Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx dne … 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 189/1999 Xx., zákona č. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 77/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona č. 1/2005 Sb., zákona x. 181/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 313/2019 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Xx., zákona x. 115/2020 Xx. x xxxxxx x. .../2020, se mění xxxxx:

1. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 1 xxx:

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/59/XX xx dne 23. října 2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsluhujícím hnací xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/34/XX xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/797 xx xxx 11. května 2016 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x Xxxxxxxx unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x bezpečnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2370 xx xxx 14. prosince 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2012/34/EU, pokud xxx x xxxxxxxx xxxx vnitrostátních xxxxxx x xxxxxxxx cestujících xx xxxxxxxxx x xxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

CELEX: 32016L0798

2. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14 až 18, xxxxx xxxxx:

„(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx dosažení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Evropské xxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a je xxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx označen.

(15) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx součást xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x vybraných xxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx provozovaných x která je xxxx prvek xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx drah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx je jako xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(17) Výrobcem se xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx drážní xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx pod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx, která

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx zapsána x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

CELEX: 32016L0798

3. X §2 odstavec 18 xxxxxx poznámky xxx čarou č. 20 xxx:

„(18) Držitelem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, která

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxxx xxx xxxxxx,

x) drážní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní dopravy x

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx zapsána x xxxxxxxxx registru xxxxxxx20).&xxxx;

20) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx specifikace registrů xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 47 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x&xxxx;xxxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX.“.

XXXXX: 32016L0797

4. X § 3x xx odstavec 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

5. X § 7 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx vydání průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx § 49x nebo 49x xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

6. X § 7 xxxx. 2 xxxx čtvrté xx za xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

7. V §7 xxxx. 2 xxxx xxxx se za xxxxx „Stavebník průkaz xxxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxx xxxx“.

8. X §11 xxxx. 1 x x §57x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx provozovatele xxxxx“.

XXXXX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

9. X §11 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxx“ vkládají slova „x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

10. §19 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 zní:

„§19

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x drážního xxxxxxxxx xxxxx. X žádosti xx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti ) x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x ní xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx zahájení řízení.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx dráhy,

a) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti21) x

x) přijal-li žadatel xxxxxxxx x dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx zjištění získaná xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx podáním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění bezpečné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x opravy xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xx xxxxx odvolat x xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xx platné xx xxxx 5 xxx.

(6) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

21) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/762 ze xxx 8. března 2018, xxxxxx se xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1158/2010&xxxx;x (XX) x. 1169/2010.“.

11. Xx § 19 xx xxxxxxxx xxxx § 19x xx 19x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§19x

Xxxxx údajů v xxxxxxxxx provozovatele xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx obsaženého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy x xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prokazující. Xxxxxx správní úřad xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xx 15 dnů xxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx být zavedený xxxxxx zajišťování bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx provozování xxxxx, xxxxx drážní správní xxxx provozovateli xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povahy x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx odejme. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx správní úřad x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx Agenturu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

12. X §22 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje tečkou x písmeno x) xx zrušuje.

13. X §22 odst. 2 xxxxxxx d) zní:

„d) xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx se požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21)

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx x předmět xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dopravců vykonávaných xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, jinými xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxx dodržován,“.

CELEX: 32016L0798

14. X §22 xxxx. 2 se za xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxxx poznámek pod xxxxx č. 22 x 23 znějí:

„e) xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx22),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx systém zajišťování xxxxxxxxxxx21),

1. xxxxxxxx xxxx xxxx poskytovaly služby xxxxxxxxxxxx bezpečné provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. přijaly nezbytná xxxxxxxx spočívající v xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik22) x

3. xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx technické xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx dopravy x toto riziko xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či jinému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodu xxxxxxxxx používanou provozovateli xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx23), zda xxxx opatření xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx ujednání xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika vyplývajícího x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dráhy, xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dopravy a xxxx xxxxxx oznámit xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x odstranění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

22) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 402/2013 xx xxx 30. xxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 352/2009, x xxxxxxx xxxxx.

23) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1078/2012 xx xxx 16. listopadu 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXXX: 32016L0798

15. X §22 odst. 2 xxxx. j) x x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „30. xxxxxx“ nahrazují xxxxx „31. xxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

16. X §22 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx xx dopravce xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx xx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

17. X §22 xxxx. 5 xx xxxxx „, xxxxx systému zajišťování xxxxxxxxxxx provozování xxxxx“ xxxxxxx.

18. §23x se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 6a zrušuje.

19. X §24x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx drážním xxxxxxxx xxxxxx xxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

20. X §24a xxxx. 4 xxxx druhé xx xx xxxxx „xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce“.

21. X §25 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxx. x) xx x) a x)“ nahrazují xxxxx „xxxx. x) až x), x) a x)“.

22. X §31 xxxx. 2 se xxxxx „Xxxxxxxx agentuře xxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx“.

23. Xx §31 se xxxxxxxx xxxx §31a xx 31x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 24 x 25 xxxxx:

„§31a

Vydání osvědčení xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, podá žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rovněž x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxx dopravce x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx.&xxxx;

(2) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx dopravce obsahuje

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti železničním xxxxxxxx24) ,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx doprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx věcí,

4. xxxxxxxx xxxxxx doprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

5. xxxxxxxx posun,

x) xxxxx x oblasti xxxxxxx, xxx xx xxxxxx

1. dráha xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. úsek xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx,

x) xxxxx x rozsahu xxxxxxx, xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx25) .

(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přiloží xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání jednotných xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24) .

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postup v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dopravce stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx24) . Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx vstupovat do xxxxxx, drážních xxxxxxx, xx pozemky x xx dalších xxxxxxx, xxx vlastní xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx další potřebnou xxxxxxxxxx.

(5) Osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxx x xxxxx, oblasti x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxx xx xxxxxx, napadené xxxxxxxxxx zruší x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx správní xxxx důvody xxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, x téže xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu orgánu. 

§31x

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného druhu xxxx v xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xx podstatná, x xx-xx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx nového osvědčení xxxxxxxx

x) drážní správní xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx24). K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx praktická pravidla xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx podnikům24). Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, drážních xxxxxxx, xx xxxxxxx a xx xxxxxxx prostor, xxx vlastní nebo xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) je xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx změnu osvědčení xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx praktická xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx24), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx změně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx24), xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx x rozhodnutí, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx správní úřad, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24), xxxx nové xxxxxxxxx dopravce.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xx xxxxx xxxxxxx x nelze xx přezkoumat v xxxxxxxxxx řízení.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, odevzdá xxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.&xxxx;   &xxxx;&xxxx;

(8) Dopravce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx&xxxx;xxx, kdy x xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx údaje o xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxxxx xxxxx x x dobou xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Přestane-li xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího požadavky xx xxxxxxxx provozování xxxxxx dopravy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxx upravit x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx dopravce ve xxxxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxxxx, drážní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx; proti tomuto xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro vydávání xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24), xxxxxx správní xxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice, xxxxxx-xx osvědčení dopravce.

(3) Xxxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu, xxxx xxxx xxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx provozu x s xxxxx xxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxx odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad xxx xxxxxx státního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uloží xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odstranění x xxxxxxx xx k xxxx přiměřenou xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx může xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx druh, xxxxxx xxxx rozsah xxxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, vydala-li xxxxxxxxx dopravce, a xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx; neodstranil-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vydání rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxxx x tom xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice.

§31x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 2 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

24) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2018/763 xx xxx 9. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 653/2007

25)&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, kterým se x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie podpory xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.“.

CELEX: 32016L0798

24. X §33 odst. 3 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx „, včetně xxxxx, xxx xxx o xxxx dráhy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

25. X §34d xxxx. 1 xx 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „vyváženosti15)“.

Poznámka xxx xxxxx x. 15 zní:

„15) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1795 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a kritéria xxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxx vyváženosti xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/34/XX.“.

26. §34h xx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 6x xxxxxxx.

27. X §35 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xx h).

28. V §35 odst. 2 xxxxxxx x) zní:

„f) xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxx dodržován,“.

CELEX: 32016L0798

29. X §35 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx g) xx m), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 xxxxx:

„x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxxx rizik podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní metodu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik22),

h) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání zajistit, xxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx společné bezpečnostní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx na systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21),

1. dodávaly xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx22) x

3. xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, drážního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sledovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx23), xxx byla opatření xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 přijata,

j) xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx či technické xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx drážní xxxxxxx x xxxx xxxxxx oznámit xxxxxx, xxxxx xxxxx přispět x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika,

l) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců,

m) opatřit xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x provozním xxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu tohoto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle technické xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ), xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx jinou osobou,

26) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 321/2013 xx xxx 13. xxxxxx 2013 x technické xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2006/861/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1302/2014 xx xxx 18. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla pro xxxxxxxx osob železničního xxxxxxx x Evropské xxxx, x xxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).

XXXXX: 32016L0798

30. V § 35 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx p), které xxx:

„x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx&xxxx;

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozovateli x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podobě a xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx okamžik ukončení xxxxxx xxxxxxxx vozidla, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.“.

31. X § 35 xxxx. 3, § 53x odst. 3 x 7, § 53x odst. 3 xxxx. x) x x § 53x xxxx. 5 se xxxxx „Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx“.

32. X § 35 xxxx. 4 xx xxxxx „, xxxxx systému zajišťování xxxxxxxxxxx provozování xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx vykonávaných xxxxxxxx“ xxxxxxx.

33. X § 35 xxxx. 5 xx text „§ 35 xxxx. 2 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 2 xxxx. o)“.

34. X § 36 xxxx. 1 se xx xxxxxxx f) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx zní:

„g) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální ve xxxxxxx drážní xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx x újmou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxx x xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx x železniční xxxxxxxx17) x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx x osobám xxx xxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

XXXXX: 32016L0798

35. § 43 xx 43b xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 27 až 29 xxxxx:

„§43

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxx xx trh xxxxxxx správním xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxx je zapsáno x registru drážních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx20),

x) xxxxx je technicky xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x technickou specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x registru xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx specifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury27) x

x) x xxxxx xx x xxxxxxx jeho xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel,

a) xxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povolení x x eho xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice x

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx podle §31x xxxx. 2 písm. x) ve vztahu x drážnímu vozidlu xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxx správnímu úřadu xxxxxxxxxx změnu údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xx 15 dní xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(4) Xxxxxx správní úřad xxxxxxx xxxxxxxx vozidlu xxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx28).

(5) Xxxxxxx drážního vozidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx28).

(6) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x dopravcem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx provozované xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx kompatibility xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§43x

Xxxxxxx drážních xxxxxxx

(1) Xxxxxx správní úřad xxxx xxxxxxx drážních xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx způsobem a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx28).

(2) Xxxxxx správní xxxx umožní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel28) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx20),

x) bezpečnostním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx států,

c) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x regulačním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x

x) xx žádost xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxxx x držitelům xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx-xx xxxxxx zájem.

§43x

Xxxxxx drážních vozidel xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx udělování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx údržbu xxxxxxx29),

x) xxx bylo vydáno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) a

c) xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx věcí nebo xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) dopravce xxxxxxxxxxx xxxx vozidlo,

1. u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systém udělování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx údržbu xxxxxxx29) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. jemuž xxxx drážním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx osoba, xxx xxxx drážním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Drážní správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx odpovědné za xxxxxx vozidel29). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, postup x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxx29). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx osoby zabezpečující xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(5) Osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx29) x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zajišťuje jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx,

x) soustavné x prokazatelné dokumentaci xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) plánovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla v xxxxxxx x dokumentací xxxxxxxxx pro údržbu xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx26), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro interoperabilitu x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádění xxxxxxx, hodnocení a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx22) a

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x usměrňování rizik xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx22).

(6) Osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Agentury Xxxxxxxx xxxx xxx železnice xxxxxxx ujednání xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x).

27) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/777 xx xxx 16. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/880/XX.

28) Rozhodnutí Komise 2007/756/XX ze xxx 9. xxxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx 96/48/XX x 2001/16/XX, x xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614.

29) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/779 ze xxx 16. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 445/2011.“.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 7x xx xxxxxxx.

XXXXX: 32016L0797

CELEX: 32016L0798

36. X §43 xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx:

„(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx,

x) x němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho uvedení xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx zapsáno x xxxxxxxxx registru xxxxxxx20),

x) xxxxx xx technicky xxxxxxxxxxxx x touto xxxxxx x xxxxxxx x technickou specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x údaji xxxxxxxxxx x registru drah xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx27) a

d) x něhož xx x xxxxxxx jeho xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provedeno bezpečně x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x systémem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Drážní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel,

a) xxxx-xx x drážnímu xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxx xxxxxxx xx xxx drážním xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx-xx oblast provozu xxxxx §31x odst. 2 písm. x) xx xxxxxx x xxxxxxxx vozidlu xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zapsaného x xxxxxxxxx registru xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidlu xxx xxxx zápisu do xxxxxxxxxx registru vozidel evropské xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifikace xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx28).“.

XXXXX: 32016L0797

37.&xxxx;§43x se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX: 32016L0797

38. X §43x xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxx xxxx údržbu v xxxxxxx se systémem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoba, 

a) xxxxx splňuje podmínky xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx subjekty xxxxxxxxx xx xxxxxx vozidel29)

b) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nebo 3 xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx a) x

x) xxxxx je xxxxxxx x evropském xxxxxxxx vozidel20).“.

CELEX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

39. Xx § 43x se xxxxxxxx xxxx § 43c xx 43f, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§43x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxx drážní vozidlo,

a) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx typové xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxxx xx dráze místní xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx,

2. tažené x rychlostí xxx 160 xx/x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo speciální xxxx na vlečce, xxxxx

3. xxxxxxxxxxx xx xxxxx tramvajové xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx typové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Drážní xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxx typ xxxxxxx,

x) byl-li xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx vozidla se xxxxxxx

x) XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx certifikát xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro subsystém xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zabezpečení, xxxx

x) xxxxxxxx protokol xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(5) Drážní xxxxxxx úřad na xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxx,

x) bylo-li k xxxxxxxx vozidlu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx provedení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx části plně xxxxxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního vozidla xx xxxxxxx

x) typové xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledek xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jejich ověření, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§43x

Xxxxx xx drážním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx konstrukce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxx být xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxx, xxxxxxxxx, tramvajové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx drážního xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xx jejím xxxxxxxxx technické požadavky xx bezpečnost provozování xxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx protokol xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí xxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(4) Schválí-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxx xxxx skutečnost; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Změny, které xxxxxxxxxxx podstatné odchylky xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx změněna, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povolí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43x odst. 1 xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx schválení změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xx žadatel x provozovatel xxxxxxx xxxxx.

(3) V rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provoz, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxx trvání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx dopravy.

(4) Provozovatel xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx provádění zkušebního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxx

(1) Historickým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 40 lety a xxxxx vnější vzhled x xxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx stavu xxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(2) Historické xxxxxx xxxxxxx smí být xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a §43 x xxxx. 1.

(3) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla provozovaného xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx se §49x xxxxxxxxx. Historické xxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představující podstatnou xxxxxxxx xx schváleného xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx změna xxxxxxxxx drážním xxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxx konstrukce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx §43x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx xxx xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, speciální, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k uspokojování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

40. X §44 xx xx xxxxx textu odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx „; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx“.

41. X §44 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

42. X §45 se xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

43. X části xxxxx xx xx hlavu xxxxxx vkládá xxxx xxxxx třetí, která xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod čarou x. 30 xxx:

„XXXXX TŘETÍ

ŠKOLENÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX A DOPRAVCE XXXXXXXXXXXXX DRÁŽNÍ DOPRAVU XX XXXXXXXXX

§46x

(1) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální x dopravce xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxx dráze xxxxxxx, xxx strojvedoucí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx xx požadavků na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx21), xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx zaměřeno na xxxxxxx nebo prohlubování xxxxxxxx xxxxx, systému xxxxxx x xxxxxxxxxxx30), xxxxxxx xxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, právních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele dráhy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Školení xxxxxxxxx provozovatel dráhy xxxx dopravce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dopravcem. Xxxxxxxxxx xxxxx drážní xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, která

a) xx xxxxxxxx plán pro xxxxxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx provádění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že teoretické x xxxxxxxxx části xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx dopravy.

(4) K xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Drážní správní xxxx odejme xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, a) xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx nedodržuje plán xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobami xxxxxxxxx v odstavci 3 písm. x).

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(7) O xxxxxxxxxxx školení xxxx xxx, xxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/919 xx xxx 27. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „Xxxxxx x xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx systému v Xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

44. X § 47 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx „; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx,&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx XX prohlášení x xxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0797

45. X §47 xxxx. 5 xx věta poslední xxxxxxx.

46. V §47 xxxxxxxx 6 xxx:

„(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx smí při xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx ES xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx subsystémem, x xxxxx xxxx xxxxxx ES xxxxxxxxxx x ověření.“.

CELEX: 32016L0797

47. X §48 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx „; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vhodnosti xxx použití, xxxx xxxxxxxxxxx, k němuž xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0797

48. V §49 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova „xxxxxxx rozsahu podle xxxxxxxxx zákoníku na xxxxxxx xxxxxxx, dráze xxxx xxxxxxxx prostředí“ xxxxxxxxx slovy „na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 2 000 000 XXX “.

CELEX: 32016L0798

49. X §49 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx dozvěděli x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx dosud xx xxxxxxxx nezahrnutých, x xxxxxxxx xxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

50. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 až 40 xxx:

„XXXX OSMÁ

PROVOZNÍ X XXXXXXXXX PROPOJENOST XXXXX XXXXXXXXXX, DRAHREGIONÁLNÍCH, VYBRANÝCH XXXX JINÝCH ČLENSKÝCH XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX DRÁHÁCH

§49x

Xxxxxx ustanovení

(1) Pro xxxxx xxxx xxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx interoperability, xxxxxxxxxx nebo drážního xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx použití xx trhu Xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, připraveného x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx údržby x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx předvídatelně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx opotřebení,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zplnomocněným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx písemně xxxxxxxx zadavatelem xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho jménem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx celkovou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxx připojené x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonnost,

f) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx cílem je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx již dodán xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x trhu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x dodavatelském xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx x

x) základním požadavkem xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, dráhu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx

(1) Na xxx xxx xxx xxxxxx pouze takový xxxxx interoperability, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ES xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx vypracovaným výrobcem xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. ES prohlášení x shodě xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx interoperability splňuje xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx v technické xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxxxxx31), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx32) xxxx xxxxxxxx normě xxxxxxx evropskou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx33) a

b) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x harmonizovaných xxxxxxx34) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx něž xxxx zveřejněny xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, má xx xx to, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, jichž se xxxx xxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx tak u xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx oznámený subjekt xxxxx §49r, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx smlouvu. Splňuje-li xxxxx interoperability xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a), xxxx oznámený xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie35).

(4) Výrobce xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35) x xxxxxxx k xxxx xxxxxxx v xxxxx předpisu xxxxxxx. X ES xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie vztahující xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 4 xxxx splnit xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx-xx již splněny xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zástupcem,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx části xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vyrábí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx interoperability xxx xxxxxx na xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; odstavec 1 xxxx xxxxx xx nepoužije, umožňuje-li xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x používán, xxxxxxx x xxxxxxx x ES xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokumentací nebo xxxxxxxxxxx údržby.

§49x

Xxxxxxxxxx požadavků x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx ES xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx pro použití xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §49b xxxx. 1 nebo 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx interoperability na xxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Má-li drážní xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxx, x němuž xxxx vypracováno XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx trh, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx jeho stažení x xxxx nebo xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, drážní xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxx odvolat x xxxxx xx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení.

§49d

Uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx do xxxxxxx, xxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx průkaz způsobilosti xxxxx tvořené xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Drážní xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vydá namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx průkaz, umožňuje-li xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx provoz drážních xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, zhotovení x instalaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxx

x) XX xxxxxxxxxx o ověření xxxxxxxxxx tvořícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx obsaženými x xxxxxxxx xxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx27),

x) doklad prokazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx, technickou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

d) xxxxxxxxxx Agentury Xxxxxxxx xxxx xxx železnice, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v železničním xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy“), xx-xx xxxxx systém xxxxxxx xx subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x

x) doklad prokazující xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice36), xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx netrpí xxxxxx xxxx xxx xxxxx x jejímu xxxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Lhůta xxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxx.

(4) X xxxxxxx obsaženém x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx, xx je možné xxxxx němu xxxxx xxxxxxx, x jaké xxxxx je xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx počítá, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxx evropského systému xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx

x) zahájením xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, dochází-li x xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx xx podává prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Agentuře Evropské xxxx xxx železnice36). X žádosti se xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx technických řešení,

b) xxxxxx prokazující soulad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx technických řešení x xxxxxxxxxx specifikací xxx interoperabilitu,

c) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zabezpečení x xxxxxxx určenými xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx,

x) XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxx, x

x) prohlášení x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx Agentura Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Evropské unie xxx železnice žádost x xxxx přezkoumání.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx popisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx, xxxxxxxxx žadatel x xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x Agentuře Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx36); xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§49x

Xxxxxx x modernizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx dráhu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xx přiloží technický xxxxx zamýšlených xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx správní xxxx xx 1 xxxxxx xx podání xxxxxxx xxxxxxxx žadatele x tom, xx xxxxxx netrpí xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx správní úřad xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obnova xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, subsystému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx traťové xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx vyžaduje vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, vydá na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy, xxxx-xx xx vztahu x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, splněny xxxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 2. X xxxxxxx xx přiloží doklady xxxxx §49x xxxx. 2.

(5) Rozhodl-li drážní xxxxxxx úřad o xxxxxx nového průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy, odevzdá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(6) X poučení obsaženém x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, že xx xxxxx proti němu xxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx kterého xxx xx xxxx lhůta xxxxxx, který správní xxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vydání průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49x nebo §49x xxxx. 4 se xxxxx odvolat x xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx údaj x tom, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřují, x jakém rozsahu xxx xxxxxxx napadá x x xxx xx spatřován xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Není- xx x námitkách xxxxxxx, x jakém xxxxxxx se rozhodnutí xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx činí 1 xxxxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nesprávného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx námitky xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx opravného xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx moc, xxxxxxxxxxxxx, xxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxx xxxx zamítne.

