Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx … 2020,

xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Čl. X

Xxxxx č. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx č. 23/2000 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona č. 77/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., zákona x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 180/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 313/2019 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Sb., xxxxxx x. 115/2020 Sb. x xxxxxx x. .../2020, xx mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/59/XX ze xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2012/34/XX xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 o xxxxxxxxx jednotného evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx unii.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/798 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2370 xx dne 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2012/34/EU, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb x přepravě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

2. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 14 xx 18, xxxxx znějí:

„(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx technická xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx označen.

(15) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx součást xxxxxxxxxx, xx xxxxx závisí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x vybraných drah xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx provozovaných x xxxxx xx xxxx xxxxx interoperability xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx regionálních x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vozidel xx xxxx provozovaných x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx interoperability, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx drážní xxxxxxx xx trh xxx xxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx, která

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx zapsána x registru xxxxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

3. X §2 odstavec 18 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 20 xxx:

„(18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoba, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx20).&xxxx;

20) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, kterým xx stanoví specifikace registrů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x&xxxx;xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX.“.

XXXXX: 32016L0797

4. X § 3a xx odstavec 1 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

5. X § 7 odst. 2 xx xx xxxx druhou xxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy, xx-xx&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx § 49x nebo 49f xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

6. V § 7 xxxx. 2 xxxx čtvrté xx za xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx než celostátní xxxx xxxxxxxxxx“.

7. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxx se xx xxxxx „Stavebník průkaz xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxx xxxx“.

8. V §11 xxxx. 1 x v §57x xxxx. 1 písm. x) bodě 2 xx xxxxx „osvědčení x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXXX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

9. X §11 odst. 2 xx xx slovo „xxxxxxxx“ vkládají slova „x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

10. §19 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zní:

„§19

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X žádosti xx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx zavedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx zahájení řízení.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy,

x) xxxxxx-xx žadatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21) x

x) xxxxxx-xx žadatel xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy.

(4) Při xxxxxxxxxxx o žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy se xxxxxxxx xxxxxxxx získaná xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální. Xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx.

(5) Osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(6) Xxx-xx x xxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v řízení x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

21) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/762 xx xxx 8. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/798 a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 a (XX) x. 1169/2010.“.

11. Za § 19 xx xxxxxxxx nové § 19x až 19x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

„§19a

Změna údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy x ní došlo, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy se xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx osvědčení. Provozovatel xxxxx odevzdá původní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podstatné xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx k tomu xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxx dostatečný, drážní xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxx omezí nebo xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx splňovat xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezí xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx správní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xx změněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy a x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx provozovatele dráhy x x xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí.“.

CELEX: 32016L0798

12. X §22 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

13. X §22 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„d) xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21)

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx x předmět jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. umožňoval xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, jinými xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravce x

3. xxx xxxxxxxxx,“.

XXXXX: 32016L0798

14. X §22 odst. 2 xx za xxxxxxx d) vkládají xxxx xxxxxxx x) xx x), která xxxxxx poznámek pod xxxxx č. 22 x 23 znějí:

„e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analýze, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x posuzování xxxxx22),

x) prostřednictvím smluvních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx činnost xxxx mít dopad xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxx nebo drážní xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx21),

1. xxxxxxxx xxxx xxxx poskytovaly xxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxxx, hodnocení a xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rizik22) a

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxx usměrnění xxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sledovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, železničními xxxxxxx x subjekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxx23), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene

i) přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx známého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konstrukční či xxxxxxxxx závady xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dopravy a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x odstranění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

22) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 402/2013 xx dne 30. xxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodě xxx hodnocení a xxxxxxxxxx xxxxx x x zrušení nařízení (XX) x. 352/2009, x platném znění.

23) Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1078/2012 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2012 x společné xxxxxxxxxxxx metodě xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx schválení z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx j).

CELEX: 32016L0798

15. X §22 xxxx. 2 xxxx. j) x x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „30. června“ nahrazují xxxxx „31. května“.

CELEX: 32016L0798

16. V §22 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx zpřístupnit x xxxxxxxxxxxx xxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxx xx xx dobu 3 xxx xx jejich xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

17. V §22 xxxx. 5 xx xxxxx „, xxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy“ xxxxxxx.

18. §23x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 6x xxxxxxx.

19. X §24x xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Agenturou Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0797

CELEX: 32016X0798

20. X §24x odst. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xx xxxxx xxxxxx xxxx vlečce“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx držitelem xxxxxxxxx dopravce“.

21. V §25 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxx. a) xx c) a x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx. x) xx x), x) x x)“.

22. X §31 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx železnice“ xxxxxxxxx xxxxx „Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx železnice“.

23. Xx §31 xx xxxxxxxx nové §31a xx 31x, xxxxx xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx pod xxxxx x. 24 x 25 xxxxx:

„§31x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx x drážního xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx.&xxxx;

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24) ,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokorychlostní dopravu,

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx doprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxx, xxxx

5. xxxxxxxx posun,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. úsek xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx provozu, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a množství xxxxxxxxxxxxxx nákladu xx xxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx25) .

(3) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx praktická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24) .

(4) Xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx dopravce x xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24) . Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx žádosti, umožní xxxxxxx zaměstnanci Agentury Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx pozemky a xx dalších prostor, xxx vlastní xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxx, a poskytne xx další potřebnou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx24) x xxxxx x druhu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání osvědčení xxxxxxxx lze xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Odvolací xxxxx xxxx 1 xxxxx. Xxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxx doručení xxxxxxxxx x xxxx-xx pro xx důvody, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx vydá. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx důvody pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x téže lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xx svým stanoviskem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;

§31x

Xxxxx druhu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx provozu x změna xxxxx x osvědčení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x podstatnou změnu.

(2) Xxxxx-xx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx v xxx xxxxxxxx rozsahu, xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx-xx tomu xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, vydal-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx, vydala-li osvědčení xxxxxxxx xxxx hodlá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24). X xxxxxxx xx xxxxxxx doklady xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24). Je-li xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxx, umožní xxxxxxx zaměstnanci Agentury Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx vozidel, xx pozemky a xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxx, x poskytne xx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx změna druhu xxxx rozsahu xxxxxxx

x) je xxxxxxxxx x xx xxxxxx x této změně xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům24), xxxx nové osvědčení xxxxxxxx,

x) je podstatná x xx xxxxxx x této xxxxx xxxxxx splněny podmínky xxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24), xxxxxx o vydání xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, prohlásí xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx zastaví.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24), vydá nové xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 se nelze xxxxxxx a xxxxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxx správní xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, odevzdá dopravce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.&xxxx; &xxxx; &xxxx;&xxxx;

(8) Dopravce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí změnu xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx&xxxx;xxx, xxx x xx xxxxx, x zároveň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx údaje o xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx úřad vydá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx údaji x x dobou xxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxx původního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx.

§31c

Omezení x xxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx být xxxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx k xxxx přiměřenou lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Přestal-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání osvědčení xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24), xxxxxx xxxxxxx úřad

a) xxxxx povahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx dopravce, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Agenturu Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx dopravce.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx změněnými údaji x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 15 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatky závažně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx může xx doby odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní dopravy xxxx xxxxxx druh, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. X xxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx informuje Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, vydala-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx úřad x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 2 xxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/763 ze xxx 9. xxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/798 a kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 653/2007

25)&xxxx;Xxxxxxxx Komise (EU) x. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, kterým se x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx prohlašují xxxxxx xxxxxxxxx podpory xx slučitelné x xxxxxxxx trhem, x xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

24. X §33 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „, xxxxxx údaje, xxx jde x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacího systému“.

25. X §34x xxxx. 1 až 4 xx slovo „vyváženosti“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxxx15)“.

Xxxxxxxx xxx čarou č. 15 zní:

„15) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/1795 ze xxx 20. listopadu 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/34/EU.“.

26. §34h xx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x xxxxxxx.

27. X §35 xxxx. 1 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xx x).

28. V §35 xxxx. 2 xxxxxxx f) xxx:

„x) xxxxxxxx, xxx jím xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21) zohledňoval xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,“.

XXXXX: 32016L0798

29. X §35 odst. 2 xx xx xxxxxxx f) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) xx x), xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 26 xxxxx:

„x) přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx22),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dopravy x xxx jsou zahrnuty x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti21),

1. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizik xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx společnou bezpečnostní xxxxxx xxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxx22) x

3. xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dráhy, drážního xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx oznámily xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxx usměrnění tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sledovat xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx společnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx používanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx23), xxx byla opatření xxxxx xxxxxxx h) xxxx 2 přijata,

j) xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x toto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidel xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx dopravce uvede xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx informace o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxxx nákladu xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxxxxxx xxx údržbu xxxxxxxx xxxxxxx podle technické xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ), xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo doposud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

26) Xxxxxxxx Komise (XX) x. 321/2013 xx xxx 13. března 2013 x technické xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx vozy“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2006/861/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 1302/2014 xx dne 18. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla – xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx písmena g) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x o).

CELEX: 32016L0798

30. X § 35 se na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx p), které xxx:

„x) zajistit, xxx xxxxxxxxxx po 

1. zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx x prohlášení o xxxxx oznámeny xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx drážního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strojvedoucího x evropské číslo xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strojvedoucím xx xxxxxx dráze xxxx xxxxxx provozovateli x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.“.

31. X § 35 xxxx. 3, § 53x xxxx. 3 x 7, § 53x xxxx. 3 xxxx. x) x x § 53x xxxx. 5 se xxxxx „Evropské železniční xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx“.

32. X § 35 xxxx. 4 xx xxxxx „, xxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxx druhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností“ xxxxxxx.

33. X § 35 xxxx. 5 xx xxxx „§ 35 odst. 2 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 2 xxxx. x)“.

34. V § 36 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx f) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxx xxxxx nehody xx dráze celostátní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc osobám x újmou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx x železniční xxxxxxxx17) x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx x osobám xxx xxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

XXXXX: 32016L0798

35. § 43 xx 43b včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou č. 27 xx 29 xxxxx:

„§43

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vozidlo,

a) x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel20),

c) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a x údaji xxxxxxxxxx x registru xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx27) x

x) x xxxxx je x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vozidlem xxxx xxxxxxx provedeno xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx trh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x

x) zahrnuje-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxx vozidlu xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxx28).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla přiděleným xxxxxxxxx číslem vozidla xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx specifikace xxxxxxxx xxxxxxx28).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxx provoz xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx x xx dopravce xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxx.

§43x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel jsou xxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifikace xxxxxxxx xxxxxxx28).

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx28) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx těchto údajů x xxxxxxxxx registru xxxxxxx20),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům jiných xxxxxxxxx států,

c) na xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x

x) xx žádost xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx drážních vozidel, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx.

§43x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx systémem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vozidel29),

b) xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x

x) která xx xxxxxxx x xxxxxxxx drážních xxxxxxx.

(2) Xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx věcí nebo xxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx provozující xxxx xxxxxxx,

1. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx29) dokládá osvědčení xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx orgánem pověřenou xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx, xxx xxxx drážním xxxxxxxx úřadem, orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxx.

(4) Xxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx29). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xx přikládané, postup x řízení o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx subjekty odpovědné xx údržbu vozidel29). Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx29) x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zajišťuje xxxx xxxxxxxxxx. Systém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x usměrňování xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dohledu nad xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x dokumentací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx subsystém xxxxxxxx vozidla26), technickými xxxxxxxxxxxxx pro interoperabilitu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx bezpečnostní metodu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx22) a

f) xxxxxxxxx smluvních ujednání x osobami xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxx drážního xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxxx analýzy, hodnocení x usměrňování xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní metodu xxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxx22).

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x).

27) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2019/777 xx dne 16. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx registru železniční xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/880/XX.

28) Rozhodnutí Xxxxxx 2007/756/XX xx xxx 9. xxxxxxxxx 2007, xxxxxx se přijímá xxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 4 a 5 směrnic 96/48/XX x 2001/16/ES, x xxxxxxx znění.

Prováděcí rozhodnutí Xxxxxx (EU) 2018/1614.

29) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/779 xx xxx 16. xxxxxx 2019, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxx xx údržbu xxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/798 x zrušuje nařízení Xxxxxx (XX) č. 445/2011.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7g se xxxxxxx.

XXXXX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

36. X §43 xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx:

„(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) k němuž xxxx vydáno xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx20),

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx obsaženými x registru xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx specifikace registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx27) x

x) x xxxxx xx x případě xxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxx vozidlem xxxx xxxxxxx provedeno bezpečně x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx a systémem xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx správní xxxx zapíše drážní xxxxxxx xx žádost xxxx držitele do xxxxxxxxxx registru xxxxxxx,

x) xxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxx vydáno povolení x jeho xxxxxxx xx xxx drážním xxxxxxxx úřadem xxxx Xxxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx provozu xxxxx §31x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx jakoukoliv xxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx registru vozidel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx28).“.

XXXXX: 32016L0797

37.&xxxx;§43x se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

CELEX: 32016L0797

38. X §43b odstavec 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,&xxxx;

x) xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxx xx údržbu vozidel29)

b) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx x) x

x) která je xxxxxxx x evropském xxxxxxxx xxxxxxx20).“.

XXXXX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

39. Za § 43x xx xxxxxxxx xxxx § 43x xx 43x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§43x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx provozovat pouze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x němuž xxxx xxxxxxxxxxx typové xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx vozidlo

1. xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

2. xxxxxx x rychlostí xxx 160 km/h x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx speciální xxxx na xxxxxx, xxxxx

3. xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) které xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schválenému xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx úřad na xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxx XX xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokládající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kolejová xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx a ochranu xxxxxxxxx prostředí.

(4) X xxxxxxx o schválení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx certifikát xxxxxxxxxxx splnění požadavků xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxx,

x) xxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení x

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) K žádosti x vydání průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) typové xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozuschopnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žadatel.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx regionální

(1) Xxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx provozováno xx dráze xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx. Drážní xxxxxxx xxxx schválí změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x po jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx žadatel.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx konstrukce xxxxxxxx vozidla, x xxxxx xxx vydán xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx tuto xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsah x způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx změněna, xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43x xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx,

x) xx-xx to xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx drážního xxxxxxx x

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dotčené xxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx, xxxx xx povoluje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxx xxxx trvání x podmínky jeho xxxxxxxxx zajišťující bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx drážním xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx byla ukončena xxxx více xxx 40 xxxx x xxxxx vnější xxxxxx x xxxxxxx uspořádání xxxx uchovávány x xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx původní technické xxxxxxxxxxx.

(2) Historické drážní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) x §43 c xxxx. 1.

(3) Pro xxxxxx xxxx modernizaci historického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, rozšíření xxxxxxx jeho provozu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx §49x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od schváleného xxxx xxxxxxx, xxx xxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §43d obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxx být provozováno xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, místní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx volnočasových xxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

40. X §44 se na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx „; to neplatí xxx vozidla, k xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxx“.

41. X §44 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

42. X §45 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

43. X části xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx vkládá xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xxx:

„XXXXX TŘETÍ

ŠKOLENÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX DRÁHY XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX TÉTODRÁZE

§46x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxx vlaku x xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxxxxxxx xxxx na bezpečnost xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21), xxxxxxxxxxx školení x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Školení xxxx xxx zaměřeno xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, systému xxxxxx x xxxxxxxxxxx30), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx specifikací xxx interoperabilitu, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dopravce anebo xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx drážní správní xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxx plán xxx xxxxxxxxx teoretické i xxxxxxxxx části xxxxxxx, xx kterém vymezí xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho kontroly, x

x) xx smluvně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxx 5 xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Drážní xxxxxxx xxxx xxxxxx akreditaci, xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx školení, xxxx b) nezajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx osobami xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(6) Xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(7) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx je xxxxxxx, osvědčení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2016/919 xx xxx 27. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxx specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xx subsystémů „Xxxxxx x xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, v xxxxxxx znění.“.

CELEX: 32016L0798

44. X § 47 xxxx. 3 se xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xx prvkem xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx o shodě xxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxx bylo xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0797

45. V §47 xxxx. 5 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

46. X §47 xxxxxxxx 6 xxx:

„(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x které xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx, výrobu x xxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to neplatí, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nebo subsystémem, x xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

47. X §48 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx „; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, které je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, k xxxxx bylo vydáno XX xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx použití, xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx o ověření“.

CELEX: 32016L0797

48. X §49 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vozidle, xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředí“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxxxxx vozidle, xxxxx xxxx životním xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 000 000 XXX “.

XXXXX: 32016L0798

49. X §49 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx „a xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxxx o xxxxx oznámených údajů xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nezahrnutých, x xxxxxxxx xxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

50. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 31 xx 40 xxx:

„ČÁST XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, DRAHREGIONÁLNÍCH, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX ČLENSKÝCH XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX

§49x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx objedná xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subsystému,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, aby v xxxxxxx xxxxx pověření xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxx xxxxx subsystému xxxx xxxx xxxxx představující xxxxx obsahu technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx, byla-li vypracována, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonnost,

f) stažením x oběhu xxxxxxxx, xxxxx cílem je xxxxxxxxx prvku interoperability xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx již xxxxx xxxxxxxxx uživateli, osobě, xxxxx xxxxx interoperability xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stažením x xxxx opatření, xxxxx cílem xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vozidlo, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx x

x) základním požadavkem xxxxxxxxx xx prvek xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo ochrany xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(3) Členění a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vozidel, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xx trh

(1) Xx xxx xxx být xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx interoperability, který xxxxxxx xxxxxxxx požadavky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx prokazuje XX xxxxxxxxxxx o shodě xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x komunikačních technologií31), xxxxxxxxx technickém posouzení32) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx normalizační xxxxxxxxxx33) x

x) bylo x prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a).

(2) Splňuje-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x harmonizovaných xxxxxxx34) nebo jejich xxxxxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx týkají.

(3) Xxxxxxx-xx xxx x xxxxx interoperability xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx oznámený xxxxxxx xxxxx §49x, x xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Splňuje-li xxxxx interoperability xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX certifikát podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx35).

(4) Xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie35) x xxxxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X ES prohlášení x shodě nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 4 xxxx xxxxxx osoba, xxxxx

x) uvádí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx-xx již xxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) vyrábí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, umožňuje-li xx tato technická xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx řádně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx x souladu x XX xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro použití, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§49c

Nedodržení xxxxxxxxx u xxxxx interoperability

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad, xx XX xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §49x xxxx. 1 xxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx interoperability xx xxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Má-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zjistí-li, xx prvek interoperability xxx xxxxxxx xx xxx, k xxxxx xxxx vypracováno ES xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx základní xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx ochranného xxxxxxxx x xxxxxx zákazu xxxxxx xxxxx interoperability xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx x trhu nebo xxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Agenturu Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxx státy. Pominou-li xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, drážní xxxxxxx úřad rozhodne x jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49d

Uvedení subsystému xxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xx provozu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vydá namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx průkaz, umožňuje-li xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx drážních xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xx návrh, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx subsystému traťové xxxxxx a zabezpečení, x xxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx

x) XX xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, do xxx xx xxx xxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx27),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx právním předpisem,

d) xxxxxxxxxx Agentury Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlakový xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo globální xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx systém řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx“), je-li xxxxx systém xxxxxxx xx subsystému traťové xxxxxx a xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie o Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice36), xxxxx-xx xx vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(3) Drážní xxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx žádost netrpí xxxxxx xxxx jej xxxxx k jejímu xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Lhůta xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti dráhy xxxx 4 xxxxxx.

(4) X xxxxxxx obsaženém x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxxxx xxx učinit, od xxxxxxx dne xx xxxx xxxxx počítá, xxxxx xxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§49e

Schválení xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx před

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo

b) jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx36). X žádosti se xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx traťového xxxxxx x zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, bylo-li xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx,

x) ES certifikát xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx, a

f) prohlášení x xxxxxxx subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx-xx vydáno.

(3) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx doručení xxxxxx rozhodnutí xxxxx Xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx žádost x jeho xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx ke změně xxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx tohoto systému, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx o Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx36); xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§49f

Obnova x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxxxx nebo modernizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx subsystém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu,

b) xxxxxxxx spojené se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subsystému mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho bezpečnosti,

c) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx správní xxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx vyrozumí žadatele x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jej xxxxx x xxxxxx doplnění x stanoví xx x tomu přiměřenou xxxxx.

(3) Xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx od zahájení xxxxxx. Xxxxxx správní xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx, xxx obnova xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxx způsobilosti xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat x nelze xx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx, xxxx xx xxxxxx nový průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx obnovy nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx §49x odst. 2. K xxxxxxx xx xxxxxxx doklady xxxxx §49x xxxx. 2.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xx 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx obsaženém x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx námitky, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx lhůta xxxxxx, který správní xxxxx x nich xxxxxxxxx a x xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx.

§49g

Námitky xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy

(1) Proti xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49x xxxx §49f xxxx. 4 xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx je xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx. Xxxxxxx může proti xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřují, x jakém rozsahu xxx žadatel xxxxxx x v xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesprávnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx- xx x námitkách xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx se rozhodnutí xxxxxx, platí, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x podání xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nesprávného poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx opravného xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno, nejpozději xxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. V důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx jiné xxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zamítne.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správní úřad, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx. Drážní správní xxxx přezkoumá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předcházelo, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí přezkoumává xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z podaných xxxxxxx. K xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxx mít důvodně xx to, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x průběhu xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx- xx ten, xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v prvním xxxxxx určitý úkon, xxxx být xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xx 2 xxxxxx xxx dne jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí, námitky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dojde-li xxxxxx xxxxxxx úřad x závěru, xx xxxxxxxxx napadené rozhodnutí xx x rozporu x právními xxxxxxxx xxxx je nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky, xxxx

x) změní, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx, xxx námitky xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx x xx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxx. Xxxx následujícím xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx o námitkách. Xxxx-xx žadatel xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx podat xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(10) Není-li x odstavcích 1 xx 9 xxxxxxxxx xxxxx, použijí se x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X až XX, XX x XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§49h

Vztah xxxx uváděného xxxxxxxxxx tvořícího dráhu xxxxxxxxxx xxxx regionální, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatele xxxxx

(1) V řízení x vydání průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49x xxxx §49f xxxxxx správní xxxx xxxxxx posoudí, zda xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x subsystému xxxxxxxxxxxxxx, subsystému xxxxxxx xxxx subsystému traťové xxxxxx a zabezpečení xxxx uváděnému xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx k jeho xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečné provozování xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxx xxx, xxxxx provozovateli xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel dráhy x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správní xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx provedenou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování dráhy xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx nebo podle xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx omezení xxxxxxxxx provozovat xxxxx x pro odevzdání xxxxxxxxx se §19b xxxx. 3 použije xxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxx uloženo xxxxxxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jímž xxxx omezeno nebo xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49i

Uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx

Xx trh xxx xxx uveden xxxxx xxxxxx subsystém kolejová xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx požadavky kladené xx xxxx návrh, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49j

Uvedení drážního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální na xxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx na xxx, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx úřadem nebo Xxxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx železničních xxxxxxx a typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx37). Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, vydá xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx žádost, x xxx xxxx xxxxxxxxx prohlášení x xxxxx s tímto xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x shodě s xxxxxxxxx typem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) bylo x drážního vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povoleným xxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx X x X, modulů X x F xxxx xxxxxx H1 podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx38), xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla na xxx, xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxx xxxxxxx xxxxxx provozu xxxxx §31x xxxx. 2 xxxx. c) xx vztahu x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Prohlášení x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35).

