Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ... 2021

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2022

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1&xxxx;

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx daňový xxxxx xx kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1)&xxxx;xxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“).


1) Xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19 x o změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX BONUS

§2&xxxx;

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx

(1) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Subjektem kompenzačního xxxxxx může xxx xxxxx ten, xxx xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021 byl

a) xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx po xxx 22. listopadu 2020.&xxxx;

§3 

Subjekt kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx

(1) Subjektem kompenzačního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxx, která xx

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kmenovým listem, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxx xxx, kdo

a) splňoval xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021,

x) xxx xx dni 22. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, který xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx zdaňovací období, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §35ba odst. 2 zákona o xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx byla

a) x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx upravujícího daň x xxxxxxx hodnoty.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx §1x xxxx. 2 zákona x účetnictví xx xxxxx x 2 xxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 120 000 Xx, xxxx xxxxx předpokládá, xx xxxx obrat xxxxx §1x odst. 2 xxxxxx x účetnictví xx xxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, po xxxxx xxxxx xxxxx xxxx společnost vykonává xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 120 000 Xx, x

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021 daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 ve vztahu xx xxxxx společnosti x ručením xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4 

Subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx dohody o xxxxx konané mimo xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x činnosti, u xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodech 12 x 13 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemocenské pojištění.

§5 

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxxx být osoba, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň z xxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx příbuzný x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx období xx 1. xxxxxx 2021 xx 31. xxxxx 2021. Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx podle §4 xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž poslední xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6&xxxx;

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společníkem, x xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxx xxx, xx který xx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx §2 xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx jedná x subjekt, x xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx příjmy podle §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx výkon xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx xx jedná x

x) xxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, u xxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxx činností, a

b) xxxxxxx, u něhož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx srovnávacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx příjmy xxxxx §6, 7 a 9 xxxxxx x xxxxxx z příjmů.

(4) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxx xxxxxxx převažující xxxxx xxxxxx zohlednit xxxxxxxxxxx xxxx přidané hodnoty xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§7 

Předmět kompenzačního bonusu x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, x xxxx nastal xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 je xxxxx práce podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx se xxxxx x subjekt, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx plynula xx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; xxxxxx xx xxxxxxxx pouze příjmy xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převažující část xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x práci konané xxxx xxxxxxxx poměr x xxxxx xx xx toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) ke xxx 22. listopadu 2021 uzavřenu xxxxxx x práci xxxxxx xxxx pracovní poměr.

§8&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výše příjmů xxxxxxxxxxxxxx tržbám x xxxxxxx xxxxxxx, zboží x xxxxxx plynoucích x xxxx činnosti xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx 70 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx srovnávacím xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dotčenou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převážně xxxxxx xxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx

x) xxxx o xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx o xxxx x případě xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx období 3 po xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx, xxxxx si subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) období xx 1. listopadu 2019 xx 31. xxxxxx 2020, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxx sezónního charakteru xxxxxx vykonávat v xxxxxx ze 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx xxxxxxx než x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx srovnávacím xxxxxxx xxxxxxxxxx období 3 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx měsíců x xxxxx období prvních 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx, vznikla později xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3, xx srovnávacím xxxxxxx kterékoliv období 3 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx x rámci období xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxxx dni, kdy xxxx nařízená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxx vzniku xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§9&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx xxxxx na

a) xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den, xx xxxxx obdržel xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx, za xxxxx xxxxxxx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx následků xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Antivirus nebo xxxxxxxx xxxxx program xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §3 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

1. x Xxxxx republice nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výskytu koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxxx xxxx programu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxxxx, xxxx

2. z důvodu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovanou x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nahrazujícího.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx pouze

a) xxxxx §2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx příjmem xxx stanovení nároku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v hmotné xxxxx a zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzniknout xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx jeho samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10&xxxx;

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx 1 000 Xx za xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx 3 xxxxx výše xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjmů xxxxx §8 xxxx. 1 ze všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 ze všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 činí výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx za každý xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2 x 3 činí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dotčení xxxxxxxx podle §8 xxxx. 6.