(5) X námitkách rozhoduje xxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Drážní xxxxxxx xxxx přezkoumá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx. Správnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v rozsahu xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx. X vadám xxxxxx, x nichž xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, že xxxxx xxx xxxx xx soulad napadeného xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx. X novým xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvedeným x xxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx x nich xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxx námitky xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx- xx xxx, xxx námitky podává, xx xx nebylo xxxxxxxx učinit x xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx být xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x námitkách xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx dne jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx důvod xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, námitky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dojde-li xxxxxx správní xxxx x závěru, xx xxxxxxxxx napadené rozhodnutí xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí

a) zruší x xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxx xxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

x) xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, xx xx podání námitek xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(8) Pokud xxx, xxx námitky xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jejich zpětvzetí; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx, x xxxxxxxx x xx xxxx, xxx námitky xxxxx. Xxxx následujícím xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx napadené rozhodnutí xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx vzít xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxxx o námitkách. Xxxx-xx žadatel podané xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx podat xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxx-xx x odstavcích 1 xx 9 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X xx XX, XX a XXX xxxxx druhé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§49h

Vztah xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatele xxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx §49x xxxx §49x xxxxxx správní úřad xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx, uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel dráhy x xxxx xxxxx xxxxxxxx drážní správní xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx provedenou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx; provozovatel dráhy xxxxxxx xxxxxxx osvědčení xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, drážní xxxxxxx úřad podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §19x xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti provozovatele xxxxx xxxx jímž xxxx omezeno nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49i

Uvedení subsystému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx

Xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo subsystém xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxx

(1) Drážní xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx dráze celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx vozidla xx xxxx xx žádost, xxxx-xx xxx to xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx37). Bylo-li xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vozidel na xxx xx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxx vozidla vypracovat, xxxxx

x) xxxxxx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxxx typu xxxxxxx x

x) bylo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx x xxxxxxxxx typem xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx X x X, xxxxxx B x X xxxx xxxxxx X1 podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx38), xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xx xx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 písm. x) xx vztahu k xxxxxx vozidlu.

(4) Prohlášení x shodě x xxxxxxxxx xxxxx vozidla xx vypracuje xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35).

(5) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx x drážního xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx žádost x Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx žadatele před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla nebo xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx povolení typu xxxxxxx x náležitosti xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx upravující xxxxxx xxxxxxxxxx železničních vozidel x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx37).

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vydání povolení x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řady xxxxxxx xx trh xxxx x vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx podat x xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Odvolací xxxxx xxxx 1 měsíc. Xxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx- xx xxx xx důvody, napadené xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního vozidla xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

§49k

Zkušební provoz xxxxxxxx xxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx správní úřad xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx, xxxxxx-xx tím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xx nezbytné xx xxxxxx

x) XX xxxxxxx xxxxxxxxxx kolejová xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx palubní xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x něhož je xxxxxx vozidlo xxxxxxx,

x) xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx palubní xxxxxx a zabezpečení, x xxxxx xx xxxxxx vozidlo xxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx technické kompatibility xxxxxxxxxx tvořícího drážní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx společnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dotčené xxxxx.

(3) V rozhodnutí, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx provoz, xxxxxxx xxxxxx správní úřad xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx a nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx37).

§49l

Obnova x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx trh nebo xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxx osoba jimi xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx technická specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx stanovený technickou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezeného xxxxx specifikací, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx původní xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povolení x jeho xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31x odst. 2 xxxx. x) ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx povolení x xxxx uvedení xx xxx nebo xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice, xxxxxx-xx povolení x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx má-li xxx xxxxxx vozidlo provozováno xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx nebo xxxxx jím pověřená xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vydal, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxx technické specifikace xxx interoperabilitu. Právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejsou vydáním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dotčeny.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x ní xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx vozidel37).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx drážního vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxx nového povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řady xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx podat x xxxxxx, který xxxxxxxxxx vydal. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jsou-li pro xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší x xxxx nové povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx vozidla provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k uvedení xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxx uvedení do xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Zjistí-li dopravce, xx xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx povolení k xxxx uvedení xx xxx, informuje x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx.

(2) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx dozoru, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xx trh, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxx x tom Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podílel xxxx podílí xx xxxxxx povolení x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx trh.

(3) Nebyla-li xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx vozidla do xxxxxxx se základními xxxxxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozování drážní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxxxx podmínky zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zakáže,

b) orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků zakázat xxxxxxx drážních vozidel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx trh, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydal, může xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, nesplňovalo-li drážní xxxxxxx xxxx jeho xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx povolení.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx x), orgán, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho provoz xxxxxxxx anebo xxxx xx xxxxxxxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxx daného xxxx xxx, se xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení.

(6) X poučení obsaženém x rozhodnutí x xxxxx nebo zrušení xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx vozidla na xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx, xx je xxxxx xxxxx němu xxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxx správního orgánu xx xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x něj xxxx být xxxxxxx. Xxxxx, který povolení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči dopravcům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

§49x

Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx. Držitel povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí podat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, který xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat údaj x xxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xxx xxxxxxx napadá x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesprávnost rozhodnutí xxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx. Xxxx - xx v xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx se požaduje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Lhůta x xxxxxx xxxxxxx xxxx 1 měsíc ode xxx oznámení rozhodnutí. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx chybějícího, xxxxxxxxx xxxx nesprávného xxxxxxx x možnosti xxxxx námitky xxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vydáno, xxxxxxxxxx xxxx do 90 dnů xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx odkladného účinku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx právní účinky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předcházelo, x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx plynoucím z xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x námitkách xxxx x průběhu xxxxxx x xxxx xxxxxxx, se přihlédne xxx xxxxx, xxx-xx x takové skutečnosti xxxx důkazy, xxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Namítá- xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx umožněno učinit x xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx drážní xxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx námitkami xxxxxxxx rozhodnutí je x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xx nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx x uvedení drážního xxxxxxx xx xxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) řízení xxxxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxx námitek xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a řízení xxxxxxx.

(8) Pokud xxx, xxx námitky xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx zastaveno xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx poznamená xx xxxxx, x xxxxxxxx x xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx. Námitky lze xxxx xxxx nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx x námitkách. Vzal-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nemůže xx xxxxx znovu.

(9) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odvolat xxx xxxxx námitky x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 9 stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X xx XX, VI x XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, subsystémem xxxxxxx, subsystémem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kolejová xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx prokazuje XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadavatelem, xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; prováděcí právní xxxxxxx xx použije

1. x xxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. v rozsahu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezeném x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx,

4. v rozsahu, x xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x důvodu xxxxxxxxx x odstavci 3,

5. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompatibility drážního xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikaci pro xxxxxxxxxxxxxxxx, x

6. v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx událost, b) xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx, xxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx x).

(2) Splňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x harmonizovaných xxxxxxx34) xxxx jejich částech, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Technická xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxx xxx xxxxxxxx

x) x případě, že xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx technické specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx do xxxxxx fáze, v xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. je xxxxxxxxx xxx probíhajícího xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx obnovy, xxxxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx záměr xxxxx technickou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drah xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neodkladným obnovením xxxxxxx xx dráze xx xxxxxxx události xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx dodržena x xxxxxx uvedeného x odstavci 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxx dotčených xxxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx dodržena x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxx zadavatel, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x neuplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx39). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx xx 4 měsíců od xxxxxxxx údajů a xxxxxxx, že technická xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxx správní úřad xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx specifikace pro xxxxxxxxxxxxxxxx dodržena.

(6) Byl-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx díly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §49b xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxxxxx ES xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx vzoru stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie35) x připojí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterou xx být xxxxxxxxx xxxxxx. XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace se xxxxxxxxx x úředním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx o to xxxxx jiného členského xxxxx nebo Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, zašle jim xxxxxxxxx, výrobce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx35), xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxx xxxx xxxx změní xxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o ověření.

(9) Xxxxx technické dokumentace xxxxxxxxxx k XX xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx regionální x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx provozovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49p

Provedení XX xxxxxxx

(1) XX xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49x, xxx-xx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §49x, xxx-xx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx a závěrečného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dráhou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vozidlem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx této dráze, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(3) Bylo-li XX ověřením zjištěno, xx subsystém xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x

x) xxxxxxxxx specifikaci pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX certifikát xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35), xxxx

x) prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzoru stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie35), xxxx

2. zahrne oznámený xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx posouzení xx XX certifikátu vydaného xxxxx písmene x).

(4) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zplnomocněný xxxxxxxx, xxxxxxx oznámený subjekt xxxx xxxxxx xxxxxxx XX ověření xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx ověření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx35). Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx, výrobce xxxx xxxxxx zplnomocněný xxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ES ověření XX certifikát xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) XX certifikát a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx;

(6) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx.

(7) Postup oznámeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při ES xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxx vypracováno XX prohlášení x xxxxxxx x xxxxxxx x §49o, xxxx xxxxxx zadavateli, výrobci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby provedli xxxxxxxxx posouzení x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxx xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx požadavky, xxxxxxxx x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx subsystému xx trh, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx používání xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxx. Pominou-li xxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx zrušení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx osoby provede xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2, xxx x ní xxxxxxxxxxxx, xx xxxx požadavky xxxx xxxxxxxx trvale x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx žádosti x oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámeného xxxxxxxx, přílohy k xxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x řízení a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oznámení xx xxxxxxx §18 xxxx. 2, §19, §20 x §23 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxx Xxxx pro technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx xxxxx interoperability xxxx ES xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx oznámení. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxx spravovaný Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní zkušebnictví xxxxxxxxx Evropskou komisi xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo XX xxxxxxxxx subsystému může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49s

Činnost xxxxxxxxxx subjektu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx interoperability nebo XX xxxxxxxxx subsystému x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo vhodnosti xxx použití prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ES xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §24 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx38) xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §26 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. požadovaných xxxxxxxxx XX ověření x požadovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro použití x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. xxxxxxxx ES xxxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx XX xxxxxxxxxxx,

x) informuje xxxxxx xxxxxxx úřad x zamítnutí xxxxxx XX xxxxxxxxxxx x x pozastavení, xxxxxxx xxxx odnětí xxx xxxxxxxx ES certifikátu x

x) xxxxxxxx Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx jím vydaný XX xxxxxxxxxx.

(3) Oznámený xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízených xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice36) xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozní propojenosti xxxx v Evropské xxxx x na xxxx provozovaných drážních xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx byli xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx informováni. Xxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx Xxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx vyplývající xx xxxxxxx §21 x §22 zákona o xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx38) obdobně.

§49x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx interoperability xxxx ES ověřování xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) je-li provedeno xxxxx

1. xxxxxx X1, X2, C1 xxxx X2 xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38), xxxx

2. xxxxxx CA1 xxxx XX2 podle předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx40) x

x) splňuje-li tento xxxxx kritéria xxxxxxxxx x §12 xxxx. 3 x 4 xxxxxx o posuzování xxxxx stanovených výrobků38).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx nebo ES xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xx xxxxxxx §25 xxxxxx x posuzování xxxxx stanovených xxxxxxx38) xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx výrobků38) xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx §49x xx 49x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx pověří výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx se sídlem x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxx x xx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx záruky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx, požadavky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx postup x xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. 2, §19 xxxx. 1 x 2 x §23 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38) obdobně.

(3) Xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí §24 xxxx. 2 xx 5 x §26 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) obdobně.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem xx xxxxxxx §25 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38) xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x pozastavení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) x odnětí xxxxxxxx požádal,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) porušuje xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti.

(7) Úřad xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropské komisi x xxxxx členským xxxxxx.

(8) Odkazuje-li zákon x posuzování shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxx xx podle odstavců 2 až 4 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

31) Čl. 13 x 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1025/2012 xx dne 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxx normalizaci, xxxxx směrnic Rady 89/686/XXX x 93/15/EHS x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/ES, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/XX a 2009/105/XX, x xxxxxx xx xxxx rozhodnutí Xxxx 87/95/XXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x. 1673/2006/XX, x platném xxxxx.

32) Čl. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 305/2011 xx xxx 9. března 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvádění stavebních xxxxxxx xx xxx x kterým se xxxxxxx směrnice Rady 89/106/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

33) Xx. 2 xxx 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1025/2012, x xxxxxxx xxxxx.

34) Xx. 2 xxx 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1025/2012, x xxxxxxx znění.

35) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/250 ze xxx 12. xxxxx 2019 x xxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x vzoru prohlášení x shodě x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/797 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 201/2011.

36) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/796 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 881/2004.

37) Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2018/545 xx dne 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx železničních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx vozidel v xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/797.

38) Xxxxx č. 90/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/424 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí (XX) 2016/797.

40) Rozhodnutí Xxxxxx 2010/713/XX ze xxx 9. listopadu 2010 o xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacích pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/57/XX.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x, 8x, 8x a 8c xx xxxxxxx.

XXXXX: 32016L0797

XXXXX: 32016L0798

51. X §50 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„b) xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s §7 xxxx. 2 zahájí xxxxxxxx provoz dráhy, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx c) xx x).

52. X §50 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

53. X §50 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xx přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 10 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4,

b) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. m),

c) 200 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), h) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x), x) xxxx x), xxxx

x) 10 000 000 Kč, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2 xxxx 3.“.

54. X §51 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) jako xxxxxxxxx x rozporu x §7 xxxx. 2 zahájí zkušební xxxxxx dráhy, aniž xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx m) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

55. X §51 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují jako xxxxxxx x) a x).

56. X §51 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „xxxx“ xxxxxxx.

57. X §51 odst. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x), xxxxx znějí:

„m) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx údržby xxxxx §43b odst. 5 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx za údržbu xxxxxxx29), xxxx

3. v xxxxxxx x §43b xxxx. 6 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ujednání,

n) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §43c xxxx. 2,

o) v xxxxxxx x §49x xxxx. 1 uvede xx xxx prvek xxxxxxxxxxxxxxxx nesplňující xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vypracuje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x §49x xxxx. 1 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxx podle §49x xxxx. 1 xxxx nedodrží ochranné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 2 xxxx §49x xxxx. 2,

x) v rozporu x §49x uvede xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky,

s) x xxxxxxx s §49x xxxx. 1 uvede xx xxx xxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx uvedení na xxx nebo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) vypracuje xxxxxxxxxx x shodě x xxxxxxxxx xxxxx vozidla x xxxxxxx x §49x odst. 2 xxxx 4,

x) jako xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx povolení x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jimi xxxxxxxx

1. obnoví nebo xxxxxxxxxxx drážní vozidlo xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx podle §49l xxxx. 1,

2. x xxxxxxx s §49x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. v xxxxxxx x §49l xxxx. 5 neodevzdá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §49m odst. 3 písm. x) xxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx provozování na xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s §49x odst. 1 xxxx 7,

2. nesdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčených xxxxxx xxxxx §49x xxxx. 4,

3. x rozporu x §49x odst. 7 xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x ověření xxxx x němu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx o ověření xxxx ji xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

4. v xxxxxxx x §49x xxxx. 8 xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nezmění xxx xxxxxxxxxxx XX prohlášení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subsystému,

5. v xxxxxxx x §49x xxxx. 6 nezajistí xxxxxxxxx ES ověření x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

6. x xxxxxxx x §49x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx subjekt

1. xxxx ES certifikát x rozporu s §49x odst. 3 xxxx §49x odst. 3, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §49x,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. vydá xxxxxxxxxxxx certifikát x xxxxxxx s §49x xxxx. 3, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §49w xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxx §49x xxxx. 5, xxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXXX: 32016L0798

58. X §51 xxxx. 4 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

59. X §51 xxxx. 4 xxxxxxx w) xxx:

„x) x xxxxxxx x §43x odst. 4 neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

60. X §51 odst. 5 xxxx. a) xx slova „xxxxxxxxx x bezpečnosti provozovatele xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dráhu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx “.

XXXXX: 32016L0798

61. X §51 xxxx. 5 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a c), xxxxx xxxxx:

„x) x xxxxxxx x §19a xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §19x odst. 3 xxxx §49x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d) xx x).

62. X §51 xxxx. 5 se xx písmeno e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až i), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 písm. x) nebo xxxxxxxxx xxxx dodržování,

g) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnost může xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx drážní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, zda xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ujednání,

i) x rozporu x §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx riziko xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) až o).

CELEX: 32016L0798

63. X §51 xxxx. 5 xxxx. x) xx text „§22 xxxx. 2 xxxx. e)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§22 xxxx. 2 xxxx. x)“.

64. X §51 xxxx. 5 xx xx xxxxxxx j) xxxxxx xxxx xxxxxxx k), xxxxx zní:

„k) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx nebo xxxxx nezpřístupní xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx anebo tyto xxxxx xxxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

65. V §51 xxxx. 5 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx n) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

66. X §51 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxx.

67. X §51 xxxx. 5 xx za xxxxxxx x) vkládají xxxx písmena o) xx u), která xxxxx:

„x) v xxxxxxx x §43 odst. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §49x xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, subsystém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx nebo x xxxxxxx x xxx,

x) x xxxxxxx s §49x odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §49x xxxx. 1 nevyrozumí xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §49x odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx dráhy,

t) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §49x xxxx. 4,

u) x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx27) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx Xxxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx, nebo“.

Dosavadní xxxxxxx o) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

XXXXX: 32016L0798

68. V §51 odst. 7 xx za písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x), xxxxx znějí:

„b) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx drážní dopravy xx této dráze xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46s xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx h).

CELEX: 32016L0798

69. X §51 xxxx. 7 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

70. V §51 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „nebo“ xxxxxxx.

71. X §51 odst. 7 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje slovem „, nebo“ x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 41 zní:

„i) xxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx dopravě .

41) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/773 xx xxx 16. května 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx "xxxxxx x xxxxxx dopravy" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx&xxxx;x x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2012/757/XX.&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 454/2011 xx xxx 5. xxxxxx 2011 x technické xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu týkající xx xxxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1305/2014 xx xxx 11. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 62/2006, x xxxxxxx xxxxx.“.

72. V § 51 odstavec 10 xxx:

„(10) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx&xxxx;

x) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),&xxxx;

x) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. z), 

c) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) bodu 3 xxxx xxxx. u) xxxx 3,&xxxx;xxxxxxxx 4 xxxx. x), q), x) nebo w) xxxx odstavce 5 xxxx. x), c), x), x), x), x) nebo t), 

d) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), p), x), xxxx. u) xxxx&xxxx;1 xxxx 2, xxxx. x), x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx. a), x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx&xxxx;5 xxxx. d), x), x), i), x), x), x), x), x), r), x) nebo x), xxxxxxxx 6, odstavce 7 písm. a), x) xxxx&xxxx;x), xxxxxxxx 8 nebo 9, xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), x), x), x), x), x), xxxx. m)bodu 1 xxxx 2, xxxx. o), x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx 3, odstavce 4 xxxx. x), x), g), x),&xxxx;x), x), x), x) xxxx x), odstavce 5 xxxx. a), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x), d), x), x), x)&xxxx;xxxx x).“.

73. X § 51 odst. 11 xx slova „x), x), x), x) xxxx x)“ nahrazují xxxxx „x), x), x), x) xxxx x)“.

74. V § 52 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx j) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

75. X §52 xxxx. 1 xxxx. d) xx text „§35 xxxx. 1 xxxx. x)“ nahrazuje xxxxxx „§35 xxxx. 1 xxxx. x)“.

76. X §52 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx „§35 xxxx. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx textem „§35 xxxx. 1 xxxx. x)“.

77. X §52 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „§35 odst. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§35 xxxx. 1 xxxx. f)“.

78. X §52 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena g) xx i), která xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, speciální, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx na vlečce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43x xxxx. 1,

h) v xxxxxxx x §43x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx vozidlo, u xxxxx xxxx provedena xxxxx konstrukce představující xxxxxxxxxx odchylku xx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §43x xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jinému xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

79. X §52 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

80. X §52 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

„x) v xxxxxxx s §31x xxxx. 7 neodevzdá xxxxxxxxx xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx,“.

81. V §52 odst. 2 xx za xxxxxxx x) xxxxxxxx nová xxxxxxx c) xx x), xxxxx znějí:

„c) x xxxxxxx x §31x odst. 8 xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §31x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx správnímu úřadu,

e) xxxxxx xxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx uložený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31x odst. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v rozporu x xxxxx rozhodnutím,“.

Dosavadní xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx i).

CELEX: 32016L0798

82. X §52 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx h) xxxxx „xxxx“ xxxxxxx.

83. X §52 xxxx. 2 se za xxxxxxx h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx n), xxxxx xxxxx:

„x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. g), x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxx přijata,

k) x xxxxxxx s §35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx usměrnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx jinému usměrnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx dosud xxxxxxxxxxxxxxx typu drážních xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x provozním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 odst. 2 xxxx. x),“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx písmeno x).

XXXXX: 32016L0798

84. V §52 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxx „§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx „§35 odst. 2 písm. x)“.

85. X §52 xx xx xxxxx odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní vozidlo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §43 odst. 1 xxxx §43x odst. 2,

x) x rozporu x §43x odst. 3 provozuje historické xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx provedena změna xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx vozidla, xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49m xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49x odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zákazem podle §49x xxxx. 3 xxxx. x).“.

86. V §52 odst. 3 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx b), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx x újmou xx zdraví nebo xxxxxxx xxxxx těmto xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vážné xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx §36 xxxx. 1 písm. x),“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx g).

CELEX: 32016L0798

87. X §52 odst. 3 písm. x) xx xxxx „§36 xxxx. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§36 odst. 1 xxxx. x)“.

88. V §52 xxxx. 3 xxxx. d) se xxxx „§36 xxxx. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx textem „§36 xxxx. 1 xxxx. x)“.

89. V §52 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxx „§36 odst. 1 xxxx. x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „§36 xxxx. 1 xxxx. x)“.

90. X §52 odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifikacemi xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx“.

91. X §52 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) v xxxxxxx x §43 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx správnímu úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §43 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslem xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §43x xxxx. 1.“.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 15.

XXXXX: 32016L0798

92. X §52 xxxx. 7 xxxxxxx a) xxx:

„x) x xxxxxxx x §43 xxxx. 3 xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx změnu xxxxx zapsaného v xxxxxxxxx registru vozidel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,“.

93. X §52 xxxxxxxx 14 xxx:

„(14) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), g), x), x), x), x), x), r) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), x) nebo g), xxxxxxxx 4, 5 xxxx 6, xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxxxx 8 nebo 9, odstavce 10 xxxx. a), x), x), x), x), x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 11, 12 xxxx 13,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x), x), x), g), x), k) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx u), xxxxxxxx 3 xxxx. f), xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).“.

94. X §52 odst. 15 xx slova „9 xx 12“ xxxxxxxxx slovy „10 xx 13“.

95. V §52x odstavce 1 x 2 xxxxx:

„(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. m) a §51 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x), §51 xxxx. 1 xxxx. x), §51 xxxx. 4 písm. g), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, §51 xxxx. 4 xxxx. x) xx o) x x) xx x), §51 xxxx. 5 xxxx. x), x) x x), §51 xxxx. 6, §51 xxxx. 7 xxxx. x), §51 xxxx. 8 x 9 a §52 xxxx. 4, 8 x 9, xxxxx xxxxxxxxxx Úřad, a

c) xxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 6, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) x i) může xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.“.

96. X §53b xxxx. 1 se xxxxx „xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx dopady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxx xx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxxx úřadu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

97. V §53x odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx „7 xxx“ xxxxxxxxx slovy „2 xxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

98. X §53x xxxxxxxx 5 x 6 xxxxx:

„(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o zahájení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx zohledňuje xxxxxxx x vyjádření xx Drážního úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx, dotčeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dotčeného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odesílatelů, xxxxx x xxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxx a osoby xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx s újmou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx oběti nehody Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pokroku x xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx; přitom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

99. X §53c xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx“.

100. V §53x xxxx. 2 xx xxxxx „xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxx xxxxx členským xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xx-xx xx xxxxxx x je-li účastníkem xxxxxxxxx události dopravce, xxxxx je držitelem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxx xxxxx členským xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx prováděna x xxxxx členském xxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

101. X §53x xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta „Xxxxxx xxxxxxxx zajistí přizvanému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x informacím xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx incidentu.“.