(5) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo řady xxxxxxx xx trh x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice. Má-li xxx xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice.

(6) Xxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx povolení k xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx xxxx vozidel xx xxx nebo x xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xx přikládané, xxxxxx x řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx o xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx37).

(7) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na trh xxxx x vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx podat u xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 měsíc. Xxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, je xx xxxxxxx podaného xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx- li xxx xx důvody, napadené xxxxxxxxxx zruší x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řady xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální

(1) Xxxxxx správní úřad xx žádost povolí xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxxx vydáno povolení x xxxxxxx xx xxx, nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxx a drážní xxxxxxx a xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) ES xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx palubní xxxxxx x zabezpečení, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx vozidlo tvořeno, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx s dráhou xxxxxxxxxx xxxx regionální, xx xxx xx xxx provozováno, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnou xxxxxxxxxxxx metodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x provozovatel dotčené xxxxx.

(3) X rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provoz, stanoví xxxxxx správní xxxx xxxx xxxx trvání x podmínky jeho xxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx dopravy. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou součinnost xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx železničních vozidel37).

§49l

Obnova a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného na xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povolení x xxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jimi xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx xx xxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx původní xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx parametru xxxxxxxxxx xxxxx specifikací, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx původní povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx.

(2) Držitel drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, držitel xxxxxxxx x jeho uvedení xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx osoba jimi xxxxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxx provozu xxxxx §31x xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxx k drážnímu xxxxxxx, x xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx trh nebo xxxxxxxx xxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx provozováno xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx držitel xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx jím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx vozidla. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx již xxxxx vydat nové xxxxxxxx k uvedení xxxxxxx xx trh. Xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Postup xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh nebo xxxxxxxx typu vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x ní xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx vozidla a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel a xxxx železničních xxxxxxx37).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx držitel původního xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx správnímu úřadu xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal. Odvolací xxxxx činí 1 xxxxx. Drážní správní xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxx doručení přezkoumá x xxxx-xx xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na trh xxxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx odvolat. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§49m

Nedodržení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze celostátní xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxx, xx xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxx, informuje x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice, xxxxxx xxxxxxx úřad x orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx podílel na xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx dozoru, xx xxxxxx xxxxxxx provozované xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx, nebo xxxx xxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx uvedení xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx a xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx téhož typu xx trh.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx nevedla-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je-li xxx xxxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování drážního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydal, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomuto typu xx xxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydal, xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, nesplňovalo-li xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxx, který xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx odvolat x xxxxx xx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení.

(6) X xxxxxxx obsaženém x xxxxxxxxxx o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx vozidla xx xxx nebo povolení xxxx xxxxxxx xx xxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx lhůtě xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx správní xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podávají.

(7) Bylo-li xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx drážní vozidlo xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomuto xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x něj xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx, který xxxxxxxx xxxx zrušil, následně xxxxxxxxx xxxx dopravcům xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavců 2 xx 4.

§49x

Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x změně nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx drážního vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx nelze odvolat x xxxxx je xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx obsahovat xxxx x xxx, proti xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxx xxxxxxx napadá x x xxx xx spatřován xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Není - li x xxxxxxxxx uvedeno, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx činí 1 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx poté, xx xxxx rozhodnutí xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx odkladného účinku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, vykonatelnost, ani xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxx.

(5) X námitkách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, xx mohly xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. X xxxxx skutečnostem x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jde-li x takové skutečnosti xxxx xxxxxx, které xxx, kdo námitky xxxxxx, nemohl xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx- li xxx, xxx námitky xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx doručení. Neshledá-li xxxxx pro zrušení xxxxxxxxxx, xxxxxxx zamítne x napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rozporu s xxxxxxxx předpisy xxxx xx xxxxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx zruší a

a) xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xx splněny xxxxxxxx, xxxx

x) řízení xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx po xxxxxx námitek nastala xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx.

(8) Pokud xxx, xxx námitky xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená do xxxxx, a vyrozumí x xx toho, xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx následujícím xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí právní xxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxx nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx podané xxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx podat námitky x xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx I xx IV, XX x VII xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, subsystémem xxxxxxx xxxxxx a zabezpečení, xxxxxxxxxxx kolejová xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zabezpečení xx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se použije

1. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající základním xxxxxxxxxx,

3. xx zvláštním xxxxxxx vymezeném v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx,

4. v xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxxx neuplatnění technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3,

5. x xxxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x

6. v xxxxxxx dočasné x xxxxxxxx nutnosti xxxxxxx xxxxxxxx navazujícího na xxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxx u subsystému xxxxxxxxx XX ověření, xxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x).

(2) Splňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x harmonizovaných normách34) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx základní požadavky, xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Technická xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dodržena

a) x xxxxxxx, xx xx dni nabytí xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx do xxxxxx fáze, x xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho zamýšlené xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxx xxx probíhajícího xxxxxx smlouvy,

b) x xxxxxxx xxxxxx, modernizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu ekonomicky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx technickou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel, xxxx

x) xx xxxx, xx kterou tomu xxxxx ekonomické xxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obnovením xxxxxxx xx xxxxx xx živelní xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx dodržena x důvodu uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx vstupu xxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx seznam dotčených xxxxxx oznámí Xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu dodržena x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx, výrobce xxxx jejich zplnomocněný xxxxxxxx drážnímu správnímu xxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx39). Drážní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodne-li Xxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu xxxx xxx dodržena, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která mu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx dodržena.

(6) Byl-li xxxxxxxxx uveden xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, mohou x něm být xxxxxxx xxxxxxxx díly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §49x odst. 1.

(7) Xxxxxxxxx, výrobce xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35) x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterou xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. ES prohlášení x xxxxxxx x x němu přiložená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx o to xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, zašle xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

(8) Xxxxxxxx-xx xx příslušný xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie35), zadavatel, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx vypracované XX xxxxxxxxxx x ověření.

(9) Xxxxx technické dokumentace xxxxxxxxxx k ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Technické xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vozidla na xxxx provozovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxx ES xxxxxxx

(1) XX xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zadavatelem, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49x, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo

b) určený xxxxxxx podle §49x, xxx-xx o ověření xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx návrhu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rovněž xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx drážním xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx dráze, xx nichž xx xxx začleněn.

(3) Xxxx-xx XX xxxxxxxx zjištěno, xx subsystém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx specifikaci pro xxxxxxxxxxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie35), xxxx

x) xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx,

1. xxxx určený xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx35), xxxx

2. zahrne xxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxxxxxx posouzení do XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxx-xx o to xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx oznámený xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx XX ověření omezené xx fázi xxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx35). Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x požádá-li o xx zadavatel, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx XX xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subsystémů.

(5) XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx v úředním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;

(6) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie35), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx.

(7) Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ES xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49q

Nedodržení požadavků u xxxxxxxxxx

(1) Má-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že k xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx x §49x, může xxxxxx zadavateli, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx subsystému xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jeho stažení x trhu nebo xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx uložení ochranného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx zrušení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvolat x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x osobu xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, lze x xx xxxxxxxxxxxx, xx tyto požadavky xxxx splňovat trvale x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx oznámený xxxxxxx xxxxxx, a způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oznámení se xxxxxxx §18 xxxx. 2, §19, §20 x §23 odst. 1 a 2 xxxxxx o posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektům x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX ověřování xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx. X xxxxx účelům využívá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx xxx x postupech, xxxxx využívá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx kontrole xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Posuzování xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx subjekt provádí xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx postup xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx nebo XX xxxxxxxxx subsystému, postup xxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xx použije §24 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx38) xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxx. 1 x 3 xxxxxx o posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx a zamítnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. xxxxxxxx XX certifikátů x xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx,

x) informuje xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jím xxxxxxxx XX certifikátu x

x) xxxxxxxx Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jím xxxxxx XX xxxxxxxxxx.

(3) Oznámený xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx36) xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dosažení technické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx x pokyny, xxxxx jsou výsledkem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx Xxxxxx pro technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví, postup xxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stanovených povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení, xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §21 x §22 xxxxxx o xxxxxxxxxx shody stanovených xxxxxxx38) obdobně.

§49x

Xxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxx xxxxx

1. modulu X1, X2, C1 xxxx X2 xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38), xxxx

2. xxxxxx XX1 xxxx XX2 podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v technických xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu40) x

x) splňuje-li xxxxx xxxxx kritéria xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3 a 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §25 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38) xxxxxxx.

§49v

Použití technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) xx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx §49x xx 49u xxxx xxxxxx xxxx ustanovení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, lze o xx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řádného xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přílohy x xxxxxxx, požadavky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx postup x xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. 2, §19 xxxx. 1 x 2 a §23 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x posuzování shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxxx.

(3) Xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx, pozastavení, omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxx určeného xxxxxxxx xx xxxxxxx §24 xxxx. 2 xx 5 a §26 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx výrobků38) xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx určeným xxxxxxxxx xx použije §25 xxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxxx.

(5) Xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx o zamítnutí xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxx x x pozastavení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx pro xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx určeného xxxxxxxx xxxxxx, pokud určený xxxxxxx

x) x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx závažně xxxxxxxxx povinnosti.

(7) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Odkazuje-li xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

31) Čl. 13 x 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 1025/2012 xx xxx 25. října 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX a 93/15/EHS x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/ES, 2007/23/XX, 2009/23/XX a 2009/105/XX, x xxxxxx xx xxxx rozhodnutí Xxxx 87/95/XXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 1673/2006/XX, x platném xxxxx.

32) Xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 305/2011 xx xxx 9. března 2011, xxxxxx se xxxxxxx harmonizované podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX, x platném xxxxx.

33) Xx. 2 xxx 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1025/2012, x xxxxxxx znění.

34) Xx. 2 xxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1025/2012, v xxxxxxx xxxxx.

35) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/250 xx xxx 12. února 2019 x vzorech XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x subsystémy, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx typem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX ověřování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 201/2011.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/796 xx xxx 11. května 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 881/2004.

37) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/545 xx dne 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797.

38) Xxxxx x. 90/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx jejich xxxxxxxx xx trh, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/424 ze xxx 19. března 2020 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx se směrnicí (XX) 2016/797.

40) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/713/XX xx xxx 9. listopadu 2010 x modulech xxx xxxxxxx posuzování xxxxx, vhodnosti xxx xxxxxxx x ES xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacích xxx xxxxxxxxxxxxxxxx přijatých na xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2008/57/XX.“.

Xxxxxxxx pod čarou x. 7x, 8x, 8x x 8c xx zrušují.

CELEX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

51. X §50 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:

„b) xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dráhy, xxxx byl vydán xxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx zařízení,“.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x).

52. X §50 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx k) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx x).

53. X §50 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4,

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x) xxxx x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2 xxxx 3.“.

54. X §51 xxxx. 1 se za xxxxxxx c) xxxxxx xxxx písmeno d), xxxxx zní:

„d) jako xxxxxxxxx v rozporu x §7 xxxx. 2 xxxxxx zkušební xxxxxx xxxxx, aniž xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

55. X §51 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx l) a x).

56. X §51 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx“ zrušuje.

57. X §51 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x), která xxxxx:

„x) xxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx systém údržby xxxxx §43x xxxx. 5 nebo nezajistí xxxx xxxxxxxxxx,

2. nesplňuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx udělování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx údržbu xxxxxxx29), nebo

3. v xxxxxxx s §43x xxxx. 6 nepředloží Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx x §43x xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §49b xxxx. 1 xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nesplňující xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v rozporu x §49b xxxx. 1 nebo 4,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx interoperability na xxx xxxxxxx podle §49x xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxx §49x xxxx. 2 xxxx §49x odst. 2,

x) x rozporu x §49x xxxxx xx xxx subsystém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky,

s) x xxxxxxx s §49x xxxx. 1 xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx povolení x xxxx xxxxxxx xx xxx nebo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení x xxxxx s xxxxxxxxx typem vozidla x xxxxxxx x §49x xxxx. 2 xxxx 4,

x) xxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povolení k xxxx uvedení xx xxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. obnoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx povolení, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx podle §49x xxxx. 1,

2. v xxxxxxx x §49l xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx bez nového xxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxx x §49l xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx se zákazem xxxxx §49x odst. 3 písm. x) xxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x ověření x rozporu x §49x xxxx. 1 xxxx 7,

2. xxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx §49x xxxx. 4,

3. x rozporu x §49o xxxx. 7 xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x ověření xxxx x němu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ES xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xx nezašle xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

4. x rozporu x §49o xxxx. 8 xxxxxxxxxxx nové xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XX prohlášení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. v xxxxxxx x §49x xxxx. 6 nezajistí xxxxxxxxx ES xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

6. v xxxxxxx x §49x xxxx. 1 xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxx XX certifikát x xxxxxxx x §49x xxxx. 3 xxxx §49p xxxx. 3, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §49x,

x) jako xxxxxx subjekt

1. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §49x xxxx. 3, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §49x xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §49x xxxx. 5, nebo“.

Dosavadní xxxxxxx m) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXXX: 32016L0798

58. V §51 xxxx. 4 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

59. X §51 odst. 4 písmeno w) xxx:

„x) x rozporu x §43x xxxx. 4 neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zkušebního provozu.“.

60. X §51 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova „osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx “.

XXXXX: 32016L0798

61. X §51 xxxx. 5 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) x c), xxxxx znějí:

„b) x xxxxxxx x §19x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §19x xxxx. 3 xxxx §49h odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d) xx x).

62. V §51 xxxx. 5 xx xx písmeno x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx, xxx xxx zavedený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nezajistí xxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 2 písm. x), f) nebo x) nepřijme xxxxxxxxx xxxxxxxx, nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xxxxxxx činnost může xxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx dopravy, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 odst. 2 písm. h) xxxxxxxxxx Agentuře Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přispět k xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

XXXXX: 32016L0798

63. X §51 xxxx. 5 xxxx. x) xx text „§22 odst. 2 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§22 xxxx. 2 xxxx. j)“.

64. X §51 odst. 5 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxx nezpřístupní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxx neuchová,“.

Dosavadní písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

65. V §51 xxxx. 5 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

66. X §51 odst. 5 xxxx. x) se xxxxx „nebo“ xxxxxxx.

67. X §51 xxxx. 5 se za xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena o) xx x), která xxxxx:

„x) v rozporu x §43 odst. 6 xxxxxxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxx dráze,

p) x xxxxxxx x §49x xxxx. 1 xxxxx xx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx subsystém traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx x xxxxxxx x ním,

q) x xxxxxxx x §49x xxxx. 5 xxxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §49x xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §49x xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 4,

u) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx27) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx o) se xxxxxxxx jako písmeno x).

XXXXX: 32016L0798

68. X §51 odst. 7 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

„x) xxx provozování xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx absolvovali xxxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §47 odst. 6 xxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx vydán xxxxxx způsobilosti nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx h).

CELEX: 32016L0798

69. V §51 xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

70. X §51 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxx.

71. X §51 xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxxxx h) xxxxx nahrazuje xxxxxx „, nebo“ a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dopravu xx xxxx dráze x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provoz x řízení dopravy, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx .

41) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/773 ze xxx 16. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx "xxxxxx x řízení dopravy" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx&xxxx;x x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2012/757/EU. 

Nařízení Xxxxxx (EU) x. 454/2011 xx xxx 5. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu týkající xx xxxxxxxxxx "využití telematiky x osobní dopravě" xxxxxxxxxxxxxxx železničního systému, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1305/2014 xx xxx 11. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx specifikaci pro interoperabilitu xxxxxxxxxx "Využití xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě" xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx&xxxx;xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 62/2006, x xxxxxxx xxxxx.“.

72. X § 51 odstavec 10 xxx:

„(10) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx&xxxx;

x) 10 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. l), 

b) 100 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),&xxxx;

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 xxxx xxxx. u) xxxx 3,&xxxx;xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx t), 

d) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), j), x), x), x), xxxx. x) bodu 1 xxxx 2, xxxx. x), x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx. a), x), x), x), x), x), s), x), x) nebo x), xxxxxxxx&xxxx;5 písm. x), x), x), i), x), k), l), x), x), x), x) xxxx v), xxxxxxxx 6, xxxxxxxx 7 xxxx. a), x) nebo i), xxxxxxxx 8 xxxx 9, xxxx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), x), x), x), xxxx. x)xxxx 1 xxxx 2, xxxx. o), x), x), s) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), j), k), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. c), x), x), x), x)&xxxx;xxxx x).“.

73. X § 51 odst. 11 xx xxxxx „x), x), x), h) xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „a), e), x), x) xxxx x)“.

74. X § 52 xxxx. 1 xx písmeno d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx j) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až i).

75. X §52 xxxx. 1 xxxx. d) xx text „§35 xxxx. 1 písm. x)“ nahrazuje xxxxxx „§35 xxxx. 1 xxxx. x)“.

76. X §52 odst. 1 xxxx. e) xx xxxx „§35 xxxx. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx textem „§35 xxxx. 1 písm. x)“.

77. X §52 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „§35 odst. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§35 xxxx. 1 písm. x)“.

78. X §52 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) xx i), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43c xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §43d xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxx byla provedena xxxxx konstrukce představující xxxxxxxxxx odchylku od xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §43x xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xx xxxxx celostátní, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové xxxxx xx vlečce x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx volnočasových xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

79. X §52 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

80. X §52 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

„x) v xxxxxxx s §31x xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx,“.

81. X §52 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x), xxxxx znějí:

„c) x xxxxxxx x §31x xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu,

d) x xxxxxxx s §31x xxxx. 3 neodevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy uložený xxxxxxxxxxx vydaným podle §31x odst. 4 xxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

XXXXX: 32016L0798

82. X §52 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx „nebo“ xxxxxxx.

83. X §52 xxxx. 2 se xx xxxxxxx h) vkládají xxxx písmena x) xx n), xxxxx xxxxx:

„x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nezajistí jeho xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §35 odst. 2 písm. g), x) xxxx i) xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx na bezpečnost xxxxxxxxxxx dráhy nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx byla xxxx opatření xxxxxxx,

x) x rozporu x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx usměrnění xxxxxxxxxxxxxx rizika nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx drážní dopravy xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o technickém x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nákladu xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x),“.

Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx písmeno o).

CELEX: 32016L0798

84. V §52 xxxx. 2 písm. x) xx text „§35 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxxxxx xxxxxx „§35 xxxx. 2 xxxx. x)“.

85. X §52 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x),

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §43 odst. 1 xxxx §43x xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §43x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49x xxxx. 1, xxxx

x) provozuje xxxxxx vozidlo v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 3 xxxx. x).“.

86. V §52 odst. 3 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx těmto xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. g),“.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx g).

CELEX: 32016L0798

87. X §52 xxxx. 3 písm. c) xx xxxx „§36 xxxx. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§36 xxxx. 1 xxxx. h)“.

88. V §52 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx „§36 odst. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx textem „§36 xxxx. 1 xxxx. x)“.

89. V §52 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx „§36 xxxx. 1 xxxx. i)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§36 xxxx. 1 xxxx. x)“.

90. X §52 odst. 6 xxxx. g) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx propojenosti“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx“.

91. X §52 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který zní:

„(7) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §43 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §43 xxxx. 5 nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslem xxxxxxx, nebo

c) nezajistí, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx drážního vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43x xxxx. 1.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 15.

XXXXX: 32016L0798

92. X §52 xxxx. 7 xxxxxxx a) xxx:

„x) x rozporu x §43 odst. 3 neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx,“.

93. X §52 xxxxxxxx 14 xxx:

„(14) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx n) nebo xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), odstavce 2 xxxx. f), x), x), x), x), x), x), r) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6, xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxxxx 8 xxxx 9, xxxxxxxx 10 xxxx. a), x), x), e), x), x), h) xxxx x) nebo xxxxxxxx 11, 12 nebo 13,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), c), x), x), f), x), x), k) xxxx x), odstavce 2 xxxx. a), x), x), q), s) xxxx u), xxxxxxxx 3 písm. f), xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 10 písm. x).“.

94. X §52 odst. 15 xx xxxxx „9 xx 12“ xxxxxxxxx xxxxx „10 xx 13“.

95. V §52x odstavce 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. m) x §51 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx inspekce,

b) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), h), k) x x), §51 xxxx. 1 xxxx. x), §51 odst. 4 písm. x), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx xxxxxx, §51 xxxx. 4 písm. x) xx x) x x) xx x), §51 odst. 5 písm. m), x) x x), §51 xxxx. 6, §51 xxxx. 7 xxxx. a), §51 xxxx. 8 x 9 a §52 xxxx. 4, 8 x 9, které xxxxxxxxxx Xxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 6, xxxxxxx-xx xx přestupku provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, xxxxx projednává xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Přestupky xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), x), e), x) x x) může xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.“.

96. X §53b xxxx. 1 se xxxxx „souslednost xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dopravce, Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx členského xxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

97. V §53x odst. 3 xxxx první xx xxxxx „7 xxx“ xxxxxxxxx xxxxx „2 xxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

98. X §53x xxxxxxxx 5 x 6 znějí:

„(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření xx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Agentury Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx organizace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odesílatelů, xxxxx s xxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x osobu xxxxxxx xxxxx nehody Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pokroku x xxxxxxx, jsou-li xx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

99. X §53x xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx“.

100. X §53x xxxx. 2 xx xxxxx „je-li xxxxxxxxxx mimořádné události xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx licence pro xxxxxxxxxxx drážní dopravy xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx-xx xx xxxxxx x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx účastní-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx prováděna x xxxxx xxxxxxxx xxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

101. V §53x xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta „Drážní xxxxxxxx zajistí přizvanému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x informacím xxxxxxxxx xx nehody xxxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

102. X §53x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízením x zajišťovat záznamy x xxxxxx xxxxxxxx, “.

XXXXX: 32016L0798

103. X §53x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou „Xxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx odstranění xxxxxxxx xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

104. X §53x odst. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxx,“ vkládají xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice,“.

CELEX: 32016L0798

105. V §53x xxxx. 1 větě xxxxxx se xxxxx „x dotčeným dopravcem“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx dopravcem x, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, rovněž x xxxxx osobou xxxx xxxxx xxxxxxxx orgánem“.

106. X §53x odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx závěrečnou xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx, xxxxxxxx x každoročně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x šetření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

107. V §53x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta „Závěrečnou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxxx Xxxxxx inspekce xxxxxxxx x zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po dokončení xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

108. X §53x odst. 3 xxxx. i) xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „osobám xxxxxxx“.

109. X §53x xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxxx složce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

110. X §53x xxxx. 4 xx xxxxx textu xxxx první xxxxxxxx xxxxx „; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jednou xxxxx, xx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

111. X §55 xxxx. 2 xx slova „xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „prvky interoperability x subsystémy“.

