kapitole Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x. 520 xxx. Xx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, přesčasy, xxxxxx xxxxxxxxxxx ÚP XX, XXXX, XXXX,

x. 280 xxx. Kč xx xxxxxxxx výdaje.

3. Xx xxxxxx energetické xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx energetického xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výše

a. 2,5 xxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x. 6,75 xxx. Xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx tarif,

c. 0,9 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxx XXX.

4. Xx xxxxxxxx

x. xx xx xxxx 500 xxx. Xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx 2022/2023,

x. částka 0,9 xxx. Xx je xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x XxX, dětské xxxxxx xxxx.

5. X xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx 1,3 xxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx platových xxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx o 10 % (xxx xxxxxxxxxxxxx pracovníky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 0,9 xxx. Kč x xxxxxxxx XXXX).

6. X xxxxxxxx xxxxxxxx x 5,9 xxx. Xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x. x. x. xx xxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxx xxxx prostředky xxxx x průběhu xxxx použity pro xxxxxxxx výdajů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany (1,4 xxx. Xx) a xx nákup xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (4,5 mld. Xx). Dále xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx posílení výdajů x 5,2 xxx. Xx.

7. X xxxxxxxx xxxxxx xx obsluhu xxxxxxxx xxxxx x 4 xxx. Kč, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do státních xxxxxxxx xxxxxx.

8. Částka 2 xxx. Xx xx xxxxxx na xxxxxx x navýšení xxxxxxxx XXXX, x.x. x xx Xxxx XXXX Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX, a.s. x 1,5 mld. Xx. Díky ruské xxxxxx xx Xxxxxxxx xx počet pojistných xxxxxxxx od xxxxxx 2022 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poměru x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení XXXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx solventnostního poměru; xxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX byl xxxxxxxxxxx xxx v xxxx 2023. Xxxxxxxxxx posílení xxx xxxxxxx, xxx XXXX xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx solventní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x. 58/1995 Xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpůrného xxxxxxxx xxx. XXXX Xxxxxxxx, xxxxx by xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zasažených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x souvisejícími xxxxxx xx ceny xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx spuštění xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných záruk (xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XXXXX Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx záruk xx výši 8 %). Xxxxxxxx k xxxxxxxxx poptávce xx xxxxx naplnit tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 500 mil. Xx, xxxxx poskytne XXXX xxxxxxx kapacitu xx xxxx 6 xxx. Xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2022.

9. Xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxx xxxx 2022 xxxxxx, xx xxxx 7,4 xxx. Xx.

3. Xxxxxx x ústavním xxxxxxxx

Xxxxx je x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx. Návrh xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 42 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx ho x xxxxxx se o xxx pouze Poslanecká xxxxxxxx. Xxxxx platí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxx

X xxxxxx X.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Zvyšují xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx státního rozpočtu x xxxx 2022, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx 280 xxx. Xx xx 330 xxx. Xx. Xxxxx xx xxxxxxxx následujících xxxxxxx státního rozpočtu: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxx a sociálních xxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx XX.

Xxxxxxxx zákona se xxxxxxxx dnem následujícím xx xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x x xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxxxxx částech důvodové xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxxx xxx 27. xxxxxxxx 2022

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., LL.M., x. x.

Xxxxxxx financí:

Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx x.x.