CELEX: 32016L0798

102. X §53x odst. 1 xxxxxxx d) xxx:

„x) xxxxxxxxx přístup x záznamovým zařízením x zajišťovat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, “.

XXXXX: 32016L0798

103. X §53x odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx události xxxxx, xxxxxxxx závěrečnou zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

104. X §53x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx „Xxxxxxxx xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx,“.

XXXXX: 32016L0798

105. X §53x xxxx. 1 větě xxxxxx xx slova „x xxxxxxxx dopravcem“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxx dopravcem x, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxx, rovněž x xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx orgánem“.

106. X §53e odst. 2 xx xxxxx „xxxxxxxx x zveřejní Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x šetření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

107. X §53x se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta „Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dokončení xxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

108. V §53x xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „příbuzným“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx blízkým“.

109. X §53x xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x k), která xxxxx:

„x) dotčené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

110. V §53x xxxx. 4 xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „; xxxx xxxxxxx činí xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ročně, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

111. X §55 odst. 2 xx slova „xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dráhách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx“.

XXXXX: 32016L0798

112. X §55 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 42 xxxxx:

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x drah xxxxxxxxxxxx x drážní xxxxxxx xx těchto dráhách. Xxxxxxxx obsažená x xxxxx xxxx směřovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cílů podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx42). Tento xxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo požadavky xx xxxxxxxxxx, týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x jejich xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx drážní správní xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 písm. x) xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx úřad xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx kalendářní rok x do 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

42) Xxxxxxxxxx Komise 2012/226/EU xx xxx 23. xxxxx 2012 x xxxxxx xxxxxxx společných bezpečnostních xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.“.

XXXXX: 32016L0797

CELEX: 32016L0798

113. X § 58 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Drážní xxxxxxx xxxx spolupracuje s xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx státu v xxxxxxxxxxx x výkonem státního xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx

x) provozování dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx státní xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální, xx-xx xxxxxxxxxxx rovněž x xxxxx členském xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 6.

XXXXX: 32016L0798

114. §65x xxx:

„§65x

Xxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx nelze odvolat xxx podat námitky x nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vyloučeno xx soudního přezkoumání. Xxxxxx žaloby proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx podle §19b xxxx. 1, §19x xxxx. 2, §31c xxxx. 1 a §49x xxxx. 4 xx odkladný xxxxxx.“.

XXXXX: 32016L0798

115. V §66 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §3 xxxx. 1, §4x odst. 3, §5 odst. 5, §6 xxxx. 1 x 2, §7 xxxx. 2, §14x xxxx. 3, §19 xxxx. 7, §20 xxxx. 4, §22 xxxx. 5, §23 xxxx. 1 xxxx. x), §23 xxxx. 8, §23d odst. 5, §25 xxxx. 6, §27 odst. 3, §35 xxxx. 4, §36 odst. 4, §37 odst. 7, §42 xxxx. 3, §43c xxxx. 8, §43d odst. 5, §44 xxxx. 1 x 2, §45 xxxx. 3, §46x xxxx. 3, §46x xxxx. 2, §46x odst. 5, §46x odst. 3, §46x odst. 5, §47 odst. 2, §48 odst. 1, §49 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §49x xxxx. 2 x 3, §49x odst. 9, §49x odst. 7, §53x odst. 7, §53x xxxx. 6, §53x odst. 6, §55 xxxx. 8 x §58 odst. 6.“.

116. X §66 xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 x 4.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §23x xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx §19 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19x nebo 19x zákona č. 266/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xxxx xxxxx platnosti xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Osvědčení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34x xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou bylo xxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxx §31x xxxx 31x xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxx xxxxx platnosti xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxx, byla-li jeho xxxxxxxxx způsobilost přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx §43x xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx nebo modernizaci xxxxxxxx vozidla podle xxxx první xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx §49x xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxxx ode xxx 16. června 2022 zajistit, aby xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx systémem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoba xxxxx §43x odst. 1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální x dopravce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx dráze xxxxx §46x xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xx dobu 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vedle provozovatele xxxxx, dopravce nebo xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx školení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46x xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x. 367/2019 Xx.

6. Xxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahájené xxxxx §49x xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49b odst. 2 xxxxxx č. 266/1994 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, může xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemusí být xxxxxxxx xxxxx §49e xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x) xxxx xxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxxx xx subsystému traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pověřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XX xxxx 5 xxxxxx č. 367/2019 Xx., se považují xx xxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění x akreditaci x xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XX xxxx 6 xxxxxx x. 367/2019 Xx.

11. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX: 32016L0797

CELEX: 32016L0798

CELEX: 32019R0779

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Xx. III

Příloha k xxxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Sb., zákona x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Sb., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 296/2008 Xx., zákona x. 297/2008 Sb., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 105/2011 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx č. 152/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx č. 249/2011 Xx., zákona č. 255/2011 Xx., zákona x. 262/2011 Sb., xxxxxx č. 300/2011 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona x. 53/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., zákona č. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 359/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Sb., xxxxxx č. 502/2012 Xx., zákona č. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 50/2013 Sb., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., zákona x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona č. 186/2013 Xx., zákona x. 232/2013 Xx., xxxxxx č. 239/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., zákona x. 187/2014 Sb., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., zákona x. 259/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Sb., xxxxxx č. 268/2014 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Sb., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx č. 103/2015 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 224/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Sb., zákona x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona x. 148/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 324/2016 Xx., xxxxxx x. 369/2016 Xx., zákona x. 63/2017 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Xx., zákona x. 194/2017 Xx., zákona x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 251/2017 Xx., zákona x. 261/2017 Sb., zákona x. 289/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx., zákona x. 299/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Sb., xxxxxx x. 90/2018 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Xx., zákona č. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 286/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 135/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 209/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx č. 364/2019 Xx., zákona x. 368/2019 Xx., xxxxxx č. 369/2019, xxxxxx x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., zákona x. 117/2020 Xx., xxxxxx č. 119/2020 Xx. x xxxxxx x. _/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx 58 xx xxxxxxx h) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx k).

2. X xxxxxxx 58 xxxxxxx x) zní:

„i) Xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo osvědčení xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   5 000“.

3. X xxxxxxx 58 xx xx xxxxxxx i) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx osvědčení dopravce x xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx;&xxxx;Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;1 500“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x l).

4. V xxxxxxx 58 xxxx. x) xx slova „x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zajišťujících provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele dráhy xxxxxxxxxx xxxx regionální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx této xxxxx“.

5. X xxxxxxx 58 xx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx 59 xxxxxx xxxxxxxx xxx:

„Xxxxxxx 59

a) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx vozidlo  &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;  Kč  &xxxx;   &xxxx; &xxxx;    30 000

x) Xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx pro xxxxxx drážní vozidlo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx;   15 000

c) Xxxxxx xxxxxxxx typu vozidla xxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx věcí nebo xxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx;  10 000

d) Xxxxxxxxx xxxx drážního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx lokomotivu, xxxxxxxx xxx, osobní vůz x rychlostí xxx 160 xx/x, vozidlo xxxxx xxxxxxxxx určené xxx přepravu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx;   30 000

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx vůz x xxxxxxxxx xx 160 xx/x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx železniční xxxxxxx x vlastním xxxxxxx x xxxxxxxx, opravám x xxxxxx xxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx;   &xxxx; 15 000

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nákladní xxx nebo speciálně xxxxxxxxxxxx železniční xxxxxxx xxx vlastního xxxxxx x výstavbě, opravám x xxxxxx xxxx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx;   10 000

g) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; Kč  &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;500

x) Xxxxxx povolení x uvedení drážního xxxxxxx na xxx, xxxxxx-xx vydáno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx vozidlo  &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;    Kč  &xxxx; &xxxx; 30 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx na trh, xxxxxx-xx vydáno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx

&xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx;15 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx, nebylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx tažené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx vlastního pohonu xxxxxx x výstavbě, xxxxxxx x údržbě xxxx&xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;Xx&xxxx;   &xxxx;10 000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; Kč  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; 500

x) Xxxxxx povolení x xxxxxxx drážního xxxxxxx na xxx xxxx povolení typu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu  &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;  Kč  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;5000

x) Xxxxxxxxx xxxxx xx drážním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     Xx&xxxx;   &xxxx; &xxxx;  5000

n) Zápis xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vozidel nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; 1 000

o) Xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx;   Xx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; 5 000

p) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;100

x) Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlek    &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;1 000

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v písmeni x)&xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     Xx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; 200

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádějících xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; Kč  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; 100

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, obsahuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 x 37 se xxxxxxx.

7. X xxxxxxx 59x písmeno x) xxx:

„x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyváženosti xxxxxx xxxxxx dopravy  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;Xx&xxxx;   &xxxx;   &xxxx;1&xxxx;500“.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. IV

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx x. 371/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 133/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx vlády x. 289/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 371/2007 Xx.

4. Xxxxxxxx xxxxx x. 88/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 133/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx provozní a xxxxxxxxxx propojenost evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx xxxxx x. 72/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 133/2005 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Vyhláška č. 209/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výfukových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx motoru xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Čl. X

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení čl. X xxxx 3, 36, 37, 38 x 92, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 16. xxxxxx 2024.&xxxx;

IV.

Důvodová xxxxxx

&xxxx;Xxxxxx xxxx

Xxxx léty 2013 xx 2016 xxx orgány Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx 6 základních xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx konstatovat, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx konkurenceschopnosti ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dopravy. Předmětné xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednávání x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx „xxxxxx“, a xx xx pilíře xxxxxxxxxxx a tržního. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx zaměřený xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balíčku nyní xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx x. 367/2019 Xx.), x to x xxxxxxx xx xxxxxx implementační xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 16. xxxxxx 2020. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/700 ze xxx 25. xxxxxx 2020, kterou xx xxxx směrnice (EU) 2016/797 a (XX) 2016/798, pokud xxx x jejich xxxxx xxx provedení xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2020.

Xxxxxxx cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxxx „xxxxx zákona“) xx xxxxxxx transpozici

- směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/797 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx“) x

- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx železnic (xxxx jen „xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx“).

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx součást xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x relevantních přímo xxxxxxxxxxxx předpisech Xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx E) xxxx xxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxx xx závazky České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x stanovenou transpoziční xxxxx bude Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu prosazovat xxxxxxxxx této legislativní xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx u xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx x Plánem xxxxxxxxxxxxxx prací xxxxx xx xxx 2019, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neprovede.

A) Zhodnocení xxxxxxxx právního stavu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xx xxxxxx k směrnici x xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/57/XX ze xxx 17. června 2008 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému ve Xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx 2008/57/ES“), která xxxx xxxxxxxxxx podstatně xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx uceleněji x xxxxxxxxxxx vymezit xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a postupného xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu. Xx xxx účelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx navrhování, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx trh a xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahuje, xxxxx xxxxxx síť (xxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx součásti xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Prvky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subsystému, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx propojenosti xxxx x Xxxxxxxx unii x xx nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx XXX xxxxxxx směrnice) xx subsystémy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strukturální xxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tvořící xxxxx (xx smyslu xxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxx“), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx subsystém infrastruktura, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx subsystém xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx vztahu x xxxxxxxxxxx tvořícím xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx směrnice xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prvku interoperability, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx provozu xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených uvedenou xxxxxxxx (xxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx základní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu (xxxxx xx x značné xxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému). Směrnice xxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků prvkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxx interoperability“) a xx xxxxxxxxxx tvořící xxxxx a vztahující xx k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx součásti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (ve smyslu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx

- x xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x dráhách“),

- xx vyhlášce č. 352/2004 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- x xxxxxx č. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx na výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- x xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx úrovni xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavků směřujících x zajištění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního systému, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx sedmé (Xxxxxxxx x technická propojenost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému), x §49a a xxxx. Xxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx předně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xx xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx stavbě xxxx xxxxxxxxxxx dráhy, při xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, provozování x xxxxxx dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x provozní xxxxxxxx x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x dráhách na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx modernizované xxxxx, xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxx vozidel a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx drážních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zakotvena xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx nebo xx stane xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx drážním xxxxxxxx, xxxxx splňuje základní xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxxx (stanoveny xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx x dráhách xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx modernizovaných xxxx xxxxxxxxxx xx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spojení „xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx konstrukční x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx používá xxxxx „podmínky“), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx ustanovení §49x odst. 4 xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis, xxxx xx xxxxxxxx x. 352/2004 Xx., x xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vlastnosti x xxxx upravuje způsob xxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravuje xxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x. 22/1997 Xx.“). Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k tomuto xxxxxx implementující obecné xxxxxxx požadavky, jímž xx nařízení xxxxx x. 133/2005 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx součásti xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxx posuny x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platných xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxx. nového xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX - Xxx Xxxxxxxxxxx Framework) xxx xxxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xx to xxxxx x přijetí xxxx xxxxxxx úpravy x xxxxxx xxxxxx x. 90/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dodávání na xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx“), který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, jak xxx xxxx shora xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) a subsystémy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx úrovni xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/57/XX novou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx (xxxx, xxxxxxx x prvky interoperability x subsystémy xx xxxxxxx), xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx subjektů x požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a registry xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx 2008/57/XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx unijní xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx něž xxx řadit

- xxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konvenčního x vysokorychlostního železničního xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady č. 1692/96/XX ze xxx 23. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxx x xxxxxxx rozšiřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx notifikační xxxxxx xxxxxx x xxxx přijatých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vůči Evropské xxxxxx,

- nový xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nepředepisovalo, x xxxxx vydání xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xx účelem zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozu x platnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

- xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx unijní xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx umožněno snadnější xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčených xxxxxxxx,

- xxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxx vozidla xx xxx nebo xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxx Agenturou Evropské xxxx xxx železnice, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze, xxxxx xxxx zamýšlená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x určených subjektů, xxxxx provádějí xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx nahrazení xxxxxxxxxxxxxx registrů infrastruktury x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, a xx jak pokud xxx o společný xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxx, tak pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dostatečně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx nedostačující x je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxxxx zmínit, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx procesy xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se x dané xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x opravné prostředky xxxxx rozhodnutím, ale x v jiných xxxxxxxxx (xxxx. lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu x xxxxx xx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx stavu ve xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x zlepšit xxxxxxx x trhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zřídit xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx x inspekční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x mimořádných xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx vymezit odpovědnost (xxxxxxxxxx) provozovatelů xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx drah x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro vyšetřování xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze stávající xxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx. Vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxx, xxxxx xxx zřízen xx základě §53 xxxx. 1 téhož xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxx §53x xxxxxx x xxxxxxx Drážní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §53x odst. 1 téhož xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx drah x xxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxx xxx vydávání, obnovování, xxxxx, omezování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxx stávající právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x §22 xxxxxx x xxxxxxx. Podle §22 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx §22 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxx právní xxxxxx nezohledňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxxxx bezpečnosti provozovatele xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxxxx, xxxxxx rozvedeny x upřesněny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/762 ze xxx 8. března 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 x (XX) č. 1169/2010 (xxxx xxx „xxxxxxxx (XX) 2018/762“). Xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kladených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x usměrňovat xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx, přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a (xxxxxxx) xxxxxxxx přijetí xxxxxx opatření x xx xxxxxx osob, xxxxxxx činnost může xxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx pro předložení xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předložit xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x §35 xxxxxx x dráhách, xxxxxxx x tudíž je x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx upraveno x xxxxxxxxxx §23x xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Evropské unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxx právem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxxx pro vydání xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx dané xxxxxxxx řádem) a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §23x xxxx. 3 zákona x xxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx měla x xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx), x xx ve svém xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy. Xxxx skutečnost je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování dráhy xxxxxxxx již v xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxx xx nepřípustné, xxxxx náležitosti žádosti xxxx být upraveny xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x §34x zákona x xxxxxxx. X xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx požadavků xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx vnitrostátnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx naplněny xxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx samotný proces xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce, xxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxx xxxx i xx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx odejmout xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx neodpovídá úpravě xxxxxxxx ve xxxxxxxx x bezpečnosti, pokud xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vydání xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx úrovni xxxxx Xxxxxxxx unie dochází xxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxx dále podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx bude xxxxxx x xxxxxxxx vozidel. Xxxxxxxxxxx subjektu odpovědného xx xxxxxx provádět xxxx xxxxxxx řádně xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x §49 zákona x xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx události a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příčin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx v §53x x xxxx. zákona x xxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx šetření xxxxxx mimořádných xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxx, x níž xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích šetření, xxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Platná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxx x xxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úprava vykazuje xxxxx dílčí nedostatky, xxxxx je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx xxxxx v tomto xxxxxxx xxxxx o xxxxx doplnění xxxxxxxxx xxxxxx úpravy).

Směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 589/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Xx.“). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k (jednomu) xxxxxxxxxxxxxx (stanoví xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x minimální xxxx xxxxxxxxx) a xxxxxx xxx v praxi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx více dopravců, xxxxxxx ačkoliv xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) stanovenou xxxxxxxxx délku směny xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxxx dodrží, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Mimořádné xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx potřebu xxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxx xx její působnosti, xxxxx plní xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rovněž stanoví xxxxxxxx těchto školení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poskytují. Předchozí xxxxxx xxxxxx obsažená x §46x zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, nicméně xxxx xxxxxx úpravu xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Ustanovení §46s xxxxxx xxxx do xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (zákon x. 367/2019 Xx.), xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx rozsahu (xxxxxxxx xx xx zaměstnance xxxxx drah) xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povinnostem xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dopravců xxx xxxxxxxxxxx zákonem. Xxxx xxxxxxx právní xxxxxx je nicméně xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x bude se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

X xx xxxxx místě xx xxxxx doplnit, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx se x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravy x Xxxxxxxx unii) xxxxxxx xxxxxxxxx řadou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x opravné xxxxxxxxxx proti rozhodnutím, xxx x v xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx), které stávající xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vztahu k xxxxxxxx xxxx x xxx

X. 1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě

Předně xx xxxxx uvést, xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx působnosti infrastrukturu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 1 xxxx. 4 (železniční infrastrukturu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výlučně na xxxx infrastruktuře - xxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a vozidla xxxxxxxxx výlučně xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využití - xxx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztažena pouze xx xxxxx celostátní x regionální a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Zároveň xxxxx x využití možnosti xxxxxx historických vozidel x působnosti směrnice x interoperabilitě.

Vzhledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsaženým xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx (včetně xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx) ve xxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx provozu, posuzování xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx shody x těmito xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxx xx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x posuzování xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, x když xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx oznámení, xxxxxxx oznámených subjektů xxx samotném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnost oznámeného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úpravy obsažené x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx zakotvit xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx zákona x xxxxxxx. Xxxxx oznámených xxxxxxxx, xxxxxxx právní xxxxxx je xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxx shody x xx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx nutno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zatímco xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx jejich souladu x xxxxxxxx Evropské xxxx, zejména s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, určené subjekty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxxxx x ostatním xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xx tyto subjekty x xxxxxx xxxxxxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xx oznámených xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx x příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx vyžadovaných xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxxxxxx je právo Xxxxxxxx unie založeno xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx. Návrh xxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxx. Na trh xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx takový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ES xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobcem xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx, kdy bude xxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx (x prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx požadavky, x xxxx xxxxx být xxxxxxx rovněž stanovený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx v xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh zákona xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxx. v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebylo XX prohlášení x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxxxx x souladu xx stanovenými xxxxxxxxxx xxxx že prvek xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu zákona x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx dopadá xxxxxx xxxxxxx (xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §2) na subsystémy x xxx. strukturální xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx II xxxx. x) směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx). Příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxx řadu požadavků.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx rozlišovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, subsystém xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx) x subsystémy xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x palubní xxxxxx x xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořícího xxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx bude xxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvedení xx trh.

V xxxxxxx xxxxx subsystémů xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx požadavky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxx prokazovat XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxx podmínky, za xxxxx bude xxxx xxx XX xxxxxxxxxx x ověření vypracováno. Xxxxxxxxx bude muset xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx předvídaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx dodržen xxxxxxxxx xxxxxx (XX xxxxxxx).

X xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx neuplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu dodržena xxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx XX ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (v xxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx subjekt (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx subsystému s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx ES xxxxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem. Xxxxxxxxx xxxxxx při XX xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis v xxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijme xxxxxx správní úřad x xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx na principu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydán xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tvořené xxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výčet xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x těchto dokladů xxxx xxxxx uvedené XX prohlášení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadavatelem, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bude osvědčovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x technického xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx právní úpravou xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxx a x xxxxxxxxxx §7 zákona x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx způsobilost xxxxxx xxxxx x užívání xxxx kolaudací ověřena xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx provozování xxxxx x drážní dopravy xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx coby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxx xx xxxxx navrhované xxxxxx úpravy (viz §49x pro xxxxxx xxxxxx nové xxxxx x §49x pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx moci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx až xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) právě technická xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dráhu.

Zvláštní xxxxxxxxx věnuje xxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. XXXXX systém). Xx-xx daný systém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxx podle xxxxxxxx o interoperabilitě xxxxxxxx Xxxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx byl daný xxxxxx schválen, tvoří xxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy. Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxx XXXXX schválen, xxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxx schválení, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidlo

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx založeno xx principu podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx xx trh. Návrh xxxxxx tak x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořícího drážní xxxxxxx xx xxx x rovněž xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxxxx průkazu způsobilosti xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx vydáváno xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx.

Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx vozidel) xx xxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (nebo xxxx xxxxxxx) xx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx drážního vozidla xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxx rozhodnout, xxx svoji xxxxxx xxxx x drážního xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx provozovat drážní xxxxxxx (xxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, bude xxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2018/545 xx xxx 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxx xxxxxxxxxx železničních xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x interoperabilitě. Tento xxxxx xxxxxxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxx xxxxxxxxx vozidel. X v xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajícího xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrol, xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx schváleným xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx o xxxxx x typem vozidla xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx zásadní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx možnost vydat xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x jeho xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxx již xxxx vydáno, či x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx, xxxx xx tomu x xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxx uvedení na xxx, nesplňuje stanovené xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxx x §43 x xxxx. xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxx předně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxx Xxxxxxxx xxxx x sadu xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx vztahují „pouze“ xxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxx odkazuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu, xxxxxxx xx xxxx otázky xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx zákona (xxxx. xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx měla xxxxx rozlišit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx drážních xxxxxxx, na xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí x xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx těch xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx unijně xxxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx nově (xxxxxxxxx x srozumitelně) xxxxxxxxxx x snaží xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanoví podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx. X konkrétní xxxxxx xxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména skutečnost, xx drážnímu xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxx uvedení xx trh x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx drážních xxxxxxx, xxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x evropském xxxxxxxx xxxxxxx (později xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx zákona rovněž xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx drážního vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla vozidla x xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx provozovaná xx xxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vztahu xx stávající právní xxxxxx jednoznačněji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx jejich provozování xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx schvalování, xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx konstrukce, na xxxxxxxxx dráhách x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx drážních vozidel xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxx převážně xxxxxxx xx stávající xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx zajistit, xxx jimi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že x tomto xxxxxx xxxx Evropskou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/777 ze xxx 16. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/880/XX, xxxxx předvídá, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx internetovou xxxxxxxx (xxxxxxxx RINF) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států v xxxxxxx se směrnicí x xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx k 16. červnu 2019 (xx tedy již xxxxxxx x xxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx nařízení xxx členské xxxxx xxxx xxxxxxx registrační xxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx, xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx) x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx potřebné údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX ve stanovených xxxxxxxxx x aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx, že xx 1. xxxxx 2021, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx aplikace XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odpovědni za xxxxxxxxxxxxx x vkládání xxxxx xx aplikace XXXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným nařízením xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pokud jde x přechodné xxxxxx (xx 31. xxxxxxxx 2020), v němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x naplnit x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx předvídané xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx x důvodu xxxxx legislativního xxxxxxx xxxxxxxxx x předloženým xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x účelné. X tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do RINF xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx registr xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, xx od 16. června 2021 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xx 16. xxxxxx 2024 xxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (registrace xxxxxxx xxxx odpovídat specifikacím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxx 16. xxxxxx 2021 xxxx xxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx vozidlech převedeny x vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Během xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechod xx příslušných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel x zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx IT. Xx 16. června 2024 xxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrace xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2007/756/XX xx xxx 9. xxxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 4 a 5 xxxxxxx 96/48/XX x 2001/16/ES x xxxx prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx dne 25. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797 a xxxxxx xx mění a xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Členské státy xxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxx k údajům xxxxxxxxx x národním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx x vedením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx správních xxxxxx

Xxx již xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx specifika procesů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx (interoperabilita xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx odlišnosti xxxxxx (např. xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx lze uvést xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx subsystémů tvořících xxxxx xx provozu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících správních xxxxxx xxxx zohledňuje. Xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx ke správnímu xxxx) xxxxxxx v xxxxxxxx X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx směrnice x bezpečnosti

Rovněž x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx infrastrukturu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 2 xxxx. 3 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x soukromém xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx xxxx provozovatelem xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx výlučně na xxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, historické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx rozhodla xxxxxx, xxxxxxx x souladu x uvedenými ustanoveními xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dopravce

S xxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Stávající xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx primárně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx systémy xxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx (XX) 2018/762. Požadavky xx xxxx xxxxxxx xxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, spočívajících xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x x zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osob, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxxx provozování dráhy x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy. Dle xxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx se upravuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxx vydaná xxxxxxxxxx. Xxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx v případě, xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx (stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx případ podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojetí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx změnám dochází x návaznosti na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx x vydání osvědčení xxxxxxxx rozhodovat (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátního bezpečnostního xxxxxx) Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice. Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx bude x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx záměru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) v xxxxx xxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx. V případě xxxxxx žadatele provozovat xxxxxx dopravu xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo x Agentury Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx se nově xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přezkum xxxxxxxxxx, x nově se xxxxxxxxx xxxxxxx omezit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx). Konečně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx úřadu o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx vozidel

Zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální. X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx o bezpečnosti xxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovené podmínky x jíž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (splnění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x drážní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dopravu). Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx navázána na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx v tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/779 xx xxx 16. xxxxxx 2019, kterým xx přijímají podrobná xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx osvědčení pro xxxxxxxx odpovědné za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 445/2011. Tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx vozidla

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti se xx zákona x xxxxxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxxxx problematickou situaci xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx událostí xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx případy výkonu xxxxx strojvedoucích pro xxxx dopravců. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

X xxxxx naplnit xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na bezpečnost xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx provozujícího xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxx xxxx dopravcem. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x důvody xxx xxxx xxxxxx. Navrhovaná xxxxxx úprava nahrazuje xxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla obsažena x §46s xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pozměňovacího xxxxxx x byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx (xxxxx x. 367/2019 Xx.). Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx původním xxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx všech xxxx) nadbytečná x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx požadavkům xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dráhách spadajících xx xxxx působnosti.

Specifika xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx i x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx unii) jistá xxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů členských xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvést řízení xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx zákona x xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“), xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx (xxx dikce xxxxxx x xxxxxxx „osvědčení xxxxxxxxxxxxx dráhy“) xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Podrobně xxxx xxxx specifika xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ztvárnění v xxxxxxxxxx právní xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx správnímu xxxx) xxxxxxx x kapitole X této xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na nově xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

X) 2 Zhodnocení xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x rovnosti xxxx x xxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx rovnost xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx právní úprava xxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejím xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx x transpozici xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x bezpečnosti do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, zejména xxxx zahájení procedur xxxxx čl. 258 x čl. 260 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Z xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (xx. 26), xxx nicméně xxxxx, xx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx podmínky a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx úprava obstojí x xxx. xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hospodářského xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konformity xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x subsystémů xxxxxxxxx xxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zabezpečujícím xxxxxx xxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxx unijního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x x xxxxxxxxx judikaturou Ústavního xxxxx.

X) Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy x xxxxxx Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava x převážné xxxx xxxxxxxxxxx implementační xxxxxxxx xx vztahu k

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxx x interoperabilitě x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx uplynuly 16. xxxxxx 2019, čl. 57 xxxx. 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x čl. 33 xxxx. 2 směrnice x bezpečnosti nicméně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx prodloužily xxxxxxxxxxxx lhůtu xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxx. Xxxxx republika xxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 16. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnosti tedy xxx Českou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 2020. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2020/700 ze xxx 25. xxxxxx 2020, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) 2016/797 x (XX) 2016/798, xxxxx xxx x xxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, došlo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2020.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx je x xxxxxx provázanosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx. Xxxxx se o:

- xxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/545 xx xxx 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 a kterým xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/250 xx xxx 12. xxxxx 2019 x xxxxxxx XX prohlášení x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx prohlášení x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx železničního xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx subsystémů x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/797 a x xxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 201/2011,

- xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/777 xx xxx 16. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx železniční xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx prováděcího rozhodnutí 2014/880/XX x

- prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2020/424 ze dne 19. xxxxxx 2020 x předkládání informací Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x souladu xx směrnicí (EU) 2016/797.

Xx právní xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xx xxxxx xx x důvodu provázanosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx. Jedná xx x:

- nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/761 ze xxx 16. xxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1077/2012,

- xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/762 xx xxx 8. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x kterým xx zrušuje xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 a (XX) x. 1169/2010,

- prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx se xxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 653/2007 x

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/779 xx xxx 16. xxxxxx 2019 xxxxxx xx xxxxxxxxx podrobná xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovědné za xxxxxx vozidel podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 445/2011.

Xx xxxxxx x xxxx uvedeným xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/545, xxxxxxxx (XX) 2018/763, xxxxxxxx (XX) 2019/779), xx xx svých xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obsažená xx xxxxxxxx o interoperabilitě xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx uvedenými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx návrh zákona xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské unie. X navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx C-545/10. V xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x porušení Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie x. 2016/2117, jehož předmětem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2008/57/XX x interoperabilitě xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx dráhy regionální, xxxxxxxxx přezkumu rozhodnutí Xxxxxxxx úřadu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x regionální.

Návrh xxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

F) Zhodnocení xxxxxxx navrhované právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxx xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx právní xxxxxx x Úmluvou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních svobod

F. 1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x mezinárodními smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. 2 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxxx jako x ustanoveních, xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxx relevantní xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx majetku xx xxxxxx Xxxxxxxxx x. 1 Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 7 Xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx x. 1 Xxxxxx)

Xxxxxxxx č. 1 Xxxxxx stanoví, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba má xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx majetek. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx majetku s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 1 odst. 1). Xx nebrání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx upravily xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zajistily xxxxxxx xxxx a xxxxxx poplatků xxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 2).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x stanoví xxxxx xxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx přestupků xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx typové xxxxxxxxxx xxxxxxx, která naplňují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxx zásadu xxxxxxxxxxxx a xx x tomto ohledu x souladu s xxxxxxx 1 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 1 Xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx na základě xxxxxx (xx. 7 Xxxxxx)

Xxxxxx 7 odst. 1 Xxxxxx stanoví, xx xxxxx nesmí xxx odsouzen za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx být uložen xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu. Xxxxx xxxxxx 7 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx článek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx vědomí xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx konstatovat, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nullum xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx vtělenou xx xxxxxx 7 Xxxxxx. Přestupky xxxx xxxxxxxxxxx jasným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx, jaké xxxxxx xx xxxxxxxxx způsobuje xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxxxxx. I x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx s Xxxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx navrhované právní xxxxxx xx státní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dráhách xxxxxxxx xxxxxxx postavení, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dopravců, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x subsystémů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx vozidlům (a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx drážních xxxxxxx, xxxxxxxx zabezpečujících údržbu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x interoperabilitě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správního úřadu, xxxxxx xx xx xxxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedených Xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxx xxxxxxx, osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x uvedení drážního xxxxxxx xx trh x xxxxxxxx typu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx rovněž svěřena xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků x součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, drážních xxxxxxx a prvků xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tvořících) x bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx nově stanovených xxxxxxxxxx dopravce a xxxxxxxxxxxxx dráhy.

V návaznosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zakotvující xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx šetření xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí.

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedenými xxxxxxx xxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx. Xx xxxxxx vhodné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx procedury xx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx Agenturu Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx dílčí xxxxxx xxxxxx, na straně xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx řízeních xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x Drážní inspekce xxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx působnosti, navýšení xxxxxxxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x zavedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhu x vztahujících se x xxxxxxx vozidlům (x jejich zplnomocněných xxxxxxxx), držitelů drážních xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oznámených a xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx rozšiřuje xxxxx xxxxxxxxxx provozovatele dráhy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dopravce provozujícího xxxxxx dopravu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, systémem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x řízením xxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx smluvními xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx budou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Předmětné školení xx nicméně xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zabezpečit xxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osvědčení xxxxxxxx xxxx jedné x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Základním xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy je xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x osvědčení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Požadavky xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a náklady xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx jsou tedy xxxxxxxxxxxxx unijním xxxxxx. Xxxx xx rovněž xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx x v xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx celostátní a xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx trh. Procesní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx požadavky xx xxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacích xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právem.

Ve vztahu x drážním vozidlům xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx ze stávající xxxxxx úpravy, přičemž xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x srozumitelnějším xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xx dráze xxxx xxx celostátní x xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxx xxxxxxxxx údržby drážních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxx drážního xxxxxxx x registru xxxxxxxx xxxxxxx, včetně zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx evropským číslem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Požadavky na xxxxx zabezpečující údržbu xxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. I x xxxxx xxxxxxx tedy xxxxx, že náklady xxxx xxxxxxxxxxxxx unijním xxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxx, že držitel xxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx totiž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

Xx vztahu x xxxx zakotvené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strojvedoucím xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) x §35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dopravcem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx odpovědným za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladná xxxxxxxx) a Xxxxxxx xxxxxx navazuje na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x rámci xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dráhy bude xxxx x předávání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (například státní xxxxxxxxxx Xxxxxx železnic xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx dopady na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx zadavatele x xxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx (tedy prvků xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nově xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx na xxx x xx provozu, xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x důsledky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxx uvést, xx návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahující se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x subsystémům, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx subsystémy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Drážní xxxx. Některá xxxxxx (xxxx. ve xxxxxx xxxxxxxxx dopravce x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx Agentura Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxx vedeným Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx správních xxxxxxxx, xxxxxxx xxx stanovení xxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxxx inflace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx na Xxxxxxxxx, xxxxxxx lze xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx několikanásobně xxxxx. Xxx úplnost xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxxxx, které souvisejí x právní xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Správní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x činností Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx práva, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/764 xx xxx 2. xxxxxx 2018 x poplatcích x xxxxxxxx splatných Xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxx 2 xxxx. 2) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx vozidel xx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx typů vozidel xx xxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXX x příslušnými technickými xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (odvolání).

Výše xxxxxxxx x plateb představuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) počet xxxxx, xxxxx pracovníci xxxxxxxx x xxxxxxx odborníci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodinovou xxxxx xx xxxx 130 XXX),

x) relevantní náklady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx zpracováním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Drážní xxxx bude po xxxxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxx xxxxx xx výši 40,02 EUR/hod).

Náklady na xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, podá xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního vozidla xxxx řady xxxxxxx xx trh x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx. Má-li být xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx žádost u Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx (xxxxxxxx typu xxxxxxx) xxxx zvoleny xxxxxxxxxxx modelové xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx trh (povolení xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro železnice x její xxxxxxx xx xxxx vyžadovat 20 xxxxxxxxxx xxx xx 8 hodinách, xxxx 160 xxxxx:

- Xxxxx vypočtená Xxxxxxx xxxxxx xx 40,02 XXX/x, xx. 1000,5 Xx/x: 160x x 1000,5 Kč/h = 120 060 Xx

- Xxxxx xxxxxxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 130 XXX/x, xxxx xxx 3 250 Xx/x: 160x x 3250 Xx/x = 520 000 Xx

Xxxxxxx součet xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxx 640 060 Xx (xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx).

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx k uvedení xxxxxxx xx xxx (xxxxxxxx x uvedení xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx x její činnost xx xxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxx xx 8 xxxxxxxx, xxxx 240 xxxxx.

- Xxxxx xxxxxxxxx Drážním xxxxxx xx 40,02 XXX/x, tj. 1000,5 Xx/x: 240x x 1000,5 Kč/h = 240 120 Kč

- Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx xx 130 XXX/x, tedy xxx 3 250 Kč/h: 240x x 3250 Xx/x = 780 000 Xx

Xxxxxxx součet xxxxxx a poplatků xxx xxxx xxx 1 020 120 Xx (nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxxxx xxx učinit xxxxx, xx x případě, xxx xxxxxxx bude xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx (povolení xxxx xxxxxxxx vozidla) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxx dojde k xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xx schvalovací proces xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx, kdy xxxxxxxx x uvedení vozidla xx trh (xxxxxxxx xxxx vozidla) bude xxxxxxx Xxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx tak představovat xxxxx správní xxxxxxxx xx xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx (xxxxxxxx typu xxxxxxx) Xxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxx x. 634/2014 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (30 000 Kč v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 15 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx 10 000 Kč x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určeného pro xxxxxxxx věcí nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x údržbě xxxx).

Xxxxxxx na vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Hodlá-li žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx pro železnice. Xxxxx-xx žadatel provozovat xxxxxx dopravu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x Agentury Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. V případě, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Agentura Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx shora uvedenou xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxxx osvědčení xxxxxxxx vydávat Xxxxxx xxxx, je návrhem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxx xx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx ve výši 1000 Xx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy

Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX systému) xxx odhadovat na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx hodinu práce, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx strany Xxxxxxxx Evropské unie xxx železnice, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesů. X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx však xxxxx vzít x xxxxx xxxx předem xxxxxxxxx proměnných (např. xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx délka posuzování, xxx xxxx rozlišován xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx-xx si schválení xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 8 xxxxx, xxxx xxxxxx 240 xxxxx), xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx systému ze xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx sazbě 130 EUR/h, xxxx xxx 3 250 Xx/x: 240h x 3250 Xx/x) odhadovat xx 780 000 Xx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx procesu, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, však xxxx x xxxxxxxx době xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nezohledňuje xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx nutné xxxxxxxx).

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pozitivní xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Cílem nově xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozování xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Postupné naplňování xxxxxx cíle by xxxx xxxx xxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x dráhách xx xxxxxx xxxxx okrajově xxxxxxx soukromí x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx oznamovat xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx drážního vozidla, xxxxx xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu.

Číslo xxxxxxx strojvedoucího je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2019 o ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se zpracováním xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a o xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxx však x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx efektivní kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X návaznosti xx xxxxxx 5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx nařízení, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx pro xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx uchování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx (3 roky xx jejich xxxxxxx). Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx údaji xxxxx xxx xxxxx dotčený xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx jsou x xxxxxx registrech xxxxxx již x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Lze konstatovat, xx návrh zákona xxx xx to, xxx ty údaje, xxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx x zákoně xxxxxx x taxativně xxxxxxxx (xxxxxx-xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx (xx xxx xxxxxxxx xxxxxx získané) osobní xxxxx budou zpracovávány x souladu x xxxxxxxx předpisy o xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištěna. Riziko xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx malé.

I) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

V xxxxxx jakákoliv xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx xx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx moci, x sebou xxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční xxxxxx. Xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxxxx namístě xxxxxxx se na xxxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, stejně xxxx jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx provedeno xxxxx Xxxxxxxx XXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik), kterou xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x korupcí.

Přiměřenost

Nejprve xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx X xxxx důvodové xxxxxx, xx navržená xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx ukládaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřiměřených xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx novým požadavkům. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx dostatečně určitá x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxx regulace. Za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx x navazující xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx k excesivnímu xxxxxxxxx kompetencí xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx souvislosti xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx je Xxxxxx xxxx, a Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice, x xx pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxx osvědčení dopravce x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxx novely xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxx dozor Drážní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx. Xx vztahu x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxxx xxx xxxxx identifikovat.

Opravné xxxxxxxxxx

Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou x xxxxxx rovině xxxxxxxx xx správní xxx x případně xxx xx zákon x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich. Xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx konstatovat, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxx, xxxx je x České republice xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx Drážní xxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx správním xxxxxxx, xxxx je Ministerstvo xxxxxxx, x xx x využitím obecných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx upravují níže xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxx.

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx orgánem

Uvedený způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx. 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x přezkoumání xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx používá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx 21 odst. 11 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ohledech. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx své xxxxxxxxxx, vyžaduje xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx žadatele (xxxxxx xxxxxxxx) x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx posouzeno xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx řád xxxxxxx tomu xxxxxxxxxxx, xx prvoinstanční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx-xx xxxxxxxx sám (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx spis xxxxxxxxxx xxxxxx (tedy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X pohledu xxxxxx xx xxxxxx dvě xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kdy prvým xx xx domáhal xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X prvému xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x našem xxxxxxx xxxx, xxxx. v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx přezkum xxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx dvoustupňový, xxxx. x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx by to x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx.). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx jako xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x zaužívané xxxxxx úpravy, xxxx xx úpravy odvolání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx aspektech).

Ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx (1 xxxxx), x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx 15 dnů xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správním xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx obligatorního xxxxxxx xxxxxx orgánu, x xx oproti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojetí xxxxxx institutu ve xxxxxxxx xxxx (viz §87 xxxxxxxxx řádu),

- xxxxxxx xx speciální xxxxx pro přijetí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (2 xxxxxx), x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx 30 xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx

- vylučuje xx xxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jímž se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci autoremedury.

Jde-li xxx o xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krok žadatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx v návaznosti xx xx, že xxxx odvolání nebylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodl se xxxxxxxxxxxx xxxxx prvek x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žadatele (xxxxxxxxxx) xx xxxx, xxx xx x nevyhovění xxxx odvolání prvoinstančním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx musel xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxx považováno xx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx x xxxx, kterým xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx). Xxxxxx xx xxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx zatížit xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx (Xxxxxx xxxx). V xxxxx věci xx xxxx xxxxx vypracovat xxxxxxx, xxxxx by xxxx mít stanovené xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx xx mohlo být xxxxxx prokazování xxxxxxxx xxxxxxx žadateli (xxxxxxxxxx). Xxx tedy právo Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úkon xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upustit xx xxxxxx xx xxx, xxx xxx žadatel (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xx xxxx, xxx v xxxxxxx, xxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhověno (tj. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxx se svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx (tj. bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx).

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxx, který rozhodnutí xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 18 xxxx. 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx pevných xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „subsystém xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxx, x xxxxxxx 26 odst. 4 x 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení k xxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx Evropské xxxx předvídaný xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx xxxx přezkoumán xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Z výše xxxxxxxxx nicméně existuje xxxxxxx. Xx. 26 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx regulační xxxxxxx xxx čl. 56 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/34/XX xx dne 21. xxxxxxxxx 2012 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx subjektem xx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx nicméně xxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx této možnosti xxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx tedy dále xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx) xxxxxxxx xx žádostí x výklad relevantních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Právo Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx některého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxx orgán). Využití xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx, xxxxx odvolání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem x devolutivním účinkem x xxxxxxxxx chápáním xx správní praxi x xxxx adresáty xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx), xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správního xxxx, xx xxxxx xxxxx, že vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxx (Drážní xxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ačkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx opravný xxxxxxxxxx zavést i xxx xxxx situaci, xxxxxxx xx se xxxxxx o xxxxxx xxxxxx matoucí xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozkladu, xxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x rozkladovou xxxxxx, xxx by xxxx mohlo působit x xxxxx a xxxxxx chodu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x správním xxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx správní xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxx xx xxxxxx stručně, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §117 správního xxxx. Xxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x proti xxxxxxxxxxx (tedy stejné xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx také x rozhodnutí) x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx o xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vymezeným xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) x xxxxxxx upraví xxxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku (xxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x s ním xxxxxxxxxxxxx procesních pravidel. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx na daná xxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon x xxxxxxx xxx x xxxxxx případech xxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přezkumu vydaného xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

- lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx,

- požadavky xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx,

- xxxxxxxx účinek xxxxxx xxxxxxxxxx (plyne xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x námitkách,

- xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx,

- lhůtu xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x námitkách, - xxxxxxx xxxxxxx hlav X xx XX, XX a VII xxxxx xxxxx správního xxxx.

3) Vyloučení přezkoumání xxxxxxxxxx xxx prvoinstančním xxxxxxx, xxx odvolacím xxxxxxx

X xx. 18 xxxx. 3 směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxx směrnice x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx judikaturou (X-545/10), podle xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx přezkumu) jej xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxx podpořen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise.

Vyloučení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx konstantně judikováno, xxxxxx dvojinstančnosti není xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xx Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx ani Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx „ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx- či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx ... “ (xxx xxxxx XX xx. xx. XX. XX 623/02 xx dne 19. xxxxx 2004). Xxxxxx xxxx, že xxxxx xx xxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx samu x xxxx za xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxx ani xxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správních xxxxxx (xxxx. §2 xx 8 xxxxxxxxx xxxx), což xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (viz xxxxxxxx XXX xx. xx. 2 As 47/2004 xx dne 27. října 2005). Xxx jen a xxxxxxx x procesní xxxxxxx, zakotvený xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákonnou xxxxxx, xxx k tomu x navrhované xxxxxx xxxxxx dochází).

Návrh zákona x xxxxxxxxxx na xxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxx ve vztahu x předmětným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

4) Přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxx)

Xxxxxxx způsob přezkoumání xxxxxxxxxx xx předvídán xxxxxxx 17 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (tedy pouze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků), x xx pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx dopravce“).

Tento xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institut nevyvolává xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxxxx xx správním xxxx.

Xxxxxxxxx mechanismy

Předkladatel xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jednoznačná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx větší xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx reálný xxxxxxx pro korupci. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a povinností xxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxx. V xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy, které xxxxxxxx xxxxxxxx korupce.

Dobrá xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx již existující xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx, x výjimkami xxxxxxxxxx xx opravných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx tresty xx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxx doplňovány xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odstupňovány xxxxx závažnosti xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx dostupnost xxxxxxxxx podle zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.

X ohledem xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx korupčních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu

Návrh xxxxxx nepředpokládá xxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.

XX. Zvláštní xxxx

X xxxx 1 (§1 xxxxxxxx pod čarou x. 1)

X xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/49/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 95/18/ES x vydávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx 2001/14/XX x xxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železnic) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/57/ES xx dne 17. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Společenství, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx o bezpečnosti, xxxxxxxxxxx se referenční xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 1.