CELEX: 32016L0798

112. X §55 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 42 xxxxx:

(5) Xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxxxxx x zajištění bezpečnosti xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dopravy xx těchto dráhách. Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cílů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx42). Xxxxx xxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx stanovující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx oznamuje Evropské xxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx drážní správní xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje získané xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxx §22 odst. 2 xxxx. x) xx dobu 3 xxx od jejich xxxxxxx.

(8) Drážní úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xx 30. xxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx ji postoupí Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Obsah xxxxxxx zprávy stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

42) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2012/226/XX xx xxx 23. xxxxx 2012 o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

CELEX: 32016L0798

113. X § 58 xx xx odstavec 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx státu v xxxxxxxxxxx x výkonem státního xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) drážní dopravy xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

CELEX: 32016L0798

114. §65x xxx:

„§65x

Xxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx xxx podat námitky x xxxxx je xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, xxxx vyloučeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx podle §19x xxxx. 1, §19b xxxx. 2, §31x xxxx. 1 x §49x xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

115. V §66 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 odst. 1, §4x xxxx. 3, §5 xxxx. 5, §6 xxxx. 1 x 2, §7 xxxx. 2, §14a xxxx. 3, §19 xxxx. 7, §20 xxxx. 4, §22 xxxx. 5, §23 xxxx. 1 xxxx. x), §23 xxxx. 8, §23d xxxx. 5, §25 xxxx. 6, §27 xxxx. 3, §35 xxxx. 4, §36 odst. 4, §37 odst. 7, §42 xxxx. 3, §43x odst. 8, §43x xxxx. 5, §44 xxxx. 1 a 2, §45 xxxx. 3, §46x odst. 3, §46x odst. 2, §46x xxxx. 5, §46x xxxx. 3, §46x xxxx. 5, §47 xxxx. 2, §48 xxxx. 1, §49 odst. 3 xxxx. x) x x), §49a xxxx. 2 x 3, §49x odst. 9, §49x xxxx. 7, §53x xxxx. 7, §53x xxxx. 6, §53x xxxx. 6, §55 xxxx. 8 x §58 xxxx. 6.“.

116. V §66 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx dobu, xx xxxxxx bylo xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele dráhy xxxxx §19x xxxx 19x xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34h xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Bylo-li vydáno xxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx §31b xxxx 31x zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce.

3. Xx dráze celostátní xxxx xxxxxxxxxx lze xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx §43x zákona č. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozu xx §49x xxxxxx č. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

4. Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx musí ode xxx 16. xxxxxx 2022 zajistit, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se systémem xxxxxx zabezpečovala xxxxx xxxxx §43x odst. 1 xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Školení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x dopravce provozujícího xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx §46x xxxxxx č. 266/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, může xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxx osoba, jíž xxxx akreditace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx udělena xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx §46x xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona x. 367/2019 Xx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Byla-li xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx způsobilost k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx modernizované xxxxx xxxxx §49x odst. 2 xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dráhy celostátní xxxx regionální, aniž xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x) bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx týkajícím xx xxxx zavedení xx subsystému traťové xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo b) xxxx xxxxxxx týkající xx jeho zavedení xx xxxxxxxxxx traťové xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Právnické xxxxx, xxxxx byly přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx podle článku XX bodu 5 xxxxxx x. 367/2019 Xx., xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx součástí x xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XX bodu 6 xxxxxx x. 367/2019 Xx.

11. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32016L0797

CELEX: 32016L0798

CELEX: 32019R0779

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Xx. XXX

Xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx č. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona č. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Xx., zákona x. 297/2008 Sb., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 105/2011 Xx., zákona č. 133/2011 Sb., zákona x. 134/2011 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx č. 249/2011 Xx., xxxxxx č. 255/2011 Xx., zákona x. 262/2011 Sb., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx č. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., zákona x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona x. 257/2013 Xx., xxxxxx č. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., zákona x. 281/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Sb., zákona x. 249/2014 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx., zákona x. 259/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Sb., xxxxxx č. 224/2015 Xx., zákona č. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 148/2016 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 324/2016 Xx., xxxxxx x. 369/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., zákona x. 202/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Sb., xxxxxx x. 206/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., zákona x. 261/2017 Xx., zákona x. 289/2017 Sb., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Sb., xxxxxx x. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 90/2018 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Xx., zákona č. 193/2018 Xx., zákona x. 286/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 135/2019 Sb., xxxxxx x. 176/2019 Sb., xxxxxx x. 209/2019 Xx., zákona č. 255/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., xxxxxx x. 368/2019 Sb., xxxxxx x. 369/2019, xxxxxx x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Sb., xxxxxx x. 117/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx. x xxxxxx x. _/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X položce 58 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx x) se xxxxxxxx jako písmena x) až x).

2. X položce 58 xxxxxxx i) xxx:

„x) Xxxxxx osvědčení provozovatele xxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx, nejde-li o xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; 5 000“.

3. V xxxxxxx 58 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno j), xxxxx xxx:

„x) Vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nejde-li o xxxxx údaje x xxxxxxxxx dopravce x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   Kč  &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;1 500“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx písmena x) x x).

4. X xxxxxxx 58 písm. x) xx slova „x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx drážní xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx regionální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx této xxxxx“.

5. X xxxxxxx 58 xx xxxxxxxx zrušuje.

6. Xxxxxxx 59 včetně xxxxxxxx xxx:

„Xxxxxxx 59

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;30 000

x) Vydání povolení xxxx vozidla pro xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxx přepravu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx a údržbě xxxx&xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx; 15 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx věcí nebo xxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx&xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx;  10 000

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jednotku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, motorový xxx, xxxxxx vůz x xxxxxxxxx nad 160 xx/x, xxxxxxx xxxxx speciální určené xxx xxxxxxxx cestujících, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx;   30 000

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vůz x xxxxxxxxx xx 160 xx/x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x údržbě xxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; Kč    &xxxx; 15 000

x) Xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxx nákladní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx železniční xxxxxxx xxx vlastního xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx;   &xxxx; 10 000

g) Xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vozidel xx xxx, bylo-li vydáno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; Kč  &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;500

x) Xxxxxx povolení x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx-xx vydáno xxxxxxxx xxxx vozidla, xxx xxxxx xxxxxx vozidlo  &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx; 30 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vlastním xxxxxxx xxxxxx x výstavbě, xxxxxxx a xxxxxx xxxx

&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx;15 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx-xx vydáno xxxxxxxx xxxx vozidla, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k výstavbě, xxxxxxx x xxxxxx xxxx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx;10 000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Kč  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; 500

x) Xxxxxx xxxxxxxx x uvedení drážního xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;  Kč  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;5000

x) Schválení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;5000

x) Zápis xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zapsaných xxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; 1 000

x) Xxxxxx osvědčení osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx;     5 000

p) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;Xx&xxxx;     &xxxx;   &xxxx;100

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dráhu nebo xxxxxxxx vlek    &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;1 000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx určená xxxxxxxxx xxxxxxxx jiná xxx xxxxxxx x xxxxxxx x)&xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; 200

x) Xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx provádějících xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; Kč  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx q) nebo x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pouze xxxxxx x v xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 x 37 se xxxxxxx.

7. X xxxxxxx 59x xxxxxxx x) xxx:

„x) Xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxx dopravy  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx;    1 500“.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. XX

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx vlády x. 371/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx x. 289/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády x. 371/2007 Sb.

4. Nařízení xxxxx č. 88/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 133/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provozní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx xxxxx x. 72/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx propojenost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška x. 209/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výfukových plynech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Xx. X

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. X bodů 3, 36, 37, 38 x 92, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 16. června 2024. 

XX.

Xxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;Xxxxxx část

Mezi léty 2013 xx 2016 xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx balíček, xxxxx xxxxx 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx. X xxxxxxxxxxxx rovině xxx konstatovat, xx xxxx předpisy sledují xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx x xx zvýšení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Předmětné xxxxxxxx xxx zařadit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednávání x xxxxxxx obsahu xx xxxx „pilířů“, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tržního. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zaměřen na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx předpisů tzv. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balíčku xxxx xxxxxxxxxxx návrh zákona xxxxxxxxxx (xxxxxxx jako xxxxx č. 367/2019 Xx.), x xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění přiznaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transpoziční xxxxx xx 16. června 2020. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/700 xx xxx 25. xxxxxx 2020, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/797 x (EU) 2016/798, xxxxx xxx x xxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxxx „xxxxx xxxxxx“) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx

- směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/797 xx dne 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx x Evropské unii (xxxx xxx „xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx“) a

- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/798 xx dne 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx“).

Xxx unijní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx převážná xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx předmětem předloženého xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nutno xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x relevantních xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisech Xxxxxxxx xxxx, na xxx xxxxx zákona xx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx těchto předpisů xx obsažena v xxxxxxxx X) této xxxxxxxx zprávy).

S xxxxxxx xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx uvedených předpisů xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx legislativní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx prováděno, x to x xxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vlády xx xxx 2019, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X) Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx současného xxxxx ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x xx vztahu x rovnosti xxxx x žen

Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu ve xxxxxx x směrnici x interoperabilitě

Směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/57/XX xx xxx 17. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx 2008/57/ES“), xxxxx xxxx několikrát xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx uceleněji x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kompatibility xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx, usnadnit, xxxxxxx x xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropského železničního xxxxxxxx x postupného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx tím xxxxxx xxxxxxxx stanoví podmínky xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx trh a xx xxxxxxx, modernizace, xxxxxx, provozování x xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x údržbě xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx se směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx (xxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právem Xxxxxxxx xxxx rozlišovány xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technické a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxx xxxxxxx (xxx příloha XXX xxxxxxx směrnice) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Směrnice x interoperabilitě xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve strukturální xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx rozlišovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dráhu (xx xxxxxx směrnice „xxxxx xxxxxxxx“), x xxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxx. Subsystémy xxxxxxxxx xxxxx jsou xxx subsystém xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx energie a xxxxxxxxx traťové řízení x zabezpečení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zabezpečení.

Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvořícím xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx interoperability x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx subsystému tvořícího xxxxx xx provozu xx splnění základních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx základní xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění stanovených xxxxxxxxxx požadavků prvkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx úprava xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx“) a xx xxxxxxxxxx tvořící xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx součásti xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx (ve smyslu xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx), xx obsažena

- x xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x dráhách“),

- xx xxxxxxxx x. 352/2004 Xx., o xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- v xxxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- v xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx x dráhách xx základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx směřujících x xxxxxxxxx provozní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx interoperability a xxxxxxxxxx, obsažen x xxxxx sedmé (Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x §49a x xxxx. Xxxxx x xxxxxxx x této xxxxx xxxxxxx předně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx součástí evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx stavbě nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx uvedení do xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx konstrukční x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx místě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo modernizované xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx a technický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat drážní xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vozidlem, xxxxx splňuje základní xxxxxxxxx na konstrukční x xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx). Uvedená část xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dále působnost Xxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxx xxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x některé xxxxxxx xxxxxx státního dozoru Xxxxxxx úřadem x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnosti (zákon xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „podmínky“), obsahuje xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx §49x xxxx. 4 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu.

Na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx č. 352/2004 Xx., x xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx registrů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x nich stanovené.

Rámcová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických požadavcích xx výrobky x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x. 22/1997 Xx.“). Xxxxxxx xx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx vlády x. 133/2005 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx součásti xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx a xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

X ohledem xx významné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx. nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX - Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxx výrobky xxxx celek. V xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx zákonné úpravy x podobě zákona x. 90/2016 Xx., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dodávání na xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon o xxxxxxxxxx shody“), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxx jsou xxx x xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx transponována x xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx uvedeno, xx změně úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxx součásti evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/57/ES xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx (sítě, xxxxxxx x xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx schvalování xxxxxx xxxxxxx xx trh xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, postavení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x určených xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, registry xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx typů xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx 2008/57/ES xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx unijní xxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx, xxxx něž xxx xxxxx

- paušální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx transevropského xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 1692/96/XX xx xxx 23. července 1996 x hlavních směrech Xxxxxxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx již x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, kdy se xxxxxx xxxxxxxx notifikační xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxx Evropské xxxxxx,

- xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx právo nepředepisovalo, x xxxxx vydání xxxxxxxxx Agentura Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx technickými xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Evropské xxxx,

- xxxxx koncepce xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel, xxx xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xx provozu, xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, čímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxx administrativní xxxxxx dotčených subjektů,

- xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení x činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx subjektů, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxx,

- postupné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice.

Je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx právní úprava xxxxxxxx požadavky práva Xxxxxxxx unie, x xx jak pokud xxx o společný xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx pokud xxx x konkrétní xxxxxxxxx kladené xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x související xxxxxxx, dostatečně nereflektuje, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx zásadně xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx procesy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se x xxxx oblasti (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) zároveň xxxxxxxxx řadou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxx x x jiných xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx úprava xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx x bezpečnosti

Cílem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx přístup x trhu služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státy Evropské xxxx xxxxxx zřídit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán xxx vyšetřování xxxxx x xxxxxxxxxxx událostí x dále v xxxxxxx x uvedenou xxxxxxxx vymezit odpovědnost (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxx x drážní dopravy x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, omezování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravce a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx drah x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování xxxxx a mimořádných xxxxxxxx xxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx. Vnitrostátním bezpečnostním xxxxxxx je xx xxxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx Drážní xxxx, xxxxx xxx zřízen xx xxxxxxx §53 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyšetřování nehod x xxxxxxxxxxx událostí xx pak xxxxx §53x xxxxxx x xxxxxxx Drážní inspekce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §53x odst. 1 xxxxx zákona.

Z xxxxxxxx požadavků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatelů xxxx x drážní xxxxxxx x xxxxxxxxx zásad xxx vydávání, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vyhovující.

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsaženy x §22 zákona x xxxxxxx. Xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Prvky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx §22 odst. 3 zákona x xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx jednak xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, jednak rozvedeny x upřesněny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jímž je xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2018/762 xx dne 8. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx se xxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 x (EU) x. 1169/2010 (xxxx xxx „xxxxxxxx (EU) 2018/762“). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle stanovených xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x (xxxxxxx) xxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx činnost může xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x drážní xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x §35 xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a nevyhovující.

Osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx upraveno x xxxxxxxxxx §23x xxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx tohoto osvědčení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro vydání xxxxxx osvědčení (vychází xx xxxx x xxxxxx lhůty dané xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx coby vnitrostátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §23a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx podstatě podmínkami xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatele dráhy x xxxx skutečnost xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx), x xx xx xxxx xxxxxxxx 1, podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx skutečnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování dráhy xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx §11 odst. 1 zákona x xxxxxxx. Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prováděcího právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být upraveny xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx je upraveno x §34x xxxxxx x dráhách. I xxxx úprava xx x hlediska požadavků xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Zatímco xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáváno xx vymezených xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátnímu bezpečnostnímu xxxxxx (drážnímu správnímu xxxxx). Stávající xxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx proces xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Nedostatečnou xx xxxxxx právní úprava xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx odejmout xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx). Xxxxxxx dané xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxx xxxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx úrovni xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx lhůty pro xxxxxxx této notifikační xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, že každému xxxxxxx xxxx přidělen xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x tento xxxxxxx bude zapsán x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx údržbu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xx obsažena x §49 zákona x xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxx události a xxxxxxxxxx provozovatele dráhy x dopravce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x §53x x xxxx. xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx Xxxxxx inspekce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, xxxxxxxxx inspektorů Drážní xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx mimořádných událostí x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx neodpovídá požadavkům xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxx, v xxx xx inspekční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxxx, xxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přijímat x zohledňovat podněty x xxxxxxx. Platná xxxxxx úprava rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx srovnání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oblastmi však xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nutno x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx pouze o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zejména xxxxxxxx vlády x. 589/2006 Xx., kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx vlády č. 589/2006 Xx.“). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxx dopravě xx xxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx délka směny x minimální doba xxxxxxxxx) x neřeší xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx dopravců, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) stanovenou xxxxxxxxx xxxxx směny xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vlády dodrží, xxxxxxx bezprostředně xx x krátkém xxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxx xxxxxxxx. Mimořádné xxxxxxxx xx železnici, xx kterým x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Právo Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rovněž stanoví xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx x §46s xxxxxx x xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dopravy, xxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, x to xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §46s xxxxxx xxxx xx xxxxxx x dráhách xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zrušeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx (xxxxx č. 367/2019 Sb.), neboť xxxx x xxxx xxxxxxxxx rozsahu (xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx) xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povinnostem xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zakotvených xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovídat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx dráhách xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

X xx xxxxx xxxxx xx nutno doplnit, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x dané xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravy x Evropské unii) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x opravné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxx aspektech (xxxx. xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx), které stávající xxxxxx úprava xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx obecné právní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx diskriminace x xx vztahu k xxxxxxxx xxxx x xxx

X. 1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxx uvést, xx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx působnosti infrastrukturu xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx 1 odst. 4 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x soukromém vlastnictví, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx nákladní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx nekomerční xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx infrastruktuře - xxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, historické nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx se Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx využít, xxxxxxx v xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxx transpoziční právní xxxxxx vztažena xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x regionální x xx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x působnosti směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx obsaženým xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx všech xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx) xx xxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobků xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx předkladatel xxxxxx xxxxxx rozhodl xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx požadavky x podmínky xxx xxxxxx uvádění xx xxx xx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přímo x xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx pak bylo xxxxxxxx, x když xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, ale x při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rovněž x xxxx xxxxxxx xxxx bylo nutno xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx shody zakotvit xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zákona o xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je obsažena x zákoně x xxxxxxxxxx shody a xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx oznámené xxxxxxxx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacemi pro xxxxxxxxxxxxxxxx, určené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx určených xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx a ostatním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

X případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx právo Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich uvedení xx trh. Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx předně stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx interoperability na xxx. Na xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx takový xxxxx interoperability, xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zástupcem. Xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx XX prohlášení x shodě xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx muset xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx). X případech xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x přílohy XX xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx vzor upravující. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxx xxxx že prvek xxxxxxxxxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx obsažená x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxx x ustanovení §2) xx subsystémy x xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx smyslu xxxxxxx XX xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx). Příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx implementaci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx právě xx xxxx kategorii subsystémů xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx požadavků.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx tvořícími xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x subsystém xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx (subsystém xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořícího xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx subsystému xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx návrh xxxxxx (xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) upravovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx.

X případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x obecné xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx vypracováno. Xxxxxxxxx xxxx muset xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (prováděcí) xxxxxx úpravou, x xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup (XX xxxxxxx).

X xxxxxxx se xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nepoužije. X některých případech xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost, kdy xxxx třeba neuplatnění xxxxxxxxx specifikace pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjekt (v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx subjekt (x případě posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxx ES xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přílohou XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxxx x xxxxxxx zjištění, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx ES xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx subsystém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx tvořící xxxxx

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhu je xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxxxx tvořící xxxxx xxxxx moci xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydán průkaz xxxxxxxxxxxx dráhy tvořené xxxxxx subsystémy. X xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxx xxxxx návrh xxxxxx obsahuje. Xxxxxx x těchto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subsystémů xxxxxxxxx xxxxx x technického xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx ustanovení musí xxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxx x xxxxxxx xxxx kolaudací xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxx provozování xxxxx x drážní xxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doplnit x tom smyslu, xx podmínkou xxx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx §49x xxx případ xxxxxx nové dráhy x §49x pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx existující dráhy) xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx moci xxx kolaudační xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx bude xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx věnuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx globálního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozu (xxx. XXXXX xxxxxx). Xx-xx xxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxxx traťové xxxxxx a zabezpečení, xxxx být podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Agentury Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx schválen, xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy. Xxxxx zákona xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ERTMS xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx žádosti x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x notifikační povinnost xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí x xxxxxxxxxxxxxxxx upravuje xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx obnovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhu.

Subsystémy tvořící xxxxxx vozidlo

V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxx tak x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx rovněž stanoví xxxxxxxx pro uvedení xxxxxxxxxx tvořícího xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx na xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx.

Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx vozidel) xx xxx xxxxxxxxxx (vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu) xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla (xxxx xxxx xxxxxxx) xx xxx, který bude xxx zájem x xxxxxxxxxxx drážního vozidla xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx žádost xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, bude xxxx xxxxx svoji xxxxxx xxxxx u Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice.

Samotná xxxxxx xxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx úzce navázána xx xxxxxx obsaženou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2018/545 xx dne 4. xxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx x interoperabilitě. Xxxxx xxxxx použitelný předpis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx samotném xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx tento přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx schválení xxxxxxx. X v xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxxx nařízení. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx na trh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajícího xxxxxx typu xxxxxxxx xxx zvláštních xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx drážního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxx x typem xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx zásadní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx možnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx právní úpravu xxxxxxxxxx se k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx x rozšíření xxxx xxxxxxx použití.

Stejně, jako xx tomu x xxxxx interoperability a xxxxxxxxxx, upravuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) pro xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxx xxxxxxx xx xxx, nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx nutno konstatovat, xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx drážních vozidel xxxxxxxx v §43 x xxxx. zákona x dráhách je xxxxxxxxxxxxx, nepřehledná, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravou. X xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu, xxxxxxx xx xxxx otázky xxxx xxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxx (xxxx. podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstranit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx by měla xxxxx rozlišit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráhách xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx těch xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx unijně xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx xx stávající právní xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxx (přehledně x xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxx x interoperabilitě. X konkrétní xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx drážnímu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho uvedení xx xxx x xx xx xxxxxxx x registru drážních xxxxxxx, xxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel (později xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vozidel). Xxxxx zákona rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx registru drážních xxxxxxx, problematiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx x související xxxxxxxxxx xxxxxxxx drážního vozidla.

Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxx tzv. unijně xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx jde x xxxxx xxxxxx, speciální, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx, u něhož xxxxx x xxxxxxxx xxxxx konstrukce, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dráhách. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxxxx, dochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx infrastruktury

Směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státům Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx x tomto ohledu xxxx Xxxxxxxxx komisí xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx (XX) 2019/777 xx xxx 16. xxxxxx 2019 x společných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx železniční xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/880/XX, které xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx x xxxx udržovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx XXXX) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zveřejňování xxxxxxxxx o infrastruktuře xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx směrnicí x xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx nejpozději k 16. červnu 2019 (xx xxxx již xxxxxxx a xxxxxxxxxxx). Xxxxx uvedeného nařízení xxx členské státy xxxx oznámit registrační xxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx ze strany Xxxxx xxxxxxxxx naplněno, xxxxxxx tímto registračním xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx) a dále xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx shromážděny x xxxxxxx do xxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx 1. xxxxx 2021, x závislosti xx xxxxxx aplikace XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx odpovědni xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxxxxxx vyhodnotil, xx úprava vedení xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx je dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xx 31. xxxxxxxx 2020), x xxxx xxxx nezbytné provozovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a naplnit x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s předloženým xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx celostátních xxxx regionálních xxxxx xxxxx xx RINF xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx 16. xxxxxx 2021 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spadající do xxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxx. Xx 16. xxxxxx 2024 nicméně xxxxx xxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. decentralizovaným xxxxxxxx, tedy na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (registrace xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx specifikacím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxx 16. xxxxxx 2021 musí xxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Během xxxxxxx dat Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx koordinuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx 16. června 2024 xxx bude používána xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX xx xxx 9. listopadu 2007, xxxxxx xx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xx. 14 xxxx. 4 a 5 směrnic 96/48/XX x 2001/16/ES a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/797 x kterým xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx. Členské státy xxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxx subjektů. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx registru drážních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadované xxxxxxx x právní xxxxxx zohledňující budoucí xxxxxxxxx pouze evropského xxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nahradí.