§11&xxxx;

Xxxxxxxx období

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx od 22. xxxxxxxxx 2021 do 31. prosince 2021. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. xxxxx 2022.

(2) Vláda může xxxxxxxxx stanovit jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. prosince 2022, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx předpokládat xxxxxx xxxxxxxx podle §1.

ČÁST TŘETÍ

SPRÁVA XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12&xxxx;

Xxxxxx x správce xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vratkou xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „správce xxxxxx“).

§13&xxxx;

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx bonus, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x české xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplacen,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §7 odst. 1,

x) xxxxxxxxx měsíční výši xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx srovnávaném xxxxxx x

x) xxxx x xxxx xxxxxx nařízené xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu významného xxxxxxx činnosti podle §8 odst. 6.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx podána, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 daňového xxxx lze x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaslané xx elektronickou adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx je žádost x kompenzační xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx kopie dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx, xx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx trvání nebo xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §58 daňového xxxx xxxxxxx.

§14&xxxx;

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx §13 xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx straně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 a

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účasten xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od zaměstnavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

§15&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxx odpovídající xxxxxxx výše kompenzačního xxxxxx a xxxxx xxx bonusového období xxxxxxxx podle §10 xxxx. 2.

(3) Zjistí-li xxxxxxx bonusu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx bonus a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx správné xxxx, xxxxxx xxx xx výši rozdílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nově xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxx xxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx zohlední x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Dojde-li x xxxxxxxx změně žádosti, xxxxxxx xxxxxx může xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daň nebo xxxxxxxxxxx bonus.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx penále x xxxxxx doměřené daně xxxxxxxx.

§16&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní. Xxxxxxxxxxx bonus se xxxxxxx xx samostatném xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx subjektu.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, xxxxxxx bonusu xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx až xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx od Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx xx kompenzační bonus xxxxx §8 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx vzniklý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správce xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx vyměření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx přeplatku xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx bezhotovostně na xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx měně xxxxxxx v žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx nepodléhá xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx může finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplacenému xxxxxxxxxxxxx bonusu vyplatit xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, že xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX

§17&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx negativních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx rozpočtů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „příspěvek xxxx“) xx každé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.

§18&xxxx;

Xxxx xxxxxxxxx obci

(1) Xxxx příspěvku xxxx xx stanoví tak, xx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bonusu se xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx upravujícímu xxxxxxxxxx xxxxxx daní, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní, ve xxxxx xxxxxxx ke xxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.

(2) Příspěvek xxxx není xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraji xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx 500 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kraj xx 5 pracovních dní xx připsání na xxxx xxxxx na xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

§20 

Příspěvek xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx (xxxx xxx „kraj“) xx zavádí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxx“) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11.

§21&xxxx;

Xxxx příspěvku xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kraje rozdělí xx základě procenta, xxxxxx xx jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx celostátního hrubého xxxxxx daní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xx xxx, ke xxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx není účelově xxxxx a nepodléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kraji

(1) Příspěvek xxxxx poskytne Ministerstvo xxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx poukazuje Ministerstvo xxxxxxx kraji xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusů, x xx xx účet xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx poukáže xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 500 Kč.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§23&xxxx;

X xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxx xx xxx poukázán xxxxxxxxx obci nebo xxxxx, nebude xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 2022, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§24&xxxx;

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxx

I. Xxxxxx část

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx

X souvislosti xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 činí x xx podzim xxxx 2021 xxxxxx xxxxxxx xxxx omezující opatření, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x mimořádná xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pokračuje, xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření.