X xxxx 2 x 3 (§2)

Xx xxxxxxxxxx §2 zákona x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx technická xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, subsystém, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve směrnici x interoperabilitě x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pojmosloví užívaného xxxxxxx o xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“, xxxxx xxxxx směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX xxxx. x) směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx. xxxxxxx xxxxxxx (ve xxxxxx přílohy XX xxxx b) xxxxxxxx x interoperabilitě) je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §51 odst. 7 písm. x) xxxxxx xxxxxx, x xxx však xxxxxx x subsystémech „provoz x řízení dopravy“, „xxxxxx“ x „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, xxxxx porušení má xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 18 xxxxxxxx pojem „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vozidlo vlastní xxxx má xxxxx xxx užívat (xxxxxxx x) xxxxxxxx 18), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x) xxxxxxxx 18) x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel, xxxx. v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x) odstavce 18). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zakotveny xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx pojem „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“. Xxx se jednalo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejen xxxxxxx nebo xx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx využívá x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx jako xxxx držitel xxxxxxx x xxxxxxxx drážních xxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxx registru vozidel.

Právo Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx 16. xxxxxx 2021 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxxxx xxxxxxxxx do působnosti xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx vozidel. Xx 16. xxxxxx 2024 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registrem vozidel (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx specifikacím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxx 16. června 2021 musí xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převedeny x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx 16. xxxxxx 2024 xxx xxxx používána xxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrace vozidel xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx 18 xx znění xxxxxxxxx x novelizačním xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx evropského xxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxxx xxxx navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 18 xx xxxxx obsaženém x xxxxxxxxxxxx bodu 2). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (mimo xxxx xxxxxxxxxxx xxx 3) xxx budou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx dni 16. června 2024).

X xxxx 4 (§3x)

X xxxxxxx xx komplexní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx části xxxx xxxxxx (xxx §49x x xxxx. xxxxxx zákona) dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx deklaruje, xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (daný xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezujícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx navrhované xxxxx xxxx).

X bodům 5 xx 7 (§7 xxxx. 2)

Čl. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx „traťové xxxxxx a zabezpečení“, „xxxxxxx“ a „xxxxxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zhotoveny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení. Návrh xxxxxx xxx stanoví, xx podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x plynulý provoz xxxxxxxx vozidel při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo subsystému xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxx. Právní xxxxxx vydávání průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy celostátní x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx §49x xxx xxxxxx xxxx xxxxx x x §49x xxx případ modernizace xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx to xxxxxxx xxxxxxxxxx vyžadují. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx dráhy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx případech, xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X bodu 8 (§11 odst. 1 x §57x xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2)

Xxxxxxx x úpravě xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Kromě xxxx měněné úpravy xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x §19 x xxxx. xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx“, xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxx v xxxxxxx osvědčení dopravce.

K xxxx 9 (§11 xxxx. 2)

V xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxx x upřesnění (xxxxxxxx) x xxx xxxxxx, xx drážní xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx úředního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx. Působnost drážního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je x současné xxxx xxxxxxxx v §23x xxxx. 1 zákona x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x §23x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, unijně xxxxxxxxx, xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx §19 x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx, doplněna xx §11 odst. 2.

K xxxx 10 a 11 (§19 až §19x)

X xxxxxxxxxx na xx. 12 a xx. 17 xxxx. 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §19 xx §19x xxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Návrh xxxxxx nicméně xxxxx xxxxxxx xxxxx „schválení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy“. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x §23x xxxxxx x xxxxxxx. Vzhledem x tomu, xx x xxxx celostátních x xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxx x osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx jako vhodnější xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx §19 xx §19x, tedy xx xxxxxxxxxx upravující úřední xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx.

X §19

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozovatele xxxxx, xxxxx dokládá, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zavedl xxxxxx zajišťování bezpečnosti xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxx x relevantním xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem x xxxxxx opatření x xxxx dodržování. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/762 ze dne 8. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx xx požadavků xx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 x (XX) x. 1169/2010.

Xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx §19 xxxxxx xxxxxx. Směrnice x bezpečnosti xxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxx předmětného xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx skončení xxxx xxxxxx osvědčení xxxx, není xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xx xx xxxxxxx úprava obsažená x §19.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydává Drážní xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zavedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/762 x xxxxxxx opatření x xxxx xxxxxxxxxx. Půjde xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XX xxxxxxxx (EU) 2018/762.

X xxxxxxx x xx. 12 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx zákona xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx 4 xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně.

V návaznosti xx xx. 17 xxxx. 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx dozoru. Xxxx xxxxxxxxxx se uplatní x xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxx provozovatel xxxxx, který xxx xxxxx provozuje x xxxxxxx xxxxx platnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx žádná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx je xxxx xxxxxxxxx.

X souladu x xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxx XX nařízení (XX) 2018/762, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x opravy xxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx vyhoví, xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolat xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx o bezpečnosti xxxxx předpokládá, xx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx podléhá soudnímu xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx Xxxxx republice xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-545/10 x vyjádření Xxxxxxxx komise, se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nezbývá než xxxxx předmětným rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx řízení, jež xx vedlo Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x této problematice xxxx xxxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxx důvodové zprávy.

Odstavec 6 xx provedením xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hranici Xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx členských států x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osvědčení provozovatele xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoven.

K §19x

Xxxxxxx x xxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §23a odst. 4 zákona o xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx předkládá xxx podání žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti provozovatele xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxxxxx xxxxxxxx (povinnost xxxxxxx xxxxx xx bude xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxxx xx xxxxx xx splnění této xxxxxxxxxx.

X §19x

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx.

Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx 2 směrnice o xxxxxxxxxxx. Upravuje xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který upravuje xxxxxxxx provozování xxxxx, xxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx tedy, xx xxxx využívání xxxx xxxxx výjimečné. Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx uloží provozovateli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajišťování bezpečnosti xxxxxxxxxxx dráhy xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajišťování bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Drážní xxxx xxxxx povahy a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx dráhu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx o omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxx na základě xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xx xxxxx odvolat xxx je přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení. Xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx totiž předpokládá, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X kontextu xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx věci X- 545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx, nezbývá xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odebráno xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx uvedenému xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x přezkumném řízení, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx (xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx dráhu xx xxxxxxx osvědčení provozovatele xxxxx (ve smyslu xxxxxxxx 1 xxxx 2) xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx) rozsahu xxxxxxxxxxx dráhy. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx doba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx dráhu xxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx uvedeného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (15 xxx). Xxx případ xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxx.

X §19c

V návaznosti xx xx. 12 xxxx. 4 směrnice x bezpečnosti xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Agenturu Evropské xxxx pro železnice x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění provozovat xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 2 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 12 (§22 xxxx. 1 písm. x))

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx schválené xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §47 xxxx. 6, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx precizováno. Xxxxxx xxxxxxx povinnosti xx dvou xxxxxxx xxxxxx xx nadbytečná. Xxxxxxxx x xxxx, xx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx smyslu jejich xxxxxxxx x §2 xxxx. 15 x 16 xxxxxx zákona xxxx upraveny xxxxxxxxxx x nově znějící xxxxx osmé (viz §49x x xxxx. xxxxxx xxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti zakotvené x §47 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X bodům 13 xx 17 (§22 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x §22 odst. 5))

X ustanovení §22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx ve stávajícím xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxxx zavést xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti provozování xxxxx a zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xx. 9 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze II xxxxxxxx (XX) 2018/762. Xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu již xxxxxxxxx x xx. 9 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, případně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx) a xxxx xxxxx pouze ty xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx nařízení (XX) 2018/762 xxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1, 4 x 5 směrnice x xxxxxxxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx různých xxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro interoperabilitu, xxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravce).

Navržený §22 odst. 2 xxxx. e) xx xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1 písm. x) a čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx x bezpečnosti, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analýze, xxxxxxxxx a posuzování xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx mají xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 402/2013 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 352/2009, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx, xx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxxxx může mít xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx železničního systému Xxxx. X ohledem xx tuto xxxxxxxxxx xx třeba, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx budou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x regionální. X xxxxxxx x xx. 4 odst. 3, 4 x 5 směrnice x xxxxxxxxxxx se tedy xx §22 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxx nebo drážní xxxxxxx, přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizik nebo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxx známého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx (viz §22 xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx zajišťování bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx může xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx (x xxxx xxx provozující xxxxxx dopravu), xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vykládku, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozů. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx považují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx činnost xxxx mít xxxxx xx xxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie, xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §22 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx §22 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx xxxxxx).

X xxxxxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 5 směrnice o xxxxxxxxxxx xx x §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby x případech, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x konstrukční xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, drážního xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx riziko xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx usměrnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přispět (xxxx. xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx x bezpečnosti xx x §22 xxxx. 2 písm. j) x x §35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x 30. xxxxxx xx 31. května.

Do xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx §22 xxxx. 2 písm. x) návrhu xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x začátku a xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx vozidla strojvedoucím xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxxx číslo drážního xxxxxxx), které získal xx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. p) xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx údajů, které xxxxx moci xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx případné xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx doby řízení xxxxxxxx vozidla x xxxxx zákona o xxxxxxx (xxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nařízení vlády x. 589/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Bylo xxxxx identifikováno, že xxxx xxxxxx právní xxxxxx umožňuje strojvedoucím xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx vozidla) xx xxxx delší, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx (stanoví se xxxxxxxxx xxxxx směny x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxx zřejmě v xxxxx existující případy, xxx xxxxxxxxxxxx vykonávají xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnavateli (dopravci) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx dopravce. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x zda xx x xxxxx smyslu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx regulaci x xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 xxxx. 5. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx upraveny x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx nařízení (XX) 2018/762.

K xxxx 18 (§23x)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx §19 x xxxx. zákona x xxxxxxx, x xx x xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

X xxxx 19 (§24x xxxx. 1 xxxx. b))

Ustanovení §24x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx dopravce xxxxxx, xxxxx xxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce. Xxxxxxxxx zákon x xxxxxxx počítal x xxx, že osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx udělen xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo xx §24a xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané Xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice.

K xxxx 20 (§24x odst. 4)

Xxxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxxx právní xxxxxx x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx držitele xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx místní xxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx styku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v takovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx, jednoznačně xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §24a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx důvodné x xxxxx případě (xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxx styku xxxxxxxx zaústěných xxxx) xxxxx.

X xxxx 21 (§25 xxxx. 2)

Návrhem xxxxxx dochází x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx došlo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o dráhách (xxxxx č. 319/2016 Xx.). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, tramvajové xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx, konkrétně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravy. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozování xxxxxxxxx drah xxxx xxxxxxx.

X xxxx 22, 31 x 99 (§31 xxxx. 2, §35 xxxx. 3, §53x xxxx. 3 x 7 §53x xxxx. 1, §53e xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 5)

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/796 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 881/2004 xxxxx x nahrazení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona navrhuje xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx orgánu.

K bodu 23 (§31x xx §31x)

X návaznosti xx xx. 10 směrnice x bezpečnosti xx x navržených xxxxxxxxxxxx §31x xx §31x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx dopravce (xxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx“). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §34x. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravu, xxxx xxxxxxxxxxx též x xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxx x §34x xx §31x x xxxx., xxx xx jeví x xxxxxxxx systematiky zákona x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, neboť ustanovení x xxxxxxxxx dopravce xxxxx logicky xxxxxxxxx xx xxxxxx úpravu xxxxxxx.

X §31a

Osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx je obsažena x §31a návrhu xxxxxx x též x prováděcím xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/763 xx dne 9. xxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 653/2007. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx již obsaženou x čl. 10 xxxxxxxx o bezpečnosti, xxxxxxxx ji podrobněji xxxxxxx. Vzhledem k xxxx, že xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx i Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/763 xxxxxxxxxxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx navržená xxxxxx xxxxxx koncipována xxx, xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx reflektuje xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx osvědčení, xxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než jen Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx o vydání xxxxxx osvědčení xxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx (viz xx. 10 odst. 5 věta xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx). X případech, kdy xxxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx úřad xx Agenturu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx čl. 10 xxxx. 8 věta xxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 2 a 3 upravují xxxxx, xxxxx mají xxx x xxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohy xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/763 x xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx provozu x xxxxxx provozu (viz xx. 10 odst. 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx). Druhem xxxxxxx xx x souladu x xx. 3 xxxx. 31 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doprava, xxxxx xxxx (ale xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx doprava, xxxxx xxxx (ale nemusí) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Rozsah xxxxxxx xxx čl. 3 xxxx. 32 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx chápat jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxxxxxx nákladu za xxx x xxxxxxxxxx xxxx, zda bude xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mikropodnikem xxxx xxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx podnikem. Xxxxxx xxxxxxx xxx může xxx vymezena jako xxxxxxx xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxx o xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 11 větou xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxxxx (xxx §31a xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx (XX) 2018/763 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxx lhůt xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x plně xxxx xxxxxxx učinění xxxxxx xx toto xxxxxxxx x §31x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx pokud xxx x xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx x xxxxx xxx x postup xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osvědčení dopravce. Xxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 5 (xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx neupravené (xxxx x druhu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx §31x odst. 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx dopravce. Xxxxxxx xxx musí xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, na pozemky x do xxxxxxx xxxxxxx, xxx dopravce xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx obydlí. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 5 xxxx xxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xx ověřuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxx potřeba xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledání.Odstavec 6 xx provedením xx. 10 xxxx. 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx požádat Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, x podaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx zamítavé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx, xxxx se xxxxx xxxx žadatel xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu.

Návrh xxxxxx xx tomto místě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladené právem Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, že vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí zrušit xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx odvolání) k xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx posouzeno odvolacím xxxxxxx. Správní xxx xxxxxxx xxxx předpokládá, xx xxxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx odvolání, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx sám (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx spis xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx bez xxxxxxx xxxxx odvolatele). Xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x následně pak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, neboť toto xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. v xxxxxx správním xxxxxx. Xxxxxxxxxx odvolacího řízení xx dvou fází xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obtíže x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxx vzájemné provázanosti. Xxxxx xxxxxxxxx pojetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxx xx xxx xxxxxxxx (odvolatele) výhodnější.

Z xxxxxx důvodů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxx xx současného xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaných právem Xxxxxxxx unie. Xxxxx x xxxxxxx tak xxxxxxx především xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxx 15 dnů xxxxxxxx xx správním xxxx. Xxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správním xxxxxxx (autoremeduru) jakožto xxxxxxxxxxx postup xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxx §87 xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 30 xxx obsažené xx správním xxxx.

X xxxxxxx, kdy x xxxxx autoremedury nebude xxxxxxxx xxxxxxxx vyhověno (xx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxx xx xxxx stanoviskem odvolacímu xxxxxx (Ministerstvu dopravy) xxx xxxxxxx (tj. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx autoremedury xxxxxxxx odvolání vyhověno, xxxx shledá-li xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a proto xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxx možno xxxxx takovému rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx. Článek 10 xxxx. 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví, že, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, může se xxxxx xxxx žadatel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X uvedeného xxxxxxx, xx, není-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx jeho zamítavé xxxxxxxxxx, jinými xxxxx (x slovy xxxxxx xxxxxx), xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jakožto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vydané xxxxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxx vydá, xxxxxx xx proti xxxxxx (xxxxxxx vyhovujícímu) rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx orgánu podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxx vyhovuje, vylučuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx případně na xxxx.

X §31b

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx. 10 xxxx. 5 xxxx druhou, xx. 10 xxxx. 13 xxxx druhou x xx. 10 xxxx. 14 směrnice x xxxxxxxxxxx. Tato ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, osvědčení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §31x xxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxx. Xxxxx z xxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx hodlá provozovat xxxxxx dopravu jiného xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx (změna xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx §31x xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxx. 3 x 4). X xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x §31b xxxx. 1 návrhu xxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xx o xxxxxxxxxx změnu nejedná, xxxx dopravce provozovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx nevymezuje. X xxxxxxx xx xx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zásadními xxxxxxxxxxxxx xxx dopravce, xxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxx xxxxxxx provozu x xxxxxx stanovit, xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydal, xxxx Xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. X ohledem xx xx, že Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx předmětné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx. Odstavec 4 xxxxxxx, jak Xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx Drážní xxxx dospěje x xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, mohou nastat 2 případy. Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (EU) 2018/763, xxxx se nové xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XX) 2018/763, xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zamítne. Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §31x odst. 1 xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxxxx xxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx situací (xxx §31b odst. 2 xxxx druhá, xxxx. 3 a 5), kterou toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oblast provozu, xxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx provozu xx xxxxx členský xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx vydané Drážním xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxx xxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxx §31a xxxx. 2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx zákona) x xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozšíření oblasti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx vydá, pokud xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx (EU) 2018/763. S ohledem xx xx, xx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, neupravuje xxxxxxxxx ustanovení xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx postup Drážního xxxxx x žadatele.

Proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §31b xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx totiž xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx soudnímu xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 11. července 2013 xx věci X-545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení dotčených xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx úřadu vyloučit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Bližší informace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx X xxxxxx xxxxx důvodové zprávy.

Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůta. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankci za xxxxxxxxx xxxx povinnosti.

Obdobně, xxxx je tomu x případě xxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx i xxx případ xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx Drážnímu xxxxx. Xxxxx zákona z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §31x odst. 1 xx 5 xxxxxx zákona). V xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxxxxx. Drážní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx změněnými xxxxx, xxxxxxx doba xxxxxxxxx tohoto nového xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původní osvědčení xxxxxxxx x lhůta xxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx.

X §31x

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení x xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx. Obdobná právní xxxxxx xx navrhována x §19b ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se dopravce xx třeba xxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice.

Odstavec 1 je provedením xx. 10 xxxx. 15 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx. Upravuje xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který upravuje xxxxxxxx provozování drážní xxxxxxx, přičemž x xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx u zásadních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Vydal-li Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx. X tomu xx zároveň stanoví xxxxxxxxxx lhůtu. Nedojde-li xx xxxxxx dopravce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx odvolat xxx xx přezkoumat v xxxxxxxxxx řízení. Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxx věci podléhá xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské xxxx xxxxx Xxxxx republice xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 ve xxxx C-545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx možnost odvolacího x přezkumného xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x části X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 5 směrnice x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, aby xxxx x případě, xx Xxxxxx úřad xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kroky x xxxx, xxx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx vydala osvědčení xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx Drážní xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice, xxx xxxxxxxxx odebrala xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osvědčení Xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx provozovat drážní xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxx (xxx odstavec 3 x §31x xxxx. 2 písm. x) xx x)) x xxxxxxx se v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Drážní xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxx dopravu xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx základě osvědčení xxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Drážnímu xxxxx. Xxxxx zákona xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x příslušnou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 6 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dočasná xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dotčených činností. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx, aby x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxx dopravy nebo xxxxxx druh xxxxxxx, xxxxxx provozu nebo xxxxxx xxxxxxx. Zákaz xxxx omezení xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx je xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx. Xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx věci C-545/10 x vyjádření Xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedlo xxxxxxx konzultace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxxx informace k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx X obecné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, Xxxxxx úřad xx x xxx xxxxxxxxxx uvědomí x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákazu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx informována Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxx odebrání xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx Drážní xxxx x skutečnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxx, informoval Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx zakotvena xxx Xxxxxx úřad x xxxxxxxxxx §31x návrhu xxxxxx x xxx, xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tím xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/796 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 881/2004.

X §31d

V xxxxxxxxxx na xx. 10 odst. 16 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx Drážnímu úřadu xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 2 týdnů ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

K xxxx 24 (§33 xxxx. 3)

Historicky zavedené x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovačů x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx Evropské xxxx xx vyznačují vedle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení. V xxxx 1995 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise globální xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxxx XXXXX (European Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx), x cílem xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „Xxxxxx x xxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/919 xx xxx 27. xxxxxx 2016 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxxx se xxxxxxxxxx „Xxxxxx a xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii).

Postupně xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnému xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (úsecích) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx zásadní xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxx dráhy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x dráze xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx (či xxxxxx úsecích) xx xxxxxxx výhradní provoz xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx na xxxx xxxxxx smí xxx xxxxxxxxxx xxxxx takový xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vybaven. Xxxx, zda xx xxxxx x xxxx xxxxx x výhradním xxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx užití xxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxx zahrnut xxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx x xxxxx.

X xxxx 25 (§34x xxxx. 1 xx 4)

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx novely xxxxxx x xxxxxxx xxxxx (x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/34/XX xx xxx 21. listopadu 2012 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (XX) č. 869/2014 x xxxxxx xxxxxxxx x osobní železniční xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x testu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dráhách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tudíž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §34x sice xx xxxx xxxxxxxx odkazovala, xxxxxxx xxxxx odkaz xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxx xx příslušnou xxxxxxxx xxx čarou. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažený x §34x odkazem xx xxxxx předpis, xxxx xx prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1795 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx postup x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx testu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/34/XX.

X xxxx 26 (§34 x)

Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx úprava xxxx xxxxxxxxxxxx, která se xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx §31x x xxxx. xxxxxx x xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxx.

X xxxx 27 (§35 xxxx. 1 xxxx. d))

Dochází x vypuštění ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx určené technické xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti. Xxxx xxxxxxxxx vyplývá z xxxxxxxxxx §47 odst. 6, které bylo x xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx jako nadbytečné. Xxxxxxxx x xxxx, xx podmínky xxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx zároveň prvkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 15 x 16 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx osmé (xxx §49x x násl. xxxxxx xxxxxx) a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx zároveň x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §47 odst. 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxx 28 xx 30 (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xx p))

V xxxxxxxxxx §35 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx navrhuje xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x těchto povinností xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx regionální x §22 xxxx. 2.

Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xx. 9 xxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upřesnit. Xxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x příloze X nařízení (EU) 2018/762. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx svých xxxxxxxxxxxx přepisuje xxxxxx xxx obsaženou x xx. 9 xxxxxxxx x bezpečnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx písmeno x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx obsaženou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx) a xxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti drážní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx rámec nařízení (XX) 2018/762 xxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 x 4 směrnice x xxxxxxxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx).

Xxxxxxxx §35 odst. 2 písm. x) xx xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 4 odst. 3 směrnice o xxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx povinnost přijímat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným právním xxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 402/2013 x společné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 352/2009, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dopad na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. S xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx je xxxxx, xxx xxxxxxxx provozující xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zajistili, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směřující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3, 4 x 5 xxxxxxxx x bezpečnosti xx tedy xx §35 xxxx. 2 xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvně xxxxxxxx, xxx xxxx subjekty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx, přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analýze, xxxxxxxxx x usměrňování rizik xxxx nezbytná opatření x odstranění či xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx usměrnění xxxxxx rizika přispět (xxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona). X xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, vyplyne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se může xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, dodavatele, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zadavatele, xxxxxxxx (x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx, příjemce, podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x vyprazdňování xxxx. Xx poskytovatele xxxxxx xx považují xxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxx sledovat, xxx byla příslušná xxxxxxxx ze strany xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona) a xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx (xxx §35 odst. 2 xxxx. j) xxxxxx xxxxxx).