Specifika xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxx xxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxxx vnitrostátních orgánů xxxxxxxxx států v xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx), která xx vymykají xxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxx do provozu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx vozidel xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadavky. Tato xxxxxxxxx xxxxx zákona x rámci xxxxxx xxxxxx jednotlivých institutů x xxxxxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí x interoperabilitě x xxxxxx jejich ztvárnění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (coby speciální xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx v xxxxxxxx X xxxx xxxxxxxx zprávy.

Transpozice xxxxxxxx x bezpečnosti

Rovněž x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx vyloučit ze xxx xxxxxxxxxx infrastrukturu xxxxxxxxx x jejím xxxxxx 2 xxxx. 3 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x soukromém xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a vozidla xxxxxxxxx výlučně xx xxxx infrastruktuře - xxx písmeno x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx využití - xxx xxxxxxx b) xxxxxxxxx ustanovení). Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx využít, xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx transpoziční xxxxxx xxxxxx vztažena pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx x regionální.

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx směrnicí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dopravce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xx tyto systémy xxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx (XX) 2018/762. Xxxxxxxxx xx xxxx systémy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k doplnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x provozováním dráhy x xxxxxx xxxxxxx x x jejich xxxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx provozovatele xxxxx

Xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti mění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx práva Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx vůči Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxx x jím vydaná xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx předvídaná možnost xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx x případě, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osvědčení). Xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu coby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v pojetí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podmínky xxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxx dochází x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx x vydání osvědčení xxxxxxxx rozhodovat (vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx) Agentura Xxxxxxxx xxxx xxx železnice. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bude x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx záměru žadatele xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu (xxxxxx) v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice. X souladu x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx nově xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx dopravce, xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xx přezkum rozhodnutí, x nově xx xxxxxxxxx xxxxxxx omezit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předvídá xxxxx xxxxxxx odejmout xxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx xxx splnění xxxx xxxxxxxxxxx povinnosti.

Údržba xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx regionální. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držitele drážního xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx stanovené xxxxxxxx x jíž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu (splnění xxxxxx xxxxxxxx může xxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx navázána xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2019/779 xx xxx 16. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxxx podrobná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/798 a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 445/2011. Xxxxx xxxxx použitelný předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxx souvislosti rovněž xxxxxxx povinnosti osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směrnice x bezpečnosti xx xx zákona o xxxxxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx událostí na xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxx xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx jde o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx školení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravuje povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní x regionální x xxxxxxxx provozujícího xxxxxx xxxxxxx xx této xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx absolvoval xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx školení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování školení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad, x důvody xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx provozování xxxxx x drážní dopravy, xxxxx xxxx xxxxxxxx x §46x zákona x xxxxxxx, xxxx xx zákona x xxxxxxx vložena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx novelou zákona x xxxxxxx (zákon x. 367/2019 Sb.). Xxxx, xxxx nahrazovaná, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx původním xxxxxxx (vztahovala xx xx zaměstnance xxxxx xxxx) nadbytečná x x xxxxxxxxx ohledech x duplicitní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx spadajících xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxx shora xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx (bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx unii) jistá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx o specifika xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí). Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“), xx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxx x dráhách „osvědčení xxxxxxxxxxxxx dráhy“) xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx institutů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx zohledňuje. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí x xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právní úpravě (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx x kapitole X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx na nově xxxxxxxx povinnosti rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sankce xx jejich xxxxxxxx.

X) 2 Zhodnocení xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx návrhem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx slučitelnosti právního xxxx České xxxxxxxxx x právem Evropské xxxx.

Xxxxxxx tak zejména x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx implementačních xxxxxxxx xx mělo xx xxxxxxxx veškerá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxx xxxxx xx. 258 x xx. 260 xxxx. 3 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X) Zhodnocení souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

X hlediska Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dotýká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xx. 26), xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx. testu xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dopravcům, zadavatelům x výrobcům xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součást dráhy xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zabezpečujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x určeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxx zajištění xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x členství v Xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x s xxxxxxxxx judikaturou Ústavního xxxxx.

X) Xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x právem Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx implementační opatření xx xxxxxx x

- xxxxxxxx o interoperabilitě x

- směrnici x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx transpoziční xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplynuly 16. xxxxxx 2019, xx. 57 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x čl. 33 xxxx. 2 směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx si prodloužily xxxxxxxxxxxx lhůtu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených ustanovení xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 16. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnosti xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 16. června 2020. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/700 xx xxx 25. května 2020, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/797 x (EU) 2016/798, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx transpoziční xxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. října 2020.

Xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odkazováno. Xxxxx xx o:

- xxxxxxxx upravující technické xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/545 ze xxx 4. dubna 2018, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx železničních xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/797,

- prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel uvedených x xxxxxx 47 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxx xx mění x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2007/756/XX,

- prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/250 xx xxx 12. xxxxx 2019 x xxxxxxx XX xxxxxxxxxx x certifikátů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX ověřování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/797 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 201/2011,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/777 xx xxx 16. května 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx železniční xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/880/XX a

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/424 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx informací Xxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2016/797.

Xx xxxxxx xxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátní xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x:

- xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/761 xx xxx 16. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx (EU) č. 1077/2012,

- nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/762 xx xxx 8. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 x xxxxxx xx zrušuje nařízení Xxxxxx (XX) č. 1158/2010 x (XX) x. 1169/2010,

- prováděcí xxxxxxxx Komise (EU) 2018/763 xx xxx 9. dubna 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/798 x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 653/2007 x

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/779 xx dne 16. xxxxxx 2019 xxxxxx xx přijímají podrobná xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/798 a xxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 445/2011.

Xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxx (XX) 2018/545, xxxxxxxx (XX) 2018/763, nařízení (XX) 2019/779), xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přepisují xxxx xxxxxxxxxx rozvádějí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx směrnici x xxxxxxxxxxx. Navrhovaná právní xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zatím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx České republice xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-545/10. V xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx též xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx vyjádřila x xxxxxx x porušení Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x. 2016/2117, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/57/XX o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx xx dráhy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx přezkumu rozhodnutí Xxxxxxxx úřadu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůt xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze celostátní x xxxxxxxxxx x xxxxxx úpravě povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x regionální.

Návrh xxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx x obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

X) Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx právní xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod

F. 1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx republika xxxxxx.

X. 2 Zhodnocení slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx uvažovat jako x ustanoveních, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažená v Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx jeví posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právem na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Protokolu x. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 7 Xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx č. 1 Xxxxxx)

Xxxxxxxx x. 1 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxx pokojně xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx být zbaven xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxx x za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 1 xxxx. 1). Xx nebrání xxxxx xxxxx přijímat zákony, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zajistily xxxxxxx xxxx a xxxxxx poplatků xxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 2).

Návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x stanoví xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona. X všech přestupků xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx hranice sazeb xxxxx. Jejich výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zákona xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x tomto xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 1 odst. 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 1 Xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx základě xxxxxx (xx. 7 Xxxxxx)

Xxxxxx 7 xxxx. 1 Úmluvy xxxxxxx, xx nikdo xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx opomenutí, xxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x době xxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxx 7 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx článek xxxxxxx xxxxxxx x potrestání xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které x době, kdy xxxx spácháno, bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxx zákona x Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx trestné xxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx lege xxxxxxxx xx xxxxxx 7 Xxxxxx. Přestupky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx adresát xxxxx x xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. I x xxxxxx pohledu xx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx x Xxxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx navrhované právní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx změny xxxxxx x dráhách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců), xxxxxxxx drážních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx rovněž x xxxxxxx se xxxxxxxx o interoperabilitě xxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xx xxxxxx §55 xxxx. 1 zákona o xxxxxxx Drážní úřad. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx, osvědčení dopravce, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zápisu drážního xxxxxxx do registru xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx, schválení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, povolení x uvedení drážního xxxxxxx xx xxx x povolení xxxx xxxxxxx. Drážnímu xxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x součástí železničního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tvořících) x bude rovněž xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxx xx směrnici o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí.

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z Drážního xxxxx na Agenturu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx dílčí xxxxxx xxxxxx, na straně xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx řízeních se xxxxxxxx xxxx obracet xx Drážní úřad xx xxxxxxx x xxxxx stanoviska.

Drážní xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx působnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxx konstatovat, xx xxxxx xxxxxxx xxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx změna xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx bylo xxxxxxx výše, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výrobců xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhu x vztahujících xx x xxxxxxx vozidlům (x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx drážních xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x regionální x dopravce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x řízením rizik. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dopravci a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dopravci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dráhách budou xxxx povinni xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx školení. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx školení xxxxxxxxxxx. Předmětné školení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxx xxxx zabezpečit xxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx a osvědčení xxxxxxxx xxxx jedné x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx dopravy. Základním xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zavedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx jsou tedy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právem. Xxxx se xxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxx či xxxxx, xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx zákona xxxx x x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie upravuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx. Místo typového xxxxxxxxx a průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x regionální xxxxxxxxx nový doklad, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx vozidla xxxx stanoveny v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx majících xxx xxxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X x xxxxx xxxxxxx xxx tedy xxxxxxxxxxx, xx náklady xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právem.

Ve xxxxxx x xxxxxxx vozidlům xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x regionální xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx tato xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxxx xxx uvést, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxxxxx xxxxx přepisuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x srozumitelnějším xxxxxxxx. Xxxxxx navržené právní xxxxxx xx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx zákona nově xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím osob, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x registru drážních xxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxx evropským číslem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx. I x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx unijním xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxxx xxx zároveň xxxxxxxxx (xxxx totiž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel provozují xxxxxx dopravu).

Ve xxxxxx x nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx notifikovat (xxxxxxxx) údaje xxxxxxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx §22 xxxx. 2 písm. x) x §35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx) xxx xxxxx následující. Xxxxxxxxxx xxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxx mezi dopravcem, xxxxxxxxxxxxxx dráhy (xxxx xxxxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx faktický stav, x rámci něhož x předávání xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x počátkem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx bude xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x provozovatele xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx navrhovanou xxxxxx xxxxxxx nepředpokládají.

Jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx vozidlům), upravuje xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nedodržení xx xx kladených xxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxx zákona xxxxxxx toliko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x subsystémům, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx procesního charakteru, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx prvky xxxxxxxxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povahu xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx povinností xxx o naplnění xxxxxxxxx vyplývajících z xxxxx Xxxxxxxx unie.

Většinu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxxxx řízení (xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx povolování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vozidla) xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Drážním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxx sazeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků xx xxxxxx xxxxx na Xxxxxxxxx, přičemž lze xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovuje xxxxx několikanásobně vyšší. Xxx úplnost xxx xxxxx, xx návrhem xxxxxx xx upravují xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úpravou xxxxxxxxx x předkládaném xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx vychází x xxxxxxxx práva, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/764 ze xxx 2. xxxxxx 2018 o poplatcích x platbách splatných Xxxxxxxx Evropské unie xxx železnice x x podmínkách jejich xxxxxx.

Xxxxx uvedeného nařízení (xxx xxxxxx 2 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx o povolení x uvedení xxxxxxx xx trh x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vozidel xx xxx,

x) žádosti x xxxxxxxx osvědčení x bezpečnosti,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (odvolání).

Výše xxxxxxxx x plateb xxxxxxxxxxx xxxxxxx součet těchto xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx agentury x externí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodinovou xxxxx xx xxxx 130 XXX),

x) xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracováním vnitrostátní xxxxx xxxxxxx (Drážní xxxx bude po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodinovou xxxxx ve xxxx 40,02 EUR/hod).

Náklady na xxxxxx povolení k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx (xxxxxxxx xxxx vozidla)

Má-li xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Má-li xxx xxxxxx xxxxxxx provozováno xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, podá xx xxxxxx u Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx na xxx (povolení typu xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kalkulace.

V xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx vozidla xx xxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx bude xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx xx 8 xxxxxxxx, xxxx 160 hodin:

- Xxxxx vypočtená Xxxxxxx xxxxxx je 40,02 XXX/x, xx. 1000,5 Xx/x: 160x x 1000,5 Xx/x = 120 060 Kč

- Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx je 130 XXX/x, xxxx xxx 3 250 Xx/x: 160x x 3250 Xx/x = 520 000 Xx

Xxxxxxx součet xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx 640 060 Kč (xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx, kdy xxxxxxxx x uvedení xxxxxxx xx xxx (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice x její činnost xx xxxx vyžadovat 30 pracovních dnů xx 8 xxxxxxxx, xxxx 240 xxxxx.

- Xxxxx vypočtená Drážním xxxxxx je 40,02 XXX/x, xx. 1000,5 Xx/x: 240x x 1000,5 Xx/x = 240 120 Xx

- Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx xx 130 XXX/x, tedy cca 3 250 Xx/x: 240x x 3250 Xx/x = 780 000 Xx

Xxxxxxx součet xxxxxx a poplatků xxx xxxx xxx 1 020 120 Xx (xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxx orgánů).

Z uvedeného xxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx (povolení xxxx xxxxxxxx vozidla) x xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx schvalovací xxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx.

X xxxxxxx, xxx povolení x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx (povolení xxxx xxxxxxx) bude xxxxxxx Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx tak představovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx trh (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx) Xxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxx x. 634/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (30 000 Kč v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 15 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx taženého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx konstruovaného drážního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, opravám x xxxxxx xxxx či 10 000 Kč x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx věcí nebo xxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vlastního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx).

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx situace xx xxxx týkat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Hodlá-li žadatel xxxxxxxxxx drážní dopravu xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, podá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx žadatel provozovat xxxxxx xxxxxxx rovněž x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x Agentury Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx. V případě, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx shora uvedenou xxxxxxxxx. X případě, xxx bude osvědčení xxxxxxxx vydávat Drážní xxxx, xx návrhem xxxxxx stanoven xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 5000 Kč. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx stanoven za xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 1000 Xx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy

Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX xxxxxxx) xxx odhadovat na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx hodinu xxxxx, xxx bude xxxxxx xxxxxxxx ze strany Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesů. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx délka posuzování, xxx xxxx rozlišován xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx-xx xx schválení xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 8 xxxxx, xxxx xxxxxx 240 xxxxx), je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx systému xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx sazbě 130 EUR/h, tedy xxx 3 250 Xx/x: 240x x 3250 Xx/x) xxxxxxxxx xx 780 000 Xx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x současné xxxx xxxxx přesně odhadnout. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx xxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx akty xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx zvýšit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx naplňování xxxxxx cíle by xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx x provozováním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

Sociální xxxxxx

Xxx xxxx - vyhodnocení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

X) Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx novely xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soukromí x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

Návrh xxxxxx předpokládá, xx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx, xxxxx licence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx vozidla. Xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx takto xxxxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Drážnímu xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx strojvedoucího xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx údaj ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2019 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx řízení konkrétního xxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx článek 5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx po dobu xx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x výslovné xxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx (3 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx x uvedenému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx dotčený xxxxxxxx, provozovatel xxxxx x Xxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx jsou x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx již v xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx registrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxx konstatovat, xx xxxxx xxxxxx xxx xx xx, xxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx po dobu xxxxxxxx nutnou. Xxxxxxx (xx xxx xxxxxxxx xxxxxx získané) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx bude dostatečně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nechtěných xxxxxx xx xxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxx.

X) Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx moci, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx CIA (Xxxxxxxxxx Impact Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik), kterou xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx koordinaci xxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxx X této důvodové xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxx xxxxxxxx sledovaných xxxx xxxxxxxx x xxxxxx cílů není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nepředstavuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx dostatečně xxxxxx x předpokládá, že xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí orgánů xxxxxxx xxxx. X xxxx souvislosti xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx působnosti rozhodování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxx, a Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice, x xx pokud xxx x xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce x rozhodování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxx vozidla.

Ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx o dráhách xxx obecně xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zadavatelům x xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dozor Xxxxxx xxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xx xxxxxx x Xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátnímu xxxxxxxxx úřadu stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx identifikovat.

Opravné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x navrhované xxxxxx úpravě xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx zákon x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich. Xxxxxxxx xx xxxxxx předpisů xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx konstatovat, xx směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nekonzistentní xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxx, xxxx je x Xxxxx republice xxxxxx správní úřad, xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §55 odst. 1 zákona x xxxxxxx Xxxxxx úřad. X xxxxxxxx době xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx obecných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxx.

Xxxxxxxx x interoperabilitě x směrnice x xxxxxxxxxxx upravují níže xxxxxxx čtyři xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxxxxx orgánem

Uvedený způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx. 12 xxxxxxxx x bezpečnosti, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jednotného osvědčení x xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravce), x xxxxxxx 21 xxxx. 11 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ohledech. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx žadatele (xxxxxx odvolání) x xxxx, xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx správní xxxx přezkoumá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odvolání, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxxx), sám také xxxxxxxx spis xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx řešení xx nabízí xxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx variantou xx xxxxxxxxx požadavky xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

K prvému xxxxxx xxx konstatovat, xx xxxx tradici x xxxxx právním xxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. x podobě dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx právní xxxx, xxxx.). Použití xxxx varianty xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx x zaužívané xxxxxx xxxxxx, tedy xx úpravy xxxxxxxx, xxxxxxx řádného opravného xxxxxxxxxx. Navrhuje se xxxx specifika xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití správního xxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx aspektech).

Ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správním xxxx xxxxxxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (1 xxxxx), a to xxxxxx xxxxxx xxxxx 15 xxx xxxxxxxx xx správním xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správním xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx obligatorního xxxxxxx xxxxxx orgánu, x xx xxxxxx xxxxxxxx fakultativnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu (xxx §87 xxxxxxxxx řádu),

- xxxxxxx se speciální xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx (2 xxxxxx), x xx xxxxxx xxxxxx lhůtě 30 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

- vylučuje xx možnost xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí prvoinstančního xxxxxx, jímž se xxxxxxxx xxxxxxxx odvolání x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx-xx xxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx předvídaný xxxxxxx xxxx žadatele (xxxxxxxxxx) směřující k xxxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxx orgánem druhého xxxxxx x xxxxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx tento xxxxx x navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktivního xxxxx žadatele (xxxxxxxxxx) xx xxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prvoinstančním xxxxxxxx xxxxxxx dozvěděl. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx tedy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx x xxxx, xxxxxx xx x podstatě xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx). Xxxxxx xx zřejmě xxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxx zatížit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxx). X xxxxx xxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (odůvodnění). Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žadateli (xxxxxxxxxx). Xxx tedy xxxxx Xxxxxxxx unie předvídá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upustit od xxxxxx na xxx, xxx byl xxxxxxx (xxxxxxxxx) opět xxxxxxx, xxx je navíc x ve xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx, xxx x xxxxxxx, xxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx podanému xxxxxxxx xxxxxxxx (tj. xxxx rozhodnutí xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx úřad) xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx odvolacímu xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx (tj. bez xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 18 xxxx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx pevných xxxxxxxx (xxxxx zákona používá x xxxx souvislosti xxxxxx spojení „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x subsystém xxxxxxx xxxxxx a zabezpečení“) xx xxxxxxx, x xxxxxxx 26 odst. 4 x 5 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx předvídaný xxxxxxxx xx xx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správním řádu xxxx v následujících xxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx potvrdit. Předmětná xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxx již xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opravných prostředků x xxxxx správního xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prvoinstančního) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 18 odst. 3 xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxx. Z výše xxxxxxxxx xxxxxxx existuje xxxxxxx. Xx. 26 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 56 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/34/EU xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru. Xxxxx xxxxxxxxxx subjektem xx x České xxxxxxxxx Xxxx xxx přístup x dopravní xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxx možnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx podpořen x vyjádřením Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx dotazů xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx se žádostí x výklad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedených xxxxxxxxx zvažoval dvě xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx některého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, uvedeného xx xxxxxxxx řádu (xxxxxxxx, rozklad), x xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx k xxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinek (x xxxxxxxx prostředku rozhoduje xxxxxxxxxxxxx xxxxx). Využití xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x devolutivním xxxxxxx x xxxxxxxxx chápáním xx správní xxxxx x mezi xxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxx xxxxx vznikl xx xxxxx xxxxxx „hybrid“ (xxxxxxxx odvolání, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sui generis), xxx by xxxxx xxxxxxx x praxi xxxxxxxx.

Xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zavést x xxx tuto situaci, xxxxxxx xx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozkladu, xxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x praxi a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxx x drahách xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. část první x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx rozhodl xxxxxx xxxxxxxxx tzv. námitek, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který správní xxx zavádí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, přesto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §117 správního xxxx. Xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x proti xxxxxxxxxxx (xxxx stejné xxxxx činnosti, xxxx x nastíněném případě, xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx) x x němž rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx vydal (xxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx o xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy odvolání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx těmto xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx souvislosti xx xxxxxxxxxxxx rozhodl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx na daná xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x dráhách xxx x daných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- výslovně xxxxxxx xxxxx odvolání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu rozhodnutí, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

- xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

- požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx účinek xxxxxx prostředku (xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx rozhodnutí x námitkách,

- lhůtu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

- vyloučení opravného xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, - xxxxxxx xxxxxxx hlav X xx XX, XX a VII xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxx xxx přezkoumávat xxxxx xxxxxx. Toto xxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx neobsahuje xxxxxxxx procesní úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu. V xxxxx ohledu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X-545/10), xxxxx xxx xxxxxxxxxx podléhá pouze xxxxxxxx xxxxxxxx. Správní xxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxx zrušit xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyjádřením Xxxxxxxx komise.

Vyloučení přezkumu x xxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxx jako právo. Xxxxxxx xxxx k xxxx uvádí, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod ani Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx „ xxxxxxxxxxx základní xxxxx xx xxxx- xx xxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxx řízení ... “ (xxx xxxxx XX sp. xx. XX. ÚS 623/02 xx dne 19. xxxxx 2004). Dodává xxxx, že xxxxx xx zákon xxxxxxx xxxxxx koncentroval xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx považovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x sobě xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx zásada xxxxxxx xxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §2 xx 8 správního xxxx), xxx výslovně xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (viz xxxxxxxx NSS xx. xx. 2 Xx 47/2004 xx dne 27. xxxxx 2005). Xxx xxx x xxxxxxx x procesní xxxxxxx, zakotvený na xxxxxx jednoduchého, xxxxxxxxxxxx xxxxx, nastavující určitý xxxxxxx model, xxxxxx xxxxxxx správního řízení (x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x tomu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odvolání.

4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacím xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 17 odst. 5 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx x jediném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků), x xx xxxxx xxx x přezkoumání xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx jednotného osvědčení x bezpečnosti (x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx „osvědčení dopravce“).

Tento xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť odpovídá xxxxxx úpravě odvolání xxxxxxxx xx správním xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jednoznačná právní xxxxxx xxxxxxxxx větší xxxx xxxxxx xxxxxxx x usnadňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx snižuje xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jasné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dotčených orgánů x xxxx. V xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx shora. Xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx, xxxx doplňovány xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx závažnosti přestupků.