Usnesením xxxxx Xxxxx republiky xx xxx 19. xxxxxxxxx 2021 x. 1037 tak xxxx xxxxxxxx ke zhoršující xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, kterým xx stanovuje xxxxxxx x xxxxxxx maloobchodního xxxxxxx x služeb. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxxxx RT-PCR xxxxx uznaného za xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx od 22. xxxxxxxxx 2021.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákazů x xxxxxxx xx xxxx negativně xxxxxxxx x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx často xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdroj xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x zákaz xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxx osob činných xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxx xxxxxxx podnikatele xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. epidemie koronaviru xxxx xxxxx, vláda Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx resorty xxxxxxxxxxx x letech 2020 x 2021 k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx 2020 mimo xxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx., o kompenzačním xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx č. 159/2020 Xx.“). Tento xxxxxx bonus xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zcela xxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx 500 Xx za každý xxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 12. xxxxxx xx 30. xxxxx 2020, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx v xxxxx xxxxxxx bonusového období xx 1. xxxxxx xx 8. xxxxxx 2020, xxxxx osoba x xxxx den xxxxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxx x xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozšířila xxxxx kompenzačního bonusu xxx na osoby xxxxx xx základě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxx „podzimní“ xxxx koronaviru pak xxxxx k opětovnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx znění xxxxxx x. 584/2020 Xx. (xxxx jen „zákon x. 461/2020 Xx.“). Xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxxxxx č. 461/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx x. 159/2020 Xx. záměrně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Uvedený xxxxxx xxxxx již xxxxx xxxxx xxxx plošná xxxxxxx subjektů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx činnosti xxxx xx strany xxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákazů xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxx zákazy x omezeními. Xxxx xxxxxx kompenzačního bonusu xxxxxxx xxxxxxxxx (500 Xx xx xxxxxxxxxx xxx), xxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím xx xxxxx xxxxxx od 5. října xx 4. listopadu 2020, xxxxxxx x každým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxx xxxxxx automaticky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx vyplývá x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Sb. xxx zacílen na xxxx xxxxx subjektů, xxx tomu xxxx xx jaře xxxx 2020. To xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zacílení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx.

Xxxx třetí x xxxx xxx xxx xxxxxx zákon x. 95/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2021, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx přehodnotit daný xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obecně, xxxx xxxxxxx pouze dopady xxxxxxxxxxxxxxx státních zákazů x xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xx xxxx příjemci xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx x nárok na „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Namísto xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx krizových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržbám x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx byla xxxx příjmů (odvozených xx xxxxx) ve xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (odvozených xx xxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 50 %,

- xxxxxxxxxxx obdobím xxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2019, xxxxx xxxxxxxxxx 3 kalendářním měsícům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bonusovému xxxxxx.

Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 95/2021 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1 000 Xx xx xxx, což xxxx xxxx reflektovalo xxxxxxxx zrušení do xx doby roztříštěných x parciálních podpůrných xxxxxxxx, xxxxx byly xxxx paušálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx současném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x novými xxxxxxxx připravenými xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxx x výši 500 Kč xx xxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx podnikatel), x xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx samostatným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odhlédnuto xx výše xxxxxxxxx xxxxx poklesu příjmů x sama xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxx izolace xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx bonus snížená xx 500 Kč xx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2021 Xx. byl xxxxxxxxxx xxxxx, a xx v základním, xxxxxxx garantovaném časovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. od 1. února 2021 xx 31. března 2021. Xxxxxxxx zavedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx kalendářních xxxxxx) bylo možné xx xxxxxxx nařízení xxxxx, a to xxxxxxx do xxxxx xxxx 2021 (xxxxx xxxx možnost xxxxxxx xxx měsíce xxxxx x xxxxxx 2021).

Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2021 Xx. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obnovení xxxxxxxx forem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mezi xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2022, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx aktuální vývoj xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů.

Návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx právní úpravu „xxxxxxx“ kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2021 Sb., xx xxxxxxx přebírá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 95/2021 Sb., xxxxx xxx zacílen na xxxxxxxxxxx kompenzačního bonusu x xxxx 2021, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxx, který xxxx xxxxxxx zacílen na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2022. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x. 95/2021 Sb., xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx xx stávajícího zákona xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se proto xx značné míry xxxxxxx na popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx již existujícímu xxxxxxxxxxxxxx řešení zákona x. 95/2021 Sb., xxxxx xxxxxxx pravidel xxxxxxx kompenzačního xxxxxx, xxxxx se již xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx zachována x xxxxxxxx kompenzační xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusy xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxx x řadu xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx většinu procesního xxxxx. S ohledem xx xx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je opět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. na xxxxxxxxxx malých společností x xxxxxxx omezeným. Xxxxxx xxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracují.

Obnovený xxxxxxxxxxx bonus xxxx xxxxxxxxxx xx kompenzaci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx muset být xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx poklesu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxx, xxxxx x služeb xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, x xxxxx došlo převážně x xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx x dítě x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxx) xx srovnávacím období, xxxxxxx nárok na xxxxxxxxxxx bonus bude xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 30 %,

- xxxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období (x xxxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxx jde x xxxxxxxx 2021),

- xxxxxxxxxx xxxxxx xx období 3 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2021 xx 31. xxxxx 2021), xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. listopadu 2019 do 31. xxxxxx 2020, jedná-li xx x činnost, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx kompenzačního xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 1 000 Xx (x xxxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 40 000 Xx). V případě xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx 500 Xx xx xxx. Výše xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx kompenzačního bonusu xxxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxx, spočítá xx xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období x výše xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxxxxxxxx období (xxxxxxx xxxx jít x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx - xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx jinak xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmy). Tento xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx obecnou xxxxxxx daňového xxxx (xxxx. §146).

Relativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxx xx kompenzační bonus xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx v xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, kde je xxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxx odhlédnuto xx xxxx uvedených xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx bonusu snížená xx 500 Kč xx kalendářní den (xxxxxx jako v xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx s xxxxxxxx xxxxxxx bonusového období, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 22. xxxxxxxxx 2021, x xxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 22. xxxxxxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021. Xxxxxxx xx xxxx garantováno ještě xxxxx bonusové xxxxxx xxxxxxxxxxxx lednu 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx kalendářních měsíců) xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to nejdéle xx konce roku 2022. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxx jako dosud xxx naplnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mimořádných xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx §1. Kombinací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx xxxxx s dotačními xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost souběhu xxxx čerpání x xxxxxxxxx Antivirus, xxxx. x jeho nástupnickým xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx ohledu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kompenzačnímu xxxxxx. Tímto se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1000 Xx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx významně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 500 Xx xx xxx), xxx xxx xxxxxxx x kompenzaci xx xxxxx xx jejího xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednoduchého x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx x premisy, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx podnikatele, x x konečném důsledku xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx opět xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxx (zákon x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dále xxx jako „xxxxxx xxx“), xxxx x xxxxxxxxx režimu správy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx navrhované opatření xx xxxxxx především xxxx rychlost a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, reálná xxxxxxxxxx), x xx xxx xxxxxxxxx akcentu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx pomoc dostane xxxxxxxx zasaženým subjektům, xxxxxx xxx, kteří xxxx zasaženi pouze xxxxxxxx. X xxxx, xxx xxxx možné xxxx dvě hodnoty xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost x řadách xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx. Xxxx totiž xxxxx (x s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx podporu formou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx detailní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx toho, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněný. Xx xxxxx opětovně využit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x řad xxxxxxxxxx, do xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxx x koncept xxx. xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx bonus xxxx xxxxxxx xx xxxx xx základě podané xxxxxxx. Tento koncept xxxxxxx velmi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx samotné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxx dosud bude xx strany xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář x aplikace, xxxxx xxxxxxxxx pomůže xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx, o xxxx xxxxx svůj nárok xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxx okruhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu bude xxxx xxxxxxx orgánům Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxx finančních xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spravují xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x ekonomických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx třech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx nyní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx republiky x xxxx respektuje xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx zákon xx xxxxxxxx x xxxxxxxx principem xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx), neboť kompenzační xxxxx xx poskytován xxxx osobám xxx xxxxxxx nediskriminačních podmínek. Xxxx xxxxxxxxxxx jedno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx kompenzační xxxxx je x xxxxxx pohledu xxxxxxxxxx xxxx xxx rozdílu xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxx. kritérium činnosti xx svázáno xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rovnosti xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus.