X návaznosti xx čl. 4 xxxx. 5 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závady xxxxx, xxxxxxxx vozidla xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odstranění xxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Současně xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx osobám, xxxxx x odstranění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx navržená xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy prostřednictvím xxx xxxxx neprovozovaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxx nákladu. Xxxxxx xxxxxxx „xxxxxx zaměstnanců“ xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx rovněž xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx funkce zaměstnanců xxx xxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx čety, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vlakového xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxx nebyly dopravcem x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xx. 4 odst. 6 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provozujícím xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx uložena povinnost (xxx §35 odst. 2 xxxx. m) xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx drážního vozidla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně příslušných xxxxx dokumentace xxxxxxxx xxx údržbu drážního xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 321/2013 xx xxx 13. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx subsystému xxxxxxxx vozidla - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2006/861/XX, v platném xxxxx a nařízení Xxxxxx (XX) č. 1302/2014 xx xxx 18. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla - xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx železničního xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x platném xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jen xx situace, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které bylo xxxxxxxxxxx jinou osobou, xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost drážní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx o xxxxxxx xx zakotvuje nová xxxxxxxxx xxxxxxxx provozujícího xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) návrhu xxxxxx) xxxxxxxx, xxx neprodleně xx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dráze xxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx x konci xxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dráze, číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx číslo drážního xxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §22 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona neprodleně xxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx Drážnímu úřadu. Xx xxxxxx efektivnější xxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x dobu xxxxxx drážního xxxxxxx x mezinárodní dopravě. Xxxxxxx xxxx zakotvené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx moci xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx regulace xxxx xxxxxx drážního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x dráhách (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxx odchylná úprava xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxxxx identifikováno, xx xxxx obecná xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fakticky xxxxx xxxxxx vozidlo (xxxxxx xxxxxxx) po dobu xxxxx, xxx xx xxxxx obecnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx x drážní xxxxxxx xx xxxxx uvedeným xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xx xxxxxx x (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx maximální xxxxx xxxxx x minimální xxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxx zřejmě x xxxxx existující xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx dopravců, přičemž xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx zakotvenou x xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxx, xxxxxxx bezprostředně xx x krátkém xxxxxxx intervalu xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dopravce. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx smyslu, o xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxx xx x daném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

X xxxx 32 (§35 odst. 4)

X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zmocnění. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx (XX) 2018/762.

K xxxx 33 (§35 xxxx. 5)

Dochází k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx vložení xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xx §35 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předcházející xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxx č. 367/2019 Xx.).

X xxxx 34 (§36 xxxx. 1 xxxx. x))

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou drážní xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytli xxxxx osobám s xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx stížností xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1371/2007 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí psychologické xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 9 xxxx. 5 xxxxxxx. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx železniční xxxxxx „xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1371/2007, xxxx xxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxx. Xxx této xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x rodinami xxxxx x tato xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podporu xxx xxxxx nehody x xxxxxx xxxxxx.“. Xxxxxxxx x vymezení vážné xxxxxx xx směrnici x bezpečnosti (viz xxxx xxxxxx 3 xxx 12, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vykolejení vlaků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxx osob xxxx xxxxxxxx škody xx xxxxxxxxx vozidle, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx životním xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx železnic xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykládat tak, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xx xxxxxx odborníka, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx psychologa.

K xxxx 35 (§43 xx 43x)

X §43

Předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx 4 podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx provedením xx. 22 xxxx. 1 x čl. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx x interoperabilitě.

První xxxxxxxxx xx, xx drážnímu xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx zapsání xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v evropském xxxxxxxx xxxxxxx. Důvodem, xxxx xxxx zde xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xx 16. xxxxxx 2021 xxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovaná x xxxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě registrována x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx 16. xxxxxx 2024 xxxxxxx xxxxx být drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx úrovni členského xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Xx dni 16. června 2021 xxxx být xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel. Xxxxx xxxxxxx dat Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx IT. Xx 16. června 2024 xxx bude xxxxxxxxx xxxxx centralizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx navazují xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí Komise 2007/756/XX ze dne 9. xxxxxxxxx 2007, xxxxxx xx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx 96/48/XX x 2001/16/XX x xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxx xx xxxx a zrušuje xxxxxxxxxx Komise 2007/756/ES.

Členské xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxx obsaženým x xxxxxxxx xxxxxxxx drážních xxxxxxx právem Evropské xxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx počítající s xxxxxxx xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxx, xxxxx první xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nahradí. X xxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel.

Třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxx provozováno. Xxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx upraven x xxxxxxxx (XX) 2019/777.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxx vozidlem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx spojení xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x technickou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx čl. 22 směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vozidlo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x němu xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x má-li xxx dané xxxxxx xxxxxxx provozováno xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 je provedením xx. 47 xxxx. 6 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x registru drážních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x tomto registru, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxx splnění xxxx notifikační povinnosti.

Odstavce 4 a 5 xxxx xxxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 1 xxxxxxxx o interoperabilitě x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx do registru xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx vozidla viditelně xx přiděleným xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx drážního xxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, tedy splnění xxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) návrhu xxxxxx (xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla na xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx obou stran (xxxxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxxxx) na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Provozovatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X §43x

Xxxxxxxxxx §43x xx xxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 1 x 3 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/ES xx xxx 9. listopadu 2007, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 14 odst. 4 x 5 xxxxxxx 96/48/XX a 2001/16/ES x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/797 x xxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX.

Xxxxxxxx 2 stanoví xxxxx subjektů, xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X §43x

Xxxxxxxxxx §43b xx xxxxxxxxxx xx. 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx s požadavky xxxxx Evropské xxxx (xxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 1 x 2 směrnice o xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx je, xx půjde x xxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/779 xx dne 16. xxxxxx 2019 kterým xx přijímají podrobná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovědné za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/798 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 445/2011.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx půjde x xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx, xx tato osoba xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxx xxxx požadavky xx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxx toho, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx provozovaná xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zvířat (xxxxxxxx xxxxxx vozidla) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx nákladních xxxxxxxx vozidel xxxx xxxx xxxxxx údržbu xxxxxxxxxxxx osoba, jíž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgánem jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx zabezpečovat buď xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx. Bude-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabezpečovat xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx buď xx xxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu vydaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, dokládá-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) 2016/779. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx x xxxxx, jíž xxxx drážním správním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pověřenou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x žádosti o xxxxxx osvědčení osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxx (EU) 2016/779, xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx navrhovaná právní xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkaz xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie.

Proti xxxxxxxxxx x žádosti x vydání osvědčení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx České republice xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 ve xxxx X-545/10 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedlo xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnic, nezbývá xxx xxxxx předmětným xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumného řízení, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy. Bližší xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxx X xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx tento xxxxxx vyplývající x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 6 zakotvuje x xxxxxxx x požadavkem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxx Evropské unie xxx železnice xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a vedoucí x provádění analýzy, xxxxxxxxx a usměrňování xxxxx xxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 402/2013 ze xxx 30. xxxxx 2013 x společné xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 352/2009, x xxxxxxx xxxxx. Xxx o xxxxxxxx povinnost, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx zákona) a xxx xxxxxxxx (xxx 35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx).

X bodům 36 xx 38 (xxxxx §43 xxxx. 1 xx 4, xxxxxxx §43x a xxxxx §43x odst. 1)

Jak xxx bylo xxxxx xxxxxxx, předvídá právo Xxxxxxxx unie, že xx 16. června 2021 budou drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx státech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Do 16. xxxxxx 2024 nicméně xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (registrace xxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx). Ke dni 16. xxxxxx 2021 xxxx být údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx 16. června 2024 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx centralizovaná xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxx Evropské unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předvídající xxxxxx již xxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x vnitrostátnímu xxxxxxxx drážních xxxxxxx. Xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účinností (ke xxx 16. xxxxxx 2024).

X xxxx 39 (§43x až 43x)

Xxxxxxxxxx §43x x 43x xxxxxxxx xxxxxx provozování xxxxxxxx vozidel xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx unijně xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx X, xxxxxxxx B. 1 xxxx důvodové xxxxxx.

X §43c

V §43x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na dráhách xxxxxx nerelevantních, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxx. Xxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx.

Xxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx již na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx x návaznosti xx předcházející novelu xxxxxx o xxxxxxx (xxxxx č. 367/2019 Xx.). Xxxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx zakotvena do §47 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxx (xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavků) x §7 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx (xxx-xx x xxxxxxxxx xx stavbu xxxxxx xxxxx). Infrastruktura x zařízení lanových xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/424 xx dne 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx dráhách a x zrušení směrnice 2000/9/XX (XX), x xx ve xxxxxx x xxxxxx, jakož x k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dráhy. X xxxx je xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx „lanová xxxxx“ xx xxxxxx unijního xxxxxxxx zahrnuje x xxxxxxxx vleky, xxxxx xxx zákona o xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx termín „xxxxx“, x xxxxx je xxxxxxxxxx §47 xxxx. 5 zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx vozidla určená xxx lanové dráhy, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nařízení (XX) 2016/424 x xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost je xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx x podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Následně xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dráhách jiných xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxxxxx takové drážní xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx podmínka), x němuž xxx xxxxx xxxxxx způsobilosti, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx hnací x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx 160 xx/x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na vlečce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové (xxxxx xxxxxxxx), x xxxxxx xxxxx svojí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (třetí xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx x §43 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxx je drobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xx typové xxxxxxxxx xxxx xxx vypracováno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx se schváleným xxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vozidlo (viz §43 xxxx. 2 xxxxxx x dráhách). Xxxx xx stanoveno, xx x schválení xxxx drážního vozidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx §43 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxxx, že shoda xx xxxxxxxxxx xxxxx xx prokazována xxxxxxx xxxxxxxxxx, je přejímána xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ke změně xxxxxxx x tom xxxxxx, xx typové xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxxx i jiná xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x bere v xxxxx rovněž případy, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, přičemž x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx typu xxxxxxx schválenému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) jiný xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx. X tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxx xxxxxx o schválení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx ustanovení §43x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx již xxxxxxxx xxxxxx vázána xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla.

V odstavci 3 jsou stanoveny xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxx správním úřadem. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x §43 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx drážního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální). Xxxxxxx xx, xx xxxxxx správní úřad xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx daného xxxxxxxx vozidla xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx drážní vozidlo xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx slovy, jsou-li xxx daný xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxx-xx xx xxx xxxx xxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxx xxxxxxxx x xxxxxx správní xxxx xxxx typ xxxxxxxx xxxxxxx schválí. X xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x této souvislosti xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy, x xxxxx xxxx naplnění xx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxxxxxx přílohy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx. Xxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x němu xxxxxxxxxxx typové xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jsou-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vychází xx stávajícího xxxxx §43 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x odpovídajícím xxxxxxx přenesena xxxxxx x současné době xxxxxxxx x §59 x 60 xxxxxxxx x. 173/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx základě xxxxxxxx obsaženého x §43 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx rovině xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx.

Xxxxxxxx 7 xxxxxxx, xx xxxxxxx xx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ověření technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 8 obsahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x způsob ověření xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxx x provozuschopnosti xxxx jednotlivých částí x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X §43d

Ustanovení §43x návrhu zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxx xxx celostátní xxxx regionální. Xxxxxxx xx ze stávající xxxxxx xxxxxx obsažené x §43 xxxx. 7, podle xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž podstatou xx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx (podmínky xxx rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx). Tento xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kvalifikované xxxxx xx drážním xxxxxxx (xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx se tak, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxx xxxxxxxx vozidla schválí, xxxx-xx x po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx moci xxx drážní xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, tramvajové xxxx xxxxxxxxxxxx anebo na xxxxxx xxxxxxxxxxx, což xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx přílohy x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, vyznačí xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx vozidlu xxxxx. Zákon xxxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxx správnímu xxxxx x xxxxxxx x xxxx lhůtu.

Odstavec 5 xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož konstrukce xxxx xxxxxxx.

X §43e

Ustanovení §43x obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx regionální. Vychází xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažené x §43 odst. 9 xxxxxx o xxxxxxx x tím, xx xx tato xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 především xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx provoz povoluje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad x dále xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43x xxxx. 1 xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxx nebylo vypracováno xxxxxx osvědčení, k xxxxx xxxxx vydán xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx, xx-xx xx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx typu vozidla, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxx §43d xxxxxx xxxxxx x xxxxx tehdy, xxxxxx-xx xxx ohroženo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dopravy.

Odstavec 2 xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx §43 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxx x zakotvuje pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxx xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu drážního xxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

X §43x

Xxxxxxxxxx §43x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx historických xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx 1 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx místní, historické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí o xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) xxxx vozidla xxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než 40 xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx regionální x x xxxxxxx, nebylo-li x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx trh (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §49x xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx x §43 odst. 1 písm. a) xx tedy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx uvedené x §43 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) xxxxxx zákona) xxxx xxxxxxx být xxxx. I takové xxxxxx xxxxxxx tedy xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x registru xxxxxxxx vozidel xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx bude muset xxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx x rovněž xxxx muset xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx pak xxxx vyžadováno, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bylo vydáno xxxxxx osvědčení, xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xx xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx x §43c odst. 1 xxxxxx zákona).

Odstavec 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidla x požadavků xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx o požadavky xxxxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §49x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx tyto případy xx tudíž xxxxxxxxx. X x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky, které xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxxx muset xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx, xx historické drážní xxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schváleného xxxx vozidla, xxx xxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxx-xx xxxx změna xxxxxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §43x (upravující xxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx unijně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) obdobně.

Jde-li x xxxxxxxxxxx historických xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, speciální, xxxxxxxxxx nebo trolejbusové xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x §43c xx §43x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4 xxx zakotvuje, xx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo trolejbusové xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx volnočasových xxxxxx. Provozování takového xxxxxxxx vozidla k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxx 40 x 41 (§44 xxxx. 2 x 3)

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kladených na xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx samostatně, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nezaručuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx. drážní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx tak xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx trh.

Právní xxxxxx obsažená x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxx správní xxxx xxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, který musí xxx vyznačen xx xxxxxxx x vložen x xxxxx x xxxxxxx xx registru xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx ustanovení §43 xxxx. 4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx požadavek xxxxxx 46 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx dne 25. xxxxx 2018, kterým xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 47 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/797 x kterým xx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2007/756/XX. Xxxxx Evropské xxxx xxxxx požaduje, xxx drážním xxxxxxxx xxxxxxxxxx do působnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx číslo xxxxxxx. Xxxxxxxxx evropského xxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx předvídá, xx xx 16. xxxxxx 2021 xxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovaná v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx směrnice x interoperabilitě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx 16. xxxxxx 2024 xxxxx xxx vedena xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx, xx zmíněného xxxx xxxx xxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxx centralizovaně x xxxxxxxxx registru xxxxxxx.

X xxxx 42 (§45 odst. 7)

Z xxxxxxxxxx §45 xx xxxxxxxxx zmocnění xxx xxxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx drážního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx přestávek x dobu xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx vozidlo.

Maximální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxx délku xxxxx, x minimální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis x xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxxx xx, xx tak xxxx xxxxxxx na xxxxxx zákona.

S xxxxxxx xx shora uvedené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §45 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nadbytečné x x xxxxxx xxxxxx xx zrušuje.

K xxxx 43 (§46x)

Xx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x provozovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodující xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx celostátní a xxxxxxxxxx, navrhuje xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx dráze.

Pokud xxx x xxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx předmětných xxxxxxx xxxxxxx zajistit, xxxxxxxx xx jej xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx provozovatel dráhy, xxx dopravce xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/762 xx dne 8. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 x (XX) x. 1169/2010. Xxxxxxx tak xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx strojvedoucí, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxx x drážní xxxxxxx x zahrnuté v xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x nímž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 x 4 stanoví, že xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xxxxx xxxx dopravcem. Xxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxx osoby, než xxx xxxxxxxxxxx. Návrh xxxxxx v tomto xxxxxx neobsahuje xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx, xxxx udělil xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 6.

O xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 7).

X xxxxx 44 xx 46 (§47 odst. 3, 5 a 6)

Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx subsystémem xx xxxxxx xxxxxx vymezení x §2 odst. 15 x 16 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx části xxxx (viz §49a x násl. xxxxxx xxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x §47 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx vyňata. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §47 xxxxxx x dráhách xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx určená xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx subsystémem. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx schválení xx xxxxxx drážního xxxxxxxxx úřadu před xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx. Podmínky xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x provoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx konkretizaci stanoví x xxxxxxx x §47 odst. 2 xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx x. 100/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx (Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx bude x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx interoperability xxxx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §47 xxxxxx x xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obsaženy, xxxxx v rámci xxxx revize detailně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx nepředstavují xxxxxxxx jejich volného xxxxxx.

X xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx níž xx na drážní xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/424 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/9/XX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §43 a 44 xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx drážních xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx relevantních (tedy xxxxxxxx xxxxxxx provozovaných xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx než xxxxxxxxxx nebo regionální), xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dráhách xxxxxxxxxx, x tudíž xx ustanovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx drážních xxxxxxx xxxxx nadbytečným.

Text xxxxxxxx xx stávajícím xxxxxxxx 6 je xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx. f) x obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx subsystémem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 15 x 16 xxxxxx zákona.

K xxxx 47 (§48 xxxx. 2)

Xxxxxxxx k tomu, xx postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 15 a 16 návrhu xxxxxx, xx xxxxxxx samostatně x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (xxx §49x x násl. xxxxxx xxxxxx) a x xxxxxxx s xxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupu pro xxxxxx zjištění nedostatků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 48 (§49 xxxx. 2)

Xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxx v §49 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx způsobena. Xxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xx xx má xxxxxx x škodu xxxxxxx xxxxxxx podle trestního xxxxxxxx, což xx 5 xxx. Kč. Xx. 3 xxxx. 12 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx definuje vážnou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxx. XXX (xxxx cca 50 xxx. Kč). Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 xxx. XXX.

X bodu 49 (§49 xxxx. 3 písm. x))

Xxxxxxxxxx §49 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x dopravců neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x drážní xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx. Xx. 22 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předvídá x xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x aktualizaci xxxxxxxx xx vhodných xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx §49 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx poté, xx xx dozvěděli x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx nezahrnutých.

K xxxx 50 (§49a až §49x)

X §49x

§49x xxxxxxxx xxxxxxx základních pojmů, xxx bude vhodné xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x části osmé xxxxxx o dráhách. Xxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx „uvedení xx xxx“, „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, „xxxxxxx z xxxxx“ x „stažení z xxxx“ xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx shody a xxxxxxxx těchto pojmů x xxx obsažené xxxx využity xxxxxx xxx xxxxxxxxx definic x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obvykle xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla.

Obecně xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx „xxxxxx“ a „xxxxxxxxxxx“, xxxxxxx rozdíl xxxx xxxx spočívá x xxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx celková výkonnost xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx subsystému.

Odstavec 2 xxxxxxxx zmocnění xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví základní xxxxxxxxx. Pojem „xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx definován x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx požadavek xx xxxxx interoperability, subsystém, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, technické xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx vybrané xxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxxx přílohy XXX směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze XXX směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

Odstavec 3 xxxxxxxx zmocnění pro xxxxxx vyhlášky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx a provozní xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx x interoperabilitě, podle xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 250 km/h xxxx vyšší,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přibližně 200 xx/x,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rychlosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx rychlost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tratě mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, průjezdy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx atd., kterými xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tratě xxxxxx xxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx určené xxx smíšenou xxxxxxx (xxxxxx x nákladní),

f) xxxxxxxxx xxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx překladišť,

i) xxxxxxxxx tratě xxxx xxxx uvedenými xxxxx.

X §49x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. 15 xxxxxx x dráhách lze xxxxx na xxx, xxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx vymezí v xxxxxxx x přílohou XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx. Jde xxxxxx o požadavky „xxxxxxxx“ x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, dostupnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx skupiny osob, xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x životního prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x obsáhle xxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž xxxxxxxxxx jeho výrobce xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx). Tímto xxxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx. Xx, který xxxxxxxx xx xxxxxx, xx odvislé od xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxx xxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx technickými specifikacemi xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx posouzení shody, xxxxxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx prvkům použít. Xxxxx xxx x xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technického charakteru, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx technologií, evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx byl na xx učiněn xxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obecně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výjimkou, xxxxxxx tzv. předpoklad xxxxx xx stanoven x v §13 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx shody.

Posouzení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §49r x xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx zplnomocněný zástupce xx vybírá oznámený xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx.

Xxx ES xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zástupcem, xxxxxx xxxx xxx XX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx

- xxxxxx vzory xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2019/250 xx dne 12. xxxxx 2019 o xxxxxxx XX xxxxxxxxxx x certifikátů xxx xxxxxxxxxx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx železničního xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/797 a x xxxxxxx nařízení Komise (XX) č. 201/2011, - jsou uznávány xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx v některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x interoperabilitě, xx xxxxxxxxx vypracovat ES xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zavazovat x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx interoperability xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx x jinou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uvádí na xxx, xxxx xxxxxx xxx nečiní a xxxxxxxx jej xxxxx xxx xxxxxxx potřebu.

Součástí xxxxxx zákona xx xxxxxx svým způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx úplný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx x odpovídající xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx dodrženy xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx o dráhách.

Poměrně xxxxx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, udržován x xxxxxxxx, xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx. Předkladatel se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž by xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxx na xxx xxxxx.

X §49c

Návrh xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uveden xx xxx, a xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx na trh xxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx úřad, xx ES xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx již xxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxxxxx provedeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vadami, rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxx interoperability na xxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státního xxxxxx x lze xxx tak uložit x x řízení xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx vyhlásí xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, xx prvek xxxxxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, co xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx na xxx, má k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků xxxx xxxx uživatelů. Podobně xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanoví x xxxxx návrh xxxxxx několik xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx interoperability xx xxx (xx. k xxxxxxxxxx, spotřebě xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx činnosti), xxxxx nebo omezení xxxxxxx xxxx používání, xxxxxxxxx stažení x xxxx (xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx nachází x xxxxxxxxxxxxx řetězci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx) xxxx xxxxxxx xxxxx (čímž xx mělo dojít x xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodala). X uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx tak xxxxxx x x řízení xx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx shody stanoví x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Drážního xxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx důvody xxx xxxx uložení, xx. x xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se základními xxxxxxxxx.

X případě xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxx x dopadá xx xx xx. 18 odst. 3 xxxxxxxx o bezpečnosti, xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X kontextu xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11. července 2013 xx věci X-545/10 x vyjádření Xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přezkumného xxxxxx, jež xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy.