Transparentnost x otevřená xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxx na dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxx uvedené xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nízká.

J) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxx část

K xxxx 1 (§1 xxxxxxxx pod xxxxx x. 1)

X xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/49/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 95/18/XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům x xxxxxxxx 2001/14/XX x xxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zpoplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (směrnice o xxxxxxxxxxx železnic) x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2008/57/XX xx xxx 17. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx xx Společenství, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se referenční xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x poznámce xxx čarou č. 1.

X xxxx 2 x 3 (§2)

Do xxxxxxxxxx §2 xxxxxx x dráhách jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx pojmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx interoperability, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vymezeny x xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x interoperabilitě a xxxxxxx xxxx včleňovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „subsystém“, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tzv. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Právní úprava xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zakotvující požadavky xx xxxxxxxxxx xx xxxx vztahuje pouze xx subsystémy xx xxxxxx přílohy XX xxxx. a) směrnice x interoperabilitě. Jediným xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx rovněž na xxxxxxxxxx x tzv. xxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx xxxxxxx XX xxxx x) směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx zmínka x xxxxxxxxxxxx „xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx“, „xxxxxx“ x „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx porušení xx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 18 xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx vozidla“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx vlastní xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxx x) xxxxxxxx 18), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x) xxxxxxxx 18) x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x evropském xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x) xxxxxxxx 18). Xxxxxxx xxxxxxx pojmové xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx naplněn pojem „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“. Xxx xx xxxxxxx x držitele drážního xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx zapsána x registru xxxxxxxx xxxxxxx, resp. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx 16. xxxxxx 2021 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských státech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xx 16. xxxxxx 2024 xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. decentralizovaným xxxxxxxx, xxxx na úrovni xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x komunikaci s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Ke xxx 16. xxxxxx 2021 musí xxx xxxxx o registrovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxx. Od 16. xxxxxx 2024 xxx xxxx používána xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Odstavec 18 xx znění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bodu 3 předvídající vedení xxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxx 18 ve xxxxx obsaženém x xxxxxxxxxxxx bodu 2). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k evropskému xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx novelizační bod 3) tak xxxxx xxxxxxx s odloženou xxxxxxxxx (ke xxx 16. xxxxxx 2024).

K xxxx 4 (§3a)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx propojenosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxx §49x a násl. xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx xxxx normativní xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zmocnění xxx xxxxxx prováděcího právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx zmocnění x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx).

X xxxxx 5 xx 7 (§7 xxxx. 2)

Čl. 18 xxxx. 1 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx“, „xxxxxxx“ x „xxxxxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zhotoveny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyhovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x obdržely xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tedy xxxx možné xxxxxxxxxxx xx poté, xx xxxx osvědčeno, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx x plynulý provoz xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx a instalaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx §49d xxx xxxxxx nové dráhy x x §49x xxx případ xxxxxxxxxxx xx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx nového průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx modernizace xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx návrh zákona xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx 8 (§11 xxxx. 1 a §57a xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2)

Dochází x úpravě xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydávaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Kromě xxxx měněné úpravy xxxx problematiky, xxxxx xx obsažena x §19 x xxxx. xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx“, xxx xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odpovídající xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v zákoně x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx tak xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce.

K xxxx 9 (§11 xxxx. 2)

X xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxx xxxxxx, xx drážní xxxxxxx xxxx vydává xxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu vydávat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xx x xxxxxxxx době xxxxxxxx v §23x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx. Právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x §23x xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx konformní, xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx přesunuta do xxxxxxxxxx §19 x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx, xxxxxxxx xx §11 xxxx. 2.

X xxxx 10 x 11 (§19 xx §19x)

X xxxxxxxxxx na xx. 12 x xx. 17 odst. 12 směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §19 xx §19c xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti. Xxxxx xxxxxx nicméně xxxxx xxxxxxx pojmu „xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti“ xxxxxxxxx pojem „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx obsažena x §23x xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xx §19 až §19x, xxxx xx xxxxxxxxxx upravující úřední xxxxxxxx x provozování xxxxx.

X §19

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxx xxx x xxxx, xxx mohl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x relevantním xxxxx použitelným xxxxxxxxx x přijal xxxxxxxx x xxxx dodržování. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/762 xx xxx 8. března 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 x (EU) x. 1169/2010.

Xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §19 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx osvědčení. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx skončení xxxx vydáno osvědčení xxxx, xxxx účelné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxx upravovat, xxxxx xx na ni xxxxxxx úprava obsažená x §19.

Osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx na xxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx třeba x žádosti x xxxxxx osvědčení provozovatele xxxxx xxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/762 x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (EU) 2018/762.

X xxxxxxx x xx. 12 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx 4 xxxxxx, xxxxx-xx rozhodnutí xxxxx bezodkladně.

V xxxxxxxxxx xx čl. 17 xxxx. 12 směrnice x bezpečnosti Xxxxxx xxxx xxx rozhodování x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxx provozovatel xxxxx, xxxxx již xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx končí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx případě by Xxxxxx xxxx žádná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nemohl xx xx xxxx xxxxxxxxx.

X souladu s xx. 12 xxxx. 1 pododstavec 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2018/762, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

X xxxxxxx zamítnutí žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy se xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxx xx přezkoumat v xxxxxxxxxx řízení. Xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X kontextu xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republice ze xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzultace xxxxxxxx xx interpretace xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx I obecné xxxxx důvodové xxxxxx.

Xxxxxxxx 6 je provedením xx. 12 xxxx. 5 směrnice x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx infrastruktury (dráhy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx spolupracovaly.

Odstavec 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X §19a

Dochází x převzetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené x §23x odst. 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změny xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vydání osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx notifikační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx správní xxxx vydá xxxx xxxxxxxxx provozovatele dráhy xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx době xxxxxxxxx osvědčení původního. Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx lhůta xx splnění xxxx xxxxxxxxxx.

X §19x

Xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx provozování dráhy, xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx tedy, že xxxx využívání xxxx xxxxx výjimečné. Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinnost upravit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx byl dostatečný. X xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx dráhy, xxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx povahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odejmout.

Proti xxxxxxxxxx x omezení xxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení. Xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v dané xxxx xxxxxxx soudnímu xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx věci X- 545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnic, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x části X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 7 xxxx xxxxx směrnice o xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xxx bylo x xxxxxxx zjištění, xx xxxxxxxxxxxx infrastruktury již xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx odvolat xxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení, x xx ze xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx uveden xxxxx (xx. 18 odst. 3 směrnice o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dráhu na xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx (ve xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2) xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx úřad x xxxxxxx nebo xxxxxx uvedeného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx stanoví pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (15 xxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxx.

X §19c

V xxxxxxxxxx xx čl. 12 xxxx. 4 xxxxxxxx x bezpečnosti xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx dráhy a x omezení xxxx xxxxxx oprávnění provozovat xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 2 xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 12 (§22 xxxx. 1 xxxx. x))

Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx xxx s platným xxxxxxxx způsobilosti x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxx x ustanovení §47 odst. 6, xxxxx xxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx místech xxxxxx xx nadbytečná. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 15 x 16 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nově xxxxxxx xxxxx xxxx (xxx §49x a násl. xxxxxx xxxxxx) x x xxxxxxx s xxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §47 odst. 6 návrhu zákona xxxxxx.

X xxxxx 13 xx 17 (§22 xxxx. 2 písm. x) xx x) x §22 xxxx. 5))

X xxxxxxxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 písm. d) xx provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. X ohledem xx xx. 9 směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upřesnit. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stanoveny x příloze XX xxxxxxxx (EU) 2018/762. Xx xxxxxx k xxxxxx nařízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx svých ustanoveních xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx. 9 směrnice o xxxxxxxxxxx, případně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x) tedy xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx řídit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) a xxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx na systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx nařízení (XX) 2018/762 xxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1, 4 x 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x činnosti různých xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činností x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx této povinnosti xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 402/2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 352/2009, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx existují i xxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxx. X xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a regionální. X xxxxxxx x xx. 4 odst. 3, 4 x 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx tedy xx §22 xxxx. 2 doplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele dráhy xxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxx plnily xxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxx poskytovat služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxxx, hodnocení a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx či jinému xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx riziko xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx usměrnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (viz §22 odst. 2 xxxx. f)). O xxxx subjekty se xxxxx, vyplyne ze xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx může xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx, dopravce (x xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, podniky zajišťující xxxxxxxx, xxxxxxxx, plnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxx. Xxxx xx rovněž xxxxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx, xxx xxxx příslušná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž činnost xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie, xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §22 xxxx. 2 xxxx. g) návrhu xxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx (xxx §22 xxxx. 2 xxxx. h) návrhu xxxxxx).

X xxxxxxxxxx na xx. 4 odst. 5 směrnice o xxxxxxxxxxx se v §22 odst. 2 xxxx. x) provozovateli xxxxx ukládá, aby x případech, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxx xxxxx, drážního vozidla xxxx jiného technického xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx drážní dopravy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou přispět (xxxx. xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx x bezpečnosti xx x §22 odst. 2 písm. x) x v §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx upravuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, x to x 30. června xx 31. xxxxxx.

Xx xxxxxx o dráhách xx xxxxxxxxx nová xxxxxxxxx (xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje (x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xxxxx xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxxx xxxxx drážního xxxxxxx), xxxxx xxxxxx xx dopravce xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. p) xxxxxx xxxxxx. To xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Smyslem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx umožnit xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx (tedy nad xxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Bylo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx právní xxxxxx umožňuje strojvedoucím xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xx xxxx xxxxx, xxx xx touto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x (jednomu) xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx směny x minimální xxxx xxxxxxxxx) a xxxxxx xxx zřejmě x xxxxx existující případy, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx, přičemž ačkoliv xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dopravci) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx časovém xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx potřebných xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx učinit xxxxx v xxx xxxxxx, o jak xxxxxxxx jde xxxxxxx x zda xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx další regulaci x xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na změny xxxxxx úpravy dochází x xxxxxx nadbytečnosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 xxxx. 5. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx upraveny x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx je nařízení (XX) 2018/762.

K xxxx 18 (§23a)

Zrušuje xx xxxxxxxxxx obsahující právní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx přesouvá xx §19 x xxxx. zákona x xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systematického xxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxx.

X bodu 19 (§24x xxxx. 1 xxxx. x))

Xxxxxxxxxx §24x xxxx. 1 xxxxxx x dráhách xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx dopravce splnit, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxx patří xxxx xx, že je xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx počítal x xxx, že osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Čl. 10 xxxx. 1 směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení dopravce xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro železnice xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx §24a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané Xxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx.

X bodu 20 (§24a xxxx. 4)

Xxxxxxx xxxxxx dochází x drobnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx držitele xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx drážní dopravy xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jde-li x místo styku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx dopravce, který xxxx držitelem osvědčení xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx místo. Ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jednoznačně nevyplývala, xxxxxxx na tomto xxxxxxxxx, jako xxxxxx xx xxxx požadavků xxxxxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx důvodné x daném případě (xxx-xx x provozování xxxxxx dopravy xxxxx x místě styku xxxxxxxx xxxxxxxxxx drah) xxxxx.

X xxxx 21 (§25 xxxx. 2)

Návrhem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxx jednou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxx č. 319/2016 Xx.). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x provozování drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti nahradit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravy. Rezignace xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 22, 31 x 99 (§31 xxxx. 2, §35 xxxx. 3, §53x xxxx. 3 x 7 §53x xxxx. 1, §53e xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 5)

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/796 xx xxx 11. května 2016 o Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 881/2004 xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro železnice Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx názvu xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 23 (§31x až §31x)

X návaznosti xx xx. 10 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §31x xx §31x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dle xxxxxxxx „jednotného xxxxxxxxx x bezpečnosti“). Osvědčení xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx obsaženo v §34x. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxxxxx xxxxxx úpravu, xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxx x §34x do §31a x xxxx., což xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x osvědčení dopravce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx právní úpravu xxxxxxx.

X §31x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednu z xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x §31x xxxxxx xxxxxx x též x prováděcím xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/763 xx xxx 9. xxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví praktická xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Komise (ES) x. 653/2007. Ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx ustanoveních přepisuje xxxxxx xxx obsaženou x čl. 10 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že dopravci, Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/763 xxxxxxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx navržená xxxxxx xxxxxx koncipována xxx, xx xxxxxxxx xx xxxx nařízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx ustanovení xxxxxxxx x bezpečnosti, xxxxx xxxxxx v právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx podání žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx nově bude Xxxxxxxx Evropské unie xxx železnice svěřena xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osvědčení, xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx (xxx xx. 10 xxxx. 5 věta první xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx). X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, bude zcela xx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx (xxx xx. 10 xxxx. 8 věta xxxxx směrnice o xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 2 x 3 upravují údaje, xxxxx xxxx xxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/763 x dále x xxxx provozu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx provozu (xxx xx. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 31 směrnice x xxxxxxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx (xxx xxxxxx) zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx (ale xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo výhradně xxxxx. Rozsah xxxxxxx xxx čl. 3 xxxx. 32 směrnice x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxx xxxx, zda bude xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx pak xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx těchto xxxx xxxxx dráha xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxx, rozsahu x xxxxxxx provozu xx x souladu x xx. 10 odst. 11 větou první xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §31a xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx (XX) 2018/763 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v předmětném xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti. X xxxxxxx na přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx postupovat xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §31x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ale x xxxxx xxx x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx. Xxxxxxx nařízení stanoví xxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 5 (nad rámec xxxxxx na xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx §31x xxxx. 4 xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx musí xxxxxxx umožnit zaměstnanci Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx užívá, x výjimkou xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx. 5 xxxx xxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx. Důvodem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x řízení o xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xx ověřuje systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x budovách nebo x xxxxxxxx vozidlech. Xx vztahu k xxxxxxxxxxxx Drážního úřadu xxxx xxxxxxxxx žadatele xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.Xxxxxxxx 6 xx provedením xx. 10 xxxx. 12 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, který stanoví, xx xxxxxxx může xx xxxxx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požádat Agenturu Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostní orgán x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odvolacímu orgánu xxxxx vnitrostátního práva, xxxxx xxxx podléhat xxxxxxxx přezkumu.

Návrh xxxxxx xx xxxxx místě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládá xx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx toto xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Potvrdí-li xxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx krok žadatele (xxxxxx xxxxxxxx) k xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx řád xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx sám (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (tedy xxx xxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx speciální xxxxx.

Xxx xx detailně xxxxxxx x xxxxx X obecné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu x následně pak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toto xxxxxx nemá xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. v xxxxxx správním řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vzájemné provázanosti. Xxxxx xxxxxxxxx pojetí xxxxxxxxxxx vydaného rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) výhodnější.

Z xxxxxx důvodů xx xxxxxxxx využít obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx především xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx lhůtě 15 xxx obsažené xx správním řádu. Xxxx pojímá přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxx §87 xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecné lhůtě 30 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu.

V xxxxxxx, kdy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxx stanoviskem xxxxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvu dopravy) xxx xxxxxxx (xx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhověno, xxxx shledá-li drážní xxxxxxx úřad, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x proto xxxx xxxxxxxxxx zruší (x osvědčení xxxxxxxx xxxx), nebude možno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx 10 xxxx. 12 xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx xxxxxxx, xx, xx-xx potvrzeno zamítavé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx, xxxx xx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Z uvedeného xxxxxxx, xx, není-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zamítavé xxxxxxxxxx, jinými xxxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxxx), zruší-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydá, nemůže xx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx vyhovujícímu) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva. X xxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, vylučuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx nebude dotčeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx případně na xxxx.

X §31x

Xxxx ustanovení xxxxxxxx postup při xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x provádí xx. 10 odst. 5 xxxx druhou, xx. 10 xxxx. 13 xxxx druhou x xx. 10 odst. 14 směrnice x xxxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rozsah xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aktualizuje.

Navržené xxxxxxxxxx §31b tedy xxxxxxxxx 2 xxxxxxx. Xxxxx x xxxx xx situace, xxx xxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx rozsahu xxxxxxx, xxx §31x xxxx. 1, odst. 2 xxxx první, xxxx. 3 x 4). S xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx podstatné xxxxx xxxxx xxxx rozsahu xxxxxxx, stanovuje xx x §31b xxxx. 1 návrhu xxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xx o xxxxxxxxxx změnu xxxxxxx, xxxx dopravce provozovat xxxxxx dopravu xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx změnou xxxxx xxxx xxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zásadními konsekvencemi xxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx nelze jednoduše xxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxx xxxxxxx provozu x zákoně xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydal, xxxx Xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx pro železnice. X xxxxxxx na xx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx xxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, neupravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx postup Xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx. Xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxx Drážní xxxx o xxxxxx xxxxxxx rozhodne.

Pokud Drážní xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx (XX) 2018/763, xxxx xx nové xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx (XX) 2018/763, xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, prohlásí xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x dopravce xxxx x xxxxxxx x §31x xxxx. 1 xxxxxx zákona provozovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce.

Druhou situací (xxx §31b odst. 2 xxxx druhá, xxxx. 3 a 5), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozu, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dopravce xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice) a xxxxx xx rozšířit xxxxxx provozu na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx vydané Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx určitou xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (viz §31a xxxx. 2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx xxxxxx) x xxxxx si rozšířit xxxxxx provozu x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx osvědčení xxxxxxxx xx rozšíření xxxxxxx xxxxxxx vydávat Xxxxxx xxxx. Xxxx osvědčení xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx (XX) 2018/763. X xxxxxxx xx xx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx postup Drážního xxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §31x návrhu xxxxxx nebude možno xxxxx odvolání x xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx. Právo Xxxxxxxx xxxx xxxxx předpokládá, xx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 ve xxxx X-545/10 x vyjádření Xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx, nezbývá xxx xxxxx předmětným rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvolacího x xxxxxxxxxxx řízení, xxx xx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x této problematice xxxx xxxxxxxx x xxxxx X obecné xxxxx xxxxxxxx zprávy.

Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odevzdat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x vydání xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx zakotvuje xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxx xx tomu x případě změn xxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxx případ xxxx xxxxx obsažených v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto změny xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx z xxxx notifikační povinnosti xxxxxx změny xxxxx x xxxxx, rozsahu xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §31x xxxx. 1 xx 5 xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklady změnu xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx nové osvědčení xxxxxxxx se změněnými xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X §31x

Xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x §19x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ovšem s xxx rozdílem, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx třeba počítat xxx s xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice.

Odstavec 1 je xxxxxxxxxx xx. 10 odst. 15 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx změnám xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Vydal-li Xxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx x moci xxxxxx dopravci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx. X tomu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nedojde-li xx xxxxxx dopravce x takové úpravě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy, xxxx xxxx Drážní úřad xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxxxx tohoto osvědčení xxxxxx nebo odejmout.

Proti xxxxxxxxxx x omezení xxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce se xxxxx odvolat xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 2013 ve xxxx X-545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnic, nezbývá xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx by xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obsaženy x xxxxx I xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xxx bylo x xxxxxxx, že Xxxxxx úřad xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomu, aby xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Agentura Evropské xxxx xxx železnice, xxxxxx Xxxxxx úřad Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Pokud vydal xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx úřad.

Omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx dopravce xxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxx, oblasti xxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxx (xxx odstavec 3 x §31x odst. 2 xxxx. x) xx x)) a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce provozovat xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce původního. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxx x omezení nebo xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxxx odevzdat Xxxxxxxx xxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxxx případ xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 je xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 6 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž může xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx opravňuje Xxxxxx xxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožujících bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zakázal xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx provozu, xxxxxx provozu xxxx xxxxxx provozu. Zákaz xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné a xxxxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-545/10 x xxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx než proti xxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxx vyloučit možnost xxxxxxxxxx x přezkumného xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx problematice jsou xxxxxxxx v xxxxx X xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, Drážní úřad xx o xxx xxxxxxxxxx uvědomí x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx se navrhuje, xxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, informoval Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx §31c xxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu. Tím xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/796 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 881/2004.

K §31x

X xxxxxxxxxx xx čl. 10 xxxx. 16 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx nebo xxxxxx oprávnění provozovat xxxxxx dopravu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 2 xxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

K xxxx 24 (§33 xxxx. 3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dosud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovačů x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx Evropské xxxx xx vyznačují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozdílnou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vlakového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx 1995 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx globální xxxxxxxxx pro vývoj xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxx ERTMS (European Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), s xxxxx xxxxxxxxx jeho budoucí xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ji do xxxxxxxx o interoperabilitě x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „Řízení a xxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/919 xx xxx 27. května 2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxxx se xxxxxxxxxx „Xxxxxx x zabezpečení“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii).

Postupně by xxx mělo docházet x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Cílem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx) vybavených xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx vozidly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx umožní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zabezpečovací xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o dráze xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dopravcům, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx dráhách (xx xxxxxx úsecích) xx xxxxxxx výhradní xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlakového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx nich xxxxxx xxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xxx se xxxxx o úsek xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vlaků xxx xxxxxxxx xxxxxx systému, xx jedním z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxx xx být xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dráze.

K xxxx 25 (§34d xxxx. 1 až 4)

V xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dráhách xxxxx (x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2012/34/EU xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxxx x plánovaným xxxxxxxx prováděcího xxxxxxxx (XX) x. 869/2014 x nových xxxxxxxx x osobní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x testu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x dráhách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxxx. X xxxx zpracování xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx projednávání však xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx obsažená v §34x xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tento odkaz xxxxxx být doplněn xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx předmětný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, navrhuje xx doplnit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §34x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1795 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/34/XX.

X xxxx 26 (§34 h)

Zrušuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce. Xxxx úprava xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x doplňuje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se přesouvá xx §31x x xxxx. xxxxxx x xxxxxxx, x xx x xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

X bodu 27 (§35 xxxx. 1 xxxx. d))

Dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v technickém xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §47 xxxx. 6, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx téže xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx nadbytečné. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx prvkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 15 a 16 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx samostatně x xxxx xxxxxxx xxxxx osmé (viz §49x x násl. xxxxxx xxxxxx) x x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §47 odst. 6 návrhu xxxxxx xxxxxx.

X bodům 28 xx 30 (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xx x))

X xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx se v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx nové. Xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xx obdobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §22 xxxx. 2.

Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. X xxxxxxx xx čl. 9 xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxx potřeba xxxx povinnost xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx jsou nově xxxxxxxxx x příloze X nařízení (EU) 2018/762. Ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx, xx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxx obsaženou x xx. 9 směrnice x bezpečnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx písmeno x) xxxx xxxxxx odkazuje xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxx x požadavkům na xxxxx systém obsaženým x nařízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx představujícím xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx) x dále xxxxx pouze xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které jsou xxx xxxxx nařízení (XX) 2018/762 xxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) xx provedením xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxx dopravci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx povinnosti řídit, xx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 402/2013 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 352/2009, x xxxxxxx znění.

Směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx dopravců xxxxxxxx x xxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx, xxx xxxxxxxx provozující xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s těmito xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxx xx xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx s xx. 4 odst. 3, 4 x 5 xxxxxxxx o bezpečnosti xx xxxx xx §35 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodávat xxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x usměrňování rizik xxxx nezbytná opatření x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx riziko xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přispět (xxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona). O xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx může xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, poskytovatele xxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravce (x xxxx než xxxxxxxxxxx drážní dopravu), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládku, xxxxxxxx, xxxxxx x vyprazdňování xxxx. Xx poskytovatele xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx se xxxxxx doplňuje související xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx bezpečný xxxxxx xxxxx a drážní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §35 odst. 2 písm. x) xxxxxx zákona) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx (xxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona).

V návaznosti xx čl. 4 xxxx. 5 xxxxxxxx x bezpečnosti xx x §35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx ukládá, xxx x případech, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x konstrukční xxxx technické závady xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odstranění xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxx toto xxxxxx xxxxxxx osobám, které x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx usměrnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx §35 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx čl. 17 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxx oznámit 2 měsíce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx dosud neprovozovaného xxxx xxxxxxxx vozidel xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Předmětné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx účely plánování xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxx nákladu. Xxxxxx xxxxxxx „funkce xxxxxxxxxxx“ xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx rovněž xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx např. xxxxxx strojvedoucího, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx manipulanta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pak xxxxx xxxxxxx takové funkce, xxxxx nebyly xxxxxxxxx x provozování drážní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx o bezpečnosti xx xxxxxxxxx provozujícím xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx §35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx zákona) opatřit xx informace o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 321/2013 xx dne 13. března 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2006/861/XX, v xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1302/2014 xx xxx 18. listopadu 2014 x xxxxxxxxx specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pro přepravu xxxx xxxxxxxxxxxx systému x Xxxxxxxx xxxx, x platném xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požadované xxxxxxxxx k dispozici. Xxxxxxx stanovení předmětné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a eliminace xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx, aby neprodleně xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx strojvedoucím xx xxxxxxx dráze byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje (o xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strojvedoucím na xxxxxxx dráze, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 odst. 2 písm. k) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontroly dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxx dopravě. Xxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx získání údajů, xxxxx xxxxx moci xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákona x xxxxxxx (tedy xxx xxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx totiž xxxxxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxxxx úprava umožňuje xxxxxxxxxxxxx fakticky xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) po xxxx xxxxx, xxx je xxxxx obecnou xxxxxx xxxxxxx stanoveno. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xx vztahu x (xxxxxxx) zaměstnavateli (xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx existující xxxxxxx, xxx strojvedoucí xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) stanovenou xxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx zakotvenou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx bezprostředně xx v krátkém xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx drážního vozidla xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx v xxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx x daném xxxxxx nutno xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx.

X xxxx 32 (§35 xxxx. 4)

V xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx je xxxxxxxx (XX) 2018/762.

X xxxx 33 (§35 xxxx. 5)

Dochází x xxxxxx odkazu x xxxxxxxxxx xx vložení xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xx §35 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx novele xxxxxx x dráhách (xxxxx č. 367/2019 Xx.).

X bodu 34 (§36 xxxx. 1 xxxx. g))

Předmětné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytli xxxxx xxxxxx s xxxxx xx zdraví xxxx majetku při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1371/2007 x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto ustanovení xx použije xxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 9 xxxx. 5 xxxxxxx. 3 směrnice x xxxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podnik „xx vážné nehodě xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1371/2007, xxxx xxxx xxx xxxxxxx povinnosti jiných xxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nehody x xxxxxx xxxxxx.“. Xxxxxxxx x xxxxxxxx vážné xxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečnosti (viz xxxx článek 3 xxx 12, podle xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx srážka xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x následkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, infrastruktuře xxxx xx životním xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 35 (§43 xx 43b)

K §43

Předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 22 xxxx. 1 x xx. 23 xxxx. 1 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx podmínkou xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na trh.

Druhou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné evidenci xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx x evropském xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, tak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx 16. xxxxxx 2021 budou xxxxxx xxxxxxx provozovaná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx xxxxxxx. Xx 16. xxxxxx 2024 xxxxxxx xxxxx být drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx ovšem xxxxxxx kompatibilitu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (registrace xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxxxx). Ke xxx 16. června 2021 xxxx xxx údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru vozidel. Xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x evropskému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx IT. Xx 16. xxxxxx 2024 xxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx. Xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX xx dne 9. listopadu 2007, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx 96/48/XX x 2001/16/XX a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxx se xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obsaženým v xxxxxxxx registru drážních xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx. Xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zohledňující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxx xx x návrhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxx předvídanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel.

Třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, na xxx xx xxx provozováno. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dráhou je xxxxx posuzovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx obsažených v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx upraven v xxxxxxxx (XX) 2019/777.

Poslední xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx spojení xxxxxxxx vozidla s xxxxx xxxxxxx vozidlem, xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťování bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx. 22 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provozováno na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 6 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla zapsaného x registru xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx zapsaném x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i o xxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxx i xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinnosti.

Odstavce 4 a 5 xxxx xxxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 1 xxxxxxxx x interoperabilitě x upravují přidělení xxxxxxxxxx xxxxx drážnímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx viditelně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 je xxxxxxxxxx xx. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx x interoperabilitě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx drážního vozidla xx jím xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §43 xxxx. 1 xxxx. x) návrhu xxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx) na jeho xxxxxxxxx, přičemž xxxx xxx xxxx xxxxxx xx jejich legitimní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxx dráhy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X §43x

Xxxxxxxxxx §43x xx xxxxxxxxxx čl. 47 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1 xx zakládá působnost xxxxxxxx správního xxxxx xxxx registr xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX xx xxx 9. xxxxxxxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxx společná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 14 odst. 4 x 5 směrnic 96/48/XX x 2001/16/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxx xx xxxx a xxxxxxx rozhodnutí Komise 2007/756/XX.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jimž xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx vedeným x xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel.

K §43x

Xxxxxxxxxx §43x je xxxxxxxxxx čl. 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx s požadavky xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xxx xxxx údržbu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx o xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/779 xx dne 16. xxxxxx 2019 kterým xx xxxxxxxxx podrobná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 445/2011.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx x osobu, jíž xxxx vydáno osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx podmínkou xx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxx xxxx požadavky xx xxxxx zabezpečující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo zvířat (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxx zabezpečující údržbu.

V xxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx buď xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pověřenou xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/779. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx x osobu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 4 upravuje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxxxx x ní přikládané, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxx x náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/779, xxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkaz na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx a nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 ve xxxx X-545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx vedlo xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx předmětným xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumného řízení, xxx xx vedlo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obsaženy x části X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnost xxxxx zabezpečující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zavést xxxxxx údržby x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na tento xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx x xxxxxxx s požadavkem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x vedoucí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 402/2013 ze xxx 30. xxxxx 2013 x xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 352/2009, x xxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx povinnost, jaká xx xxxxxxx stanovena xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx zákona) x xxx xxxxxxxx (viz 35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx).

X xxxxx 36 xx 38 (xxxxx §43 odst. 1 xx 4, xxxxxxx §43x x xxxxx §43x xxxx. 1)

Xxx xxx xxxx shora xxxxxxx, předvídá xxxxx Xxxxxxxx xxxx, že xx 16. xxxxxx 2021 xxxxx drážní xxxxxxx provozovaná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx registrována x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx 16. xxxxxx 2024 nicméně xxxxx být xxxxxx xxxxxxx registrována xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxx 16. xxxxxx 2021 xxxx být xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xx 16. června 2024 xxx bude xxxxxxxxx xxxxx centralizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxx xxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x evropskému xxxxxxxx vozidel tak xxxxx spojena x xxxxxxxxx účinností (ke xxx 16. června 2024).

X xxxx 39 (§43x xx 43f)

Ustanovení §43x x 43d xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx jiné než xxxxxxxxxx nebo regionální, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx formulována x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ohledně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx X, xxxxxxxx X. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X §43x

X §43x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, tramvajové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlečky. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §43 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx xx dráze lanové, xxxxx provozování xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o dráhách (xxxxx x. 367/2019 Xx.). Speciální úprava xxxxxxxx pro provozování xxxxxxxx xxxx tak xxxx zakotvena do §47 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxx (xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx stanovených požadavků) x §7 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx (jde-li o xxxxxxxxx xx stavbu xxxxxx dráhy). Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x lyžařských xxxxx zahrnují určená xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx provozování lanové xxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/424 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/9/XX (EU), x xx xx vztahu x xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxx xx xxxxxx dodat, xx xxxxxx „lanová dráha“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx subsumovat xxx xxxxxx „xxxxx“, x proto xx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx zmiňuje. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lanové dráhy, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/424 x jejichž xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxxxx lanových drah, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci uvedeného xxxxxxxxxx a podléhají xxxxxxxxxxx posouzení xx xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dráhách xxxxxx xxx celostátních xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx možno xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx vypracováno typové xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx), x němuž xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x drážní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx speciální xxxx xx vlečce, xxxxxx vozidla tažená x xxxxxxxxx nad 160 xx/x a xxxxxxxxxxx na dráhách xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vlečce xxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x technickým xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx kumulativně.

V xxxxxxxx 2 dochází x převzetí xxxxxxxxx xxxxxx úpravy obsažené x §43 odst. 2 zákona o xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxx je drobně xxxxxxxxxx upřesněna xxx, xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx schváleným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxx §43 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx). Xxxx je xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výrobce (xxx §43 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxxx, že shoda xx xxxxxxxxxx typem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx přejímána xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxxx pouze výrobcem, xxx xxxx jej xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx nastat xxxxxxx, xxx výrobce xxx nebude xxxxxxxxx, x xxxx v xxxxx xxxxxx případy, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dovezená xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x takovém případě xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx (odpovídá-li xxxx xxxxxx vozidlo typu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxx xxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxx, xxxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla (xxx xxxxxxxxxx §43c xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx). Možnost podat xxxx xxxxxx již xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx výrobce xxxxxxxx vozidla.

V xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §43 xxxx. 4 zákona x xxxxxxx x xxx, že se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komplexní právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx). Xxxxxxx se, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx schválí xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxx vydán XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, jsou-li xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x mohl-li xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ze xxxxxx drážního správního xxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxx zkoumáno x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx typ drážního xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy, x xxxxx bude xxxxxxxx xx nenaplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxx přílohy xxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx správní xxxx vydá průkaz xxxxxxxxxxxx drážního vozidla, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx jeho xxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx doplněna x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zákona xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přenesena xxxxxx x současné době xxxxxxxx v §59 x 60 xxxxxxxx x. 173/1995 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxxxx xxx drah, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úprava je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx, které xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx rovině xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání průkazu xxxxxxxxxxxx drážního vozidla.

Odstavec 7 xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a způsob xxxxxx ověření, xxxxxx x xxxxxx ověření xxxxxxxxx dokumentace drážního xxxxxxx a provozuschopnosti xxxx jednotlivých xxxxx x údaje zapisované xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X §43x

Xxxxxxxxxx §43x návrhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vozidle xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx regionální. Vychází xx xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §43 xxxx. 7, xxxxx xxx xxxxx na drážním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad podle xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažená x zákoně o xxxxxxx xx xxxx x nedostačující, xxxxxxx xxxxxxxx xx prováděcí xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s materií, xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se návrhem xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xx. změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx se xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx i xx xxxxx provedení drážní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx moci xxx drážní vozidlo, xx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxx provedena, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx provozováno, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx přílohy k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x ochranu životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, hradí xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti drážního xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx drážnímu xxxxxxx xxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schváleného xxxx xxxxxxx a rozsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxxx dopravy x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx změněna.

K §43e

Ustanovení §43x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxx regionální. Xxxxxxx xx ze stávající xxxxxx úpravy obsažené x §43 xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxx x tím, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení. Zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v §43x xxxx. 1 xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx vozidlo, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nesplňuje požadavky xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpisu, drážní xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx průkazu způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx schválení xxxxx konstrukce drážního xxxxxxx xxxxx §43d xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx, nebude-li xxx ohroženo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dotčené xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obsažené xx větě xxxxxxxx §43 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X §43x

Xxxxxxxxxx §43x xxxxxxxx xxxxxx provozování historických xxxxxxxx xxxxxxx. Článek 1 xxxx. 4 xxxx. x) směrnice x interoperabilitě xxxxxxxx xx xxx působnosti xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx místní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx (tedy i xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsažené x návrhu xxxxxx) xxxx vozidla vyjímá.

Odstavec 1 obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx o drážní xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než 40 xxxx x jehož xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uspořádání jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx stavu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

Odstavec 2 představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vozidla xxxxxxxx musí. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxx-xx x němu xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx trh (xxxxxx xxxx muset xxxxxxxx podmínky uvedené x §49j xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxx xxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx uvedené v §43 odst. 1 xxxx. b) xx x) xxxxxx zákona) xxxx splněny xxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, toto xxxxxxx bude muset xxx kompatibilní s xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx spojeno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx pak xxxx xxxxxxxxxx, xxx x historickému xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxx xxxx xxxxx takové drážní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxx podmínky xxx xxxxx shodné x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx klade na xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx unijně xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx x §43x xxxx. 1 návrhu xxxxxx).

Xxxxxxxx 3 xxxx vyjímá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x požadavků xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x požadavky xxxxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx případ změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Ustanovení §49x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xx xxxxx nepoužije. X v tomto xxxxxxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx požadavky, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxx, xx historické xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatnou xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx vozidla, smí xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx. Pro schválení xxxxx konstrukce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §43x (xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx.

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel na xxxxx místní, speciální, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v §43c xx §43x návrhu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tato xxxxxxx xxxxxxxx požadavky.

Odstavec 4 xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx drážní vozidlo xxx být provozováno xx dráze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, místní, speciální, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx účelu xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxx 40 x 41 (§44 xxxx. 2 a 3)

Xxxxxxxx x tomu, xx požadavky xx xxxxxx xxxxxxx provozovaná xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postup při xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nemá průkaz xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx unijně relevantní (xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx). Z působnosti xxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx tak xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx na trh.

Právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3, podle xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx musí xxx vyznačen xx xxxxxxx x vložen x údaji x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx §43 odst. 4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 46 xxxxxxxx x interoperabilitě a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (EU) 2018/1614 xx dne 25. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 a xxxxxx xx mění a xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2007/756/XX. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxx vozidla. Xxxxxxxxx evropského xxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx registru drážních xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jak xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx předvídá, xx xx 16. června 2021 budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxx. Ačkoliv do 16. června 2024 xxxxx být xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xx zmíněného xxxx xxxx xxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxx centralizovaně x xxxxxxxxx registru xxxxxxx.

X xxxx 42 (§45 odst. 7)

X xxxxxxxxxx §45 xx xxxxxxxxx zmocnění xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx bezpečnostních přestávek x dobu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x minimální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nařízení xxxxx č. 589/2006 Xx., xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis k xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx x budoucnu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx učiněno na xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxxxxx v §45 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx důvodu xx zrušuje.

K bodu 43 (§46x)

Xx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx bezpečnosti xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx školení xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xx dopravce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxx x okruh xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx provozovatel dráhy, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/762 xx xxx 8. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 x (XX) x. 1169/2010. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx strojvedoucí, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zaměstnance mající xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxx provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zahrnuté v xxxxxxxx systému.

Odstavec 2 xx xxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxx. 2 směrnice x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx, že xxxxxxx poskytuje provozovatel xxxxx nebo dopravce xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxx a xxxxxxxx xxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x tomto xxxxxx neobsahuje žádné xxxxxxx.

Xxxxxxxx 5 upravuje xxxxxx xxx odnětí xxxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup a xxxxx xxxxxx bude xxxxxx aktualizovat, xxx xxxxxxx odstavec 6.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 7).

K xxxxx 44 xx 46 (§47 xxxx. 3, 5 a 6)

Xxxxxxxx k xxxx, xx podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx interoperability xxxx subsystémem ve xxxxxx jejich xxxxxxxx x §2 xxxx. 15 a 16 xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx samostatně x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (viz §49x x xxxx. návrhu xxxxxx) x v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 3 návrhu xxxxxx xxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §47 xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dopadat xxxxx xx určená xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejsou prvkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx subsystémem. Xxxxxx určená xxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxx schválení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu před xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx konstrukci, xxxxxx x xxxxxx určených xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví x souladu x §47 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x. 100/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Uvedená xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx v návrhu xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxxx x xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x rámci xxxx revize xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volného xxxxxx.

X odstavce 5 xx vypouští xxxxxxxx xxxx, xxxxx níž xx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/424 xx xxx 9. xxxxxx 2016 o xxxxxxxx dráhách a x xxxxxxx směrnice 2000/9/XX, nepoužijí ustanovení §43 x 44 xxxxxx o dráhách. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx relevantních (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx než xxxxxxxxxx nebo regionální), xx zcela xxxx xxxxxxxxx x systematicky xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxx drážních vozidel xx lanových xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vozidla x xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vypuštěním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx x §22 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx x §2 odst. 15 x 16 xxxxxx xxxxxx.

X bodu 47 (§48 xxxx. 2)

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx nedostatků určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx x §2 xxxx. 15 a 16 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nově xxxxxxx xxxxx xxxx (xxx §49x a násl. xxxxxx zákona) a x souladu x xxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxx v §48 xxxx. 2 návrhu xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 48 (§49 xxxx. 2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §49 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx rozsahu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Stávající xxxxx §49 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx má xxxxxx x xxxxx velkého xxxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx, což xx 5 xxx. Kč. Xx. 3 xxxx. 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxx. XXX (xxxx xxx 50 xxx. Kč). Tento xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, proto xxxx přistoupenu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx škodou xx xxxx xxxxxxx 2 xxx. EUR.

K xxxx 49 (§49 xxxx. 3 xxxx. a))

Ustanovení §49 xxxx. 3 xxxx. a) zákona x dráhách xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mimořádnou xxxxxxx v drážní xxxxxxx Drážní inspekci. Xx. 22 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx případech. X návaznosti xx xxxx skutečnost xx xxxxxxxx do §49 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zmocnění pro xxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Současně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx učiněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o nových xxxxxxx doposud do xxxxxxxx nezahrnutých.

K bodu 50 (§49a xx §49x)

X §49a

§49a obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x dráhách. Xxx x definice, xxxxx xxxx obsaženy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx „uvedení xx xxx“, „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, „xxxxxxx x oběhu“ x „xxxxxxx x xxxx“ xxxxxx xxx x zákon x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těchto pojmů x xxx obsažené xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx formulaci xxxxxxx x návrhu zákona.

Zvláštním xxxxxxxx, xxxx zákon x xxxxxxxxxx shody xxxxxxx nezná, xx xxxxxx „zadavatel“ xxxxxxxxxx xxxxx, která objednává xxxxx nebo provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obvykle xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxxx“ x „xxxxxxxxxxx“, xxxxxxx rozdíl xxxx xxxx xxxxxxx v xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx obnovou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx podstatné xxxxx, xxxx by xx xxxx dopady xx xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx „základní xxxxxxxxx“ je xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx požadavkem xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, subsystém, xxxxx xxxx drážní xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, technické kompatibility, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předmětný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přílohy XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx dále xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx rozvedeny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

Odstavec 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vyhlášky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx drah x xxxxxxxx vozidel, xx xxx se vztahují xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx x interoperabilitě, xxxxx xxx železniční systém Xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tratě xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 250 xx/x xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, vybavené xxx rychlosti přibližně 200 xx/x,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx rychlost x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tratě xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x konvenčními xxxxxx, xxxxxxxx stanicemi, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx atd., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx určené xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tratě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a nákladní),

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx nákladní dopravu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, xxxxxx multimodálních překladišť,

i) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uvedenými prvky.

K §49x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obsažené x navrženém §2 xxxx. 15 zákona x xxxxxxx lze xxxxx na trh, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx. Jde xxxxxx x xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ v xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx prvky interoperability x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, technické xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou následně xx xxxxxx úrovni xxxxxxxxx, xxxxx podrobně x xxxxxxx vymezeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

Soulad xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se základními xxxxxxxxx se prokazuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx jeho zplnomocněný xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx, který xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx předchází x xxxx xx ověřuje xxxxxx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx. evropskými specifikacemi. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x těchto xxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx rozumí zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxx obsažené x přímo použitelných xxxxxxxxxx Evropské xxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx základními xxxxxxxxx lze prokázat x prostřednictvím harmonizovaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Musí xxx xxxx xxxxxxx podmínka, xx xxx xx xx xxxxxx xxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx. Prokazování xxxxx prostřednictvím harmonizovaných xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádnou výjimkou, xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x v §13 xxxx. 1 xxxxxx x posuzování xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjekt, jehož xxxxxxxxx a činnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §49r x xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx xx vybírá xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, přičemž činnost xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxx xxxxx uzavřou. Xxxxxxxxx subjektem xxxx xxx xxx osoba xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, tak x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie. X xxxxxxxxxx na provedené xxxxxxxxx je povinností xxxxxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ES xxxxxxxxxx.

Xxx ES prohlášení x xxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx XX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, shodně platí, xx

- xxxxxx vzory xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/250 xx dne 12. xxxxx 2019 x xxxxxxx ES xxxxxxxxxx x certifikátů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx subsystémů x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/797 x x xxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 201/2011, - xxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie.

Návrh xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x interoperabilitě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o shodě xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx odlišnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, typicky může xxx x jinou xxxxx, xxxxx prvek xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxx naopak xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx specifikacím xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx lze xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx o xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx vymezit xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx.

X §49x

Xxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx ukáže, xx xxxxx interoperability xxxxxxxxx základní požadavky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx rozlišováno xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx doposud xxxxx xxxxxx na xxx, x xxxxxxxx, xxx již k xxxxxxx xx trh xxxxx.

Xxxxxx-xx Drážní xxxx, xx XX xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx již xxxxx, xx nejsou xxxxxxx příslušné technické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x zákazu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxx. Xxxxx zákaz xxxx typicky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx uložit x x xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx vyhlásí xxxxx a jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxx xxxxx k xxxx uvedení xx xxx, má x xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx shody stanoví x tento návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx interoperability xx xxx (xx. x xxxxxxxxxx, spotřebě xxxx xxxxxxx na xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx jeho používání, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx (xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx x dodavatelském xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx) nebo xxxxxxx oběhu (xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). X uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxx xxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxx stanoví x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx-xx důvody pro xxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) shody xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx základními xxxxxxxxx.

X případě výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xx xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 11. července 2013 xx věci C-545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, se kterou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzultace týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxx, xxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx X xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxx x interoperabilitě v xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx subsystémy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou přitom xxxxxx buď x xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x subsystém xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx požadavky xx xx xxxxxxx, xxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx xxxxxx subsystémů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx použití xxxxx x xxxxxxxxx subsystémů x další podrobná xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx technické specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx týkají xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx ostatní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x interoperabilitě.

Předpokladem uvedení xxxxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy Xxxxxxx úřadem, x xx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxx zkoušky, xxx xxxx posuzovat (xxxxx xx. 18 xxxx. 5 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, relevantnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx základě by xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavky. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §49x. Xxxxxxxxxxxxx subsystému x xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subsystémy xxxxxxxx xx nutno xxxxxx xxxxxxxxxxx doložit. X xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kladného xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxx xxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xx k žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvořícího xxxxx.

Xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jenž xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxx zatím xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Tento doklad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xx xxxxxx čl. 18 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx. Bude xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx bylo podle §49x odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nově budované xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zaměřeného xx xxxxxxxxx xxxxxxx dráhy, x postupům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx navržené x §7 xxxx. 2 xxxxxx x dráhách, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx procesního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx stanoví x xx. 18 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxx, xxxx jej požádat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx též xxxxx 4 měsíců xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx uvedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení podle §64 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 4 měsíce. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx možné podat xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx námitek x Xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx §49g xxxxxx x dráhách, x xxxx by měl xxx xxxxxxx náležitě xxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx povolení, xxxx xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxxxxx, navíc x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice, xxxxx xxxxxxx, postavení x xxxxx upravuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/796 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx x x zrušení nařízení (XX) č. 881/2004. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlakový xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx systém xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zavedení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx subsystému xxxxxxx xxxxxx x zabezpečení xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice, xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx zavádění realizováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx zahájením zadávacího xxxxxx. Schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpokladem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49x, bude-li xxxx součástí subsystém xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x schválení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx přiložit, a xx x souladu x čl. 19 xxxx. 3 směrnice x interoperabilitě. Xxxx xxxx xxxxxxx patří xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení (x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „Řízení x xxxxxxxxxxx“ železničního xxxxxxx x Evropské xxxx (xx. xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2016/919) xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Toto stanovisko xx může (podle xx. 19 odst. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx si xxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice v xxxxx probíhajícího řízení. Xxxxxx xxx bude xxxxx přiložit xxxxxxxxxx x xxxxxxx subsystému xxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §49x xxxxxx o xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §49x xxxxxx o xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx vedeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nemůže postup Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx požádat xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx x návaznosti xx xxxxxxxxx evropského systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx v xx. 19 xxxx. 6, xx x xxx xxxxxxx informuje agenturu x xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx, což xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx řídí xx. 30 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/796 xx xxx 11. května 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 881/2004.

K §49x

Xxxxx xxxxxx upravuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx obecného xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx obsaženého x xxxxxxxxx §49x zákona x dráhách.

V případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx účel xxxxx vydat nový xxxxxx způsobilosti xxxxx. Xxxxxxx, kdy realizace xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto subsystémy. Xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx se hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydáním nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx to vyplývá x prováděcího plánu xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x oznámeného Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Konečně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx spjaté x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxx bezpečnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořícího xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxx z xx. 18 xxxx. 6 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx obnova xxxx xxxxxxxxxxx subsystému podmíněna xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy, Drážní xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx obnovenou či xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx konkrétní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nový průkaz xxxxxxxxxxxx, bude xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxx, xx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nový průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxx průkazu xxxx xxxx probíhat xx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx řízeních xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx navrhovaného §49x xxxx. 2).

Xxxxxxx xxxx v případě xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx §49x návrhu xxxxxx) xxxxxxx xxxxx zákona x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx obdržení xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x doplňující xxxxxxxxx x stanoví xxx xxxxx 4 měsíců xxx vydání rozhodnutí xx obdržení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx uvedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx řízení podle §64 xxxx. 1 xxxx. a) správního xxxx, a xxx xxxxxxxxxx obecnou lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx 4 xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podobě xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §49g xxxxxx o xxxxxxx, x čemž xx xxx xxx žadatel xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxx, xxx xx xxxx provedena xxxxxxxxxxx xx obnova xxxxx xxx xxxxxx nového xxxxxxx způsobilosti xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx obnově xxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx by xxxxxx xxxxx užívána (xxx xxxxxxxxxxxx souhlasu), xxxx dané jednání xxxxxxxxx (sankcionováno) podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxxxx zákon).

K §49x x §49x

Xxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X obecné xxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxxxxxxx přistoupil x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxx do zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxxx řízení (xxxx. vybraných hlav xxxxx xxxxx správního xxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozhodl xxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx, což xx xxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx účely exekučního xxxxxx.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx přezkum xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx čl. 18 xxxx. 6 a xx. 26 xxxx. 4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx předpokládají, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx výklad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xx kterou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx příslušné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx nebude xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx postrádá xxxxxxxxxxx xxxxxx (o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxx (xx. z xxxxx VIII části xxxxx správního řádu), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

- xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x drobnými formulačními xxxxxxxxxx souvisejícími s xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx odchylkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx zejména xx xxxxx k xxxxxxxx lhůtám) nebo

- xxxxxx xx návrhu xxxxxx nezahrnuje, xxxxxxx x hlediska xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dotčeného řízení xxxxxx relevantní.

Do xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx x xxxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx §87, §88 x §89 odst. 1 xxxxxxxxx řádu), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí x xxxxxx xxxxxxx (xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx, jenž xxx xxxxx, který xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadřízenému xxxxxxxxx xxxxxx x nadřízený xxxxxxx orgán x xxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxx §82 xxxx. 2 xxxx třetí a xxxxxx, §84, §86 xxxx. 2 x 3 xxxx §91 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx řízeních bude xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx účastník,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jelikož xx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxxx (xxx §85 xxxx. 2 xx 4 nebo §91 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx),

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podaném xxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nebylo smysluplné (xxx §90 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx §81 xxxx. 4 správního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx x případě xxxxxx x xxxxxxxxx upraveny xxxxxxx následující xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx,

- lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx (včetně xxxx v případech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx),

- požadavky xx náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x požadavků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx),

- příslušnost x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

- xxxxxx přezkumu,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (plyne z xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx),

- xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx I až XX, XX a XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx bylo xxxxxxx xxxx, zvláštní xxxxxxxx námitek a xxxxxxxxxxxx speciálního řízení xxxxxx v zákoně x dráhách xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx či xxxxxxx vyloučeny) proti

- xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxx způsobilosti dráhy x

- xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx drážního xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 12 odst. 2 xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx „xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx provozu x xxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jelikož xxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx úřední, xx xx onou „xxxxxx“ vlastně myslí, x xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx k xx xx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na „xxxxxx jejich provozu xxxx xxxxxx“), jaký xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxx xx s výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx“ osvědčení xxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořícího xxxxx xx xxxxxxx nebo x případech, xxx xx dojít k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx Drážní úřad xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x čemuž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xx měl xxxxxxxxxxxx xxxxx informovat Xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx xxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx neplnění xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx §19x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx), xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxx zmíněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přezkumu x dopadá xx xx xx. 18 xxxx. 3 směrnice x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podléhají xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-545/10 a xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx předmětným xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxxx xxxx obsaženy x xxxxx X xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X §49x

Xxx xxxx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakotvení xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oblasti xxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x subsystém xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxxxxx pro interoperabilitu.

Tyto xxxxxxxxxx lze uvést xx trh, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto požadavky xxxxxx x souladu x přílohou XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis x zákonu x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx podstatné x obecně formulované xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacích xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zpracovává xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce. Xxxxx dokumentem xx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XX ověření), a xxxx ES prohlášení x ověření xxxxxxxx xxxxxxxx §49x x §49x. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou obsažena xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §49j

Předpokladem uvedení xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xx trh xxxx vydání příslušného xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx lze poukázat xx 5 xxxxxxxxx xxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu.

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na trh. Xxxxx xxxx 49 xxxxxxxxx tím bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dráhách, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xx trh. Xxxx xx tedy xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx institut xxxxxxxx x uvedení drážního xxxxxxx xx trh.

2. Xxxxx xxxx 49 xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx „povolení x xxxxxxx vozidel xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx trhu Xxxx, smí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti použití, xxx xxx xx xxxxxxxx uděleno. V xxxx souvislosti xx xxxx být pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.“. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx normativního xxxxx směrnice a xxxxxxx x xxxx, xx povolení k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxx xxxx volný xxxxx xx xxxx, xxxxx již v xxxxxxx o xxxxxxxx x uvedení xxxxxxx xx trh a xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx provozu xxxxxxx. Xxxxx oblastí xxxx xxx dráha celostátní x regionální, xxxxxxxxx xxxxx této dráhy xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie. Xxxxx by xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx povolení.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx povolení x xxxxxxx vozidla na xxx xxxx. Xxx x xxxxxxx zásadní xxxx element xxxxxx xxxxxx úpravy, xxx xxxxxxxx x interoperabilitě x čl. 21 xxxx. 1 x 8 předpokládá, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx buď xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx Agentura Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx. Xx-xx být xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx řady vozidel xx xxx x xxxxxxxx správního xxxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice. X tomto xxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx. Xx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx u Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx řízení vyžádá x xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti, xxx xxx xxxxxx bylo xxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx §49x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx.

4. Xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxx o xxxxxxx zavádí xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xx. xxxxxxxx x xxxxxxx vozidla xx xxx, xxxxxxx ve xxxxxx x vozidlům xxxxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxx již do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dokladem, což xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx může, xxx xxxx nemusí xxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx vozidla schválen, xxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vozidlo nebo xxxx vozidel, xxxxx xxxx ve xxxxx x povoleným typem xxxxxxx, xxxxxx povolení x xxxxxxx vozidla xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxxx xxx promítnut xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpravy, xxxxxxxxx xx navrženého §49x xxxx. 2 xxxxxx x dráhách. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxx, že předpokladem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povolení xxxxxxx na xxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx může (xxx xxxxxxx předložení xxxxxxxxxx o xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla), xxx také xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx řadě xxx xxxxx, že povolení xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx na xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx. X xxxxxxx případě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla.

Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx právní úpravy. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx na skutečnost, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx obsažena x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2018/545 xx xxx 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postup žadatele xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řady xxxxxxx xx trh xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx řady vozidel xx xxx nebo x vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procesní xxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxx (xxxxxxxxx xxxxx, čtyřměsíční xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx konstatovat, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených v xx. 21 xxxxxxxx x interoperabilitě xxx xxxxxxxxx transpozici do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jejich implementace xxx xxxx provedena Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxx x xxxxxx povolení typu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 21 odst. 11 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx toto xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxx právo Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) x tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx předpokládá, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx vydané xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu (xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lhůty.

Jak xx detailně xxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předkladatel xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostředky obrany xxxxxxxx, kdy xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxx pak druhým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx tradici x xxxxx xxxxxxx řádu, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx xx xxxxx přinést xxxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxx zavedených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) výhodnější.

Z xxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciální xxxxx xxx podání xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx lhůtě 15 xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx. Dále xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správním xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) jakožto obligatorní xxxxxx xxxxxx orgánu, x to xxxxxx xxxxxxxx fakultativnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxx §87 xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 30 xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx řádu.

V případě, xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podanému xxxxxxxx vyhověno (tj. xxxx xxxxxxxxxx zrušeno), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx úřad) xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx odvolacímu xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) bez xxxxxxx (tj. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxx-xx naopak x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhověno, xxxx xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx vydá), xxxxxx možno proti xxxxxxxx rozhodnutí podat xxxxxxxx. Článek 21 xxxx. 11 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx, xxxx xx proti xxxx žadatel odvolat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X uvedeného xxxxxxx, xx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zamítavé rozhodnutí, xxxxxx xxxxx (a xxxxx xxxxxx zákona), xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxx vydané xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řady xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nemůže se xxxxx tomuto (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odvolacímu xxxxxx podle vnitrostátního xxxxx. X xxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se žádosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xx trh, xx xxxx xxx připuštěno x xxxxxxx na xxxxx, a xx xx xxxxxx ES xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx zákona xxxxx počítá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx mohl xxx proveden xx xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx vozidel xx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx mohl xxx xxxxxxxx na žádost xxxxx, která xxxx xxxxxxxx potřebuje za xxxxxx doložení výše xxxxxxxxx aspektů, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx nebo xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxx však může xxx zkušební provoz xxxxxxxxx i Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxx, nutnou xxx xxxxxxxxx ES xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidlo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dráhou.

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x bezpečnosti, xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu podléhají xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx C- 45/10 x xxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xx kterou Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx xxxxxxx konzultace týkající xx interpretace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx problematice jsou xxxxxxxx x části X xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

X neposlední xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob a xxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/545 xx xxx 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797. X xx. 6 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řada souvisejících xxxxxxxxxx, xxxxx tedy xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X §49l

Směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx upravuje 3 xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx přistoupit x xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh xxxx povolení xxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikaci pro xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx jmenovaný xxxxxx je relevantní xxxxx xx vztahu x povolení xxxx).

Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vozidla provozovaného xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx orgánu xx všech xxxxxxxxx xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxx. Směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx v čl. 21 xxxx. 12 x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx navržený §49x xxxx. 1 xxxxxx x dráhách. X xxxxxx případech xx xxxx nutné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nového xxxxxxxx. Xxxxxx x případě xxxxxx nebo modernizace xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx toho, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx může xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, konkrétní xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx zákona x xxxxxxx x xx. 21 xxxx. 13 x čl. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx držitel drážního xxxxxxx, držitel povolení x xxxx uvedení xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxx osoba xxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxx,. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx vydáno Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, orgánem xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo povolení xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x současně xxxx xxxxxxxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxxx drážního vozidla x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Drážní xxxx.

Xx-xx xxxxxx typ xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx typu xxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx nastat situace, xx se xxxxx xxxxxx právní rámec, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, a unijní xxxxx (v podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx) bude vyžadovat xxxx povolení xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx pamatuje i xx xxxx situaci x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx požádal x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, ale xxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxx x xxxxx případě xxxxxx Drážní xxxx xxxx Agentura Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx vydal.

Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Současně xx však xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2018/545 xx xxx 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx železničních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/797. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vydaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, náležitosti xxxxxxx, xxxxxxx k xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vydaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx x interoperabilitě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vnitrostátního xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxx provedena Xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxx zmíněné, xxxxxxx xxxxxxxx x detailní xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx ze zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 21 xxxx. 11 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx zákona na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx totiž, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx toto své xxxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, vyžaduje xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (podání xxxxxxxx) x xxxx, xxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx naproti xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx správní orgán xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxxxx nevyhoví-li xxxxxxxx sám (autoremedura), xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx bez xxxxxxx xxxxx odvolatele). Právo Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx speciální lhůty.

Jak xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx odvolacím xxxxxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řádu, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx řízení. Rozčlenění xxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx zavedených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxx rozhodnutí orgánem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) výhodnější.

Z xxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx řádu za xxxxxxxxxx nastavení specifik xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx oproti xxxxxx xxxxx 15 xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx obligatorní xxxxxx tohoto orgánu, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxx §87 správního xxxx). Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx oproti xxxxxx xxxxx 30 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu.

V xxxxxxx, xxx v rámci xxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxx vyhověno (xx. xxxx rozhodnutí zrušeno), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx úřad) postoupí xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx odvolacímu xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) bez xxxxxxx (xx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx v daném xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x proto xxxx xxxxxxxxxx zruší (x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx), xxxxxx xxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx. Xxxxxx 21 odst. 11 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx (x slovy xxxxxx zákona), xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vozidel xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx tomuto (xxxxxxx vyhovujícímu) rozhodnutí xxxxxxx odvolat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx vyhovuje, vylučuje xxxxx podat xxxxxxxx x odvolacímu xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx případ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx původního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx.

X §49x

Xxxxx zákona xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx případů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §49x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx disponovat xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx reagovat xxx, aby nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxx x čl. 26 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxx sám, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedení xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se základními xxxxxxxxx zjistí Xxxxxx xxxx, uloží xxxxx xxxxxxxxx dopravci, k xxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravomoci xxxxxx dozoru xxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxx §6 xxxx. 5, §8 xxxx. 7, §9 xxxx. 5 a §49 xxxx. 2 xxxx. x) zákona).

V xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx drážního xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx, je možné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx i xxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přijmout, jejich xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (x Xxxxx republice) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (například v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rychlosti) xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dojde x xxxxxxxxx shody drážního xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx výhrada nového xxxxxxxxxx xxx případ xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečné provozování xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx se xxxx xxxxxx zakazuje, xxxxxx xxxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx přezkoumat v xxxxxxxxxx řízení, jelikož x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxx čl. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx-xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx moci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomuto xxxx na xxx. X x tomto xxxxxxx platí, xx xxxxxxx dojde k xxxxxxxxx xxxxx drážního xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvedené xxxxxxxxxx xxxx moci Xxxxxx xxxx zrušit. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, nebude přípustné xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx shora xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xx trh.

Vydal-li Xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Platí xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx přijmout xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx typ od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. nesoulad xxxxxxxxx xxx x xxxx vydání xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zrušit xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxx změny xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx drážního vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, nicméně v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx přezkoumáváno xxxxx xxxxxx. Dlužno xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx povolení x xxxxxxx drážního vozidla xx xxx nebo xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kompetence xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx, xxxx vydal xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx, xxxxxxx nejpřísněji xxxxxxxx x podobě xxxx xxxxxxx, provoz drážního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx xxxxx. Bude-li xxxxxxx, jenž xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxx taktéž přísné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx na xxx xxxxxxx x něj xxxxx xxxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx následně vyrozuměni x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčených vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§49m odst. 2 xx 4).

X §49x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx. Místo xxxx xxxxxxxxxx rozčleňuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx (v xxxxxxx XX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (x xxxx xxxxxxx). Xxxxx subsystémů xx xxxxxx obsažen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifikacích xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx, že subsystémy xxxx rozsáhlé x xxxxxxxxx, provozně-technické celky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozní x xxxxxxxxx propojenosti xxxxxxxxx drah x Xxxxxxxx xxxx (x Xxxxx republice jde x xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx primárně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx upravuje xxxxxx pravidla vztahující xx především x xxxxx xxxxxxxxxxx. Jak xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x Xxxxx republice celostátní xxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla (x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regionálních). Zatímco xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx v navrženém §49x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx v navrženém §49x xxxxxx x xxxxxxx.

Xx xxx xxx x xxxxxxxxxx tvořící xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, spojuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx (§49o xx 49q). Jde x xxxx klíčová xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx rozvedeny a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisech Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, zákonem vymezených xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je ES xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to od xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx zkoušení,

- XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. oznámený xxxxxxx (osoba notifikovaná Xxxxxxxx xxxxxx), který x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx unijními xxxxxxxxx xxxx ES certifikát, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx x nimi xxx. xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxx prokázané xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bylo-li x xxx xxxxx xxxxxxxxx XX ověření, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx požádán x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (celostátní xxxx regionální) nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla na xxx nebo povolení xxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxx xx zmíněných xxxxxxx),

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx.

Xxxxxxxx §49x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z výše xxxxxxxxx xxxxxxxx podrobněji.

Subsystém xxxx splňovat základní xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přílohou XXX xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis x xxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x požadavky „xxxxxxxx“ x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kompatibility, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx konkrétně, velmi xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx konkrétnější x podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxx v prováděcím xxxxxxxx x zákonu x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, výrobce xxxx zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (viz x tomu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx. ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech Evropské xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx proces, jímž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx. vnitrostátními xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x interoperabilitě xxxx x xx. 7 xxxx. 1 x xx. 13 xxxx. 2 připouští, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx unijních. Jde x 2 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx případy, xxx xx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx, aniž xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámit Evropské xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx technická specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nevztahuje xxxx xxx. zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxx členský stát xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx specifikací xxxxx zeměpisným, topografickým xxxx xxxxxxxxxxxxx omezením. Xxxxx xxxxxxx představuje xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx obnovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subsystému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčený xxxxx. Oznámení Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx učinit xxxxx hodlající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx následně xxxxxxxxx xxxxxxxxx předá Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/424 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x souladu se xxxxxxxx (XX) 2016/797. X některých případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kompetencí xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxx xxx dodržena. Xxx xx nutné xxxxx ní xxxxxxxxxx.

X xxxx uvedeného pojednání xx zřejmé, xx x v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx právě xxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prováděcí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx, xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx. Xxxx být xxxx xxxxxxx podmínka, xx xxx xx ně xxxxxx odkaz x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx harmonizovaných xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx posuzování výrobků xxxx žádnou xxxxxxxx, xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x §13 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/250 xx xxx 12. února 2019 x vzorech XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx, x vzoru xxxxxxxxxx o xxxxx x povoleným typem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/797 x o xxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 201/2011. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změně xxx xxxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dílčí požadavky xx přílohu XX xxxxxxxxxx x ověření, xxxxx, v xxxx xxxx xxx vypracováno, xxxx uchovávání a xxxxxxxx xxxxx orgánům. Xxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx novým technickým xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

X §49p

ES xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených na xxxxxxxxx, musí provádět xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §49x x xxxx. Zadavatel subsystému, xxxx výrobce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vybírá xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx určený subjekt xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx uzavřou.

Oznámeným xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, tak x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx-xx oznámený xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxx, je oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx subsystému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledku XX certifikát, xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/250 xx dne 12. února 2019 x vzorech ES xxxxxxxxxx a certifikátů xxx železniční xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x subsystémy, x vzoru prohlášení x shodě x xxxxxxxxx typem železničního xxxxxxx a x xxxxxxxxx XX ověřování xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 201/2011. XX certifikát xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxxxx x xxxxxx x dráhách. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/250 xx xxx 12. xxxxx 2019 o xxxxxxx XX xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx x shodě x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/797 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 201/2011.

XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx několik xxxx x rozděluje xx xxxx xx xxxx ověření návrhu xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx postupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxx ES xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocnění. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx ES xxxxxxxxxx nebo vnitrostátní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx XX ověření xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx bude možné x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx subsystému xxxxx xxxxxxxx stanovisko. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxx znění) xxxx xxxxxxx průběžné xxxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxx by xxxx xxx matoucí xx xxxxxx x XX xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subsystému, jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/250 xx xxx 12. xxxxx 2019 x vzorech XX xxxxxxxxxx x certifikátů xxx železniční xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx prohlášení x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX ověřování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 201/2011.

Xxxxxxxx jmenované xxxxxx xxxxxxxx navíc stanoví, xx kterých xxxxxxxxx xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxxxxx xx dojít x xxxxxxxxx nového XX xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zohledňuje.

K §49x

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx. 16 xxxxxxx x podstatě xxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx požadovat xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx kontrol“ x xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxxx zadavateli xxxxxxxxxx, xxxx výrobci xxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx povinností.