Kompenzační xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x současně xx daní v xxxxxxxxx smyslu, xx. xx xxxxxxxxx x xxxxxx daňového řádu. Xxxxx xx. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx lze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Podle návrhu xxxxxx se předpokládá, xx xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nižší xxxxxx síly než xxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxx xxx stávající xxxxx x. 95/2021 Xx. x předmětné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx skutečně xxxxxx. Nyní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx nástroj použít, xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxx institutu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx důvodovou zprávu x xxxxxx x. 95/2021 Xx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx unie

Návrh xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx x právem Evropské xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. X poukazem xx xxxxxxxxxx právo Evropské xxxx lze xxxxxxxxxxx, xx také x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxx, které pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx charakter xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx oblast. Kompenzační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákazy XXXXX-19 xx xxx 19. xxxxxx 2020. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx Dočasný rámec x čl. 3.1 xxx 22 xxxx. x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x 31. prosinci 2019, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxx. xxxxxx xx minimis, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1407/2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxx výši xxxxxxx x pravidel xxx xxxx xxxxxxxxxx). Uvedený xxxxxx kombinace xxxxxx xxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x v této xxxxxxxxxxx xxx akceptován xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx zákon xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle xx. 10 Xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro odhad xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x kompenzační xxxxx x xxxx xxxx 2021, xxxx xxxxxxxxxxx částek, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X kompenzační bonusy xxxx 2021 xx xxxxxxxx xxx 155-160 xxx. žadatelů xx xxxxx xxxxxxxx období x bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx 4,1 xxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx prosinec 2021 a leden 2022 budou xxx xxxxxxxx nastavených xxxxxxxx xxxxxxxx jiná, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volnější xxxxxxxx pro čerpání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x kompenzační xxxxx x xxxx xxxx 2021, výše xxxxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx údajů x xxxx nastavených parametrů xxx konzervativně xxxxxxxxxxxx, xx xx si x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxx xxxxx požádat xx xxx 170 tisíc xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Kč xxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx rozpočtové xx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxxxx koncept, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx vratkou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je skutečnost, xx kompenzační xxxxx xx fakticky xxxxxx x výnosů xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x. 95/2021 Xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopadů kompenzačního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx ve vztahu x ochraně xxxxxxxx x osobních údajů

Navrhovaný xxxxx nebude xxx xxxxx xxxxxxxxx dopady xx ochranu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxx pokyn x zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxx veřejné moci, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx ve xxxxxx usnesení vlády x. 343/D z xxxx 2015.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x předložením xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx žádá x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.&xxxx;

XX. Zvláštní xxxx

Xxxxxx

Xxx xxx bylo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx současného xxxxxx x. 95/2021 Xx. xx navrhovaného xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx jeho systematiky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx důvodové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odchylky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx rovněž povahou xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx materiálně jedná x xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem pro xxx 2021 xxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx roce 2022. Xxxx xxxxxxxx xxx formulace názvu xxxxxx.

X §1

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx byl xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxxxx (stricto xxxxx) xx smyslu xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, 2) mimořádná xxxxxxxx x 3) ochranná xxxxxxxx - obojí xx xxxxxx zákona x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

X §2 xxxx. 2

Xxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou znamená xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx 22. xxxxxxxx 2021, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx předložení návrhu xxxxxx. X xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxxx x přerušenou xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 1 xxx. Xx xxx zohledněno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx podnikatelů, xxxxx xxxxx xxx xx xxxx roku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x její opětovné xxxxxxxx dojde až xx 22. xxxxxxxxx 2021.