K §49x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx subsystémy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx funkční oblasti. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou přitom xxxxxx buď x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx energie x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx subsystémů, xxxxxxxx požadavky xx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx subsystémů x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx subsystémů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx subsystémů xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx. Tato pravidla xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nespadají xx xxxxxx spadat xxx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx dráhu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti dráhy Xxxxxxx úřadem, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Drážní xxxx přitom nebude xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx zkoušky, xxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx xx. 18 odst. 5 směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx) úplnost, relevantnost x soudržnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxx subsystém splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx ES xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §49o. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx navzájem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro železnice, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy, popřípadě xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxx stanovených pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 doklady xx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy přikládají xxxxx x případě, xxx je xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Drážní xxxx k závěru, xx xxxxxxxxxx subsystém (xxxx xxxxxxxxxx) umožní xxxxxxxx x plynulý xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x nímž zatím xxxxx o dráhách xxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxx čl. 18 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx §49x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxx budované xxxx modernizované xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zaměřeného na xxxxxxxxx xxxxxxx dráhy, x postupům podle xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §7 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx něhož bude xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti dráhy x odchylky procesního xxxxxxxxxx. Směrnice xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx 4 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx tedy uvedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) správního xxxx, a též xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 4 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §49g xxxxxx x xxxxxxx, o xxxx by xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nový xxx povolení, jenž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, navíc o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/796 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 881/2004. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x byl xxxx interoperabilní x Xxxxxxxx unii. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx evropský vlakový xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx komunikace x xxxxxxxxxxx prostoru. Zavedení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx subsystému traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice, xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx zavádění realizováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x schválení xxxx nutné xxxxx xxxx zahájením zadávacího xxxxxx. Schválení xxxxxx xxxxxxx agenturou bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti dráhy xxxxx §49x, xxxx-xx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropský xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx řadu xxxxxxx, xxxxx bude xxxxx x xxxxxxx x schválení evropského xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx v souladu x xx. 19 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx doklady patří xxxxx xxxxxx plánovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxxxxx dokumentace) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx subsystémů „Xxxxxx x xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (tj. nařízení Xxxxxx (XX) 2016/919) xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxx (podle xx. 19 xxxx. 3 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx. Xxxxxxx tak xxxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxx bude xxxxx přiložit prohlášení x ověření subsystému xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navrženého §49x xxxxxx x dráhách x XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxx xxxxxxxxxx §49x xxxxxx o xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx vedeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx případné xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Návrh zákona xxxxx neupravuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx postup Xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xx změně zadávací xxxxxxxxxxx nebo popisu xxxxxxxxxxx technických xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x xx. 19 xxxx. 6, xx x tom xxxxxxx informuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se řídí xx. 30 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/796 xx xxx 11. května 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 881/2004.

K §49x

Xxxxx xxxxxx upravuje nejen xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx provozu, xxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obsaženého x xxxxxxxxx §49x zákona x dráhách.

V xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxx Xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx, zda je xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy, vymezují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx základního parametru xxxxxxxxx obnovy či xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx, je xxxxxxx, xxx xxxxxxxx spjaté x obnovou či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx popsané xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx. 18 odst. 6 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněna xxxxxxx nového průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy, Xxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx obnovenou či xxxxxxxxxxxxxx dráhu xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxx nový průkaz xxxxxxxxxxxx, xxxx třeba xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxx, xx x konkrétním případě xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx dráhy, a xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxx průkazu xxxx tedy xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxx, zda xxxxxx xx modernizace dráhy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx druhého xxxxxx xx xxxxxxxx posouzení xxxxxxx stanovených technických xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx §49x odst. 2).

Xxxxxxx xxxx v případě xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (viz §49x xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x v případě xxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (obnovované či xxxxxxxxxxxxx) dráhy odchylky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx obdržení xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanoví též xxxxx 4 xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informací. Návrh xxxxxx tedy uvedenou xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxx vydání správního xxxxxxxxxx, x xx xx 4 xxxxxx, xxxxx-xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Přípustné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx námitek x Xxxxxxxx úřadu xxxxx navrženého §49x xxxxxx x dráhách, x čemž by xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx poučen.

Je vhodné xxxxxxx, že xxx xxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obnova xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxx sankci (xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx by totiž xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxx nový xxxxxx způsobilosti xxxxx, x xxxx-xx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

K §49g x §49n

Jak xx xxxxxxxx popsáno x xxxxx X xxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx specifického xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx do zákona x drahách xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx x správním xxxxxx (xxxx. vybraných hlav xxxxx druhé xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx řád xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx specifické požadavky xx xxxxxxx prvoinstančního xxxxxxxxxx bezpečnostního orgánu xxxxx xx. 18 xxxx. 6 a xx. 26 xxxx. 4. Vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí zrušit xxxx xxxxxxxx. Předmětná xxxxxxxxxx směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx předpokládají, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx přezkoumán xxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xx kterou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x interoperabilitě. Xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odvolání, xxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgán). Xxxxxx xxx nebude xxxxx xxxxx rozklad xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx přitom xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx. x xxxxx XXXX xxxxx xxxxx správního xxxx), xxxxxxx tato xxxxxxxxxx

- xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejícími s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odchylkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právem, x xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) xxxx

- xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jelikož x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dotčeného řízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx navržené xxxxxx xxxxxx řízení x námitkách tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx se týkají

- xxxxxxxxxxxx, předání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx §87, §88 x §89 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx), jelikož xxxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx vydal, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x nadřízený xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxx §82 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxxxx, §84, §86 xxxx. 2 x 3 xxxx §91 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx řízeních xxxx xxxxxxxxxx vždy pouze xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxxx (xxx §85 xxxx. 2 xx 4 nebo §91 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx),

- některých xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx §90 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx navazujícího xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx §81 xxxx. 4 správního xxxx xxxxxxxxxx toliko xx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx orgánem).

Navrhuje xx xxxx, xxx byly x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

- výslovná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx proti předmětným xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx,

- xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx),

- požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- mandatorní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (plyne xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě),

- xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

- xxxxxx přezkumu,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx),

- xxxxx xxx xxxxxxxxxx x námitkách (xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x interoperabilitě),

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxx I xx XX, XX a XXX části druhé xxxxxxxxx xxxx.

Xxx bylo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx námitek x xxxxxxxxxxxx speciálního řízení xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx vůči xxx, x nichž xx požaduje směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx připuštěny (x xxxxxxxx či xxxxxxx vyloučeny) xxxxx

- xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

- xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x detailně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jímž xx xxx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx „xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx dojde x podstatným xxxxxx x subsystémech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx energie xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kusé, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxx držitele nebo x xxxx xxxxxx, xx xx xxxx „xxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx konkrétních xxxxxxxxx x xx xx xxxxx (xxx xxxxxxxx právní regulace xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na „xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx“), xxxx xx mít revize xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxx vede v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx x uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx provozu nebo x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx k xxxxxx xxxx modernizaci xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x rámci těchto xxxxxx Drážní xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx dosavadní systém xxxxxxxxxxx bezpečnosti provozování xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx uloží xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx předmětné xxxxx xx měl provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy (xxx xxxxxxxx §19x xxxx. 2 zákona x xxxxxxx), xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení omezí xxxx xxxxxx.

X případě xxxx zmíněných rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxx x xxxxxx na xx xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu podléhají xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-545/10 a xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxx možnost odvolacího x xxxxxxxxxxx řízení, xxx by xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx k této xxxxxxxxxxxx jsou obsaženy x xxxxx I xxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

X §49i

Jak xxxx xxxxxxx výše, subsystémy xx xxxxxx definice, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxx členit xx xxxxxxxxxx ve strukturální x funkční oblasti. Xxxxxxxx subsystémů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxx. mobilní xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx vozidly. Xxx x subsystém xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx palubní xxxxxx x xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx obsažen x příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x přílohou XXX xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx „základní“ x tom xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx formulované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kompatibility, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x x hlediska xxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx následně xx xxxxxx úrovni xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vymezeny v xxxxxxxxxxx specifikacích xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx subsystému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx dokumentem xx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxxxx, jenž xxxx vydání xxxxxxxxx (XX ověření), a xxxx ES prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §49x x §49x. V těchto xxxxxxxxxxxx jsou obsažena xxxxxxxx, jež xx xxxxxx obecně xxxxx xxxxxxxxxx v strukturální xxxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxx xxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu.

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpokládalo, xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, nově xxxx xxxxxxxxx povolování xxxx xxxxxxx xx trh. Xxxxx bodu 49 xxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx administrativní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x §43 xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx xx xxxxxxx, nikoli xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx. Nově xx tedy xx xxxxxx x dráhách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedení drážního xxxxxxx na xxx.

2. Xxxxx bodu 49 xxxxxxxxx xxxx platí, xx xxxxxxx „povolení x xxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx niž je xxxxxxxx uděleno. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx aktualizovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx.“. Tyto xxxxxxxx se promítly x xx normativního xxxxx směrnice x xxxxxxx z xxxx, xx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx sice xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxx x samotném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxxxx oblastí xxxx xxx dráha xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx dráhy xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx pokryta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx povolení.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxx výběr xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vozidla xx xxx xxxx. Xxx x xxxxxxx zásadní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x čl. 21 xxxx. 1 x 8 předpokládá, xx xxxxxxxx k uvedení xxxxxxx xx trh xxxx buď vnitrostátní xxxxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx pro železnice. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx následující 2 xxxxxxxx. Má-li xxx xxxxxx vozidlo provozováno xxxxx xx území Xxxxx republiky, podá xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního vozidla xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Agentury Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx žadatel xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx. Xx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provozováno xxxxxx x jiném členském xxxxx, podává xx xxxxxx xxxx u Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx řízení vyžádá x odborné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx trh xxxx vůle provozovat xxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti, xxx xxx kterou xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxxx navržený §49x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx.

4. Již x xxxxxxxxxxx bodu xxxxxxx, že xx xx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vztahujícího xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx již xx xxxxxxxx xxxxxx vydáván xxxxxx způsobilosti. Současně xxxx xxxxx opomenout xxxxxx xxxxxxx vybavených xxxxx dokladem, což xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx může, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx povolení typu xxxxxxx. Pakliže xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle xx. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx o interoperabilitě, xx xxxxxxx nebo xxxx vozidel, xxxxx xxxx xx xxxxx x povoleným xxxxx xxxxxxx, obdrží xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxx prohlášení x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx promítnut xxxxxx do vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §49j xxxx. 2 zákona x xxxxxxx. Xx xxxxx oproti stávající xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx předpokladem xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxxxx schválení. Postačující xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh, xxxxx xx od xxxxxxxx schválení xxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx vypracuje držitel xxxxxxxx xxxx xxxxxxx), xxx xxxx nemusí xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx řadě xxx xxxxx, xx povolení xxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xx xxxxxx vydáno, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádná xxxxxxxx posuzování splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx promítnuty xx xxxxxxxx právní úpravy. Xxxxxxxx je xxxx xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxx právní úprava xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru, x xx x xxxxxxx xx skutečnost, xx tato xxxxxxxxxx xxxx xxx obsažena x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/545 xx xxx 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx vozidel v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/797. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo řady xxxxxxx xx xxx xxxx x vydání xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vozidel xx trh nebo x xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx předmětného xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx toto nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx), unijní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx též xxxxxxxxxxx, xx xxxxx většina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 21 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx implementace xxx byla provedena Xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx již zmíněné, xxxxxxx rozsáhlé x xxxxxxxx nařízení.

Na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nicméně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx úřadu o xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla nebo xxxx xxxxxxx na xxx nebo x xxxxxx povolení typu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 21 xxxx. 11 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx, xx vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, může xx základě xxxxxxx x přezkoumání jeho xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Potvrdí-li xxx xxxxxxxxxx, vyžaduje xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu (xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xx detailně xxxxxxx x xxxxx X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nevyužil předkladatel xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx prvým xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx druhým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx řešení xxxx xxxxxxx v xxxxx právním xxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx se navrhuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Zákon o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciální xxxxx xxx podání odvolání, x xx oproti xxxxxx xxxxx 15 xxx obsažené xx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem (xxxxxxxxxxxx) jakožto obligatorní xxxxxx tohoto xxxxxx, x xx oproti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojetí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (viz §87 xxxxxxxxx řádu). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 30 xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

X případě, xxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgán (Xxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxx se svým xxxxxxxxxxx odvolacímu xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx dopravy) xxx xxxxxxx (xx. bez xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx).

Xxxx-xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhověno, tedy xxxxxx-xx drážní správní xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xx xxxx x daném xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxx), xxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx 21 xxxx. 11 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx totiž xxxxxxx, xx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx proti xxxx xxxxxxx odvolat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx. X uvedeného vyplývá, xx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx slovy (x xxxxx návrhu xxxxxx), xxxxx-xx drážní správní xxxx jakožto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vydané xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řady xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxx tomuto (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx žadatel xxxxxxx x odvolacímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxx x interoperabilitě předpokládá, xx i drážní xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx, xx xxxx být připuštěno x provozu xx xxxxx, a to xx účelem XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, z něhož xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx. Xxxxx zákona xxxxx počítá x xxxxxxxxx zkušebního provozu, xxxx by mohl xxx xxxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx na xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx potřebuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxxx provozování dráhy x drážní xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxx dobu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx ES xxxxxxx, ověření technické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx technické kompatibility xxxxxxx x dráhou.

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx směrnice xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dopadá na xxx xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X- 45/10 x xxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xx kterou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzultace týkající xx interpretace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených směrnic, xxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež by xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x části X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy.

V xxxxxxxxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxx součinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/545 xx xxx 4. dubna 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povolování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/797. X xx. 6 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X §49x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedení drážního xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx).

Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podání žádosti x příslušnému xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo modernizace xxxxxxx. Směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx x čl. 21 xxxx. 12 x čl. 24 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxx povolení vyžadováno, xxx xxxxxxxxxx navržený §49x xxxx. 1 xxxxxx x dráhách. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nutné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx modernizaci přistoupit xxx nového xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxx, povede Xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice, x xx xxxxx toho, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, povolení x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx konkrétní oblasti xxxxxxx, xxx může xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx dráha xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 21 xxxx. 13 x čl. 24 xxxx. 1 směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxx osoba jimi xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx x rozšíření xxxxxxx provozu x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo povolení xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Drážním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Drážní xxxx.

Xx-xx xxxxxx xxx vozidla xxxxxxx, Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kontrol, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx právní xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx (x podobě xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx) bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx pamatuje x xx xxxx situaci x xxxxxxxx, aby xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx požádal x xxxxxx xxxxxx povolení. X takovém případě xxxxxx xxxxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Řízení x tomto xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, x to podle xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx povolení typu xxxxxxx xxxxx.

Xxxx popsané xxxxxxxx byly tedy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx relevantních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx s ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx obsažena v xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/545 xx dne 4. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/797. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vydaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh xxxx povolení typu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx vydaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx povolení typu xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx implementace xxx xxxx provedena Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx zmíněné, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx obsažených x xx. 21 xxxx. 11 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx reaguje xx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx toto své xxxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx právo Xxxxxxxx unie aktivní xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) x tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolacím xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx předpokládá, že xxxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxx vydané xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nevyhoví-li xxxxxxxx sám (autoremedura), xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx dalšího xxxxx odvolatele). Právo Xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx lhůty.

Jak xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxx části důvodové xxxxxx, xxxxxxxx předkladatel xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx domáhal xxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx tradici x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx by xxxxx xxxxxxx aplikační xxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx pojetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx.

X těchto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xxxxx 15 xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx. Dále xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správním orgánem (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxx §87 xxxxxxxxx řádu). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx oproti xxxxxx xxxxx 30 xxx obsažené xx xxxxxxxx xxxx.

X případě, xxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxx rozhodnutí zrušeno), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx úřad) postoupí xxxx se svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) bez xxxxxxx (xx. bez xxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx).

Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhověno, xxxx xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, x proto xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (a xxxx povolení x xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx řady vozidel xx trh nebo xxxx povolení xxxx xxxxxxx vydá), xxxxxx xxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx xxxxx odvolání. Xxxxxx 21 odst. 11 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxxxxx orgánu, může xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxxx), zruší-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řady xxxxxxx xx trh nebo xxxx povolení typu xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx tomuto (xxxxxxx vyhovujícímu) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx návrh xxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx vyhovuje, xxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx případ vydání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xx stanovena xxxxxx.

X §49x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §49x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx přitom xxxxxxx x xx. 26 směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx dopravce xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx provozované xx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx nesplňuje základní xxxxxxxxx, přímo xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedení xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx, xxxxx tutéž xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx. Obdobně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nad xxxxx v xxxxxx x posuzování xxxxx (xxx §6 xxxx. 5, §8 odst. 7, §9 xxxx. 5 x §49 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx).

X případě, xxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx nevedla xx shodě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx přitom xxxxxxxxx mezi xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakož x způsoby xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxx ve vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x Xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx (například v xxxxxx xxxxxxx snížení xxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxx moci xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx řešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx drážního xxxxxxx xx základními xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx moci xxxxxx, xxxx xx zakládá xxxxxxx výhrada xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx stantibus). Xxxxx rozhodnutí, jímž xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxx nebude xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx jeho správního xxxxxxxx x xxxxxx xx něj xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx předpokládá, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudnímu xxxxxxxx.

Xxxxx-xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx trh. X x xxxxx xxxxxxx platí, xx xxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx moci Xxxxxx xxxx zrušit. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx přípustné xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx povolení xxxx xxxxxxx vydala Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xx xxx.

Xxxxx-xx Xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxxxx, bude též xxxxxxxxxx kompetencí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vozidlo nebo xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxxxx již v xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx případě xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx sjednána xxxxxxx, může dotčený xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh xxxx povolení xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx, nicméně x xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx moci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Dlužno xxxx podotknout, xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh nebo xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kompetence xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx, xxxx vydal xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx možný. Xxxx-xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx taktéž přísné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx a xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x něj xxxxx xxxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx následně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxxx požadavky x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§49x xxxx. 2 xx 4).

X §49x

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „subsystém“ xxxxxxxxxx. Xxxxx toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx (x příloze XX) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxxxx (x xxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx subsystémy xxxx rozsáhlé x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxx celky xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx unii (x Xxxxx xxxxxxxxx xxx x dráhy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

Xxxxxx normy xxxxxxxx ve směrnici x interoperabilitě se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx především x xxxxx subsystémům. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx dále xxxxxx na subsystémy xxxxxxx xxxxx (x Xxxxx republice celostátní xxxx regionální) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx). Zatímco xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících dráhu xx provozu xxxx xxxxxxxx x navrženém §49x xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx subsystémů xx xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx §49x xxxxxx x xxxxxxx.

Xx již jde x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx shodných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx zákona (§49x xx 49q). Xxx x xxxx klíčová xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxxx rozvedeny a xxxxxxx stanoveny v xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisech Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vymezených xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravidla,

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx ES xxxxxxx subsystému v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx provedení až xx xxxxxxxxx zkoušení,

- XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. oznámený xxxxxxx (xxxxx notifikovaná Xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx x nimi xxx. xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxx prokázané xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx x xxx xxxxx provedeno XX xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládaných Drážnímu xxxxx, je-li xxxxxxx x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx (celostátní xxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx),

- xxxxxxx subsystém xxxxxxxxx základní xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx §49x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx požadavky xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx formulované xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, spolehlivosti, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na unijní xxxxxx konkrétně, xxxxx xxxxxxxx x obsáhle xxxxxxxx v technických xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx vnitrostátní xxxxxx xxxx xxxx konkrétnější x xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx základními požadavky xx prokazuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (viz x xxxx navržené xxxxxxxx těchto pojmů). Xxxxx dokumentem xx XX prohlášení o xxxxxxx. ES prohlášení x xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x konkrétními xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v technických xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x interoperabilitě xxxx x xx. 7 odst. 1 x xx. 13 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x 2 xxxxxxx xxxxxxx. První xxxxxxx xxxxxxxxxxx případy, kdy xx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx, aniž xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámit Evropské xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx o drážní xxxxxxx, xx které xx technická xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxx taxativně xxxxxxxx x technické specifikaci xxx interoperabilitu, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx omezením. Xxxxx skupina představuje xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx však xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, například xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subsystému xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčený xxxxx. Oznámení Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx hodlající aplikovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Obsah a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2020/424 xx dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx informací Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2016/797. X některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí x xxxxxxxxxxxxxxxx je Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx technická xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx x v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nich xxxxxxxxxxxxx xx nutné, xxx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx specifikace pro xxxxxxxxxxxxxxxx nepoužijí. Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx u xxxxx interoperability x x xxxxxxxxxx xxxxx, xx jejich xxxxxx xx základními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxx však xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx ně xxxxxx xxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxxxxxx harmonizovaných norem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x §13 xxxx. 1 xxxxxx x posuzování xxxxx.

Xxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/250 xx xxx 12. xxxxx 2019 x vzorech XX prohlášení a xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x povoleným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x postupech ES xxxxxxxxx subsystémů v xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 201/2011. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx nového xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řadě xxxxxxxx dílčí xxxxxxxxx xx xxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, x němž xxxx xxx vypracováno, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx návrhu xxxxxx xx rovněž svým xxxxxxxx přechodné ustanovení xxxx novým technickým xxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, xxx směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx uvedené xx provozu xxxxx xxxx vstupu technické xxxxxxxxxxx x platnost xxx xxxxxx náhradní xxxx, xxx nesplňují xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

X §49x

XX xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jejich xxxxxxxxx x činnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x §49r x xxxx. Zadavatel xxxxxxxxxx, xxxx výrobce x xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx uvážení, xxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx pro xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx uzavřou.

Oznámeným xxxxxxxxx xxxx xxx jak xxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx x České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeným xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx provedené xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledku XX xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/250 xx xxx 12. února 2019 x xxxxxxx XX xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x vzoru xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX ověřování xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/797 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 201/2011. ES xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, x xx xxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx ověřuje splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx x zákonu x xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx subsystému xx xxxxxxxxxx určeného subjektu xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2019/250 xx xxx 12. xxxxx 2019 o vzorech XX xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x shodě x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x postupech XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x x xxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 201/2011.

XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx několik xxxx x xxxxxxxxx xx tedy na xxxx ověření xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx oznámeného xx xxxxxxxx subjektu xxx XX ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx navržené xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx zmíněný XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx XX ověření xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx návrhu nebo xxxxxxxxx subsystému, xxxxxxx xxxxx subsystému xxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh zákona xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxx znění) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx by mohl xxx xxxxxxx xx xxxxxx k ES xxxxxxxxxx, jež vypracovává xxxxxxxxx subsystému, jeho xxxxxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxx subjektů. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/250 xx dne 12. února 2019 x xxxxxxx ES xxxxxxxxxx x certifikátů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a subsystémy, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx železničního xxxxxxx a x xxxxxxxxx ES ověřování xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/797 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 201/2011.

Xxxxxxxx jmenované xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxx, což xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X §49x

Xxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vadami. Xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx spíše xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx. 16 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kompetenci členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx kontrol“ x xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxx xxxx zakotvuje xxxxxxxxxx Drážního úřadu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodatečného xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinností.

V xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx kompetenci Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zákon x xxxxxxxxxx shody xxxxxxx x tento xxxxx xxxxxx několik druhů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zákaz dodání xxxxxxxxxx xx xxx (xx. k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx použití xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx činnosti), zákaz xxxx používání, omezení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx (xxxx xx xxxxxxxxxx, jenž xx xxx xxxxxxx x dodavatelském xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx) xxxx xxxxx (xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxx subsystému xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navazovat xx výkon xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx tak uložit x x řízení xx xxxxx. Podobně xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanoví x xxxxx xxxxx xxxxxx kompetenci Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx, tj. x xxxxxxx, kdy xxxxx k xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavky.