V případě xxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxx konkrétního zjištění, xx subsystém xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky, xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu uložit xxxxxxxx xxxxxxxx. Podobně xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanoví x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zákaz dodání xxxxxxxxxx xx trh (xx. x distribuci, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), zákaz xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx používání xxxx xxxx xxxxxxx x trhu (xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx trh) xxxx xxxxx (xxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx subsystému xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navazovat xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxx xxx xxxxxx x x xxxxxx xx místě. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx-xx důvody pro xxxx uložení, xx. x xxxxxxx, xxx xxxxx x zajištění (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xx základními xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx zmíněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx čl. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x bezpečnosti, jenž xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu podléhají xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx České republice xx dne 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xx kterou Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnic, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx x přezkumného xxxxxx, xxx xx vedlo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxx I xxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

X §49r až 49x

Xx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx interoperability, xxxxx x v xxxxxxx ES xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (podle §49x xxxxxx xxxxxx), xxx xxxx xxx x o subjekt xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xx potřeba xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx úpravy obsažené x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odlišné xx xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx postupů posuzování xxxxx, jejich formální xxxxxxx, xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx. Předkladatel xxxxxxxxxx xxxx jedinou xxxx xxxxxx o posuzování xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx míry xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x předmětné xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx x na oznámené xxxxxxxx, a xx xx vztahu k xxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx subjektu x xxxxxxx k xxxxxxx, - požadavky, které xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx x řízení xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx

- xxxxxx, xxxxxx x účinky xxxxxxxx xxxxxx subjektu (xxxxxxx Evropské komisi),

- xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxx xxx zjištění nesplnění xxxxxxxxxxx požadavků včetně xxxxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxx XX certifikátu,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu Xxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností oznámeným xxxxxxxxx xxxxxx pozastavení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx obsažená x xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 768/2008/XX o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 93/465/XXX. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx notifikovaných osob xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, což tedy xxxxxxxx xxxx část xxxxxxxx transponovat do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx, relevantní ustanovení xxxxxx x posuzování xxxxx. V souvislosti x xxxxx odkazem xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx něhož xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx“, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx tak xxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxx 3, aby xxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, měli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx“, xxxx xx tím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a ES xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

Odchylky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dílčí x byly zvlášť xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx zkušebnictví xxxxx Xxxxxxxx komisi, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxxx xx rozpadá xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx interoperability x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx údajů x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- informování Drážního xxxxx oznámeným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odnětí xxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx XX certifikátu xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx,

- podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- zvláštního xxxxxxxx modulů xxx xxxxxxxxxx shody nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX ověřování subsystémů, x xxxxxxx kterých xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx ověření.

K §49x

Xx zákona o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx určených xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxx xxxxx, které budou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx týkající xx určených subjektů xxxx xx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odkazem na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx subjektů. Xxxxxxx postupuje předkladatel x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opět normativním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx subjektů.

K xxxxx 51 a 52, 54 xx 71 a 73 xx 92 a 94 (§50, §51 x §52 - xxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dráhách xxxxxxx x modifikaci relevantních xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků x x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx 53, 72 x 93 (§50 xxxx. 5, §51 xxxx. 10 x §52 xxxx. 14 - xxxxxx)

X xxxxxxxxxx na xxxxxx x doplnění xxxxxxxxxx podstat přestupků xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestů xx jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx a výše. Xxxxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxxx bylo v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx.

X všech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx hranice xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx činnosti nebylo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx přestupky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx závažnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx již xxxxxxx o dráhách xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx §52 xxxx. 14, ve xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstat přestupků xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pokuty (200 000 Kč), x xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokuty x xxxxxx ustanoveních xxxxxx x xxxxxxx (xxx §50 a 51).

Xxxxxxxxx xxxxxxx tresty, xx xx jejich xxxxx x rozpětí (xxxx), xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků vyhodnoceny xxxx přiměřené.

S ohledem xx provedené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (přečíslování xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezení skutkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků).

K xxxx 95 (§52x xxxx. 1 x 2 - xxxxxxxxx x projednání přestupků)

S xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupků xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravě odkazů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x projednávání xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona nijak xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přestupky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (konkrétně Drážní xxxx).

X bodu 96 (§53x xxxx. 1)

Ustanovení §53x odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x okolnosti xxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx inspekce xxxxxx při rozhodování, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx událost šetřit xx xxxxxx. Xx. 20 odst. 2 xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §53x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx stanoví, že xx xxxxxxxxx orgán xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x)) a xxxxxxxxx provozovatelů xxxxx, xxxxxxxx, vnitrostátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x České xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx států (xxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxxxxxx §53x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X bodu 97 (§53x odst. 3)

X xxxxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxx xxxxx, kterou xx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, kdy se x nehodě xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, že Xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx událost xxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zahájit xx 2 xxxxxx xxx xxx, kdy se x nehodě xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx události, xxxx není neopodstatněné, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vnímána xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx účely xxxxxxxxxxx dostatečných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí x bezpečnosti, že xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx aktualizovat xxxx, xx se dozví x xxxxxx skutečnostech. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ačkoliv xx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxx, měla-li xx shromážděny xxxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

X bodu 98 (§53x xxxx. 5 x 6)

Xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx s co xxxxxxxx otevřeností. Xxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poskytnout své xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xx by xxxx xxxxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx povědomí x xxxxxxx názorech xx její xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx zohlednit xxxxxxxxxx xxxxxxx případných xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx o pokroku x xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx §53x odst. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zněním. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx inspekci, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 poté xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx přijímá a xxx xxxxxxx zohledňuje. Xxxxx xx xxxx. x Xxxxxx úřad, xxxxxxxxx provozovatele xxxxx, xxxxxxxxx dopravce, Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, dotčeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odesílatelů, xxxxx s xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx informuje x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx majetku, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich odůvodněné xxxxxxx (xx vztahu x xxxxxxx x xxxxxx xxx poskytovaných xxxxxxxxx).

X xxxxx 100 x 101 (§53x xxxx. 2)

Ustanovení §53x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx x šetření xxxxxxx x příslušný orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx x xx. 23 xxxx. 1 pododstavcem 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Směrnice xxxxx 2 xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příslušný orgán xxxxxx členského xxxxx. Xxxxx x xxxx xx situace, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx události xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Druhá xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx události xxxxxxxxx xxxxxx vozidlo registrované (xxxx xxxxx xxxxxx xx prováděna) v xxxxx xxxxxxxx státu. Xxxxxxxx x xxxx, xx §53x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx vhodné. Xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx představovalo xxxxxxxxx x neodůvodněnou xxxxx.

X xxxxxxxxxx xx čl. 23 odst. 1 xxxxxxx. 4 xxxxxxxx x bezpečnosti je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx x důkazům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

X xxxx 102 (§53x xxxx. 1 xxxx. x))

X xxxxxxxxxx na xx. 21 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxx xx zpřesnění xxxxxxxxx §53x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx příčin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx inspektoři Xxxxxx inspekce oprávnění xxxxxxxxxx „výstupy ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx“, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx budou xxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx však xxxxxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx..

X xxxx 103 až 107 (§53e xxxx. 1 x 2)

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx. 24 xxxx. 2 pododst. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx inspekce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx znění zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xx xxxxxxxx. S ohledem xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx inspekci, aby xxxx zprávu zpracovala xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx k události xxxxx. Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Drážní xxxxxxxx tuto zprávu xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

Směrnice xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dokončena x xxxxxxxxxx ve lhůtě 12 xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxxxxxxxxx každého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx podrobné xxxxxxxxx x pokroku xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x všech vznesených xxxxxxxxxxxxxx otázkách. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx §53x xxxx. 2 xxxxxxx, xx x případech, xxx nelze xxxxxxx xx lhůtě 12 xxxxxx xx události xxxxxxxx, zveřejní Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 12 měsíců (xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx) xxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx výslovně xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxx, vůči xxxx xxxx Drážní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx zprávě x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x souladu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Rovněž dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy x výsledcích xxxxxxx, x xx xxx xxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx. Ukázalo xx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprávy např. x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X bodu 108 (§53x xxxx. 3 xxxx. i))

Dochází k xxxxxxxxx stávajícího ustanovení, xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zašle (xxxx xxxx) příbuzným xxxxx. Xxxxx „příbuzný“ xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx oběť xxxxxx, x xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxxxxx“.

X xxxx 109 (§53x xxxx. 3 xxxx. j) x x))

Xx. 24 xxxx. 2 pododst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpráva x výsledcích xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §53x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx tedy xxxxxx doplnění xx §53x odst. 3 xxxxxx o dráhách.

K xxxx 110 (§53x xxxx. 4)

Čl. 26 xxxx. 3 xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx, xxx byla Drážní xxxxxxxx xxxxxxxxxx informována x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx §53e xxxx. 4 zákona x xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx Drážního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, jaká opatření x souvislosti s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nicméně, že xx tak xxxx xxxxx pravidelně. X xxxxxxxxxx na výše xxxxxxx xx tedy xxxxxxxx stanovit, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pravidelně, alespoň xxxxxx xxxxx, a xx do doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření.

K xxxx 111 (§55 xxxx. 2)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx, drah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx drah xxxxxx xxxxxxxxx států x drážních vozidel xx těchto dráhách xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxxx návrhu xxxxxx). X xxxxxxx x xxxxx novou xxxxxxx xx navrhuje sjednotit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „prvek xxxxxxxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxxxx“.

X xxxx 112 (§55 xxxx. 5 xx 8)

Xx. 4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxx členským státům, xxx vypracovávaly a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx tento xxxx xxxxxxxxxxx Drážní xxxx xx spolupráci s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx výslovně stanoví, xx xxxxxxxx obsažená x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dráhách xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx společných xxxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2012/226/XX o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx. Výše xxxxxxx xxxx bude po xxxx xxxxxxxxxx zveřejňován xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx. 14 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxx x interoperabilitě, xxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 2 xxxx. 30 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx, xx xxxx uvedené xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx.

X odstavci 7 je x xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strojvedoucím xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx (xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x §35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx) stanovena xxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx) je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 5 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxx být uloženy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx ne xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx úpravě doby xxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx Xxxxxxx úřadem (3 roky od xxxxxx xxxxxxx).

Xx odstavce 8 je přebírána xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení §49x xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxx, podle xxxxx Drážní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x do 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x upřesnění názvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.

K xxxx 113 (§58 xxxx. 5)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x čl. 17 odst. 7 x 9 xxxxxxxxxxx, xx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xx více členských xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené xx v §58 xxxx. 5 návrhu xxxxxx xxxxxxxx ustanovení x spolupráci Drážního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxx státního dozoru x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx spolupráce může xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 114 (§65x)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx proti některým xxxxxxxxxxx drážního správního xxxxx (x §19 xxxx. 4, §19x xxxx. 1 a 2, §31x xxxx. 6, §31x xxxx. 1 x 4, §43x xxxx. 4, §49x xxxx. 3, §49x odst. 3, §49x xxxx. 4, §49x xxxx. 3, §49x xxxx. 5 x §49q odst. 3), xxxxx xx x prostředí právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx nicméně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xx. 18 xxxx. 3, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx „nezbytná xxxxxxxx, jimiž xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx přijatá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu“, xxxxxxx s xxxxxxx xx dřívější xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora EU (xxxxx České republice xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 ve xxxx C-545/10) xx xxxx xxxxxxxxx třeba xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx správní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudnímu xxxxxxxx. Xxxxxx vysvětlení xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx konstatovat, xx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxx xxxxxxx zřejmé, xxx xx xx nedopadá xxxxxxxxxxx výluka obsažená x §70 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Podle tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věcí, xxxxxx xx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud by xxxxxx výluka xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx, znamenalo xx xx xx xxxxxxx s vyloučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úplné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx dotčených subjektů. Xxxxxx stav by xxxxx neodpovídal xxx xxxxx citované xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx důvodu x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx soudního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a x některých z xxxx xx xxxxx xxxxxx žaloby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního úřadu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx, xxxx dochází k xxxxxxxx práva (zde xxxx nutno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx),

- námitek (xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx ukládá (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

X xxxx 115 (§66 xxxx. 1)

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanovení obsahujícího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

K xxxx 116 (§66 xxxx. 3)

Návrhem zákona xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení.

K xxxxxx II (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xxxx 1

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx (§23x xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx) xx po xxxx, xx kterou xxxx vydáno, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy (§19 xxxxxx xxxxxx). Xxxx xx stanoví, xx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx §19x xxxx 19x návrhu zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnotil xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení, podle xxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxx podle stávající xxxxxx úpravy (tedy xxxxx §34x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona) xxxxxxx x platnosti xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx budou xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Bylo- xx xxxx xxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §31x nebo §31x xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývá osvědčení xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx dopravce. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydáno x důvodu změny xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx změny xxxxx v osvědčení xxxxxxxx xxxxx §31b xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxx i x xxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xx xxxxxx §31x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 3

Bod 3 xxxx první xx xxxxxxxxxx čl. 54 odst. 1 x 2 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3 věta xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx čl. 54 xxxx 3 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx povolení ještě xxxxxxxxxx. Xx uvedení xx xxx na xxxxxx dalších xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 21 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx, xx xx dráhách xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě, xxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx trh, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, konkrétně xxxx xxxx-xx jeho xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx §43x zákona o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx-xx xxxx drážní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla prokázána xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxx bude-li xxxxxxxxx oblast jeho xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx či modernizace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx již xxxx právní xxxxxx. Xxxxxxx xx. 54 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutnost schválení xxxxxxxxxxx xx obnovy xxxxxxxx vozidla, u xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxx vydána x xxxxxxxxx (xxxxxxx, jak xxxxx uvedeno, xxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx smyslu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

X xxxx 4

Xxx 4 xx provedením xx. 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/779 xx dne 16. xxxxxx 2019, xxxxxx se přijímají xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx udělování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxxx nařízení Komise (XX) č. 445/2011. Xxxxx xx. 15 xxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vozidel xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozů x xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 15 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/798, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 16. xxxxxx 2022.

Xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx (tedy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx zvířat musel xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx zabezpečovala xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx 16. xxxxxx 2022.

K xxxx 5

X xxxx 5 xx xxxxxxxxxx přechodná xxxx (1 xxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §46x), xx níž xxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx úpravy xxxxxxxx x §43x zákona x xxxxxxx xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx novely xxxxxx x xxxxxxx (zákon x. 367/2019 Xx.) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxx 6

Xxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx schvalování xxxxxxxxx způsobilosti dráhy. Xxxx právní úprava xxxxxxx x souladu x požadavky směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx schvalování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx (xxx §49x xxxxxx zákona). Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx drážní xxxxxxx xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx níž xxxxxx xxxxxxx xxxx vydává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, nejedná xx o kolaudační xxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx modernizované xxxxx x návaznosti na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxxxx zahájená xxxxx §49x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle právní xxxxxx xxxx. Xxxx-xx x takto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx splněny veškeré xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxx xxxxxx správní xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxx nová xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 7

Xxx 7 xxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxxxxx xxxxx §49x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnost xxxxxx xxxxxx pouze zahájeno, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ukončeno a xxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx rozhodnutí“). Vzhledem x xxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava v §7 xxxx. 2 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx §49x nebo §49f xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxx kolaudační xxxxxxx x užívání xxxxx, xxx bylo xxxxxx „xxxxxxxxxx rozhodnutí“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 8

Bod 8 xx xxxxxxxxx xx. 55 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xx systémů XXXXX, u xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16. xxxxxxx 2020, xxxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 19 uvedené xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §49x xxxx navrhované xxxxxx úpravy, xxxx-xx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx zavedení xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx x uvedenému xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx uzavřena xxxxxxx.

X xxxx 9

Xxxxxxx se, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku XX xxxx 5 xxxxxx č. 367/2019 Xx., xx xxxxxxxx xx oznámené subjekty xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), jednak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažená x §58 xxxxxx x. 90/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dodávání xx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

X xxxx 10

Xxxxxxx xx, xx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autorizaci právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x subsystému evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx II xxxx 6 zákona x. 367/2020 Sb.

Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx (zákon x. 367/2019 Sb.) x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx čl. XX xxx 6 xxxxxxxxx xxxxxx), dle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 22/1997 Sb., x x akreditaci xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx x subsystému xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 765/2008 xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx zkušebnictví.

Dle xx. 4 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XXX) x. 339/93, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxx. Dle §15 xxxx. 1 zákona x. 22/1997 Xx. x technických požadavcích xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, je to Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx akreditačního xxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxx x xxx, xx xxx xxxx pověřit xxxxx xxxxx právnickou xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x. x. x.

Xxxxxxxx přechodným xxxxxxxxxxx xx tak Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s výše xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu nařízení 765/2008 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 22/1997 Xx., xxx xxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tak x xxxxxxx nejen xx xxxxxxx x. 22/1997 Xx., xxx x x nařízením 765/2008.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 11

Bod 11 obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxxxx pravidel xxx dokončení xxxxxxxxx xxxxxx zahájených před xxxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx.

X xxxxx xxxxx, xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx)

X návaznosti na xxxxxxxxx implementační úpravy (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úkony xxxx x úpravě stávajících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx výše xxxxxx xxxxx. Výše xxxxx doplňovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx náročnost xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx. Xxx určení výše xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poplatkové xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx placených xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 59 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx případě x drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx místní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo trolejbusové xxxxx xx xxxxxx. Xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx x) xx xxx xxxxxx drážních vozidel xxxxxxxx k provozování xx xxxxx celostátní xxxx regionální, neboť xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx (xxx §49x návrhu zákona). Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xx pak xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxx, xxxxxxxxx, tramvajové nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, neboť xxxxx x případě těchto xxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (viz §43x návrhu xxxxxx). Xxxxxxx platí x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 59.

X části xxxxx, xxxxxx IV (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx úpravu xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx vozidel xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx část osmá xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to nařízení xxxxx x. 133/2005 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx provozní x xxxxxxxxxx propojenost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx novel.

Rovněž dochází xx xxxxxxx vyhlášky x. 209/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx znečišťujících xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx spalovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxx emisí plynných x xxxxxx znečisťujících xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1628 xx xxx 14. xxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xx mezní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nesilničních mobilních xxxxxxxx, x změně xxxxxxxx (EU) x. 1024/2012 a (XX) x. 167/2013 x x změně a xxxxxxx xxxxxxxx 97/68/XX x xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2017/656 xx xxx 19. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx motorů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1628. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx novely xxxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx. X xxxxxx důvodu xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §43x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxx, článku X (xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx transpoziční xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 16. června 2019. Xx. 57 odst. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx. 33 odst. 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx, aby si xxxxxxxxxxx transpoziční xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx výše uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx x nimi xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xx 16. června 2020. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnosti xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx měla xxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 2020. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/700 ze xxx 25. xxxxxx 2020, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, xxxxx xxx x jejich lhůty xxx provedení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnic xx 31. října 2020.

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhuje xx tedy, aby xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx úpravě evropského xxxxxxxx xxxxxxx. Jak xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, právo Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx 16. června 2024 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx působnosti xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxxxx xxxxx x evropském xxxxxxxx vozidel, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxx xx principu xxxxxxxxxxxxxx při splnění xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 16. xxxxxx 2024.

X Praze dne 22. června 2020

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Andrej Xxxxx x.x.

Xxxxxxx xxxxxxx:

xxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xx.X., XXX v.r. 

Teze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx stávajících prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxx o dráhách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozní x xxxxxxxxx propojenosti xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x vybraných xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (viz xxxx xxxx xxxxxx zákona) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, včetně xxxxx xxxx pozdějších novel. Xxxxxxx obsažená v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona (xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx o dráhách x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx) x tudíž xx namístě stávající xxxxxxxx xxxxx zrušit.

Dále xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x. 209/2006 Xx., o požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx spalovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xx upravena přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1628 xx dne 14. xxxx 2016 x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 a (XX) x. 167/2013 x x xxxxx x zrušení xxxxxxxx 97/68/XX, x platném xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxxx zákona (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x) X xxxxxxxxxx §19 odst. 7, xxxxx xxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x současné xxxx upraven xxxxxxxxx x. 376/2006 Sb., x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx dopravy x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxx (nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoven. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky, xxxxx bude v xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx doporučení Xxxxxx (EU) 2019/780 xx xxx 16. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) X ustanovení §43x xxxx. 8, xxxxx něhož xxxxxxxxx xxxxxxxxx na bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxx ověření, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx v již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx x. 173/1995 Xx., kterou xx xxxxxx xxxxxxxx řád xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxx vyhlášky bude xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x upravovat.

c) K xxxxxxxxxx §43x xxxx. 5, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatné xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx existujícím prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x. 173/1995 Xx., xxxxxx xx vydává dopravní xxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx obsažená x xxxx vyhlášce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx kladené xx xxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a upravovat.

d) X ustanovení §49 xxxx. 3 písm. x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášky x. 376/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí na xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Xx xxx dle zákonné xxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinni xxx xxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) K xxxxxxxxxx §49a odst. 2, xxxxx něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Předmětné xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx transpozici xxxxxxx XXX směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 352/2004 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxx XXX xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx specifikacích pro xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kompatibility, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvedených xxxxxxxxxx xxx xxxxx subsystém.

f) X xxxxxxxxxx §49x xxxx. 3, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx vztahují xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Evropské xxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx zmocnění xx základem xxx xxxxxxxxxxx přílohy X xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 352/2004 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x transpozici xxxxxxx I xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx železniční xxxxxx Xxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tratě xxxxxxxx pro rychlosti xxxxxxxxx 250 km/h xxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, vybavené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 200 xx/x, - xxxxx xxxxxxx modernizované xxx xxxxxx rychlosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx topografickými, terénními xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vysokorychlostními a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, přístupy xx xxxxxxxxx, dep atd., xxxxxxx vysokorychlostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konvenční xxxxxxxxx,

- konvenční xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (osobní x xxxxxxxx),

- konvenční tratě xxxxxx pro nákladní xxxxxxx,

- xxxxxxxxx osobní xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx tratě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) X ustanovení §49x odst. 9, xxxxx něhož xxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx x ES prohlášení x ověření xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, dráhy xxxxxxxxxx a drážní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx dopravy xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx 2.4 xxxxxxx XX xxxxxxxx x interoperabilitě, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., kterou xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řád xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přikládané x XX prohlášení x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx 2.4 xxxxxxx XX xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkresů v xxxxxxx x realizací, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxx interoperability xxxxx xx. 4 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxxxx xx subsystému,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenou x xx. 15 xxxx. 4, sestavenou každým x oznámených subjektů xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

- xxxxx XX xxxxxxxxxx x ověření a xxxxxxxx XX prohlášení x xxxxxxxxx pro xxxxxxx vydaných pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxx. x), x xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x zkouškách x přezkoušeních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- je-li xx xxxxx, ISV xxxxxxxxx x certifikátu o xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx oznámeným subjektem x xxxxxxxxx XXX,

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výpočty x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxxx xx ověřování, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx TSI, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonávání xxxxx; x certifikátu x xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx x auditu vypracované xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxx, xxx xx xxxxxxx x bodech 2.5.2 x 2.5.3,

d) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx právními xxxx Unie,

e) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx. 18 xxxx. 4 xxxx. x) a čl. 21 xxxx. 3 xxxx. x) vyžaduje xxxxxxx bezpečného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x čl. 6 xxxx. 3 xxxxxxxx 2004/49/XX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx. 7 xxxx. 1 x xx. 13 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx taxativně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové vnitrostátní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoveny novelou xxxxxxxx č. 177/1995 Xx., kterou se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řád xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx x. 173/1995 Xx., kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx).

x) X xxxxxxxxxx §49x xxxx. 7, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo určeného xxxxxxxx při XX xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přílohy XX xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 352/2004 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, která xxxxxxx xxxxxx oznámeného xxxxxxxx xxxx určeného xxxxxxxx xxx ES xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraná pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxx XX xxxxxxx a xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx vybraná pravidla xxxxxxxx x příloze XX směrnice zakotvena.

i) X xxxxxxxxxx §55 xxxx. 8, xxxxx xxxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x do 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

V xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stávajícím xxxxxxxxxx §49e xxxx. 6 zákona x xxxxxxx, podle xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xx 30. září xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxxx agentuře, přičemž xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vyhláška x. 376/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx dle xxxxxxx drobným xxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;

Xxxxxx vztah x XX

>>>