X §3 odst. 2 xxxx. a) x x) x xxxx. 4 xxxx. x)

Xxxxxxx se, xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx společníka společnosti x ručením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx 22. xxxxxxxx 2021, xxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro předložení xxxxxx zákona.

K §3 xxxx. 4 xxxx. x)

X §3 odst. 4 xxxx. a) xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti x ručením omezeným xxxx xxxxx garance xxxx, xx se xxxxx x společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ekonomickou aktivitu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obratu společnosti (xxxx. xxxxxx předpoklad x případě xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 180 000 Xx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 120 000 Xx). V xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou obě xxxx xxxxxxxxxx xx 120 000 Xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §5 xxxx. 4

Xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x navrhované xxxxxx relevantní xxx xxx. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx práci na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx pak xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zasažené xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx činnosti. Dochází x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxx a začátek xxxxxxx, x zároveň xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o 1 xxxxx, což xx. xxxxxxx šanci části xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx. Zároveň x xxxxx ustanovení xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx bonusové xxxxxx xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxx jej x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

X §6 xxxx. 1

X xxxxxxx xx zúžení xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx podnikatele xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či souvisejících xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „významně xxxxxxx xxxxxxxx“ xx obsaženo x §8 xxxx. 1 x 6.

X §6 xxxx. 4

X xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxx období, xxxxxxx pro posouzení xxxxxxx tržeb na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období (xxx §8 odst. 3), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x byla xx xxx uživatele xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

X §7 odst. 1

X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zjednodušení xxxxx obdobně, xxxx x §6 odst. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ je xxxxxxxx x §8 xxxx. 1 x 6.

X §7 odst. 4 xxxx. x)

Xxxxxxx se, xx xxxxxxxxx dnem, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx znamená xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx 22. xxxxxxxx 2021, xxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx důvodem xxx předložení xxxxxx xxxxxx.

X §8 xxxx. 1

Xxx xxxxx xxxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxxxx zachováno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vykazuje xxxxxx xxxxx. Nově však xxxx být naplněna x příčinná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x působením xxxxxxxx xxxxx §1 nebo xxxx x xxxx xx xxxxxx podnikatele xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19. Tyto xxxxxxx xx měly xxxxxxxxxx převážnou xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, že x aplikační xxxxx xxxx xxxxx exaktně xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx poklesu xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus, aby xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx - zejména xxxxxxx (xx)xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx svou činnost xxxxxx xx fakticky (xxx ne xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dochází x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tržeb. Xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx část xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx příčinná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 x poklesem xxxxx, xxxxx x stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx doba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nežádoucímu xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx změnou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx procentního xxxxxxx xxxxx xx straně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zde xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 50 %, xxxx xx požadován xxxxx xxxxxx xx xxxx 30 %. Xx odpovídá specifikům xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx přicházejí o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (zákazníků), xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zakázán. Xxx xxxxxxxx x osoby (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx odpovídat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx odůvodňuje vznik xxxxxx xx xxxxxxx.

X §8 odst. 2

Srovnávané xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx navrhuje xxxxxx x principu xxxxxxxx xxxx kalendářní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxxxx měsíc, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxxx x xxxxxxxx 2021, v případě xxxxxxx bonusového xxxxxx x leden 2022. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx především xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx až x xxxxxx xxxxxxxx. Důsledkem xxxx změny xx xxx skutečnost, xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (teprve xxx xxx spočítat xxxxx xx dané xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx tomu xxxx x xxxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxx. Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx však xxx xxxxxx, neboť xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tržeb.