V xxxxxxx xxxx zmíněných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx. 18 xxxx. 3 směrnice x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu podléhají xxxxxxxx přezkumu. X xxxxxxxx rozsudku Soudního xxxxx Evropské unie xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 2013 ve xxxx C-545/10 a xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedlo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnic, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxx by xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x části X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X §49x xx 49x

Xx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx a činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx oprávněny x xxxxxxxxx posuzování xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx použití prvků xxxxxxxxxxxxxxxx a XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx xxxxx interoperability, xxxxx x x xxxxxxx ES xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx notifikovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvku nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výsledkem xxxx činnosti xxxxxx XX xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví (xxxxx §49x xxxxxx zákona), xxx xxxx xxx x x subjekt xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx úprav, xxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (terminologii) xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jedinou část xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx XX zákona, xxxxx upravuje státní xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx konstatovat, xx xxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx subjektu x xxxxxxx k žádosti, - požadavky, xxxxx xxxx oznámený xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx prokazování,

- postup x xxxxxx prováděném Xxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví

- xxxxxx, xxxxxx x účinky xxxxxxxx xxxxxx subjektu (xxxxxxx Evropské komisi),

- xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- postup xxx zjištění nesplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx ES certifikátu,

- xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektům

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu Xxxxxx xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx shody jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 768/2008/XX o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x x xxxxxxx rozhodnutí Rady 93/465/XXX. Unijní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx notifikovaných osob xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X souvislosti x tímto xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx zakotveno xxxxxxxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxx, dle xxxxx xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx „xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx“, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxx 3, xxx xxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxx na posuzování xxxxx, xxxx znalosti xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx“, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx technických specifikací xxx interoperabilitu.

Odchylky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx toliko dílčí x byly xxxxxx xxxxxxxxxxx xx návrhu xxxxxx. Tyto odchylky xx týkají xxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x státní xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se rozpadá xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Drážního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice,

- podílu xxxxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx modulů xxx xxxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x případě xxxxxxx xx může xx xxxxxx činnostech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx ověření.

K §49x

Xx xxxxxx o xxxxxxx se navrhuje xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů. Xxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x dráhách). X xxxxxxx prokázané shody xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxxx xxx oznámených subjektů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oznámených xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx předkladatel x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx 51 x 52, 54 až 71 x 73 xx 92 x 94 (§50, §51 x §52 - xxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy xx vztahu k xxxxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x úprav legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx 53, 72 x 93 (§50 xxxx. 5, §51 xxxx. 10 x §52 xxxx. 14 - xxxxxx)

X xxxxxxxxxx xx xxxxxx x doplnění xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx doplňovaných xxxxxxxxxx podstat přestupků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx.

X všech přestupků xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx hranice xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytné. Xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Správní xxxxxx xx přestupky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestů x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx závažnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx o dráhách xxxxxxxx xxxxx výše xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §52 xxxx. 14, xx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx závažnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pásmo xxxx xxxxxx (200 000 Kč), a xx x xxxxxxx xx xxxx zaváděné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx přestupky postihované xxxxxxx výší xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx (xxx §50 a 51).

Xxxxxxxxx xxxxxxx tresty, xx xx jejich xxxxx a rozpětí (xxxx), byly x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnoceny xxxx přiměřené.

S xxxxxxx xx provedené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

X xxxx 95 (§52x xxxx. 1 x 2 - působnost x projednání přestupků)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxxx xxxxxx odkazů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona nijak xxxxxx. Všechny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx).

X xxxx 96 (§53x xxxx. 1)

Xxxxxxxxxx §53x xxxx. 1 xxxxxx x dráhách xxxxxxx, že Drážní xxxxxxxx může šetřit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jiných mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx inspekce xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx určitou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxx skutečností xxxxxxxxx x §53b xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx rozhodování xxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x)) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x České xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx států (xxx čl. 20 xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §53b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxx x souladu s xxxxxxxxx směrnice o xxxxxxxxxxx.

X xxxx 97 (§53x xxxx. 3)

X xxxxxxxxxx xx xx. 22 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx inspekce na xxxxxxxx xxxxxxx příčin xxxxxxxxx události. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx do 7 xxx ode xxx, xxx xx x nehodě xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx vzhledem x xxxx, xx Drážní xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx by xx xxxxx kvalifikovaně xxxxxxxxxx, zda je xxxxx mimořádnou událost xxxxxx či xxxxxx. Xxxx xx Drážní xxxxxxxx měla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx se x nehodě xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx není neopodstatněné, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxxxx zároveň je xxxxxxxxx lhůta xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, a xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxxxxx xx nikoliv. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poté, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx může xxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Drážní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opatrnosti s xxxxxxx xx stávající xxxxxxx lhůtu, ačkoliv xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, měla-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 98 (§53b xxxx. 5 x 6)

Xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxxx s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vyjmenovaným subjektům, xxx xxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mít povědomí x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx provést xx xxxxxxxxxxx. Současně by xxxx xxx zohlednit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x pokroku x šetření. X xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx §53x xxxx. 5 a 6 xxxxxx x dráhách xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podněty x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx např. x Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx provozovatele dráhy, xxxxxxxxx dopravce, Agenturu Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dopravce, xxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxx a odesílatelů, xxxxx x xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx x osoby xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx inspekce xxxxxxxxx x pokroku v xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nehody utrpěly xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odůvodněné xxxxxxx (xx vztahu x xxxxxxx x xxxxxx xxx poskytovaných xxxxxxxxx).

X xxxxx 100 x 101 (§53c xxxx. 2)

Xxxxxxxxxx §53c xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx přizvat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx třetí xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx upřesnit, x xx v xxxxxxx x xx. 23 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Směrnice xxxxx 2 xxxxxxx, kdy xx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského státu. Xxxxx x xxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx události xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xx prováděna) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx §53c xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxx první xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx znění xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x šetření xxxxxxx jen tehdy, xx-xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx uvedených xxxxxx, xx představovalo zbytečnou x neodůvodněnou xxxxx.

X xxxxxxxxxx xx čl. 23 odst. 1 xxxxxxx. 4 směrnice x bezpečnosti xx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx, že Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přístup x důkazům a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 102 (§53d xxxx. 1 písm. x))

X xxxxxxxxxx na xx. 21 xxxx. 2 písm. c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpřesnění xxxxxxxxx §53x xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x drážním xxxxxxx“, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx napříště xxxxx xxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx však nezahrnuje xxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxx odebírat..

K xxxx 103 xx 107 (§53x xxxx. 1 x 2)

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx ustanovení xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx co nejdříve, xxxxxxx do 12 xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx od xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx inspekci, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx dokončení xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx dne, xxx x xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxxxx xxxxxxxx xxxx zprávu xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Směrnice současně xxxxxxxx situaci, xxx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxx xxx dokončena x xxxxxxxxxx xx lhůtě 12 xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx nastane, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx každého xxxxxx xxxxxx prozatímní xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x všech vznesených xxxxxxxxxxxxxx otázkách. Stávající xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx §53e xxxx. 2 xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 12 xxxxxx xx události xxxxxxxx, zveřejní Xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 12 xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx) xxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxxx Xxxxxx inspekce xxxxxxxx a zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx zákona dochází xxxxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v souladu xx směrnicí o xxxxxxxxxxx. Xxxxxx dochází x rozšíření subjektů, x nimiž Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx závěrečné xxxxxx x výsledcích šetření, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případech, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 108 (§53x xxxx. 3 xxxx. i))

Dochází x xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx závěrečnou zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxxx (xxxx xxxx) příbuzným xxxxx. Xxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxx, neboť xx může xx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx blízkou vazbu xx xxxx xxxxxx, x není v xxxx xxxxxxx například xxxxxx či registrovaný xxxxxxx xxxxx. Xxxxx „xxxxxxxx“ se xxxxx xxxxxxxxx pojmem „xxxxx xxxxxx“.

X xxxx 109 (§53x odst. 3 xxxx. j) x x))

Xx. 24 odst. 2 xxxxxxx. 1 xxxxxxxx věta směrnice x xxxxxxxxxxx stanoví, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §53x odst. 3 zákona o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odesílatelů. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx doplnění xx §53x odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx.

X xxxx 110 (§53x xxxx. 4)

Xx. 26 xxxx. 3 směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx Drážní xxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx x opatřeních, která xxxx nebo budou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx §53e xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxx pravidelně. X xxxxxxxxxx xx výše xxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ročně, x xx xx xxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx.

X xxxx 111 (§55 xxxx. 2)

Dochází k xxxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, drah regionálních x vybraných xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx část xxxx návrhu zákona). X xxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx“ a „xxxxxxxxx“.

X xxxx 112 (§55 xxxx. 5 až 8)

Xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx plány x oblasti bezpečnosti xxxxxxxxxxx opatření určená x dosažení společných xxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx plán xxxxxxxxxxx Drážní úřad xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x plánu opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx celostátní x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dopravy xx těchto xxxxxxx xxxx směřovat k xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx rozhodnutím Komise 2012/226/XX x druhém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx. Výše uvedený xxxx xxxx xx xxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx reaguje xx xx. 14 odst. 5 a 6 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx (xxx xx. 2 odst. 30 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx bude Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx úřad.

V odstavci 7 xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x monitorováním xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (viz §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxx provozovatele dráhy x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx bude Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx licence strojvedoucího (xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx údaj xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů), xxxxxxx x návaznosti xx jeho xxxxxx 5 xxxx. 1 xxxx. x), podle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx účely, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, rovněž k xxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx (3 roky xx xxxxxx xxxxxxx).

Xx xxxxxxxx 8 xx přebírána xxxxxx obsažená xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §49e xxxx. 6 xxxxxx x dráhách, xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxx činnosti xx xxxxxxxxxx rok x xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx agentuře. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx tedy xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 113 (§58 xxxx. 5)

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xx. 17 xxxx. 7 x 9 xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx x dopravci, xxxxx vykonávají xxxxxxx xx více členských xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené xx x §58 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráci Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx. Xxxx spolupráce může xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informací xxxx x xxxxxxxxxx dozorových xxxxxxxx.

X bodu 114 (§65x)

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x §19 xxxx. 4, §19x xxxx. 1 a 2, §31x xxxx. 6, §31x odst. 1 a 4, §43x odst. 4, §49x xxxx. 3, §49x xxxx. 3, §49x odst. 4, §49x xxxx. 3, §49x xxxx. 5 x §49x xxxx. 3), xxxxx xx x prostředí právního xxxx České republiky xxxxxx nestandardní. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxx. 3, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx „nezbytná xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu“, xxxxxxx x xxxxxxx xx dřívější xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX (xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 xx xxxx X-545/10) je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bližší vysvětlení xxxx problematiky xx xxxxxxxx shora.

V souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx přinejmenším x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §70 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vydání xxxxxx výlučně na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx samy x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolání, zaměstnání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drážního správního xxxxx dopadala, xxxxxxxxx xx xx ve xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx subjektů. Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železnic, xxxxx možnost soudního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předpokládá. Z xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxx, a x některých x xxxx se xxxxx xxxxxx žaloby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx napadené rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx přezkoumatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x případě

- rozhodování, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx (zde xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx),

- xxxxxxx (zde xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) a

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx.

X xxxx 115 (§66 xxxx. 1)

V xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x doplněním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

K xxxx 116 (§66 xxxx. 3)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx a tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx XX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X bodu 1

Zakotvuje xx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx něhož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx (§23x zákona o xxxxxxx xx stávajícím xxxxx) se po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx (§19 xxxxxx zákona). Xxxx xx stanoví, xx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxx §19a xxxx 19x návrhu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platnosti xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxx, xx navrhovanou xxxxxx úpravou dochází xx změně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (tedy xxxxx §34h xxxxxx x dráhách ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) zůstává x xxxxxxxxx xx xxxx, na kterou xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaná podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx platit xx xxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxx- xx xxxx xxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31x xxxx §31c xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bude nové xxxxxxxxx dopravce xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxx x osvědčení xxxxxxxx xxxxx §31x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx i z xxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §31x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 3

Xxx 3 xxxx xxxxx xx provedením čl. 54 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxx xx základě předchozích xxxxxxxx.

Xxx 3 xxxx xxxxx xx pak xxxxxxxxxx čl. 54 xxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x uvedení xx xxxxxxx xxxxxxx x minulosti musí xxxxxx nové povolení x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx sítích, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx dalších xxxxxx xx vztahuje xx. 21 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxx, xx xx dráhách xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx povolení x jeho xxxxxxx xx xxx, byla-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx §43x zákona x xxxxxxx ve stávajícím xxxxx.

Xxxx-xx však xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx, obnoveno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx oblast jeho xxxxxxx, použije se xxxxxxx schválení jeho xxxxxx xx modernizace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx právní xxxxxx. Xxxxxxx xx. 54 xxxxxxxx x interoperabilitě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx povolení x uvedení xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (zmiňuje, xxx xxxxx uvedeno, xxxx xxxxxxx pouze pro xxxxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx předkladatel zakotvení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx obnovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx.

X xxxx 4

Bod 4 xx xxxxxxxxxx xx. 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/779 xx xxx 16. května 2019, xxxxxx xx přijímají xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx udělování osvědčení xxx subjekty xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 445/2011. Xxxxx čl. 15 xxxx 5 uvedeného xxxxxxxxxxx nařízení všechny xxxxxxxx odpovědné za xxxxxx vozidel xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx uvedených x xx. 15 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/798, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxxx xx 16. xxxxxx 2022.

Xxxxxxxx xx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx (tedy xx dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální) xx xxxxxx xxxxx xxx xxx přepravu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx xxxx údržbu x souladu xx xxxxxxxx údržby zabezpečovala xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx 16. xxxxxx 2022.

X xxxx 5

X xxxx 5 xx navrhována xxxxxxxxx xxxx (1 xxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §46x), xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx obsažené x §43s xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx novely zákona x dráhách (xxxxx x. 367/2019 Xx.) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx dráze xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxx 6

Xxx 6 zakotvuje xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx xx schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx x interoperabilitě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxx xx xxxxxxx (viz §49x návrhu xxxxxx). Xxxxxxx-xx xxxx subsystémy xxxxxxx dráhu xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx ke změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx drážní xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxxxx xx x kolaudační xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxx budované xxxx modernizované xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Stanoví se, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49x stávající xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxx, jak xx xxxx nová xxxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx.

X xxxx 7

Xxx 7 xxxx na xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx modernizované xxxxx xxxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxxxxx xxxxx §49x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxx tedy vydáno „xxxxxxxxxx rozhodnutí“). Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v §7 odst. 2 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vydán xxxxxxxx xx vydání průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx podle §49x nebo §49x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx stanovit xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxx bude xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx x užívání xxxxx, xxx bylo xxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxx stávající xxxxxx xxxxxx, vydán x x xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 8

Xxx 8 xx xxxxxxxxx xx. 55 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, podle jehož xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXXXX, x xxxxxxx xxxx fáze předkládání xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16. xxxxxxx 2020, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 19 xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §49x nově xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bylo-li xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předkládání nabídek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zabezpečení, xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx subsystému traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouva.

K xxxx 9

Stanoví xx, xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pověřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx XX xxxx 5 xxxxxx č. 367/2019 Xx., xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx x předchozí xxxxxx xxxxxx x dráhách (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formulace xxxxxxxx x §58 xxxxxx x. 90/2016 Sb., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx dodávání xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy).

K xxxx 10

Xxxxxxx se, xx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx zkušebnictví xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnických xxxx x činnostem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx systému podle xxxxxx XX xxxx 6 zákona x. 367/2020 Xx.

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (zákon x. 367/2019 Xx.) x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx čl. XX xxx 6 xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x subsystému xxxxxxxxxx železničního systému xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 765/2008 xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xx. 4 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vnitrostátní akreditační xxxxx. Xxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 22/1997 Sb. x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právnickou osobu x xxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxx akreditačního xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx akreditaci, o. x. x.

Xxxxxxxx přechodným xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 765/2008 x navíc xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx xxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 22/1997 Sb., ale xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx v xxxxxxx nejen xx xxxxxxx x. 22/1997 Xx., xxx i x xxxxxxxxx 765/2008.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X bodu 11

Bod 11 xxxxxxxx obvyklé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahájených před xxxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxx, xxxxxx III (xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx implementační xxxxxx (xxxxxxx ve xxxxxx x transpozici směrnice x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxx novely xxxxxx o dráhách xxxxxxx x xxxxxx x správních xxxxxxxxxx x zavedení nových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx doplňovaných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatků xxx xxxxxx náročnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx placených xx stejné xxxxx xxxxxxxxx sazby několikanásobně xxxxx.

Xxxxxxx 59 nerozlišuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x daném xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xx xx xxxxx xxxxxx nerelevantní, xxxx xxxxx místní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx totiž xxxxxxx z názvu xxxxxxxxx, kterého se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx uvedené pod xxxxxxx x) xx x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx x případě xxxxxx drážních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx §49x xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx d) až x) xx pak xxxxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla (viz §43x xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x položce 59.

X části třetí, xxxxxx XX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx států x xxxxxxxx vozidel na xxxxxx dráhách provozovaných (xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx) dochází xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, x xx nařízení xxxxx č. 133/2005 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx novel.

Rovněž xxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášky x. 209/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hnacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tuhých znečisťujících xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1628 xx xxx 14. xxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx plynných x tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nesilničních xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1024/2012 a (EU) x. 167/2013 a x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx 97/68/XX x xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2017/656 xx dne 19. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx hodnot emisí x schvalování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strojích x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1628. Xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Sb. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vypuštění xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §43x xxxxxx x xxxxxxx x souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxx, xxxxxx X (xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx transpoziční xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx 16. června 2019. Xx. 57 xxxx. 2 směrnice o xxxxxxxxxxxxxxxx x xx. 33 xxxx. 2 xxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxx umožnily xxxxxxxx xxxxxx, xxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rok. Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnic xxxxxxx x v xxxxxxx x nimi xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xx 16. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxxxxx lhůta směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o bezpečnosti xxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxx uplynout xxx 16. xxxxxx 2020. Směrnicí Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/700 ze xxx 25. xxxxxx 2020, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2016/797 a (XX) 2016/798, pokud jde x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxx xx 31. xxxxx 2020.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx předpokládaná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx tedy, aby xxxxx xxxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se navrhuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxx shora xxxxxxx, právo Evropské xxxx xxxxxxxx, xx xx 16. června 2024 xxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx registru vozidel xxx nahradí nově xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nabydou xxxxxxxxx xxxx 16. června 2024.

X Xxxxx dne 22. xxxxxx 2020

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxxxx xxxxxxx:

xxx. Ing. Xxxxx Havlíček, Xx.X., XXX x.x.&xxxx;

Xxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

V xxxxxxxxxx xx koncepčně xxxxx xxxxxx provozní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx regionálních x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x drážních xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx x. 133/2005 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx obsažená x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nově xxxxxxxx xxxxxxx zákona (bude xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x dráhách x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx) x tudíž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zrušit.

Dále xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x. 209/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx plynech spalovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1628 xx dne 14. září 2016 x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 x (XX) x. 167/2013 x x změně x xxxxxxx xxxxxxxx 97/68/XX, x platném xxxxx. Příslušná adaptační xxxxxxxx ve vztahu x tomuto nařízení xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx návrhem xxxxxx (xxxxxxxxxxx legislativní předlohou).

2) Xxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx

x) X xxxxxxxxxx §19 odst. 7, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx upraven xxxxxxxxx x. 376/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx (nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy) xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/780 xx dne 16. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxx opatřeních pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) K xxxxxxxxxx §43x odst. 8, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x ochranu životního xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx do průkazu xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx č. 173/1995 Xx., kterou se xxxxxx xxxxxxxx řád xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Lze xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxxx §43x xxxx. 5, podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatné xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx vozidla x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx drážním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

V tomto xxxxxxx xxx o xxxxxx obsaženou v xxx existujícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx x. 173/1995 Xx., kterou xx xxxxxx dopravní xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxxxxx zákona xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx obsažená x xxxx vyhlášce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxxx §49 xxxx. 3 písm. x), podle xxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxxxxx událost x xxxxxx xxxxxxx Drážní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx základě xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx novelou vyhlášky x. 376/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxxx událostí xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx dle zákonné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx povinni xxx xxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xx x daných xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxxx §49x xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx transpozici xxxxxxx XXX xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 352/2004 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvedeného prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx úrovni xxxxx Evropské unie xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX uvedené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, subsystém, xxxxx xxxx xxxxxx vozidlo xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, dostupnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx skupiny xxxx xxxx ochrany xxxxxx nebo životního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxxx §49x xxxx. 3, podle xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se vztahují xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

Předmětné zmocnění xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx I xxxxxxxx x interoperabilitě, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 352/2004 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x transpozici xxxxxxx I xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, podle xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx:

- zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tratě xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 250 xx/x xxxx vyšší,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přibližně 200 xx/x, - xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, terénními xxxx xxxxxxxxxxxxxx omezeními, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx spojovací xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, přístupy xx xxxxxxxxx, xxx xxx., xxxxxxx vysokorychlostní kolejová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx tratě xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx (osobní x xxxxxxxx),

- konvenční xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- terminály xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx multimodálních xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) X xxxxxxxxxx §49x odst. 9, xxxxx něhož xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX prohlášení x xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx celostátní, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na nich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx dopravy stanoví xxx případ, xx xx nepoužije xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Předmětné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx transpozici bodu 2.4 xxxxxxx XX xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxx stavební x xxxxxxxxx xxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k XX prohlášení o xxxxxxx. Prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2.4 xxxxxxx XX směrnice x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX prohlášení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhem, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkresů v xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx elektrických x xxxxxxxxxxxxx obvodů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zpracování dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podrobnosti, xxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x provozu x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx interoperability xxxxx xx. 4 odst. 3 xxxx. d), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx subsystému,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenou x xx. 15 xxxx. 4, xxxxxxxxxx každým x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ověřování xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx:

- xxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x vhodnosti pro xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uvedené x xx. 4 xxxx. 3 xxxx. x), x nimž xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx,

- xx-xx xx xxxxx, ISV xxxxxxxxx x certifikátu o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektem x platnosti XXX,

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x který bude xxxxxxxx oznámeným subjektem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx daný xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, x xx kterém xxxxx xxxxxxx nevyřešené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx protokoly o xxxxxxxx a xxxxxx x auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 2.5.2 x 2.5.3,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx. 18 xxxx. 4 písm. x) a xx. 21 xxxx. 3 xxxx. x) vyžaduje xxxxxxx bezpečného začlenění, xxxxxx posuzovatele x xxxxxxxxxx bezpečnostních metodách xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 3 xxxxxxxx 2004/49/XX.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x čl. 7 odst. 1 x xx. 13 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxx unijních. Xxxxx xxxxxx x souladu xx směrnicí xxxx xxxxxxx taxativně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 177/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxx stavební x xxxxxxxxx xxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (pokud xxx x xxxxxxxxxx tvořící xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx x. 173/1995 Xx., kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxx o subsystémy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

x) X xxxxxxxxxx §49x xxxx. 7, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určeného xxxxxxxx xxx XX xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

Předmětné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přílohy IV xxxxxxxx x interoperabilitě, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 352/2004 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx XX xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámeného nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx XX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ES xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem. Xx xxxxxx zákona již xxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxx x příloze XX směrnice xxxxxxxxx.

x) X ustanovení §55 xxxx. 8, podle xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxx x do 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx postoupí Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

V xxxxx xxxxxxx xxx x převzetí xxxxxx xxxxxxxx xx stávajícím xxxxxxxxxx §49x xxxx. 6 zákona o xxxxxxx, xxxxx něhož Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok a xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx postoupí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jde xxxx xxxxx o jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxx x upřesnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tedy bude xxx xxxxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x. 376/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů), xxxxx xxxx případně dle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;

Právní xxxxx x XX

>>>