K §8 xxxx. 3

X xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx reflektován xxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xx pokles xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tzv. srovnávací xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx období časově xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx mělo xxx o xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx situací x opatřeními xxxxx §1 xx xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxx x tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx standard xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx zohledňující transformaci xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jsou tradičně xxx xx sobě xxxxxx kalendářní xxxxxx (xxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti), xxxxxxx xx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx x xxxxx tzv. xxxxxxxxxx období. To xx xxxxxxxx x §5 odst. 4 xxx, xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx 1. xxxxxx 2021 xx 31. xxxxx 2021). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx stanoveno pro xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx tyto podnikatele, xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx jdoucí kalendářní xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2020, xxx xx poslední xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezasažené xxxxx období (xxxxxx xx zde xxxxxxx xxx xxxxxx 2020, xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx nutně zasaženy).

Pro xxxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx ji nelze x xxxxx období xxxxxxxxx vykonávat, platí, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. musí xxxxxxxx x vlastní xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x principu všem xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx). Xxxxxx slovy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx xx strany podnikatele, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxx typicky x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx období xxx xxx, xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. zimní xxxxxx) xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx razantně klesá xxxxxxxx xx nich (xxxx. provozování xxxx x letních xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxx, xx xxx x nemožnost účelného xxxxxx dané xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx přínosným xxxxxxxx odpovídajícím standardům xxxxxx xxxxx. Obecně xxx platí, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx obdobích roku xx xxxxxxxx xxxxx x v určitých xxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx).

X §8 odst. 4 x 5

X xxxxx úpravy specifického xxxxxxx xxxxxx srovnávacího xxxxxx xxx začínající xxxxxxxxxxx xx aktualizován xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstavci 3.

K §8 xxxx. 6

Xxxxxxx x legislativně-technické úpravě xxxxxxxxxxx v přesunu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“ x vypuštěného xxxxx x ustanovení §6 xxxx. 1 písm. x).

X §9 odst. 4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx to, aby xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důsledkem xxxxxxxx xxxxx §1, xxx xx měl být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus. Xxx xx xxxx xxxxxx úprava xxxx xx předchozích xxxxxx xxxxxxxxxxxx kompenzační bonus, xxxxx x xxxx xx xxxxxx též xx situace, kdy x důsledku xxxxxxxx xxxxxx podnikatelé xxxxxxxxx xxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx potenciál xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X §10 xxxx. 2

Ustanovení §10 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx částku. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx xxxx v předchozí xxxxxx xxxxxx, spočítá xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx srovnávaném xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx vydělí počtem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx kalendářní xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxxxxxxxxx xx zde řídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. §146). Xxxxxxxxx limitu xx xxxxxxxxxx den (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxx jednak spravedlivější xxxxxxxx xxxxxx ustanovení (xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxx xx xxxxxx korektní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx bonusové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce x xx xxxxxxx xxxxxx 40 dny xxxxxxxxxxxxx xx konec xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2021.

X §11

Prvním xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2021 rozšířený x xxxxxx xxxx xx 22. listopadu do 31. listopadu 2021, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx již xx 22. xxxxxxxxx 2021. Druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lednu 2022. S xxxxxxx xx zachování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx bonusových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoven x počtu xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx vláda xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osvědčila. Zůstává xxx xxxxxxxxx flexibilita xxxxxxxxxxxx xxxxx epidemické xxxxxxx, xxxxxxxx podle §1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §19 xxxx. 2 x §22 xxxx. 2

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obcím x krajům u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxx reflektující xxxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx §6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x některým státním xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxx, xxxx. xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx dosáhne xxxx xxxxxxx 500 Xx. Nároky xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s tím, xx nevyčerpané xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx položce xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx schodku.

K §23

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx rok 2022 a datum xxxx schválení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x větší xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, xx x patnáctému xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 x §22 odst. 2 xxxxxxxx příspěvek xxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky na xxx 2022, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxx (xxxx rozpočtového provizoria) x odložení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X §24

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx x naléhavou potřebu xxxxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx současných opatření, xxxx. xxxxxxxx jako xxxxxx, se navrhuje xxxxxxxx účinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §3 odst. 4 zákona x. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx a Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (naléhavý obecný xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepochybně xxx - xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx).

V Xxxxx dne 22. listopadu 2021

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Andrej Xxxxx, x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.